10/2009 Reinhard Gruhl
text typed - structural tagging completed - spell check only partially performed - no orthographical standardization


image: as001

Sylloge Epistolarum B. D. POLYCARPI LYSERO Senioris Theologi dum vivebat Wittebergensium, Brunsvicensium et tandem in aula Electorali Saxonica celeberrimi ex MSS. fide dignissimis cum cura ac sollicitudine eruta Et in unum Volumen congesta a Pronepote [gap: Greek Word(s)] Polycarpo Lysero S. Theol. D. Potentiss. Electori Brunsvico-Lunaeburgico a Consiliis Ecclesiasticis, Capituli Wunstorpiensis Praesule et Ecclesiarum per Ducatum Calenberg. Ephoro Generali. Lipsiae apud Hered. FRIDERICI LANCKISII, 1706.



image: as002

Summe Reverendo, Magnifico atqve Excellentissimo DOMINO, Dn. ADAMO RECHENBERG S. Theol. Doctori Ejusdemque in Academia Lipsiensi Professori Primario longe celeberrimo, Ingenui Capituli Misnensium Cathedralis Canonico Venerabili, Alumnorum Electoralium Ephoro Spectabili, Majoris Principum Collegii Collegiato Gravissimo etc. Viro de Ecclesia orthodoxa, de Academia Lipsiensi, de universo orbe literato optime merito, Domino, Fautori et in Christo Fratri Parentis instar honorando, observando, hanc Epistolarum Syllogen cum voto salutis omnigenae sacram cupit Polycarpus Lyserus D.



image: as003

ANnus jam labitur tricesimus, cum Tibi, Summe Venerabilis Vir, ad Academiam Vestram per B. Parentem meum adductus et a Summo Viro ac Agnato cum observantia colendo, Dn. Frankensteinio Polyhistore Illustri, [gap: Greek word(s)] , serio commendatus Tibi innotescerem. Qvo amore me tunc exceperis, qvanta benevolentia me Lipsiae diutius haerentem sis proseqvutus, qvam prolixo qvamqve constanti affectu me in hanc usqve diem complectaris, qvot et qvibus beneficiis atqve meritis Tibi me divinxeris, satis neqveo depraedicare. Illud imprimis affirmo gratissimus, Te nihil eorum omisisse unqvam, qvod ad praesentem me ornandum, efformandum, perpoliendum, perficiendum pertinere posse credebas. Absenti vero et evocato tandem ex illa altera patria mea, mihi autem meisque desideriis, piis licet ac honestis, nescio


image: as004

qvo fato adversante, eundem semper conservasti favorem, ut de eo vel adhuc mihi gratulari debeam. Hinc non semel optavi, ut opportunitas mihi aliqvando obtingeret commoda, coram omni Ecclesia ac Republ. eruditorum animum ob beneficia, qvibus me condecorasiti liberalior, innumera Tibi plane deditum ac dedicatum demonistandi.

Eam vero nunc divinitus obvenisse persvadeor, ubi Epistolas qvasdam B. Proavi mei in publicam produco lucem, qvae sat diu [gap: Greek word(s)] tenebris delituerant immersae. Eas Tuo Nomini, Vir Summe, vel hoc nomine prae omnibus aliis debeo inscribere, qvod praeter Tecum Theologorum nostratium nemine tam diuturnum, tam freqvens, tam similiare mihi intercesserit commercium neque nunc abruptum sed per nuperrimas Tuas renovatum vigeat. Accedit honorifica illa compellatio, qva me annis abhinc duodenis et qvod ex currit per Epistolam d. 12. Jan. 1693. fuistidignatus, cum Te Moderatore ac Auspice Frater meus Schediasma Philologicum de usu Epistolarum Clarorum et Illustrium Virorum Speciminis Academici loco placidae doctorum [gap: Greek word(s)] subjiceret. Insuper probe


image: as005

memini, qvod B. Proavum meum semper feceris maximi mihiqve auctor soepius extiteris et svasor, ut [gap: Greek word(s)] ejus mecum latitantia evulgarem. Hoc judicium Tuum, qvod memor institutitionis illiuus dexterrimae, qva me per annos plurimos beasti benevolus, vel nunc sequor promtissimus, me inprimis urget, ut excussis scriniis meis, qvae fato singulari ad me redierunt monumenta Epistolica, manu B. Proavi consignata, vel etiam (licet ea sint paucissima) aliorum manibus sedulo descripta, cum orbe erudito atqve orthodoxo communicarem securior.

An autem has reliquias publicus omnium applausus sit excepturus, valde dubito. Neqve enim adhuc hodie desunt, qui qvod in Viro piissimo jure reprehendant, sibi videntur invenisse. Inter eos forte prodiit novissime Auctor Considerationis Christianae Historiae primorum Motuum Religionis inter Evangelico-Lutheranos et Reformatos, qvam loco Duplicae contra submissionis plenissimam Compellationem Potentissimi cujusdam Monarchae unionem Religionum concernentem dedit, cum hoc ipso demum anno hic Tractatus, Germanico vestitus habitu, sit evulgatus. Is ipse libellus ter B. Proavi mei facit mentionem,


image: as006

nimirum §. 106. p. 189. seq. §. 178. p. 315. et §. 195. p. 343. ita tamen, ut monere qvaedam tenear per leges pietatis Majoribus obstrictus, cum aliter longe enarrata esse intelligam, qvam illo ipso tempore eadem gesta esse fide dignissima documenta, mox producenda, me docuerunt.

Ut omnia liqvescant magis, ipsa Auctoris, verba praemittam et qvae circa ea merentur notari candidus impertiam, Tibi, Vir Excellentissime, aliis qvoqve, qvicunqve demum ii fuerint, sive Lutherano-Evangelici sive Reformati, arbitrium reliqvens facillimus. Tuum qvidem arbitrium, Fautor Optime, nec ipseille Vir insignis, cui cum B. Proavo meo res est, poterit detrectare aut deprecari, cum. Te publicum Historiae Ecclesiasticae olim Doctorem inqve hoc genere literarum versatissimum Protestantium utriqve merito venerentur, ac moderationem plane singularem in Te suspiciant. Qvae pag. 189. seq. Auctor proponit, ita habent: Und solche Beschaffenheit hat es denn auch zu Braunschweig gehabt/ allwo zween Doctores Juris und Syndici der Stadt gewesen/ Michael Mascus und Hieronymus Neve, welche beyde gleichfals mit vorgedachten Meynungen nicht zu thun haben wollen/


image: as007

(silicet de ubiqvitate, uti paulo ante Auctor innuit, et condemnatione Ecclesiarum dissentientium) und ohne Zweifel viele vornehme andere mehr/ so ein gleiches Sentiment mit ihnen geführet: Welche Moderation aber einige Prediger nicht ertragen können und Sie deshalb/ wie Oseas Schadaeus erzehlet/ auf der Kantzel und sonsten unter dem odieusen Nahmen des Calvinismi bey dem gemeinen Manne verhaßt gemachet. Der auch endlich/ da Polycarpus Leyser daselbiger Superintendens von dem Chur-Sächschen Administratore Hertzog Friedrich Wilhelmen auf zwey Jahr nach Wittenberg begehret worden/ die gemeine Bürger aber davor gehalten/ D. Mascus und D. Neve hätten solches zu wege gebracht/ einen Schluß gefaßt/ entweder D. Polycarpum, wie Schadaei Worte weiter lauten/ in der Stadt zu erhalten/ oder aber die beyde Mascum und Neven von ihren Diensten und aus der Stadt abzuschaffen: Schickten also Hauptleute an den Rath solches zu begehren/ und versammleten sich auch/ doch ohne alle Waffen/ um das Rathhauß/ der Meynung von dannen nicht zu weichen/ biß Sie ein Erbar Rath ihrer Bitte gewähret hätte: Wiewohl nun E. E. Rath viel versuchet/ die Bürger zu stillen/ und berichtet/ welcher gestalt D. Polycarpus aus des Herren


image: as008

Administratoris und der Univetsitat Begehren nur auf 2. Jahr lang gen Wittenberg geliehen werden solte/ und daneben ihre beyde Advocaten möglichstes Fleisses entschuldiget und für Sie gebeten/ so hat es doch bey Ihnen nicht gefruchtet/ sondern sind darauf bestanden/ man soste gemeldte Advocaten als der Kirchen unn Schulen schädliche Leute allerdings abschaffen und noch bey Sonnenschein aus der Stadt führen. Derhalben als der Rath gesehen/ daß der Sachen nicht anders zu helffen/ haben Sie beyde Advocaten zwischen sich genommen/ öffentlich durch die versammlete Bürger und zu der Stadt hinaus begleitet und hiermit diesen Auflauff gestillet. Haben also diese Männer nichts tecte vorgehabt/ dem gemeinen Mann aber/ dem man wieder Sie aufgebracht hatte/ per tumultum weichen und folgends auch in ihrer Person das alte erfahren müssen: Tollitur e medio sapientia, vi geritur res.

Huc usqve Auctor Considerationis, cui procul dubio rem faciam gratissimam, si e schedis fidei probatae ostendero, qvid veri, qvid a vero alieni Oseas Schadaeus tradiderit. Qvia enim ad hujus unius fidem provocat et hac sola suffultus hanc Historiae particulam propinat, fas erit, ut manifestum evadat, qvousqve


image: as009

Schadaeus rem, uti vere gesta est, exposuerit, qvousqve vero nescio per qvos seductus erraverit. Ut autem intelligat Auctor, qva fide haec scribam, indicare juvat scripta, e qvibus haurientur, qvae in hanc sententiam proferam, ipsimet autem relinqvere definiendum an Schadaeo posthac an scripturis a me productis potius sit credendum. Bina, e qvibus decerpta dare est animus, sunt manu tantum scripta nec hactenus, qvod sciam, publici juris facta. Horum alterum continet Protocolla qvaedam complectentia res coram Senatu Brunsvicenfi diversis qvibusdam diebus, imprimis d. 21. Aprilis 1593. actas et disceptatas, alterum Biographiam B. Proavi, Brunopoli sine dubio conscriptam eaqve potissimum edisserentem, qvae ipso Ecclesiam Brunsvicensem gubernantea acciderunt. Tertium est B. Proavi scriptum Apologeticum amicis Nicolai Crellii Anonymis oppositum, qvod prodiit Lipsiae 1606. 8. Neqve huic fidem derogare fas erit, cum hactenus nemo extiterit, qvi eam in dubium vocare aut confutare vel potuerit vel saltim voluerit. Ex his optima side deprompta et in compendium redacta huc apponam. Qvia tamen Auctor Biographia Lyserianae


image: as010

MSS. brevior est in his enarrandis, singula ejus verba huc afferre non abs re fuerit. Mortuo, inqvit, Electore Sax. Christiano et nonnihil respirantibus Lutheranis revocatus est Wittebergam A. C. 1592. mensc Oct. qvibusdam tecte molientibus ipsum omnino removere ab Ecclesia Brunsvicensi. Ministerium vero et plebs noluit ipsum prorius et in perpe tuum a se dimittere, tantumqve consensit, ut ad biennium Wittebergensibus operam suam praestaret posteaqve rediret. Qvod consilium cum repudiaretur plebs magno numero confluens ante officinam monetariam A. C. 1593. 21. Aprilin. vigilia Qvasimodogeniti ursit et obtinuit, ut tantu ad biennium abesset et interim aliqvando revisens Brunsvicenses Catechesin consvetis temporibus explicaret, qvo motu territi Syndici Michael Mascus D. et Hieronymus Nevius D. nemine perseqvente aufugerunt 22. Apr. neqve unqvam post admissi sunt iterum ad urbis gubernacula. Hic est ille dies, qvem deinceps adversarii nominarunt diem Sabbathi nigrum ante Dominicam in Albis. Haec Biographus Anonymus. Plenius autem juxta Protocolla et Scripturas alias res ita se habet. Evocabatur Lipsiam


image: as011

B. Proavus, post obitum Nicolai Selnecceri beatum, qvi paucis post reditum ad Academiam et Ecclesiam Lipsiensum diebus evenerat, ut officia Professoris Theologi, Pastoris, Superintendentis et Consistorialis ex eqveretur. Neqve intermiserunt Lipsien ses eorumqve Delegati qvicqvam, qvod ad eum Brunopoli Lipsam pertrahendum existimabant pertinere. Temis qvippe vicibusper Viros gravissimos Brunsvigam missos tam cum Senatu Brunsvicensium, ut B. Polycarpus dimittertur, qvamcum ipso B. Polycarpo, ut evocatus discederer, egerunt, has Lipsiensium sollicitaciones adjuvante et comprobante Serenissimo Electoratus Saxonici Administratore. Qvia vero Brunsvicenses noluerunt B. Polycarpo indulgere, ut a sua ad aliam Ecclesiam vocatus transiret, hic etiam non nisi bona cum Brunsvicensium pace abirevoluit, eo tandem res perducta est, ut Lipsienses immobilem Brunsvicensium voluntatem B. Polycarpum secum recinendi perspicientes qviescerent et ab urgendo B. Viro desisterent.

Verum alia mox B. Polycarpo obtigit Vocatio Aliqva haec sumserat initia vel habuerat praeludia M. Octobr. 1591. cum vix e vivis excessisset Elector Saxoniae Christianus I.


image: as012

gloriosissimae recordationis. Volente enim supra memorato Serenissimo Pro. Electore D. Georgius Mylius Brunsvigam iverat. B. Proavum exploraturus num ad Ecclesias Electoratus Saxonici, vel ut iis constanter inserviret, vel ut eas cum aliis visitaret, regredi vellet. Cum autem difficultates gravissimas exponeret B. Polycarpus qvae mutationem rerum suarum possent remorari, aliqvantisper negotium hoc plane qvievit. Ac licet Wittebergenses de retrahendo Polycarpo antehac suo solliciti multum impenderent laboris, ut eundem sibi plene conciliarent, cognoscentes tamen impedimenta plura, pluribus instare dubitaverunt. Tandem A. 1592. M. Octobri Wittebergensium Academia et Senatus denuo, per liberas primum, dein per Virorum insignium trigam qvam Brunopolim ablegarunt, desiderium reducendi ad se B. Polycarpum exposuerunt. Egerunt ablegati coram Senatu et Ministerio Brunsvicensium et Wittebergae universae et ipsius Celsissimi Dn. Administratoris nomine et per adductas in medium rationes vere sonticas effecerunt, ut iter Wittebergam versus B. Polycarpo concederetur, salvis tamen ubi vis juribus et vinculis, qvibus B. Proavus tunc Ecclesiae Brunsvicensium vivebat


image: as013

obstrictus. Et cum viderentur Brunsvicenses eo propendere, ut per biennii tempus B. Polycarpus Wittebergensibus inser viret, eo elapso ad illos reverteretur, tum coram Serenissimo Administratore tum coram Wirtebergensium Academia et Ecclesia ipsemet testatus est, se utriqve omni animo dedicatum operas suas esse daturum, dummodo Brunsvicensium assensus exoraretur. Mittebantur itaqve literae haud secus ac Deputati ad Senatum Brunsvicensium, rogantes jussu Serenissimi Administratoris et consilio Wittebergensium, ut juxta spes ante hac sat liberaliter factas bini illi anni absentiae ab Ecclesia Brunsvicensium B. Poly carpo citra moram longiorem indulgerentur. Ast tantum abfuit, ut ad literas et petitiones illas responderent tunc Brunsvicenses, quin potius dimissis post moras sat diuturnas deputatis rem hanc conficiendi aliam plane ingredi voluerint viam.

A. 1592. d. 22. Decembr. B. Polycarpus a Senatu invitatus in officina monetaria comparuit. D. Mascus Syndicus nomine Senatua indicavit, se sperasse, fore, ut Wittebergenses aeqve ac Lipsienses in facta denegatione et negata dimissione ipsius ceu Superintendentis


image: as014

sui conqviescerent. Quia autem literae a Serenissimo Administratore nec non a Wittebergensibus scriptae huc denuo essent allatae, serio urgentes, ut vel in perpetuum vel ad biennium dimitteretur, multa cum cura deliberationes de hoc tam arduo negotio esse susceptas, nondum autem qvid deberet statui consultantes definire potuisse. Videri enim hanc considerationem prae reliqvis maximi esse momenti, an Ecclesia Brunsvicensis citra detrimentum insigne ramdiu Superintendente possit carere, qvâqve ratione per operas vicarias ei absente Superintendente qveat qvam rectissime prospici. Iccirco se existimasse necessarium, ut B. Polycarpi mentem de capitibus qvibusdam explorarent priusqvam certi qvicqvam determinarent. 1.) num exacto biennio ad Ecclesiam Brunsvicensem docendam ac gubernandam certo sit rediturus? 2.) an redux eidem constanter praeesse, nec per ullam Vocationem, undecunqve haec obvenerit, ab ea velit dimoveri? 3.) an haec promissa per chirographa [gap: Greek word(s)] sit confirmaturus?

B. Polycarpus novitate postulatorum permotus spatium deliberandi sibi voluit concedi,


image: as015

pollicitus, finitis feriis Natalitiis se mentem suam uberius esse declaraturum. Addidit tamen nonnulla post gratiarum actionem et benevolentiae captationem, de non nisi serius admissis Witteber gensibus, de dimissis sine responsoriis etc. Imprimis demonstravit, antehac B. Chemnitio non semel permissum esse, ut ab Ecclesia Brunsvicensi abesset diutius, eodem ob infirmitatem rude donato, nec non D. Hederico inde abeunte Ecclesiam Brunsvicensem Ephoro sat diu caruisse, neqve tamen inde qvicqvam damni esse passam. Sibi itaqve non constare, cur nunc idem tam serio negetur, Conjecturis se nolle relinqvere locum, apparere autem manifeste rem omnem sic agi, ut sibi fiat aegre, piisqve desideriis suis variae objiciantur molestiae et difficultates etc. Qvae praetereâ in Protocollo d. 22. Decembr. 1592. in curia literis mandato inveniuntur, non obscure arguunt animum D. Masci a B. Proavo jamtum alieniorem. Non enim tantum, Senatus acturus interpretem, eum pluribus est insectatus, qvod Wittebergensibus reditum promiserit, ad literas eorum provocans verum etiam neganti hoc B. Polycarpo et pariter easdem literas testimonii irrefragabilis


image: as016

loco alleganti non sine impetu contradixit inter alia pronuncians, Theologos et Ecclesiarum ministros (die Geistlichen) etiam errare posse, nec mera esse oracula, qvae ab iis proferrentur etc. B. Polycarpus autem mansvetudinem ostensurus Theologicam ad has iteratas insectationes et increpationes nihil reposuit, sed hoc saltim iterum significandum esse putavit, se feriis Genethiliacis elapsis prolixius esse ad qvaesita sibi proposita responsurum. Stetit promissis B. Polycarpus et scripto sententiam suam complexus eandem Setui curavit exhiberi. Hic nescio qvid caussarum praetexens una cum cistariis adhibitis in consilium salutarius existimavit fore Ecclesiae suae, si plane dimitteretur evocatus, qvam si biennium ad inserviendum aliis Ecclesiis et Scholis ipsi discedenti concederetur. Haec Senatus sententia, inscio B. Polycarpo eoqve non amplius audito, Ministris Ecclesiae Brunsvicensis hac de causa invitatis est indicata. Cum vero non nisi paucissimi comparuissent, non potuerunt ob defectum mandati ac instructionis Collegarum aliter respondere, qvam sibi non esse integrum, suffragiis suis novam sententiam, de qva nihil secum esset communicatum, comprobare. Potius se mirari


image: as017

hoc decretum de prorsus dimittendo Superintendente Ministerio nec audito nec consulto esse confectum, abesse qvosdam Collegarum, qvibus de hodie actis reddenda esset ratio; Epistolam Superintendentis, se qvidem arbitris, ita accipiendam non esse, qvasi omnem ad Ecclesiam hodiernam reditum detrectaret; inprimis vero Ecclesiae hanc dimissionem nec posse probari nec coram eadem legitime excusari. Hinc rogare se qvam maxime, ut sententiam definitivam differrent, et D. Polycarpi sententiam, num omnem ad Brunsvicenses regressum negaret, plenius explorarent; se qvoqve, nisi aliter visum fuerit Senatui, cum D. Polycarpo collocuturos eundemqve serio sollicitaturos esse, ne se et Ecclesiam suam desereret, ac brevi abhinc de responso B. Polycarpi Senatum reddituros certiorem. Praevia deliberatione breviore Senatus et cistarii Interprete usi D. Masco responderunt: sibi nihil fore gratius, qvam si D. Polycarpus ab amplectenda Vocatione Wittebergensi et deserenda Ecclesia hodierna abstraheretur, adeoqve se spatium illud cum D. Polycarpo communicandi Ministerio indulgere promtissimos. Coadjutor Lucas Martini nomine Ministerii gratias egit pro indulgentia


image: as018

hac, denuo gravitatem negotii ursit, pia Ministerii desideria, ne ab Ecclesia Brunsvicensium avelleretur Superintendens exposuit, et secum Collegis omne adhibiturum esse studium spopondit, ut hodiernae Ecclesiae porro praeesset, subjectis votis pietatis ut Omnipotens rem omnem ad Ecclesiae et in ea tam universorum qvam singulorum salutem vergere jubeat. Gesta haec sunt in curia Neapolitana d. 16. Januarii 1593.

Exacto biduo sive d. 18. Januarii Ministerium, uti ipsi cum Senatu convenerat, ad curiam rediit et admissum a Senatu, usum rursus interprete Coadjutore, significavit, se cum cura negotium sibi demandatum exegisse et seriis precibus D. Polycarpum ursisse, ne discederet, sed ut vocationem Wittebergensium rejiceret. Qvia vero reposuerit, conscientiam suam, gloriam divinam et salutem publicam abitum hunc exigere, ejusqve causas gravissimas dudum a se et Senatui et Ministerio esse expositas, Ministros Ecclesiarum Brunsvicensium porro proposuisse, deliberandum an non biennium illud in semestre spatium qveat mutari, interea iri manifeltatum magis, qvid Ecclesiae Wittebergensis utilitas exposcat, qvaqve ratione per operas vicarias Brunsvicensi


image: as019

Ecclesiae tantisper prospici possit. Ast qvoniam his auditis ostenderit, sui hanc rem non amplius esse arbitrii, voluntati Dei et Superiorum hoc esse committendum etc. et praeterea adjecerit, se jure suo exigere, ut redditus deinceps Brunsvicensibus audiretur rectius, id sibi negotii datum esse credere Ministerium, ut Patres Reipublicae Conscriptos rogaret sollicitum, ne D. Polycarpus plane dimitteretur. Sibi enim causas hujus plenariae dimissionis gratia allegatas nondum satisfacere, adeoqve in eandem neqvaqvam ire posse sententiam. Qvod si tamen Senatus consilia Ministerii comprobare nollet, ipsi de hac dimissione reddendam esse rationem.

Semotis aliqvantisper Ministris Senatus statuit, Polycarpum prorsus debere dimitti, et hanc sententiam suam per D. Mascum illis aperuit. Addebantur causae variae imprimis Ecclesiae, si vel per semestre spatium Superintendente destitueretur, non satis bene iri consultum, reditum ejus nihilomnius fore incertum, intra sex mensium spatium Academiae et Ecclesiae Wittebergensium exigua commoda accrescere posse etc. et hinc concludebatur, fore satius, si omnino dimitteretur, Dominum Deum consiliis suis benedicturum


image: as020

esse coelitus, ut alia ratione sedes vacans repleretur. Ministerium respondit, sibi neqve nunc hanc dimissionem D. Polycarpi placere, imo se graviter eam dolere, ast qvia videant, se nihil proficere, existiment insuper, Senatum rem omnem curatius inspexisse et altiori indagini subjecisse, se tandem conqviescere cum non a se sed a Senatu de his omnibus sit reddenda ratio. Se Deum invocaturos esse serio, ut rem omnem faustam esse velit ac felicem. Id unum tamen se rogare, ut D. Polycarpus bona cum pace dimittatur. Ipsius enim opera se posthac posse indigere. Id Polycarpo fore gloriosum, Brunsvicensibus proficuum. D. Mascus Senatus nomine denuo testatus est, se non nisi invitum dimittere D. Polycarpum. Ecclesiae autem aliter non posse satis consuli; bona cum pace eum iri dimissum; se sperare qvod et ipse eadem via sit discessurus; interea Ministerium cum Senatu unitis precibus debere contendere, ut propter Christum dignus a Deo detur fuccessor.

His ita in curia peractis ad D. Fridericum Wilhelmum Administratorem Electoratus Saxonici, Academiam item et Senatum urbis Wittebergensium scriptae sunt a Senatu


image: as021

Brunsvicensi literae, qvibus indicabant, plane dimissum iri Polycarpum. Neqve tamen horum qvicqvam B. Polycarpo fuit significatum prius qvam acceptis e Saxonia superiori responsoriis. Idcirco B. Polycarpus, cui aliunde innotuerant haec Senatus Brunsvicensium decreta, licet ea clam confici miraretur, facillimus in iis conqvievit et de convasanda suppellectile sua sollicitus qvid de se statueretur parum curavit. Nondum autem animi omnium Ministrorum aut Ecclesiae membrorum ita erant pacari, ut citra novam contradictionem vel potius sollicitationem submissionis plenissimam a se divelli Polycarpum paterentur. Integro ergo triduo haec res denuo fuit agitata coram Senatu, qvid agitaretur nesciente plane Polycarpo. Evenit autem, ut Syndicorum alter d. 20. Aprilis e curia domum veniens, plenariam dimissionem Polycarpi coram domesticis retegeret, ejusdemqve ancilla audita ex hero verba ad pistorem, panes noviter coctos inde ablatura, referret, qvae germanice juvabit repetere: Ey wie ist unser Herr itzo so lustig von der Müntze heimkommen: Et ließ den Mantel dem Schreiber in den Arm fallen/ sprang in der Stuben herum und sagte: Noch dennoch muß


image: as022

der Pfaffe zur Stadt hinaus/ und ich bleibe hinnen/ und sollen ihm/ ob GOtt will/ bald der Pfaffen mehr nachfolgen.

Pistor haec audiens Centurioni suo relata refert. Hic Collegarum aliqvos ad se vocat, audita enarrat et persvasus, rem fore pessimae conseqventiae, si dimissum Polycarpum Ministrorum orthodoxorum aliiseqvi tenerentur, de re tam ardua cum Collegis deliberat. Hi Ecclesiae et civitati Brunsvicensium sic male iri consultum probe perspicientes literas supplices jubent conscribi, easdemqve Senatui d. 21. Aprilis sive proximo mane exhibent adscitise e civium numero qvibusdam nomine tribuum (der Gilden) secum acturis. Admissi ad abdita Senatus Centuriones et Tribunorum vices expleturi qvorum nomina Protocollum pluribus recenset, novem proponunt capita, de qvibus justam conqverendi causam se habere existiment. Ex iis non nisi tria priora ad institutum praesens facientia, repetam. Nimirum Henningus Brabant, qvo tunc utebatur Centurionum et Tribuum Collegium internuncio, praemissis praemittendis, qvae de immobili adversus Senatum pietate ac obseqvio securiorem reddere poterant, pronunciavit: 1.) se non dubitare, qvin


image: as023

Senatus adhuc recenti recolat me moria, qvae saepius Centuriones et Tribuum Praefecti (Gildemeister) de non dimittendo D. Polycarpo dixerint ac petierint. Sperassese, rem omnem iri ponderatum melius nec Polycarpum plane iri dimissum. Qvia vero Senatus aliter decreverit, Curias et tribus civitatis hoc decretum prorsus improbare et serio nolle deseri a Superintendente suo. Rogatum igitur se cupere Senatum, ut de mediis denuo vocandi D. Polycarpum dispiciat, sin minus, se de retinendo Polycarpo velle cogitare, fiducia tamen se ali certissima, fore ut Senatus petitionis suae locum relinqvat eidemqve aures vacivas praebeat. Dicerecives, Deum non esse Deum confusionis, se autem scire, hoc negotium sine ordine debito esse tractatum, adeoqve cives non auditos media legitima velle adhibere, ut aliis qvoqve reddi possit ratio. 2) injunctum sibi esse, ut significet, penes cives binos Syndicos et Senatorum aliqvos negotii hujus immutati et Calvinismi suspectos esse, adeoqve rogicare universos, ut cum Viris illis juxta Constitutiones Ecclesiasticas agatur. Hoc si fuerit neglectum a Senatu, se iri excusatum, si adversi aliqvid aut indigni istis hominibus accedat. 3.) velle porro


image: as024

cives, ut a praesenti et aliis Ecclesiasticis consultationibus Syndici arceantur.

Haec capita utpote difficilia satis una cum reliqvis, seclusis tantisper illis Deputatis, cum cura ponderabantur. Ut vero eo solidius civibus daretur responsum, citra moram ad D. Polycarpum misit Senatus, ejusqve mentem exploravit curatius. Hic probe intelligens, se non nisi aegrius dimitti, significavit, sibi ad biennium vi promissorum abeundum esse, se autem exacto biennio, si denuo nunc vocaretur esse rediturum, et ut Ecclesia ac civitas de reditu essent securiores, se ad habendas conciones Catecheticas singulis semestribus Brunsvigam iturum esse. His perceptis Senatus interpretem jam agente M. Paulo Wagnero Secretario, summam eorum coram Deputatis civium jussit repetere, addendo, se porro cum D. Polycarpo pluribus agere velle et conjunctis cum civium Delegatis studiis dare operam, ut ad Ecclesiam Brunsvicensium imposterum reverteretur, rogare itaqve Deputatos, ut de tranqvillandis civium animissint solliciti. Ad 2. et 3. reponebat Senatus, Syndicos hactenus non esse agnitos Calvinianos. Ut tamen a suspicione liberentur, decrevisse se, ut coram sic dicto Colloqvio sistantur, hoc


image: as025

si detrectaverint, cum ipsis juxta Constitutiones Ecclesiasticas iri actum. Qod si etiam plures Calvinismi suspectos indicaverint, eandem viam Senatum esse ingressurum.

Placuit hoc responum Deputatis, qviperactis gratiis nomine civium porro petierunt, ut Senatus aliqvos sui ordinis denuo ad D. Policarpum ablegaret. Assentiebatur Senatus civium petitioni facillimus, et ut Consules qvatuor cum Cammerariorum uno et modo nominato Secretario M. Paulo Wagnero ad eundem irent, unanimes consenserunt. His nomine Centurionum et tribuum aliqvi addebantur comites, qvi circa horam decimam aedes D. Polycarpi ingressi praevia salutatione debita jussu Senatus, Centurionum ac tribuum per M. Wagnerum rogarunt, ut animum inde abeundi mutaret et penes se officiis Ecclesiasticis hactenus demandatis porro qvoque cum laude fungeretur. D. Polycarpus pro honore et amore adversus se demonstrato gratias egit maximas et significavit, se adeo inexorabilem non esse, ut per instantias tam sedulas Senatus ac civium moveri nolit aut neqveat. Verum sibi nullum esse dubium, qvin re altius ponderata omnes sint intellecturi, sibi non esse integrum amplius utmaneat.


image: as026

Ipsum qvippe Senatum Serenissimo Electoratus Saxonici Administratori scripsisse, se prorsus iri dimissum. Ut igitur haec res novas patiatur vicissitudines ab illo ipso Dn. Administratore esse impetrandum. Qvod ad se attineat, se condixisse Wittebergensibus operas suas ad biennium proximum, huic promisso se per Dei gratiam esse satisfacturum. Finito biennnio se fore solutum a vinculo hoc, Brunsvicensium ideo relinqui arbitrio, qvid de se velint statuere.

Non habebant Delegati, quod adversus dicta a D. Polycarpo exciperent, proposuerunt ta, en post diuturniores, eas autem prorsus amicas, concerutiones, 1.) ut D. Polycarpus Ecclesia eac Senatui Brunsvicensiu ceu Superintendens maneret obstroctus. 2.) ut Wittebergam abiret eique ad biennium inserviret. 3.) ut semestribus singulis ad habendum Conciones Catecheticas et visitandum Scholas, Brunsvigam, Senatu sumtus suppedicante (quia stipendium aliud et amplius nec petebat nec accipiebat absens D. Polycarpus) rediret. 4.) ut interea maximam suppellectilis suae partem Brunsvigae relinqveret. 5.) ut exacto biennio ad obeundume eadem


image: as027

officia apud Brunsvicenses reverteretur. Consensit promtissimus B. Polycarpus, cui Ecclesia Brunsvicensis curae erat ac cordi ceu Ecclesia Nobilis, in qua plurimi pii et Zelo pietatis ardentes serio inveniebantur, in qva vivere et mori, si ita videretur Domino, paratus erat, qvemadmodum ipsius verba in supra memorata Apologia leguntur. Delegati vero hoc responso contenti et ad officinam monetariam regressi de eodem tam Senatum qvam ibi magno numero interea temporis congregatos et confluentes cives reddiderunt certiores. Neqve qvicquam erat reliqvum, qvum ut cum D. Polycarpo acta scripto consignarentur eique dies diceretur, qua singula rectius examinarentur et cum utriusque partis approbatione optima quaeque eligerentur. Id quod etiam ut 22. Aprilis sive die Lunae post Qvasimodogeniti perageretur, tam Senatus quam cives consentiebant.

De Syndicis pariter, urgentibus civium Delegatis, suscepta deliberatio fuit longe difficilior. Senatus qvidem aequissima peti a civibus ratus pluribus monebat Syndicos, ut memores moniti Petrini Confessionem suam coram Ministerio Ecelestastico ederent.


image: as028

Pollicebantur, Seniores Collegii Senatorii Colloqvio illi interfuturos omnemqve navaturos esse operam ne qvicqvam adversus eos legibus humanitatis et civilitatis contrarium a qvoqvam tentaretur. Ast omnes admonitiones et demonstrationes fuerant frustraneae, licet in seram usqve vesperam disceptatio haec protraheretur. Qvia igitur nec hortantes nec rogantes exorare potuerunt Syndicos, ut legibus Ecclesiasticis se praeberent conformes, ipsorum qvoqve tribuum praefectorum (Güldemeister) obtestationes, ut Syndici innocentes et orthodoxi in venti, D. Mascus inprimis, qvem retineri et Senatus et totius civitatis interesset, officiis suis porro fungerentur iiqve ad Ecclesiastica negotia non minus qvam ad Politica vocarentur, permovere deprecantes Colloqvium non valuerunt, tandem Senatus re infecta e Curia discessit, et Senatorum aliqvi comites Syndicis domum redeuntibus se adjunxerunt, civibus paritercitra omnem strepitum sua repetentibus.

Postero vero die, ipsa scilicet Dominica Qvasimodogeniti, qvae tunc in d. 22. April. incidebat, Syndicorum unus, nimirum D. Naeviu, summo mane hora qvarta urbem Brunsvicensem


image: as029

discedendo pedibus iter propositum ingreditur et emetitur. Finita concione, qvae dicitur maturina, Syndicorum alter D. Mascus ad Seniores Collegii Senatorii in officina monetaria congregatos mittit, Acta civitatis secum asservata restituit et ut de vectura sibi Cellas usqve prospiciant rogitat. Senatus iterum instat, ne coram Ministerio sisti renuat, non habere cur D. Polycarpum timeat, qvasi indigni aliqvid sit moliturus, cum omnem svavitatem in qvovis commercio cum Syndico modo nominato ostenderit. Verum neqve tunc moveri poterat sed ut vectura a Senatu sibi indulgeretur iteratis contendit precibus, eaqve impetrata post horam secundam pomeridianam ex urbe citra ullum strepitum, nemine dicessum urgente, discedit.

Eadem autem hora D. Polycarpus, qvem Ecclesiae Brunsvicensium ipse ille D. Mascus inauguratum solenniter commendaverat neqve unqvam expertus fuerat adversantem, ad templum, qvod Fratrum dicitur, pergit et Concionem solennem habet. In eadem exponit discessum suum ejusqve causas gravissimas; pollicitus sancte, se bono cum Deo finito biennio ad Brunsvicenses suos, esse reversurum.


image: as030

Interea vero ne factae reditus promissioni cives diffiderent, eadem aestate non tantum circa diem Johannifestum verum etiam circa diem AEgidio sacrum ad habendum Conciones catecheticas et examina trium Scholarum, uti etiam porro illis ipsis temporibus, qvibus Scholae erant visitandae et Catecheseos capita publice explicanda, est reversus, functus officiis sibi demandatis ita, ut animos tam magistratus qvam civium ante hac jamtum devinctos sibi magis conciliaverit. Qva ratione vero absente D. Polycarpo labores, qui ei incumbebant, per reliquos Ministros Ecclesiae Brunsvicensis sint exantlati, ipsa illa Biographia MSS. cujus supra meminimus, plurib us exponit, sic disserens: Qvarto die post 25. April. venerunt in locum Colloquii destinatum Henricus Calenius et Henningus Lutkenius Consules et M. Paulus Wagnerus Secretarius, rogantes, sententiam Ministerii, qvomodo putarent labores sacros posse recte curari, nequid praetermitteretur: responsum est posse commode et sine querela, modo daretur praemium superioribus annis usitatum, qvi fuissent deni Joachimici in singulos Concionatores, de quibus posterioribus


image: as031

annis multum esset diminutum. M. Paulus Wagnerus respondit: Senatum de tali praemio nescivisse, si quid diminutum esset, id factum ipso inscio, curaturum ut impostetum darentur deni.

His ita fide optima enarratis judicium esto liberrimum penes lectores aequos et pios, Te praesertim, Vir Summe, an vera narraverint Oseas Schadaeus et eum secutus Auctor Considerationis, dum pronunciant, 1.) Syndicos Brunsvicenses noluisse sententias de ubiquitate et condemnatione Ecclesiarum exterarum suffragiis suis comprobarc? Neque enim hactenus de rebus ad religionem pertinentibus sententiam, rogati quamvis et provocati, dicere voluerant. 2.) plures e reliquis Optimatibus sine dubio ejusdem cum Syndicis fuisse sententiae. Neque enim plures illi potuerunt a civium Delegatis, cum urgerentur, nominari aut indicari. 3.) moderationem Syndicorum et cum ipsis eadem sentientium Ecclesiae Ministrorum aliquos ferre non potuisse, adeoque eos dissentientes publice in cathedra Ecclesiastica hoc nomine culpasse et sub odioso Calvinismi nomine vulgo reddidisse exosos. Unde enim horum qvicqvam probabitur


image: as032

sufficienter? Certe saepius tunc a Senaru auditi Ecclesiae Ministri ne semel qvidem Syndicorum meminerunt, nec nisi svavissime cum Syndicorum altero D. Masco Senatus tunc Interprete cum de plane dimittendo D. Polycarpo ageretur, sunt versati, testantibus Actis et Actorum Protocollis. 4.) civium vulgus existimasse, qvod Syndici D. Polycarpi dimissionem ad biennium effecerint. Non dimissio ad biennium, qvam Wittebergenses petierant et in qvam D. Polycarpus consenserat, sed plenaria ne qvidem petentibus indulta et promissa civium vulgo displicebat, praesertim cum ea vel invito Polycarpo vel certe inscio obtruderetur. Illam ceu consentientibus Ecclesia et Superintendente suspiciendam admittebant cives, hanc admittere nolebant. 5.) voluisse civium vulgus, ut vel retineretur D. Polycarpus, vel Syndicorum uterqve ab officiis amotus ex urbe ejiceretur. Voluit scilicet duo civium vulgus, ne D. Polycarpus Superintendens plane dimitteretur, et ut Syndici fidei Confessionem legibus Ecclesiasticis et Libris Symbolicis conformem ederent, prout id ipsum Statuta Reipubl. exigebant. Committitur fallacia compositionis et divisionis, dum haec duo prorsus diversa conjunguntur.


image: as033

Uti enim neqve reliqva capita ad deliberandum eodem tempore proposita cum eo de D. Polycarpo connecti debebant, ira neqve haec pro iisdem poterant reputari. 6.) cives ante curiam confluxisse, non nisi exorato Senatu domum redituros. Praeter qvosdam Centuriones et tribuum Praefectos sub initium factae propositionis coram Senatu civium nemo aderat, sed protracta diutius consultatione praetereuntes fortuito augebant numerum, expectantes avidi, qvid civium Deputati laturi essent responsi. 7.) Senatum qvidvis tentasse, ut cives pacarentur. Non opus erat ut pacarentur, cum nihil dederint turbarum et Senatus ipse aeqvitatem petitorum considerans in eandem statim iverit cum Deputatis sententiam. 8.) Senatum significasse, D. Polycarpum non nisi ad biennium iri dimissum. Senatus decreverat, plane eum debere dimitti, sed intervenientibus civium implorationibus mutavit sententiam et penes D. Polycarcum una cum civibus institit, ut vel secum maneret perenniter, vel finito biennio reverteretur. Hoc D. Polycarpus promissi Wittebergensibus facti memor spondebat et in hac sponsione tam Senatus qvam cives acqviescebant. 9.) Senatum Advocatos suos sedulo excusasse


image: as034

et pro iis intercessisse, hanc autem intercessionem esse rejectam et voluisse civium Deputatos constanter, ut Advocati illi ceu Ecclesiis et Scholis noxii prorsus abdicarentur et ante Solis occasum ex urbe ducerentur. Excusasse Advocatos Senatum concedo, pro iis autem intercessisse nego. AEqvissimum potius censebat postulatum civium Senatus et ut eidem ceu sanctionibus publicis roborato Syndici se submitterent rogabat. Hae petitiones Senatus a Syndicis sunt repudiatae. Neqve unqvam cives petierant, ut ante Solis occasum educerentur. Facta contraria narrationem hanc confutant. qvam firmissime. Non enim nisi die postero nec coacti nec reprobati ceu noxii sed uti Auctor Biographiae MSS. pronunciat nemine perseqvente excesserunt. 10.) Senatum cum videret, rebus turbatis et afflictis aliter consuli non posse, Syndicos binos publice per conssuxum civium duxisse comitem et ex urbe eduxisse. Falsa plane hoc esse superius probata evincunt. Noluerunt videlicet Syndici Senatui monenti et suaviter svadenti morem gerere. Iidem soli, nullo adscito e Senatorio Collegio comite, ex urbe sunt profecti. II.) sic tumultum hunc esse consopitum. Omnia citra tumultum esse


image: as035

illo ipso die gesta, Protolla edisserunt. Non igitur opus erat, ut tumultus, qvi nullus erat, consopiretur. Imo ninil qvicqvam vel contra prudentiae vel contra modestiae et obseqvii leges molitos esse cives et civium Deputatos e tabulis Actorum publicis abunde poterit demonstrari. 12) oportuisse Syndicos contra se irritato vulgo per tumultum cedere, adeoqve in se ipsis experiri verbum vetustate confirmatum: Tollitur e medio sapientia vi geritur res. Vulgus contra Syndicos irritatum fuisse, Syndicos per tumultum cessisse civibus, vi rem esse gestam, sublata sapientia, sunt inculpationes atrociores, qvas oportuerat probasse. Violentiae qvicqvam tunc fuisse admissum et coeco impetu aliqvid perpetratum, superius allegata fide dignissima monumenta negant et pernegant. Gratus igitur agnoscet Auctor Considerationis, qvod veriora nunc edoceatur, neque dubium mihi est ullum, qvin errores suos, in qvos seqvens Schadaeum est prolapsus, propediem sit revocaturus, neveritatis amantium et pacem sed Deo et Ecclesia sua dignam sedulo qvaerentium Brunsvicensium pii manes indignius lacessantur. Nominari enim debebant, qvi civium vulgus irritarunt, et B. D. Polycarpo,


image: as036

Proavo meo, nisi certiora adversus ipsum proferri potuerint, posthac parcendum, Impius qvippe forem, si citra contradictionem istiusmodi narrationes ferrem, qvasi per vim vulgicum aliorum eorumqve innocentium injuriâ a Brunsvicensium Ecclesia esset retractus et revocatus.

Videbimus porro, an veriora sint, qvae de D. Polycarpo Lysero p. 315. et 343. adducit Considerationis Auctor. Ipsa rursus verba placet repetere. Ea qvidem §. 178. p. 315 sic habent: Wie es mit Selneccero, Miro und Polyc. Lysero in Sachsen zu gegangen/ wird hernach folgen. Ast §. 195. p. 343. ita loqvitur: Nun ists nicht ohne/ daß zu Churfürst Christiani I. Zeiten auch etliche Lutherische Theologi ihrer Stellen entsetzet worden/ worunter der Auctor in seiner Historie f. 25. M. Mirum, Selneccerum, Polyc. Lyserum etc. nennet. Aber solches ist geschehen/ nicht weil Sie Lutherisch gewesen/ sondern weil fie den Churfürstl. Edictis nach nicht gebührende Moderation in dem Elencho gebrauchen wollen/ grossen theils auch/ weil sie der anbefohlnen. Abschaffung des Exorrismi sich wiedersetzet. Haec narratio, qvod ad rem ipsam attinet, ex Auctore Historiae primorum Motuum, adversus qvem Auctor


image: as037

Considerationis calamum strinxit, fere videdetur esse desumta. In illa enim habentur seqventia verba: A. 1588. Kamen durch Vorschub des Cantzlers Crellii die heimliche Reformirten wieder in die Chur-Sächsische Länder/ verjagten M. Mirum, Selneccerum, Polyc. Lyserum und andere/ und brachten Pierium, Gundermannum, Salmuthum und viele ihres gleichen an ihre Stelle an Hoff und Academien.

Uterqve Auctorum, per aliorum Relationes sine dubio deceptus, in eo fallitur, qvod B. Proavum meum Theologis e Saxonia per Crypto-Calvinianos ejectis annumerat. Hanc sententiam a veritate alienam esse jam tum demonstravi qvodammodo in Officio Pietatis, pro B. Polycarpo Godofredi Arnoldi Historiis opposito. Illarum literarum, qvibus B. Proavus D. Christiano I. Electori Saxoniae Vocationem ad munus Coadjutoris in Ecclesia Brunsvicensi sibi oblatam significavit, avtographum in scriniis servo, nolui autem cum aliis nunc prodeuntibus Epistolis producere, qvia iisdem plane verbis absolutum Apographum B. Proavus integro fere abhinc seculo Apologiae amicis Crellianis oppositae p. 31. sqq. jam tum publicavit. Ibidem etiam pagg. 41. 42.


image: as038

responsum nomine Electoris conscriptum poterit relegi. Non eqvidem iverim inficias artibus variis usos esse aulicorum qvosdam, ut B. Proavum Electori redderent exosum et si per ipsos stetisset e terris Electoralibus proscriberent. Visitatorum Academicorum non nemo interrogatus a B. Proavo M. Maj. 1587. diserte pronunciaverat, neminem Theologorum iri impeditum aut retentum, si ad aliam Ecclesiam aut Academiam vocatus eo ire vellet. D. Andreas Pauli Professorum Wittebergensium unum percontatus: an D. Polycarpus Tubingam esset evocatus D. Theodorico Schnepfio successurus, ast nihil horum Wittebergensibus innotuisse intelligens dixerat, se svadere, ut ad alium locum vocatus discedat, fortassis enim Wittebergae manendi locum ei non fore diutius. D. Nicolaus Crellius, licet simularet, aegrius iri dimissum D. Polycarpum, ita tamen per confictas narrationes ad indignationem adversus D. Polycarpum studuit provocare Electorem, ut facillime fuerit dimissus. Significavit enim Crellius B. Proavum supplicem rogare, ut dimitteretur. Hoc adeo male habuit D. Electorem, ut coram summi Viri persona de eo graviter sit conqvestus, auscultantibus Viris Nobilibus,


image: as039

ad qvorum testimonia B. Polycarpus provocat. Apponam verba D. Electoris Germanica: Soll ich nicht sagen/ was mir D. Polycarpus thut/ Mein Herr Vater Seliger hat ihn aus Oesterreich in diese Lande berussen/ hat ihm Gnade und gutes erzeiget/ Ich bin auch mit ihme zu frieden gewesen/ und hätte ihn wohl leiden können. Itzo ist ihm mein Dienst nicht gut genung/ kündiget mir denselben auf. Nun ich will ihn nicht halten/ Et soll auch seinen Urlaub haben und mag immer hin ziehen.

Ex his apparet abunde, indignationem D. Electoris e falsissimis narrationibus traxisse originem. Neqve enim B. Proavus petierat ut dimitteretur, sed gratiam utriusqve Electoris DD. Augusti et Christiani I. gratissimus deprae dicaverat ac rem omnem clementissimo Domini sui orbitrio subjecerat. Nondum autem qviescebant impetrata D. Polycarpi dimissione Crellius et alii, qvibus B. Proavus sordebat. Mittebatur enim Brunsvigam D. Andreas Pauli ad aliud qvasi in patria sua agendi vocationem B. Proavi impediret ac interverteret. Ast nolens Deus, cui fideles Ministri curae sunt, ut innocentissimus Vir tam indigne haberetur, effecerat, ut horis paucissimis ante adventum D. Pauli Senatus Brunsvicensis


image: as040

scripto consignatas Vocationis et Confirmationis lireras jamtum exhibuerit. Factum id est d. 16. Sept. 1587. postqvam scilicet Concionem [gap: Greek word(s)] ad Fratrum d. 10. Sept. sive Dom. XIII. post Trin. habuerat et Ecclesiarum Brunsvicensium Ministri d. 12. Sept. in curiam vocati et rogati sententias dicere, an placeat ipsum vocari ad gerendum munus Coadjutoris, unanimes annuerant, Tribus insuper civium et ita dicti Centuriones id idem suis comprobaverant suffragiis: Qvamvis igitur voris suis exciderit D. Pauli, praesens tamen Optimatum aliqvos adeo alienos a B. Proavo reddidit, ut Brunopoli haerens annos aliqvot hanc alienationem a se non potuerit plene ac plane amoliri. In eo vero suit longe felicior, qvod D. Christianus non modo post menses pauciores ab impetrata dimissione gratiam suam, interprete Cancellario D. Pfeifero praesentibus D. Crellio et D. Pauli, jusserit testari, verum etiam A. 1590. Wittebergam reversum noluerit detineri aut ulla affligi ratione. Testabatur enim D. Elector, se D. Polycarpo non male velle, licer e terris suis discesserit, ipsiqve integrum esse, an Wittebergam venire velit, adeoqve libidinem B. Proavo insultandi,


image: as041

qva qvidam laborabant, gravissime compescebat.

Agnoscent igitur, uti nullus dubito, et Historiae et Considerationis Auctores, circa hanc narrationum suarum particulam se cum aliis errasse. Errores autem erroribus cumulavit Auctor Considerationis, si B. Proavum cum Theologis aliis e Saxonia Electorali voluerit dimissium, qvod edictis D. Electoris moderationem injungentibus et Exorcismi abrogationem imperantibus noluerit obtemperare. Edicta moderationem injungentia et ad omnes Theologos Saxonicos vel etiam ad universas Ecclesias illarum terrarum directa demum A. 1588. publicata esse Historiae temporum illorum fidem faciunt. Neqve fortassis ostendi poterit, qvod D. Christianus Elector qvicqvam adversus Libros Symbolicos in Electoratu superioribus temporibus receptos publice sciens et volens egerit aut edixerit, licet Auctor Considerationis pronunciet, eum Formulam Concordiae parvi fecisse hätte kein Werck daraus gemacht/ adeoqve Theologos non habuisse cur pro libro hoc humano et humana auctoritate introducto, eadem vero auctoritate limitata vel etiam dissoluta tam aviter pugnarent,


image: as042

vel abrogationi ejus se opponerent, Qvod vero ad controversiam de Exorcismo attinet, ea demum post discessum B. Proavi ex illis regionibus mota est et agitata, id quod, ut alia taceam, demonstrant ejusdem B. Proavi bina scripta, qvibus hoc argumentum est commentatus. Eorum prius scriptum est a B. Polycarpo d. 10. Augusti 1590. et typis exscriptum Jenae 1591 4. cum subjecta Ministerii Ecclesiastici Brunsvicensium approbatione. Posterius idqve prioris Apologeticum Polycarpus absolvit in die Michaelis 1591. et evulgari curavit Jenae 1592. 4. scripto cuidam Anhaltinorum oppositum. Licet enim utrumqve scriptum non per disputationem de Exorcismo in Saxonia motam sed per Anhaltinos abrogationem ritus hujus urgentes eandemqve propugnantes sit extortum, de tempore tamen dissidii illius non obscure reddit certiores, cum circa idem plane tempus imo paulo post in Saxonia haec lis sit exorta. Inter schedas meas asservatur Epistola Valentini Braunii Superintendentis Wurzensis, qua judicium suum de exorcismo a Consistorio Lipsiensi invitatus tulit, conscripta d. 19. Maji 1591. Haec Epistola cum multa moderatione


image: as043

composita aliqvando lucem poterit videre publicam.

Fatebitur igitur Auctor Considerationis, rectiora nunc percipiens, B. Proavum meum e Saxonia Electorali nunqvam ejectum aut proscriptum fuisse, adeoqve causas ejectionis, qvas profert, ad ipsum nec attinere nec attinere posse, et posthac mitius de dudum in Domino pie defuncto Theologo Evangelico-Lutherano sentiet. Non me latet, Ecclesiae Reformatae B. Polycarpum fere fordere, qvia contra ejusdem Doctores aliqvando dixit acerbius aut provocatus duriuscule respondit. Neqve negaverim, istiusmodi verba ipsi in Epistolis qvae nunc publici fiunt juris, inter scribendum subinde excidisse, qvae hodie statu Ecclesiae utriusqve valde mutato nunqvam fecerim mea. Hinc ea seqvestrare volebam et omittere, ne forte qvenqvam offenderent. Ast qvia aeqvioribus rerum arbitris svadentibus scripturae non mutilatae sed integrae et illibatae debebant exhiberi, dudum etiam emissae sunt longe acerbius tam Reformatos qvam Lutheranos nec non utrorumqve dogmata insectantes, existimavi animos bonorum per lectionem formularum illarum, qvae condemnatoriae


image: as044

videntur et vehementiores, neqvaqvam iri exacerbatum, sed potius infelicitati seculi illius haec et talia pie posse condonari. Ostendunt Epistolae plures, imprimis, qvas ad Andream Duthidium de Horehowicza scripsit, qvarum fragmenta nunc exhibeo, nec non alia B. Proavi scripta, qvod veritati et moderationi etiam cum reformatis agens fuerit deditus. Hujus moderationis Theologiae specimen dedit insigne ad Libros Symbolicos Lipsiae 1580. 4. editos p. 548. notans seqventia: Damnare errores est dogmati falso, labefactanti fundamentum fidei, opinionem veritatis adimere, qvod fit dijudicando et refutando falsa dogmata ac postea monendo Ecclesias, ut a talibus erroribus et a Doctoribus tales errores profitentibus sibi caveant.

