MEDITATIONES POLITICAE XXIV DISSERTATIONIBUS ACADEMICIS EXPOSITAE. Adiecta est APPENDICIS LOCO DISSERTATIO De LEGE REGIA AUCTORE IOH. CHRISTOPHORO BECMANO HISTOR. ET GR. L. PROF. ORD. IN ACAD. FRANCOFURTANA FRANCOFURTI AD ODERAM A. MDC LXXII. PRELO BECMANIANO.


Politici nomen in Gallia factionis fuit: Definitio Politicae: Politica occupata est in Societatis cognitione: Fuisse, qui potuerint sine doctrina ad summum rerum Politi carum usum enire: Libri Dogmatici in Politicis; De Clapmarii Arcanis: De Machiavello varia; Loci su specti in. Machiavelli Principe: An e re sit Libros scribi quibus vitia hominum exhibe antur: Quid de Compendi is Politicis sentiendum? Libri Hist orici in Politicis; Cur veteres recentibus postponendi? Quo sensu Iuvenes non sint Idonei Auditores Politicae? Cognata Politicae.


Primum et Universale Principium Politicae: Iuris Gentium Circumscuiptiones: Specialium Principiorum I. G. ex universali concepta eius illustr atio: Quid praestet ipsi consensus Gentium? Quomodo se babeat respectu Iuris N. Quid alii hac de re opinati sint? Ius Gentium apud omnes est idem, perpetuum, immutabile: Rami Iuris Gentium: Ius puniendi an I. Naturae sit? Quorsum Emphyteusis ets. referenda? Aliorum divisiones I G.


Cur de Ratione Status hic agendum; Vocis evolution; Rationis Status antiquitas, Amplitudo in privatis, publicis, malis etiam: Aequilibrium Amoris nostri ac proximi: Rationis Status requistitum ut obliqua sit: Quo sensu fiant mala, ut eveniant Bona? Ratio Status requiritur esse arcana: Politico aliquando Simulandum esse: Simulationis commoda.


Ordo tractandarum Rerum Politicarum: Definitio Societatis: Natur am non esse causam Societatis: Finis Societatis: Quid de communione Feminarum Platoniva? An Bruta Societatem colant? An colere possint? Quid Ratio? discrimmen inter Actiones hominum et Brutorum: Ius Natur ale quoddam an Bruta capiat? Ius Natur ale Gubernans et Gubernatum quale? Adiiuncta sociorum, apllicabilit as et Aequalitas: Societatis Discrimen a Conversantione: Vitae solitariae incommoda; Quid de Eremitarum Statu? Veteres excusandos esse; Nec hodiernos Monachos ad eam pertinere: Vitae socialis praerogativa prae actibus singulorum; Mosis Sancta impatientia.


Consequentia Vitae Socialis: Quid Pacta? In quibus rebus versentur: Cur impossibilia et illicita non possimus pacisci? Cur priera pacta derogent posterioribus? An pronmissa Latroni facta servanda? An pacta metu extoria valeant? An si quid promittatur homicidÿ perpetrandi causaid effectum Iuris habeat: Pacta cum Infantibus, minorennibus, feminis, Ebriis, errantibus, Brutis: An cum hoste pacisci possims? Obligationis pactorum causa, confirmatio: Iur amenta quid pactis addant? Pignora, Obsides, Fideiussio: Meritum, merces, praemium, paena: Publica et privata: Contractus, sponsiones: Vota.


Imperii Definitio: Sola Natura Rationalis Imperii capax; Cur homo Dominus universi divinitus constitutus? Cur Furiosis, infantibus Feminis Tutores dentur? An Feminae cpaaces Imperii? Cur Nomina masculina aliquando assumpserint? An Imperium maritale Reginarum bereditariarum Maiestati obstaculo sit? Ratio selectus person arum Imperantium: Quid Usus, iussum, Dignitas? Cur Dextram digniorem iudicemus? Cur Turcae sinistram etc. Dignicas Naturae, Ordinis: Auctoritas; Cur Discentem oporteat credere? Oboedientia; Cur personam subiectam oporteat Iuspendere iudicium? Quid captivare Rationem? Res propriae, communes: Causae propristatis? Servitus Maris? Ius venandi Principibus merito relinqui: Imperium publicum, Privatum; Imperii privati fontem esse Publicum: Ratio inaequalitatis in Imperiis privatis: Dominium Directum, utile; Plenum, diminutum.


