Leonicus Thomaeus, Nicolaus: Dialogi. - Lyon, 1532.