Eqvidem certissimus, qvod B. Proavus omnia egerit et scripserit pio pro veritate Zelo animatus, peisvadeor, cordatioribus Reformatis displicere non posse, qvod eundem Zelum adversus suae socios religionis demonstraverit et dissensus fundamentalis utriusqve Protestantium Ecclesiae intra conscientiam convictus pacem Ecclesiasticam ineundam cum Reformatis fidei suae domesticis disvaserit.


image: as045

Gravissima saneverba Theologi inter Reformatosmagni nominis Dn. D. Samuelis Strimesii, qvae in Epitome Concordiae Evangelico-Lutheranorum et Reformatorum in fundamento fidei hoc ipso anno evulgato §. 31. p. 158. seq. profert, me jubent sperare, fore, ut B. Proavus serio rem agens et prout conscientia eum urgebat Reformatis contradicens saniorum odia neqvaqvam sit incursurus. Liceat modo laudati Dn. Srimesii verba repetere: Ich kan vor GOtt und meinem Gewissen bezeugen/ daß wann ich nicht völlig in meiner Seelen überredet wäre/ daß Lutherische und Reformirte im Grunde des Glaubens einig seynd/ ich nach allem meinen wenigen Vermögen/ durch Gottes Beystand/ mit allen Göttlichen Waffen mich wieder die Kirchen-Bereinigung/ gleich andern/ so den Dissensum zwischen den zmeyen Evangelischen Kirchen nicht geringer denn fundamental erachten/ auflegen würde/ und mich aufzulegen Amtswegen verpflichtet halten. Qvis ergo Dn. Strimesio inter Reformatos [gap: Greek word(s)] B. Polycarpo vertet vitio, qvod de dissensu dissidentium fundamentali intra animum suum securissimus Ecclesiam a sua fundamentaliter, uti credebat, dissentientem armis divinis usus pro facultate


image: as046

divinitus concessa oppugnavit? Non fuit [gap: Greek word(s)] osor sed amator pacis, ast non alius, qvamqvae salva veritate divina potest sanciri. Neqve aliam ab ullo Reformatorum, qvippe qvibus veritas divina curae est ac cordi, non secus ac Lutheranis, posci persvadeor omnino.

Magnum est hoc opus, qvod alter seculi nostri Salomo, Potentissimus Borussiarum Rex, Pater Patriae meae Indulgentissimus molitur, qvodqve tot Viri insignes seposito partium studio (hoc enim laborantes admittere est periculosum) commendant. Non enim est hominum sed Domini Dei nostri. Eqvidem ne qvid dissimulem, ardnum adeo et difficile hoc unionis et pacis recuperandae negotium esse arbitror, ut ad illud rite conficiendum et vel minimum a me conferri posse fere desperem. Aliis ad hanc structuram sanctam aurum, argentum, gemmas, ligna afferentibus, vix stipulae a me poterunt subministrari, qvibus Ecclesia utraqve citra ullum carebit detrimentum ac decrementum. Hinc etiam de unione illa qvicqvam statuere hactenus dubitans, aliis provinciam rem tanti momenti rite exeqvendi neqvaqvam invideo. Ne tamen nihil fecisse et otiosus spectator bellorum in


image: as047

Ecclesia Dei excitatorum esse videar, seriis et sollicitis Deum veritatis, qvi idem est Deus pacis, imploro precibus, ut consilia Irenica, qvoad qvidem ea voluntati et consilio Domini conveniunt, successus sortiantur felicissimos, qvo tandem in eodem Domino rursus coalescant scillae hactenus in partes ac infeliciter laceratae Ecclesiae. Nisi enim me omnia fallunt, erit hoc malum dissidiorum inter Protestantium Ecclesias qvovis remedio majus et fortius, nisi Deus ipse laborantibus ac graviter aegrotantibus coetibus adhibuerit medicinam. Omnes dissidia componendi et dissidentes conciliandi vias, qvae qvidem a sapientia humana poterant praescribi aut observari, et nostra et Patrum nostrorum ac Majorum aetate cum cura esse tentatas, tabulae rerum in Ecclesia gestarum nos edocent. Ast successum destituisse in hoc studio occupatos eaedem edisserunt. Causas et impedimenta scrutari nolo. Illud autem saepius mecum admirabundus cogitavi, consilia pacis etiam sub prima schismatis inter Protestantes initia fere fuisse irrita, adeoqve non sine fato diffensiones nova semper accepisse augmenta. Verendum igitur est, ne postqvam dudum schisma hoc erupit in nervum longe difficilius


image: as048

obtineatur, qvod [gap: Greek word(s)] anxii meditantur ac moliuntur. Certe cum timore et tremore in hoc negotio oportet versari, non tantum, qvia Dei est causa qvae agitur, in qva vel tantillum hominum gratia remittere non est integrum, verum etiam qvia dissidentes conciliandi studio ferventes hoc plerumque reportant praemii, ut utrisqve placere cupientes displiceant nec partium ulli tandem suam probent industriam.

Absit vero, ut ea propter judicem aut reprehendam alios, qvi pacis gratia se interponunt. Imo dignissimos esse arbitror, qvos Ecclesiae utriusqve Doctores et reliqva membra votis pietatis adjuvent, ut scilicet pax Deo et coelesti veritate digna per eos reddatur. Sanctum est opus, cui manus admovent et operas addicunt, qvod sanctitatis studiosi, sanctae veritatis et pacis amantes non possunt non expetere. Agnoscet aliqvando grata posteritas hunc pacis Ecclesiasticae ardorem eundemqve qvovis venerationis cultu proseqvetur, si magnis ausis Pacificatores non plane exciderint et planiorem saltim ad pacis adyta aditum reddiderint. Fortassis enim hanc tot ac tantis piorum votis diu satis expetitam felicitatem aliis temporibus Dominus reservavit.


image: as049

Qvod si tam facili negotio conciliatio haec posset restitui, qvam sollicite eadem per plures annos exoptabatur, dudum de ea gloriaremur. Ast gaudia haec eaqve longe maxima adhuc nobis invidentur, qvae sola expectatione licet seqvi, incertis, qvando tandem qveamus asseqvi. Nemo sane est inter Doctores Evangelico Lutheranos, qvi sero funestum illud et innumerorum malorum atqve incommodorum ferax schisma non doleat et ut eo prorsus sublato redeat pax solida iteratis pietatis votis exposcat. Eqvidem in sinu atqve intra animum meum gauderem, si me tantae felicitati viderem inter tot mortes, qvibus me subjecit Dominus servatum. Qvin imo hanc animam meam, Deo infirmiorem roborante et virtutem suam in infirmitate perficiente profunderem laetissimus, si hac ratione pax reparari posset Ecclesiis Protestanti um et concordia.

Sed facile perspicio, Deum unum et solum efficere posse, ut pace inter homines restaurata pax cum Deo ac penes Deum salva maneat ac illibata, nec pacem lucraturi veritatem nullo pretio redimendam prodigant. Ut vero Deus veritatem servet, pacem ablatam reddat, per preces piorum est ex pugnandus. Per hunc


image: as050

precum impetum omnia agentur rectius, qvam per Zelum cum impetu conjunctum, qvippe qui plerumque plus sapit humani qvam divini, pacem insuper qvaesitam remoratur potius qvam accelerat. Dominus vias suas patefacturus Eliae tempore non erat in verbo magno ac forti, qvi montes denudabat et petras confringebat, nec in commotione, nec in igne, sed in voce silentii tenuis, per qvam voluntatem suam Prophetae revelabat. Easdem vias immutabilis et mutari nescius Deus ad, huc caleat, nec in rebus ad religionem et Ecclesiae salutem pertinentibus qvicqvam agit per violentiam. Habet pius Zelus, habent eodem animati, qvod commendarimeretur. Volunt leges caritatis, ut de iis existimemus, qvod veram animorum sinceritatem Deo probare satagant, nec qvicqvam eorum velint omittere, qvod ad se bella Domini gerentes pertinere persvadentur. Et quia iidem humanas imbecillitates Zelo suo fatentur admixtas, quis negaverit, iis condonaturum esse Deum Indulgentissimum? qvis etiam ob defectum facilitatis, qvam Zelotae, si ita loqvi fas est, teporis loco reputant, alios juxta se oderit aut contemserit? Est, me qvidem arbitro, et Zelus et moderatio, si ab affectibus carnalibus


image: as051

fuerint immunes [gap: Greek word(s)] donum Dei et Spiritus S. admixtis infirmitatibus, qvas vel Doctorum summi cum Paulo in se agnoscunt humillimi. Gestatur thesaurus illi in vasis testaceis, ut virtus non sit hominum sed unius Dei. Non nobis, Domine, fas est precari, non nobis sed nomini Tuo da gloriam propter gratiam Tuam et propter veritatem Tuam. Ipsius namqve est opus, ipse videbit, ipse providebit! Ipse faciet, ipse perficiet! Ipse novit, ipse dabit pro sapientia infinita ac bonitate immensa felicem consiliorum Irenicorum [gap: Greek word(s)] ! Ipsius Benignitas indefessis sollicitata precibus in medium consulet.

Conveniunt autem, qvoad eqvidem judicare valeo, consilia pacis hactenus agitata eventu feliciori, qvia perces easdem non uti par fuerat adjuverunt. Dudum in ea fui sententia pacem divinitus impetrandam Deo ab utraqve Protestantium Ecclesia precipue per preces publicas communi consensu, qvotiescunqve sacra peraguntur indictas et pronunciatas, debere commendari. Hanc animi mei sententiam egregie confirmavit decretum sive Recessus nomine Ordinum qvorundam S. R. J. e Protestantibus Francofurti ad Moenum d. 14. Sept.


image: as052

1634. conscriptus et consignatus, qvem aliqvoties supra memoratus et non sine encomio memorandus Dn. D. Strimesus p. 143. sqq. reperit Germanice versum et e Protromo Irenicorum Tractatuum a Johanne Duraeo Anglo evulgato depromptum. Obiter innuo, hunc ipsum Deum libellum ab Editore B. Parenti meo dono datum in scriniis meis servari, ac ipsum qvoqve Duraeum cum B. Parente de negotio Irenico conferentem a me tunc puero non semel esse auditum. Verba autem Recessus Francofurtensis de precibus publicis sic habent: Es sollen auch zu dem Ende in denen Kirchen beyder Evangelischer/ öffentliche Gebete angestellet werden/ vermittelst welchen GOtt dem HErrn dieses Friedens-Werck demüthigst empfohlen u. Et ersuchet würde/ daß seiner Göttlichen Majestät gesallen möchte/ mit seiner Gnade/ Seegen und kräfftigem Beystande diesem Wercke vorzustehen und selbes zu secundiren. Cur his pactis conventis, quorum ad impletionem ipsa pietas et sanctitas urgere videbatur, hactenus nondum sit satisfactum, eqvidem me nescire profiteor. Salva tamen pietate erga Summates inter Protestantes licebit optare, ut per omnes Lutheranorum ac Reformatorum Ecclesias hujusmodi preces propediem


image: as053

instituantur, ac tam diu iterentur, dum res ipsa feliciter fuerit confecta. Adversus has preces non putaverim qvenqvam aliquid esse obmoturum. Imo qvia unio haec, quae reqviritur, ad universas ac singulas Protestantium Ecclesias spectat, vix crediderim, omnia earum membra, qvorum tamen interest, ut pro facultate divinitus concessu ad opus hoc concurrant, ne deinceps me conqveratur qvisqvam de pace sibi inscio et inconsulto obtrusa, symbolas suas certius et melius conferre posse qvam penes Deum intercedendo. Hae precessolida negotii Irenici jacient fundamenta primus qvasi ad illam pacem universim reducendam erunt gradus et eidem operantes de successu feliciore reddent securissimos. Oportet enim Deum Satanam Ecclesiam Christianam per dissidia hujusmodi affligentem ac turbantem conculcare sub pedibus nostris. Neque dubium est ullum, quin haec vis unita Deo sit futura gratissima, eumque execratura, ut in Consilio, Pacis recuperandae gratia convocando, ipse Praesidem agat ac Directorem Supremum, ne vel consultationes piae prorsus evanescant vel ex errore et imbecillitate hominum aut alterutri aut utrique Ecclesiarum evadant minus salutares.


image: as054

Eaedem preces ex istimulabunt atque urgebunt conscientias eorum, penes quos est [gap: Greek word(s)] , ut ceu veri in his terris Dei Vicarii nihil quicquam in se patiantur desiderari, qvod ad obtinendum finem tam sanctum facere possit, cum nisi juribus Majestatis fruentes serio adjuverint conatus [gap: Greek word(s)] , assidui motus et molitiones nihil sint promoturi. Existimaverim insuper has preces ad magis conciliandos intra se invicem Protestantium animos multum allaturas esse momenti. Ast hac animorum conjunctione consolidata magis omnia, qvae ad concordiam pleniorem conducunt, agentur rectius. Spiritus enim precum, per qvem hae preces Deo offeruntur, animos ad gratiam, svavitatem, aeqvitatem, caritatem aliasqve virtutes, qvae sunt fructus Spiritus et alios nobis conciliant, excitabit, ita tamen, ut ignis ille Zeli vere divini pro tuenda veritate nunqvam exstingvatur.

Haec, Vir Summe, praelibare volui, ne qvis existimet, me consilia pacis reprobare aut ex odio adversus Reformatos pro B. Proavo meo Apologiam Auctori considerationis oppositam scripsisse, ac Epistolas nunc prodeuntes intempestivo qvodam ferventem Zelo publicifecisse


image: as055

juris. Eqvidem fateor, veritatem coelestem, qvam Deus Majorum nostrorum aetate e tenebris rursus productam reddidit benignissimus, et per Lutherum, electum illud gratiae suae organum aliosqve ejus vestigia rectis itineribus secutos ad nos transmisit, qvovis thesauro mihi esse pretiosiorem et cariorem, cujus si vel minimam particulam in gratiam hominum prodigerem, non possem non gratia Dei veritatis, cui omnia refero accepta gratissimus, excidere infelicissimas. Profecto Majores nostri tanto hanc felicitatem redemerunt pretio. Ingrati igitur forent atqve impii posteri, nisi bene et bono suo parta tuerentur. Oportet nos Christum praeeuntem secutos precari: Sancte Pater, sanctirica nos in veritate Tua. Verbum autem Tuum est veritas. Licet vero hactenus tot obices ponantur, mutuam veritatis et pacis in Protestantium Ecclesia prohibentes conjunctionem, erit tamen nisi hominum hamana sapientium ac volentium obstiterit perversitas et propter eam ex justo Dei judicio dissidia tolli non potuerint, fortassis, (et utinam illucescat propediem!) hora illa fausta ac felix, qva Christo, qvi ipse et via et veritas et pax est, Duce et auspice in unum coeant coetus


image: as056

Prorestantium, ita ut errantes veritati victos dent manus et vinculo pacis colligati unionem in Spiritu teneant firmissimi, promtissimi. Efficiet Deus patientiae et consolationis, ut hodie dissentientes eadem sentiant juxta JEsum Christum, ut unanimes uno ore celebrent Deum et Patrem Domini nostri JEsu Christi, et dum haec eveniant se invicem suscipiant ac ferant aeqvissimi. De aliis mediis pacem reducendi et cum reddita veritate feliciter copulandi alii memet sagaciores dispicient.

Tu autem, Excellentissime Domine, me longe arbitraberis rectius, an non Epistolae B. Proavi dignae fuerint, exceptis forte paucissimis, qvae cum pluribus communicarentur. Tuum etiam erit judicare, an Optimus ille Vir prae aliis reprehendi ab Arnoldo et pluribus mereatur, ac moderatione Theologica destititorum, cum impetu res suas gerentium, aliis a se dissidentibus minus aeqvorum Doctorum, Evangelico Lutheranorum Catalogo inseri. Aut eo, aut illo seculo Iliacos intra peccabatur muros et extra. Vehementiores erant tunc Reformati, certe inter eos plurimi, vehementiores item Lutherani. Causas vehementiae inqvirere instituti mei ratio non patitur. Gratulor potius hoc nomine


image: as057

aetati nostrae, qvod majori cum [gap: Greek word(s)] et hi illos et illi hos audiant, theses suas rationibus utrinqve firmare studeant, eaqve omnia omittant, qvae ad irritandum adversantium animos faciunt, aut non nisi in aliqvibus inveniuntur minus sacra ac vitiosa, cum neqve veritati hac ratione consulaturrite neqve caritati suus constet honos. Humani aliqvid passi sunt olim et posthac patientur, qvotqvot pro veritate pugnant, neque humani qvicqvam a se putabunt alienum, qvi pro pace laborant. Qvod si igitur consideraverimus, inter homines nos versari, qvae Deus suae voluntati congrua per alios sive Reformatos sive Lutheranos hominibus offert, excipiemus gratissimi, qvae eidem contraria homines obtrudere gestiunt, deprecabimur et rejiciemus aequissimi. Unico quippe Deo, non nobis, venit tribuendum, si in veritatis luce pleniore ambulaverimus, alii tenebrarum obscuritatibus nonnullis adhuc jaceant immersi. Spiritu mansvetudinis hi per illos in viam erunt reducendi, ita ut armis divinis tantum oppugnentur et per verbum Domini, juxta congruentiam mentis divinae intellectum atqve explicatum, cui robur addetur coelitus, convincantur.



image: as058

Eundem Deum et Patrem Domini nostri JEsu Christi armis coelestibus, hoc est piis et seriis precibus instructus nunc accedo flagitans, ut Te Ecclesiae Orthodoxae, Academiae Lipsiensi et Reip. literariae sospitem ac qvavis felicitatum abundantia locupletatum annuare jubeat et perennare! Prosternatis per Te bella Domini depraeliantem hostes veritatis et fines Sionis suae ampliet indulgentissimus! Faxit is, ut triumphi triumphis succedant, et de veritate servata, tranquillitate restaurata, pietate revocata saepiret triumphes felicissimus! Vale, et qvod facis Tuum mihi amorem atque favorem conserva integrum ac perpetuum. Dabam Wunstorpii ipsis Eidibus Majis A. O. R. CIC ICCCV.



image: as059

Lectori pio et benevolo Salutem et officia serio precatur in Domino Polycarpus Lyserus D.

MUltis abhinc annis de renovanda memoria B. Proavi mei D. Polycarpi Lyseri, primi hujus nominis inter Lyseros, pie sollicitus horas nonnullas, qvas gravioribus et per demandata munera publica incumbentibus eripere licuit negotiis, bene collocatum iri existimavi, si ad condendam et perficiendam illam Biographiam imprimis facientia et ab aliis vel omissa vel non satis plene, sedulo ac vere tradita majori cum cura conqvirerem, cum orbe erudito imposterum communicanda. Fuit hic Proavus meus sanctae (penes me praesertim et omnes ejus posteros) recordationis primum Gollerstorpii in Austria, vocantibus Illustrissimis Baronibus Dnn. de Puchaimb, Ecclesiae illius Minister, adscitus exemplo rararissimo, cum scilicet annum aetatis vicesimum secundum nondum attigisset, A. C. 1573. dein ab Augustissimo Saxoniae Electore Augusto A. 1576. Wittebergam evocatus Professor Theologiae et Pastor Ecclesiae in illa Academia et civitate Primarius nec non Ecclesiarum per universum Circulum Electoralem


image: as060

Superintendens Generalis; porro Ecclesiae Brunsvicensis Coadjutor et paulo post Superintendens A. C. 1587. et seqventibus; deinceps A. 1593. inde Wittebergam ad fungendum officiis pristinis revocatus, ast a Brunsvicensibus non nisi ad biennium, certis conditionibus utrinqve comprobatis, dimissus; tandem vero ab Anno nimirum 1594. usqve A. 1610. qvem fatalem habuit Serenissimae domui Ducum Saxonicorum Electorali in aula Dresdensi a Consiliis, Confessionibus et Concionibus iisqve praecipuis.

Hunc redivivum post integri fere seculi decursum sistere gestiens Ecclesiae orthodoxae et mea et aliena superioribus annis cum labore molestiarum plenissimo excussi scrinia, inde decerpturus, qvae instituto meo maxime videbantur inservitura. Seligere enim volebam tantum ea, qvae a Biographis, qvorum haud pauci in commentanda B. Proavi vita fuerant occupati, vel nondum erant notata, vel brevius atqve rerum ratio postulaverat enarrata, vel ob defectum documentorum fide dignorum non satis vere relata, ut adeo supplendo qvae deficiebant et corrigendo, qvae veritati adversantur non tam nihil et nomini Lyseriano, (qvamvis etiam hoc omnino negligens forem


image: as061

crudelior,) qvam Ecclesiae Evangelicae commodis operas meas me consecrasse patesceret. Accidit vero singulari qvadam, uti omnino arbitror, Dei providentia, ut has curas meas miris modis adjutura Epistolarum ad B. Proavum meum scriptarum avtographa e tenebris, qvibus immersa jacuerant diutius, rursus in lucem protraherentur. Delituerant eadem post obitum Avimei piae memoriae D. Polycarpi Lyseri Polycarpi Fil. Theologi in Academia Lipsiensi Primarii, Prot-Ecclesiastae ad D. Thomae, Ecclesiarum Lipsiensium et ad vicinam Dioecesin pertinentium Superintendentis, Ecclesiarum Cathedralium Misenensis et Wurtzensis Decani atqve Praepositi, qvi in tempora bellis ac pestifera lue funestissima, Annum videlicet 1633. incidit, cum filiorum, qvos reliqverat septenos, nullus ad eam aetatis et judicii maturitatem per venisset, ut et sibi et fratribus sufficeret recte consulere. Hinc tutorum curat traditis filiis supellex fuit dispersa et insignis ille ac plane incomparabilis avthographorum thesaurus fere dissipatus.

Nolo nunc pluribus indicare, qvam multae chartae, qvas ceu aeternitate dignissimas sanctissimus Proavus meus cum sollicitudine con.


image: as062

gesserat et sancte custo diverat, infelicitatem hanc debuerint experiri, ut vermium, blattarum ac tinearum praeda evaserint. Illud saltim ut significem, vel ipsa injungit pietas, quod eandem fatorum, temporum et hominum injuriam, qvae reliqvae erant Scripturae fuissent subiturae, nisi Maxime Reverendus et Excellentissimus Dn. D. Johannes Ceorgius Neumannus, Theologus Wittebergensium celeberrimus, Affinis et in Christo Frater multis nominibus honorandus, hoc infortunium prudenter aeqve ac feliciter armisset. Quia enim tunc gaudebat Conjuge Optima, qvae Lyseri erat neptis, Lyserae filia, et qvem ego Proavum ipsa Abavam venerabatur, de nomine Lyseriano bene mereri studens sedulus allaboravit ut servarentur, qvantum quidem sibi liceret adhuc superstites Epistolae aut chartae aliae a Lyseris et ad Lyseros â Viris insignibus [gap: Greek word(s)] exaratae, vel etiam Lyserorum industria aliunde congestae.

Praedicabit dubio procul mecum et numeris innumeris Excellentissimo Dn. Neumanno devinctam se profitebitur Ecclesia Evangelico-Lutherana una cum orbe eruditorum universo, ubi aliquando scoriis ab aurosegregatis


image: as063

[gap: Greek word(s)] illa publicae luci fuerint exposita, praesertim postqvam mihi haec obtigit fortunae benignitas, ut praeter servatas cura ac studio Optimi Neumanni aliunde per liberaliratem Fautorum atqve Amicorum plurimae cesserint chartae. Maximam tamen earum partem favori et benevolentiae saepius laudati Dn. Neumanni debere me ingenue confiteor. Cum enim mense Augusto A. 1693 ad Academiam Wittebergensem diverterem, eo praesertim fini, ut metam Mosaicam LXX. annorum mox assecuturum et Lyserianae familiae tunc Seniorem, Virum vere Venerabilem Dn. D. Casparem Lyserum, JCtum plurimis dignitatibus ibidem conspicuum, Fratrem B. Parentis mei Germanum et tunc e septem fratribus unum adhuc superstitem, a me ac meis Parentis instar cum obser vantia colendum, nunc inter beatis assertos Lyseros aeterna fulgentem gloria, viderem, ingens illa avtographorum ordine jamtum suo qvod ad pleraque conspicuorum cumulus mihi utendus ac fruendus ab Excellentissimo Dn. Neumanno exhibebatur.

Dolebam equidem, ea intuitus curatius, fata minus erga me propitia, qvae effecerant, ut


image: as064

haec supellectilis librariae, qvam B. Proavus et post, eum Avus meus jure suo, ex voluntate scilicet Parentis ultima, possederat, portio praecipua per incuriam dicam an per injuriam hominum ab, impressis codicibus sejuncta longius disparuisse crederetur. Lugebam intra animum meum, qvod ego haeres legitimus Bibliothecae [gap: Greek word(s)] Proavi et Avi hac hareditate veve Lyseriana, qvam tutores filiorum B. Avi mei sumserant servandam, filii autem ipsi rei hujus forte ignari post annos complures repetere et ad nepotes transferre non potuerant, carere deberem infelicior. Nihil itaqve ab illis inde usqve diebus exoptavi et qvaesivi magis, qvam ut museum meum haec avtographa, sifieri posset, universa ac singula reducerentur. Favebat his votis meis testamenti a B. Proavo conditi ac trium tunc adhuc superstitum filiorum subscriptionibus roborati litera, perspicuis verbis volens, ut cum Bibliotheca reliqva omnia avtographa et manibus suis vel aliorum scriptae chartae reliqverentur conjunctae. Putabam igitur, pio hoc desiderio B. Proavi mei suffultum memet optatis non adeo facile excidere posse, et qvae animi mei esset sententia ad supra laudatum Dn. D. Casparem Lyserum pluribus


image: as065

perscribebam. Is percepta et perspecta B. Avi sui voluntate certissima desideriorum meorum fidus penes neptis suae maritum Dn. D. Neumannum evadebat interpres et ut votorum, qvae pietas erga Majores commendabat, reddere particeps, urgebat. Agnoscebat enim Optimus Vir, praesertim edoctus plenius, qvâ fatorum iniqvitate a libris B. Parentis sui, mei vero Avi, MSS. essent avulsa, ad me Lyseriani nominis e primogenito ac Bibliothecae paternae possessore primum, reliqvae Bibliothecae haeredem certum ac verum nec non Doctorem Theologum inter Lyseros hodie unicum reduci debere. Idem Agnatus meus p. m. qvo de sua adversus me animi bonitate nec redderet securissimum, per literas amoris plenissimas jus omne, qvod ad illa avtographa ei competebat, mihi solenniter resignavit.

Qvia vero noveram Excellentissimum Dn. D. Neumannum non sine labore et sumbtibus eadem accepisse. pro praestitis et mihi et universae Lyserorum domui operis me satisfacturum esse spondebam. Is qvemadmodum satis liberaliter Volumen unum alterumve Epistolarum avtographarum dederat et obtulerat usurpandum, ita tandem assiduo fatigatus rogatu et interpellationibus pro me per Viros Magnificos atqve Excelsos, qvos affinitate junctos


image: as066

veneror, interpositis permotus reliqva etiam Volumina una cum rudi atqve indigesta mole chartarum variarum huc curavit transportanda. Cum enim me, pulchriora esse persvasum qvae difficiliora, nec pretio nec precibus parcere velle intelligeret, toties expetita et repetita avtographa, qvae ejus fuit aeqvitas, invidere diutius ac negare dubitavit. Gratissimus recolo hanc Affinis mei, per novum connubii foedus cum Lyseri filia post prioris uxoris beatum excessum denuo facti conjunctissimi benevolentiam eiqve feliciter exorato publicas verbis amplissimus ago habeoqve gratias, relationes etiam imposterum nisi volentem vel opportunitas vel facultas destituerit

Habebit autem posthac Dn. D. Neumannus non me solum sed plurimos alios debitores, si ad me translatae Epistolae, Domino pro immensa misericordia sua valetudinem et vires integras benignissime largiente, una cum aliis, per qvos liberaliores amicorum manus thesaurum Neumannianum magnis locupletarunt accessionibus, publici juris fuerint factae. Etenim, ne quid dissimulem, ex Epistolis, qvas scrinia mea fervant reconditas, non modo ea depromere est animus, qvae ad contexendam B. Proavi Historiam qveunt conducere, verum etiam plurimas earundem Centurias,


image: as067

quas Viri ac Foeminae illustriores et clariores aevi sui ad B. Polycarpum vel etiam ad alios scripserunt, inspiciendas ac legendas sistere. Dignissimas eas esse, si paucissimas excipias, qvae in scenam Ecclesiae et Reipublicae literariae protrahantur, peritiores doctrinae et rerum ad religionem aut doctrinam spectantium arbitri, qvotqvot qvidem eas vel perlustrarunt vel qvae ac qvales sint ex aliis cognoverunt huc usqve censuerunt unanimes. Iccirco etiam celeberrimi aetatis nostrae Theologi et Philologi, qvorum monita ubi par est semper feci maximi, monuerunt saepius, ut qvantocyus descripta producerem avthographa illa, nec reliqvias sanctorum auro qvovis carceres hodierno atqve secuturis inviderem seculis. Satisfecissem ab omni invidia dudum alienissimus monentibus et aeqvissima rogantibus jam ante annos aliquot, nisi liberalitas qvorundam prius fuisset exploranda, qvo plenior tam Biographia B. Proavi qvam aetatem ipsius aut propius aut longius contingens Historia partim Ecclesiastica partim literaria per literas Virorum vel [gap: Greek word(s)] vel cooevorum rectius ac verius expressa exhiberetur. Adjuvare hactenus statuerunt egregie sanctos hosce conatus meos Viri meimet, annis abhinc multis studiosismi, tam [gap: Greek word(s)] B. Polycarpi


image: as068

qvam avtographa et apographa alia eaqve lectu dignissima mecum communicantes vel etiam larga manu et animo benivolo donantes, Inter eos primo memorandus venit loco Plurimum Reverendus et Nobilissimus Dn. Justus a Dransfeld in Electorali Gymnasio, qvod Gottingae floret, S. Theologiae Professor et Paedagogianha optime meritus, Theologus, Philologus ac Polyhistor longe celeberrimus, Affinis inprimis honorandus. Hic enim primus omnium ante annos duodenos desideria mea suo comprobaturus calculo dono dedit Epistolas B. Proavi XXVI. ac denuo post qvorundam annorum intervallum XIII. alias, partim et qvidem praecipue ad Theodosium Fabricium Andreae filium, Islebiensem, Collegam primum B. Polycarpi et Ecclesiae Wittebergensis Diaconum, deinde Ecclesiarum Hertzbergensis et vicinarum Pastorem ac Superintendentem, posthac exulem, porro Göttingensium Ecclesiae Protomystam et Superintendentem, partim ad hujus socerum Georgium Autumnum tunc Ephorum Ecclesiarum Comitatus Mansfeldici, partim deniqve ad Senatum oppidi Herzbergensis missas, Ejusdem beneficentiae pulpita mea praeter centurias aliqvot Epistolarum eidem B. Fabricio a Viris Clarissimis inscriptarum et novissime


image: as069

communicatas [gap: Greek word(s)] Caselii nonnullas acceptos reserunt B. Proavi Commentarios in posteriora Capita Epistolae Pauli ad Romanos, praelectionum publicarum vice in Academia Wittebergensi seculo XVI. fere exeunte sive Anno 1579. propositos, nec non Exegemata in prioris Epistolae D. Pauli ad Corinthios capita pleraqve Mense Januario 1580. praelegi coepta, et manu B. Fabricii exore Praeceptoris excepta. Doleo duntaxat, qvod hae Exegeses manu deprehendantur et mutilae, praesertim cum videam, ea cum cura esse concinnata.

Post Dn. Dransfeldium plures propinqvitate sang vinis aut affinitate junctos nomino, servato qvidem eo ordine, qvo suam mihi demonstrarunt benignitatem. Multi jamtum effluxerunt anni, cum scriptis ad Historiam Ecclesiasticam et literariam illustrandam apprime conducentibus celeberrimus Dn. Gulielmus Ernestus Tenzelius Consiliarius hodie et Historiographus Serenissimi Poloniarum Regis et Saxoniarum Electoris longe gravissimus, qvi matre orbus Lyseria Wilhelmi Lyseri Theologi Wittebergensium p. m. filia eundem mecum veneratur Proavum, hujus Commentarios in Prophetas Minores hactenus


image: as070

[gap: Greek word(s)] (si Enarrationem Sophoniae Prophetae Arnstadii 1683. 4. curante B. D. Jacobo Tenzelio, Superintendente et Concionatore aulico Comitis Schwarzburgici editam excipias) ad me mitteret. De iis obiter significo, qvod evulgationem jamdiumediter et ea propter maximam apographi partem emendaverim, additis locis Scripturae a B. Auctore allegatis.

Hanc Dn. Tenzelii liberalitatem excepit alia D. M. Polycarpi Lyseri, e Germano B. Parentis mei fratre nati, et in templo Numburgensium Cathedrali praeconem verbi divini hodie agentis, qvippe qvi aliqvas ad B. Proavum nostrum [gap: Greek word(s)] a Theologis aevi sui clarissimis scriptas nec non avtographum Praelectionum ejusdem in priora prioris Pauli Epistolae ad Corinthios capita liberalior donavit. His jungo agnatorum tertium, pronepotem itidem B. Polycarpi Senioris, Nobilissimum et Consultissinum Virum Dn. D. Polycarpum Michaelem Rechtenbachium, JCtum dignitatibus Consulari ac Praetoria in urbe Longosalissana conspicuum. Hujus nimirum liberalitati tres debeo Epistolas a B. Proavo nostro ad avum modo laudati Dn. D. Rechtenbachii, Leonhardum Rechtenbachium


image: as071

p. m. tunc Philosophiae Magistrum et Theologiae Candidatum, dein Doctorem Theologum et Ecclesiarum Dioeceseos Leucopetreae Superintendentem, postea vero Ecclesiarum universi Comitatus Mansfeldensis apud Islebienses Ephorum Generalem scriptas. Praeter eas autem donitoro obtulit idem Nobilissimus Dn. D. Rechtenbachius plures alias Epistolas ad eundem ejus Avum a Theologis missas. Eae autem omnes ac singulae mihi vel hoc nomine fuerunt gratissimae, qvod Theologo huic, D. Leonardo Rechtenbachio filia B. Proavi Euphrosina, qvam Theologus alius D. Andreas Groshenningius Prot-Ecclesiastes Loburgensium et Dioeceseos vicinae Superintendens, electus deinceps et designatus Professor et Pastor Academiae ac Ecclesiae Rostochiensium pie in Domino defunctus reliqverat viduam, obtigisset Conjux.

Omnium autem agnatorum optime ac maxime de me hoc nomine mereri studuit [gap: Greek word(s)] Johannes Godofredus Lyserus JCtus, qvi Consiliarius antehac Comitis Stolbergici aulicus, mox sibi vivere maluit partim Wittebergae partim in praedio eqvestri Rotenhan domicilium habens et egregio publico per scripta erudita, inter qvae


image: as072

evulgatum ante aliqvot annos Volumen, cui titulum juris Georgici fecit, eminet, inservire cupiens. Neqve dubium mihi est ullum, qvin alia qvaedam fuisset editurus, nisi praematura fata paulo post auspicium A. 1700. eundem abstulissent. Hic ipse magnum numerum Epistolarum a Jacobo Andreae, Luca Osiandro patre, Luca Osiandro filio, Andrea Osiandro Lucae filio et pluribus tam Theologis qvam eruditione reliqva insignibus Viris ad B. Proavum meum scriptarum, aliqvas item ab hoc ad alios missas, quas sibi uni ceu [gap: Greek word(s)] B. Avi sui servare decreverat, indulsit benevolus, ut eo rectius qvod inceperam absolvere sufficerem. Idem multo plura avtographa, qvae nescio unde acceperat, mihi se missurum esse promiserat, promissis vero stare non potuit, qvia vix data mihi fide diutius eum super esse nolunt divina clementia. Forsitan autem haeredes, qvos hoc nomine oro atqve obtestor, efficient benigniores, ut Schedae Lyserianae ad Lyserum redeant. Magnam sane ipsis pro hoc beneficio debebo gratiam.

Praeter hos cum laude veniunt memorandi Viri nonnulli affiniratis jure me contingentes propius. Priori qvidem loco meretur laudari Nobilissimus Dn. Johannes Martinus Lutherus J. U. Licentiatus, Ecclesiae Cizensium


image: as073

Cathedralis Canonicus, Haereditarius in Hohburg, unicus e Beatissimi Megalandri D. Martini Lutheri posteritate superstes abnepos, Germanae meae, ante triennium et qvod excurrit cum multo suorum luctu e vivis exeratae, maritus. Hic non modo per affinitatem verum etiam persvave commercium et contubernium, qvod in Academia Lipsienli cum ipso mihi studiorum Academicorum tunc moderatori per triennium integrum et amplius intercesserat, admonitus binas Epistola B. Proavi mei, qvas ad Johannem Ernestum Lutherum, Martini Lutheri nepotem, Affinis mei Avum, Canonicum Capituli Cizensis scripserat, meas esse voluit. Hunc secutus est alius affinitate junctus, scilicet Vir Plurimum Reverendus Dn. Valentinus Völckerlingius Ecclesiastes Brunsvicensium dignissimus et mei septem abhinc lustris, cum in Scholis et Academiis iisdem studiis operaremur ambo, amantissimus. Is qvippe pariter binas a B. Proavo meo ad ejusdem Avum Dn. Bartoldum Völckerlingium Ecclesiae Brunsvicensium Pastorem b. m. scriptas Epistolas transmisit liberalior. Praeterea integrum idqve saris spissum Volumen Epistolarum partim ad eundem Bartoldum Völckerlingium partim ad Fridericum


image: as074

Petri a pluribus missas meum communicavit, existimans eas mihi usui esse posse, cum saepius de B. Polycarpo et aliqvando prolixius loquantur.

Novissime omnium Clarissimus Vir Dn. Johannes Georgius Gottsmannus, antehac Rector Scholae Eimbeccensium Senatoriae, nunc Ecclesiae ibidem Pastor egregie meritus, suum mihi declaravit amorem prolixius. Cum enim nescio penes qvem inter rejiculas chartas tres Epistolas a B. Proavo meo ad Johannem Vetium Embeccensium tunc Prot-Ecclesiastem scriptas cum Epistolis quibusdam aliis lectu dignissimis invenisset, eas omnes ac singulas scriniis meis voluit inferri liberalissimus.

Accidit insuper annis abhinc septem, ut ad accidulas Svalbacenses iturus Giessam transirem et veterem amicum Virum Maxime Reverendum et Excellentissimum Dn. D. Johannem Henricum Majum Theologum et Philologum illustrem salutarem. Is pro sua erga me benevolentia Epistolas aliqvot manibus Lyserorum B. Proavi, B. Avi et hujus Germani D. Wilhelmi exaratas et partim Ceorgio Mylio partim Balthasari Meisnero inscriptas dedit perlustrandas et cum aliis plurimis Theologorum Epistolis inspiciendas, Qvia


image: as075

vero temporis angustia prohibebat, qvo minus Lyserianas mecum tunc auferrem descriptas, post reditum ad has terras Optimus ille Amicus meus per literas facile passus est exorari, ut apographa earum huc mitteret. [gap: Greek word(s)] . Obiter autem observo in gratiam lectoris, illas ipsas Epistolas binis constantes Voluminibus et adhuc nisi fallor in Bibliotheca modo cum elogio notati Dn. D. Maji reconditas, Godofredum Arnoldum lectitasse ac crebrius in subsidium vocasse, cum Historiam Ecclesiae atqve Haeresium conscriberet. An vero iis abusus an recte et bene usus fuerit, alii existimabunt, Eqvidem vellem, ut illae ipsae Epistolae in publicam prodirent lucem, qvo cum chartis Arnoldinis fucum subinde lectori facientibus possent conferri.

Volui vero liberalitates propinqvorum et amicorum pluribus enarrare, ut alii his exemplis excitati eo promtiores indulgerent, aliqvantis perduntaxat usurpanda, si qvae ad ipsos avtographa vel fide digna apographa chartarum auta B. Proavo meo aut ad eum scriptarum in scriniis suis servare fuerint dignati. Eqvidem hoc nomine omnes illos, qvia talia possident, sive notos, sive ignotos,


image: as076

Lyseriani tamen nominis amatores, qua par est animi contentione rogatos, imploratos sollicitatos, oratos cupio, ut symbolas suas ad recte ac feliciter consummandum opus inceptum, qvod nisi fallor Ecclesiae universae, per varios casus per tot discrimina rerum vivente B. Proavo meo agitatae, inservire poterit, conferant liberalissimi. Habebunt me, quicunque de me mereri voluerint, bonae fidei debitorem, hoc est, nec moratorem nec frustratorem. Gratum etiam et beneficiorum memorem me fore publice jam profiteor fidem publice datam, dummodo voluntatem vires juverint, nunquam violaturus. Interest enim mea, nisi Biographiam B. Proavi, cujus spem fui saepius, confecturo obices poni debeant, ut [gap: Greek word(s)] B. Polycarpi si non omnia praecipua certe inspiciam et Epistolas potissimas vel ab eo vel ad eum missas, quotquot qvidem earum nondum perierunt, in lucem protraham. Nolui igitur hanc opportunitatem aliorum opem, qva omnino indigeo, urgendi negligere, sed eam iterum iterumqve serio expeto atqve exspecto.

Qvia autem subsidiis destitutus idoneis tantisper institutum illud, vitam B. Proavi commentandi, relinqvere teneor atqve seponere,


image: as077

aliqva de emittendis imposterum, nisi Viri Gravissimi et rerum usu maxime pollentes svaserint aliud, Epistolis adjecisse operae erit pretium, Habeo profecto, cur sperem, hunc meum laborem non ingratum fore, qvod penes sagaciores qvosvis sit in confesso, Epistolas Clarorum Virorum magnis utilitatibus orbem eruditum, Ecclesiam item ac Rempublicam exornare haud secus ac augere. Arripiuntur nostro seculo cum applausu omnium prodeuntia subinde Epistolarum nondum editarum Volumina, neqve has delicias, licet iis fere onerentur et obruantur nimis doctiores coeperunt fastidire. Adeo famem hanc vere sacram non valuerunt resting vere tot ac tam varii Codices Epistolici huc usqve evulgati, qvin delitescentes adhuc hinc inde Epistolae avtographae eadem plane aviditate exoptentur. Videmus publicis qvasi supplicationibus fatigari eos omnes, qvi retegendi istiusmodi arcana Bibliothecarum opem fecerunt amplissimam. Agnoscunt enim boni qvivis, qvam multa vel prorsus ignorata olim vel obscurius cognita perfamiliarius et sine ullo fuco, manu et mente candide conspirantibus consignata monumenta epistolica detegantur. Lateret saepius veritas et fabulae ad seram usqve transmitterentur posteritatem,


image: as078

nisi Epistolae cooevorum et chartae oculatorum vel aliorum fide dignorum testium offusas dispellerent. tenebras. Non eqvidem negaverim, fidem Epistolarum et Epistoliographorum aliqvando vacillare, dum pie creduli ab aliis accepta transcribunt simpliciores, neqve Oedipo semper est opus, ut praeter veritatem scripta pateant. Verum si adhibitis brudentiae regulis singula considerentur diligentius et animi scribentium affectibus saepe indulgentium nimis explorentur cum sollicitudine, vera a falsis discerni poterunt facillime.

Qvanti illustris Dn. Lambecius Augustissimo Romanorum Imperatori a Consiliis et Bibliotheca Epistolas avtographas fecerit, neminem eorum fugit, qvi Commentarios ejusdem de Bibliotheca Vindolonnensi vel obiter lustrarunt, Etenim Lib. 1. Commentarior. Sect. LIV. pag. 58. praecipuos Bibliothecae Caesareae thesaurus indicaturus et prae aliis signaturus, qvos industria Sebastiani Tengnagelii congesserat, magnum adesse scribit numerum Epistolarum avtographarum doctissimorum Virorum seculi XVII. inter qvos etiam non paucae sint Hebraicae, Arabicae ac Syriacae. Eodem libro Sect. LIV. p. 55. recenset adversaria Epistolarum Hugonis Blotii


image: as079

et duo spissa Volumina avtographarum Epistolarum, qvas ad eundem Blorium miserunt complures seculorum superiorum XVI. et XVII. Viri celebres, earumqve non modo scriptores enarrat, verum etiam qvot qvisqve eorum Epistolas miserit, significat. Non multo ante idem Lambecius ad marginem pag. 33. Sect. XXXVI. observaverat, reperiri in Bibliotheca Caesarea multas multorum Virorum doctorum, qvos Seculum XVI. tulerat Epistolas ad Gasparem a Nydpruck, qvas a se alio tempore iri evalgatum jubet sperare. In ipsis illis Commentariis et qvidem Libro hactenus adducto I. Lambeccius subinde ad Epistolas ineditas provocat, et eas vel integras vel qvod ad capita praecipua decerptas erudito orbi impertit promtissimus. Finem Libro huic I. impositurus Syntagma Epistolarum Clarorum Virorum posthac seorsim edendum promittit. Ast neqve hoc Syntagma neqve Epistolas ad Nydpruckium neqve reliqvas Bibliothecae Vindolonnensis Partes morte praeventus dare potuit. Illud tantum nunc juvat adjicere, Epistolas Lucae Holstenii XXII. ad Petrum Lambecium Roma missas in Appendice Lib. VI. Commentariorum de Biblioth. Vindol. Additam. I. pag. 235. sqq. una cum duodecim Epistolis Graecis Libarii e


image: as080

Codice MSS. Bibliothecae Vaticanae descriptis et ad easdem notatis ab Holstenio Observationibus reperiri. Abunde haec et alia plura ostendunt, Illustrem Lambecium, at qvantum inter literatos Virum! mihi Epistolas doctorum Virorum commendanti existere prorsus [gap: Greek word(s)] . Neque dubium mihi est ullum, qvin Patronos et Fautores habiturus sim plurimos, sime obstetricante lucem viderint publicam Epistolae Clarorum Virorum, qvas possidere datum est, delectis praesertim iis, qvae Historiam, siva ea Ecclesiastica fuerit sive civilis sive deniqve literaria, illustrant, in commentandis argumentis Theologicis et controversiis dijudicandis occupantur, vel alia qvaedam scitu jucundiora aut utiliora propinant. Paginam autem si non omnem certe multam et tantum non praecipuam absolvunt hactenus penes me Epistolae ad B. Proavummeum, cujus iterum cum pietate juvat meminisse, D. Polycarpum Lyserum scriptae. Dabo tamen bono cum Deo non tantum has sed et alias ad alios, si operam hanc meam orbi orthodoxo atqve erudito non displicere intellexero.

Haereo adhuc, ne qvid dissimulem, an Epistolas Illustrissimorum Electorum, Ducum ac Principum nec non Foeminarum e stemmatibus Regio, Electorali, Ducali, Principali originem


image: as081

ducentium cum caeteris debeam producere. Reperiri tamen penes me innuo vel autographas vel avtographis subscriptionibus minimum comprobatas Epistolas plures Dn. Augusti et Dn. Christiani II. Electorum Saxoniae, Dn. Sophiae Viduae Electoris Saxoniarum Dn, Christiani I. Dn. Sophiae Christiani I. Electoris Saxoniae filiae primogenitae (cujus etiam ceu inter Principes Foeminas liberatissimae Epistolam Latinam eamqve totam [gap: Greek word(s)] e gratulatura B. Proavo diem onomasticum scriptam teneo) et D. Dorotheae, qvam ista habuit sororem Germanam, Dn. Friderici Wilhelmi Ducis Saxoniae et Electoratus Saxonici per plures annos Administratoris, Ejusdem viduae Dn. Annae Mariae natae Palatinae, Dn. Johannis Georgii Ducis ac post obitum fratris Christiani Electoris Saxoniae, Dn. Johannis Ernesti Junioris Ducis Saxoniae, cujus Epistolam stylo vere Romano scriptam et elegantissime manu propria pictam vere eamqve totam asservo, Dn. Georgii Friderici Marchionis Brandeburgici, Dn. Erdmuth Sophiae, natae Marchionis Brandeburgicae Viduae Dn. Johannis Friderici Ducis Pomeraniae Dn. Wilhelmi dicti junioris Ducis Brunovicensis et Lunaeburgensis, qvem Proavum hodiernus


image: as082

Elector Brunovico-Lunaeburgicus Dn. Georgius Ludovicus, Dominus meus Clementissimus veneratur, (Epistolae autem, ejus vel integrae vel magna ex parte [gap: Greek word(s)] ad B. Proavum meum exaratae, plenissimae clementiae et gratiae, animo memori perpetim revolendae (Dn. Henrici Julii Postulati Episcopi Halberstadiensis, Ducis Brunsv. et Lunaeb. Dn. Dorotheae natae e Regia Daniarum stirpe, Conjugis primum dein Viduae supra memorati Dn. Wilhelmi Junioris, Dn. Dorotheae Mariae, natae Principis Anhaldtinae et Dn. Johannis Ducis Saxo-Vinariensis Viduae, Dn. Ludovici et Dn. Friderici Ducum Würtembergicorum, Dn. Annae natae Ducis Würtembergicae et Dn. Johannis Georgii Ducis Lignicensis ac Brigensis Viduae, Dn. Wihelmi Ducis Curlandiae sive Semigalliae, Dn. Ludovici Hassiae Landgravii, Dn. Eleonorae Hassiae Landgravii Viduae.

Neqve destituunt me literae Comitum et Baronum sexus utriusqve v. g. Antonii Güntheri Comitis Oldenburgici, Adolphi Brunonis Senioris, Davidis, Henrici, Philippi Ernesti Comitum Mansfeldicorum; Albrechti, Güntheri, Antonii Henrici Comitum Schwarzburgicorum; Ernesti Comitis Holsatiae et Schaumburgi; Godfridi Comitis Oettingensis;


image: as083

Ottonis Senioris Comitis in Solms; Wolfgangi Comitis de Hohenlohe Annae Comitissae de Hohenlohe; Erdmuth Julianae Comitissae de Honstein; Comitis de Zollem; Adolphi Comitis Montedolii; Cosmae de Moris Archi Episcopi Corinthiaci; Francisco de Rewa Comitis Comitatus Thwreszin; Joachimi Andreae Schlickii Comitis; Georgii Thurzonis perpetui Comitis de Rewa; Agnetis natae Comitissae de Honstein, nuptae Burchardo Schenetico Libero Baroni de Fautenberg, cujus itidem literae aliqvae exstant; Wilhelmi et Wolfgangi Baronum de Hofkirchen;

Baronis de Herberstein; Caroli Baronis in Limburg; Michaelis Ludovici Dn. de Buchaimb; Wolfgangi Schafgotschii; Georgii et Wolfgangi Dnn. de Schönburg; Gottfridi Liberi Baronis de Stadl.

Verum missis nunc Epistolis ad Viros et Feminas Illustres, qvamvis earum plerasqve, inprimis qvae ad posteriorem relatae sunt classem deinceps edere constituerim, reliqvas adhuc enarrare est volupe, qvas Viri nobiles et eruditi, alii etiam ad neutrum referendi censum de rebus memoratu dignioribus scriptas dederunt. Dubium enim mihi est nullum, qvin haec sola enarratio subsidia multo plura impetrare suffiat, qvorum agmine instructus


image: as084

in publicum progredi qveam et rem omnem conficere rectius. Liceat itaqve sola nomina eorum recensere, qvorum Epistolae mecum servantur, et Viros nobilitate generis ac doctrina insignes denuo compellare, compellatos observare, ut pia inservituri egregio publico desideria, qvantum qvidem valuerint, promoveant et si qvas vela B. Proavo meo vel ad ipsum vel deniqve de ipso ab aliis scriptas chartas possederint, earum copiam mihi qvam primum faciant benigniores. Eqvidem ne sint nescii, qvinam sint illi, qvorum Epstolae ad me pervenerunt, nomina singulorum tam eorum, qvi ad B. Proavum qvam qvi ad alios scripserunt, ordinea alphabeti servato, brevissims indicabo.