Distributio Societatis: Origo vocis Ehe: Quid coniugium? Requirit consensum contrabentium, Magistratus, Rarentum, Sacri ordinis: Finis coniugii: Causa prohibitae Polygamiae: Consequentia Coniugii: Cur impuberes et Eunuchi removendi? Causa prohibiti coniugii inter proximos consanguineos; Causae pudoris naturalis: Aequalitas novorum Coniugum: Imperium maritale.


Quid Generatio, Parentes, Liberi: Dignitas Societ atis Paternae; Orbitas felicissimorum: Cur Liberis alimenta debeantur? An omnibus? an matres teneantur lactare fetus suos? Mors a Philippo H. Hisp. Rege Carolo unico filio intentata; An Iephtbe occiderit filiam suam? Honoris parentibus debiti partes: Potestas patria: Liberi sequuntur conditionum parentum: Successio Liberorum: Utra praestet Inaequalis an Aequalis: Controversiae inter nepotem et patruum: Apanagia, Paragia: Liberorum Naturalium conditio; Legitimatio; An si matrimonium dispensatione egeat liberi ante illud suscepti pro legitimis per subsequens matrimonium haberi possint?


Quo sensu Vir et Uxor dicantur affines? Consanguinitas, Affinitas, Arbores utriusque, Stipes, Linea, Gradus: Agnationis et cognationis differentia; Familia: Communio Nominis Gentilitii, honorum, Insignium: Horum descriptio, Finis, Partes: Communio Damni in Familiis: Gradus amplitudinis Familiarum varii: Confraternitates personarum Illustrium.


Quid Societates civiles, Servitus, Dominium? Ius gentium est causa Servitutis: Servus quod acquirit, Domini est, Ius vitae et necis in Servos: Servitus perfecta, cur a Christianis veteribus sublata? Cur nunc reducatur? Servitus imperfecta, Iura Wildfangiatus: Manumissio, Galliae singularia circa servos. Quid Familia inter Societates Civiles? Collegia, Convivia, Agapaeveteris Ecclesiae; Collegiorum Opificum nostrorum vitia.


Reip. Naturam consisterere in Sibi - Sufficientia: Remp. posse inter duos aut tres etiam conservari: Primaevus status Rerumpp. Prisci Patriarchae a)uto/nomoi; Cur Reges dicti? An Respp. exstiturae fuissent in statu Innocentiae? Societates minores non requiri ad Remp. Reip. Ecclesiasticae Catholicorum conspectus: Quid Pagi, vici, Urbes: An muri urbibus necessarii? An e re sit eas in immensum augeri? Fortalitiorum necessitas, situs, forma, Citadellae: Provinciae, Sbirae, Hordae, Circuli.


Propria Rei publicae: Principia Actionum Publicarum; Maiestatis Descriptio: Unde Maiestas ortum sumat? Lex Regia: An populus facultatem conferendi Maiestatem habeat? Utrum populus privative an cumulative maiestatem conferat? De subiecto Maiestatis? An Respp. liberae habeant Maiestatem? An Rex sit maior singulis, et minor universis? Quomodo Maiestas consistat in indivisibili? Maiestas Infantum, Feminarum, Haereticorum, Infidelium, Dictatorum apud Romanos: Distinctiones Maiestatis.


Definitio Legis: Leges dependere avoluntate Legislatoris: Cur minima saepe gravissime puniantur: Quomodo ratio sit anima Legis? An LL. Divinae nos hodienum obligem? Quibus LL: ferantur? Maiestatem non subici Legibus. Legum vis obligandi; An obligent in conscientia? An iniustae obligent? An Contradictoriae? Legum vis Directiva et Coactiva: LL. exsecutio: promulgatio, brevitas, scriptio, Interpretatio, aequitas, Dispensatio: Leges morales non esse LL. proprie dictas; Nec LL. fundamentales: Mandata, Rescripta, Consuetudo; Exemplis aque ac Legibus pugnari: Anomia.


Iudiciorum superiorum et inferiorum Syllabus: Eorum obiecta: Quid accusare, defendere, advocare? Quid Testes, Iuramentum praestent? Purgationes Canonicae; Vulgares; Cruentatio cadaverum: Tortura: Utrum Iudici secundum acta et probata an secundum conscientiam iudic andum sit? Ius extremae provocationis; Ius delegandi alteri causam remota appellatione; An a Principe male informato ad melius informandum appellari possit? De extrema provocatione ad tribunal Christi.


