Leyser, Polycarp: Sylloge epistolarum. - Leipzig, 1706.