Sunt vero, qvi seqvuntur Andreas Adamius, Georgius Agricola, Iohannes Agricola, Martinus Aichmannus, Salomon Albertus, Matthaeus Albinus, Iacobus Alemannus, Daniel Andreae Iacobi filius, Jacobus Andreae Pater, Jacobus Andreae filius, Christophorus Anesergus, Bernhardus, Apitius, Johannes Aqvilejus, Johannes Arndtius, Henningus Arneken, Franciicus vom Achitz/ Johannes Avenarius, Chistianus Avianus, Johannes Avianus, Iohannes Aurifaber, Georgius Auumnus, Johannes Autumnus;



image: as085

Lucas Bacmeisterus, Fridericus Balduinus, Christophorus Barbarossa, Eberardus Baringius, Broccardus Baronius, Johannes Bartenschlag, Nicolaus Baticius, Andreas Baumgart, Wolfgangus Baumgart, Johannes Beckerus, Johannes Bechmannus, Cornelius Beckerus, Johannes Beckerus, Balthasar Beckmannus, Andreas Beham Senior, Benedictus Benckerus, Sebastianus â Berge, Valeminus Bergerus, Burchardus a Berlichnius, Casparus Bertram, Nicolaus Bertram, Sixtus Bertram, Justinus Bertuch, Hinricusa a Beust, Joachimus a Beust, Tobias Beuther, Andreas Beyer, Lorenz Beykstein, Wernerus Bher, Felix Bidenbachius, Petrus Birnerus, Matthaeus Blochingerus, Wernerus Bloezaeus, Johannes Blumenawerus, Nicolaus Blumius, Antonius Bocatius, Johannes Bochius, Sebastianus Boggius, Adamus Bohocith, Bartholomaeus Boldich, Johannes Bölingius, Melchior Benakh, Andreas Bornholz, Hermannus Bötticher, Johannes Bötricher, Ludovicus Brachypodius, Johannes Brambachius, Esaias a Brandenstein, Nicolaus Brandis, Johannes Brassicanus, Valentinus Braunius, Christophorus Brennerus, Johannes Brennerus, Bartholomaeus Brentelius, Andreas Bresenius, Marcus Bretschneider, Guilielmus Brenser, Joachimus a Broizen,


image: as086

Abel a Brosigke, Ludolphus Bruno, Johannes Bugenhagius Junior, Samuel Bullingerus, Carolus Bümannus, Godeschalcus Büntingius, Henricus Büntingius, Henricus Bunte, Christophorus Burchardi, Statius Buscherus, Virus Buscherus, Martinus Burnerus;

Fridericus Cachednier, Georgius Cademannus, Christophorus Caesar, Johannes Caesar, Philippus Caesar, Lambertus Calenius, Henricus Camerarius, Johannes Cammannus. Hieronymus Valentinus de Cantoral, Benedictus Carpzovius, AEgidius Carsdorff, Jacobus Carsdorff, Johannes Caselius (Hujus Epistolae qvaedam ad B. Proavum meum una cum pluribus aliis nondum editis, qvibus meus olim praeceptor nunc Fautor et Amicus cum cura honorandus, Dn. Antonius Guernerus Cuno Rector Scholae Magdeburgensis, Philologus et Polyhistor celeberrimus, ante triennium scrinia mea egregie locupletavit et nonnullis a supra laudato Dn. Dransfeldio liberalius concessis propediem evulgabuntur) Henricus casselius, Johannes Fridericus celestinus, Paulus cellarius. Simon cellarius, Ambrosius chemnitius, Martinus chemnitius P. Theologus, Martinus chemnitius F. Jcrus, Paulus Chemnitius, Sabellius chemnitius, Davidchytraeus, Tobias clapius, Felicianus clarus, Henningus


image: as087

clarius, Christianus Clee, Tilemannus Clingigius, Paulus Clitomachus, Johannes Cnuppius, Georgius Cocus, Johannes Cocus, Georgius Coelestinus, Johannes Cogelerus, Jacobus Colerus, Wenceslaus Colerus, Hermannus Conerdingus, Leonardus Coppelius, Johannes Ludovicus Coppellius, Fridericus Confinius, Diomedes Cornarius, Janus Cornarius, Christophorus Cornerus, Georgius Coswigius, Daniel Cramerus, Johannes Cramerus, Augustinus Cranach, Lucas Cranach Fil. Lucas Cranach Nep. Adamus Crato, Johannes cravelius, caspar cruciger, Vincentius crull, Gregorius cruppius, Adamus crusius, Balthasar crusius, Martinus crusius, Philippus crusius, Martinus culo, Michael cumelius, Abrahamus cummerus, Matthaeus Cundisch, Johannes Cuno, Valentinus Cuno, Salomon Curaeus, Iohannes Curtius, Sebastianus Cygnus;

Georgius Dalmatinus, Andreas Danus, Wenceslaus Dasypodius, Georgius Dedekennus, Fridericus Dedekindus, Henningus Dedekindus, Carolus a Dieskau, Andreas Dverer, Paulus Dolscius (Hujus non nisi unica Epistola ad B. Proavum scripta mecum est, cujus copiam cum ante annos aliqvot Clarissimo Dn. Crenio fecissem, facta est ea ab eodem juris publici. Debui tamen Virum Optimum


image: as088

cum aliis Epistolarum Scriptoribus indicare, qvia tamdiu Pseudonymorum Catalogo insertus qvasi latuit) Johannes Domannus, Curdt Dorring, Laurentius Drabitius, Melchior de Drandorff, Matthaeus Dresserus, Balthasar Drommerus, Melchior Duchore, Andreas Dudith F. de Horehowiza, Catharinus Dulcis, Philippus Dulichius;

Dominicus Eber, Caspar Eberhardt, Johannes Baptista Eberhardt, Andreas Eberstorffer, Henricus Eckhardi, Johannes Eckhardt, Christophorus Eckstein, Sebastianus Ehrmann, Hauboldus ab Einsidel, Henricus Abrahamus ab Einsidel, Henricus Hildebrandus ab Einsidel, Ubbo Emme, Burchardus Engelbrecht, Caspar Engeler, Joachimus Engelhardt, Entzlin, Christian Ernst, Georgius Erythraeus, Rupertus Erytropilus, Leonardus Etzlerus, Antonius Evonymus;

Andreas Faber, Zachaeus Faber, Andreas Fabricius, Blasius Fabricius, Georgius Fabricius fil. Henricus Fabricius, Jonas Fabricius, Laurentius Fabricius, Samuel Fabricius, Theodosius Fabricius, Caspar Facius, Faschius, Georgius Feigius, Bartholomaeus de Felot, Christophorus Felgenhauer, Andreas Fertherm, Jobus Fimelius, Sigismundus Finckelthaus, Adolphus Fischerus, Christophorus


image: as089

Fischerus, Johannes Fischerus, Paulus Fischerus, Iohannes Flaccus Johannes Flemingius, Conradus Flut, Gregorius Fommercius, Martinus Forchamerus, Johannes Forsterus, David Forterusus, Petrus Fradelius, Caspar Franke Johannes Franke, Andreas Franckenberger, Reinholdus Frankenberger, Thomas Franzius, Wolfgangus Frantzius P. Wolfgangus Franzius F. Hermannus Frederus, Johannes Frederus, Hermannus Henricus Frey, Donatus Freywald, Henricus Friedekind, Nicodemus Frischlinus, Johannes Fuchsius, Johannes a Fuchte, Caspar Fuger, Jacobus Furmannus;

Nicolaus Gabelmannus, Henricus Gallus, Liborius Gallus, Philippus Gallus, Wolfgangus Gallus, Henricus Garberus, Joachimus Garcaeus, Johannes Garcaeus Helvicus Garthius, Andreas Gasmannus, Johannes Gasmerus, Iustus Gebhardt, Simon Gediccus, Fridericus de Gelnhorn de Koltschen, Joachimus Struppi a Gelnhausen Johannes Gentrich, Hieronymus Gerhardus, Iohannes Gerhardus, Iohannes Ernestus Gerhardus Iohannes Fridericus Gerhardus, Melchior Gerlachius, Stephanus Gerlachius, Marcus Gerstenberg, Samuel Gervesius, Justus Gesenius, Salomon Gesnerus, Wendelinus Genderus, Iohannes Geweddinger, Christophorus Gilbertus, Georgius Bernhardus


image: as090

Gilbertus, Vitus Gisarius, Ulricus Giseler, Bernhardus Glaser, Christophorus Glaser, Fridericus Glaser, Iohannes Glaser, Petrus Glaser, Theophilus Glaser, Matthias Gleissenberg, Nathan Gloxinus, Augustinus de Gobe, Christophorus Gobelius, Andreas Goch, Iohannes Georgius Godelmannus, Iacobus Godfridus, Oswaldus Gottwalt, Valentinus Gotzius, Wolfgangus Gotzius, Oswaldus a Graboro, Petrus Grabovius, Adamus Gregorius, Albanus Greysenberg, Simon Gronenbergius, Donatus Gross, Henningus Gross, Christophorus Grospitsch, Michael Gruberus, Christophorus Grunerus, Georgius Grunerus, Francisius Grungenius Henricus lacobus von und zu Grünwald/ Wolfgangus Gruningius, Georgius Gruppenbachius Otto Gvaltperius Hieronymus Guntherus, Iohannes Fridericus Gusius, Jacobus Gutschovius;

Matthias Hafenrefferus, Christophorus ab Hagen, Franciscus ab Hagen, Anshelmus Hagenlojus, Oseas Hala, Stephanus Halecius, Hermannus Hamelmannus, Georgius Hamerus, Christophorus Hammerus, Martinus Hammerus, Georgius Hane Urbanus Handschmann, Caspar Hanisius, Burchardus Hurbart, Iohannes Hartmannus, Iohannes Erhardus Hartmannus, Thomas Hartmannus, Andreas Hasius, Iohannes Leo Hasler de Rosenek,


image: as091

Johannes Hassius, Casparus Haveland, Gregorius Haussius, Martinus Hausmannus, Martinus Hagneccius, Georgius Hebenerus, Georgius Heckelius, Erasmus Hedenus, Johannes Hedericus, Jacobus Heerbrandus, Esaias Heidenreich, Henricus Heidfeld, Petrus Heigius Conradus von der Heigen/ Jacobus Heilbrunnerus, Ludovicus Heilbrunnerus, Philippus Heilbrunnerus, Christianus Heill, Daniel Heimpurger, Balthasar Heindelius, Martinus Heinsius, Johannes Helfeld, Johannes Hellerus, C. H. Helmuth, Michael Hempelius, Philippus Henelius, Johannes Henichius, Hieronymus Henningus, Jeremias Herbert, David Herlicius, Johannes Hermannus, Ludovicus Hermannu, Tilemannus Heshusius, Ernestus. Hettenbach, Christophorus Heydenfeldius, Johannes Heynemannus, Bartholomaeus Hierovius, Martinus Hilwigius, Johannes Himmelius, Johannes Himselius Casparus Hirsch, Christophorus Hirsch, Wolfgangus Hirschbach, Hirsfeldius, Conradus Hoddaeus, Daniel Hockler, Matthias Hoe ab Hoenegg, Johannes Paulus Hoe ab Hoenegg, Johannes Hoferus, Zacharias Hofmarius, Johannes Hofmeisterus, Jeremias Hombergerus, Henricus Homelius, Petrus Homelius, Abrahamus Homilius, Henricus Hopfnerus, Johannes Hopnerus, Conradus Hornejus, Gregorius Horstius, Jacobus Horstius, Caspar Hubnerus, Johannes Hubnerus, Samuel Huberus, Johannes Hulsemannus, Michael Hunerbein, Peregrinus Hunerkopff, AEgidius Hunnius,


image: as092

Helfricus Ulricus Hunnius, Johannes Husanus Albertus Hutterus, David Hutterus, Elias Hutterus, Leonardus Hutterus, Michael Hutterus, Enoch Hutzingus, Jacobus Hyll;

Andreas Jagentenfel, Paulus Jenisius, Johannes Jessenius a Jessen, Andreas Jodocus, Martinus Jordenius, Johannes Irmisch, Johannes Isensee, Johannes Isingius, Caspar Jungermannus, Andreas Junicelius;

Balthasar Kademannus, Johannes Kalchbrenner, Johannes Kaufmann P. Johannes Kauffmann, F. Ghristianus Kegel, Johannes Kegel, Petrus Kegelius, Christianus Keill, David Keller, Jeremias Keller, Martinus Keplerus, Johannes Kerfeld Andreas Kersten, Wendelinus Kesslerus, Kilianus Khindting, Georgius Kühn, Lucas Kirchmair, Timotheus Kirchnerus, Christianus Kittelmannus, Paulus Kleberus, Henricus Klee, Elias Klein, Salomo Klein, Melchior Klessel, Georgius de Knoblsdorff, Johannes Koch, Matthias Kolar, Simon Kolnicky, Christophorus Kolreüter, Martinus Köseliz, Martinus Kraut, David Krautvogel, Hieronymus Kromayer, Jacobus Krügelsstein, Esaias Krüger, Johannes Kundius;

Abraham Lamberg, Henricus Lampius, Jacobus Lampius, Abrahamus Lange, Humpertus de Langen, Andreas Lanius, Johannes Lapeus, Georgius Laurentii, Martinus Laurentii, Paulus Laurentius, Conradus Lautenbach, Josephus Lautenbach, Erhartus Lauterbach, Johannes Lauterbach, Laurentius Lehmannus, Georgius Leicherus,


image: as093

Henricus a Leipzigk, Simon Lenthe, Fridericus Lenzius, Sebastianus Leonhart, Philippus Leopold, Melchior Leporinus, Michaäl Leslkerus, Balthasar Leuttingerus, Nicolaus Leuttingerus, Johannes Limberti, Johannes Limmerus, Jacobus Lindener, Auctor Lindius, Johannes Linnerus, Mento Gogräfe de Lipsurt, David Lobechius, Hans Löser de Pretrech, Michael, Longolius, Christophorus a Loss, C. F. Wilhelmus Fridericus Lucius, Hieronymus Lüdekenius, Daniel Lüdemann, Johannes Lühn, Johannes Lutherus, Johannes Ernestus Lutherus, Martinus Lutherus, Sigfridus de Lüttichau, Fridericus Lyserus, Polycarpus Lyserus P, Polycarpus Lyserus F. Wilhelmus Lyserus, Cristophorus Lysick, Georgius Lysthenius, Albertus Lyttichius, Mauritius Lyttichus;

David Machaeropaeus, Johannes Macholt, Samuel Macrinus, Jacobus Magirus, Jodocus Magyrus, Johannes Magirus, Johannes Georgius Magnus, Johannes Major, Wolfgangus Mamphrasius, Erasmus Marbachius, Philippus Marbachius, Jacobus Martini, Lucas Martini, Johannes Martinus, Johannes Mathitadius, Johannes Matthaeus, Tobias Matthaeus, Martinus Mauritii, Fridericus Mebesius, Johannes Mebesius, Wilhelmus Mechovius, Johannes Meelführerus, Christophorus Megabachius, Hieronymus Megiserus, Johannes Meinhardus, David Meise, Balthasar Meisnerus P. Balthasar Meisnerus F. Joachimus Meisterus, Philippus Melanchthon P.


image: as094

Philippus Melanchton F. Melissander, Johannes Mellingerus, Nicolaus Mellingerus, Christophorus Melonius, Hieronymus Mencelius, Daniel Menius, Balthasar Menzerus, Balthasar Menzius, Andreas Merckius, Johannes Henricus de Mezsch, Johannes Michaelis, Basilius Michaelius, Ernestus Wilhelmus a Miltiz, Dietetericus a Miltiz, Abrahamus Mirus, Martinus Mirus, Tobias Mirus, Leonardus Mokoschinus, Andreas Mollerus Pastor Brunsvicensis, Andreas Mollerus Pastor Ampelaviensis, Balthasar Mollerus, Johannes Mollerus, Monauerus, Nicolaus Möringius, Theodorus Möstelius, Henricus Mülhausen, Michael Mulingius, Johannes Müllerus, Philippus Müllerus, Johannes Mülmannus, Daniel Mumenius, Henricus Albrechtus Münsingerus, Joachimus Münsingerus, Abrahamus Mylius, Achatius Mylius Christophorus Mylius, Georgius Mylius p. Georgius Mylius F. Johannes Mylius, Valentinus Mylius;

Casparus Naevius, Neander Bergensis Michael Neander, Fridericus Neofanius, Melchior Neofanius, Johannes Neovinus, Michael Nesonus, Johannes Neukum, Nicolaus Neumeister Paulus Nicander, Jonas Nicolai, Philippus Nicolai Christophorus Nilus, Georgius a Nismitz, Lampertus Northanus, Hieronymus Nymmannus;

Paulus Oberndorff, Georgius Obrecht, Adolphus Occo A. F. A. N. Paulus Oderbornius, Gottfridus Olearius, Johannes Olearius P. Johannes Olearius F. Joannes Olemannus, Joachimus


image: as095

Olmann, Hieronymus Opitius, Wolsgangus ab Oppenn, Ludovicus Oroscogverra, Erasimus Orthobius, Andreas Osiander Lucae Fil. Johannes Osiander, Lucas Osiander p. Lucas Osiander F. Christianus ab Osterhausen, Andreas Otto, Rupertus Ottonis, Gerardus Owe;

Conradus Paedopater, Johannes Pandocheus, Samuel Papa, Iohannes Pappus, Martinus Parnierus, Simon Pauli, David Peiferus, Christophorus Pelurgus, Joachimus Benshorn, Andreas Perlitius, Philippus Persius, Christianus Person, Ludovicus Person, P. Ludovicus Person, F. Johannes Pertius, Tobias Petermann, Fridericus Petri, Cyriacus Pflaumkern, Martinus Pfuncelius, Johannes Pharetratus, Michael Pharetratus, Petrus Philips, Hartwig Piper, Petrus Piscator, Hermannus Pistorius, Joachimus Pistorius, Martinus Planck, Gerson Plato, Michael Plato, Ambrosius Plintopoeus, Nicolaus Polantus, Adamus Poltzius, Mauritius, Poltzius p. Mauritius Poltzius F. Johannes Pomarius, Hans Caspar de Ponikau, Johannes Georgius de Ponickau, Valentinus Porschius, Conradus Porta, Johannes Posselius, Andreas Pouchenius, Jacobus Praentelius, Johannes Praetorius Pastor Göllersdorpiensis, Johannes Praetorius Rector Qvedlinburgensis, Nicolaus Praetorius, Georgius Preussius, Antonius Probus, Georgius Prudentius, Paulus Puchner, Georgius Pulhkin;

Godefridus Rabus, Ludovicus Rabus, Michael Rackelmann, Valentinus, de Randau, Nicolaus


image: as096

Rebhan, Leonhardus Rechtenbachius, Elias Reheboldus, Matthias Reichinus, Johannes Reimerus, Abrahamus Reineccius, Johannes Reineccius Reinerus Reineccius, Daniel Reipechius, Johannes Reisigerus, Johannes Repschelrus, Ambrosius Reudenius, Bartholomaeus Reusnerus, Balthasar Rhahusius, Henricus Rhan, Autor Rhenboccius, Laurentius Rhodomannus, Andreas Rhuellius, Jeremias Richelm, Andreas Richter, Johannes Riesgang, Conradus Rittershusius, Johannnes Rivius, Joh. Rivii Atthendor. Fil. Abrahamus Rockenbach, Jacobus Rölingius Sigismundus Rölingk P. Sigismundus Rölingk F. Michael Rosselt Rosinus vel Rosinus Rosfelt (utroqve enim modo nomen fuum Epistolis subscripsit) Casparus Roth, Daniel Rubenovius, Gregorius Rudolphi, Conradus Ruhelius, Petrus Ruland, Bartholomaeus Rülichius, Iacobus Rülichius, Franciscus Rulophi, David Rungius, Fridericus Rungius, Valentinus Rupitius, Georgius Ruta, Carolus Rym;

Man mercke von Sache auf Sache/ Johannes Salemontanus, petrus Salichius, Johannes Sanders, Johannes Sapphius, Balthasar Sartorius, Basilius Satlerus, Josias Sautterus, Michael Saxse, Samuel Scernicovius, Andreas Schafmannus, Valentinus Schachtius, Abraham Schad, Melchior Schadenus, L. Schadtner, Johannes Schallerus, Johannes Schallesius, Gabriel Scharff, Andreas Schato, Andreas Schefferus, Wenceslaus Scheidenmeisserus, Johannes Schelhammerus, Georgius Schenck, Andreas Scheps, Bartholomaeus


image: as097

Sheraeus, Abel Scherdiger, Laurentius Schende, Zacharias Schilterus, Franciscus Schirmerus, Hans Friderich a Schirstedt, Georgius Schlegelius, Christophorus Schleupnerus, Rudolphus Schlick, Conradus Schlüsselburgius, Erasmus Schmidius, Johannes Schmidt, Gallus Schmögelius, Vincentius Schmuck, Johannes Schneidewin F. Henricus Schneidewin, Nicolaus Schneiblerus, Johannes Schöffel, Johannes Scholbius, Casparus a Schönberg. Johannes Fridericus a Schönberg, Bartholomaeus Schönborn, Johannes Schonerus, Thomas Schönfeldius, Daniel Schönherr, Jacobus Schopperus, Andreas Schoppius, Christophorus Schraderus, Johannes Schreckenfuchsius, Andreas Schreiberus, Abrahamus Schrey, Georgius Schröterus, Zacharias Schröterus, Johannes Schuuelius, Wernerus a Schulenburg, Johannes Schultes, Schultze, Johannes Schütze, Professor Theologiae et Cancellarius in Academia Wittebergensi, Johannes Schütze, Pastor Elsteranus, Johannes Baptista Schwarzenthaler, Volmarus Scribonius, Tham de Sebottendorff, Echardus Segebadius, Georgius Selneccerus, Nicolaus Selneccerus, Tobias Selneccerus, Johannes Semifaber, Johannes Seussius, Adamus Siberus, Adamus Theodorus Siberus, Henricus


image: as098

Siberus, Christophorus Sigfridus, Nicolaus Sigfridus, Christophorus Silbermannns, Esaias Silberschlag, Georgius Silberschlag, Johannes Simonius, Henricus Sitovius, Theodorus Sitzmannus, Oswaldus Sledanus, Nicolaus Sneitlerus, Johannes Sonnenwald, Johannes Spies, Johannes Springius, Bartholdus Sprocovius, Ottomarus Stabius, Bernardus Stainer, Gregorius Stammichius, Henricus Stammichius, Andreas Starckius, David Starckius, Ernestus Starckius, Henricus Starckius, Jacobus Daniel Starckius, Nathanael Starckius, Samuel Starckius, Sebastianus Starckius P. Sebastianus Starckius F. Georgius Stecherus, Philippus Steinacker, Andreas Steinbeis, Anton Steinhausen, Johannes Steinmetz, Theodoricus Steinmetz, Johannes Steinpach, Johannes Stemannus, Immanuel Stengelius, Valentinus Sternenbeccius, Johannes Steurlinus, Matthaeus Stöckelius, Wolffgangus Stolbergius, Zacharias Strotzer, Jacobus Struda, AEgidius Strauchius, Martinus Straussius, Abraham Streter, Gregorius Strigenitius, Gregorius Stahr, Johannes Sturmius, Wenceslaus Sturmius, Abrahamus Suarinus, Justus Sutelius;

ohannes Tarnovius, Paulus Tarnovius, Fridericus Taubmannus, Johannes Tegetmeierus, Henricus Temmius, Franciscus Gansnell


image: as099

Tengnagelius, Johannes Terellius, Michael Teuberus, Georgius Teutsch, Balthasar Theodori, Valentinus Thilo, Bartholomaeus Tilemannus, Melchior Tilesius, Johannes Timaeus, Albertus Timannus, Andreas Timplerus, Johannes Tintschius, Valentinus Trebatius, Sebastianus Treschovius, Gabriel Tüntzelius, Johannes Tvveck;

Johannes Velius, Henricus Velstenius, Felix Veselius, Wolffgangus de Uhrmühl, Johannes Vilitz, Christophorus Vitzthum de Eckstedt, Hans Vitzthum de Eckstedt, Henricus Vitzthum de Eckstedt, Michael Ule, Petrus Ulnerus Abbas Bergensis, prope Magdeburgum, Jacobus Ulrici, Johannes Ulricus, Erasmus Unruhe, Oswaldus Vogelius, Bartholdus Völckerlingius, Johannes Ursinus, Uthlovius;

Johannes Wagnerus, Martinus Wagner, Christophorus Wilhelmus Walpurgerus, Arnoldus Waltherus, Bartholomaeus Waltherus, Johannes Wanckelius, Johannes Weberus, Johannes Weidnerus, Georgius Weinreich, Thomas Weinreich, Paulus Weis, Daniel Weitzmannus, Jacobus Wellerus, Andreas Wencelius, Achatius Wentzingius, Johannes. Wermingehovius, Carolus Widemannus, Johannes Wigandus, Andreas Wildius, Johannes Wilisch, Daniel Willius, Johannes Winckelmannus,


image: as100

Georgius Wirth, Michael Wirth Senior Leob. Siles. J. U. D. et Facult. Jurid. Lips. Ordinarius, Michael Wirth Junior Leob. Siles. J. U. D. P. P. Canonicus Martisburg. Hermannus Witteramus, Bartholomaeus Wolffhardt, Paulus Wolfius, Vitus Wolfrum, Johannes Wolsekkerus; Johannes Xylomylius; Daniel Zangerus, Johannes Zangerus Oenipontanus, Coadjutor Ecclesiae Brunsuicensis, Johannes Zangerus JCtus Wittenberg. Johannes Zangerus Francisci Filius, Joachimus Zehnerus, Leonardus Zeillerus, Andreas Zenckerus, Jacobus Zenner, Ernestus Zephyrius, Johannes Zigenmarius, Johannes Christophorus Zimmermannus, Johannes Zölerus.

Neque injucundum, quoad equidem conjicere valeo, fuerit Lectori amico, si nomina integrorum Collegiorum vel Academicorum vel aliorum, nec non Communitatum aliarum adjecero, a quibus missas Epistolas easque avthenticas mecum servo reconditas. Sunt autem ordine Alphabetico locata pariter illa Collegia, quae jamjam nominantur: Aquisgranensium Ecclesiae Evangelico-Lutheranae Antistites; Annaemontanus Senatus, Austriae Inferioris Ordines; Provinciales Augustanae Confessioni addicti; Senatus Brunsuicensis; Ministerium Ecclesiae Brunsuicensis, Carniolani


image: as101

Principatus Ordines Provinciales, Augustanae. Confessioni addicti; Coronensis Civitatis in Transsylvania Senatus; Ecclesiae Cygneanae Ministerium; Dippoldiswaldensis Oppidi Senatus; Protosynedrium Electorale Dresdense; Eilenburgensis oppidi Senatus; Ecclesiae Francofurtensis ad Moenum Ministerium, Franeofurtensis cis Viadrum Academiae Collegium Theologicum; Ecclesiae Freybergensis Ministerium; Civitatis Freybergensis Senatus; Glacensis Comitatus Urbium Habelschwerdae, VVunschelbergae et Landeggae Consules, Senatores et Gommunitates integrae; Ecclesiae Gommeranae Superintendens et Antistites; Civitatis Göttingensis Senatus; Reipubl. Hamburgensis Senatus, Reipubl. Hamelensis Senatus, Reipubl. Hannoveranae Senatus, Hasloffensis Ecclesia, Hertzbergensis Oppidi Senatus, Hunnobrodensis Ecclesiae in Hungaria Decanus, Seniores et Ministerium; Jenensis Academiae Collegium Theologicum, Jessenensis oppidi Senatus, Islebiensis Ecclesiae Ministerium; Lipsiense Consistorium, Lipsiensis Academia, Collegium Theologicum Academiae Lipsiensis, Collegium Juridicum Academiae Lipsiensis, Lipsiensis Reipubl. Senatus; Oppidi Leisnigkensis Senatus, Vicempereur, Decani, Assessores et tota Communitas R. fratrum Comitatus Liptowiensis, Lubecensis


image: as102

Ecclesiae Ministerium, Lubecensis Reipubl. Senatus, Lunaeburgensis Reipubl. Senatus, Mansfeldense Consistorium, Misnense Consistorium; Niemecensis oppidi Senatus; Peltzigensis oppidi Senatus, Peltzigensis AErarii pauperum Antististes; Regiomontis Civitatis Montanae, Liberae et Regiae in Hungaria Judex Juratique Cives, Rochlicensis Oppidi Senatus, Rostochiensis Academiae Collegium Theologicum, Rostochiensis Civitatis Senatus; Judex et Scabini Oppidi Schneebergensis, Consul et Senatus Civitatis et Reipubl. Solnicensis, Solnicensis et aliarum quarundam Ecclesiarum Hungaricarum Ministri; Thirnaviensis Civitatis in Hungaria Senatus et Communitas, Torgaviensis Civitatis Senatus, Tübingensis Academiae Collegium Theologicum, Tyeschinensis Civitatis Consul, Jurati et Populus; Vinariensis Ecclesiae Ministerium; Academia Wittebergensis, Academiae et civitatis Wittebergensium Senatus, Academiae Wittebergensis Collegium Theologicum, Academiae Wittebergensis Collegium Juridicum, Academiae Wittebergensis Collegium Medicum, Academiae Wittebergensis Collegium Philosophicum, Wittebergense Consistorium, Wittebergensis Civitatis Senatus, Winidensis Oppidi Senatus, VVolgastensis Regiminis


image: as103

in Ducatu Pomeraniae Civitatum Stralsundensis, Gryphiswaldensis et Anclamensis Senatus; Zahnensis Oppidi Senatus.

Constitueram equidem nomina Virorum singulorum in superioribus paginis enarrans, qui et quales hi Epistoliographi fuerint, simul iudicare, quoad quidem eorum notitia certior ad me pervenit hactenus. Aliqvos enim vel adhuc a me indagari non potuisse fateor ingenue. Avocavit vero ab hoc consilio animum talia meditantem prolixitas taediosa, qvae devitari non potuisset, licet vel brevissimis de eorum unoqvoqve fuissem commentarus. Scribo eruditis, qvibus nomina Virorum clariorum et cum nominibus dignitates, qvas ornarunt vivi, dudum innotuerunt. Obscuriores vero ignorare aut nosse qvid interest? Nefas erat doctorum patientia per digressiones minus necessarias nimis abuti. Qvod si Deus vivere me voluerit pro bonitate sua et valere, ut Epistolas ipsas queam evulgare, summe Reverendi Dn. D. Fechtii, Fautoris et Fratris in Christo devenerandi, suspiciendi, exemplum secuturus Biographias breviores scriptorum cum Epistolis eorundem exhibebo, aut unde eae possint hauriri ab Historia literariae amatoribus, paucissimis observabo.

Nunc autem praemonere oportet, aliqvas


image: as104

Epistolarum mearum, qvarum universus curmulus et numerus ultra Centurias qvinqvaginta excrevit, non adeo magni esse momenti et de rebus, qvas nosse vel nihil vel parum refert, disserere, adeoqve dignas non esse, qvae edantur, quia nec Ecclesiae nec orbis eruditi utilitatibus libare qveunt. Qvoniam vero temporis angustia non permisit, ut singulas cum cura perlustrarem, imposterum eas omnes, qvae ab obscurioribus hominibus et neophytis scriptae comparent et per sterilitatem suam lectori videntur ingratae futurae et injucundae, secludam, ubi Auspice Deo alteram operi admovero manum, easdemque mihi soli servabo, exhibitis et publicatis duntaxat reliqvis, qvae notae sunt melioris aliosqve praeter me argumenti dignitate existimantur posse adjuvare, vel certe a Viris insignioribus sunt productae. Hoc decrementum haud difficulter aliam ingressus viam potero compensare. Sunt enim in supellectile mea Epistolae, qvas recensere non licuit, scriptorum dubiorum et sine die ac Consule sive [gap: Greek word(s)] exaratae, ast de rebus gravissimis commentantes. Neqve desunt aliae a feminis piis, prudentibus, eruditis et sanctiore religionis cura agitatis missae, qvarum certe aliqvae spiritu valde heroico conscriptae animum meum sic perculerunt, ut eas legens vix lacrymas cohibuerim.


image: as105

Ex iis nonnullas dabo volente Deo cum applausu, uti arbitror, bonorum omnium excipiendae.

Volupe inprimis erit lectori pietatis studioso plura de beneficiis illis cognoscere, qvae Fridericus de Schulenburg cujus memoriae Concionem funebrem B. Proavus consecravit, ejusdemque Vidua Ilsa de Saldern exempli rarissimi liberalitatem demonstraturi sanxerunt ad seram usqve posteritatem citra ullam vicissitudinem perduratura. Benignissimae horum beneficiorum, qvibus praesertim bonis literis, et sacris praecipue studiis devoti juxta voluntates Fundatorum fruuntur, erogationis initia in B. Proavi mei tempora inciderunt, qvae Brunsvicensium Ecclesiae Coadjutorem eum dederant ac Superintendentem, nec parum per hujus Theologi solertiam ac sollicitudinem, id qvod vel hodie Ministerium Brunsvicense agnoscit gratissimum, creverunt. Utebatur eo familiarius Matrona Nobilissima ejusqve vel Brunsvigae haerens vel Helae ad se evocati consilia efflagitabat saepissime. Eadem consilia Optimi Viri magnifaciens voluit, ut de seligendis alumnis piis ac probis nec non de administratione beneficiorum dispiceret. Hinc evenit, ut agmine qvasi facto ad B. Proavum meum confugerent, qvi vel sibi vel aliis


image: as106

de illis studiorum subsidiis cupiebant prospectum. Mittebant alumni Schulenburgiaci ex omnibus fere Academiis Germaniae Evangelicis ad eundem Ephorum suum literas crebriores de studiis suis et de argento stipendiario in studiorum usum recte collocato rationem reddituri. Equidem literas in hanc sententiam scriptas vix sine admiratione pietatis prorsus incomparabilis et sancta veneratione sanctorum manium potui relegere, recolens intra animum meum, qvam multa ingenia juvenum, qvorum virtutibus ad majora enitentium obstitit res angusta domi, feliciter adeo aluerit et per suppeditatos studiorum sumtus adjuverit, ut suprema Theologiae, Jurisprudentiae, Medicinae, Philosophiae culmina attigerint et sedes eruditorum cum laude occupaverint. Testatur Epistola dedicatoria B. Proavi mei, qvam Matronae hujus Nobilissimae nomini inscriptam Concionum Catecheticarum Parti tertiae praemisit, quam uberes ad Ecclesiam Dei, Rempubl. civilem et literariam primum hujus pietatis decennium derivaverit fructus, qvippe qvod sat multos doctrina et publicis officiis iisqve sat illustribus conspicuos dedit Viros. Qvot igitur et qvanto plures omnibus eruditorum ordinibus dederit seculum, qvod effluxit, integrum, qvot indulgente Benignissimo


image: as107

Numine hodiernum ac ventura secula possint ac velint dare, grata agnoscet posteritas.

De fragmentis Epistolarum, qvorum etiam haud pauca penes me latitant, paucissima debebo praelibare. Aliqva qvidem eo usque indagavi, ut quem habuerint scriptorem, sim redditus certior, de nonnullis vero nondum mihi constat. Nolui autem ea perire penitus, qvia qvaedam de argumentis loqvuntur scitu longissime dignioribus qvam qvae integrae adhuc tradunt Epistolae. Videbo igitur, ut neqve hae negligantur reliqviae, sed facto cum sedulitate delectu potiora prodeant imposterum. Initium emittendorum fragmentorum vel nunc statim fieri debebit, cum aliqvae Epistolarum B. Proavi, quae doctorum sistuntur conspectui, non nisi mutilae et mancae ad me pervenerint, amoebearum aliqvibus, quae ad scribendum Optimum Virum excitarunt, exstantibus plane integris. Offeram autem vel hac sola de caussa cum Epistolis integris particulas, ne penes lectorem ulla de fide mea, cujus sane tam prodigus non sum, superesse qveat dubitatio. Absit enim, ut qvicqvam, qvod pluribus prodesse potest, vel invideam vel fide minus bona et integra ad alios transmittam, qvippe qvi nihil magis qvam fidem aut dubiam aut violatam in alienis scriptis


image: as108

observatam dudum odi ac tantum non abominor. Potest enim fides Editoris tota vacillare, si in uno alterove falsus fuerit deprehensus vel fallens. Ac licet aliquando in editore nulla haereat culpa, scriptum tamen, si acutius cernentes lectores talia notaverint, fide excidit. Dabo hujus rei exemplum prorsus illustre. Ante annos aliqvot Affinis meus Dn. Lic. Lutherus, cujus memineram supra, autographa binarum Epistolarum e Comitiis Augustanis 1530. ad Martinum Lutherum a Philippo Melanchthone scriptorum mecum communicavit. Ea cum illis ipsis Epistolis a Caspare Peucero Anno 1570. lib. 1. pag. 4. seqq. et pag. 15. seqq. jam tum editis sollicte contuli et in codicibus typis impressis non paucas ab autographis discrepantias observavi. Nolo eqvidem hanc solam ob caussam Peuceri fidem vocare in dubium, illud tamen inde videtur posse evinci, Peucerum non semperad manus habuisse ipsa autographa, cum volumina Epistolarum Melanchthonianarum ederet, sed vel plerasque vel plurimas ex apographis fide non satis dignis descriptas dedisse, adeoque fidem illarum esse incertam ac lubricam. Ut diversitates aurographorum et apo graphorum, quod ad modo indicatas Epistolas binas attinet, lectori pio et curioso pateant, eas juxta paginatum ordinem recensebo. Pag. 4.


image: as109

lin. 21. edit. Peucer. legitur: optatissime nobis afferuntur, in autographo vero: optatissimae afferuntur nobis. lin. 22. P. est nobis A. nobisest. lin. 24. P. ad te dedimus A. dedimus ad te. lin. 26. P. tradi A. sibi tradi. pag. 5 lin. 6. P. varient A. variant. lin. II. P. Cochlaeum. A. Cochleum lin. 14. post rhetoritentur, in A. additur: Valet ergo augurium. lin. 15. 16. P. Ekekekel. A. Ekekekek. lin. 21. P. [gap: Greek word(s)] A. [gap: Greek word(s)] P. [gap: Greek word(s)] A. [gap: Greek word(s)] . lin. 22. P. [gap: Greek word(s)] . A. [gap: Greek word(s)] . lin 27. P. dissimulet A. dissimulat. P. 6. lin. 2. P. Surionem Sturni A. Curionem Sturmum. lin. 3. P. [gap: Greek word(s)] A. suo Caesari saltim. lin. 5. P. prodest. A. prodesset. lin. 7. P. [gap: Greek word(s)] A. [gap: Greek word(s)] . P. sacra A. sana. lin. 9. P. confessionis. A. apologiae. lin. 10. P. Cobergae. A. Coburgae. lin. 13. P. recensere in monedulis. A. in monedulis recensere. lin. 17. P. ut virum. A. virum. lin. 22. 23. P. videbimus ut habeat locupletiorem. A. viderimus ut habeat locupletiorem conditionem. lin. 24. P. Vale feliciter. A. Vale feliciter et rescribe. Mittwoch post [gap: Greek word(s)] et Jacobi. pag. 15. lin. 23. P. [gap: Greek word(s)] A. [gap: Greek word(s)] pag. 16. lin. 2. P. faciant A. sentiant. lin. 3. P. defensor Ecclesiae A. Ecclesiae defensor. lin. 5. P. esset A. fuit. lin. 7. P. extat tam ineptus. A. tam ineptus extat. lin. 8. P. confutatio. A. confutatio, obtrusa optimo Imperatori. lin. 9. P. manducaturis A. mendicaturis.


image: as110

lin. 10. 11. P. decere Laicos contentos esse A. Laicos debere contentos esse, lin. 15. P. tale in mentem A. tale istis in mentem. lin. 19. P. qvae scripta est A. perscriptam. lin. 21. P. ne edatur. A. ne vel edatur. lin. 24. P. Principes. in A. deest. lin. 26. P. toto negotio. A. negotio toto. lin. 27. P. nondumvidere. A. videre nondum lin. 28. P. principes illi nobis. A. nobis principes illi. pag. 17. lin. 1. P. A. ac et lin. 6. P. ipsum Caesarem. A. nonnihil ipsum Caesarem. lin. 16. P. accipere possit. A. possit accipere.

Non indignabitur lector benevolus, quod tam sollicite variantes in Peuceriano codice et autographis lectiones notaverim, cum aliquae earum sensum nec mutent nec turbent. Volui tantum monstrare, qvam oscitanter ad describendum Epistolas illas adhibiti res suas gesserint. Neqve dubium mihi est ullum, qvin utilitatis plurimum inde ad Ecclesiam et orbem eruditum sit redundaturum, si avtographa omnia e tenebris in lucem producerentur, ad emendandum Epistolas Melanchthonis impressas. Cum enim vel binae Epistolae tot variationes afferant, qvantus earum colligetur numerus, si omnium reliqvarum avtographa liceret intueri curatius?

Verum regredi debebo, unde fueram digressus, et, ne a scopo praefixo abeam longius,


image: as111

Viros eruditione et meritis illustres, eos: praesertim, qvi scripturas antiquiores magmifaciunt, qva par est animi observantia at qve contentione per hanc ipsam Epistolam orabo ac obtestabor, ut de egregio publico deque Ecclesia orthodoxa merituri potius qvam de me, inter Theologos et Historiae Literariae amatores omnium minimo, cum studio scriniorum suorum abdita excutiant et exiis Majorum suorum vel aliorum, qvorum scripturae ad ipsos pervenerunt, autographa promant liberaliores. Ne tamen liberalitate eorum videar velle abuti, tantum Epistolas, qvas B. Proavi mei manu vel ad eundem aliorum manibus scriptas custodiunt, nec non schedas alias ad eundem pertinentes expeto earumqve usum aliqvantisper indulgendum pie urgeo. Qvia enim iterum iterumque memoratus B. Proavus meus ad gravissimas deliberationes de rebus religionis et ad negotia in Ecclesia Evangelica praecipua temporibus illis, qvibus vixit, ab iis, penes qvos tunc erat [gap: Greek word(s)] , est invitatus et instar Consi Ecclesiae suae creberrime a Principibus ac Illustribus Viris Foeminisqve nec non aliis de religione serio sollicitis in consilium vocatus, persuadeor certissimus ex autographis ejusdem aut eidem tunc destinatis cum emolumento Ecclesiae nostrae maximo sat multa posse hauriri, qvae ad


image: as112

stabiliendam doctrinae coelestis veritatem, cofirmandam veram pietatem et consolidandam piam tranquillitatem conducunt. Consilia Piissimi Viri et res ab eodem gestae, uti etiam scripta urgentibus aliis in publicum producta abunde demonstrant, qvanto qvamqve anxio studio omnia egerit, ut tria illa Christianismi palladia jugiter conservarentur.

Venerarer etiam supplex Principes et Magnates, ut mecum communicari paterentur Indulgentissimi, qvae B. Polycarpus vel jussis eorundem morigeraturus, vel qvod impositum erat muneris executurus scriptis consignavit, obseqvia et pietatem subjectionis plenissimam Majoribus eorum gloriosissimae recordationis testaturus. Habeo quippe cur credam, chartarum istiusmodi plures adhuc in scriniis augustis recondi. Verum religio est mihi, paucitatis meae probe memori, Summatum sacraria impudentius adire aut importunius pulsare, praesertim cum non ignorem, nec posse nec debere citra discrimen cuivis aditum liberiorem ad cancellos illustres patescere. Fortassis etiam scripturae illae per temporum injuriam perierunt aut inter rejectaneas, cum nullum viderentur amplius habere usum, dudum invenerunt locum. Quae vero adhuc supersunt, protrahentur suo tempore, si luce fuerint visa digniora,


image: as113

licet me nunc lateat, ubi locorum sint investigandae.

In Archivo Gvelferbytano qvaedam asservari, mihi Biographiam B. Proavi contexenti inservitura, omnino existimo. Ibi enim controversia illa, qvae inter B. Polycarpum et D. Danielem Hofmannum diu satis viguit, disceptata est atqve dijudicata. Adhibuerunt scilicet Principes Piissimi et Religiosissimi Duces Brunsvico-Luneburgici Dn. Julius et Dn. Henricus Julius, qvi rerum summam tenebant, cum Ecclesiam Brunsvicensem B. Proavus doceret, omne studium omnemqve operam, ut lis haec intestina, ceu cum scandalo orthodoxae Ecclesiae conjuncta, plene cognosceretur, recte dirimeretur et mature consopiretur. Invitati sunt ad consiliorum societatem Viri insignes et rerum Theologicarum sagaciores, nec semel amica inter dissentientes tentata fuit reconciliatio. Non autem nova haec concordia ex votis pietatis ab interponentibus se pacificandi gratia potuit obtineri. Caussae, quae conciliationis negotio remoras injecerunt et obices, possent enarrari plures. Unicam duntaxat attingere juvat, quae rem illam non parum turbavit. Oriebatur nimirum controversia inter Serenissimum Ducem Brunsvicensem et Lunaeburgensem, cujus modo memini, Dn. Henricum


image: as114

Julium et Senatum Reipubl. Brunsvicensis de jure citandi Ministros Ecclesiae Brunsvicensium ad dicendum caussam. Cum enim B. Proavus penes Illustrissimum Ducem modo laudatum, in cujus Academia tunc Hofmannus Theologiam profitebatur, de injuria sibi ab hoc Theologo illata et scripto admodum sarcastico comprehensa esset conqvestus, et ut Princeps Theologum sibi subditum compesceret ac qviescere juberet per literas supplices rogasset, Dux ipse, ad qvem scriptum Hoffmannianum fuerat transmissum, de lite componenda sollicitus B. Proavum dicta ei die Henricopolin citavit, ut cum Hofmanno de dogmate controverso coram delectis ad hoc negotium arbitris, inter qvos erat D. Nicolaus Selneccerus, ageret. Qvia vero Senatus civitatis Brunsvicensis existimabat, juribus suis per hanc Ducis citationem esse derogatum et ad morem antiqvitus receptum provocabant, qvem Duces antehac servare sveverant, scribentes ad Senatum et eo utentes interprete, si qvando Ecclesiae Brunsvicensis Ministri a Ducibus desiderabantur, B. Polycarpus ab abitu ad dicendam Lycoperae caussam per interdictum Senatus revocabatur. Male autem habebat Ducem hoc interdictum, adeo ut posthabita B. Polycarpi nondum satis auditi absentia de lite ipsa decerni et decreti exemplum


image: as115

Senatui Brunsvicensi mitti vellet. Possem, nisi prolixitas dissvaderet, ipsum decretum hic inserere. Illud vero videtur esse adjiciendum, qvod Senatus decretum ad Ducem remiserit, Dux idem B. Polycarpo accersitis et Brunopolin ablegatis Notario ac testibus exhiberi jusserit. Deprecabatur B. Polycarpus cum submissione debita hanc decreti insinuationem et ablegatos rogabat, ut coram Magistratu suo rem hanc agerent, cum sibi integrum non esset invito Senatu qvicqvam admittere. Qvia vero nihil proficiebat rogitans, proripientibus se foras nunciis, invitus domi suae exhibitas literas tantisper servare debebat, dum brevi mora interjecta, volente id Senatu, eaedem vinculis non laxatis nec sigillo soluto Henricopolin denuo reportarentur.

Plura de hac ipsa lite ejusque diremtione, nec non de paulo post resuscitata ab Hofmanno ac rursus provocato B. Proavo cum Theologis aliis qvaedam notavi in scripto Apologetico, qvod Arnoldo non ita pridem opposui. Alia qvaedam significabunt nonnullae Epistolarum, qvos nunc emitto. Qvia vero Apologeticus D. Georgii Mylii, cujus mentionem fecerat Arnoldus, nunc in manibus est, inde qvaedam lubet depromere, ut appareat, qvam parum congrue hunc advocaverit testem. Ita


image: as116

vero de Hofmanno commentatur Mylius: Cum ab ingenii dotibus atqve eruditione Theologica satis paratus et instructus esset, ad res suas cum laude domi peragendas, hactenus [gap: Greek word(s)] et non tantum factorum alienorum foris censor esse rigidus: sed et scriptorum dictorumqve Aristarchus esse maluit, qvi nemini non obeliscos figeret, et censurae suae flagello optimos etiam qvosqve et de Ecclesia religioneqve rectissime meritos, tum vivos, tum mortuos, proscinderet. Testis est beata anima Brentii, qvid flagrorum ab isto homine sanctissimus hic confessor annis bene multis pertulerit. Sunt in conspectu Christi gemitus et qverelae, qvas Jacobo Andreae, Theologo [gap: Greek word(s)] , insatiabilis istius Theologi ambitio et altercandi libido excussit. Revelabit dies novissimus, qvid Theologorum lumini illi D. Chemnicio qvid venerando Selneccero, molestiarum, et aerumnarum ab eodem creatum fuerit. Si defunctorum loco sint audiendi vivi, habebit qvod venerandus senex D. D. Chytraeus cum Collegis suis de hominis istius turbulentia conqveratur. Non deerit Theologo insigni Osiandro, cum universo Theologorum Würtembergensium coetu, unde homini isti acerbissimarum injuriarum dicam scribere


image: as117

possit. De virulentia ejusdem narrabit multa D. Polycarpus Leiserus. De insectationibus gravissimis Commentarium scribet D. Hunnius, qvas ab eodem homine Vir optimus perpessus est. Latere patior reliqvos, qvi non homini sed Ecclesiae parcunt dum, qvae ab isto tolerant, cum silentio et patientia dissimulant. In qvorum numero ego qvoqve huc usqve potui nomen profiteri meum, qvi ab Hofmanno flagellatus mirifice integro jam fere septennio, sic animum meum obfirmavi ad patientiam et silentium ut ne qvid ex innotescente Theologorum dissidio Ecclesia pateretur scandali, qvidvis etiam mihi ab isto homine patiendum esse existimarim, cujus non novissent tantum sed odissent etiam mores Theologi saniores paene universi etc. Reliqva non addo, sed illud saltim adhuc innuo, B. Proavum ademtam sibi opportunitatem caussae suae justitiam contra Hofmannum dicendi valde doluisse, praesertim cum haud obscure intelligeret, se aliqva si non omni Ducis Gvelferbytani gratia, occasione infeliciter motae ab Hofmanno litis excidisse.

Reputabat videlicet B. Polycarpus inter felicitatum, qvae sibi obtigerant, praecipuas gratiam Ducum Brunsvico-Luneburgicorum


image: as118

tam Gvelferbytanae lineae qvam Cellensis tum gubernantium plane illustrem. Audiverat A. 1588. d. 16. Jun. sive Dom. II. post Trinit. B. Polycarpum in templo Blasiano ex jussu Principis Verba facientem Dux Henricus Julius cum applausu clementiae ac humanitatis plenissimo. Ac licet controversia Hofmanniana et accedens cum Senatu Brunsvicensi disceptatio aliqvid pristinae gratiae videretur abstulisse, de ea tamen deinceps non tantum adhibito internuncio D. Basilio Satlero, verum etiam missis literis humanissime scriptis Dux Piissimus B. Proavum voluit esse securiorem.

Qvod ad Duces lineae Cellensis illa aetate dominantes attinet, Dn. Wilhelmus dictus Junior, Cellis Saxonum sedem habens Ducalem, B. Proavum impense amavit, nec non Conjux Ejusdem Celsissima Dn. Dorothea e Regia Daniarum prosapia ortum trahens, qvae eo progressa est clementiae atqve humilitatis, ut profiliarum B. Proavi una in actu baptismali sanctissime spondere non erubuerit. Testantur gratiam Dn. Wilhelmi Junioris Epistolae illae qvarum jam antea cum ceteris memini, a me instar pretiosissimorum thesaurorum asservatae. In iis fere Princeps piissimus de rebus ad religionem et pietatem pertinentibus graviter admodum loqvitur et per summe gratiosam


image: as119

invitationem Epistola declaratam significat, se habere, cur de rebus istiusmodi longe gravissimis cum B. Proavo coram agat ejusque sententiam conscientia praeeunte ferendam desideret. Sunt praeter Epistolas ad B. Polycarpum scriptas in scriniis meis literae ejusdem Ducis Serenissimi Fer. 2. Pentecostes A. 1591. [gap: Greek word(s)] ad Senatum Brunsvicensem scriptae, quibus perit, ut B. Polycarpo iter ad se Cellas faciendum indulgeatur. Literae ipsae, sicuti integrae ipsius Ducis manu comparent exaratae, ita dignissimae erunt, quae hic inserantur, ut eo plenius de gratia hujus Principis adversus B. Proavum, qua munitus adhuc post beatum excessum contra malevolos victor triumphat, conster. Ita vero habent literae cum cura descriptae, antiquo scribendi genere servato:

"Wilhelm Hertzog etc."

"Unsern gnädigen und geneigten Willen zuvor. Erbare besondere liebe Getreuen und Gefattern/ Wir wollen euch gnädiger Meynung nicht verhalten/ daß Unser alter lieber Gefatter und Superintendens Magister Fischerus der Eltere/ fast schwach und matt/ von wegen seines hohen Alters/ und schweren und mühseligen Erbeit/ sho es über die 50 Jahr/ im Predig-Amptt und Ministerio mit predigen und schreiben der Christlichen Kirchen zu gutem getrieben/ das/ dho Wir


image: as120

ihm dieselbigen Labores nicht in der Zeit würden lindern/ und solche etzlicher massen erleichtern/ daß es wohl gar diese Welt gesegnen würde. Whan Uns denn obligen will/ vermöge Unsers tragenden Amts/ uff solche Personen und reine Lehrer zu gedencken/ domit die alten Stedte so noch nicht ersetzt/ andere tügliche Personen/ darzu müchten deputiret werden/ Whan uns dhan jetzo wichtige Kirchen-Sachen und Handlungen:/: darzu wir den Hochgelahrten/ Unsern besondern lieben Getreuen D. Polycarpum Lysern, Superintendentem Unseres Stadt Braunschweigck/ zugebrauchen:/: fürfallen/ Als begehren Wirin Gnaden/ Ihr ihme darzu erleube wollet/ das Ehr mit Unsrem Kutsch- und Hof- Prediger Magistro Christophoro Silbermann möge herüber kommen. Solches seind wir umb einem Erbarn Radt unn Gemeine Stadt in Gnaden zu erkennen geneigt. Datum Feria 2. Pentecostes, qui fuit Vigilia Urbani Anni etc. 91."

"Wilhelm der Jünger Hertzog zu Braunschmeig und Lüneburg/ manu propria."

Inscriptio Epistolae pariter ab ipso Duce conscripta ita sonat:

"Den Erbarn/ Unsern besondern lieben Getreuen und Gefattern/ Bürgermeistern und Radtmannen Unser Stadt Braunschweigck."