Poena Damni et Sensus: Poena quid sit: Ius puniendi solius Magistratus esse; Nos ipsi nec auctores nec instrumenta Poenarum nostrarum esse possumus. Poenae invitis inferuntur; Vitia quaedam, Actus in terni, Cogitationes, Religio in poenas non incurrunt: Cur Athei puniendi: De Poenis Martyrum, Cadaverum, Posterorum: Aequivalens Poenarum quale, Poena Talionis: Adquam Iustitiae speciem Poenae pertine ant? Poenarum finis: Ius aggratiandi; Asyla.


Natio ordinis: Dignitas nulla quin fluat e publica existimatione; Quid sentiendum de Nobilitate Virtutis? Ius Dign. conferendi etiam extra Civitatem extenditur: Dignit atum bonor ariarum Syllabus et not abilia; An e re sit eas bonis donari? Aniuvet eas mulliplicari? Dignitatum personalium index: Dignitates Officariae Imperii, Anglia, Suediae: De Consiliariis, Primis ministris, Legatis.


Iurae Maiestatis non differunt a Maiestate: Sacra quaesint? Cura Sacrorum ad Maiestatem pertinet: Nec tamen nisi ratione externa Professionis: Potestas sacrorum Architectonita et Politica; An Princeps Sacra regat qua Episcopus: Exempla Imperii Sacri: Ius stabiliendi Doctrinam Sacram; Ius mutandi Religionem: Ius ferias ordinandi; Ius indicendi concilia: Tolerantia dissidentium in Religione quos Limites babeat? An omnes promiscue toler andi sint? Iurisdictio Ecclefiastica; Ius Advocatiae; Bona Ecclesiastica necessaria esse; Eadem recte opimis reditibus aucta fuisse: Posse Saecularisari.


Quid res humani Iuris, profana, saecularis? Exempla curarum Reip. circa conservationem singulorum earumque rationes: Commercia; Moneta; Cur precia rerum nostro tempore creverint? Nundinae; Ius Stapula: Excursus ad constit. Frideric. c. un. Quae sint Regalia?


Subditorum natura et requisita: Errundem oboedientia e Sacrum petita An ad inbonesta extendi possit? Subditum non posse insurgere adver sus Principem suum: Principiorum Rebellienis excussio: Homagium Alia Subiectionis signa: Persnas Ecclesiasticas etiam inter Subdites esse: De peregrinis, Naturalis atione, Iudais: Quid Cives? Quid Comitia


Tributorum a Donativ. differentia: Eorum irrogatio est Ius Maiestatis: Finis eorundem; Paupertatem Subditorum raro posse Iributis imputati: Cur aliqui iis eximantur: A quibus rebus peti possint? Modus Tributae colligendi: Genera Tributorum; Accisae, Vectigalia.


Descriptio Dominii Eminentis: Usus Vocis: Argumenta id consirmantiae, Exemplum Servatoris; Argumenta contr aria: Finis eius: An compensatio rei ereptae a Subdito exspectaenda? An exteri ei subiaceant eius; Deditio innocentis.


Ratio ordinis: Descriptio Foederis: Foederum inaequalium specimina et incommoda: Foedera cum Infidelibus et Haereticis: Foederum varietas: Oblig ationum publicarum circumstantiae; Obsides.


Belli necessitas: Definitio: A quibus geri possit? De iustis causis Belli: Quis vator pratensionum Illustrium: An religionis propagandaecausa suscipi possit? An obius Naturae a peregrina Republica violatum? Ita in praesidium Innocentum? Denuntiatio Bell: Effectus Belli: Pax, Amnestia, Restitutio, Satisfactio: Poliitica Militaris; Ius Albinagii, Detract onis, Repressaliarum.


Fundamentum Varietatis Rerum publicarum: Ipsa varietas: Prarogativa singularum Reip. Formarum: Earundem incommoda: Resp Mixta: Regnum Limitatum: Theocratia; Foedus Achaicum: Resp. corrupta.


Lex Regia apud Iacobum: In Sacris V. T. In Iure Civili: Status eius sub Augusto: Locus e Dione et Xiphilino examinatus, cum Instantiis et responsionibus; Continuatio Legis Regiae fub successoribus Augusti: Plenior explicatio eius: Fragmenti Legis Regiae Romae aedhuc conspicui examen ac dilucidatio: Ut Lex Regia sub Principibus post Vespasianum fuerit? Aliarum Instantiarum contra eam examen; Vindices Iustiniani ac Triboniani.