"Dem Hn. Bürgermeister Ant. Prallen und D. Maschen Syndico zu überantworten."



image: as121

An gratiam hanc Serenissimi Ducis Gulielmi Junioris ejusqve Illustrissimae Conjugis B. Proavo coneiliaverint eorum filii Celsissimi, Principes juventuris Dn. Ernestus et Dn. Augustus, qvippe qvibus in Academia Wittebergensi studiorum caussa eommorantibus non modo innotuerat, verum etiam adeo fuerat gratus, ut Susceptorum sibi partes passi essent imponi, cum Anno 1586. d. 20. Novembr. filius Patri [gap: Greek word(s)] , B. Avus meus, sacro baptismatis lavacro tingeretur, eqvidem vix ausim definire, Illud vero certo affirmare possum, ipsos illos Duces, clementiam, suam erga B. Polycarpum posthac declarasse creberrime et inprimis Dn. Ernestum post annos plurimos memoria summe gratiosa ac honorifica B. Polycarpum suum adhuc fuisse dignatum. Etenim terras patrias jure suo gubernans Anno 1599. et de fratribus Dn. Johanne Georgio et Dn. Johanne, ceu aetate minoribus, cum anxietate sollicitus, ut scilicet iis de orthodoxo Informatore prospiceretur, B. Polycarpum prae omnibus Theologis existimavit esse deligendum, cui haec cura tuto committeretur. Voluit igitur ad eum hac de caussa scribi, usus interprete Christophoro Silbermanno, Concionatore aulico, cujus literae adhuc penes me supersunt, de illustri prorsus Ducis hujus gratia testimonium perhibentes publicum.

Eqvidem hanc Epistolam cum aliis ejusdem argumenti non sine maxima animi voluptate saepissime relego, admiratus inprimis singulare Providentiae divinae documentum in eo demonstratum clarissime, quod gratiam Ducum Brunsvicensium et Luneburgensium, stemmatis praecipue Cellensis, Lyseri seculo abhinc integro


image: as122

et qvod excurrit experti sint perpetuam et quasi haereditariam. Hanc nisi agnoscerem et opportunitatem hodiernam nactus coram universa Ecclesia depraedicarem, omnino forem impius et ingratus, cum mihi haec obtigerit felicitas plane divina, ut Dn. Wilhelmi Junioris e filio Dn. Georgio nepotem ac pronepotem Augustissimos Dn. Ernestum Augustum et Dn. Georgium Ludovicum, utrumqve S. R. I. Electorem Dominos veneratus fuerim et adhuc venerer Clementissimos. Dignissima est tum avita tum hodierna gratia, qvae perennatura animi submissione, pietate immobili et obsequiis tributariis a Lyserorum quovis recolatur: Ego sane, uti debeo, immortali memoria et animo gratissimo proseqvar, qvicqvid benignitatis et beneficentiae vel in Majores meos vel in me ac meos collatum est aut imposterum conferetur, Deumque Optimum Maximum perdius ac pernox sollicitabo humillimus, ut gloria Ducum Brunsvico-Luneburgicorum, per dignitatem Electoralem novos consecuta splendores, illustrata magis et auctibus majoribus beata ad finem usque seculi perduret felicissima.

Sunt autem adhuc alia qvaedam, qvae praefari oportebit, ne pluribus deinceps praefaminibus sit opus. Interierunt nimirum Epistolarum ad B. Proavum scriptarum longe plurimae, nec nisi XX. circiter earundem Centuriae apud me in veniuntur superstites, id quod omnino dolendum esse autumo. Ne autem benevolus Lector vana somnia et ficta a me obtrudi arbitretur, qvaedam duntaxat mihi fidem facientia velim notari. Paucissimae Epistolae a me deinceps poterint produci, qvae Göllersdorpii in Austria adhuc viventi


image: as123

B. Polycarpo sunt exhibitae. Indiciis autem sat certis dudum fui edoctus, Theologos nostrates, Würtembergicos inprimis, qvos venerabatur Praeceptores, Parentem, Cognatos, Affines, crebriores ad eum misisse, praesertim cum interesset ipsorum, de statu Ecclesiarum Austriacarum et his vicinarum, quas Flacianismus et errores alii affligebant, saepius erudiri. Stephani Gerlachii unica tantum est reliqva, Constantinopoli scripta, plures autem cum inde misisse ad B. Proavum sum certissimus, nec paucae earum perierunt, quas ex Academia Tübingensi annis seqventibus perscripsit. Jacobi Andreae, Lucae Osiandri Patris, Andreae Osiandri, Zachariae Schilteri, Petri Ulneri, Nicolai Selnecceri, Theodosii Fabricii, Georgii Autumni, Antonii Probi, Johannis Olearii, et aliorum Epistolae Volumina satis ingentia, uti haud vane conjicio, possent absolvere, si omnes et singulae cum studio fuissent custoditae et a Theologo ad Theologum ac inter Theologos e Lyseris Seniorem, uti voluerat B. Proavus, fideliter transmissae. Johannis Ehseri, Pastoris primum Messingensis, dehinc Superintendentis Waiblingensis, cui Apollonia germana B. Polycarpi soror obtigerat uxor, ne unica qvidem Epistola ad me pervenit. Qvod autem plures sibi invicem miserint, vel ipsum affinitatis vinculum, qvod inter eos intercedebat, jubet conjicere. Una nunc publicatur B. Polycarpi ad Ehserum Epistola Göllersdorpio missa. Nullus autem dubito, qvin miserit crebriores, inde in Saxoniam superiorem primum, postea etiam inferiorem revocatus. Conradi Kircheri Epistolae pariter disparuerunt ad unam omnes, cum vel ex eo, qvod Opus Concordantiarum


image: as124

a se concinnatum Electori Saxoniae a B. Polycarpo voluerit offerri, haud obscure qvod arctior inter utrumqve coaluerit amicitia. Id ipsum testatur qvoqve Epistola B. Proavi responsoria, qvam mox dabo. Johannis Arndii unica Epistola mea est facta, qvam Qvedlinburgensem adhuc docens Ecclesiam scripsit. Plures vero cum dedisse persvadeor, idemque ex unica illa, qvae superest, colligo.

Idem erit statuendum de aliis Virorum insignium, Theologorum praesertim, Epistolis. Neque tantum hoc infortunium expertae sunt Epistolae a privatis scriptae sed et Principum Virorum ac hominum Illustrium. Profecto Johannes Fridericus Dux Pomeraniae, cujus avtographa alia producere possum, qvibus B. Proavum Polycarpum suum nominat Benignissimus, crebriores dubio procul, id qvod aliunde mihi liqvet, ad eum dedit literas, qvarum nec vola nec vestigium mihi remansit. Ita qvoqve Johannis Georgii Electoris Brandeburgici et filiorum Dn. Christian I. Electoris Saxoniae tunc Tutori Epistolae in scriniis meis frustra reqvirentur. Pleraeqve etiam interierunt, qvas Principes alii ad B. Proavum exarari voluerunt, nec nisi paueissimae mihi sunt servatae. Haberem autem dubio procul, cur et Ecclesiae et mihi gratularer, si omnes Epistolae possent dari, inprimis autem illae, qvas consilia B. Polycarpi de rebus arduis audituri vel lecturi scripserunt ac rescribi voluerunt. Etenim qvis inficiabitur, Histotiam Ecclesiasticam, qvod ad tempora illa attinet, qvae B. Polycarpum nacta sunt Doctorem, egregie inde posse suppleri, illustrari vel deniqve emendari, si omnes a B. Polycarpo inter tot migrationes cum cura custoditae Epistolae Celsissimorum, Excellentissimorum,


image: as125

Clarissimorum, Doctissimorum hominum et aliae ab eodem conqvisitae chartae mihi vero earum haeredi fuissent traditae? Qvia vero tam beate esse non licuit, dabo imposterum, qvantum potero, et Epistolas si non omnes tamen praeeipuas, qvotqvot qvidem earum meae sunt factae, de applausu ac approbatione Ecclesiae totius et Orbis literati securior, publici faciam juris qvam promtissimus.

Initium facturus hac vice Epistolarum B. Proavi mei Syllogen exhibebo, ne inanis plane ac intempestiva haec videatur compellatio, aeqvius lectoris amici, licet etiam non implorati, mihimet promittens judicium. Anteqvam vero has Epistolas subjiciam, haud abs re fuerit, eas brevissimis indicare, qvae a Proavo scriptae antehac volentibus et curantibus Viris insignibus lucem viderunt. Constitueram eqvidem et editas et nondum editas simul evulgare, ut junctim exhibitae magis juvarent lectorem qvam sparsim oblatae, praesertim cum idem Viri Clarissimi svaderent. Ast mutavi mentem, ne agerem actum et eruditos absterrerem, qvippe qvi non sine molestia et difficultate supellectilem librariam locupletare sveverunt per scripta, qvorum particulas jam antea conqvisiverant, Enarraturus autem Epistolas jam tum editas B. Polycarpi sciens ac volens praetereo Dedicatorias illas, qvas vel suis vel alienis scriptis praefigendas esse existima vit, qvamvis et hae lectu sint longe dignissimae. Qvod enim B. Proavus aliorum sanctos labores magnifecerit eosdemque cum aliis pluribus communicare sategegerit, vel vulgus eruditorum novit. Eos vero emittens in publicum, qvales sunt v. g. Martini Chemnitii Locorum Theologicorum Partes tres, Harmoniae Evangelicae


image: as126

Partes aliqvot, Epitome Harmoniae Evangelicae, Postilla Evangelica, Eliae Hasenmülleri Historia Jesuitici Ordinis latine et germanice edita, Jacobi Andreae Methodus Concionandi, Cornelii Beckers Psalterium Davidis rythmis Germanicis expressum etc. praefationibus suis solitus est condecorare et commendare. Omitto etiam Tractatus integros forma Epistolica conscriptos, memoraturus nunc saltim Epistolas, qvae ab aliis in vulgus emissae prostant.

Unam earum et qvod eqvidem sciam primam Johannes Gasmerus Minister Ecclesiae Brunsvicensis Orationi suae de vita et obitu Henrici Lampadii inter Doctores Evangelicos Ecclesiae Brunsvicensis omnium primi, qvae Hamburgi A. 1588. 4. prodiit, adjecit. Aliam Nicodemus Frischlinus Grammaticae Graecae cum Latina vere congruenti et Helmstadii 1589. 8. editae praemisit. Binas dedit Reinerus Reineccius Polyhistor illustris inter Epistolas Jacobi Horstii, qvas Helmstadii 1596. 8. curavit emitti. Binas alias antehac cum encomio, uti par erat, memoratus sed meo encomio longissime major Theologus Dn. D. Johannes Fechtius in Supplemento Historiae Ecclesiasticae Seculi a N. C. XVI. sive inter Epistolas ad Marbachios editas Durlaci 1684. 4. cum Ecclesia communicavit. Plurimas, qvod eqvidem sciam, ad posteritatem sanctam transmiserunt B. Conradi Schlusselburgii haeredes, qvippe qvibus obstetricantibus in ita nuncupato Studio Theologico inserviendi Ecclesiae filii Dei posthumo Conradi Schlüsselburgii, excuso Rostochii 1624. 8. Decas Epistolarum, qvae B. Proavum meum habent autorem, est publicata. Illud saltim doleo, qvod totum hoc opusculum sphalmatibus scateat fere innumeris,


image: as127

qvorum culpa an typographo, an editoribus sit attribuenda, nescire me profiteor. Neqve ausim definire, cur adeo paucae ex iis, qvas B. Proavus ad Schlüsselburgium misit, typis sint commissae, cum e Schlüsselburgianis, qvas adhuc possideo, abunde perspiciatur, qvod earum plurimas B. Proavus scripserit, praesertim cum restitutionem honorificam Schlüsselburgius urgeret, et per ejectionem ex Academia Wittebergensi sibi injuriam esse factam demonstraret. Verosimile tamen est, ad haeredes Schlüsselburgianos reliqvas Epistolas non pervenisse.

Alias B. Proavi mei Epistolas Theologus hodie Giessensis, Magni Johannis Gerhardi nepos, Dn. D. Johannes Ernestus Gerhardus, Affinis et Frater in Christo conjunctissimus, dare voluit, Supplementum Historiae Ecclesiasticae Seculi a N. C. XVI. cujus spem fecit annis abhinc aliqvot, evulgaturus, Utinam spes illas amplissimas et sanctissimas impleat propediem. Eqvidem eas prae aliis avide exspectans in id incumbam interea, ut non nisi illas promam Epistolas, qvae ab aliis vix expectari aut exhiberi poterunt, a Viris doctis, orthodoxiae et pietatis amantibus mihi vel hac ipsa de caussa multum pollicitus amorem. Neque enim nostro desunt aevo, qvi B. Polycarpum ceu Theologum prudentem, veritatis et pietatis amantem, sincerum et solide doctum, vel post fata adhuc venerantur. Licet enim acerbius qvandoqve scripserit aut scripsisse videatur, id ipsum tamen aeqviores ipsi condonabunt, si temporum illorum rationem inspexerint curatius. Neque tamen habebunt, cur Zelum cum imprudentia conjunctum eidem objiciant, si singula rerum gestarum momenta ponderare voluerint. Potuerunt aliqvid


image: as128

humani pati Viri pio pro veritate Zelo aestuantes, ubi omnia ab adversariis vel fratres se simulantibus in Ecclesia cum simpliciorum scandalo turbari observarunt, praesertim cum Lutheri temporibus suis proximi ejusqve Zeli vehementioris exemplum illustre multa inde ad Ecclesiam derivata commoda ostenderet et Heroa hunc imitaturis parem successum videretur spondere. Sed haec [gap: Greek word(s)] . Benevolus Lector gratus fruetur iis, qvae vel ipso Momo judice recte sunt scripta, sicubi ex imbecillitate humana lapsus est [gap: Greek word(s)] , piis ejus manibus parcet, cogitans se qvoqve hominem esse et cum hominibus aliis labi posse. Ipse vero Deus, qvi infirmitates nostras novit optime, ambulantes in infirmitate ita suffulciat ac confortet, ne unqvam a salutari veri et recti tramite scientes aberremus. Amen.



image: bs001

In Nomine JESU!

VOS utique, Lyseriani nominis haeredes, et quotquot eidem affinitate, quam Providentia divina annuente exoptastis et exorastis, addicti vivitis, sub initium hujus scriptionis prae aliis omnibus debebam compellare. Arbitrabimini quippe aequiores, et prudentiores, me non meam solum, sed causam omnium nostrum communem agendam suscepisse. An vero sic satis feliciter egerim, ut habeatis, cur me inter Lyseros omnes hodie Seniorem vestrâ posthac juvetis atque ornetis benevolentia, Vobis et aliis relinquo censendum. Feci certe, quod meum erat, ita tamen, ut parvitatis meae probe conscius ab aliis hoc agi potuisse plenius largiar promtissimus. Fateri interea debebitis, me, qua potui dexteritate, fecisse etiam, quod erat Vestrum. Etenim laesa Optimi Proavi mei existimatio, quam per Dei gratiam, post pium e vita hac abitum, sartam retinuit ac tectam, omnes nos, qui ab eo vel ortum ducimus, vel in Domino cum prosapia ejusdem conjugari sategimus, jure meritoque tangit ac angit proxime. Dolendum sane est, quod cum Piissimus hic Theologus inter domesticos fidei, si falsos quosdam excipias fratres et Lutheranismum mentitos homines, nec vivus nec mortuus osores invenisset, Godofredus


page 2, image: bs002

Arnoldus post tanta temporum intervalla manes sanctos et sancta requie lustris abhinc plurimis gavisos, ausu plane temerario turbaverit. Quid Pseudo-Historicum, qui pleno ore et calamo pacem clamat, veritatem et sanctitatem crepat, moverit, ad quietem mortuis et vivis (vix enim posteri animis quietis injurias Majoribus illatas ferre potuerunt) invidendam et quantum in ipso erat eripiendam, definiant alii. Nulla certe necessitas comparet, vel probabilis saltim, quae eum adegerit, ut de B. Proavo tradita Historiis noviter consarcinatis assuerentur. Poterat, quantum equidem judicare valeo, Arnoldus, salva omni Historia, imo debebat ex regulis caritatis et pietatis christianae, quasa aliins inculcat severior, nomini Lyseriano parcere, nec Virum tranquillitatis, dum vivebat, amantissimum, et tranquillitate aeterna dudum beatum inquietare. Nihil enim eorum vel dixerat vel fecerat B. Polycarpus, quae sie se habebant, ut Arnoldo Lutheranismum jactanti, et Lutheri dogmatibus addictum se profitenti, bilem moverent, vel occasionem culpandi praeberent. Nihilomihus tamen etiam hunc Theologum, cum reliquis genuinae veritatis et pietatis sanae sectatoribus sumsit sibi cum rigore exagitandum, ratus privilegium, omnes et omnia carpendi atque impune obtrectandi, sibi uni competere.

Legens equidem et relegens sine delectu ac discrimine congestas ab Arnoldo historias, statim animadverti, quod calumniandi et injuriandi animus ubivis fere eluceat, quem, si in quoquam alio, maxime


page 3, image: bs003

in notato B. Proavo meo cum proprio dedecore ostendit. Ne quid tamen statuerem, quod [gap: Greek word(s)] Polycarpo foret indignum, malui vel intra mentem meam ipsius, quam meis verbis agere. In memoria videlicet habebam verba memorabilia quaedam [gap: Greek word(s)] , quibus in Epistola quadam ad Conradum Schlüsselburgium scripta, et in Volumine Epistolarum Rostochii 1624. 8. edito sub n. XCII. pag. 302. seqq. conspicua, p. 204. seq. utitur: Interim Tibi ago gratias, qui pro tuenda innocentia mea, et qualicunque nominis mei existimatione etiam laboraris. Conabor esse gratus. At quod ego praestare nequeo, Dominus rependet. Nescip, quo fato ego premar. Vix absum, quin cum Jeremia exclamem: Vae mihi, mater mea, quare genuisti me virum rixae, virum discordiae in universa terra? Deus novit, me ex animo pacem diligere, pacem quaerere, pacem persequi. Pacis causa multa etiam cum jactura meae famae hactenus sustinui. Pacis et tranquillitatis causa me Brunsvigam contuli; sed ecce, dum pacem quaero, in medias turbas praecipitor. Sed fiat voluntas Domini, cui si placuerint viae viri inimici, convertentur ad pacem. Haec B. Polycarpus Brunsvigae scripsit, cum ipsi tunc adhuc Coadjutori Joannes Hedericus Ecclesiae Brunsvicensium Superintendens, quem vivo Electore Saxoniae Augusto evocatus ad hoc officium, sed discedere Witteberga dubitans Brunsvicensibus commendaverat, multum facesseret negotii. Quia enim Hedericus contra Libros Symbolicos, quibus Ministerium


page 4, image: bs004

Brunsvicense subscripserat, Formulam Concordiae inprimis, (cujus exemplar authenticum subscriptionibus sex Theologorum, Ministrorum Brunsvicensium singulorum, nec non in Scholis tunc docentium, item omnium Saxoniae superioris Theologorum, Ecclesiae Doctorum, et Scholae moderatorum roboratum et inter B. Proavi libros olim numeratum scriniis meis singulari fato A. 1679 adjectum servo) diserte negabat, Christum etiam ut hominem omnia praesentem gubernare, non poterat hanc in Ecclesia Lutherana hactenus ignoratam, imo constanter oppugnatam doctrinam B. Polycarpus ferre, praesertim cum eidem reliqui Ministri Ecclesiae Brunsvicensis uno ore et animo contradicerent. Ut vero haec dissidia intestina mature sopirentur, Senatus, in consilium adhibito Ministerio et saepius audito, de iis componendis serio cogitavit. Nihil tamen vel ille vel hoc efficere valuit apud Hedericum, qui se premi a Polycarpo questus est, ceterosque Ministros levitatis ac inconstantiae insimulavit audacior, quod defecissent a priore Confessione et a modestia Saxonica, et hanc caussam nequaquam candide tractassent, quas querelas et insimulationes, ceu injustas ac veritati contrarias Polycarpus cum Ministris omnibus, unanimi consensu et gravitate vere Theologica deprecati solenniter, confutarunt. Tandem auctoritate Senatus notula transactionis conscripta est, quam sigillo Reipublicae munitam secum in locum Colloquii consvetum d. 30 August. 1588 quinque Consules praesidentes adscito Secretario detulerunt, significantes,


page 5, image: bs005

velle Senatum, ut Ministri universi ac singuli, semotis litigiis illis funestis et scandali plenis, subscriberent. Voluntati Magistratus se obsecutaros esse omnes pie consenserunt, solo excepto Hederico, qui multa caussatus est, eaque scripto comprehensa Senatui d. 4. Sept. obtulit, rationes allegans, propter quas illam notulam subscriptione sua comprobare dubitaret, quibus d. 9 Sept. responsum fuit nomine Ministerii. Cum vero neque sic cedere vellet Hedericus, tandem d. 16 Sept. ejusdem anni est per sententiam exauctoratus.

Haec prolixius, in subsidium vocatis chartis quibusdam, Brunsvigae olim e fide dignis monumentis manu mea descriptis, enarrasse non abs re fuerit, quod inde queat cognosci, etiam inter ipsos sic dictos Evangelicos non defuisse, qui res Ecclesiae tranquillas turbarunt, et ad harum turbarum societatem vel invitissimum B. Polycarpum, utpote ab omni turbatione alienissimum, veritatis tamen, cujus comites individuae dudum fuerunt simultas et persecutio, tenacissimum pertraxerunt. Eadem plane fata expertus est B. Polycarpus in eodem vivens et docens Collegio cum Samuele Hubero, ac cum Joanne Hederico uteretur Collega. Iste enim omnia turbare in Ecclesia gestiens, nec B. Proavo pepercit, licet ab hoc multa acceperit beneficia et monitis crebrioribus, quae gravitatem humanitate temperatam spirabant, a pruritu novandi et turbandi fuerit avocatus. De Hubenanis controversiis, ut plura in ipsa Apologia afferrem, Arnoldus impulit, quippe qui haud obscure,


page 6, image: bs006

licet citra omnem verae Historiae fidem, B. Proavum ceu rixae auctorem repraesentavit. Ast quid mirum inter Pseud Evangelicos Historiarum Scriptores surrexisse, qui B. Proavo ante annos XC fere et amplius pie defuncto crimina Theologo prorsus indigna tribuit audaeior? Fortassis enim existimavit Arnoldus, cum ipse B. Polycarpus Apologias non amplius scriberet, vix esse in Ecclesia exstiturum, qui Viri dudum sepulti memoriam resuscitaret, quod vel necessaria ad probandum dictis contraria monumenta possent destituere, vel laborum molestiae scripturientes retrahere. Verum etiamsi posteri tacerent, vel soli cincres B. Polycarpi, qui quasi adhuc in scriptis ignescere pergunt, contra Arnoldum loqui sufficient. B. Proavus ipse moriturus praesagiebat, non defore post mortem suam calumniatores, quamvis de Jesuitis et aliis Ecclesiae Evangelicae adversariis, cum quibus per scripta fuerat dimicandum, non item de Lutheranis, hoc praesagium, uti conjicio, voluerit intellectum. Solus enim, quod sciam, inter Lutheranismum fide non satis bona professios tunc superstes vivebat Huberus, qui odio et malevelentia innocentem B Polycarpum usque ad extremum vitae fuit prosecutus.

Quia tamen Piissimus Vir ipse fuit auctor et svavor, ut famas post obitum improbe laesae defensio susciperetur, mihi putavi id onens prae omnibus aliis esse impositum. Vivere enim desierunt filii et filiorum filii, sive nepotes. Inter pronepotes autem, qui his illis successerunt, equidem aetate et annis


page 7, image: bs007

maximus per Dei gratiam vivo superstes. Solus in super inter Lyseros hodie Doctoris Theologiae titulis ornatus simul et oneratus Ecclesiae servio, adeoque, ut pro D. Polycarpo Lysero [gap: Greek word(s)] ego et [gap: Greek word(s)] decertem, licet merita B. Viri plene assequi nequeam, piê jubeor. Verba B. Proavi, quae in tabulis ultimae voluntatis sive testamento exstare voluit, me jure proprio hanc caussam agere demonstrabunt, postquam filiorum jura ad nepotes, horum ad pronepotes, vel ipsis legibus divinis edocentibus, sunt devoluta. Ea autem latine reddita sic habent: Nomen meum et honorem, qui sine omni dubio ab hostibus et convitiatoribus meis impugnabitur, commendo propugnandum Domino meo Christo, quem cum Paulo per honorem et ignominiam sequi paratus sum certissimus, in extremo die summi honoris loco id mihi esse futurum, si obtrectatores istiusmodi in hoc mundo non nisi male de me fuerint locuti. Neque tamen intermittent filii mei, quos non frustra magnis sumtibus ad studia enutrivi, quin nomen meum, uti par est, propugnent. Illud vero fiet quam rectissime, si ipsi laudabiliter segesserint (wenn sie sich selbsten wohl halten) honestati studuerint (nach Ehren streben) et, aliquando ad officia publica evecti fidem ac industriam probaverint. Hactenus B. Proavus. Hanc ejus voluntatem pie executurus sancta Filii [gap: Greek word(s)] Polycarpi Lyseri Junioris, Avi mei, premere studeo vestigia. Cum enim David Pareus in Praefatione Irenici sui B. Polycarpum Seniorem ejusque praefationem


page 8, image: bs008

catecheticam deformare fuisset ausus, Anno 1614 Oratione publica Lipsiae in solenni panegyri recitata Polycarpus pietatem Parenti debitam exhibuit, quam deinde scripto consignatam A. 1616 sub titulo: Vindiciae Lyserianae: An Syncretismus in rebus sidei cum Calvinianis coli possit, et in politica conversatione Pontificii illis praeferendi sint? oppositae calumniis Irenici Pareani, quibus praefationem catecheticam Lyserianam deformare voluit, extare jusut.

Has Vindicias earumque argumentum si cordatiores inter Reformatos hodiernos paulo curatius ponderaverint, et statum Ecclesiae suae, qualis tunc erat, consideraverint aequiores, indignari amplius nec debebunt, nec poterunt Theologis Lutheranis, si paulo acrius et acerbius eos contra Cinglianos, aut Calvinianos (ita enim tunc distinctionis gratia, nequaquam vero injuriandi aut cavillandi animo, perinde ac nostrates titulo plane honesto et pio Lutherani, nuncupabantur) suae aetatis scripsisse animadverterint. Ea scilicet temporum illorum erat ratio, ut pax religionis lege publica in Imperio Romano Germanico non nisi Pontificiis et Augustanae Confessioni addictis esset indulta, ab ea vero, nec ab horum nec ab illorum stantes partibus Zwingliani haberentur exelusi. Horum sat multi exclusionem illam ferebant aegrius, et de injuria sibi facta palam conquerebantur, eo quod non minus ac Lutherani Augnstanae Confessionis audire volebant socii. Id cum negatem et pernegarent Lutherani a variata


page 9, image: bs009

Confessionis illius Formula ad invariatam, veram ac genuinam, cujus exemplum authenticum Imperatori atque Ordinibus in Comitiis Augustanis fuerat exhibitum, utpote indubitatum fidei nostrae Symbolum, provocantes magnae inde distractiones animorum nec minores rerum in Ecclesia Protestantium confusiones oriebantur. Quamvis igitur largiar sacilimus, utriusque religionis homines, eorum praesertim plures, qui in acie stantes pro universis Ecclesiis pugnarunt, aliquid, imo multum humani passos esse, id quod vel ipsimet Reformati in suis agnoscent, quilibet tamen sinceritatis et candoris amans fatebitur patrocinium causae Lutheranorum pro illa temporum et rerum ratione fuisse longe certissimum et securissimum, vel ipsismet Pontificiis edicentibus. Habebant nimirum nostrates et tenebant firmiores Confessionis Augustanae ab Ordinibus Evangelicis Imperatori et Ordinibus ceteris exhibitae, approbatae et subscribendo confirmatae Formulam, quam unam cum suis amplectebantur et a qua recedere, si religionem suam adversus Pontificios vellent esse salvam, ipsis non erat integrum. Praeterea post alias Pacificationes favebat Lutheranis sanctio Pragmatica, sive ita dicta Transactio Passaviensis, quippe quae illis libertarem religionis plenariam, pari cum Pontificiis passe usurpandam, asseruerat. Accedebat, quod a diversa docentibus et sentientibus se premi intelligerent, adeo ut non modo securitas legibus publicis concessa turbaretur, violaretur, ac infringeretur, verum etiam exilia, proscriptiones, degradationes, et


page 10, image: bs010

alia ignominiarum genera adversus [gap: Greek word(s)] Lutheranos decernerentur atque adhiberentur. Haec aliaque plura tunc in dissidente proh dolor! Ecclesia Protestantium gestorum probe gnaris perspectissima exacerbarunt animos Lutheranorum, et ut cum vehementia res suas causae justitia freti contra adversarios dicerent, scriberent, ac agerent, praesertim per virulenta plane scripta, quibus dogmata Lutheranorum impugnabantur, irritati magis, ipsamque tolerantiam ceu nulla concessam lege, cum se ferri non posse cernerent, qui ferri juxta legum praescripta omnino debebant, Calvinianis redderent dubiam vel etiam prorsus denegandam esse pronunciarent, effecerunt.

Vestigia istiusmodi in Scripto Apologetico comparebunt, cum aliquando urgente Arnoldo, ne quicquam viderer confingere ad scripta Lutheranorum ipsa et Epistolas, quibus Calvinianos suae aetatis oppugnarunt, Lectores oportuerit ablegare, mihi vero Historici partes tantisper sumenti et sustinenti non licuerit acerbius scripta vel durius enunciata immutare aut emollire. Quamvis enim mordax scribendi genus semper fastidiverim, et adhuc serio oderim, ex adverso autem saepius ac iterum optaverim, ut scholastico disputandi more, qui nudas theses, thesium explicationes, probationes, confirmationes, antitheses item, et antithesium fundamenta, rationes dubitandi, objectiones, instantias, responsiones etc. propinat, omnia in Ecclesia Christiana hinc et inde agerentur, cum veritati victoria per mordacitatem neutiquam


page 11, image: bs011

paretur, per svaviter vero propositas sententias contrarias animi alieniores magis concilientur, et ad singula rectius examinanda blande pertrahantur, aliquid tamen excusationis et veniae habere poterunt rigidiores doctrinae Anti-Lutheranae censores aevi illius, praesertim ab adversariis crebrius lacessiri et perturbati. Hâc nostra aetate, ubi alia plane Ecclesiae Christianae est facies et cum Lutheranis Reformati eadem pace, eadem religionis libertate, iisdem juribus et privilegiis vi sanctionum publicarum in Germania utuntur, extra eam etiam aequiores semet et mitiores hi erga illos praebent, a mordacitatibus et acerbitatibus utrinque abstinendum, et solus dogmatum ac rituum Ecclesiasticorum discrepantias una cum rationibus dubitandi et decidendi producendas esse existimo. Neque enim fas fuerit veritatis luce majori per Dei gratiam collustratos alios vel minori luce fruentes vel plane in tenebris ambulantes his de causis odisse aut persequi. Inter reservata Dei dominium intellectus, ne eorum tenebris obrutus caliget, et voluntatis, ne speciem pietatis prae virtute ejus eligat, erit referendum. Huic itaque oportet supplicare, ut veritas ubivis sit salva ac tuta, errantes inviam veritatis reducantur, schisma funestum, quod inter Protestantes huc usque viget, vel prorsus tollatur vel nondum sublatam citra omnem animorum distractionem svaviter ferveat, dum post velitationes amicas hodie dissentientes sic uniantur, ut unam illam eamque divinam veritatem uno ore et corde profiteantur. Paulum secutus supplex oro: DEUS


page 12, image: bs012

patientiae et consolationis det nobis, Luttheranis ac Reformatis, ut idem sentiamus invicem (non enim sufficit utrinque idem habere verbum Domini, sed mentem eandem Dei et Christi habere inprimis decet) ruxta Christum JEsum, quo unanimiter in uno ore gloijficemus DEum et Patrem Domini nostri JEsu Christi. Dum vero hanc felicitatem anhelamus adhuc et exspectamus, suscipiamus nos invicem (ita ut potentes infirmitates impotentium ferant, nec sibi ipsis placeant) quemadmodum Christus nos suscepit ad gloriam DEI, Rom. XV, 1. 5. 6. 7.

Hunc animum vere Christianum et Theologicum si attulisset ad Historiam scribendam Arnoldus et tempora nostra a superioribus prudentior distinxisset, vel utriusque religionis Doctores pro illa temporum ratione scribentes et zelo tunc forte non plane intempestivo utentes, non adeo duriter tractasset, vel aliquos eorum naevos dudum cum ipsis auctoribus sepultos, eos praecipue, quos nosse Ecclesiae parum interest, pio involvisset silentio. Profecto simpliciores ad legendam hanc Historiam Germanice scriptam illotis, uti fere fieri solet, manibus accedentes, minimum ii, quibus ministerium verbi et mysteriorum ejus dispensatores jamtum sordescere coeperunt, persvadebuntur facillime, neque penes Lutheranos, neque penes Reformatos, neque penes Pontificios Ecclesiam christianam inveniri, sed singulos eorum, junctim scilicet ac prout integros coetus constituunt sumtos, erroribus et impietatibus laborare praegrandibus, adeoque ordini sacro subduci plane


page 13, image: bs013

studebunt, de opportunitate tam egregia, quam dudum exspectaverant anxii, sibi intra animos suos gratulaturi. Ex adverso deprehendentes vix alios, quam Separatistas, Neutralistas, [gap: Greek word(s)] et Fanaticos, qui nulli Ecclesiae nomen dederunt, testium veritatis elogiis ornari, ad Libertinismum proruent imprudentiores ac infeliciores. Et quia multa cum contemtu et injuria illorum Magistratuum, qui summae rerum in Ecclesiis atque Rebuspublicis olim praefuerunt, scripta, vel sub aliorum auctoritate et nominibus tradita sunt ab Arnoldo, alii velim existiment, quam astute, ad denegationem obsequiorum, quae subditi debent superioribus, ad contemtum dominationis, imo ad blasphemiam Majestatis per ea abripiantur rudiores, et quam improbe publicae religionis in Germania tranquillitati, cui non nisi per infinitas molestias et multum sangvinem Majores potuerunt consulere, Historiae Arnoldinae, quae effrenem licentiam vel quidvis, vel nihil credendi, contra leges Imperii indulgent, imo fere volunt ac exposcunt, Leges, Canones, et decreta Ecclesiae christianae taxant, ac paucissimis exceptis rejiciunt, detrahant. Verum haec aliis examinanda relinquo, et de B. Polycarpo Proavo meo, ut ejus fama ad posteros transfetur sancta et benedicta, defendendo nunc sollicitus dispicio.

Vestrum erit, Propinqui Conjunctissimi, hos labores meos vestris adjuvare precibus et adminiculis, quae penes unum alterumve reconduntur ceu auro quovis pretiosiora [gap: Greek word(s)] ; Ita excitabitis me magis,


page 14, image: bs014

ut, quam dudum meditor, Biographiam B. Polycarpi, si vivere et valere jusserit vitae et valetudinis nostrae Arbiter supremus, plenius conficiam, et sanctis ejus manibus monumentum aere perennius coram universa Ecclesia, Vobis praecipue ad benedictam [gap: Greek word(s)] generationem jure proprio pertinentibus, et coram posteritate Vestra, deinceps statuam. Valete in Domino JEsu et Ecclesiae, Reipublicae, Orbi literato et Academico cum omnibus Vestris sospites ac auctibus bonis florentes vivite, vigete, perennate, perennaturum insuper amorem Vestrum mihi atque meis servate liberalissimi. Servet Vos Deus! Dabam Wunsdorpii ipsis Eidibus Oct. A. O. R. CIC ICCCIV.

Veritatis ac Sanctitatis sinceris amatoribus salutem et omnigenam benedictionem a Christo JESU omnis verae salutis et benedictionis Auctore vere ac sancte precatur Polycarpus Lyserus, D.

QVid et quantum amoris, cultus, obsequii, honoris et venerationis parentibus aut majoribus de Ecclesia, orbe erudito et egregio publico bene meritis debeatur, tam divinae quam humanae leges dudum definiverunt. Est omnino haec felicitas, si non omnium maxima, prima tamen,


page 15, image: bs015

divina et magna, ex illis ortum ducere, quos pietas, virtus et doctrina prae aliis nobilitarunt. Hac felicitate Supremi Numinis gratia annuente beati id agere debent seduli, ut gloriam a majoribus partam atque traditam tueantur, conservent et integrum ejus splendorem citra ullam Eclipsin vel decrementum, imo egregie auctum et nova luce collutratum ad posteros transmittant, immortalitati ac perpetuitati pic consecrandum. Ut vero haec pietatis debita eo rectius et certius solvant liberi ac nepotes, non modo rectis itineribus praegressorum vestigia conatu laudabili, si forte assequi non datur, vel supergredi, seqvuntur, verum etiam, ut memoria Parentum atque Majorum bonis commendata perennet, omni nisu connituntur. Licet enim beatorum choris coelestibus associali omni hominum malitia, livore, odio, malevolentia longissime superiores, et nullius criminis aut noxae rei victores triumphent, de calculo albo, de testimonio bono, et nomine novo, quod est ipsius JEsu Christi, ab hoc supremo Brabeuta fidem fine fidei, qui est salus animarum, coronante benignissime datis, aeternum gloriantes, fas tamen est atque aeqvum, imo justum et salutare, ut ipsorum etiam recordationi inter homines militanti Ecclesiae adhuc aggregatos consulatur. Interest enim multum ac refert, quo quis cendu etiam post fata veniat, ne impii aut improbi sanctorum tabulis inscripti compareant, pii vero ac probi nil tale meriti terrae inscribantur, ac in Catalogum impiorum aut damnatorum relati sistantur. Non potest, fateor, vel saluti


page 16, image: bs016

beatorum injusta condemnatio obesse vel canonisatio, ut ita loquar, damnatos a suppliciis aeternis liberare. Ast quia illorum exempla ceu sectanda ipse Spiritus S. commendat, horum ceu fugienda et detestanda proponit, scire oportet, ad quorum classem hic vel ille vere pertineat, ne in ipsum Deum, justissimum vivorum ac mortuorum judicem, contra veritatem de fratribus judicantes evadamus injurii.

Ut haec scribendo inculcem denuo, immobilis pietas, qua inter Majores meos [gap: Greek word(s)] Proavo meo D. Polycarpo Lysero Patri, uti olim distinctionis gratia audiebat, Casparis Lyseri Pastoris et Superintendentis primum Winidensis, dein Nurtingensis filio vivo obstrictus, per leges plane divinas atque aeternas imperat atque injungit. Is vivens adhuc tanta eminebat animi magnitudine, quae cum mansvetudine non minori et modestia exempli rarissimi erat conjuncta, ut omnes malevolorum criminationes despiceret ac pro nihilo putaret. Quia enim mente recti conscia per Dei gratiam fruebatur, mendacia insciorum negligebat, figmenta improborum spernebat, et furiosorum hominum latratus silendo compescebat, Plutarchi memor, prudenter existimantis: Silentium sapientibus responsi loco est. Neque tamen perpetuo cuncta dissimulabat silentio, sed cum Salomone mortalium prudentissimo aliquando respondendum, aliquando non respondendum improbis, cum tempus sit loquendi aliud, aliud tacendi, statuebat. Collegerat Vir piissimus famosorum scriptorum, quibus adversarii veritatis ipsum infatem,


page 17, image: bs017

eumque notabili epigraphe e Jobi Historia decerpta notaverat: Qvis dabit mihi audientem me? Ecce per signaturam Omnipotens Fulminator respondeat mihi, et libellum scribat adver sarius meus. Annon super humero portarem eum? alligarem eum sicut coronas mihi, Job. XXXI, 35. 36. Adeo nimirum de causa sua ejusque bonitate erat certus et securus, ut facillimus ferret, innoxio sibi factas injurias easdemque moderatione sua et gravitate infamaret. Ne tamen victoriam canerent thrasones male feriati ante triumphum, et sanctis operis B. Polycarpi obessent injuriando, bella Domini subinde depraeliatus est publice, Spiritu plane heroico in refutandis veritatis hostibus (alios enim hoste [gap: Greek word(s)] non noverat) usus. Testem advoco Redonatum Lutherum, sive Leonardum Hutterum, qvi laudatione funebri in B, Polycarpum conscripta, hoc eum insignivit elogio: Unum ilud adjicio de ferbore animi ac spiritu plane heroico, qvo in refutandis singulis ac universis veritatis hostibus usus est: eo nimirum, qvem Gregorius Nazianzenus in Athanasio mirisice commendat: Tametsi, inqviens, illi, qvi DEI amore sunt praediti, pacis ac mansvetudinis sunt studiosi ac moderati; in haereticis tamen refutandis lenes et faciles esse non sustinent, cum per silentium Dei causa proditur: Verum hic admodum pugnaces sunt, atque in conflictu acres


page 18, image: bs018

et qvasi feroces (hujusmodi enim zeli aestus qvidam est) ut citius aliqvid, qvod non oporteat, movere videantur, qvam aliqvid sui muneris Atque officii praetermittant. Sic in Polycarpo nostro zelus etiam qvidam heroicus, hoc est singulare studium conservandae verae religionis: et adversus eos, qvi illam ulla ex parte labefatare conabantur, implacabile odium semper eluxit, ita ut qvibus cum sacrum hoc religionis bellum gereret, ne punctum qvidem temporis ab illis tum refutandis, tum in viam revocandis qviescret. Hactenus Hutterus. Meminerat scilicet B. Polycarpus, omni vitae suae tempore eorum, qvae aliqvando Wittebergae dictum Zach. IIX, 19 in cathedra Lutheri oratione qvadam explicans tradiderat, ut pulchram oris et cordis concordiam detegeret, et aliis proposita reapse confirmaret. Hanc optimi Viri orationem qvisqvis cum attentione legerit, cum vere pium, pro domo Domini sancto armatum zelo, moderatum tamen Theologum pronunciabit. Aliqva ex ea juvat delibare. Haec, inqvit ibidem B. Proavus meus, unica et convenientissima plantandae pacis ratio est, ut Veritas ipsi substruatur, hoc est, ut prima sit cura Veritatis amplectendae, diligendae. Hanc si consecuti fuerimus et toto pectore ex aeqvo omnes dilexerimus, tum pax sponte sua subseqvetur. Intellexit hoc Nazianzenus, cum gravissimam illam


page 19, image: bs019

sententiam pronunciaret: [gap: Greek word(s)] . Et Hilarius, cum inqvit: Speciosum qvidem nomen pacis et pulchra opinio unitatis: Sed qvis ambigat eam solam Ecclesiae veram pacem esse, qvae Christi est? Desumsere hoc sancti Patres ex precatione Christi [gap: Greek word(s)] , ubi primum orat, ut Pater discipulos in veritate sanctificet: postea subjungit, ut omnes unum sint, sicut Pater in Filio et Filius in Patre, ut ipsi in eis unum sint. Qvo ordine omnino Salvator innuit, Veritatis consensum praecedere debere, si pax sancta et Deo grata subseqvi debeat: Id nisi fiat, in ipsa pace incidemus in foedissimum foedus, nimirum in conspirationem et conjurationem cum malis, qvo qvid foedius cogitari potest? Has aliis praescriptas regulas cum observaverit B. Polycarpus et gravitatem zeli moderationis svavitate conditam, docendo ac scribendo, vivendo et agendo, expresserit, adeo ut bona eum! penes bonos omnes usque ad hunc diem, licet dudum mortuum, sit prosecuta existimatio, mirari oportuit, qvî Godofredus Arnoldus Historiam Ecclesiae et haeresium compilaturus pios Viri manes improbe prorsus lacessere ac enormiter contra omnem Historiae veritatem laedere non erubuerit. Talem enim Arnoldum se ostendisse, qvoties fere de B. Polycarpo loqvitur, haud difficulter evincere potero.



page 20, image: bs020

Non eqvidem negaverim, me priorem Historiae Arnoldinae partem, cum eam e nundinis Francofurtensibus ad nostras terras allatam Bibliopolae vicini more suo mecum communicarent, avidiorem excepisse atque legisse. Existimabam qvippe, qvae mea est de aliis eorumque scriptis sentiendi integritas ac dexteritas, Ecclesiam nostram, hoc est Evangelico- Lutheranam, cujus se profitetur socium Arnoldus, eique associatos tam Doctores, qvam laicos, uberrimam inde posse decetpere fructuum segetem, Arnoldum cum doctrina solidiori et notitia rerum in Ecclesia gestarum pleniori ad hoc opus pertexendum veritatis sanctae et sanctitatis verae sincerum attulisse amorem persvasus. Ast vix pagellam unam alteramve cum mediocri attentione et sollicitudine inspiciens titulo librum ipsum minime congruere non sine maximo animi moerore intelligebam. Licet enim ab omni partium studio et gravi praejudicio, naevis Historico indignis, alienissimus et liberrimus Auctor haberi gestiat, vanissimam tamen esse hanc ejus gloriationem omnes recte sentientes et a praejudiciis immunes mecum arbitrabuntur. Ad [gap: Greek word(s)] , testem qvavis exceptione majorem, provocans censere debeo, credidisse Arnoldum, id sibi negotii solum esse datum, ut haereseos et heterodoxias suspectos suomet merito, reos atque capropter ab Ecclesia vere Catholica ac orthodoxa censura graviori notatos aut etiam condemnatos per decreta et canones ab illis vitiis et crimimbus, qvantum in ipso, absolvsret, et testium veritatis


page 21, image: bs021

censui assereret, recte sentientes vero Ecclesiae Doctores, eos praesertim, qvi inde usque a reformatione per D Lutherum, divinitus ad hoc opus ingens excitatum, feliciter tentata pro eodem veritatis et pietatis deposito pari successu pugnarunt, impietatum, improbitatum, pravorum affectuum et imprudentiarum minus christianarum ac theologicarum publice argueret, adeoque omnem Ecclesiam male deformaret. Hi Arnoldi labores operosi satis et vasti, ut alia taceam, vel hoc nomine ab Ecclesia Christiana non sine examine rigidiori debebunt accipi aut approbari, qvod assertiones plurimas easque plane paradoxas, et imputationes parum justas ac pias fere semper non nisi corrasis hinc inde, adversariorum praeprimis anonymorum et tenebrionum, (fide insuper non satis bona adhibita) censuris et testimoniis fulcire soleat ac roborare. Dolui sane haud semel et ex imis pectoris Deo veritatis ac pietatis Vindici Optimo Maximo dedicati altius ingemui, pensitans mecum curatius, in ea nos incidisse tempora, qvibus Ecclesia Evangelica a filiis parum [gap: Greek word(s)] ceu abominabilis et detestanda, ceu criminum ac delictorum rea tam amicis qvam inimicis nihil horum promerita sistitur. Imprudenter saevitur in viscera propria, matris sanctissimae verenda impudenter reteguntur, [gap: Greek word(s)] Ecclesiae sanctae [gap: Greek word(s)] affinguntur, naevi prorsus enormes Doctoribus, qvorum pietas et virtus post funera vivit, citra jus et fas tribuuntur, leviores et venia bonorum dignissimi exaggerantur, errores pernicio sissimi


page 22, image: bs022

sub pietatis et caritatis praetextu defenduntur, excusantur, emolliuntur, ministerium verbi, expositum proh dolor dudum mundi contemtui, atrocissimis oneratur criminationibus, ut animi hominum ab eo reddantur alieniores, qvicqvid unus vel alter intra Ecclesiae, vel hujus vel illius, limites haerens subinde deliravit, partim universae adscribitur Ecclesiae, partim veritatis instar divinae et coelestis propugnatur, ac, qvod caput rei est, per istiusmodi molitiones Libertinismus atque Indifferentismus omnia pro lubitu credendi et in Ecclesia sine omni regula docendi aut vivendi sensim introducitur ac stabilitur. Qvod si vel ipse Satanas ex orco ad terras divertens Deo permittente Ecclesiam Christianam misere turbare, turbatam affligere, afflictam summa imis miscendo labefactare conniteretur, vix fine suo certior frui posset ac securior, qvam si transformatus in Angelum lucis, sibi devotos Ministros ceu justitiae praecones et pietatis assertores orbi Christiano commendaret, electa vero Dei organa et Apostolos Christi, qvibus in instruenda Oeconomia sua, in ordinandis rite, ac reformandis dogmatibus moribusque uti voluit Ecclesiae suae [gap: Greek word(s)] , ceu Satanae legatos, injustitiae ministros, impios, omnis verae sanctimoniae expertes, mentis [gap: Greek word(s)] laborantes, pravorum affectuum intemperie agitatos, vanae gloriae cupiditate inflatos, auri sacra fame impletos, [gap: Greek word(s)] amantes, hominum favorem sitientes, et vel pessimis mortalium pejores repraesentaret. Haec autem


page 23, image: bs023

magno ausu, et infausto conatu egisse, vel certe molitum esse Arnoldum Historiae novae architectum, me non monente, fatebuntur, qvotqvot utrumque illius Historiae Volumen vel obiter lustraverint. Alteram profecto paginam implent turbones, neophyti in Ecclesia diversis temporibus exorti et fanatici, id qvod ipsi vitio neqvaqvam verteretur, imo cum gratiarum actione multa acciperetur, qvod nosse haereticos et schismaticos oporteat, integram volentes Historiam Ecclesiasticam, nisi hos homines fere semper ceu novos Apostolos, testes Jesu Christi insigniores ac sanctiores, prodire jussisset in publicum.

Eqvidem meo me sciens metiri pede coram ingenuis ingenue profiteor, me rerum Ecclesiasticarum non nisi aliqva eaque mediocri imbutum esse notitia, aliis de ampliori progressu gloriandi gloriam facile relinqvens. Qyia vero fidis Praeceptoribus monentibus, et Per-Illustri Dn. de Seckendorff, cujus memoria Ecclesiae nostrae prae innumeris aliis sancta et venerabilis, penes animum meum ob plurima beneficia mihi olim exhibita, dum vixero, vigebit immortalis, svasore praecipuo in Historia, qvam dicimus, Reformationis stadia qvaedam eaque fortassis paulo longiora, qvam in reliqvis Historiis, conficere studui, ne Theologi Lutherani nomen aliqvando mentirer, neque nunc saniorum cuiqvam displicere potero, si noviter prodeuntes, aut e latibulis prorepentes Ecclesiasticae Historiae scripitores citia examen cum cura susceptum, vel ipsemet seqvi,


page 24, image: bs024

vel aliis seqvendos laudare dubitem. Dubitabo autem, ne qvid dissimulem, deinceps vel maxime Arnoldi Historiographi vestigia legere, aut aliis, ut ea legant, auctor esse, cum a veritate non modo Ecclesiastica, verum etiam historica eum miris modis deflectere, et infinita commenta audaciorem obtrudere, animadvertam. Ostenderunt id ipsum coram totius Ecclesiae facie post protrusa in lucem bina Historiae Arnoldinae Volumina Viri doctrina, pietate, ac probitate excellentes. Neque habebunt ab affectibus vacui lectores, cur de horum fide ambigant, dummodo Arnoldina cum Anti-Arnoldinis, Arnoldi testimonia cum contradicentium censuris sedulo comparare non fuerint gravati. Relictum autem foret adhuc aliis, qvod agerent, si allegationes omnes et singulas, in Arnoldi Historia conspicuas, diligentius cum ipsis scriptoribus, e qvibus talia depromsit, conferrent et discrepantias utrorumque commonstrarent. Qvae enim Arnoldus nulla nixus autoritate produxit, nisi de eorum veritate aliunde conustiterit, erunt vix approbanda, nedum prolixius examinanda. Nisi vero me omnia fallunt, utilem valde molitus examen allegatorum Ecclesiae, per Arnoldum lacreatae denuo, praestiturus esset operam. In Arnoldo qvippe inveniuntur qvam plurima in alienum a scriptorum mente sensum male detorta; ad rem nihil vel parum facientia et hoc saltim fine tradita, ut magis locuples ad culpandum et cavillandum suppeteret materia; mutila et manca, ita ut sensus verborum allatorum saepe maneat


page 25, image: bs025

dubius; ex adversariorum scripturis, qvae tamen multa cum circumspectione sunt adducendae, cum fides eorum in iis, qvae aliter sentientibus opponuntur, sit valde incerta ac ambigua, audacius hausta; manifesto falsa, et conficta; aliter qvam tradita fuerant ab aliis reddita; minus congrua et innumeris veritatis testibus importunius, abjecto omni pudoris sensu, contradicentia, licet probatio interdum plane destituat, vel alia non succurrat, qvam qvae e scheda privata aut epistola narrationibus alienis suffulta potuit excerpi.

Inprimis mirari oportebit Historiae Ecclesiasticae vel infra mediocritatem gnaros, Arnoldum tam indefesso labore tamque operoso studio usum esse in congerendis illis, qvae sibi suisque narrationibus ad propugnandos heterodoxos, sugillandos et oppugnandos orthodoxos praecipue collimantibus favere videbantur, neglectis a sciente ac volente reliqvis atque praetermissis, qvae illas ipsas narrationes impugnare poterant, aut valide expugnare. Qvod enim ex ignorantia peccaverit Arnoldus, et eorum, quae circa controversias seculis XVI et XVII cum fervore agitatas hinc inde a controvertentibus proposita sunt, opposita aut reposita, Apologeticorum inter alia scriptorum ad retundendas et amoliendas adversariorum calumnias aut inculpationes publice emissorum, fuerit nescius, nunqvam patiar persvaderi. Nolim enim Arnoldo laudem hanc eripere, cum ejus documenta prostent plurima, qvod Historiam Ecclesiasticam errorum inprimis, haeresium,


page 26, image: bs026

schismatum, dissidiorum, tam internorum qvam externorum scriptorum a dissidentibus evulgatorum, dogmatum controversorum, ast autoritate Ecclesiae vel confirmatorum vel reprobatorum cognitionem magis qvam alii imbibere, imo exhaurire laboraverit. Ast [gap: Greek word(s)] et [gap: Greek word(s)] multa scribens et agens eo facilius imperitioribus imponi posse existimavit, et qvos invidiose criminari ac invectivis orationibus gravare gestiebat, difficilius innocentiae suae credidit habituros esse vindices. Historici fuerat res actas nude proponere, disceptationum summas enarrare, neutrius disputantium scripta omittere, de controversiis autem ipsis, earumque momentis, nec non de controvertentium juribus, causarumque controversarum justitia vel injustitia, judicium lectoribus permittere integrum. Qvis enim Arnoldum litium olim motarum et partim consopitarum, partim adhuc perdurantium, imo universae Ecclesiae, a eujus decisionibus feresvevit recedere, constituit judicem? Verum enim vero haec et alia, qvae jure meritoque in Historia Arnoldina desiderantur, excutient imposterum alii de Ecclesia optime merituri, et me, cui curta est supellex, majorem ad hos labores exantlandos apparatum allaturi Theologi.

Mihi nunc illud praecipue incumbere existimo, ut [gap: Greek word(s)] Proavi mei D. Polycarpi Lyseri, cujus sanctos manes post tot lustrorum decursum unus, qvod eqvidem sciam, inter Lutherano-Evangelicos Arnoldus, si non temere, certe parum


page 27, image: bs027

congrue ausus est violare, famae et existimationi penes arbitros rerum veraces consulam. Videbatur hoc pietas optimo Majorum meorum debita injungere, ut vix edito Volumine priore Historiae Arnoldinae Vindicias Apologeticas novo Historico opponerem, et de Theologo illo dicta plenius et rectius traderem, vocatis scilicet in subsidium veritatis documentis fide dignioribus, minus vero sane et vere tradita ab Arnoldo solide confutarem. Ast a gravioribus negotiis, qvibus crebriores morborum insultus me integro abhinc et qvod excurrit qvadriennio infestantes ac fere prosternentes accesserunt, eo usque respirare non licuit, ut propinqvorum freqventioribus per literas compellationibus, Theologorum etiam crebrioribus hortationibus, qvibus me subinde ad convellendum Arnoldum instigarunt, locum relinqverem. Verum sat cito, si sat bene et vere. Prodeo sane singulis in timore Domini pensitatis, et [gap: Greek word(s)] gestiens, nec aliud qvicqvam in votis habens, qvam ut gloriae Dei, atque Domini nostri Jesu Christi, qvi est Veritas ipsa, inter homines per has operas eidem serio dicatas prospiciatur. Oro insimul atqve obtestor Ecclesiae nostrae Doctores, alios etiam ejusdem sincere amantes et studiosos, ne, qvae pietas adversus pie demortuum immobilis extorqvet, cum figmentis et male vel absurde pronunciatis Arnoldi conferre dedignentur, certissimus fore, ut, qvos custodire hactenus studui per Dei gratiam et Ecclesiae demonstrare, zelum scilicet pro veritate pia moderatione temperatum


page 28, image: bs028

et amorem tranqvillitatis cum Veritate amice conspirantis, qvippe qvem vulnera Ecclesiae hiantia nimis intime afficiunt, in his qvoque plagulis declaratos observent.

Qvis in Ecclesia Orthodoxa, qvalis et qvantus suo aevo Vir fuerit D. Polyearpus Lyserus Pater, uti olim fere audiebat, a filio ejusdem nominis et inter Theologos dignitatis distingvendus ê testimoniis Virorum insignium, qvorumque fides minus atque Arnoldibonis qvibusvis poterit esse suspecta, fere innumeris deducere esset facillimum, si foret opus. Pudebit vero Arnoldum per eorum aliqvos, qvi ceu veritatis testes e magno Orthodoxorum Theologorum numero in Historia ejus sunt collaudati, in ruborem dari. Inter Testes omnium primus advocatus aderit Johannes Arndtius Theologus piissimus. In epistola qvadam ad B. Proavum meum d. 19 Septembr. 1592 Qvedlinburgi scripta sic eum alloqvitur: Pacem et salutem in Domino nostro Jesu Christo, Amen! Reverendissime et Clarissime Domine Doctor, multis me iterum beneficiis T. E. affecit, edito insigni libello contra Anhaltinos Exorcismomastygas, qvo et causam meam fortiter agis, et innocentiam meam egregie ultus es, qvo nomine magnas T. E. et debeo et ago gratias, unice te orans, ut ne, si qvid resibilaverint viperae illae, patrocinium veritatis abjicias. En, Arnolde, Lyserum ab Arndtio Tuo, meo etiam, inter testes ac Vindices veritatis numeratum! Juvat clausulam ejusdem Epistolae Arndtianae addere: Haec per occasionem,


page 29, image: bs029

Clarissime Domine Doctor, ex benevolentia et gratitudine debita ad T. E. scribensoro, ut benevole meam hanc audaciam et infantiam habeas, et pro ovili Christi sedulo vigiles. [gap: Greek word(s)] . Vale in Christo pancratice. Qvod si plures Arndtii Epistolae adhuc superessent, (eas enim ab eodem crebrius missas esse vel haec epistola evincit) plura veritatis testimonia Arnoldo possent ob oculos poni.

Testem adduco alium Johannem Gerhardum ab Arnoldo, uti par erat, commendatum. Is non modo B. Proavum ceu Dominum et fautorem in Christo Parentis loco habendum compellat, verum etiam in ipsis literis Heltpurgi d. 19 Julii 1608 datis alia inter haec profert: Doleo, qvod Apocalypticae istae ranae sua veteri cantilena etiam V. R. Exc. molestae esse incipiant; antiqvum obtinent. Sol videtur illis aliqvantulum apricus, magis igitur prorepunt. Orabimus Dominum Jesum, ut conservet nos in veritate sua, sermo ejus veritas est: orabimus inqvam, et quae nostri erunt muneris, suo qvisque loco faciemus sedulo, Video autem et deploro ingentem illam cladem, qvam passae sunt Ecclesiae nostrae per tot praestantissimorum Theologorum obitum. Sanet Deus haec vulnera. Nos viles pulli et nani sumus ad illos gigantes, interim tamen Deus etiam in infirmitate efficax est. Qvotiescunque res Ecclesiae DEO commendo, simul etiam R. V. Excell. incolumitatem eidem commendo. Probe enim video, qvanti


page 30, image: bs030

intersit inter canam et teneram Theologorum lanuginem. Qvod reliqvorum annis videtur detractum, tuis id addat Dominus. Haec intimi sunt cordis suspiria et preces. Huc usque Gerhardus. Qvo encomio labores ejus post B. Chemnitium cum cura susceptos et ad conficiendum Commentarios in Harmoniam Evangelistarum directos condecoraverit, testatur Praefatio B. Gerhardi praemissa illis ipsis Commentariis, qvos a Chemnitio atque Lysero inceptos et continuatos ad finem feliciter perduxit. Imo nisi probati fuissent omnino hi sancti labores Gerhardo, nunqvam ad eos pertexendos fuisset permotus. Profecto B. Polycarpum etiam post pium ex hac vita excessum penes Gerhardum vivum adhuc fuisse in pretio, derivatus ad ejus filios Fridericum et Wilhelmum favor insignis, et ab his Praeside Gerhardo, in lucem emissae lucubrationes Academicae, inaugurales cumprimis, una cum crebriori etiam cum Polycarpo, Friderico et Wilhelmo Lyseris Filiis per literas commercio, abunde edisserunt.

Tertio inter testes loco sistitur a me Johannes Valentinus Andreae, Jacobi Andreae Theologi celebratissimi Nepos, cujus scripta Arnoldus operose admodum commendat Part. II. lib. XVII. c. 5. §. 12. seqq. p. 465. seqq. Pro hac commendatione et recensione vel hoc nomine Arnoldo debebuntur gratiae, (licet non dissimulem superesse, qvae circa eam haud immerito moneantur) qvod ipsum Historiographum veritatis gravissime laesae et impudentius posthabitae agat reum. Qvia enim inter scripta hujus


page 31, image: bs031

Andrere etiam Famam Andreanam reflorescentem sive Jacobi Andreae Waiblingensis Theol. Doctoris Vitae, Funeris, scriptorum, peregrinationum et progeniei recitationem, curante Joh. Valentino Andreae Nepote editam Argentinae 1630. 12 enarrat, velim Arnoldus Historiam suam de Jacobo Andreae cum hac ipsa Fama Andreana conferat et, cur ab hac plane recesserit, sufficientes ac veras rationes in medium afferat. Eqvidem cur Arnoldo ejusque hinc inde compilatis narrationibus fabulas sapientibus plus fidei tribuere debeat Ecclesia nostra, qvam Joh. Valentini Andreae Viri rariori sapientia et candore singulari, uti Arnoldus judicat, instructi relationibus universae Ecclesiae qvasi suffragio approbatis, cum antagonistam hactenus e nostratibus habuerit neminem, non invenio. Ast eo ipso Arnoldus mentem suam vel nil tale volens aut cogitans prodit, dum J. V. Andreae scripta enarrat, ceu sibi probata, praecipua loca, qvibus vitia et defectus Lutheranorum acrius perstringit, ex illis repetita profert, ast solum hunc libellum prorsus negligit ac ceu fide minus dignum submovet, adversus avum ejusdem, Theologum de Orthodoxia et pietate immortaliter meritum, in gratiam aliorum dimicaturus. Is autem prae aliis omnibus libris nepotis fidem merebitur, cum. ex [gap: Greek word(s)] monumentis ac documentis totus et hauriri potuerit, et revera haustus deprehendatur. Verum cum rejiculis is erat seponendus, qvia flosculos illos sarcasticos, et criminationes Theologum hunc deformaturas e Fama Andreana reflorescente


page 32, image: bs032

carpere non poterat. Adeo cum, qvi semel atque iterum suo indulgens genio et ingenio verecundiae fines transiliit, oportet bene et gnaviter esse impudentem. Existimaverat qvidem B. Proavus meus, Theologi hujus illustris obitum per Epistolam, in calce Famae Andreanae conspicuam deplorans, fortassis multorum invidiam jam morte ipsius esse exsaturatam, et qvem vivum tolerare non potuerunt, ei mortuo esse parsuros, cum non esset, qvod ex ipso amplius metuerent. Non autem potuerat praevidere, post elapsum seculum integrum et amplius novum Ismaelem et Ismaele Empaecta graviorem ac duriorem esse surrecturum, cujus manus futura esset adversus omnes et qvicum umbris piorum non sine impietatis nota esset certaturus. Videat Arnoldus, ne e Domini, cui fideliter servivit Jacobus Andreae, domo ob hanc impietatem, fato Ismaelis puniendus ac plectendus, proscribatur. Ego autem gratus venerari debeo in coelis nunc triumphantem sanctissimam animam Johannis Valentini Andreae, et ex ea corpori adhuc sociata pie promanantia de B. Proavo meo judicia. Hunc enim Praefat. dedicat. ad senatum urbis Waiblingensis Theologorum Primatem, in epistola vero ad B. Polycarpum Lyserum filium scripta, Theologum incompar abilem sanctae memoriae qvi qva fuerit animi generositate et modestia se nonnihil Jacobo Andreae debere sit Professus, nuncup are non dubitavit.

Tres poterant sufficere testes veritati tuendae.


page 33, image: bs033

Producam vero ex innumeris adhuc alium, qvi fidem historicam cum eruditione prorsus excellente conjunctam Ecclesiae ac orbi literato egregie probavit, nec ab Arnoldo reprobari poterit, scilicet Casparem Sagittarium, S. Theol. D. et Historiarum in Academia Salana Professorem publicum, coelitibus annis abhinc pluribus adfcriptum. Is Part. I. Harmon. Histor. Passionis JEsu Christi c. XV. §. 20. p. 214 de B. Proavo meo ita disserit: Atque haec est verborum Christi paulo uberior expositio, qvam, ne qvid celem, magni nominis, nec minoris doctrinae Theologo Polyearpo Lysero debeo, qvi Passionem Domini nostri JEsu Christi secundum qvatuor Evangelistas, cum exeunte seculo superiori Electoralis aulae Dresdensis Concionatorem ageret, docta paraphrasi exposuit. Qvo minor mole est libellus, eo est elegantior, eo magis est succinctus atque perspicuus magis. Dignum est aureolum scriptum, qvod omnium Theologiae studiosorum manibus diligentissime versetur. Nullum sane vel mihi, vel aliis aeqvioribus rerum et hominum arbitris est dubium, qvin B. Sagittarius sinceram atque infucatam pietatem in Optimo Proavo meo sanctae recordationis ejusque scriptis observaverit. Alias enim ipse pio pietatis ardore flagrans vix a se potuisset impetrare, ut elogio tam insigni, qvale fortassis alibi non legeris de ullo Theologorum ab ipso pronunciatum, Ecclesiasticas hasce B. Polycarpi opera ornaret et condecoraret.

Unus adhuc isque instar plurium a me contra


page 34, image: bs034

Arnoldum sistetur testis, videlicet Theophilus Spizelius Theologus Augustanus, cui Arnoldus eruditionis summae, cum pietate non minori nexu felicissimo copulatae, laudem dubiam facere dubitabit. Hic Templo Honoris reserato n. II. p. 9 seqq. Imaginem B. Proavi mei cum encomio proponit, adversus omnes calumniae morsus sanctissimos Viri manes egregie muniente. Ex eo praecipua repetere capita haud abs re erit. Convictus fortassis confitebitur deinceps Arnoldus se injurium adversus B. Polycarpum scribendo fuisse. Audiat igitur Viri dexterrimi judicium, et si qvid candoris ipsi est reliqvum, vel falsa scripsisse Spizelium demonstret, vel se a veritate deviasse fateatur. Spizelii verba praeloqvii locu adhibita sic habent: Qvod non nunqvam in stirpibus vel frugibus accidit, ut plus virium, virtutisque concipiant, qvam qvantum in seminibus unde emerseserint subest, id in hominum genere saepissime usu venire videmus: cum nimirum parentibus filii, avis nepotes magnitudine animi, ingenii, eruditionis, longo intervallo praecurrant. Adfuit qvidem in tota Lyserorum familia tanqvam in semine amussitata ad virtutem indoles; non cessavit illa a longo annorum decurso tempore Viros de Ecclesia Christi benê meritos efferre. Sed talis virtus, qvalis in Polycarpo se extulit, vix ullius oculis est unqvam accepta. Interjectis nonnullis de Virtutibus B. Polycarpi prolixius pergit dicere: Pastor et Superintendens Wittebergensis factus Deique robore suffultus, sublime adeo munus spartamqve


page 35, image: bs035

illustrem ornare coepit studio, fide, industria, qvae fieri potuit, maxima. Ast sicuti virtutis comes invidia bonos qvosque insectatur, ita Polycarpus etiam atri illius serpentis venenatos morsus evitare minime potuit, nonnullis imberbem illius juventutem sugillantibus: aliis majorem eruditionis supellectilem majoremque rerum usum ac experientiam desiderantibus, aliis alia accusantibus. Lyserus tamen Chrysippi consilium secutus, sic vivendum, sic laborandum esse sibi censuit, ut calumniarum nihil haerere posset. Primam enim facileque praecipuam curam habuit, ut humilitate superaret invidiam: alteram, ut nulli obscoeni in se rumoris fabulae ansam praeberet: tertiam denique ut in obeundis muneribus fidem ac industriam summam probaret omnibus. Singulis eqvidem officii sui partibus tam egregiê est defunctus, ut vel zoilorum acutissimi nihil tandem invenirent, qvod juste vel desiderare vel reprehendere possent. Qvin imo illustria geminae virtutis Theologicae, prudentiae scilicet et patientiae specimina dedit beatissimus ille Coelorum Exarchus. Nam ut de patientia insigni vel animi potius fortitudine singulari, qva variorum hostium insultus, qvantumvis formidabiles, fortiter sustinuit, feliciterque profligavit, nihil dicam; Prudentia cumprimis Viri Theologica, qva in sacrosancto verae pietatis et sanioris doctrinae contra qvasvis corruptelas constanter asserendo deposito usus est, nulli danda est oblivioni. De ministerio Brunsvicensi B. Polycarpi idem Spizelius aliqva


page 36, image: bs036

propinat, pietatem Viri veram ac firmam declarantia et ea propter hîc repetenda: Sic ergo Polycarpus Brunsvigam concessit, initio qvidem Coadjutoris, postmodum Superintendentis munere ibi fungens, neque vero in hac qvantumvis splendida statione constitutus, falsorum fratrum venenatos morsus effugere potuit, qvos tamen antidoto fortissimo, nempe incomparabili vitae integritate, ardentissimis precum suspiriis, studio denique indefesso eludere semper atque reprimere allaboravit. Haec Spizelius, testis veritatis si qvisqvam alius vere pius ac irrefragabilis.

Plura testimonia singulorum iisdem veritatis fulcris innixa sciens praetereo, ne Apologia haec in vastum excrescat Volumen. Neque opus erit plura coacervare, cum cordatiores qvivis non adeo coeco amore chartas Arnoldinas sint, excepturi, ut autoritare dudum illustrium pietate Virorum effata in gratiam Arnoldi rejiciant aut abominentur. Imo mirari debebit Lector benevolus, Melchiorem Adami Historicum Reformatum plus candoris in describendo Theologo Lutherano, qvam Arnoldum Lutheranum ostendisse. Ille enim non dubitavit e laudatione funebri B. Leonardi Hutteri pieraque ad laudem B. Proavi facientia repetere, licet non ignoraret, qvanta certamina inter ipsum et Calvinianos vel Calvinizantes Lutheranos eaque magna ex parte publica, qvorum etiam subinde mentionem injicit, intercesserint. Hic vero omissis iis omnibus, qvae sanctae posteritati B. Polycarpum commendare poterant,


page 37, image: bs037

non nisi talia protulit, qvae memoriam Optimi Viri infaustam ac tantum non execrabilem, si verae essent narrationes, ex adversariorum, turbatorum et anonymorum scriptis solum haustae, ad posteros erant transmissura. Sanctiorem Arnoldo olim fuisse impietatibus ethnicis et magicis superstitionibus plane immersum Bileamum, sacrae edocent paginae. Is enim a Balako Moabitarum Rege iterum atque iterum amplissimis propositis praemiis ad maledicendum Israeli sollicitatus graviter admodum pronunciabat: E Syria adduxit me Balakus Rex Moabi, de montibus orientis: Ito, maledicito mihi Jacobo, ito et abominabilem redde Israelem. Qvomodo vero maledixerim, cui non maledixit Jehovah? Et qvomodo sim abominatus, (sive abominabilem declaraverim) qvem non abominatur Jebovah? Et paucis interjectis: Moriatur anima mea morte rectorum, et sit postremum meum sicut ille, Num. XXIII, 7. 8. 10, Ast Arnoldus nec prece nec precio conductus et sola execrandi et maledicendi libidine instigatus maledicit audacior, qvibus DEus nunqvam maledixit, et ceu abominabiles sistit imprudentior, qvos nec vivos nec mortuos unqvam abominatus est Dominus. Eqvidem de aeterna salute B. Polycarpi certissimus cum Bileamo, vera tamen pietate per DEI gratiam animatus, ingemino: Moriatur anima mea morte rectorum, inprimis rectum tenentis et tuentis Polycarpi, et


page 38, image: bs038

sit extremum meum sicut ille. Nullum qvippe mihi est dubium, qvin fidelis hic Domini sui servus aeternatura gaudia sit ingressus. Erunt scio qvam plurimi idem mecum sentientes, dum veritati et pietati suus inter Christianos constiterit honos.

Ne autem persvadeatur Arnoldus, testes modo allegatos amori plus tribuisse, qvam veritati, publica qvaedam testimonia subjiciam, qvibus B. Proavus fuit ornatus, Habebit autem Arnoldus, cur de fide mox afforendorum minus dubitet, cum illos agnoscant autores, in qvorum Collegio haud pauci reperiebantur ob dissensum in dogmatibus B. Polycarpo non usque adeo propitii. Certe penes aeqviores qvosvis valebunt plurimum, utpote qvibus scripta auctoritate publica munita in dubium vocare, nisi evidentissimae id urgeant rationes, est nefas. B. Polycarpum ex eorum fuisse numero, qvos Crypto Calviniani illius aetatis per varias artes expulerunt, Arnoldus observavit. Non tamen potuerunt non universi Academiae Wittebergensis Proceres de B. Proavo tantis cum elogiis testari, ut illas tabulas publicas ceu omni exceptione majores et fide dignissimas B. Hutterus ipsis adversariis, Pontificiis scilicet et Calvinianis, qvos [gap: Greek word(s)] , dum vivebat, sibi infensissimos experiebatur, [gap: Greek word(s)] objiceret. Testimonium Aeademiae Wittebergensis publico roboratum sigillo et a Salomone Alberto Doctore et Professore Medico subscriptione autographa confirmatum ita habet: Cum Vir Reverendus et Spectatissimus


page 39, image: bs039

Dn. Polycarpus Lyserus etc. Vid. laud. funebr. Leonh. Hut eri p. 30. seqq. Cum simili plane eoque encomiorum plenissimo testimonio Witteberga dimissus est B. Polycarpus ab Assessoribus Consistorii Electoralis, qvos ibidem hubuerat. Collegas, iisque universis et singulis. Exemplar testimonii hujus authenticum adhuc hodie in scriniis meis asservatur reconditum. Asserunt videlicet et asseverant Synedrii illius Proceres, B. Polycarpum muneribus ipsi demandatis cum laude et industria praefuisse, inprimis in negotiis Ecclesiasticis et ad Consistorium pertinentibus, se Virum doctissimum, pacis et concordiae amantissimum, a Deo singularibus donis, et docendi facultate instructum ubivis demonstrasse, adeo ut his nominibus ipsum commendare et praedicare debeant. Addunt praeterea, se rogare qvosvis Senatum praesertim Brunsvicensem, ut huic testimonio fidem habeant et B. Polycarpo bencfaciant ac gratisicentur benivoli, promisso annexo, se paria, rursus facturos et officia B. Polycarpo praestita reciprocis compensaturos esse studiis. Argumenti plane ejusdem testimonia publica proferri possent rnulto plura, si foret opus. Praesertim cum in Electoraru Saxonico post obitum Christiani I magnae rerum vicissitudines orirentur, Lipsienses, Academia et Civitas, Wittebergenses item utriusque Curiae proceres, de Polycarpo ad se pertraheudo ac


page 40, image: bs040

retrahendo, Brunsvicenses de retinendo eodem inter se invicem qvasi certarunt. His omnibus tandem supervenerunt summi Principes, volentes, ut Prot-Ecclesiastae in aula Electorali Saxonica munus sibi pateretur imponi, hoc nomine Dresdam iterum atque iterum evocantes. Evocantium literae, id qvod obiter noto, nondum perierunt. Ex iis igitur si placeret decerpere, qvae ad laudes B. Proavi spectant, plures omnino non paginas sed plagulas describendo absolverem. Verum brevitati studens saltim nonnulla e literis ad Christiani I Electoris Saxoniae viduam Serenissimam nomine Senatus Brunsvicensium exaratis repetam, ut inde appareat, qvam aegerrime Brunsvicenses abitum B. Polycarpi tulisse, licet tandem, ne tot virorum ac foeminarum Illustrissimi generis, qvi pro dimittendo Proavo meo agmine qvasi facto interpellaverant, gratia exciderent, ut dimitteretur, consenserint. Verba ipsa vernaculo sermone scripta repetam, ne qvis existimet, aliqvid me vel addidisse vel abstulisse: Nun müssen wir zwar für aller Welt bezeugen und bekennen/ daß gemeldter Herr D. Polycarpus Leyser uns je und allewege/ wie denn auch einem Ehrewürdigen Ministerio und gantzer gemeinen Bürgerschafft/ so lange es allhier bey uns im Dienste gewesen/ lieb/ werth und angenehm/ und von jederman hochgehalten worden/ möchten auch von GOTT dem Allmächtigen


page 41, image: bs041

nichts liebers wünschen und begehren/ denn daß S. Ehrw. noch lange viele Jahre alhier seinen Superintendentem- Dienst verwalten/ und unsern Kirchen mit sonderbarem Nutzen/ Rath und Trost/ auch fleißiger Abwehrung aller widrigen ketzerischen Lehren/ als einem getreuen Seel-Sorger gebühret/ fürstehen möchte; Insonderheit aber/ alldieweil darob/ wie und welcher Gestalt die Superintendentur allhie besetzet und bestellet werde/ nicht alleine uns/ Sondern allen dieser Endes benachbarten und des gantzen Nieder=Sächsischen Kräyses Reformirten Kirchen mercklich und hochgelegen/ und zuforderst/ daß unsere Superintendentur also und mit einer solchen Person ersetzet werde/ bey welcher man sich in fürfallenden Irrungen nicht allein Raths und Entscheidung erholen/ besonders die auch bey andern Theologis und Predigern dieser Derter hierumb her in Ansehen/ und demnach gebührliche Solge haben/ auch also qvalificiret seyn möge/ darauff man sich in Religions=Sachen sicherlich und kühnlich verlassen könne.

Wenn wirs denn auch vor diesem und allewege dafür gehalten/ daß bey unserm lieben Superintendenten/ Herrn D. Polycarpo


page 42, image: bs042

Leysern/ vorerzehlte Gaben und Stücke alle durch GOttes Gnade concurriren/ es auch in der Kirchen GOttes/ und in einer solchen weitläufftigen grossen Gemeine/ als wir gleichwohl allhier haben/ nicht alleine fürtreflichen Nutzen schaffen/ besonders auch zuvoraus den Widersachern standhafftig entgegen stehen könne/ und in solcher unserer Meynung wir je länger je mehr/ und insonderheit dadurch gestärcket werden/ daß jetzo viele andere vornehme Kirchen um ihn gleichsam certiren/ und ihn eine für derandern gerne zu Dienste haben wolte/ solches auch E. Churfürstl. Gn. selbst/ und anderer Chur-und Fürstlichen Personen seinet wegen an uns gnädigst und gnädig ergangenen Schreiben Klärlich bezeugen; Als wolten auch zwar wir einen solchen Mann/ weil es bey uns bereit im Dienste/ aus demselbigen nicht gerne verlassen/ und etwa dafür angesehen werden/ als ob wir dergleichen Leute gerne loß seyn/ von uns und unsern Kirchen vertreiben/ und dieselben nicht vielmehr gerne und von Hertzen bey uns wissen/ auch zuförderst als von GOtt hochbegabten Leuten alle fürdersame Dienste erzeigen/ und damit unsere Danckbarkeit als Viel müglich gegen GOTT dem Allmächtigen


page 43, image: bs043

bezeugen und beweisen wollen, So wir denn auff der Gegen-Seiten die Ursachen/ warum er D. Polycarpus Leyser seine itzige Vocation Zur Hoff= Praedicatur zu Dreßden und andern daneben angezogenen hohen Diensten annehmen soll/ erwegen/ müssen wir auch zwar bekennen/ Daß dieselbigen hochwichtig/ und also beschaffen/ daß Wiederbestellung angeregten Hoff= Praedicatur-Dienstes allen Ober= und Nieder=Sächsischen Kirchen Augspurgischer Confession, und demnach auch unsern Kirchen mercklich und zum höchsten gelegen/ und dahero auch wir denseibigen unsers Theils zu befördern/ an uns nichts erwinden lassen sollen. Haben uns derowegen mit einem Ehrwürdigen Ministerio und gantzer gemeinen Bürgerschafft allhier nothdürfftig beredet und besprochen/ und ob die wohl ungerne neben uns in die beharrliche Dimission des Herrn D. Polycarpi willigen/ und sich dazu ohne sonderbare Wehmuth/ daß wir nemlich desselben Mannes von uns und unsern Kirchen also gäntzlich entrathen und beraubet werden solten/ gantz nicht begeben können; So haben jedoch endlich sie neben uns/ und wir neben ihnen Ew. Chur=Fürstl. Gn. zu unterthänigsten


page 44, image: bs044

Ehren und Gefallen/ unterthänigst gewilliget/ und geschlossen/ daß nunmehro wir und sie gemeldtem Herrn D. Polycarpo an dieser seiner ietzigen Vocation, weil wir ja sehen/ daß es also GOttes gnädiger Wille/ dem wir in aller Demuth uns zu untergeben schuldig/ länger nicht hinderlich seyn/ besonders ihn seines Superintendenten= Diensles allhier gut willig und beharrlich erlassen wollen.

Und solches in sonderbarer Erwegung/ daß gleichwohl der Durchläuchtigste/ Hochgebohrne Fürst und Herr/ Herr Friederich Wilhelm/ Hertzog zu Sachsen/ und der Chur Sachsert Administrator, etc. unser gnädigster Herr S. F. G. sich dazu erboten/ da etwa in für fallenden Sachen wir Herrn D. Polycarpi Leysers Entscheidung wegen einreissender differentien unter unsern Praedicanten/ das doch GOtt der Allmächtige gnädig verhüten wolle/ oder zu anderer Gelegenheit seiner bedürfftig seyn würden/ daß S. F. S. ihm alsdenn zu uns zu reisen/ und dieselbigen Sachen expediren zu helffen/ gnädigst verstatten wolten/ welches Se. F. G. gnädigstes Erbiten wir hiermit in Unterthänigkeit thun acceptiren/ uns auch dessen unterthänigst bedancken/


page 45, image: bs045

nicht zweiffelnd/ S. F. G. desselbigen auff unser unterthänigstes Ansuchen in Gnaden eingedenck seyn/ und dem im Werde nachsetzen werden/ etc

Prolixior est forte haec B. Polycarpi commendatio, qvam qvae in hoc scripto descripta exhiberi debuerit. Extorsit vero hanc prolixitatem pietas in B. Ptoavum meum, qvam testimoniis illis tam. privatis qvam publicis praemunitus rectius videbar posse testari, aggressorem novum de gradu altiori, qvem inter Historicos qvibusdam creditur occupasse, mature dimoturus ac deturbaturus. Absit enim, ut ab aliis vel gesta vel dicta enarraturus cum Arnoldo somniem, et vigilantibus somnia, nugas et fabulas obtrudere audeam. Investigabo bono cum DEO, qvid verum, sincerumque sit, nec aliud qvicqvam inpaginis tradam seqventibus, qvippe cui hic unus praefixus est scopus, ut veritas in occulto latens hactenus in lucem protrahatur, ne Arnoldum ex ignorantia secuti manibus B. Polycarpi pariter accidant molesti.

Nunc ad examinandas relationes historicas ab Arnoldo de B. Proavo et ab eo dictis vel scriptis prolatas progredior. Meminit Arnoldus B. Proavi Part. II. lib. XVI. cap. XIV. §. 15. p. 165. b. illo, qvod probe notandum est, in loco, ubi vitia Ministrorum Lutheranae Ecclesiae et reliqvorum Theologorum data opera sub censuram vocat, ac inter alia cupiditatem divitiarum. et ambitum officiorum, qvae


page 46, image: bs046

stipendia magna comitabantur, eorum aliqvibus exprobrare satagit. Illis itaqve, uti Arnoldus putat, reprehensione dignis Theologis Proavum meum annumerat, ex ejus epistola ad Philippum Marbachium, qvam Venerandus Dn. D. Fechtius, Fautor et Frater in Christo conjunctissimus, in Supplemento Historiae Ecclesiasticae Sec. XVI ante hos XX annos cum aliis evulgavit, verba nonnulla probationis vice adducens: Sind die Einkünffte gleich jetzo noch schlecht/ so werden sie noch wohl besser werden. Obiter ante omnia innuo, haec verba non esse Helvici Garthii, uti allegatio Arnoldi indicat, sed Lyseri, cum ex adverso scriptura Lysero tributa: Ich habe eine grosse Gemeine/ und gute Accidentia; forte minus probanda, venia tamen omnino digna in epistola Garthii legatur. Hanc tamen [gap: Greek word(s)] et permutationem verborum Arnoldo, polygraphiae gloriam qvaerenti, condonaverim facillimus. Nihil autem verbis e B. Proavi mei epistola recensitis inesse, qvod culpari mereatur, res ipsa, vel me nihil loqvente, loqvitur. Videlicet obierant, Wittebergae morte praematura intra paucarum septimanarum spatium bini Theologi doctrina et pietate excellentissimi, D. Johannes Sagittarius, sive Schütz/ uti fere de se ipso scribere et Epistolis suis subscribere solebat, Concellarius Academiae Wittebergensis, qvi d. 24 Jul. 1584 vivere desiit, et D. Martinus Henricus, qvi d. 18 Octob. ejusdem anni Collegam moriendo secutus est, cum uterque illo ipso demum anno d. 16 Junii, Desano et Promotore D. Polycarpo Lysero,


page 47, image: bs047

supremis in Theologia honoribus una cum Andrea Jodoco etiam Theologo Wittebergensi, et Ambrosio Reudenio Theologo Jenensi esset ornatus: Horum jacturam vere acerbam et luctuosam volentes resarcire superstites adhuc Theologi, id qvod fides eorum, et Electoris ac Domini sui volunt as Academiae illi per literas declarata reqvirebat, de aliis et fidelibus Doctoribus circumspicientes Deum serio invocaverant, ut ipse orthodoxos et pacis amantes Collegas largiretur, ac semen aliqvod sanctum relinqveret ne sicut Sodoma et Gomorrha fierent, Precibus subjunxerant deliberationes serias et fideles in qvibus ex re Scholae suae futurum deprebenderant, si Philippum Marbachium ad societatem operarum suarum Theologicarum una cum aliis vocarent. Ita scilicet B. Polycarpus in epistola ab Arnoldo citatarem omnem enarrat, et porro significat Electorem Illustrissimum (vivebat tunc adhuc Augustus) hanc Senatus Academiae Wittebergensis sententiam et judicium de Marbachio approbasse et illi in mandatis dedisse, ut autoritate publica legitime Marbachium vocaret, idque per literas publicas tunc factum esse, eadem epistola ostendit, in qva pergit scribendo Lyserus: Rogamus igitur omnes publico, inprimis autem ego privatim meo nomine, ne hanc vocationem


page 48, image: bs048

detrectes. Merito Te permovere debet Clementissima Electoris nostri erga Te voluntas, vota omnium Collegarum consentientia, loci celebritas, juvenum pietatem et bonas literas discentium multitudo et copia, summa deniqve omnium de Te concepta expectatio. Ego meo loco amici et Collegae fidelis et constantis officia. Tibi promitto, atqve a Te vicissim exspecto. De reliqvorum qvoqve benevolentia ne in minimo qvidem dubitare debes. Ac licet salarium satis sit tenue et mediocre, spes tamen est, Illustrissimum Electorem honesta accessione illud aucturum, Ipsius enim Celsitudo, posteaqvam fidem et industriam suorum exploravit, liber alitate extraordinaria abunde recompensat id, qvod ad tempus defuisse videtur. Qvam munificentiam Ego qvoqve praedicare possum atqve eapropter tanto melius de futuro spero. Huc usque B. Polycarpus.

Non erubesco his enarratis ad universam Ecclesiam Christianam provocare, eamque exoptare et expetere judicem, num haec epistola Polycarpi qvicqvam impii, improbi, Christiano homine vel Theologo indigni eloqvatur. Judicent aeqviores, qvicunque voluerint, num meruerit Vir piissimus, cui propter hanc ipsam epistolam post plures demum anos cum Ecclesia orthodoxa liberaliter communicatam,


page 49, image: bs049

et cum ceteris autoghaphis avide exceptam, Historicus Lutheranus dicam scriberet Certe Lyserum ejus fuisse pietatis, ut salarium non nisi secundariis accenseret momentis, qvae ad obseqvendum vocanti per Patronos Deo movere poterant aut debebant, vel ipsa narrationis series ostendit, cum postremo demum loco salarii meminerit, Illius autem meminisse fas erat, ne nulla posita mercede a laboribus abhorreret, cui praemia satis ampla alibi jam erant constituta. Si pietati essent contraria, qvae Arnoldus loco allegato producit, neqve ipse Christus ejus criminationes effugere poterit, Apostolos ad praedicandum Evangelium mittendos instruens, ne de auro et argento secum portando sint solliciti, nec de marsupio nummos recondente. Operarius enim, inqvit Christus, dignus est mercede sua, Matth. X, 9. 10. Neqve Pauli pronunciatum sine reprehensione, stante Arnoldi sententia, fuerit praetermittendum, qvando pro Ministris ab Ecclesia alendis profert sententiam, et qvidem ab ipso Domino imperatam, ut qvi Evangelium annunciant ex Evangelio vivant, 1. Cor. IX, 14, et adductis rationibus longe gravissimis, exemplis etiam et similibus idem demonistrantibus, assertionem suam egregie confirmat. Horum omnino sanctissimis insistens vestigiis Polycarpus Marbachio significat, ipsi non defore laborum in Academia exantlatorum praemia, ne videlicet de mercede desperans vel dubitans legitima cogitationes de amplectenda vocatione abjiciat. Alius enim plane fuit B. Polycarpus, qvam qvem Arnoldus §. hac finxit ac fictum


page 50, image: bs050

depinxit. Ampliora stipendia non tantum non qvaesivit, verum etiam oblata et horum intuitu, nevideretur sibi magis velle consulere qvam Ecclesiae, munera illustriora haud semel recusavit.

Sunt in seriniis meis monumenta fide digna, forte aliqvando publici facienda juris, qvae hanc Viri modestiam et [gap: Greek word(s)] insignem demonstrant. Non memorabo, qvam invitus primum ad munus Ecclesiasticum Göllersdorpii in Austria penes Barones de Puchheimb obeundum accesserit, adeo ut hunc operarium vere extrusum esse in vineam Domini qveam affirmare. Cum enim Juvenis admodum esset, humeros suos credebat esse minus validos ac oneri tanto su stinendo prorsus impares. Nondum autem, cedens tandem D. Jacobi Andreae et Lucae Osiandri consiliis gravissimis, qvae ipsi legis instar erant, et hos Consos secutus, ubi sacris ordinibus erat initiandus, vigesimum primum aetatis annum vivendo expleverat. In amplexandis deinceps qvoqve honoribus ac muneribus eum se gessit, ut antiqvatam fere dudum legem de Clerico renitente, qvam ante aliquot lustra B. Zieglerus Commentario illustravit egregio, per Polycarpum dixeris esse renovatam. Haerente qvippe B. Polycarpo in Austria tanqvam pastore Ecclesiae paganae, fama de ipsius doctrina praeclara et pietate eximia, nec non aliis dotibus qvae ministrum Ecclesiae sveverunt commendare, mox universam Austriam et regiones vicinas pervasit, ut non modo Viennam ad habendas conciones crebrius evocaretur, et evocatus ipsi Caesari Augustissimo Maximiliano


page 51, image: bs051

II innotesceret, verum etiam a Proceribus Stiriae ad Pastoratum Grätzensem solenniter et per iteratas aliqvoties literas invitaretur. Testantur epistolae Virorum excellentium, usu rerum prae aliis illustrium ad B. Proavum freqventius missae, qvod ipsi auctores fuerint et svasores, ut spartam tam splendidam, relicta Göllersdorpiensi ceu ignobiliori, ornandam susciperet, cum e re et ipsius et Ecclisiae videretur futurum, si noviter vocantibus pareret. Ast qvae B. Polycarpi erat modestia, cum neqve Patronus neqve ipsa Ecclesia Goller sdorffensis in dimissionem Polycarpi consentire tantiqve Doctoris jacturam facere vellet, ipse qvoqve oblatam, qvantumvis illustrem atqve opimam magis provinciam, invita Ecclesia capessere noluit testante supra memorato Melchiore Adami, cujus fides procul dubio Arnoldo probabitur, in vita Lyseri p. m. 799. Idem Polycarpus ex Austria Ao. 1576 in Wurtenbergicum excurrens agrum, ut parentes et cognatos inviseret, ad decretos ultro exemplo forte rarissimo a Theologis Tubingensibus supremos in Theologia honores praestitis praestandis ascendit. Audiat, qvaeso, Arnoldus tabulas publicas Tubingensium de hoc novo Doctore suo tale perhibentes testimonnium: Polycarpus noster in Austriam evocatus annos jam tres continuos magno cum auditorum suorum fructu et commendatione non modo plebejorum, sed etiam magnatum admiratione sacra pro concionibus popularibus docuit. Hoc enim


page 52, image: bs052

dono egregie prae multis aliis divinitus ornatum esse, ipsi testes esse possumus. Cum ergo Tubingam reversus disputando, sacra cursim legendo, Professoribus omnibus et in accuratiore examine praeclare nobis satisfecisset, in Doctorem Theologum XVII Calend. Augusti promotus est. An haec fide publica comprobata Virum arrogantiae plenum et auri siti impie flagrantem arguunt?

Sed accedendum est ad ea, qvae narrationibus Arnoldinis sunt propiora. Cum de Polycarpo potissimum Wittebergam vocando ex Austria constans omnium Ordinum Saxoniae Electoralis esse sententia, idemque Christianissimus Elector Augustus vellet, publicis et solennibus Electoris ipsius literis ad subeunda Professoris, Pastoris, et Superintendentis in alma Wittebergensi, per obitum Casparis Eberhardi vacantia, munia accersebatur. Is vero lectis, literis loci et muneris insolentia perterritus, omnem qvaerebat modum, qvaerebat latebras, qvaerebat patronos, qvaerebat procrastinationem: jam juvenilem aetatem, jam virium infirmitatem, jam alia praetendebat, qvo sub aliqvo honestatis titulo ac prae textu oblatam dignitatem renueret. Sed qvanto magis repugnabat, tanto magis in se studia et voluntates omnium connitabat, et merebatur negando, qvod esse nolebat assentiendo: eoqve judicabatur dignior, qvo ipse se censebat indigniorem, verba sunt Leonhardi Hutteri laudat. funebr. B. Lyseri pag. 18 seq. Vera autem scripsisse Hutterum vel inde liqvet, qvod B. Polycarpus, morem tandem.


page 53, image: bs053

gerens vocanti Electori, praesertim cum Beneficentissimus B. Viri Nutritor et Dominus, Dn. Ludovicus, Dux Würtenbergicus, idipsum serio imperaret, ampla illa stipendia, qvibus ante eum Caspar Eberhardus meruerat, licet ea jussu Electoris offerrentur integra, noluerit sub initium laborum suorum accipere, sed longe parciora ac minora sibi tribui voluerit, dum Elector exploratum haberet, num officio valeret ex voto Domini sui et Procerum praeesse: Eadem de causa non nisi ad biennium operas suas Electori et ejus Academiae addixit, ratum habente hoc Viri consilium Dn. de Puchaimb, et interea Ecclesiae Göllerdorpiensi aliunde pie prospiciente, nihilqve in optatis habente amplius, qvam ut post illud biennii spatium sibi et suis Polycarpus redderetur. Ast cum nondum exactis in Saxonia annis binis labores Polycarpi universi et singuli Electori, Ordinibus, Academiae, civitati, Ecclesiis, totius praesertim Circuli Electoralis, plane probarentur, confirmatus in officiis demandatis augmenta illa stipendii lucrabatur, de quibus epistola ad Marbachium, quam Arnoldus intempestive allegat, loquitur.

Ubi ergo prima illa de amplis reditibus et corradenda pecunia cura, cujus reum agit B. Polycarpum Arnoldus? Falsissimas esse Arnoldi narrationes hactenus ex vero dicta ostendunt. Parum probe et vere B. Proavum inter eos locavit, qvos amplorum stipendiorum cupiditas praecipue anxit (die Haupt-Sorge gewesen.) Supersunt plurima, contrarium adversus Arnoldum demonstrantia, et B.


page 54, image: bs054

Polycarpum a crimine [gap: Greek word(s)] liberum pronunciantia, qvae repetere nolo, qvia tanti non sunt Arnoldi inculpationes, ut iis immorari diutius sit necesse. Hoc tamen qvasi aliud agens Lectori benevolo significo, B. Proavum oblatum munus Superintendentis in Ecclesia Brunsvicensi post abitum Johannis Hederici semel atqve iterum esse deprecatum, contentum sorte mediocri et qvo antea fungebatur munere Coadjutoris, qvod nec dignitate nec salario illud aeqvabat. Qvam invitus idem ad officium Ecclesiastae primarii in aula Saxonica Electorali admotus, et qvam sollicitis admonitionibus ac precibus summorum Virorum ad illud eapessendum qvasi raptus et pertractus fuerit, per autographa adhuc integra probatum dare foret facillimum. Ipsa illa Praefatio in frontispicio Explicationis Psalmi CI, cujus alibi Arnoldus aliqvoties facit mentionem, potuerat hoc docere, nisi araneae instar venena solum e scriptis B. Proavi ad eripiendum illi post sanctum ex his terris excessum omnem pietatis et virtutis laudem haurire, vel potius scriptis illis abuso mera venena evomere fuisset volupe. Doleo ex animo vices Arnoldi, qvod deserta vocatione divina illa, in qva juxta monitum Paulinum ipsi fuerat manendum, judicium vivorum et mortuorum Doctorum Ecclesiae sumserit arrogantior, nec iis parcens, qvos vel qvorum posteros nunqvam sibi habuit inimicos. Deserentes Dominum a Domino rursus deseri, et in sensum dari reprobum qvis mirabitur? Tanti profecto rationes, qvas olim publici fecit juris, desertionis


page 55, image: bs055

non sunt, ut vel apud amicos locum inveniant. Etenim ex judicio saniorum Arnoldus conscientiae suae consuluisset rectius, si veram Historiam, ad qvam docendam vocatus erat, in consessu Academiae Juventutis fuisset professus, qvam rigidiore censura Theologos dudum ad Domini sui gaudia praegressos, eorumqve vocationes ac officia feriens. Neqve enim vel ipse Arnoldus ob stipendii magnitudinem Giessa abiit, si ipsi discessus sui causas enarranti fuerit credendum.

Pergo ad narrata Arnoldi, qvae §. seq. 1 sive §. 16 p. 165 seqvuntur. Reprehendit nimirum Historicus hic Theologos divites, qvorum laboribus ita DEUS benedixerat, ut spiritualia seminantes aliis eorum carnalia vicissim meterent, vel qvibus aliunde benignissime annuente Numine divino bonorum temporalium major affluentia obtigerat. De iis ita disserit Arnoldus, qvasi per media et modos prorsus culpabiles, qvorum §. praeced, meminerat, opes illas acqvisiverint, et cum opibus scandala in Ecclesiam invexerint. Non autem sufficiebat talia dixisse, cum e tripode dicta Historiae ignorent et [gap: Greek word(s)] , dudum proseripserint, oportebat igitur jam dicta probasse. Patescit ex scriptis §. 16 haud obscure, Arnoldum id egisse cum sollicitudine, ut ansam criminandi haberet. Incertissimum enim est, nisi per hanc causam se moveri ad scribendum ista fuerit passus, utram Historiae partem, sive Ecolesiae, sive Haeresium augere hoc scriptionis genus debuerit. An enim divites sint Theologi an pauperes, Ecclesiae


page 56, image: bs056

nihil interest, dummodo divitiae illae bono titulo et providente sic DEO eveniant, nec verus earum usus penes possessores deficiat; egestas vero ad negligentiam in officio demandato et curam rerum alienarum neutiqvam abripiat. Qvod si in Ecclesia vituperio sunt digni, qvi divitiis alios superant, certe Ecclesia V. T. VX magis reprehensione dignos viros habuit, qvam Abrahamum, Isaacum, Jacobum, Josephum, Davidem, Salomonem, qvos tamen Spiritus S. vel hoc nomine depraedicat, qvia divitias bene partas rectissime collocarunt et cultui divmo ejusque vero exercitio magnam eorum partem dedicaverunt. Neqve Historiam haeresium novum per narrationem Arnoldi accepisse supplementum existimaverim. Non enim opibus, DEO fortunante, per propriam vel alienam industriam aut parsimoniam conqvisitis atqve auctis abundare, est haereticum, nisi crimen haereseos in Ecclesia latius qvam hactenus patere debeat. [gap: Greek word(s)] igitur est, et [gap: Greek word(s)] , qva laborans Arnoldus omnia congerit, qvae ad detrahendum famae innocentissimorum et sanctissimorum hominum conducere videntur.

Probet Arnoldus, si Vir est, vel minirnum darmni, haereseos, scandali per divitias Chemnitii, Chytraei, Andreae, Lyseri, qvorum nomina speciatim adducit, Ecclesiae Christi esse allatum. Certe periodus integra ne unicam qvidem notationem affert, qvae aliqvid in recessu habeat. Primo loco provocat ad verba B. Hieronymi Welleri ex Analectis a Michaele Hempelio evulgatis repetita. Ea vero nihil continent,


page 057, image: bs057

qvod ad damnandas Theologorum divitias trahi qveat. Imo in illa ipsa epistola fatetur Wellerus, se cum literis a Johanne Beltzio missum donum accepisse, et pro eo gratias agit, addendo, se probe nosse, qvod ipse Beltzius egeat, adeoqve potius aliis locupletioribus hanc dona mittendi promtitudinem debuerit relinqvere. Qvod si autem Wellerus non peccavit a Ministrorum alio citra regulam, qvod Clericus Clericum non decimet, dona accipiens, multo minu B Chemnitius peccavit a Senatu Hallenpsi, pro confectts in illa Ecclesia laboribus praemia sponte oblata cum debita gratiarum actione sumens.

Verum opus erit plura de B. Chemnitio scribeae, praesertim qvia scriptum illud Apologeticum, (Ehren-Rettung) ad qvod Arnoldus lectorem ablegat, B. Proavum meum, tunc Superintendentem Ecclesiae Brunsvicensis, agnoscit auctorem. Qva fide Arnoldus scripserit, ante omnia debebo ostendere. Scripsit scilicet Arnoldus, in scripto qvodam tenebrionis haec verba extitisse, reliqvisse Chemnitium post obitum majorem vim pecuniae, qvam bonae existimationis, in illa ipsa Apologia tenebrioni opposita idem significari. Utinam vero Arnoldus attendere voluisset, qvid Apologiae auctores Anonymo illi et maledicentissimo criminatori, sub finem praesertim confutationis, reposuerint. Sane omnes boni judicabunt criminum eorundem reum esse Arnoldum, easdem eriminationes, post scriptam Apologiam nunqvam defensas aut probatas, suas facientem et cum manifesta injuria de Apologia pronunciantem.


page 58, image: bs058

Verba Arnoldi, ut de ejus side constet magis, sunt iteranda. Von D. Martino Chemnitio stehet in einer Schrifft/ daß es nach seinem Tode mehr Gold als guten Nahmen hinter sich gelassen/ und leugnet es sein Vertheidiger auch in der Antwort nicht/ sondern spricht nur/ man solte es ihm nicht fürwerffen/ und ausrechnen/ wie hoch es sich erstrecke. Hätte ihm GOtt etwas bescheret/ so hätte es endlich darüm arbeiten müssen/ umsonst wäre ihm wenig geschencket worden. Die undanckbare Welt/ die keinem Prediger nichts gönnet/ mache immer zehn mahl mehr daraus/ und mas dergleichen Entschuldigungen mehr sind. Falsitates hac una periodo Arnoldus tot ac tantas coacervat, ut fides vel ejus vel hanc solam legentibus dubia reddatur et suspecta. Falsissimum qvippe est, et merum Arnoldi commentum, Apologetam in Responso non negare, qvae de Chemnitio fuerant scripta. Inspiciatur qvaeso Apologia Ministerii Brunsvicensis nomine publicata, an non ea mascule [gap: Greek word(s)] Anonymi, qvod ad partem praecipuam de bona existimatione Optimi Viri attinet, contradicat easdemqve per argumenta plane invicta et testes exceptione qvavis majores convellat. Omnes enim paginae in hanc sententiam sunt compositae, ut demonstretur, Anonymum illum, famam Chemnitii arrodentem, non nisi figmenta et mendacia


page 59, image: bs059

in vulgus sparsisse, ut bonae existimationi suum perstet decus. De divitiis vero Chemnitio exprobratis non nisi lineae paucissimae interseruntur ibidem, qvod hae nihil in vera Ecclesia habere qveant criminis, dummodo citra injustitiam partae fuerint et servatae. Libet verba lit. B. pag. 4. b. et lib. E. 1. a. sic habentia ex Apologia repetere; Daß dann ferneres dem guten Chemnitio seliger/ auch sein Geld und Guth fürgeworffen wird/ wissen wir zwar nicht/ wie hoch es sich erstrecke/ allein das ist gewiß/ hat ihm GOtt etmas bescheret/ so hat es redlich darum arbeiten müssen/ umsonst ist ihm wenig geschenket worden. Aber die undanckbare Welt/ die schier keinem Prediger nichts gönnet/ macht allewege aus dem jenigen/ was demselben GOtt giebet/ zehn mahl mehr/ weder es ist. Jedoch muß man solchen Stich der alten Schlangen verschmertzen/ und es dem lieben GOtt befehlen. Haec et non plura Apologia memorata de divitiis Chemnitii tradidit. Ubi igitur sunt excusationes illae plures, qvas Arnoldus comminiscitur? Eqvidem alias in toto scripto reperire non potui. Necesse igitur est, ut reliqvae in cerebroArnoldi qvaerantur. Ubi paginarum Apologiae Auctor concedit a Calumniatore, cum qvo loqvi gestit Arnoldus, audacissime pronunciata, qvod Chemnitius majorem vim pecuniae qvam bonae existimationis reliqverit? An haee duo


page 60, image: bs060

sunt unum et idem, non inficiari qvod scriptum, exstat in chartis famosis, Chemnitium majorem vim pecuniae qvam bonae existimationis reliqvisse, et illud saltim concedere, qvod pecuniae et bonorum aliqvid posteris reliqverit, statim vero illas divitias ceu a Deo liberaliter datas ab omni crimine liberare? Ubi exstat scriptum in Apologia saepius nominata, non esse B. Chemnitio exprobrandum aut calculum subducendum, qvantam pecuniae vim reliqverit Chemnitius? sibi non constare profitentur Ministri Brunsvicensis Ecclesiae, qvanta relictarum opum sit summa. Num endlich/ qva voce Arnoldus utitur, et redlich/ qvam adhibent Apologetae, eundem habent sensum? An vel ullum verbum in particula illa Apologiae, qvam veritatis gratia adduxi totam, de bona fama ejusqve minore qvam divitiarum, et pecuniae magnitudine a Chemnitio relicta habetur? An vel minima inter calumnias Anonymi et Responsum Apologetarum est consonantia? Pudere debuerat Arnoldum audacter adeo et Sophistica crassiore usum consensum fingere, ubi dissensus est evidentissimus. An criminis aliqvid habeat, qvod Apologia illa de divitiis Chemnitii proponit, si illud in thesi consideretur, judicium omnium sinceriorum imploro et exspecto promtissimus. Qvid enim impietatis eloqvantur hae assertiones: divitiae dantur a DEO; DEUS largitur divitias; divitiae ingrati mundi invidiam habent comitem; divitiae multo et honesto labore sunt paratae; aliqvid, sed parum divitiarum accrevit per donationes eorum, qvi erga Ministerium


page 61, image: bs061

Evangelicum se gratos voluerunt demonstrare; ingratus mundus decuplo majores Doctoribus Ecclesiae affingit divitias, qvam qvas a DEO datas possident, morsu antiqvi serpentis eos provocaturus; morsus illi patienter ferondi et res omnis DEO commendanda? Cur autem plus impietatis habere debeant, aut possint, cum accommodatione ad B. Chemnitium propositae, non intelligo.

Videtur vero hic ipse B. Chemnitius adeo sordere Arnoldo, ut contra qviescentes in pace per integrum et qvod excurrit seculum ejus manes odium prorsus immane et erudele diutius tegere neqviverit. Qvid enim merito culpandum inde elicere fas est, qvod Chemnitius ad controversias illorum temporum in Ecclesia consopiendas adhibitus et invitatus dona qvaedam ceu praemia laborum, postqvam, hos ex voluntate et voto invitantium perfecerat, acceperit? Qvo jure et qva lege, servi Domini etiam iis, qvibus operas suas nunqvam addixerunt, sine ullo pretio et praemio servire tenentur? An etiam Levitae et Sacerdotes V. T. peccarunt a Laicis dona voluntaria accipientes? Unde probabit Arnoldus, qvod D. Paulus Eberus Witteberga, et D. Victorinus Strigelius Lipsia evocati, ut reformationem cleri dirigerent, venire recusaverint ob dona sibi post operas praestitas offerenda? Qvod si autem alia de causa vocantibus morem gerere non potuerunt, cur qvaeso narratio haec ab Arnoldo §. huic 16 est inserta? Annon per eam Chemnitium avaritiae prae Ebero et Strigelio geststiit accusare? Nemo ad officium nisi vocatus accedat,


page 62, image: bs062

verba sunt Spiritus sancti. Hoc monitum secutus B. Chemnitius vocantibus ea exhibuit officia, qvae ipsorum Ecclesiis poterant prodesse, contentus semper praemiis laborum, qvantula qvidem liberalitas vocantium afferebat. Qvis autem Spiritus Arnoldum ad increpandum pios Doctores vocaverit, ipsemet viderit. Non tamen putaverim, labores historicos, improbos qvamvis et impios, si vel paucissima excipias, licet scorias ab auro secernere res fuerit infinitae molestiae, ab eo accepto praemio vel nullo vel exiguo, esse absolutos. Unum adhuc cirea B. Chemnitium venit monendum, de suo addidisse Arnoldum, qvod liberalis ei remuneratio Halae Saxonum obtigerit. (Zu Halle hat man ihn staltlich beschencket.) Etenim B. Godofredus Olearius, cujus Halygraphiam Arnoldus vocat in subsidium, de liberalitate praegrandi ne verbum qvidem profert, sed nude asserit: Et wurde von der Stadt Halle/ Saltze/ Staßfurth und Burg beschencket. Ast hac additione egregia verbi statlich opus erat Arnoldo, vitia Theologis indigna in Chemnitio fuisse, alios persvasuro.

Qvae porro de Jacobo Andreae et Davide Chytraeo, cujus patrocinium adversus Arnoldum Praeside Excell. Dn. D. Fechtio hoc ipso anno M. Joachimus Mantzel/ Rostochiensis, suscepit Dissertatione peculiari, ad B. Proavi mei testimonium provocans addit, ex ipso scripto Polycarpi, ita ut tantum, ne prolixitatem fastidiat lector, summa rerum capita attingantur, erunt supplenda. Verba Optimi Viri sic sonant: Fürs Dritte habe ich mir Fürgenommen/


page 63, image: bs063

nach der Lehre und Regel St. Johannis des Täuffer/ wie ich auch zuvor gethan/ mich an meinem Solde genügen zu lassen/ und weder nach den ungewissen Accidentien/ noch andern Gefällen/ aus welchen offte grosse Mißverstände und Uneinigkeiten zwischen den Predigern/ auch folgends Aergerniß bey den Zuhörern entstehen/ ju streben. Denn mir NB. mehr an einem guten ehrlichen Nahmen/ weder an einem Klumpen Goldes oder Silbers gelegen. Und habe befunden/ daß mich auch mein GOtt dem ich auch dafür dancke/ dabey also geseegnet/ daß ich mein ehrlich Auskommen gehabt. Da findet sich aber Bruder Neidhardt/ dem es ein Dorn in Augen ist/ wenn GOtt einem Prediger ein wenig etwas bescheret. Ich erinnere mich/ wie vor Jahren die herrliche theure Männer D. Jacobus Andreae, D. Martinus Chemnirius und D. David Chytraeus in aller Weit durch offenen Druck und das gemeine Geschrey ausgeruffen leyn worden/ daß sie über alle maßen reiche Leute wären. Aber ach du lieber GOtt/ wem ihr Thun und Wesen eigendlich bekandt/ der wird zeugen können/ wie ihr Reichthum so ein mäßig gering Thun gewese sey/ wenn man


page 64, image: bs064

bedencket ihre grosse schwere Mühe/ Arbeit/ Gefährlichkeit/ Treue und Sorge/ die sie Tag und Nacht in Fortplantzung der reinen Lehre/ zu Auffnehmen der Christlichen Kirchen angewendet haben/ und daneben bedencket/ wie offtermahls Welt-Kinder mit so geringer Mühe/ bey lauter Freuden und Wollüsten/ auch wohl bey Fressen und Sauffen/ so unsäglich groß Geld und Gut zusammer schlagen. Itzt befinde ich/ ist nun die Reihe an mich kommen/ etc. Haec si comparentur cum iis, qvae Arnoldus enarravit, utriusqve narrationis ingens diversitas comparebit, nec nisi per vim hinc licebit cum Arnoldo concludere, qvod scandala istiusmodi ab illis, qvi praecipuis muneribus praefuerunt, (his autem acceasendus erit B. Proavus meus, tune in aula Electoris Saxonici Ecclesiastes Primarius) esse excitata. Dicat Arnoldus, qvid scandali habeant veri a B. Polycarpo dicta. Vel ipsa invidia aut malevolentia ea absqve scandalo legerit.

Qvia praeterea Arnoldus in Indice haec verba voluit posita: Lyserus ober reich gewesen? et ut §. haec 16 evolvatur indigitavit, vix ei videtur esse condonandum, qvod ad hanc qvaestionem solide solvendam facientia praetermiserit. Gloriatur vero B. Polycarpus jamjam allegato loco adversus invidentes sibi de divitiis majoribus, qvam vel ipsi vel Diabolus sibi cupiant datas. Profitetur pluribus


page 65, image: bs065

se esse divitem. (1.) anima in DEO, cui benedixerit Pater coelestis in JEsu Christo. Has divitias summis dignitatibus anteferendas esse statuit. (2.) Corpore, proter redditam per DEI gratiam citra omnem medicorum exspectationem sanitatem et divinitus donatos liberos, qvos ceu thesaurum minus periturum se in coelos secum esse abducturum considit. (3.) Honoribus, qvia sit servus Christi, et is ab auditoribus suis, nobilibus ac ignobilibus agnoscatur et colatur. (4.) Bonis temporalibus, qvod boneste semper vivere sibi licuerit, et sorte sua vixerit contentus. Eum autem verê divitem esse pergii, qvi sit [gap: Greek word(s)] , licet exigua sit ejus possessio. Haec autem gloriatio Polycarpi Christiana est et Theologun decens, qvam tandem pathetice concludit: Ich will es praesagii et boni ominis loco für ein gut Zeichen auffnehmen/ und wohl deuten/ daß man mich mit Worten so reich machet/ daß/ ob schon zur Zeit nicht der zehende Theil dessen/ so man redet/ wahr ist/ man doch so lange davon reden werde/ biß es endlich wahr werde. Geschehe es/ (wie ich es doch nicht zu hoffen habe/ auch nicht wünsche;) en modestiam B. Polycarpi laudabilem! so wolte ich mich desselben so wenig schämen/ als


page 66, image: bs066

sich Abraham/ Joseph/ Daniel und andere ihres Reichthums geschämet haben/ sondern ich wolte es meinem GOtt zu Ehren anwenden/ und meinem Nächsten damit zu dienen/ und Handreichung zu thun besser und mehr mich befleißigen/ denn ich jetzo bey meinem schlechten Vermögen thun kan. Pergit post haec referre, qvod intercedendo incrementa nova pro fisco viduarum, qvas Ministri Ecclesiarum hinc discedentes reliqverunt, exoraverit, pro aliis qvoqve exulibus, pauperibus, et oppressis haud semel penes serenissimos Dominos suos interpellaverit.

Prolixius paulo haec a me fuerunt reponenda, ut innocentia B. Proavi mei adversus falsiloqvum Arnoldum eo firmius propugnaretur. Nullus enim dubito, qvin unusqvisqve haec legens, sit animadversurus, non habuisse Arnoldum, qvod jure in B. Polycarpo ejusqve divitiis, qvas benedictione divina locupletatus possedit, carperet. Judicent qvibuscunqve lubuerit, num Arnoldus justa de causa scandalorum datorum B. Proavum insimulate potuerit, et num ad qvaestionem in Indice positam: Lyserus ob es reich gewesen? vel qvicqvam responderit; id qvod tamen verbis Optimi Viri fieri et potuisset et debuisset, si bonam fidem, praecipuam Historici virtutem, aliis demonstrare sategisset. Non autem movebunt bonorum qvenqvam frivolae Arnoldi accusationes, postqvam illi ipsi Apologeticae B. Proavi Praefationi, qvae A. 1605 lucem adspexit publicam, nihil


page 67, image: bs067

ab adversariis unqvam fuit repositum. Qva igitur fronte recocta apposuerit malorum hominum commenta cum auctoribus ipsis dudum proscripta et profligata, arbitrentur alii. Spiritus mendacii, vertiginis, contradictionis, et perversitatis est, qvi Viros innocentiam suam publice nec sine Ecclesiae applausu testatos, ut ne hiscere qvidem hostes sint amplius ausi, nullis instructus, ne verisimilibus qvidem probationibus, ceu criminum atrociorum reos coram facie Ecclesiae accusat impudentior, praesertim postqvam illis per translationem ex Ecclesia militante ad triumphantem perpetuum silentium videt esse impositum. Itane cuivis licet impune mortuis insultare?

Hoc ipsum tamen argumentum ita placuit Arnoldo, ut, qvod ad D. Jacobum Andreae attinet, idem denuo et qvidem variis criminationibus more solito conspurcatum urgeat Part II. lib. XVI. cap. XIIX. §. 21. p. 217. a. b. iterum B. Proavum meum, qvasi is unus ac solus inter omnes Theologos in hanc sententiam scripsisset, testem citans. Verba Arnoldi repetere haud abs re erit: Zu dem Ende ist es über anderthalb Jahr an die Lutherische Höfe herum gereiset/ und hat seine ordentliche und wichtige Aemter zu Tübingen indessen ausgesetzet/ woran sich viele nicht wenig geärgert haben/ zumahlen es auch damit nicht den bösen Schein vermieden/ indem es von grossen Herren ansehnliche


page 68, image: bs068

und reiche Geschencke genommen/ derowegen es auch insgemein vor sehr reich gehalten worden. Inprimis monendus est lector pius ac benevolus, e B. Proavi scripto, ad qvod remittit Arnoldus, non nisi ultimo loco positum probari posse, scilicet ferente ita fama D. Jacobum Andreae valde divitem fuisse. Reliqva itaqve vel finxit Arnoldus, vel ex illis scriptoribus hausit, qvos nominare eum merito pudebat. Qvis vero maledicendi hic est pruritus, qvando refert Jacobum Andreae annum integrum cum dimidio (imo multo longiores Andreae extra terras Würtembergicas fuerat mora) profectionibus ad aulas Lutheranas insumsisse, cum notissimum sit haec itinera eum invitum sed jubenti Principi suo ad qvem hac de causa Principes alii scripserant, pariturum suscepisse, adeoqve ordinaria et gravissima officia, qvae Tubingae obibat, necessitate ita urgente, tantisper deseruisse. Hoc autem fieri poterat sine magno Academiae Tubingensis detrimento et decremento, cum non deessent Theologi alii et doctrina et dexteritate pollentes, qvi labores Andreae simul sufficerent cum suis sustinere. Non ingratum erit, uti arbitror, Lectoripio, si Arnoldum confutaturus ad epistolam Ludovici Ducis Würtenbergici gloriosissimae memoriae provocem, qvam responsionis loco ad D. Jacobum Andreae Stutgardiae d. X Decembr. A. C. 1579 mitti voluit. Postqvam enim hic Theologus per literas et ad ipsum Ducem et ad Ecclesiasten aulicum D. Lucam Osiandrum datas serio


page 69, image: bs069

et humiliter petierat, ut sibi Tubingam regredi liceret, partim qvod reliqvae Visitationes Ecclesiarum et Synodi in Electoratu Saxonico per alios possent confici, partim qvod valetudinis afflictae ratio reditum ad patriam flagitare videretur, praesertim vero, qvod praesentia diuturnior in illis terris, odii et malevolentiae, nova indies praesagiret sibi nimiis jamtum inimicitiis onerato augmenta, gravissimis usus rationibus Dux Würtenbergicus D. Jacobo Andrea respondit, eumqve pluribus est hortatus, ut reditum suum tantisper differret, dum omnia ex voto Piissimi Saxoniarum Electoris Augusti plene essent confecta et composita. Longiuscula est epistola, adeoqve integra non debebit repeti. Verba tamen illa, qvae Princeps sua manu literis illis adscripsit, dignissima sunt, qvae ad confundendum Arnoldum producantur: Lieber Doctor Jacob/ wartet dem Wercke vollends aus/ und je mehr ihr Anfechtung habet von bösen Leuten/ so gedencket/ daß ihr besto ein ruhiger Gewissen habet/ und ihr mit patientia eurem Widersacher (vermöge Pauli Lehre) glüende Kohlen auff sein Häupt legen/ und ihr ein ruhiges Gewissen haben könnet/ et e contra die andern justum judicium Domini accipient suo tempore. GOtt allein ist unser Trost/ Zuflucht/ und demselbigen zu folgen/ et neqve ad nutum ullius de verbo ipsius dispensandum. GOtt wird euch


page 70, image: bs070

auch nicht mehr aufladen/ als ihr ertragen könet. So viel die Relation betrifft/ so gehet dem Chur-Fürsten nur rund unter Augen/ und beichtet dem Chur-Fürsten/ wie ihr die Sachen befindet/ denn es muß ja nur rund rausser gesaget seyn. Nam veritas manet in aeternum. Und wenn man einem recht beichtet/ so kan man ihn wieder recht absol viren. Deshalber so fahret im Nahmen GOttes in eurer Vocation fort/ so wird der allmächtige gütige GOtt euch an Leib und Seele bewahren/ und es euch hier und dort reichlich und treulich vergelten. Wollet mit allem treuen Fleiß das Opus Concordiae befördern. Hiemit den frommen Chur-Fürsten samt dem gantzen Hause Sachsen/ und euch dem lieben GOtt befehlende

Euer und der Eurigen gnädiger Herr allezeit

L. H. zu Würtenberg.

Non igitur temere vel motu proprio, sed monitis et mandatis Domini sui, qvibus reluctari erat nefas, compulsus Andreae diutius Tubinga abfuit. Neqve otiandi aut animi gratia eum mansisse in Saxonia vel haec ipsa epistola demonstrat, qvae vix satis tuto negotiorum in illis regionibus conficiendorum molem ingentem aliorum humeris impositum


page 71, image: bs071

iri diserte pronunciat. Hanc igitur absentiam diuturniorem Andreae haud paucis fuisse scandalo, nullius fide roboratus asserit Arnoldus, non probat. Licebit proinde ex eo qvaerere, qvinam illi scandalis onerati fuerint et ubi locorum de eo qverantur. Alios non iri in scenam productum, qvam qvorum impiis machinationibus, improbis consiliis, turbationibus in Ecclesia publicis, doctrinis perversis, et actionibus pravis frenum una cum aliis ad idem negotium deputatis injicere laborabat, sum certissimus. Iis vero doctrinam de Christo veram et orthodoxam esse scandalo qvid prohibet? Ipsum Christum talibus esse lapidem offensionis et scandalum qvis est, qvi ignoret? Pergit fingendo Arnoldus, speciem mali D. Andreae non effugisse, a Viris Principibus magna et regia accipientem dona. Qvid vero hic reconditum est mali vel qvod adspeciem talis? An non salva conscientia dona Principibus digna, hoc est, ampla et opima, si ea citra ambitum importunum ab Evergetis gratiam suam sponte sua demonstraturis offerantur, accipi, et ad suum, suorumqve usum transferri poterunt? Qvanto autem rectius accipientur, si ceu laborum praemia liberaliore manu tribuantur, ad ostendendum, qvod ipsi labores haud displicuerint? Nullum laborem, nullam molestiam subterfugisse B. Andreae, vita ejus a nepote conscripta declarat uberius. Omnium vero itinerum, omnium laborum suorum unicum fuisse gloriam DEI et Ecclesiae orthodoxae salutem, negari neqvit, qvicqvid etiam ogganniant veritatis et pietatis


page 72, image: bs072

Christianae osores. B. Polycarpus Lyserus epistola ad B. D. Jacobi Andreae filios et generos scripta, qvam Johannes Valentinus Andreae Famae Andreanae reflorescenti voluit attextam, scribit: Nec ullum Theologum inde a Lutheri temporibus exstitisse arbitror, qvi tantos labores, peregrinationes, odia, invidiam, obtrectationes et adversitates, qvantos ipse, sustinuerit. Qvod si igitur aliqua DEUS curis gaudia, amaris dulcia miscuit, et praemiis laborum, de gratis hominum animis testantibus, fidelem hunc suum qvodammodo recreare voluit, cur invidebitur illi, quod divinae benignitati prorsus venit adscribendum, adeoque nihil habet invidendum? Asservantur penes me Epistolae Danielis Andreae, Jacobi Andreae Filii, plurimae, e quibus abunde liquet, tantas Theologo illi nequaquam fuisse divitias, ut propter eas odia et malevolentias aliorum debuerit incurrere.

Multo minus merebatur Vir laboriosissimus judicium illud, quo eum post fata prosequitur Arnoldus, mox post adducta superius verba pronuncians: Und hat also seinen Lohn dahin gehabt. Poscunt insignia officia et beneficia Theologi illius, quae in B. Proavum meum, dum vixit, contulit, ut impietati huic pie contradicam. Quis tu es, Arnolde, alienum servum judicans? sive steterit, sive ceciderit, Domino suo stetit, aut cecidit. Eum vero stetisse et stantem in Domino obdormivisse sanctae pietatis leges jubent, ut credam. Sane si hominibus placere voluisset


page 73, image: bs073

Jacobus Andreae, alias vias fuisset calcaturus. Ast quia tanquam minister DEI et Christi nolebat fieri servus hominum, inimicitias eorum generoso contemtu vindicavit, et juxta Salomonis regulas aliquando respondendo, aliquando tacendo obtrectatores expugnavit. Vereor autem, ne Ministrum DEI imprudenter lacessentes et lacerantes aliquando inter [gap: Greek word(s)] sistantur conspicui. Resipiscere omnino debebit Arnoldus et criminationes, partim impias, partim absurdas, mature revocare, quibus in Domino mortuos citra omnem ab ipsis acceptam offensam oneravit audacior, filios tenebrarum et [gap: Greek word(s)] diffamatores plerumque secutus, adeoque de Spiritu tenebrarum intra animum suum regnante testatus.

Parte eadem secunda Arnoldus cap. XXX, ubi de controversia per Samuelem Huberum mota pro lixius agit §. 5. et 7. nonnulla de B. Proavo meo admiscet, e quibus non obscure lector rerum tunc disceptatarum nescius possit colligere, litem hanc per B. Polycarpum, si non primum excitatam, adauctam tamen miris modis et exacerbatam fuisse. In tota illa narratione Arnoldina jure meritoque desideraveris, quod tantum non omnia e scriptis Huberi desumserit, reliqua vero scripta sciens ac volens praeterierit, ne fucus, quem facere volebat Arnoldus, detegeretur. Judicare poterunt alii, annon oportuisset Arnoldum vel utriusque partis litigantium scripta excerpere, et ex iis sine partium studio delibare, quae ad elucidandam illam controversiam aliquid poterant


page 74, image: bs074

conferre, vel tabulas publicas Academiae Wittebergensis et alias, e quibus scriptorum Anti-Huberianorum plurima fuerunt descripta, chartis privatis Huberi de se ipso et causa sua testimonium fide non satis dignum perhibentis anteponere. Ast quia errori Huberi patrocinari volebat Arnoldus, alii nec poterant nec debebant audiri. Mihi nunc ea saltim examinare placet, qvae de B. Polycarpo refert, solius Huberistans testimonio, cum Historicum, si qvenqvam alium, obstringat regula juris: In causis controversis non nisi audita altera parte licet judicare, aut definire. Inprimis Arnoldus reprehendit B. Polycarpum, quod Hubero fraternitatem renunciaverit. Cur autem omisit causas, quibus permotus B. Proavus hoc fecit? Quia ipsi placuit eas omittere, mihi erit necesse indicare, ne B. Proavus turbator pacis publicae et Ecclesiasticae nil tale meritus credatur. Acta publica Academiae Wittebergensis, ad quae alias provocat Arnoldus, testantur, B. Polycarpum d. 16 Novembr. A. 1593 Huberum portentiloquia sua importunius propugnantem pie admonuisse: Domine D. Hubere, nisi mentem tuam mutaveris, ingentes adhuc Ecclesiae huic turbas dabis. Verba germanica ita sunt expressa: Herr D. Hubere, wo ihr euren Kopff nicht brechen werdet/ so werdet ihr noch greuliche Unruhe in dieser Kirchen anrichten. Ad haec reposuerat Huberus, isque iratotus aestuans: Ihr D. Polycarpe/ seyd aller Unruhe eine Ursache/


page 75, image: bs075

und wo ihr nicht anhero kommen/ so wäre keine Unruhe noch Uneinigkeit. Excipiebat adversus accusantem Huberum B. Polycarpus, nulla usus vehementia, conscientiam suam aliter testari, et se esse certissimum, qvod universa Academia et civitas aliud longe judicium de se sit perbibitura, et reliqui Theologi Hubero diserte contradicebant, eidemque importunitatem severe exprobrabant. Is vero haec omnia negligens, eadem plane verba impudentius repetere non erubuit. His auditis B. Polycarpus surrexit talia loqvens: Qvia turbatae tranqvillitatis agor reus, DEO ita annuente eo dirigam res meas, ut mihi sit integrum hinc qvamprimum reverti Brunsvigam. Eqvidem enim nec Ecclesiam, nec Scholam Wittebergensem turbabo; et locutus in haec verba abiit. Cum vero abeunti Polycarpo Huberus denuo objiceret: Tu D. Polycarpe, et adhuc unus estis causae omnis contentionis et discordiae; haec pervicacia in accusando et pertinacia in propugnando errore B. Proavum commovit tandem, ut discedens fraternitatem ulteriorem denegaret. Illa ipsa autem vespera conscius improbe dictorum adversus Polycarpum Theologos reliquos Hunnium et Gesnerum rogavit, ut penes D. Polycarpum intercederent pro se, ne fraternitatem omnem sibi negaret, sed indignationem adversus se conceptam exueret. Polycarpus Collegis amice respondit, se quidem per


page 76, image: bs076

importunas et falsas Huberi accusationes valde fuisse commotum, nihil autem irae vel indignationis iniqvae se contra eum gerere. De fraternitate pronunciavit, se eam non statim rursus posse promittere, cum intelligat omne propositum Huberi eo tendere ut et Confessionem orthodoxam et statum sic satis tranqvilum et commodum Academiae illius evertat, aut plane invertat. Qvod si autem posthac intermiserit utrumqve et erroneas locutiones ac opiniones vel abjecerit, vel rectius explicaverit, ratione fraternitatis eum vicissim se velle demonstrare, ut nec Huberus, nec alius qvisqvam habiturus sit, qvod in se reprehendat. Hoc responso Polycarpi a D. Gesnero illa ipsa vespera accepto Huberus ab Arnoldo prolata verba enunciavit, et ut calamo a Gesnero exciperentur voluit. Uter autem Theologorum in toto hoc negotio se pii et pacis vere amantis Ecclesiae atqve Academiae Doctoris titulo ostenderit digniorem, an Polycarpus, an vero Huberus, ipsa rerum gestarum series satis superqve edocet. Vix Arnoldus feret aequior, et fratris loco habebit, si quis eum turbarum in Ecclesia motarum vocitaverit facem et tubam, licet scripta ejus turbulenta in omnium manibus sint et conspectibus. Cur igitur ferre debebat B. Polycarpus et fratrem agnoscere, qvi nihil fraterni amoris et animi prae se ferebat, ac temere accusando nullius perturbationis


page 77, image: bs077

reum intime affligebat, ac perturbabat? Ast quia talis est in oculis et animo Arnoldi Polycarpus, qvi obzelum pro veritate et pietate culpari debebat, alia de eo absonum fuerat proferre, quam quae arguendi argumentum videbantur suppeditatura. Non autem sufficiebat Arnoldo, hoc unum B. Polycarpo in causa Huberiana objicere crimen. Adjicere oportebat plura, adversus B. Proavum meum pugnantia, qvae tamen evanescum sola scilicet Huberi autoritate nitentia. Dicit nimirum, D. Leyser habe Huberum in der Conserentz einen Haereticum gescholten. Falsissimam autem etiam hanc esse relationem Acta publica demonstrant. Obmoverat Huberus in noviter instituto Colloqvio Theologorum Polycarpo fraternitatis abnegationem. Responderat Polycarpus, qvi prudenter admodum omnem colloquendi partem hactenus Collegis suis reliquerat, ne novae exorirentur dissensiones, de eo nunc nihil esse dicendum, cum Collegae plura in hanc sententiam dicendi et animi sui sensa dextre interpretandi provinciam sibi passi sint imponi Et qvia qviescere nolebat Huberus, B. Polycarpus discedendo finem litigandi facere studuit. Huberus vero eum secutus acerbissimis et prorsus aculeatis verbis discessurum aggredi non dubitavit: Qvis Tu es Doctor? Qvis vel qvalis Tu es Pastor? Qvalis Tu es Superintendens? Tibi sangvis Christi aliter ob oculos est ponendus, Tu enim gravissimam debebis


page 78, image: bs078

reddere rationem. Cur enim mihi fraternitatem resignasti?
Polycarpus ad haec placidissime regesserat: Memineram dicti Paulini: Haereticum hominem post unam atqve alteram admonitionem devita. Eqvidem Te nondum habebo pro haeretico. Huc usque locutum B. Polycarpum importunior interpellaverat Huberus dicens: Qvid? an haeretico insignia et honores Doctorales tribuistis? Licet itaque Hunnius omni conatu motos componere fluctus et hominem ad modestiam majorem deducere laboraret, nihil tamen effecit, sed prolixius declamantem, imo debacchantem audivit Huberum: Nolo videri errores scripsisse; nolo videri errores defendisse; nolo videri errores juventutem docuisse. An me ejusmodi nugivendulum esse putatis? (habt ihr mich vor einen solchen Lumpendrescher angegeben?) qvi hodic aliqvid scribat et cras retractet? Qvibus dictis, morae longioris impatiens et Hunnio Augustinum libros Retractationum scripsisse monenti aurem praebere nolens profugit. Arbitretur autem Lector aeqvior, an verba B. Polycarpi germanice ita habentia: Nun will ich euch noch nicht pro haeretico halten/ sensum ab Hubero iis affictum, es hat ihn vor einen haereticum gescholten/ admittant citra perversam interpretationem. Et qvo de integro verborum eorumque, quae addere prohibebatur B. Polycarpus per Huberi intempestivam compellationem

page 79, image: bs079

turbatus, contextu constet, sciendum est, statim post abitum Huberi B. Proavum, qvae dicere voluerit, Collegis aperuisse, scilicet: Se cum adhuc pro haeretico habere nolle; qvia tamen neglectis crebrioribus admonitionibus sententiae suae inhaereat pertinacior nec monentes audiat, vereri se, ne haeretici vias calcet, sperare tamen, tandem victum iri. Et cum Jobannes dixerit: Si qvis ad vos venerit et eandem doctrinam non attulerit, ne ave qvidem ipsi dixeritis, se D. Polycarpum fraternitatem cum eo colere dubitare, dum rectas proferat declar ationes; qvod si vero monentes rectiora audiverit et resipuerit, fraternitatem ei non iri negatum. His ita enarratis, qvae Arnoldum latere non poterant, cum alias ad Consilia Wittebergensia provocet, mirari subit, quî eo impudentiae potuerit delabi, ut coeco qvasi impetu pronunciatis Huberi merito suspectis nulla adversus Huberum scriptorum habita ratione potuerit applaudere.

Fidei aeque lubricae nec satis bonae sunt, quae Arnoldus § 7 capitis illius in medium affert, seilicet B. Polycarpum durante illa controversia Huberiana doctrinarum haereticarum fuisse actum reum, nempe 1. non omnes homines ad imaginem DEI esse creatos. 2. Filium DEI non omnium hominum assumsisse naturam etc. Epicrisis Arnoldina additur: Worinen ihm eben so leichtlich wiederfahren können/


page 80, image: bs080

was Hubero und andern geschehen. Sed respondeo, aliud longe esse, si quis ceu Doctrinarum falsarum architectus aut Patronus accusetur, post susceptam vero defensionem accusationes illae cessent, aliud autem, si qvis erronearum sententiarum ab universa recte sentiente ac docete Ecclesia constanter fuerit convictus. Illud de B. Proavo, hoc de Hubero pronunciandum esse res ipsa loquitur. Et qvia Arnoldus ad scriptum B. Proavi Apologeticum: Erläuterung über drey Fragen/ welche D. Samuel Huber mit seinem Examine erreget hat/ provocat, scire pervelim e candidis rerum aestimatoribus, an non fides Historica postulaverit, ut seposita [gap: Greek word(s)] sua nihil ad rem faciente adjiceret Arnoldus, B. Polycarpum per hoc scriptum criminantibus ita satisfecisse, ut posthac nihil controversiae ipsi hoc nomine moverint, nec porro haereticarum opinionum reum egerint adversarii.

Qvae pag. 372 disserit Arnoldus, B. Polycarpum iis aggregans, qui contra Huberum scripserunt, confutari non debent. Scripta enim ipsa adhuc in Ecclesia ubivis obvia id ipsum demonstrant. In eo autem a vero aberrat Arnoldus B. Polycarpum inter Wittebergenses Huberi Antagonistas numerans, cum certissimum sit, eum aliqvot jam annos in aula Dresdensi haesisse, ubi toties ab Hubero per scripta publica lacessitus turbatori tandem, ne sibi solus sapere et victor evasisse videretur, respondit. Illud interea poscebat fides Historici, ut eadem sollicitudine scripta B. Proavi mei Hubero opposita recenseret,


page 81, image: bs081

qva Huberi chartas recensuerat. Certe Ecclesiae magis interest nosse eorum scripta, qvos universa Ecclesia approbavit, et ceu testes veritatis commendavit, qvam pleniorem imbibere notitiam chartarum, qvae turbatores et novatores protruserunt, cum harum lectio Ecclesiam confundere, et cives ejusdem simpliciores a veritatis via et amore sensim. qveat abducere. Hoc ipsum an Arnoldo fuerit propositum, ipsemet conscientiam (modo ea non erraverit) suam advocet, atqve audiat judicem.

Illud inprimis mihi videtur memoratu dignum, qvod vix ullus ante vel post Huberum surrexerit, novorum dogmatum fabricator, qvi tanto cum molimine, tantoqve cum fervore penes Politicos et Theologos, et qvidem speciosius causam Evangelicae Ecclesiae, cujus membrum et Doctor fuerat, praetendens causam suam egerit, qvam hic ipse Huberus. Neqve tamen omnes ejus conatus, innumera fere scripta, qvae in lucem emisit, qvicqvam pro ipso efficere valuerunt, imo, quod mirandum, ne ullus qvidem Ecclesiae Doctorum Doctori huic fuit suffragatus, neqve ulla inter Ecclesias, qvae Christianae dicuntur, portenta illa dogmatum umqvam post tanta temporum intervalla sua facere voluit. Vix igitur condonandum erit Arnoldo, qvod hominis universum christianum orbem oppugnantis ac tantum non evertentis patrocinium suscipiat, eumqve adversus integras Ecclesias earumqve sanos et sanctos Doctores mascule defendat. Ast omnis illius mali vera est et unica causa, qvod haud qvicqvam facile


page 82, image: bs082

arrideat Arnoldo, nisi novitatem et separationem ab Ecclesia ejusqve dogmatibus aut moribus sapiens. Nonne vero puduit tantum Historicum unius hominis testimonium anteponere tot fide dignorum Virorum assertionibus constanter adversus omnes contradictiones cum consensu Ecclesiarum et orthodoxae et heterodoxarum defensis? Non habebat profecto Arnoldus, cur de Huberi asseclis adeo gloriaretur. Ii enim fuerunt paucissimi, nec ullus ex ordine Theologorum calculo suo dogmata ejus approbavit. Qvae enim de M. Laurentio Fabritio, et Concionatore Onspachiensi addueit Arnoldus, tanti non sunt, ut errori Huberiano aliqvid ponderis addant. Qvibus artibus Casparem Hirschium, Virum cetera insignem, et de Ecclesia Evangelico-Lutherana ejusqve Doctoribus insigniter meritum qvem B. Jacobus Andreae, B. Lucas Osiander, B. Polycarpus Lyserus et plures his Theologi magni fecerunt, ad partes suas pertraxerit, eqvidem divinare neqveo. Fuerat is annos sat multos Secretarius Procerum Styriae, et Theologis ac Doctoribus orthodoxis ad docendum in Austria, Styria, atqve vicinis regionibus e Ducatu Wurtenbergico praecipue ablegatis ceu civibus suis beneficia et officia exhibuerat plurima, cumqve ipsis pro veritate Evangelica adversus Flacianos mascule pugnaverat. Familiarius praesertim vixerat cum B. Polycarpo, cui etiam codicem N. T. dono dedit, sub calcem libri A, 1575 hoc scripto mnemosyno: Non me pudet Evangelii Christi. Paulo inferins exstant haec verba: Caspar


page 83, image: bs083

Hirschius dono dedit suo Polycarpo Leyser; Graetiae VI. Martii. Sunt penes me ejusdem Epistolae nonnullae (qvas nunc cum aliis Appendicis loco dare juvat) ad B. Proavum, qvem fratrem suum et veterem amicum nominat, missae, et plerumqve de rebus ad Ecclesiam illorum temporum pertinentibus locutae, e qvibus liqvet, Viro huic Ecclesiae salutem atqve pacem curae fuisse et cordi. Qvomodo vero eo insaniae provehi potuerit, ut Praetorem (Boigt) tunc agens Calvvensem a Consistorio Wurtenbergico et ipso Duce per Consiliarios iterum iterumqve admonitus, ne qvidem a propugnando et promovendo publice Huberiano dogmate voluerit abstinere, adeoqve officium suum, et terras patrias maluerit deserere, qvam de Hubero saltim tacere, Dominus noverit. Illud obiter observo, huic Casparo Hirschio tunc Focklaburgi in Austria haerenti Apologiam dicti Rom. IIX, 29 a Samuele Hubero A. 1598 fuisse inscriptam, et qvidem ceu [gap: Greek word(s)] oder Streit=Genossen. Obstinationis scilicet Spiritus, qvi. Huberum agitabat, videtur eos omnes occupasse, qvos nactus est asseclas. Aliqvi tamen rectiora edocti, e. g. Eusebius Stetlerus, Ludimoderator Tubingensis, et alii, mentem et sententiam mutarunt promtissimi, Qvod si aliqvando Epistolae illae, qvas in scriniis servo, lucem viderint publicam, plenior non modo, sed etiam verior Huberianismi Historia, qvam qvae ab Arnoldo fuit conscripta, inde texi poterit. Qvia autem persvadeor, non ingratum fore lectori pio, si aliqvae


page 84, image: bs084

Huberi Epistolas e penu mea proferam, eas lubens communicabo. Priores qvidem testantur, qvanti Huberus B. Polycarpum fecerit, ab hoc etiam et ejus propinqvis per beneficia ille ad amorem reciprocum sit invitatus, posteriores vero testes esse poterunt Huberum omnem movisse lapidem, ut sibi assentientes inveniret.

Seqventur autem epistolae ordine temporis, qvo eas Huberus composuit. Prim, qvae inter meas reperitur, sic habet:

Salutem et pacem a Christo JESU Domino nostro.

REverende, et Clarissime Domine Doctor, munus tuum accepi a Domino Chemnitio: pro qvo tibi maximas ago gratias. Eruditam illam confutationem cupide legi, et qvid adversarii sub re indifferenti moliti sint, satis perspicue et pie per DEI gratiam demonstratume est. Legi etiam eam ob causam lubentius, qvod erga me studium et voluntatem tuam declarare voluisti. Atqve hoc ipsum in exilio meo consolationis habet [gap: Greek word(s)] non mediocrem, qvod in tanta autoritate Viri suo me favore et amicitia dignentur. Res in parria mea brachio Salvatoris nostri recte et fortiter administrantur, et Calvinianis coryphaeis judicium praeparatur, cujus jam sentiscunt calorem. Flagitio suo audacissimo omnem porro ad Magistratum Bernensem aditum sibi praecluserunt, et fallere amplius non poterunt. Magistratus vehementer est exulceratus, ausos fuisse sub nomine ipsius infamem suum edere librum, et nisi


page 85, image: bs085

metu turbarum a vindicta retraheretur, experirentur, qvid esset adeo illustrem Rempubl. diffamare. Suo autem tempore judicii divini malleum sentient. Musculus, qvo cum certamen exortum est, e vivis est sublatus, reliqvi exporrecta cervice expectant DEI manum ultricem. Scripseram ante septimanas aliqvot Bernam, tum Senatui, tum ad partem Senatoribus plurimis, atqve Calvinianam hanc scuticam, id est probrum, quo tota Respubl. flagellatur, pro virili manifestavi, meamque innocentiam judicandam proposui: atque insuper Consuli Reipubl. qvi caput est ejus, nisi antithesin meam nuper editam, hanc judicio suo approbatam in Senatum tulit, atque propria manu mihi rescripsit, esse lectam bona gratia, atque tabellario munus datum 2 florenos. Magistratus (sicut idem etiam scripsit) perstat in hac sententia immotus, non modose nunqvam approbasse illum librum adversariorum, sed etiam prohibuisse, ne admisceretur nomen Magistratus et porro etiam illius libri nullum patrocinium suscepturum. Qvod autem illi spreta Magistratus augusta autoritate, nihilominus id nefas ausi sunt, recte se habet: nunqvam suam iniqvitatem, qua DEUM et dominationes calcant, liquidius potuissent in apricum producere, neque commodior ratio inveniri potuit, ut Magistratus animum abalienarent. Libri mei importantur et magno omnium desiderio leguntur, atque ut appareat judiciorum DEI mirabilis et oeculta vis, cum primi libri importarentur, Magistratu adhuc in me commoto, publico edicto sancitum est, ut libri


page 86, image: bs086

mei comburerentur: jam a Magistratu ipso appeturitur, et multi Pastores ad veram accedunt agnitionem, cupiuntque Calvinismum ex omni exturbari patria. DEUS misericors non concidet hunc Spiritus sui nervum, sat scio. Qvod mea responsio in librum adversariorum non potuit istis nundinis evulgari, ego non sum in culpa: paratus jam erat in mense Decerabri. In caeteris causis etiam haec fuit, quod Illustrissimus Princeps et Comes Mumpelgartensis, Domini mei clementissimi, scripserunt ad Helveticas civitates atque condictum a Bernensibus conventum iterum urserunt, nullum autem perlatum est responsum. A nundinis (sicut etiam titulus electus Catalogo promittit) illico excudetur, et reliquae etiam qvaedam expeditiunculae meae adversus hostes nostros. DEUS aspiret vim, ut penetrent et operentur. Ut videas autem, R. Domine Doctor, quid Consul ille Bernensis scripserit de libro adversariorum, literarum ipsius copiam mittere volui. Plures etiam ad me scripsit literus ejusdem ponderis. In hoc sum, ut literae istae edantur et ejus voluntatem ea de causa requisivi, sic respondit, ut satis constet, non modo non reluctari, sed etiam haec quae scripsit ex Senatus Consulto ad me scripta esse. Qvod Bernenses mei videntur lentius ulcisci facinus Theologorum, neminem turbet: huic enim negotio tota innexa est religio, et Helveticum foedus [gap: Greek word(s)] (ut fit) aliqvid sollicitudinis affert. Exporrecta autem cum sit tota patria mea ad responsionem et confutationem meam, videbimus laetum eventum. Ipsum dico,


page 87, image: bs087

et me non ramen fallit, Satanam obluctatum viis Domini magnis viribus. Vincet autem Perruptor et gloriosum faciet nomen fuum. Vos pias vostras reddite preces in subsidium.

E Saxonia varia huc perferuntur. Rogo Dominum Doctorem, ne gravetur Ecclesiae illius statum mihi perscribere: et si laeta perferuntur, possunt illa Ecclesiae Christi in patria in salutare elocare foenus. Cupio R. R. D. D. Symmistis tuis ex me officiose salutem dici. Vale in Christo JEsu. Rogo etiam, ut adjunctae literae mittantur R. D. D. Mylio, qvem audio Wittebergae esse. Derendingae 1592. 10. Martii. R. T. D.

Observantissimus

Samuel Huberus.

Nolo de hac Huberi Epistola epicrisin addere. Qvam vanus autem fuerit vates, ipsa rerum et temporum series ostendit. Lutheranos enim paulo post inter Helvetios non amplius esse inventos qvis inficiabitur? Seqvetur autem citra epicrisin

Epistola Huberi II. Salutem et pacem a Christo JEsu!

REtulit mihi hodie Dn. Chemnitius, Reverende et Clarissime Domine Doctor, se literas abs te accepisse, et nomine tuo salutem nuntiavit. Pro tuo in me constanti amore ago gratias ingentes, et magnis te distringi negotiis, ut mihi scribere non possis, facile credo. Hoc tantum cuperem scire (in


page 88, image: bs088

autographo exstat cupere seirem, qvod tamen, quia error graphicus est: manifestus, emendavi) num literas scriptas in nundinis Francofurtensibus acceperis. Ex patria interea nullum accepi responsum memoratu dignum. Hoc autem constat, Magistratus propter Theologorum suorum infamiam valde esse perturbatos. Liber contra Theologos jam excuditur, et videbunt caeterae qvoque Ecclesiae, qvid hi in patria mea moliti sint. Optandum erat, ut in Saxonia res Domini expeditius succederet atque Calviniana lues ibi opprimeretur qvam citissime, aliis in terrorem. Sunt hi ex talparum genere, si maxime lucem jam plusculum defugiant et sese in crypta et latibula sua condant, majori tamen cum nisu majoriqve mole, ubi laetior fortuna aspiravit, erumpunt. DEUS inspiret animum fortem et alacrem, qvibus hoc negotium potissimum cordi et curae esse debet.

Mitto Domino Doctori hunc libellum in istis diebus excusum. Ubi cum Calvinistis acriter soleo depugnare, interea ut vices commutatae animuro exacuant, has in Jesuitas expeditiunculas perficio. Deus ubiqve illustret excelsum nomen suum. Valere te cupio R. Dne Doctor cum tuis Collegis in Christo JEsu. Tubingae 1592. 16. Maji

A. T. D.

Studiosissimus

Samuel Huberus.

Epistola Huberi III. Salutem et pacem a Christo JEsu, Domino nostro!



page 89, image: bs089

STudiosi isti, Reverende et Clarissime Vir, Collega honorande, a me petiverunt testimonium vitae et studiorum, qvo per autoritatem tuam apud matronam Nobilissimam, cujus sustentantur sumtu, sese in bene collocatis sumtibus approbare qveant. Cum vero cum nullo horum hactenus peculiarem aliquam contraxerim consvetudinem, arbitrabar officii esse, et ad testimonii certitudinem apprime necessarium, ut suam mihi diligentiam scriptis coram demonstrarent. Attulit itaqve Martinus Kraut Schinbekensis sua, qvae ex praeceptorum ore excepit, ex qvibus facile judicare potui, sedulum et industrium esse. Nec non mores qvoqve iisdem qvadrare videntur studiis, cum sedulitas tanta esse non posset in freqventandis lectionibus, si vitae indulgeret libidini. Gallus Schmegelius Bricensis multa etiam attulit, qvae diligentiam ipsius satis probarunt. Nicolaus Meisenius Brobachiensis non qvidem habebat multitudinem annotatorum; excusavit autem se propter adversam valetudinem: cui etiam excusationi facile fidem adhibere potui, cum candorem ejus aliis in testimoniis aperte invenerim. Johannera Velium Einbeccensem Saxonem monui, ut diligentius visitet lectiones et porro afferat annotata sua. Petiit a me, ut excusarem eum hoc nomine, si non veniat Brunsvigam, qvod interesse velit privatis nostris disputationibus. Hunc ubi veneris officii admonere et gravius, et diligentius poteris. Hi numero qvatuor sunt, qvi petiverant a me testimonium, hoc eo modo exhibui, qvo de diligentia


page 90, image: bs090

ipsorum pro virili aliqvid investigare potui. Reverendus Doctor Hunnius heri rediit ex Silesia DEI beneficio incolumis, nondum autem eum convenire potui, qvia sero advenit, atqve haec primo diluculo. Apud nos omnia eo sunt loco, ut tandem necesse sic nos congregari, nondum enim is mortuus est, qvi Ecclesiam hanc et Scholam multis abhinc afflixit annis. M. Grunius mortuus est: M. Thodenus alio se confert: D. Hertenbach subrogatus est in locum D. Salomonis, Haec vacantia loca ut idoneis et sincerae doctrinae ex professo addictis occupentur Viris necesse est, aut Philippicorum denuo dolis et sannis subjecti erimus. Cum proxime consultatum esset de subrogandis successoribus, hoc (licet difficulter) obtinere potui, ut ad adventum tum, D. Hunnii, tum reliqvorum Collegarum praesertim tuum differretur omnis deliberatio. Si Viri sumus, si Theologi, et qvidam Vestrum molitiones Calvinistarum non sine gravi experti sunt damno, diligenter hic aciem intendemus consiliorum, ne irrepat, qvem prius, qvam damnum daret, facilc excludere poteramus. Bis sumus perditi, et merito perdendi, si hoc opportuno rerum agendarum tempore in custodiis et vigiliis segnes sumus, neqve sine magna poena DEus omnem Ecclesiae calamitatem a nostro tergo reposceret. Qvae omnia, quo singula sint loco, invenies, Reverende Vir, cum huc veneris: et precamur Deum, ut te incolumem et sospitem, diu et nimis diu tanden desideratum adducat. Dominum Coelichium audio vocationem ad Ecclesiam Lipsicam renuisse.


page 91, image: bs091

Superioribus diebus Senatores sex Lipsia sunt vecti Dresdam, atqve aliqvi vocati Torgam. Hoc qvid sibi velit, nondum constat; animus autem est, perendie Torgam proficisci, ut offeram librum, qvem Illustrissimo Administratori Domino nostro Clementissimo dedicavi: cujus etiam exemplar, tametsi apud nos hic accipere poteras, per occasionem tamen hanc mittere volui: atqve addidi aliud exhibendum sratri, et amico nostro sincero Dn. Paulo Chemnitio.

Reverende Domine Superintendens, interim dum munuscula Tibi et Chemnitio adorno, mihi in mentem venit Amplissimo Senatui Tuo submissam voluntatem meam non ingratam fore, si eidem qvoqve libellum mitterem, fortasse nondum visum, interim vero ad cognoscendam Calvinianam voraginem non inutilem, ut opinor. Si placet itaqve et existimas non esse contra [gap: Greek word(s)] , offeras meo nomine aut si non toti Senatui, licebit alicui offerre, cui voles. Habebam ad manum germanicum scriptum, qvoqve, qvod iisdem his diebus prodiit, hoc qvoqve eo modo offerri cupio, sicut et prius. Fortasse aliqvi munus cum sit, sive munusculum cum sit libentius legent, tuaeqve insuper id dabunt autoritati. Germanicum ab Ambergensibus a me aliqvoties est petitum, qvi integri in religione frendentibus sese opponere cupiunt Calvinianis. Haec omnia cum convenerimus, fusius: atqve jam qvidem sic obruor negotiis, ut Domino Chemnitio scribere non possim, fiet autem alias: cupio ei salutem amantissime dici. In luctu me domestico versari propter obitum uxoris


page 92, image: bs092

meae, cui in omni aegrotationis tempore honestissima Socrus tua multa contulit beneficia, puto aliunde teaccepisse. DEUS iter tuum secundet, ut utrinqve laetitia magna nos amplectamur. Cupio salutem dici honestissimae conjugi tuae et familiae, atqve cumprimis inclyto Senatui tuo sincerisque Doctoribus. Vale in Christo JEsu. Wittenbergae Anno 1593. 2. Aprilis.

Tui Studiosissimus et Collega

Samuel Huberus.

Epistola Huberi IV. Salutem a Christo JEsu!

REverende Domine Superintendens, Studiosus hic, Tobias Martini Cygneus, mihi a M. Vito Wolfrumio communi nostro amico singula riter est commendatus, ut ei adminiculo (cum alioquin inopia impeditus felicem studiorum sacrum cursum peragere non possit) sim in prensanda aliqva paedagogia. Libenter et ex animo hoc officii praestabo: cum vero, sicut ex studiosi relatione audio, apud Virum praestantem, affinem tuum Granachium, talis vacet locus, atque hic cupiat suam illi collocare diligentiam, et se toti familiae iis, quibus oportet se approbare studiis et moribus: ut communi nobiscum commiseratione, tuam etiam non addas tantum voluntatem, sed etiam cum tuum consilium et autoritas plurimum in hac re valeat, iis quoque adjumento esse digneris. Caeterum de felici reditu


page 93, image: bs093

tuo ex animo gaudeo et gratulor. 7. Julii 1593.

Tui Studiosissimus

Samuel Huberus.

Sunt hae quatuor epistolae universae et singulae B. Proavo meo inscriptae, illud inprimis abunde demonstrantes, aliter de B. Polycarpo sensisse Huberum, cum errores ipsius nondum emanassent in vulgus, quam postquam Collega primarius veritatem et pacem, uti Oratio de dicto Zach. IIX, 19. Veritatem et pacem diligite, ab eo sub auspicium denuo inchoatae doctrinae publicae in Academia Wittebergensi d. 21 Maji 1593 recitata, et ibidem paulo post typis exscripta fidem facit, sincere diligens, erroribus imprudenter essusis urgente id ipsum officii ratione pie contradixerat, ne videlicet post vix sopitas in illa Schola atque Ecclesia turbas novae exorirentur. Male scilicet habuerunt incorrigibilem ac monitoribus asperum Huberum gravissimae admonitiones, per quas B. Polycarpus ad viam rectam voluit errantem reducere, licet eae non acerbitate, qua Huberus totus aestuabat, sed svavitate fuerint conditae. Quo igitur loco haberi debeant, quae Huberus B. Polycarpo citra jus et fas infensissimus adeoque intemperie affectuum actus effutivit, Arnoldus vero, cum illa lis diu quievisset, in lucem Ecclsiae non sine injuria B. Proavi denuo produxit, arbitrabuntur candidi controversiarum et rerum Theologicarum existimatores. Libertas dissentiendi et per dissensum contradicendi dogmaribus aut moribus Ecelesiae judice Arnoldo


page 94, image: bs094

cuivis debet indulgeri, contradictiones vero Theologorum, qvae turbatoribus et novatonbus omnia per intempestivam, aut improbam reformationem deformare satagentibus, jubente sie salute Ecclesiae, cui inserviunt, et stimulante recta conscientia, objiciuntur, ipsi merae sunt impietates, improbitates, caritatis Christianae neglectus etc. Haeccine conveniunt Historico de scripta Historia a partium omore vacua prolixius glorianti? Verum ut de Hubero constet, qvanta cum sollicitudine allaboraverit, ut aliquos vel Politicos, vel Theologos sortiretur suffragantes, binae illae epistolae, qvas adhuc subjungere lubet, testabuntur.

Epistola Huberi V. Dn. JOhanni Ludovico Mosero tunc Secretario, postea Consiliario aulae Elect. Sax. inscripta. Salutem et pacem a Christo JEsu Domino nostro!

AFFert tibi, Vir Prudentissime, Domine colende, filius meus duos, qvos nundinis istis evulgavi, libros, vobis omnibus necessarios, ut inclinato Saxoniae vestrae parieti humeros et dorsum obvertatis. Nolo itaqve proixius negotia tua interturbare commemoratione causae et rei, cum extent haec in ambobus libris abunde et qvoad sat est. DEUS aperiat corda vestra, ut ingravescenti malo maturum exqviratis et adhibeatis remedium. De tuo candore,


page 95, image: bs095

pietate et zelo nemo dubitat. Audendum autem est in nomine Domini, et scoriae humanarum autoritatum oculis nostris abstergendae sunt, atque incumbendum viribus maximis in tanta necessitate, ut nomen DEI glorisicetur, DEI inqvam, cujus gratiam et misericordiam implorabis atqve opem contra Diaboli insultus et astutias in ultimo agone tuo. Ipsemet, Pussime Vir, considerare jam potes, vix frontem, vix preces subrigi et attolli posse ad hunc, cujus nomen profusumqve sacrosanctum nomen passi sumus (si culpa nos adstringit) conculcari et prophanari, tot simul pereuntibus animabus, qvarum jactura nullo mundi pretio reparari potest. Neqve vos ignorantia aliqva facti excusare poterit, habetis enim D. Hunnii, D. Polycarpi et D. Osiandri, a qvo isti inflammati sunt, dicta et facta ante oculos, fraudumque fabricam, inqva vos totamque Saxoniam, dico etiam Germaniam exstingvere conantur. Nec valebit porro, ut dicere qvisqvam velit, non puto Hunnium calvinisare. Qvid putatis vos Domini et Consiliarii? ignem ardere et jam Ecclesiam amburere coram cernitis, et qvaeritis, num ignis aliqvis sit? Aut sufficit ne vobis, si incendiarius deprehensa face in manu ipsius et fune scintillante neget, se incendium aliqvod moliri? O Domine Secretarie, ista calamitas et supina oscitantia evertet omnem Ecclesiae statum, cum videre haec non volumus, qvae videmus, et credere nolumus, haec fieri et patrari, qvae fieri videmus: modo ne molestas aliqvas in avertendo malo creemus horas. Sic factum est olim in oriente: Jam


page 96, image: bs096

Occidenti id ipsum incumbit malum et extrema pernicies. Rogo, Praestantissime Vir, ut tua qvoqve ope et benevolentia adjnves hunc meum filium in prorogatione impetranda stipendii. Munuscula haec accipias animo sereno, et digno ordine atqve autoritate tua, sciasqve Huberum nulla adhuc exilii procella sic esse defatigatum aut compulsum, ut animum a vobis candoremque abstraxerit. Vale in Christo JEsu. Spirae Ao. 97. 8. Martii. T.

in Christo

Samuel Huberus.

Qvi. fuerint illi libri, qvos Huberus ad Moserum misit, ex Epistola ipsa agnoscere non licet. Temporis vero ratio svadet, ut credam fuisse (1.) Apologiam Confessionis Huberianae, cujus titulus sonat: Rettung meiner allezeit beständigen Bekänt niß von der Gnaden-Wahl/ etc. cui praemissa est Praefatio ad Electores Principes, ceterosqve S. R. I. Ordines verae et invariatae Confessioni Augustanae addictos scripta d. 9 Februarii 1597. (2.) Informationem et Manuductionem etc. Kurtze Anleitung und Nachrichtung/ wie man D. Egidium Hunnen und D. Lucam Osiandern/ samt ihrem Anhang examiniren/ und dieselbigen in mitten des Leugnens in aller Calvinisterey erhaschen solle. Epistola Dedicatoria ad serenissimos Principes Dn. Fridericum Gulielmum, Ducem Saxoniae et Electoratus Administratorem, Dn. Johannem Georgium, Marchionem Brandenburgensem et Electorem, Tutores


page 97, image: bs097

Principum juventutis familiae Electoralis Saxon. et ad Dn. Fridericum, Ducem Würtenbensem, Dominica Reminiscere 1597 Spirae conscripta praemittitur. Qvot vero falsitatibus, erroribus, absurditatibus, calumniis, criminationibus hi libri scateant, testantur Apologiae publicae, qvas B. Osiander, B. Hunnius et B. Lyserus cum approbatione universae Ecclesiae adversus Huberum evulgarunt. Verum tanta fuit in hoc Viro pervicacia et impudentia cum imprudentia consociata, ut nullis rationibus aut demonstrationibus vel evidentissimis, nullis precibus et obtestatio nibus permoveri potuerit, ut errorem semel propinatum et propugnatum abjiceret et Ecclesiam turbis diuturnioribus implere dubitaret. Qvin imo eo usqve audaciae est progressus, ut A. 1609 M. Septembr. B. Proavum meum Torgae tunc in comitiis provincialibus haerentem per literas admoneret, monti se vicinum omniaqve abaco DEI diligenter inscripta esse cogitaret, omniqve invidia ac praejudiciis abjecto de universali sua Electione serio statueret. Doleo has literas periisse, vel penes alios delitescere. Non enim, si mihi essent ad manus, eas inviderem. Ut vero appareat, B. Proavum has admonitiones ceu minus pias et necessarias repudiasse, nosse debebit lector amicus gravirer admodum Hubero respondisse B. Polycarpum, scilicet nimis seros esse Huberi monitus, cum jam dudum de [gap: Greek word(s)] cogitaverit, seqve ad eam, uti par esset, praeparaverit, neqve etiam se huc usqve distulisse seriam et accuratam controversiae ab Hubero motae considerationem,


page 98, image: bs098

utpote qvod publicis antehac scriptis testatum fecisset. Atqve in hac Huberianismi fancta oppugnatione B. Polycarpus usqve ad extremum vitae habitum, DEO sit gratia, perseveravit. Sciebat enim, in qvem crederet, et qvod is ipse sibi depositum suum esset custoditurus usqve ad illum diem, qvibus verbis Paulinis Confessionem suam et coram Collegis, aliisqve plurimis paulo ante obitum voce editam, et scripta testamenti litera iteratam, obsignavit.

Egregie qvidem Johannes Keckius, J. U. D. et Scabinatus (non Regiminis, uti Arnoldus asserit, id qvod obiter fuerat observandum) Magdeburgico-Hallensis Assessor, fingit, B. Proavum meum sententiam suam mutasse. Ita enim in libro, cui Ministerium Islebiense, interprete utens Christophoro Schleupnero, Superintendente et Collega suo, alium librum opposuit, cujusqve A. 1610. in 8 editi titulus aliter atqve Arnoldus retulit, sonat, scilicet: D. Johann Kecks einfältige und aus GOttes Wort beständige Bekäntniß von GOttes Gnade-Wahl/ oder Versehung und Verordnung in Christo JEsu zum ewigen Leben/ in drey unterschiedenen Haupt-Fragen abgetheilet; p. 128. seq. loqvitur: Also ist auch/ GOtt Lob! (ita vero nomen Dei in testimonium mendacii adductum profanatur impie) noch zu unsern Zeiten/ dieser reinen Lutherischen Bekäntniß der Herr D. Polycarpus Leyserus,


page 99, image: bs099

Churfürstl. Sächsischer Hoff-Prediger zu Dreßdem/ welcher in diesem instehenden 1609 Jahre am Sonntage Reminiscere in St. Ihomas-Kirchen zu Leipzig eine Predigt gehalten/ und darinnen mit nachfolgenden Worten gelehret: die Calvinisten machen viel plauderns vom Glauben/ und sprechen/ derselbe sey nicht in allen Menschen/ darum daß nicht alle Menschen zum ewigen Leben erwerhlet seyn. Ich sage nein/ denn alle/ alle Menschen sind zum ewigen Leben erwehlet in Christo etc. Und hat darauff solches mit vielen Zeugnissen der Schrifft herrlich dargethan.

Ast purum putum hoc esse Keckii figmentum, qvod demum post obitum B. Proavi e tenebris in lucem prorupit, probo (1.) qvia Huberus in Epistola M. Septembr. A. 1609 scripta, cujus supra meminimus, fabulae hujus nullam facit mentionem, id qvod tamen non fuisset intermissurus, si vel minimam veritatis speciem habuisset. (2.) Qvia B. Proavus aliter plane ad Huberi literas respondit, qvam ut istiusmodi mutatio Viri inde qveat colligi (3.) Qvia paucis ante beatum discessum ex hac vita hebdomadibus concinnato, et consignato testamento se hostem Huberi cum ingenti [gap: Greek word(s)] et [gap: Greek word(s)] , qvam unicus fidei largitor in ipso usque ad finem vitae conservavit benignissimus, est professu. Ipsa B. Polycarpi verba, prout in testamento d. VI Eidus Januar, consummato exstant, juvat repetere:


page 100, image: bs100

Was ich in meinem Ministerio bißhero über die 36 Jahr in Desterreich/ in Sachsen/ in Braunschweig/ in Meisseu gelehret/ geprediget/ gelesen und geschrieben habe/ in unterschied lichen Büchern/ sonderlich in meinem Genesi, Harmonia Evangelica, Locis Communibus Chemnitii, meinen Catechismus-Predigten/ auch Streit-Schriffren/ dabey will ich mit Hülff und Beystand des Allerhöchsten biß an mein seeliges Ende beständig verbleiben/ freudig darauff absterben/ und gerrost für meinem HERRN JEsu Christo erscheinen. Bleibe also und sterbe als ein Feind aller Feinde Christi/ aller Jesuitischen Greuel und Blut-Practicken/ aller Calvinischen Sophistereyen und Irrthümer/ aller Flacianischen und Huberischen Schwermereyen/ und vermahne hiemit aus väterlicher Treue und Liebe alle meine Kinder/ sonderlich aber die Söhne/ daß sie bey dieser Lehre/ Glauben und Bekäntniß auch beständig verharren/ nicht davon abweichen/ sondern biß an ihr Ende solchen behalten wollen/ so wollen wir anch im ewigen Leben einander mit Freuden wieder sehen/ und für Christo dem HERRN ewiglich wohnen. Ubi jam Keckio frons, pudor, et conscientia, qvod


page 101, image: bs101

Ecclesiae persvadere audeat, B. Polycarpum ceu Huberianum sub finem vitae se probasse? Itane cum Jesuitis et Cappucinis fas erat comminisci, qvae omni destituebantur probatione? Hi enim testante B. Huttero non erubuerant mentiri, B. Polycarpum paulo ante agonem valedixisse nostrae Ecclesiae et palam fassam esse, se contra conscientiam Pontificios impugnasse, illudqve peccatum serio deprecatum fuisse: qvin et doctrinam Pontificiam ut vere coelestem agnovisse, filiosqve et caeteros haeredes sancte obtestatum, ut bona sua ad fundationem Monasteriorum et Collegiorum Jesuiticorum conferant, dum modo ex voto vivere et DEI gratiam deinceps experiri velint. Idem sane Spiritus, qvi ad haec fingenda animavit Pontificios, D. Keckio autor fuit, ut falsa de B. Proavo in vulgus spargeret. Seqvitur tandem

Epistola Huberi VI. ad Superintendentem Qviccaviensem et Pastores Ecclesiarum illi Dioecesi subjectarum. Salutem et pacem a Christo JEsu Domino nostro!

QVid et qvamobrem petam, servus et testis JEsu Christi, sub diuturna hac afflictione, Reverendi, Viri, Conservi ejusdem Domini nostri JEsu Christi, ex libellis, qvos mitto, intelligere potestis Si in domo Domini ambulamus, si unum habemus


page 102, image: bs102

Dominum, unam spem vocationis, si unum judicem, si omnibus pro legatione, qvam qvisqve pro Christo obiit, reddenda est ratio, si nihil nisi gloria Christi, qvam ingenua constantia et confessione sanctificare debemus, nobis curae esse debet, si bona conscientia in judicio apparere volumus, nemo vestrum hanc ad corda et confessionem vestram appellationem respuet et contemner, sed patefaciet lumen cordis sui, si non propter me, qvem erucis Christi probrum mundo fecit [gap: Greek word(s)] , at propter ipsum Christum, qvi pro nobis mortuus, et qvem annunciare debetis, de cujus nomine agitur et gloria, et ego conservus vester propter hunc ad vestrum testimonium, qvod veritati et Christo ipsi debetis, confugio et appello. Eritis itaqve justum judicium patefacturi; non cogitaturi ad vos non pertinere, qvae in templo DEI et de communi Ecclesiae salute aguntur; nec etiam adspecturi hominum vultum, qvi me ut seductorem condemnarunt: nec deniqve dicturi, pendere vos a censura aliorum, Ita enim Ecclesia semper passa fuit martyrium ab iis, in qvorum arbitrium et potentiam rejecta est religionis cura et potestas. Verbum DEI vobis est commissum, juxta qvod illi, vos et ego judicabimur, id verbum est in medio vestri. Si mea itaqve confessio condemnanda est, ex verbo DEI, non ex autoritate hominum condemnanda vobis erit; si autem verbi habet lucem, ne sitis [gap: Greek word(s)] , et arma nulla convertite adversus JEsum Christum Salvatorem vestrum, in cujuscunqve hominis gratiam. Inspiret


page 103, image: bs103

Vobis JEsus Christus lucem regni et gratiae suae. Halae Saxonum 1904. 20 Aprilis

Vestri observantissimus

Samuel Huberus, D.

Intueatur R. Dominus Doctor absqve ulla [gap: Greek word(s)] JEsum Christum, coram qvo vobis comparendum erit.

Cur Huberus ad hos Ministros eorumqve Ephorum, qvi tum erat Vitus Wolfrum S. Theol. D. has literas scripserit, non videtur esse obscurum. Qvia enim ad honores supremos in Theologia Competitores nactus Salomonem Gesnerum et Vitum Wolfrum ascenderat, adeoqve de amicitia hujus, id qvod etiam literae modo memoratae innuunt, vivebat securior, hunc cum aliis Ecclesiarum Ephoris, ad qvos per scriptum aliqvod, cui titulum fecerat Provocationis ad omnes Theologos etc. praecipue crediderat debere compellari. An et qvid Hubero Wolfrumius responderit, eqvidem ignoro. Illud autem certo affirmare habeo, qvod hic illi nunqvam fuerit suffragatus. Patet hoc praeprimis ex Articulis pacifieationis, qvos Ecclesiarum et Academiarum Dresdensis, Lipsiensis, Wittebergensis Doctores ac Ministri nec non Theologi in Synedrits Electoralibus Misnensi atqve Cygneo tunc adhibiti suis manibus subscriptos Serenissimo Saxoniae Electori idipsum exposcenti serio exhibuerunt, Hubero pacem per literas crebriores petenti offerendos. Vulgavit hos articulos B. Proavus meus instar Appendicis cum extorta Relatione (oder abgenöthigtem Bericht für fromme Christliche Hertzen beydes


page 104, image: bs104

von dem leidigen Streit/ welchen D. Samuel Huber über den Artickel von der ewigen Gnaden-Wahl GOttes vor etlichen Jahren erreget/ und denn auch von der Provocation, welche es den unlängst Anno 1604 gehaltenen Leipzigschen Oster-Marckt an alle Theologos, Superintendenten/ Pastores und Diaconos publiciret hat; ita qvippe integer libri titulus habet) illo ipso anno 1604 nominatis sub finem Theologis illis et Ministris, qvi iisdem subscripserunt. Inter eos autem Vitus Wolfrum ultimo loco comparet memoratus.

Neqve mirum videri debebit cuiqvam, qvod Vitus Wolfrum ab Huberi sententia fuerit alienior, cum ceu Doctor Theologiae in Academia Wittebergensi renunciatus libris Ecclesiae nostrae Symbolicis, qvi alia longe tradunt de Electione, fidem eamqve jurejurando firmatam publice dederit. Imo vix ullum in aliis locis Huberus habuit parastatam verum et perpetuum. Gratulandum enim est Ecclesiae, ut cum B. D. Valentino Alberti, Theologo qvondam Lipsiensi, Praeceptore meo etiam post pia fata venerando, loqvar, qvod error hic solius prope Huberi fuerit cumqve autore suo sepultus sit. Nimirum speciem habebat nullam, qvae capere alios potuisset, natus ex zelo sine scientia adversus Calvinianos. Non ergo habebat Arnoldus, cur gloriaretur, spem Lucae Osiandri fefellisse, qvam.


page 105, image: bs105

Epit. Hist. Eccles Cent. XVI. lib. IV. cap. 45 p. 1095. his verbis declaraverat: Spero, hanc Huberianam controversiam, una cum suo autore, exspiraturam. Nihil enim eorum, qvae contrarium qveant evincere, in med um adduxit Arnoldus. Ex iis qvippe, qvos ceu suffragatores Huberi mernorat, non nisi solus Keckius post obitum Huberi vixit superstes, id qvod mihi e Godofredi Olearii Halygraphia innotuit. Ast probatione indigebit adhuc, qvod Johannes Keckius mortuo jamtum, imo vivente adhuc Hubero iisdem erroribus manserit immersus, Rectius forte conjecero, qvodaliis negotiis iisqve publicis addictus [gap: Greek word(s)] illam, qvam per intempestivam defensionem Huberi demonstraverat, a Ministerio Islebiensi monitus ac confutatus abjecerit, cum hactenus Apologiam scripti prioris a Keckio publicatam nec viderim, nec ab aliis in hanc sententiam commentatis citari meminerim. Rectiora itaqve edoctus a Theologis orthodoxis acqvievisse et veritati victas videbar dedisse manus.

Dum haec scribo, Fasciculus scriptorum Huberianorum cum intersertis qvibusdam aliorum chartis a Plurimum Reverendo et Amplissimo Dn. M. Henrico Philippo Gudenio, Ecclesiaste in templo Cathedrali apud Eimbeccenses, Cognato atqve in Christo Fratre Conjunctissimo, mecum benivolê communicatur. Ex eo qvaedam huc facientia dabo, licet doleam, mutila valde esse, qvibus nunc utor et fruor. Inprimis benivoluni lectorem ignorare nolo, bina in illo ipso Fasciculo deprehendi schemata


page 106, image: bs106

Epistolarum Huberi ad Electorem Saxoniae Christianum II. d. 1. Januarii et d. 1. Novembr. 1612 scriptarum, una cum Epistola alia d. 9 Julii A. 1611 ad fratrem Electoris Johannem Georgium exarata. In iis universis et singulis tradit Huberus literas B. Polycarpi, paulo ante obitum ad Huberum datas, de innocentia sua ac doctrinae veritate, ejusqve cum articulis Visitatoriis consensu publice testari. Haec autem more ipsi valde solenni finxisse Huberum, ut fucum faceret et eo facilius restitutionem in terris Saxonicis impetraret, vel inde colligere licet, qvod ipsa illa actio Dresdae A. 1611 super negotio Huberiano jussu Electoris denuo instituta, ad qvam provocare non erubescit Huberus in supra indicatis Epistolis, hunc fuerit sortita eventum, ut ipsi silentium et qvies imponerentur. Complectitur hic Fasciculus Decretum Consilii Electoralis Dresdensis, qvod verbo tenus repetere non abs re erit: Der Durchlauchtigste/ Hochgebohrne etc. S. Churfürstl. Durchl. haben auff D. Samuel Hubers an Deroselben Geheimbte Räthe gethanes Schreiben unterm dato Goßlar den 2 Aprilis A. 1611 zum Bescheid zu geben befohlen/ es werde sich wohl erinnern/ was in dem von ihme itzo angezogenem Religions=Streit bey währender Administration und hernach zu unterschiedenen mahlen vorgelauffen/ gehandelt und beschlossen worden/ dabey lassen


page 107, image: bs107

es S. Churfürstl. Gn. allerdings nochmahls bewenden/ und solte es Huber diese zuvor von ihme genugsam verunruhigte/ itzo aber in einem ruhigem Stande sich befindende Kirchen hinfüro unangefochten und unbetrübet lassen. Signatum Dreßden am 29 Julii A. 1611.

Churfürstl. Sächß. Cantzley daselbst.

Qvanta ergo in hoc Viro fuerit impudentia et importunitas, ut toties auditus, monitus et correctus resipiscere noluerit, novis etiam semper supplicationibus Serenissimum Electorem et alios Saxoniae Duces eandem reponens et recoqvens cramben impetu qvasi facto adierit, alii velim arbitrentur. Etenim qvod semel atqve iterum in aulis Electorali non secus ac Vinariensi repulsam tulerit etiam antehac, praesertim postqvam intellexerant aulae utriusqve Proceres, qvod oblatae pacis specie incautos fallere, publicis vero admotus muneribus pristinos errores renovare satageret, toties pronunciatae sententiae, qvarum tenor partim a B. Proavo, partim ab aliis Huberum oppugnantibus est enarratus, abunde declarant. Inqvietum ac turbulentum plane ingenium litigia domestica, qvae cum uxore ipsi intercesserunt diuturniora et graviora, produnt. Idem


page 108, image: bs108

probant regressus ad terras Saxonicas, e qvibus per Principum jussa fuerat dimissus. Exemplum literarum dimissorialium, ubi dici sveverunt, in saepius allegato Fasciculo ipse Huberus voluit asservari. Eae autem integrae sic habent: Unsere freundliche Dienste zuvorn. Ehrwürdiger und Hochgelahrter/ besonders guter Freund; Demnach wir uns zu erinnern/ was massen bey dem Durchlauchtigsten/ Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Friedrich Wilhelmen/ Hertzogen zu Sachsen/ Vormunden/ und der Chur-Sachsen Administratorn, etc. Unserm gnädigsten Herrn/ so wohl auch uns allhier/ ihr unterthänigste und fleißige Ansuchung gethan/ daß euch in diesen Landen und Frürstenthum zu wohnen/ und häußlichen nieder zu lassen verstattet werden möchte.

Wann dann Seine Fürstliche Gnaden sich itzo gegen uns gnädigst resolviret und erkläret/ daß S. F. Gn. bedencklich seyn will/ euch euer häußlich Anwesen zu verstatten/ als haben wir euch solches empfangenem Befehlich nach hiermit zur Nachrichtung zu wissen machen sollen; Und stellen darauff in keinen Zweiffel/ ihr werdet numehr eure Gelegenheit anderweit zu bedencken/ und angezogener Resolution gemäß euch zu erzeigen wissen. Daran


page 109, image: bs109

geschiet Seiner Fürstlichen Gnaden Meynung/ und wir seynd euch freundlich zu dienen geneigt. Datum Weymar am 14 Junii, Anno 1600.

Hochgedachtes unsers gnädigsten Fürsten und Herrn verordnete Cantzler und Räthe daselbsten.

Cancellarius in aula Vinariensi tunc erat Marcus Gerstenberg D. qvi Hubero valde erat propitius, turbas vero ab ipso Ecclesiae pertinaciter datas plane improbabat. Juvat e saepius dicto fasciculo binas Illustris hujus Viri Epistrolas depromere et cum orbe erudito communicare. Altera Germanico idiomate ad M. Martinum Rutilium Diaconum Vinariensem conscripta sonat: Lieber Gevatter/ D. Hubers Elend ist mir treulich leid/ ich habe auch mehr dabey gethan/ denn es weiß oder gläubet/ habe aber allezeit erinnert des Esaiä Rath/ der spricht: In silentio et spe erit fortitudo vestra, so will es das nicht gläuben/ sondern kehrets um/ und spricht oder denckt doch: In clamore et turbis fortitudo vestra. Was es bißher damit ausgerichtet/ hat es mit Schaden/ und andere Leute mit Schmertzen erfahren. Mit grosser Mühe habe ich ihm zu Erffurth Herberge erlanget/ es hats aber


page 110, image: bs110

nicht erleiden können/ ist darnechsten nach Halle gewendet. Was dem frommen Oleario vor Ungemach und vor ein Gebeiß in der Kirchen entstanden/ habe ich wohl gehöret. Itzo hat es das Büchlein de Ecclesia gemacht/ in effectu stecken alleine seine Händel darinnen/ eadem est fabula mutato tantum habitu, und es ist ein paragraphus darinnen/ den ich auch in margine notiret/ der wird ihn/ wenns publiciret wird/ aus Erffurt jagen. Mein betrübtes Weib hat mir diese Tage geschrieben/ und ich will in wenig Tagen zu Erffurt Fleiß haben/ ihnen eine Herberge zu schaffen. Der nie kein Vöglein hungern ließ/ wird auch vor sie sorgen/ und ich will sein Knecht seyn/ wenn es stille ist. Wo nicht/ und es wiederfähret ihm zu Erffurt wie zu Salfeldt/ so wird jederman sagen: Qvilibet est faber suae fortunae. Hiermit meinen Dienst und alles Gutes. Sign. den 6 Maji 1601.

M. Gerstenbergk/ D.

Altera Epistola ipsi Hubero inscripta seqventem in modum se habet: S. Vicem tuam ex animo


page 111, image: bs111

doleo; remedium ignoro; stuporem tuum demiror. Petis enim ab Illustriss. functionem, non ignorans Illustriss. P. P. Fratrem ad nomen tuum exhorrescere; nisi si illud putas causam tuam et petitionem promovere posse, qvod Academiam Jenensem haereseos, totam etiam Ecclesiam hujus provinciae praevaricationis et per suum silentium proditae religionis insimulas. Antea te monui ex Esaia, ut in silentio et spe qvaereres fortitudinem tuam; Et qvidem, qvantum ex literis tuis intelligo, non desunt fructus tui silentii, si uti scribis non amplius tantopere a Te dissident adversarii tui. Vides igitur nec spei nec patientiae convenire; neqve dignum esse Tuo loco et ordine cum disturbio pacatae Ecclesiae etiam invito DEO velle emergere et qvidem sine vocatione speciali.

Qvamobrem auctor tibi sum, ut te qvam celerrime iterum domum conferas et in nidum tuum recipias, Deiqve auxilium in timore Domini exspectes. Non est hic labor unius diei, neqve unius capitis. Longe plus habet haec actio in recessu, qvam in fronte promittat. Et qvid tandem si tecum vivam inglorius? tecum exulem? tecum etiam moriar? Expecta Dominum, ipse faciet, IPSE faciet, cujus causa est propria et qvi etiamnum pro Ecclesiae suae incolumitate vigilat.

Ego vero de hoc toto negotio altius deliberandum censeo, daturus operam sedulo, ut


page 112, image: bs112

per commodam occasionem ille qvaeratur modus, qvi Ecclesiae salutaris aestimari qveat. Vale. Dabantur 16 Novembr. Anno 1601.

M. Gerstenbergk/ D.

Qvod vero graves Illustris Gerstenbergii admonitiones susqve deqve habuerit Huberus, vel inde probare potero, qvod paulo post acceptas ejus literas Catalogum insigniorum Apostatarum, uti qvidem ipse scribere audet, scripto consignaverit. Sunt vero tales ab Hubero crediti et [gap: Greek word(s)] pronunciati D. Georgius Mylius, D. Mamphrasius, D. Johannes Pappus, D. Zacharias Schilterus, D. Burchardus Harbartus, D. David Chytraeus, Theologi Tübingenses et Stutgardiani, Theologi Rostochienses, M. Hermannus Vakerus, Minister Ecclesiae Vinariensis, M. Georgius Silberschlagius, Minister Ecclesiae Erffurdensis. Hos cum Hubero et pro ipso universalem electionem tradidisse primum ac defendisse, deinde aliter docuisse comminiscitur impudentior. Gaudeo tamen, qvod in hunc Catalogum referre dubitaverit B. Proavum meum, licet in literis ad Principes post obitum B. Polycarpi scriptis similia plane confinxisse Huberum observaverim.

Unum adhuc annectere non abs re erit in fasciculo saepius citato delitescens, scilicet Formulam Provocationis sive Appellationis, qvae animum nec pium nec tranqvillum arguit. Eam ad Cancellarium Gerstenbergium missam sed statim remissam sua manu conscriptam reliqvit Huberus, et qvidem his conceptam verbis; Ego Samuel Huberus D. S. S. Theologiae


page 113, image: bs113

in controversia cum D. AEgidio Hunnio et complicibus ejus indignê circumventus et oppressus ductore et adjutore D. Georgio Mylio: provoco et appello ad Illustrissimum Principem ac Dominum, Dn. Fridericum Wilhelmum, Pro Electorem, Ducem Saxoniae etc. Dominum meum clementissimum, et peto in omni subjectione, ut ad jus mihi dicendum ipsius Celsitudo me coram audiat: vel efficiat, ut audiar sive in Conventu Superintendentium et Ministrorum haereditariae suae ditioni subjectorum, sive coram Consiliariis, sive in publica disputatione in Academia Jenensi. Demonstraturus sum (1.) qvod D. Georgius Mylius factus sit desertor et hostis Visitationis Saxonicae. (2.) qvod novis, blasphemis et funestis erroribus Ecclesiam et Scholam Jenensem corrumpat et evertat. Haec nisi probavero palam et perspicue, ad omnem poenam me sisto ferendam. Sic appellarunt in si milibus oppressionibus ante me alii qvoqve et auditi sunt. Sin autem haec est seculi hujus sors, ut appellatio in eo facta locum in terris amplius habere non possit: Tibi, JEsu Christe, appellationem offero, ut tu ipse meam innocentiam fidemqve erga Saxonicam Visitationem et hanc in autoribus suis cladem Ecclesiae et provinciae istius in magno judicii tui die patefacias et judices, Amen 1601. d. 13. Febr. Erfordiae.

Ne autem nimis excrescat haec Apologia, alia qvoqve ab Arnoldo adverdus Proavum meum B. D. Polycarpum Lyserum in scenam protracta debebunt


page 114, image: bs114

cum cura ponderari. Inprimis odium suum contra Optimum Virum prodit Part. II. lib. XVI. cap. XXXII. §. 19. seqq. morsibus vere venenatis scripta ejus arrodens. Videtur qvidem §. 19 fidem suam historicam per allegatum e B. Proavi Epistola dedicatoria, concionibus catecheticis, qvibus titulus est: Calvinismus, praemissa, velle firmare, aliter tamen longe se rem habere manifestum est, si integer verborum B. Polycarpi contextus spectetur, et qvemadmodum vera a falsis segregando singula propinaverit, ob oculos ponatur. Ita vero B. Polycarpus loco per Arnoldum citato loqvitur, postqvam pluribus demonstravit, vivente et provincias Electorales administrante D. Augusto Electore ita dictos Crypto-Calvinianos doctrinam Lutherano-Evangelicam expugnare non valuisse: Hernach bey Schur-Fürst Christiani Zeiten/ ob wohl S. Chur-Fürstl. Gn. von GOtt dem HErrn mit hoher Weißheit und Verstande gnugsam begabet gewesen/dennoch weil S. Fürstl. Gn. von den Calvinisten noch nicht so offt und hart betrogen worden/ als der Herr Vater/ und derwegen den Leuten leichtlicher trauere/ sich auch grösserer Treue zu ihnenversahe/ denn es leyder bey etlichen befunden/ da hat man zum ersten verschlagene Köpffe abgefertiget/ die haben mit unverschämter Stirne und lauter Teuffels-Lügen/ durch sonderliche Räncke und heimliche


page 115, image: bs115

Griffe/ bey Sr. Chur-Fürstl. Gn. fürgeben müssen/ es seyn etliche wenige Theologen gewesen/ die mit Zusammenflickung des Concordien- Buchs seinen Herrn Vater hinterschlichen hätten. Es hätten sich auch etliche andere Theologen mit einer gewissen Summa Geldes zur Subscription des Concordien- Buchs erkauffen lassen. Welches doch beydes lautere offenbare und kundbare Unwarheiten seyn. Und solches haben sie alleine etc. Reliqva enim verba ut repetantur, non erit opus, qvia plane se habent, uti ab Arnoldo memorantur. Qvantum vero inter hactenus a me adducta et ab Arnoldo cum multa detractione allegata intersit discriminis, res ipsa loqvitur. An autem decebat Historicum, aliqvam a B. Polycarpo solenniter et coram Serenissima ipsius Christiani I Vidua expositorum partem, omissis plurimis, afferre? Ast rerum ignari et simpliciores ad credendum non nisi per istiusmodi depravationes falsitatibus perduci potuerunt.

Censura qvoqve sunt digna illa verba, qvae §. 25 ex eadem Praefatione B. Polycarpi in Calvinismum repetit Arnoldus. Nun/ scribit Arnoldus, (i. e. postqvam e vivis excesserat Christianus I. Saxoniae Elector) ergriffen die Theologi die Gelegenheit/ auff welche sie so lange gewartet hatten/ desto begieriger/ und suchten zuförderst bey der Chur-Fürstl.


page 116, image: bs116

Wittwen Sophia Schutz und Hülffe. Diese nannten sie eine fromme Esther/ die Hamanns Anschlägen Widerstand gethan hätte. Ja wie der Teuffel durch ein Weib den ersten Menschen verführet hätte/ so/ sagten sie/ hielten nun die Weibes-Bilder bey hohen Potentaten eyferiger über die Religion, als die Männer. Audiat vero benevolus Lector ipsum B. Polycarpum (hujus enim unius sunt verba, qvae de pluribus Theologis disserens Arnoldus repetit) hoc ordine loqventem: Ew. Chur-Fürstl. Gn. habe ich diese Predigten unterthänigst dediciren und zuschreiben wollen/ damit derselben ich hiemit öffentlich an statt der Christlichen Kirchen Danck sagete/ daß Ew. Chur-Fürstl. Gnaden in dem gewesenen gefährlichen Zustande/ da die leidigen Calvinisten mit List und Gewalt ihre Rathschläge fortsetzen/ und ihr Gifft dieser Lande Kirchen und Schulen beybringen wollen/ als eine fromme Esther das Ihre gethan/ und mit warnen/ bitten und flehen/ sonderlich mit eyfferigem Ruffen zu GOTT/ des Hamans bösen Anschlägen und betrieglichem Fürhaben tapffern Widerstand gethan hat. Und hat ohne allen Zweiffel GOtt Ew.


page 117, image: bs117

Chur-Fürstl. Gn. und anderer frommen Christen Gebet und Seufftzen mit Gnaden erhöret/ und eine Hülffe geschaffet/ (Ps. 12) daß man wieder getrost lehren darff. Welche Hülffe/ ob wir wohl von Hertzen gerne gesehen hätten/ daß sie auff andere Mittel gerichtet gewest/ dennoch/ weil es GOTT also gefallen/ müssen wir damit zu frieden seyn. Es thut gewiß dem Teuffel gewaltig Zorn/ daß/ weil im Anfange ihm seine List dergestalt angegangen ist/ daß es den ersten Menschen durch das Weib verführet und betrogen hat/ und es gerne durch die Weiber alle Männer verführen wolte/ daß sichs jetzo meisten Theils umwendet/ und gemeiniglich die Weibes-Bilder bey hohen Potentaten ja so wohl/ als bey andern Leuten/ über der Religion eyferiger halten/ und dem Teuffel und seinen Schuppen mehr und behertzter Widerstand thun/ als wohl die Männer. Und das ist gewiß ein Werck des HErrn Christi/ der dem weiblichen Geschlechte/ des Saamener genennet wird in der ersten Verheissung (Gen 3.) dem Teuffel zu Verdruß diese Ehre anthut/ daß es durch diesen schwachen Werckzeug (1 Petr. 3.) diesem hoffärtigem und stoltzem Geiste offtmahls seinen Willen brechen will.


page 118, image: bs118

Aber von solches Teuffels-Zorns wegen wird weder Ew. Chur-Fürstl. Gn. noch andere fromme Fürstinnen künfftig unterlassen/ was zu der Ehre Christi und Erhaltung reiner Lehre dienlich seyn kan. In seqventibus constantiam in agnita veritate et cura Ecclesiarum atqve Scholarum multa cum modestia commendat, et hinc emanatura ad Illustrissimam Principem, ipsius sobolem et universas Provincias Electorales commoda pluribus exponit. Praesertim vero innuit eo ipso effectum iri illud, qvod ipse Christianus I Elector statuerit, id qvod videtur denuo propinandum. Wo Ihre F. F. F. Gnaden/ (intelligit vero tres filios Electoris modo memorati, qvibus in vera doctrina et pietate erudiendis tunc praeerat B. Proavus,) wie gantz kein Zweiffel ist/ solchem fleißig nachsetzen/ (nemlich daß sie die theure Beylage der reinen Lehre und deren Erhaltung mit sonderlichem Fleiß ihnen befohlen seyn lassen) verrichten sie das jenige/ welches ihres Herrn Vaters Chur-Fürst Christiani Christlicher Gebächtniß letzter Will und Meynung gewesen; denn nicht wenig Personen beständig aussagen/ auch die/ so der Lehre halben in Verdacht gezogen/ selbst bekennen/ daß S. Chur-Fürstl. Gn. die Tage seines Lebens Herrn Lutheri autorität und Schrifften hochgehalten/ in seiner


page 119, image: bs119

Confession auff dessen Catechismum biß auff seinen letzten Seufftzer gesehen/ und noch auff dem Tod-Bette der jungen Herrschafft Praeceptori mit ernsten Worten eingebunden und befohlen habe/ die Fürstliche Kinder keinen andern Catechismum denn des Herrn Lutheri zu lehren.

Qvod si non gravatus fuerit Lector pietatis et veritatis amans, haec verba B. Proavi curatius paulo juxta ea, qvae Arnoldus excerpta dedit, examinare, nullo negotio intelliget, non satis firma et certa esse, qvae Arnoldus tradidit, qvod videlicet Theologi orthodoxi opportunitatem oblatam eo avidiores sint amplexi et praesidium praeprimis Viduae Electoralis atqve auxilium imploraverint. Certe illo ipso tempore, qvo B. Proavus dedicatoriam Epistolam scripsit, omnia jam tum pacata fuerant et tranqvillata, adeo ut de praesidio et tutela veritati sincere addicti viverent securissimi. Visitatio qvippe illa, cujus deinde meminit Arnoldus, jam tum ad finem feliciter erat perducta, nec qvicqvam erat reliqvum, qvam ut reparata per DEI et Superiorum gratiam veritas ac pax juxta monitum Zachariae diligeretur, conservaretur, et confirmaretur. Illud igitur et votis piis expetiit B. Polycarpus, et seriis admonitionibus, qvod ipsi incumbebat ceu Prot-Ecclesiastae et Antistiti Aulico, ursit nihil qvicqvam proferens, qvam qvod pietate Viduae Electoralis videbatur dignissimum. Ponamus insuper, B. Proavum cum


page 120, image: bs120

Doctoribus aliis opportunitate divinitus oblata usum pro salute Ecclesiarum et Scholarum pristinae integritati restitutarum, vel forte adhuc restituendarum implorasse eos, penes qvos erat [gap: Greek word(s)] , inprimis circa Ecclesiastica, annon eo ipso officii sui partes explevisset, et ut cuncta, volente id Apostolo, [gap: Greek word(s)] gererentur, qvantum in ipso erat, gravissime cavisset? An etiam indigna res est Ecclesiae ministris atqve subditis, si pressi ab aliis ad Principes sibi divinitus datos confugiant, et libertatem religionis ac conscientiae, veritatis conservationem, errorum exstirpationem orent atqve exorent? Non existimaverim, jure hoc ipsis verti posse vitio.

Supersunt in eodem capite adhuc alia, non sine examine praetermittenda. Legantur modo, qvae §. 28. p. 398. b. ab Arnoldo adducuntur: Indessen suchten sich die ehemals verdrängeten Prediger allenthalben wiederum feste zu setzen/ und ihrem Gegentheil nun mit gleicher Maße zu messen/ wie sie diese und ihre andere Absichten öffentlich an den Tag legten. Hoc ut probet, denuo producitur exempli vice B. Proavus: So schrieb bald darauff Anno 1597 (errat Arnoldus. Nam die Sophiae A. 1595 scripta est Dedicatio ad Viduam Electoralem) D. Polycarpus Leysers an die Churfürstl. Wittwe: Man hätte grosse und hochwichtige Ursachen gehabt/ den Sauerteig der Calvinischen Lehre in diesen Landen/ so viel immer


page 121, image: bs121

möglich/ wieber auszufegen. Denn einmahl gewiß/ wo wir nicht in Kurtzem die gantze Christliche Lehre verschertzen und verliehren wollen/ so müssen wir den Calvinismum im geringsten nicht bey uns einwurtzeln lassen. Welcher denn auch noch zuvor diese Hoffnung von dem Chur-Fürsten/ wiewohl ohn erfolgeten Effect, von sich schrieb: S. Durchl. haben eine gar extraordinaire Freygebigkeit gegen die Seinen/ welche es selbst auch erfahren hätte/ und deswegen desto grössere Hoffnung auff das Zukünfftige hätte.

Singula haec ordine considerare erit operae pretium. Veritati litavit Arnoldus affirmans Ministrorum Lutheranorum aliqvos abire coactos esse, (seyn verdränget worden) Eos autem veteres sedes rursus occupare, nec nisi jure talionis adversus coarctatores suos agere voluisse, dicit Arnoldus, non probat. Profecto prorsus veritati contraria protulit de ejectis illis antehac e Saxonia Ministris disserens et iis, qvi pristinas sedes, easqve firmas in istis terris repetierunt, B. Polycarpum annumerans. Falsissimae etiam sunt, qvae adjicit, qvod restituti paria adversantibus referre laboraverint, qvod ad eundem B. Proavum meum attinet. Is nunqvam erat ejectus, sed a Domino suo, cujus voluntati se atqve sua subjecerat, dimissus, licet aliqvi abitum ejus ad Ecclesiam Brunsvicensem per varias artes, ne scilicet ab Electore


page 122, image: bs122

per literas supplices de Vocatione Senatus Brunsvicensis facto certiore detineretur, reddiderint faciliorem ac liberiorem, praesertim cum effecissent, ne Academia et Civitas Wittebergensium pro retinendo Polycarpo supplicantes audirentur. Neqve unqvam reditum ad Saxoniam B. Proavus, multo minus fixam in illis terris et certam sedem anhelavit. Legat benivolus Lector B. Polycarpi Apologiam pro innocentia sua anonymis Nicolai Crellii amicis oppositam, et veriora, qvam qvae Arnoldus retulit, de abitu B. Polycarpi percipiet.

Agnosco nunc multo laetior et gratior providentiam illam divinam, cujus auspiciis ad manus meas reductae sunt Scripturae non paucae eaeqve autographae hanc Historiae particulam evidenter demonstrantes. Inter eas inveniuntur sat multae paginae, et inprimis Epistolae, qvae abunde testantur B. Proavum post abitum Christiani I Electoris neqve regressum ad terras Saxonicas petiisse, neqve, ut sibi ibidem ministerio Ecclesiastico fungi liceret jugiter, voluisse. Illud vero apparet, eum creberrime ut rediret et operas suas Ecclesiis illarum terrarum addiceret invitatum esse, atqve imploratum. Producere possum chartas plurimas, qvae fidem faciunt, Senatum Reipubl. Lipsiensis conscio et consentiente, imo idem per literas gratiae plenissimas exposcente Serenissimo Electoratus Administratore, et scriptis et missis hoc nomine semel ac iterum legatis cum B. Polycarpo non secus ac cum Senatu Reip. Brunsvicensis egisse, ut ille B. Selneccero surrogandus discederet, hic vero


page 123, image: bs123

discessum consensu suo comprobaret. Cum autem Senatus ac universa civitas Brunsvicensium Polycarpum suum a se avelli nollet, ne Ecclesia illa deserta a tam fido Doctore periclitaretur, tandem eo deventum est, ut Lipsienses ab eodem evocando abstraherentur. Accidit tamen singulari fato, ut Wittebergenses Polycarpum olim suum jure qvodam postliminii a Brunsvicensibus reposcerent, et qvo voti sui fierent compotes systaticas ab Electorali vidua et Illustrissimo Dn. Administratore, nec non a Duce Würtenbergico Dn. Ludovico, ad Senatum Brunsvicensem impetratas haud difficulter, secum apportarent. Verum universa Ecclesia neqve nunc in discessum B. Polycarpi perpetuum consentire volente obtinuerunt Wittebergenses post crebriores sollicitationes, ut B. Proavi operis ad biennium in Academia et Ecclesia fruerentur, qvod olim Bugenhagio idem in gratiam Brunovicensium fuisset iudultum, ea tamen lege, ut exactis annis binis Brunsvigam reverteretur. Placuit hoc consilium B. Polycarpo, qvippe qvi aegrius ab Ecclesia Brunsvicensi divellebatur, operas vero suas Academiae atqve Ecclesiae Wittebergensium negare vix poterat, Patronis Ecclesiae utriusqve invicem super hac re amice conspirantibus. Et ne haberent Brunsvicenses, cur de ejus reditu dubitarent, statis temporibus ad habendas conciones Catecheticas se reversurum esse non modo sancte pollicitus est, verum etiam promissis stetit fideliter, reliqvis Superintendentis laboribus iisqve ordinariis inter ceteros Ecclesiarum


page 124, image: bs124

ministros distributis et praemiis laborum, qvibus olim vacante Ephoria fuerant gavisi, citra decrementum assignatis. Singulis igitur rite constitutis B. Polycarpus die 26 April. 1593 Brunsviga Wittebergam ivit, comites itineris habens a Wittebergensibus delegatos Senatorem et Cistarium, usqve ad septimum ab urbe milliare deducentibus eum Ministris Ecclesiae Brunsvicensis nonnullis, nominatim M. Johanne Gudeno Seniore, Melchiore Neofanio, M. Friderico Petri, M. Andrea Mollero, et Autore Renneboccio. Tabulae Brunsvicenses, e qvibus enarrata hactenus depromsi, testantur eum, accepto stipendio satis modico, molestias itinerum et Concionum catecheticarum in Ecclesia Brunsvicensi sustinuisse, nec qvicqvam omisisse, qvod ad servandam fidem eidem datam videbatur facere.

Obierat vero diem suum D. Martinus Mirus, Prot-Ecclesiastes Aulicus Dresdensis, et hinc nova rerum Ecclesiaticarum mutatio fuerat exorta. Etenim B. Polycarpus ad labores vicarios in festo Natalitiorum Christi et subsecuturis feriis exantlandos Witteberga Dresdam nil tale opinatus vocabatur. Cum vocato egerunt tam Vidua Electoris, qvam Administrator Electoratus, interpretibus D. Davide Peifero Cancellario et aliis Consiliariis usi, ut B. Miro succederet et Ecclesiae Brunsvicensi prorsus valediceret. Non autem a se idipsum obtinere potuit, varias easqve gravissimas causas, vinculi inprimis religionem, qvo Ecclesiae Brunsvicensi devinctus


page 125, image: bs125

viveret, allegans. Rediit igitur post aliqvot hebdomadas ad labores Ecclesiasticos pariter ac Academicos, qvibus tunc Wittebergensibus inservire satagebat. Interea Johannes Georgius Elector Brandenburgieus, Sophia Vidua Christiani I. Electoris Saxonici, et Fridericus Wilhelmus, Administrator Electoratus, scriptis literis Senatum Brunsvicensem multis modis obtestabantur, ut Polycarpus Ecclesiis terrarum Saxonicarum omnino ac perpetuo redderetur. Intercedebat pro illis Dux Würtenbergicus Fridericus, et ut plane dimitteretur Polycarpus, Ducis olim alumnus a Brunsvicensibus, jure qvodam suo per literas instabat. Verum omni re curatius deliberata et disceptata tam Senatus, qvam Ministerium ad B. Polycarpum literas miserunt, qvibus graviter fuit admonitus, ut praestaret, qvod promiserat. Rescripsit Polycarpus ita, ut non obscure appareret, ipsum velle, si urgeretur. Qvia vero mox rediturum ad habendas conciones catecheticas Polycarpum morae licet impatientes exspectabant. Brunsvicenses, denuo semel atqve iterum fuit admonitus, ut promissorum esset memor. Respondit Polycarpus se ad manendum esse promtissimum, res tamen alio nunc omnino esse positas loco, qvam cum Brunsviga discederet et soli Ecclesiae atqve Academiae Wittebergensium operas suas consentientibus Brunsvicensibus qvasi locaret. Aliam enim esse hanc vocationem et plane novam, accedere Principum, Würtenbergici praesertim, cui


page 126, image: bs126

per omnem vitam ob studiorum sumtus in se erogatos obstrictus teneretur, voluntates ac jussa, qvibus refragari sibi non esse integrum. Qvod si vero bona cum Illustrium personarum pace Ecclesiae Brunsvicensi posset exacto biennio reddi, sibi id ipsum fore longe gratissimum.

Servantur in scriniis meis literae authenticae haec omnia exponentes uberius, qvarum aliqvas propediem evulgare constitui. Pariter inter schedas meas jacent recondita Protocolla complectentia, qvid cum B. Polycarpo et de ipso coram Senatu Brunsvicensi sit gestum A. 1592, 1593. et 1594. cum de eo evocato ad obeunda alia munera et vel dimittendo vel non dimittendo consultaretur. Ea vero demonstrant satis, falsa esse, qvae Arnoldus disserit de proscriptis e Saxonia Concionatoribus, qvod reqvisiverint firmas et fixas sedes in illis terris, ß. Polycarpum iis accensens. Is enim mere passive, ut ita loqvar, se exhibuit erga oblata aliunde officia Ecclesiastica atqve Academica, ac invitissimus Brunsvicensibus valedixit, adeo ut vocationi novae locum tandem relinqvens Clericum vere renitentem, si qvisqvam alius, repraesentaverit. Tantum qvippe juxta l. 31. Cod. de Episc. et Cler. ab ambitu fuit sepositus, ut quaereretur cogendus, rogatus recederet, invitatus effugeret. Sola illi suffragata est necessitas excusandi. Nisi multitudo et prolixitas Epistolarum in hanc sententiam scriptarum me impediret, ipsas illas nunc proponerem


page 127, image: bs127

testimonium veritatis pro B. Polycarpo perhibituras, qvod nunqvam qvicqvam egerit, e qvo vere qveat colligi, eum desiderio ad Saxonicas terras remeandi, et sedem perpetuam ibi figendi vel antc vocationum literas ad eum missas vel post eas unqvam flagrasse. Talia igitur unde hauserit Arnoldus, eqvidem fateor me nescire.

AEqve autem falsa sunt, qvae porro tradit Arnoldus, scilicet restitutos Ecclesiarum Doctores eo esse connisos, ut adversatis sibi paria redderent, si eadem de B. Polycarpo voluerit intellecta. Neqve adducta ab Arnoldo verba sufficiunt ad hoc evincendum. Attendat saltem leclor pius, qvo tempore ad Saxoniam redierit B. Polycarpus. Rediit scilicet, postqvam Visitatio Ecclesiastica ad repurgandum doctrinam et mores instituta, cujus paulo ante mentionem fecerat Arnoldus, fere ad finem fuerat perducta, Theologi ex Academia Wittebergensi, una cum aliis juxta libros Symbolicos in Electoratu Saxonico receptos docere renuentibus, proscripti, adeoqve ea omnia exoptatum sortita fuerant exitum, qvae volentibus ita Dominis debuerant confici. Qvomodo igitur Arnoldus potuit comminisci, operam dedisse B. Proavum meum, ut eadem mensura adversariis suis retribueretur, qvod ipse fuerat perpessus? Audiemus ipsum B. Proavum de revocatione sua ad terras Saxonicas illo ipso in loco, ad qvem provocavit Arnoldus, sic loqventem: Hernach vor zweyen Jahren/ da ich nach gehaltener Reformation


page 128, image: bs128

und Visitation in dieser Lande Kirchen und Schulen/ auff ordentlichen Beruff und Erlaubnis eines Erbaren Raths zu Braunschweig/ meiner Herren/ eine Zeitlang der Kirchen und Academien zu Wittenberg dienete/ habe ich diese Predigten fast ebener massen repetiret und wiederholet/ damit beydes die studirende Jugend/ und auch die einfältige Bürgerschafft daselbst sehen und vernehmen möchte/ wie grosse hochwichtige Ursachen man gehabt/ den Sauerteig der Calvinischen Lehre in diesen Landen/ so viel immer möglich/ wieder auszufegen. Denn einmahl gewiß/ wo wie nicht in kurtzem die gantze Christliche Lehre verschertzen und verliehren wollen/ so müssen wir den Calvinismum im geringsten nicht bey uns einwurtzeln lassen.

Qvomodo vero haec asserta cum iis, qvae Arnoldus inde concludendo elicit, concordant? Ubi qvae so exstat, B. Proavum qvaesivisse, ut sedem certam figeret in Saxonia et adversariis paria referret? Sane nisi Crypto- Calviniani illi, qvi genuinos esse simulabant Lutheranos, et illis, qvos tamen domesticos fidei profitebantur, multis modis molesti extitissent, atqve injurii, pacem publicam Ecclesiae perturbassent, et doctrinae saniori obstitissent, cui tamen addictos noverant terrarum illarum dominatus, violenreliqvi


page 129, image: bs129

ministri in sanando hoc malo tantam adhibuissent diligentiam, iste non acqvievisset, donec aut se, aut me, aut utrumqve evertisset. Qvanqvam ego parum metuissem, qvia reliqvos fratres omnes ex meis partibus stantes habebam. Eo qvoqve facilius passus sum haec omnia sepeliri, ne Ego a malevolis accusarer, quasi quocunque venirem, mox turbas darem. Licet apud nos meae innocentiae testes habiturus essem amplissimos. M. Rosini vicem ex animo doleo. Neque enim dubito, ipsum non ex malitia sed ex imprudentia peccasse. Utinam mitius tractaretur: ne si durius qvid in ipsum hominem, ut audio, simplicem statueretur, illud ipsum famae et existimationi laudatissimae Electoris plus noceret qvam carmen Rosini. Non in Rosinum sed in me faba illa cudebatur: sed Deo ago gratias, qvi hanc gratiam mihi largitus est, ut in hoc negotio id fecerim, qvod bona cum conscientia et laude erga Deum et homines tueri me posse scio. Sed Deus ulciscetur qvoqve illum delatorem, qvi mihi potissimum apud Electorem nocere voluit. Is mihi videtur esse egregius ille Poetaster, cujus orationem probe examinasti. Legi enim illud examen, perplacet. Eaedem fere in plerisqve meae fuere cogitationes: unum atqve alterum fortassis adjiciam et curabo, ut suum usum illud examen habeat. Qvod consilium tuum D. Johanni Pauli transmissum attinet, ubi illud ad deliberandum propositum fuerit, dabo operam, ut in medium consulam ea, qvae et cum hujus urbis laude, juventutis


page 130, image: bs130

commodo et tuo honore conjuncta videbuntur. Interim suspendo uberiorem declarationem, donec illud videro et cognovero. Cum M. Baremio ipse qvoqve loqvar, licet Dn. Neofanius illud negotium in se receperit. Bene vale in Christo. Dabantur 27. Jan. Anno 88.

T.

Polycarpus Lyserus, D.

Ad eundem.

S. in Domino. Excellentissime Vir, Domine et Amice honorande, Hac hora allatae sunt tuae literae: verum filii tui nuspiam comparuerunt, alioqvin ipsis meo studio et opera non defuturus essem. Negotium qvoqve tuum apud D. Johannem Pauli qvantum potero promovebo. Qvin si ipse aliqvid praestare possem, tibi non deessem: Sed dum hic necessaria comparo, loculos meos ita exhaurio, ut in fundo jam piscari incipiam. D. Mylii vicem non tantopere doleo, cum ipse facile alibi locum inventurus sit, si Wittebergae eum retinere nolint: qvantopere Academiae et studiosae juventutis, cujus studia qvam plurimum hisce mutationibus impediri statuo. Sed viderint isti Novatores, ut aliqvando consilia sua tam Deo qvam Electori probent. Tu qvam primum poteris discedas. Nam paucos


page 131, image: bs131

ibi vere et sincere tibi faventes te habere, etiam absens experior, Apud nos qviete et fructuose Deo atqve juventuti inservire poteris.

Genealogiam Archi-Ducum Austriae reliqvi Wittebergaein Museo meo. Sed scripsi affini meo Augustino, ut tibi copiam faciat tabulam inspiciendi aut etiam domum assumendi, qvo inde, qvaetuis usibus corammoda fuerint, describere possis. Qvia tamen ea mihi grata est, rogatum te velim, ut eam in museum meum reponi cures. Bene vale. Faxit Deus, ut propediem salvi et incolumes conveniamus. Dabantur Brunsvigae 14. Febr. Anno 88.

T. in Domino

Polycarpus Lyserus D.

Ad eundem.

S. in Domino. Etsi in iis literis, qvas nuper misi, voluntati tuae satisfactum puto: nec etiam dubito, qvin a Dominis Scholarchis accepturus sis responsum, qvo probe contentus sis futurus, sicqve intellecturus, tuum negotium mihi curae fuisse: tamen cum toties scribere tibi non molestum fuerit, nec me pigebit


page 132, image: bs132

hanc responsionem remittere. Ad qvaedam autem data opera hactenus respondere nolui, qvia metuo, ne literis meis apud vos insidiae struantur, Nam vel hodierna etiam die comperi qvosdam, qvi dum Collegae essent, amicos se simularunt, non contentos esse, quod me quodammodo a se ejecerunt, nisi me etiam huc usqve perseqvantur et missis literis ad Senatum aegre mihi facianr. Qvid vero apud vos de me loqvantur mihive ma chinentur, Deus novit. Atqve iccirco ut devitem talium subdolorum insidias, parcior nonnunqvam sum in scribendo, praesertim cum dubitem, an omnes literae, qvas mitto, recte curentur atqve tradantur. Verum ut ut sit, legant sane literas meas, fortassis interdum invenient, qvod ipsos non oblectabit nec mihi nocebit. De Austriacis jam dubio procul Tibi satisfactum erit. De lignis non esto sollicitus: curabitur, ne tibi tuisqve frigendum sit, quanquam eorum emptio tamdiu differatur, donec de habitatione certa tibi dispiciatur. Tu hac in parte felicior me eris. Sed non in video. Hic nulla ancilla invenitur, qvae Svevicum idioma ulla ex parte asseqvatur. Conjux tamen adhibitis aliis matronis in consilium tibi conducet famulam, cum qua Conjux


page 133, image: bs133

tua per interpretem loqui poterit, quemadmodum Heckelii: Tantum da operam, ut ne animum tuum alio inflectere patiaris, atque hanc conditionem, ad quam legitime vocatus es, e manibus excutias. Scio te cum desiderio non tantum a nostris expectari, sed et ex aliis scholis huc concursum magnum futurum, qvia animi hominum multorum, maxime autem discentium in magnam spem eriguntur. Tantum danda. erit opera, ut haec benevolentia horum hominum retineatur. Qva in re (etsi meo consilio et informatione tibi non sit opus) tamen qvia interea temporis aliqvos penitius cognoscere didici et animos atqve ingenia horum aliqvatenus perspexi, nunqvam tibi sum defuturus. Quod Phasmatis actio impeditur, ego non miror, et for tassis divinando asseqvi vellem, qvinam sit coryphaeus, remoras illas objiciens. Sed qvid tum postea? Qvi sordet, sordescat amplius Descendas tu ad nos, et scholam nostram prudenter et feliciter gubernes: nos inveniemus locum et tempus, qvo Comoedia illa agi possit. Sunt qvidam Wittebergenses, qvi nolunt veritatem, ideo mendacium in venient: nolunt benedictionem, ideo maledictioni erunt subjecti. Pro his desii orare: cumqve videam ipsos


page 134, image: bs134

Deo et veritati bellum indixisse, contra eos orabo. Ego hodie domi meae legendo Susannam tuam qvoqve Comoediam egi, quae certe largas lachrymas mihi expressit, dum 4 tum Actum percurrerem. Sed plura coram. Saluta Dnn. Theologos, qvas statuas fidos et candidos tibi amicos, licet essent rigidi monitores. Reliqvos caute tractabis. Nescio enim qvo modo Saxones semper nobis Svevis sint astutiores. Bene vale. Saluta etiam D. D. Comites eorumqve Praeceptorem hominem integerrimum cum reliqvis meis Collegis. Dabantur in die Cinerum Anno 88.

T.

Polycarpus.

Ad Johannem Mathstadiam Scholae Eccardimontanae Rectorem.

Magnus ille Germaniae vates Martinus Lutherus sanctae recordationis, cum primum Philippi Melanchtonis Viri de re literaria praeclare meriti Hypotyposes delineationem Locorum Theologicorum continentes vidistet, exclamasse fertur, librum istum canone dignum esse, eo qvod ex universa Scriptura Canonica summam Christianae doctrinae adeo perspicue ob oculos poneret, ut inter octo vel plura secula


page 135, image: bs135

orbis Christianus utiliorem laborem non viderit. Idem mea opinione de hac [gap: Greek word(s)] Clarissimi Viri Johannis Mathstadii de juventute Scholastica in urbe Eccardimontana indies praeclare merentis Lutherus pronunciaturus esset, si vel adhuc superstiti vel ex mortuis redivivo ipsi hunc laborem videre contingeret. Maxime qvia exqvisita methodo secundum doctrinam Catecheticam integram summam Christianae doctrinae perspicuis definitionibus et divisionibus omnibus brevissime et compendiose ob oculos ponit. Nec dubito hanc brevitatem non tantum literatis pergratam fore, sed et incipientibus viam praemonstrare posse, qvomodo recto ordine ex universo Oceano sacrae Scripturae tam V. qvam N. T. colligere debeant, qvae ad uberiorem expositionem singulorum membrorum doctrinae facere videntur. Dig num itaqve censeo hunc laborem, non tantum ut per publicos typos qvam plurimis communicetur, sed etiam ut juventuti de meliori nota commendetur, qvo juxta hanc Delineationem pleniorem doctrinae Catecheticae et per ejus manuductionem totius Scripturae Sacrae intelligentiam conseqvi discant. Deum precor, ut omnium Ludimoderatorum animos


page 136, image: bs136

suo Sancto Spiritu regat, qvo pari fide, assiduitate et diligentia pietatis doctrinam tenerae juventuti implantare studeant. Sic dubio procul ex Dei benedictione pueri tanto plus etiam in reliqvarum artium et scientiarum disciplina proficient atqve simul et probiores et doctiores efficientur. Qvod faxit aeternus Deus propter gloriam Christi Filii sui in Spiritu Sancto, Amen.

Ad M. Michaelem Rosinum Junioris Comitis in Frisia Orientali Studiorum et morum Magistrum.

S. in Domino. Ad tuas literas, Ornatissime mi Domine Magister Rosine, hoc tempore aliud non respondeo, qvam eas me recte accepisse, et qvas ad Illustrissimum nostrum Dominum Administratorem misisti, eas per occasionem me curaturum. Nam ut alibi, ita etiam in aulis vel maxime bonae rerum agendarum occasiones diligentissime sunt captandae. Alias enim si importuna hora aliqvid urgeas, plus tibi ipsi nocere qvam promovere senties. Interim te hortor, ut qvam divina favente gratia nactus es spartam, eam sedulo ornes et caveas, ne ex impatientia ex manibus deponas, qvod postea carendo tibi usui fuisse


page 137, image: bs137

discas. In hoc mundo non possumus omnes vivere ubi volumus. Haec felicitas alten seculo reservata est. Sed vivere debemus illic loci, qvo nos summus orbis Arbiter et vineae Ecclesiasticae Dominus ablegarit. Putasne tuam conditionem intolerabiliorem esse, qvam sit eorum, qvi sub Turcica tyrannide degunt. Minime gentium. Centuplo imo infinitis vicibus tua est et felicior et splendidior. Et tamen etiam illi bonam Dei voluntatem agnoscere, se illi submittere et sua sorte contenti vivere atqve liberationem aeternam expectare et sperare coguntur. Qvare agnosce tu tuam prae illis fortunam et Deo age gratias, qvi te non ad rusticas multo minus jumentarias operas (ut multis Nobilibus, doctis, imo Baronibus sub Turcico regno accidit:) adhibet, sed Generosum Comitem ingenii dotibus omandum formandumqve concredidit. Talibus, et consimilibus cogitationibus et tempus fallere et laborem omnem levem tibi atqve jucundum reddere poteris, donec Deus [gap: Greek word(s)] Te respiciat et desiderium cordis tui etiam largiatur.

Nos hic certamen satis grave et durum habemus cum Hubero. Qvi Vir dum Calvinianis dogmatibus in Articulo Electionis resistere


page 138, image: bs138

conatur, longius provectus in diversas syrtes incidit et omnes homines per praedestinationis decretum electos esse statuit. Caret hic error omni fundamento Scripturae, convellit multos Articulos et ipsa fundamenta religionis nostrae convertit. Nos multipliciter hactenus laboravimus in eo reducendo, sed frustra, Committemus igitur ipsum et suo arbitrio et divinae voluntati. Dolemus tamen de erepto nobis systratiota. Sed haec Deo committenda. Cui etiam te ex animo commendo. Raptim Wittebergae. 26. Febr. An. 94.

T. in DOMINO

Polycarpus Lyserus D.

Ad Henricum Velstenium Ethices Professorem in Academia Wittebergensi.

S. in Domino. Qvod Nobilissima et Pientissima Vidua Schulenburgica de stipendio metuit, dum adhuc in vivis esset: illud propemodum nos superstites nunc experimur. Nimirum turbas et confusionem optimi ordinis post mortem ipsius exorituram. Et praesertim Marchibas illam pecuniam, quae alendis liberalibus ingeniis destinata est, ad agnatos et amicos derivaturos. Ac proinde


page 139, image: bs139

nova qvadam Constitutione, qvam Testamento suo superaddere voluit, isti turbationi contra ire conata est. Sed an morte praeventa, an alia de causa id intermiserit, mihi ignotum est. Certe talem Cautionem ipse conscripsi, qvam et approbavit. Si Ego tempore apertionis Testamenti ad rationes Stipendii reddendas vocatus fuissem, turbae et tricae hae omnes averti potuissent. Qvod cum ipsi haeredes intermiserint, Ego aliorum neglectum praestare neqveo. Utut autem sit. Habetis hic literas ad utriusqve partis viduas. Et licet hisce diebus cognorim, rusus ab una parte pecuniam mitti: tamen hasce utrasqveliteras conducto peculiari tabellario ad viduas mitti consultum erit. Qvia adjeci aliqvid, qvod ipsas de voluntate defunctae viduae commonefacere potest, Cui si satisfacere velint inposterum omniafutura sunt planiora. Sin nolint, necessum tamen, erit, ut suum animum vel tandem erga me aperiant, qvo Studiosis referre possim, qvid in posterum ipsis sit sperandum. Bene vale. Sitzenrodae 9. Octobr. Anno 607.

T. in Domino.

Polycarpus Lyserus D.



page 140, image: bs140

P. S.

Qvod de Papismo scripsisti, probo. Si tamen M. Polycarpus in Christianismo vel Calvinismo et reliqvi duo exercitii causa, qvoqve in alterutro defendendo vires suas experirentur, non ingratum accideret.

Ad eundem.

S. in Domino. Ornatissime et Doctissime mi Domine Magister Henrice. Johanni Grothusio et M. Fabricio dicas, ut in hac distributione acqviescant, nec inconsideratius qvicqvam conrra qvenqvam effundant, ne plus damni qvam commodi inde reportent. Ubi domum rediero et rationes meas atqve indices inspexero, si intellexero aliqvid superesse pecuniae, ipse curabo ut auctarium accipiant. Si nihil supererit, necesse erit, ut communem sortem patienter ferant: vi et acerbis expostulationibus nihil extorqvebunt.

M. Johanni Kühn hactenus satis indultum, poterit ipse sibi dispicere de conditione. Patronae dudum ipsum promotum cupiverunt. Hermannus Tappe Erfordiae commoratur in Collegio Brandisiorum. Mihi mittatur ipsius pecunia, Ego curabo, ut illam accipiat. De Henricho Huberti dubito, an in posterum locum habere possit in Stipendio. Et mag sich


page 141, image: bs141

umb Dienst umbsehen. Die Hofferts habens noch nicht groß gut gemacht im Stipendio. Conradus Hornejus Witteberga ad me scripsit, ubicunqve nunc delitescat. Theodorus Garben ad festum Paschatis demum adventurus est; pro ipso tamen vigilandum, ob Hartwigum Piperium. Qvid de residua pecunia sit faciendum, domum reversus disponam.

Qvod salarii augmentum concernit, libenter Tibi prospectum cuperem: in occasione tamen maximum momentum situm esse ipse intelligo. Hanc ut Deus nobis offerat, ipse eum orabis. Ego commoda oblata Tibi non sum defuturus. Bene vale. Torgae 23. Nov. 608.

T. in Domino

Polycarpus Lyserus D.

Ad eundem.

S. in Domino. Ut nova illa in novas aedes commigratio Vobis omnibus fausta et Studiis fructuosa atqve salutaris esse qveat, ipse qvoqve ex animo precor et opto, Clarissime et Optime mi M. Henrice. Tuum negotium loco justo et competenti est propositum. Tuum jam erit cum patientia praestolari Electoralem


page 142, image: bs142

resolutionem. Neqve enim tam cito ex Camera expediuntur negotia, qvam recipiuntur. Polycarpum Olpkenium, qvem Brunsvigae ex sacro fonte suscepi, si una cum Dn. D. Unruhio juvare et vel ad paedagogiam vel ad farculatum promovere poteritis, qvaeso, in mei gratiam id faciatis. Expetit etiam recipi in Stipendium Schulenburgiacum; verum nisi a viduis ejus rei causa rescriptum attulerit, Ego nihil praestare potero. Si Theodorus Sassehagen filius in Musicis ita instruxit, ut qvidem Friderichus praedicat, tum facile assentior, ut liberam hac hyeme in aedibus meis habuerit habitationem. Qva de re etiam meo nomine cum D. Unruhio loqveris eumqve meis verbis salutabis. Dresdae 27. April. Anno 609

T. in Domino

Polycarpus Lyserus D.

P. S.

De rebus Stipendiariis scribam, ubi pecunia allata fuerit. Scheda, qvam misisti, nihil facit ad errorem commissum.

Ad eundem.

S. in Domino. Per hunc tabellarium accipietis Statuta Vestra veterea, ea revidere


page 143, image: bs143

et mature remittere poteritis. Saluta qvoqve Collegium Vestrum meis verbis, cui non respondeo ob virium imbecllitatem.

Tuum negotium est confectum et ad Capitaneum atqve Qvaestorem, ante meum reditum transmissum, apud hos instes. Und binselt hinfüro nicht mehr wie ein alt Weib/ die stracks auf und fort will/ wenn sie nicht in dem NUN erlanget/ was sie will. Sic Tu minaris, Te rebus Tuis aliter consulere, hoc est, alio Te conferre velle. Num propter exiguam moram tam cito velles mutare stationem? Antehac dixi, non esse eam rationem aulae, qvalis si Tu transeas in Collegae Museum et aliqvid ab ipso petas. Der Churfürst wischet nicht einem Jedem alle Stunden und Wege auf/ daßes Ihm eine solche Begnadigung verschrieben gebe und ausfertige. Man muß warten. Si proprium meum negotium fuisset, non maturius expedire potuissem. Qvia tamen expeditum est, a Deo Tibi benedictionem opto, ut in posterum patientior fias. Bene vale. Dresdae ex horto, in qvem qvietis et curandae valetudinis causa secessi, 18. Aug. 609:

T. in Domino

Polycarpus Lyserus D.



page 144, image: bs144

Ad eundem.

S. in Domino et felix novi anni anspicium, feliciorem decursum et felicissimum exitum. Pro dedicatione Viridarii Tui Ethici, Clarissime M. Henrice, Compater et Amice dilecte, magnas jam Tibi gratias et ago et habeo, suo tempore relaturus, prout te experturum spero. Atqve ut hactenus, sic etiam in posterum, qvamdiu vixero, a me omnia benevolentiae officia expectabis.

Intelligo duos meos filios Friderichum et Wilhelmum libenter gradum Magisterii ambire velle. Neqve Ego honestos ipsorum conatus impedire, sed potius promovere cupio: si modo scirem ipsorum progressus esse ejusmodi, ut cum dignitate illum honoris gradum suscipere et tueri possint. Et si paululum vires meae essent confirmatiores, ipse ad Clarissimos duos mos Collegas Dn. M. Erasmum Schmidium et Dn. M. Jacobum Martini scribere eosqve rogare vellem, ut una Tecum hunc laborem in se reciperent, in ipsorum studia serio inqvirerent et num ad gradus petitionem admittendi sint nec ne, paucis verbis me informarent. Verum qvia ad scribendum nimium sum debilis, Te loco vivae


page 145, image: bs145

Epistolae ad illos mittere constitui, ut praemonstrata hac Epistola ipsos meo nomine salutes, felicem ipsis annum preceris, me ipsis excuses et ut hoc onus haud gravatim in se recipiant roges: vicissim mea ipsis constabunt officia. Et sisvaserint, ut votis ipsorum locum concedam: Sumtus sane suppeditabo. Sin disvaserint, qviescant. Satius est ipsos annum vel biennium adhuc exspectare qvam cum meo et ipsorum dedecore jam aspirare ad honorem, qvo indigni essent.

Rationes Schulenburgiacas accepi, iisqve probe sum contentus, et pro labore gratias ago. Cumqve videam superesse aliqvid pecuniae, non refragor, qvo minus Hornejo Helmstetum mittas residuos 7 1/2 thaleros, ut sic plene ad stipendii perceptionem perveniat, propter eximiam Dn. Caselii commendationem, qva etiam ad me usus est. Spero beneficium probe collocatum iri. Reliqvam pecuniam asservabimus ad Pascha usqve, da wirds seinen Herrn wohl finden. Bene vale et nostros omnes saluta, siqve me viribus restitui velint, ut diligenter pro me orent, mone. Dresdae ultimo die Anni 609.

T. in DOMINO

Polycarpus Lyserus D.



page 146, image: bs146

Ad eundem.

S. in Domino. Ex tuis literis, tam ad me qvam ad Conjugem datis, video Te sollicitum esse in negotio generi Dn. D. Unruhii. Et qvidem ex literis tam Academiae qvam Facultatis Juridicae, qvas hodie legere contigit, perspexi rem omnem ita se habere. Posteriores literae aperte D. Unruhii causam agunt. Et illis habeo gratiam et Tibi. Leonem qvoqve ex ungve cognovi. Qvod vero Tuv pleniuscule de alio qvodam refers, qvi et ipse fidem non usqveqvaqve candidam expertus est: Ejus Ego causam jam ante qvatriduum apud nostros fideliter egi: et spero sermones meos non fructu carituros. Memini enim, qvid non ita pridem ad D. Unruhium scripserim, et qvomodo eum monuerim, ut illius ipsius benevolentiam grata mente prosoqveretur. Cur ergo non Ego idem facerem? Maxime cum in telligam, hac ratione futuris simultatibus obviam procedi posse. Qvoad reliqva maneo in hesterna mea sententia, et etiamnum statuo aedes socrus p. m. ejus esse capacitatis, ut vos omnes capere possint. Ego non facile eas occupabo, ut qvisqvam mihi cedere cogatur. Bene vale, Generum, Filiam, Filios et Amicos sinceros


page 147, image: bs147

et integros saluta. Dabantur in Zillbach 20. Aug. Anno 606.

T. in Domino

Polycarpus Lyserus D.

P. S.

Qvae mea de Dn. D. Zangero constans semper fuerit sententia, tu testari poteris. An non semper dixi, animum esse blandiorem et humaniorem verbis?

Ad Bartholdum Völckerlingium Ecclesiae Ulricanae apud Brunsvicenses Pastorem.

S. in Domino. Qvod ab Ecclesia patriae tuae, Venerande atqve Doctissime Domine Magister, ad ministerium verbi et Sacramentorum vocatus es, id magno cum gaudio ex tuis literis cognovi. Ut itaqve Tibi ex animo gratulor, sic Deum ministerii authorem et tutorem unicum toto pectore precor, ut Spiritu suo sancto te regat et gubernet, atqve clementer largiatur, qvo magno cum fructu Ecclesiae et sempiterna Tua laude mandato munere fungi possis. Id qvod futurum spero, cum Deus piis conatibus, qvos Tibi non deesse scio, benedicere soleat. Illud vero nuncium me minus exhilaravit, qvod simul


page 148, image: bs148

significasti, nobilem matronam Tibi prorogationem Stipendii ad Paschatis festum usqve promisisse. Etsi enim nec Tibi felicitatem hujusmodi invideo, cum potius hactenus me commodorum Tuorum studiosum fuisse ipse expertus sis, nec liberalitatem Nobilissimae Matronae Ego claudere conor: tamen non video, qvomodo hoc cum voluntate Testatoris conveniat. Vult is, ut pecunia haec distribuatur inter Academiarum alumnos. Tu vero jam Academiis valedixisti, qvomodo igitur pecuniae illius portionem nunc repetere poteris? Poteras contentus esse eo, qvod unius semestris salarium accepisti, qvo tamen in Scholis non vixisti. Plures hactenus idem qvod Tu petiverunt: Sed denegatum id fuit ipsis. Qva ratione itaqve in posterum eos continebo? omnes praetendent inopiam, omnes sumtus circa initium functionum faciendos, omnes debita in Academiis contracta, et multa alia. Sed cogitabis hac de reipse diligentius. Cum enim opera danda sit, ut qvam plurimis ex hoc beneficio bene fiat, Ego qvoqve omnes occasiones illud ad qvam plurimos derivandi qvaero. Christophori, pro qvo intercedis, suo tempore qvoqve ratio habebitur. Qvia tamen ad huc supersunt,


page 149, image: bs149

qvi tempore sunt priores et qvi jam satis diu in Academiis substiterunt, nihil certi pronunciare ausim, num tuus successor sit futurus, an diutius expectaturus. Nuptias M. Martini jam celebratas esse aut certe nunc celebrari spero. De qvibus si nihil ipse ad me scripserit, Tu mihi qvaliter peractae sint, narrare poteris. Habet sponsa sororem virginem, qvam si Tu ambires, fortassis repulsam non passurus nec ministerio Tuo indignum qvid commissurus esses. Neqve enim svasor fuero, ut diu in ministerio coelibem vitam agas. Bene vale et amicos saluta. Dresdae 15. Jul. An. 94.

T. in DOMINO

Polycarpus Lyserus D.

Ad eundem.

S. in Domino. Qvas ad me dedisti literas, Venerande Domine Bartholde, recte qvidem accepi, sed non respondi, partim qvidem, qvia non erat otium, partim qvia non erat spatium in stipendio Schulenburgiaco. Loca siqvidem omnia sunt occupata, ita ut expectantibus Tuis hac vice non possit esse locus. Si tamen stetissent examini Wittebergae, fortassis unus ex


page 150, image: bs150

illis alteri cuidam praeferri potuisset. Patienter itaqve expectabunt, usqve dum etiam pro ipsis commodus locus esse possit. Socero tuo meo loco multum salutis precaberis, ipsiqve dices, me petitionis ejus fore memorem, qvam primum exemplar aliqvod ad manus fuerit. Qvod superest, divinae Vos commendo protectioni, et Ministerio Vestro Caput, Reipubl. pacem, Vobis omnibus qvaevis salutaria opto precorqve. Bene vale. Raptim Dresdae 26. Junii Anno 1600.

T. in DOMINO

Polycarpus Lyserus D.

Ad Johannem Ernestum Lutherum Canonicum Cizensem.

S. in Domino. Qvod ad nuperas literas non respondi, Reverende atqve Humanissime Vir, Domine et Amice honorande, factum est, partim ob continuas et propemodum concatenatas meas occupationes, partim qvia nondum occasio contigerat, hoc negotium Illustrissimo Electori proponendi. Curabo tamen illud sedulo ac diligenter, qvam primum Cels. ipsius salva atqve incolumis ad nos redierit. Interim ne Dominum diutius in suspenso atqve dubio


page 151, image: bs151

relinqvam, significo ipsi, Commentarium Dn. Avirecte mihi oblatum esse, atqve simul mitto Domino levidense chartaceum munus mei Catechismi Latino-Germanici, utqve illud boni consulat, etiam atqve etiam rogo. Qvem cum suis in Christo JEsu recte valere opto. Dabantur Dresdae 23. Julii A. 1602.

V. in Domino

Polycarpus Lyserus D.

Ad Leonardum Rechtenbachium tunc Philosophiae Magistrum et S. Theologiae Candidatum.

S. in Domino. Ornatissime atqve Doctissime Domine Magister, Amice dilecte. Hic accipis nomen et titulum Electoralis nostrae Sponsae, prout petiisti. Paratus sum Tibi gratificari in pluribus, si occasio id ferat. Bene vale et Parentes tuos meis verbis amanter saluta. Dabantur Dresdae 26. Aug. Anno 1602.

T. in Domino.

Polycarpus Lyserus D.

Ad eundem.

S. in Domino. Qvia ex trimestrali morbo adhuc langueo, ita ut nondum Museo


page 152, image: bs152

exierim, facile me excusatum habebis, qvod non peculiares et prolixas ad re, Ornatissime mi Domine Magister, scribo literas. Etenim ex literis ad Dominnm Parentem missis intelliges, qvid me impediat, qvo minus secundum petitionem vestram exararim literas ad Illustres Comites Mansfeldenses. Qovd si alia oceasione conatus tuos pios et honestos promovere potero, nihil patiar in me desiderari. Bene vale et Reverendum Ministerium Saltzense meis verbis saluta. Dresdae 23. April Anno 607.

T. in Domino

Polycarpus Lyserus D.

Ad eundem.

S. in Domino. Literas Tuas, Doctissime Domine Magister, accepi, sed ut carmen legam, hac vice non vacat. Legam tamen et occasione oblata faciam, ut me vidisse et legisse resciscas. De Crimmicensi functione Ecclesiastica nihil mihi constat: inqviram tamen, et si te juvare potero, libenti animo id sum facturus. Bene vale: patrem grandaevum saluta. Dresdae 9. Maji 608.

T. in DOMINO

Polycarpus Lyserus D.



page 153, image: bs153

Ad Inspectores Stipendii Electoralis in Academia Wittebergensi.

S. in Domino. Reverende atqve Clarissi Viri, Domini et Amici honorandi. Scio eqvidem, non omnes expectantes una vice primo ingressu promoveri posse. Interdum etiam aliqvi sive otio sive ignaviae aliis serviendi sic sunt addicti, utipsi suis commodis obstent. Sibi ergo imputent, si post principia stare cogantur. Hunc tamen Theologiae Studiosum Michaelem ex eorum numero esse minime existimavero. Itaqve si convenientem ipsum promovendi rationem Domini habere possint, eos etiam atqve etiam rogare velim, ut in se nihil desiderari patiantur. Bene valete. Raptim Dresdae 19. Octobr. Anno 604.

V. in DOMINO

Polycarpus Lyserus D.

Ad Georgium Lübbeke Philosophiae et LL. Studiosum.

S. in DOMINO. Nescio qvo errore factum sit, Ornatissime mi Dn. Georgi, qvod superiori septimana, cum Schulenburgiacis Stipendiatis, Helmstadii degentibus, portionem


page 154, image: bs154

stipendii sui mitterem, tua pecunia apud me derelicta sit. Et si fidum hominem haberem, cui pecunia tuto committi posset, jam e vestigio eam Tibi mitterem. Qvia vero tali jam destituor, oportebit te moram aliqvam patienter ferre, donec novus Coadjutor Brunsvicensis exacto festo Pentecostes Brunsvigam descendat: ibi tum curabo, ut per ipsum tuam partem accipias. Interim tu studia tua diligenter urge et cum iisdem pietatem conjunge. Tum fortassis id, qvod jam dilatum est, suo tempore cum foenore compensabitur. Bene vale. Dabantur Dresdae Cal. Maji A. 97.

Polycarpus Lyserus D.

Ad N. N.

D. Polycarpus Lyserus Illustri et Generoso Domino Alphonso Montis Dolii et S. Sophiae (ut nunc se profitetur) Comiti, usqve adeo non invidet hanc felicitatem, qvod tot Illustrissimorum, Clarissimorum et Praestantissimorum Principum atqve Virorum elogiis oneratus revertitur, ut potius miretur, qvi fiat, qvod non manserit istis in locis, et apud illos homines, a qvibus ob tantas et immensas animi dotes tanti fit, et revertitur ad nos, cum qvibus sibi ob suas certas causas non usqve


page 155, image: bs155

adeo bene convenire non ignorat. Verum ut ut sit, qvandoqvidem prae se fert, se Illustrissimorum qvorundam Principum literas ad Serenissimum Dn. Electorem directas secum habere, ut cum Serenissima Celsitudine Ejus de rebus gravissimis conferat, debebat tanqvam insignis Politicus etiam hoc novisse, aditum ad tantum Principem non per Concionatores, sed vel per Mareschallos vel Consiliarios qvaerendum esse, Idem etiam hic faciat. Ego ipsius conatus non impediam et si maxime summo loco habentur et omnia, de qvibus gloriatur, praestet, non invidebo honorem, sed potius ei congratulabor. Me measqve aedes tenuioris fortunae esse existimo, qvam ut hujus tanti Viri amplitudinem capere possint. Ipsi vero a Deo mentis et corporis incolumitatem precor et opto.

Polycarpus Lyserus D.

Literae, qvas dicimus, patentes pro filio M. Polycarpo peregre abeunti. LECTORI Salutem.

Qvandoqvidem hic filius meus M. Polycarpus Leyserus, qvod felix et faustum sit, studiorum suorum gratia iter facit ad inclytam Academiam Tubingensem, nec dubium est, qvin ante suum reditum, confirmandi judicii


page 156, image: bs156

et experientiae causa, diversa loca sit aditurus, deliberato consilio Eum patentibus hisce literis instrucre volui. Sunt enim casus diverfi et pericula varia, qvae peregrinantibus eximproviso, et interdum etiam praeter meritum, obvenire possunt. Si qvid ergo hujusmodi ex Dei permissione ipsi accideret, omnes et singulos, qvibus hae literae oblatae fuerint, pro qvalitate status ipsorum, officiose, studiose atqve diligentissime rogatos velim, ut ne hunc filium meum in necessitate constitutum deserere sed omni ratione benigne juvare atqve promovere velint. Nec dubitent, qvicqvid in ipsum vel beneficii vel officii contulerint, me illud omne studiose et exsoluturum et mutuis officiis pro virili compensaturum esse. Et qvidem, qvoniam passim, Dei beneficio, multos habeo Noros, Amicos et Fautores, non dubito, qvin illi in tali casu suam benevolentiam sint declaraturi. Si vero aliqvi, ob Religionis diversitatem, animo a me essent alieniore, illi sibi in memoriam revocent Dei praeceptum Exodi 23. v. 4. dicentis: Si occurreris bovi inimici Tui, aut asino erranti, reduc eum. Si asinum aut bovem non debes negligere, qvanto minus filium? AEternum DEUM precor, ut ipse largissimus sit remunerator


page 157, image: bs157

erga qvosvis, qvi vel minimum humanitatis officium in hunc meum filium contulerint. Amen. Bene in CHRISTO JESU valete. Scriptum Dresdae in Festo Paschatis Anno 1607.

Polycarpus Lyserus D.

Epistola serius cum Editore communicata. Ad A. M.

S. in Domino. Amplissime Vir atqve vera nobilitate praestantissime Domine, Arctissima familiaritas est, qvam fides parit. Cum igitur non dubitem animos nostros in sincera de Deo religione ac fide junctos esse: gratissimum mihi fuit, qvod nuper literas ab A. T. favoris erga me plenissimas accepi, Qvas et intet [gap: Greek word(s)] mea, utpote insignis alicujus erga me benevolentiae indicia certissima servo sedulo. Qva de causa spero etiam hoc meum in scribendo studium vicissim T. A. non fore ingratum. Status Academiae nostrae parum adhuc in melius mutatus videtur, Multum eqvidem hactenus pro donis a Deo concessis laboravi docendo, monendo, hortando, corripiendo, qvibus aliqvid profici posse sperassem. Sed proh dolor idem mihi fere accidit, qvod Micheas olim non sine magno dolore de sua gente conqvestus est: Hei mihi, qvi factus sum ut collectiones fructuum aestivorum, et sicut racemi vindemiae: non est botrus ad comedendum, maturos fructus desideravit anima


page 158, image: bs158

mea etc. Pleriqve enim vanis persvasionibus et sincerioris doctrinae corruptelis intra animos suos ita occupati vel potius fascinati sunt, ut ad veritatem lucis Divinae attendere nullo modo possint. Atqve licet silere aliqvo modo videantur, tamen non nisi coacti id faciunt. Mox autem, cum ipsis spes vel minima affulget, posse se dulce illud Christi jugum excutere, tales se in divexandis et premendis piis declarant, ut ab ipsis manifestis nostrae conf. hostibus acerbiora metuenda non videantur. Hunc enim suum animum esse nuper admodum manifestis indiciis (cum propter levissima cujusdam hominis mendacia et calumnias, Electoris animum erga D. Jacobum et meam personam mutatum fere fuisse cognovissent) prodiderunt. De qvo apud A. T. pluribus conqveri possem, nisi pudenda haec scholae nostrae apud alios tegere qvam revelare mallem. Si fortassis vel Dominus ipsis daret, ut resipiscerent, et ad veritatis agnitionem reverterentur. Pudet siqvidem me ipsum nos a vero tramite doctrinae sincerae tantum hic deviasse, et ex civitate hac sancta meretricem (ut Prophetarum phrasi utar factam esse. Et nisi Dominus nobis clementer semen aliqvod relinqveret, ne Sodomae atqve Gomorrhae assimilemur metuendum est. Unum est, sed illud grande et insigne malum, qvod nostris hominibus obest, qvod nimirum, qvemadmodum Judaei olim ac Papistae ista vana et noxia persvasione erant imbuti, qva judicabant se nullo modo errare posse, et qvod se verae Ecclesiae successores,


page 159, image: bs159

illi qvidem propter Sacerdotium Aronicum, hi vero propter sedem Antiqvam, venditarunt, ita nostri sibi ipsis persvadent, se propter Lutheri primam religionis repurgationem, et praecipue propter Philippi, qvi in hac Ecclesia et schola laborarunt, erroris coargui non posse. Cum tamen omnino fateri cogamur nos turpiter et misere Lutheri Doctrinam partim corrumpendo, partim negligendo, errasse, nisi et peccatum peccato addere, et contra Dei beneficium, qvo nos in viam reducere conatur, ingrati esse velimus. Deus igitur clementer nobis largiatur, ut ista agnoscamus, atque in meliorem viam serio cordis affectu redire cupiamus.

Elector noster Celsissimus jam Torgae agit conventum provincialem, in qvo ex universa provincia selectioribus proposuit l. Concordiae Formulam, qvo et ipsi novisse possint, qvid hactenus in religionis negotio ab J. C. et aliis piissimis Principibus per Theologos suos sit tractatum et qvousqve res perducta, neqve ipsi ulterius conqveri possint, se omnibus insciis ista ab uno homine eoqve peregrino tractari. Deinde vero cum non sufficiat concordiam aliquam piam inter Ecclesiae ministros iniisse: Sed insuper opus sit, ut de mediis cogitetur, qvibus eadem conservari, et ad posteritatem propagari possit, statuit Elector se inposterum singulis annibinas visitationes tum scholarum urbicarum, illustrium et Academicarum, tum singularum ecclesiarum instituere velle, qvibus in doctrinam, vitam et mores, debita tamen moderatione, inqviratur. Qvarum utramque excipiet synodus, in qva defectus


page 160, image: bs160

et naevi in visitationibus deprehensi examinabuntur, et qva ratione corrigendi sint deliberabitur. Quodcunque vero in synodis decretum fuerit, id vel Consistoriis vel Praefectis vel Superintendentibus expediendum committetur. Atqve num illi in executione seduli ac diligentes fuerint, in proxime seqventi visitatione investigabitur. Porro qvia hactenus proximi qviqve prout occurrerint, coeco potius affectu quam sano judicio cum magno ecclesiarum et scholarum detrimento ad conditiones promoti sunt, ideo Elector stipendiariorum numerum in utraque Academia ad 150 augebit, eosque in religionis studio educari curabit, ut ita legitime prius instituantur et probentur, antequam ad Ecclesiae ministeria admittantur. Haec fere suntcapita propositionis. Dedeclaratione delectorum nondum mihi constat, dies autem docebit. Faxit Deus Opt. Max. ut felicem exitum sortiantur. Porro apud nos rumor, et ut speramus vanus spargitur, Ducem Julium ab Aug. Conf. ad papatum rursus defecisse. Qvi rumor ut sit confectus, Deum ardenter precor. Vix enim qvicqvam novi, quod hoc tempore adversarios nostros magis animare posset, ut igitur hoc metu liberer, A. T. gratissimum mihi fecerit, si ea de re me certiorem facere dignetur. Vicissim etc.

Dat. Wittebergae 12. Februarii An. 79.

A. T. Studiosiss.

Polycarpus Leyser D.



page 161, image: bs161

Ad D. Augustum Electorem Saxoniae.

DUrchlauchtigster Hochgebohrner Fürst/ Gnädigster Herr/ ich habe E. CF. G. ander Schreiben/ in welchem E C F. G. anädigst begehren/ ich solte mich auf das eheste meinem gethanem Erbieten nach in E. CF. G. Land verfügen/ unterthänigst empfangen.

Hierauf füge ich E. CF. G. wiederum unterthänigst an/ dz ich mich nicht mehr lange säumen/ sondern unverzögerlich solchem E. CF. G. gnädigsten Begehren nachsetzen wolle. Und so viel desto mehr/ dieweil ich durch ein absonderlich Schreiben des Durchlauchtigsten Hochgebohrnen Fürsten uud Herrn/ Herrn Ludwigen Hertzogen zu Würtenberg etc. Meines Gnädigen Fürsten und Herrn/ welches alumnus und Stipendiat ich vor der Zeit gewesen/ hierzu ermahnet worden bin. Terowegen ich E CF. G. nicht lange verwarten lassen/ sondern so viel immer möglich mich befördern.


page 242, image: bs162

Und thue hiermit E CF. G. samt Dero Land und Leuten in deu Schutz des Allerhöchsten/ mich aber derselben zu Gnaden unterthänigst befehlen.

Ad eundem.

Die Gnade Gottes durch Ehristum JEsum sambt meinem andächtigen Gebet und unterthänigsten/ getreuen/ gehorsamen Diensten iederzeit zuvor.

Durch lauchtigster/ Hochgebohrner/ Gnädigster Churfürst und Hern/ es sollen billich alle fromme Christen dem Allmächtigen Barmhertzigen GOtt treulich dancken/ daß E. CF. G. aus Fürstlicher und mehr denn väterlicher Mildigkeit sich neulichster Zeit so gnädigst erkläret haben/ die Anzahl der Stipendiaten Theologiae mercklich zu erhöhen/ und bey dieser Ihrer Universität zu unter halten. Der gantz getreue GOtt wolle gnädiglich verleihen/ daß wie solches Christliches Werck zu seines Nahmens Ehre und den Kirchen dieser Lande zu Wohlfahrt angestellet ist worden/ daß auch also E. CF. G. mit langwieriger Gesundheit und glücklicher Regierung/ den Nutz und Frucht solcher heilsamen Anordnung mit Freuden sehen/ und mit langem Leben derselben gebrauchen möge.

Nachdem denn/ neben M. Johann Schützen/ auch mir unwürdigen von E. CF. G. befohlen worden/ solche Stipendia derselbigen gnädigsten


page 163, image: bs163

Erklärung gemäß anzuordnen/ haben wir solches nach Unserm möglichsten Fleiß und geringen Verstande gehorsamst in das Werck gesetzt. Weil aber zuvor schon bereit etliche Stellen der Stipendiaten vaciret/ auch die Expectanten/ welche vor dieser Zeit von E CF G. wegen der Stipendien gnädigste Bewilligung überkommen/ sich das mehretheil hiezwischen mit Diensten/ zum theil inner/ zum theil ausser des Landes/ versehen haben/ befindet sich/ daß die Anzahl der Stipendiaten noch gantz geringe ist und sich bey weitem so hoch nicht erstrecket/ als E CF. G. gnädigst bewilliget haben.

Hiezwischen aber haben sich etliche arme Studiosi, E. CF. G. Land-Kinder/ unter welchen feine ingenia zu finden/ angegeben/ welche bey E. CF. G. unterthänigst durch Supplicationes (so ich hierbey in Ihren Nahmen demüthigst offerire) suchen und bitten/ daß dieselbige ihnen auch gnädigst eine Stelle in solcher neuen Anordnung der Stipendien bewilligen wolle. Welches sie mit ihrem andächtigem Gebet gegen GOtt für E. CF. G. und Derselben Christlichem Gemahl/ Junger Herrschafft und Fräulein/ langwieriger Gesundheit und glücklicher Wohlfarth/ und auch mit der Zeit durch Verleihung der Göttlichen Gnaden/ mit ihren unterthänigsten Diensten gegen E CF. G. in Derselben Kirchen und Schulen zu verdienen erbietig seyn.

Weil wir denn nun dieser Studiosen halb/ so sich weiter angeben möchten/ keinen Befehl nicht


page 244, image: bs164

haben/ auch nicht wissen/ wie man sich gegen ihnen verhalten solle/ besonders weil D. Jacobus Andreae so lange von uns hinweg ist/ bey welchem ich mich sonsten mehreres Bescheides erholet hätte/ habe ich ihrenthalben und ihren Studiis zum besten/ bey E. CF G. unterthänigst ansuchen wollen/ demüthigst bittend/ E. CF. G. wollen solches mein Suchen in keinen Ungnaden erkennen/ und sich gnädigst erklären/ wie man es mit diesen Studiosis, auch mit andern/ so sich noch von Tage zu Tage angeben möchten/ halten solle. Ob man sie gebürlich examiniren und nach Befindung ihren Geschicklichkeit in das Stipendium einnehmen möchte/ biß die gesetzte Anzahl mit der Zeit schier erfüllet würde. Solches wird der Allmächtige/ zu welches Ehre dieses alles gemeinet/ E. CF G. mit zeitlichen und ewigen Gütern reichlich wieder belohnen.

Derselbe gütige GOtt wolle E. CF. G. sambt Derselben Hochlöblichen Christlichen Gemahl/ Jüngern Herrschafft und Fräulein/ lange Zeit in beständiger Gesundheit und glückseeliger Regierung erhalten. Denen zu Gnaden ich mich unterihänigst befehlen thue. Wittenberg den 14. Julii Anno 78.

E. C. F. G.

williger gehorsamer

Diener

Polycarpus Leiser D.



page 245, image: bs165

Ad eundem.

Durchlauchtigster/ Hochgebohrner Churfürst/ Gnädigster Herr/ E CF G. seyn die Gnade Gottes neben meinen andächtigen Vater Unser und unterthänigsten Diensten jederzeit zuvor.

Gnädigster Churfürst und Herr/ von dem Käyser Tito lesen wir/ daß es so geneigt gewesen sey/ iedermann/ der ihn etsuchet hat/ zu helffen/ daß wenn es sich begeben/ daß es einen Tag niemand gehabt/ dem es etwas gutes hätte erzeigen können/ es vermeinet habe/ derselbige Tag sey verlohren und unnützlich zugebracht. Daß E. CF. G. als ein löblicher Regente auch also gesinnet sey/ beweiset die Erfahrung/ welche nicht leichtlich einigen Tag hingehen lässet/ daran sie nicht vielen Gnade und Gutes erzeige. Welches auch mir ein Hertz machet/ daß in gegenwärtigem meinem Zustande bey E CF. G. ich ansuchen darff/ der ungezweifelten Hofnung/ Dieselben werden sich auch in diesem meinem unterthänigstem Suchen gnädigst gegen mir bezeigen.

Und werden ungezweifelt E CF. G. sich noch gnädigst zu erinnern haben/ welcher gestalt von Derselben ich nunmehro vor fünf Jahren in diese Lande beruffen worden/ und zu unterthänigsten Gehorsam darauf herein gezogen bin. Zu welcher Zeit/ als man mit mir gehandelt/ die gantze Besoldung/ welche mein Vorfahrer/ Gottseeliger Gedächtniß/ D. Caspar Everhart gehabt/ mir zugesagt


page 246, image: bs166

worden. Welche ich dazumahl nicht also bald annehmen wollen/ sondern es dahin gestellet/ daß E. CF. G. mich zuvor probiren und erfahren möchten/ was ich in Derselben Lande/ in meinem Ampte nützlich verrichten könnte oder nicht. Derhalben ich auch erst nach Verfliessung fünf viertel Jabres bey E. CF. G. unterthänigst angesuchet und seine alte Zulage aus Meißen erhalten. Dafür E. CF. G. ich auch nochmahln unterthänigst hiemit Danck sagen thue. Gedachte Zulage aber habe ich länger nicht als 2. Jahr genossen/ denn für fünf viertel Jahren mir dieselbige wieder aufgekündiget worden ist.

Nun wäre mir nichts liebers/ denn daß ich mit diesem meinem anderweitem Suchen und Anhalten E. CF. G. verschonen könnte/ wie ich denn der Ursache länger denn ein gantzes Jahr Gedult gehabt/ und wo es müglich wäre/ daß ohne E. CF G. gnädigste Zulage bey diesem Dienste ich mich enthalten könnte/ wolte ich Derselben weiter keine Mühe gemacht habe/ sondern mit meiner geringen Besoldung mich genügen lassen/ damit E. CF. G. und männiglich im Wercke hätten spüren können/ daß es mir in meinem Dienste weder um Geld noch Gut/ sondern um die Ausbreitung des reinen Wortes Gottes/ Erbauung der Kirchen/ und E. CF. G. gnädigsten Willen zuthun sey. Ich befinde aber in der Wahrheit/ daß von wegen des grossen und täglichen Anlauffs von allerley Orten her ein Pastor zu Wittenberg mit der geordneten


page 247, image: bs167

und gewöhnlichen Besoldung nicht zukommen kan. Wie denn auch meine Vorfahren zum theil von E. CF. G. zum theil anderswoher stattliche Zugänge gehabt/ und wo sie derselben (wie ich itzo) hätten mangeln müssen/ sich ihrem selbsteigenem gegen andere gethanem Bericht nach nicht hätten erhalten können. Besonders aber kommet es mir schwer an/ weil ich nicht alleine von den Kirchen und Schuldienern in E. CF. G. Landen/ sondern auch andern Ausländischen/ zu diesen schweren theuren Zeiten/ ihnen Rath und anders mitzutheilen (ohne Ruhm zu melden) ost und viel ersuchet werde/ welche ich ehrenthalben/ wie E. CF. G. gnädigst zu erachten/ bey mir zubehalten nicht Umgang haben kan Zugeschweigen/ was mir sonsten auf. Gevatterschafft und Verrichtung anderer Christlichen Wercke aufgehet.

Derohalben gelanget an E. CF. G. meine demüthigste und unterthänigste Bitte/ Dieselbige nun wolten mich mit einer gnädigsten Accession und Verbesserung meiner Besoldung gnädigst verschen und bedencken. Welches denn in E. CF. G. gnädigsten Willen und Gefallen ich gantz und gar gestellet halben will/ demüthigst bittend/ E. CF G. wolten an diesem meinem nothwendigen Suchen kein ungnädig Gefallen tragen/ sondern mich mit gnädigster Antwort/ darnach ich mich zu richten/ versehen/ auch hinführo mein Gnädigster Herr seyn und bleiben. Solches nun E. CF. G. Deroselben Hochlöblich Königlich Gemahl/


page 248, image: bs168

Jungen Herren uud Fräulein/ gegen Gott den Allmächtigen/ in meinem innigem Kirchenund Hauß Gebet zu verbitten bin ich die Tage meines Lebens willig und schuldig. Dieselben sämtlich hiermit GOtt in seinen väterlichen Schutz/ mich aber E. CF. G. zu Gnaden befehlende. Datum Dreßden am Tage Martini Anno 81. Welchem Tag vor fünff Jahren/ von E. CF G. ich zum ersten mahle literas vocationis bekommen.

E. CF. G.

gehorsamer und unterthänigster Diener

Polycarpus Leiset D.

Ad D. Sophiam Christiani I. Electoris Saxoniae viduam.

GOttes Gnade und Trost/ durch JEsum Christum/ zusampt Erbietung meiner unterthänigsten und gehorsamen Dienste/ auch Christlichem Gebete iederzeit zuvor.

Durchlauchtigste/ Hochgebohrne Churfürstin/ Gnädigste Frau/ E. CF G gnädigstes Zuschreiden beneben der Inlage des Fürstlichen Schreibens aus Würtemberg habe ich heute dato mit unterthänigster gebührender Reverenz empfangen und aus denselben allerseits gehorsamlich unb ausführlich vernommen/ nicht alleine was E. CF. G. beneben Ihrem lieben Herrn Vatern/ Dem


page 249, image: bs169

Durchlauchtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Johann Georgen/ Marg-Grafen und Churfürsten zu Brandenburg/ Meinem Gnädigstem Herren/ meiner Vocation halber zum Hof-Prediger-Amte nach Dreßden bey dem auch Durchlauchtigen und Hochgebohrnem Fürsten und Herrn/ Herrn Friedrichen/ Herzogen zu Würtemberg/ Meinem Gnädigen Landes Fürsten/ gesuchet haben/ sondern auch was darauf S. Fürstl. G. sich resolviret und welchergestalt Dieselbe mich von denen von Braunschweig gnädig abfordern/ und mir in Gnaden gedachter Vocation zu folgen befehlen und auflegen

Aus welchem allem ich denn nothdürftig zu vermercken habe/ wie hoch und eyfrig E. CF. G: Ihr dieses Christliche Werck in Gnaden haben angelegen seyn lassen/ auch wie der Allmächtige selbst dasselbe gnädiglich also regiere und führe/ daß ich nunmehro seinen göttlichen Willen/ welchem ich mich nicht wiedersetzig machen soll/ durch so Hohe Häupter und Potentaten/ auch meine gebührende Obrigkeit/ mir eröfnet erkenne/ wenn nur der einige Punct noch/ daß ein Erbarer Rath/ das Ministerium und die Gemeine zu Braunschweig auch hierein verwilligen wollten/ richtig gemachet werden könnte. Denn wie Hoch mir auch an diesem gelegen/ und wie schwerlich sich ein Prediger von einer Kirchen/ denen es mit Diensten verhaftet/ abgeben könne/ biß es mit derselben guten Willen geschehe/ das werden E. CF. G. auch


page 250, image: bs170

ohne mein Erinnern gnädigst behertzigen. Jedoch weil es an den/ daß auf E. CF. G. gnädigstes Christliches Begehren/ auch empfangenen gnädigsten Befehl des Herrn Administratoris, Meines Gnädigsten Herrn/ ich mich förderlich zu Dreßden einstellen und folgendes Fest über in Kirchen Diensten gehorsamlich aufwarten soll/ und mit Gottes Hülffe auf künfftigen Sonnabend einzukommen gesinnet/ so will ich alsdenn mit E. CF. G Cantzlern und Räthen hieraus reden/ und auf ihr Gutachten auch für meine Person die Sachen zu Braunschweig also anzubringen mich bemühen/ daß verhoffentlich mit ferner Verleihung der Göttlichen Gnade auch sie beweget werden mögen/ daß sie mich gutwillig solcher Vocation folgen lassen.

Darauf und alsdenn so bald dasselbe erlanget/ will ich mich nicht allein in künftiger Handlung aller unverweißlichen Gebühr verhalten/ sondern auch/ wenn die Vocation vollends ihreu endlichen Fortgang erreichet wird haben/ mit Verleihung und Beystande der Gnade GOttes mich in dem vertrautem Dienste mit Lehre/ Leben/ Wandel und aller Treue also erweisen und erzeigen/ daß verhoffentlich E CF. G dargegen meiner unwürdigen wenigen Person einmahl gefasten gnädigsten Zuneigung nicht gereuen/ Dero geliebte Söhne meine Gnädigste Junge Herrschafft/ meine Treue und Fleiß in Gnaden zu spüren haben und iedermann im Werck befinden sollen/ daß E. CF. und


page 251, image: bs171

Ihren FFF. Gndl. und dem gantzem Lande in Kirchen und Schulen ich ein getreuer Diener zu seyn mich mit allem Ernst befleißigen wolle. Dazu der fromme getreue GOtt seinen Heil. Geist reichlich verleyhen wolle/ Amen. Welches E. C. F. G. zu unterthänigster Antwort ich hinwiederum gehorsamst zuschreiben sollen/ und thue dieselbe sampt Dero Churfürstl. Jungen Herrschafft/ Meinen Gnädigen Herren und Fräulein dem Allmächtigem in seinen starcken Schutz und gnädige Bewahrung gantz treulich befehlen. Wittenberg den 17. Dec. Anno 93.

Ad D. Christianum II. Electorem Saxoniae.

Gnädigster Churfürst und Herr/ E. Churfürstl G. gnädigstem Befehl/ darinnen sie mir aufgetragen/ daß Dero freundlichen geliebtem Brudern/ dem Durchläuchtigem Hochgebohrnem Fürsten und Herren/ Herren Augusto Hertzogen zu Sachsen/ meinen Gnädigen Fürsten und Herren Doctorem Davidem Rungium, an stat des verstorbenen Herrn D. AEgidii Hunnii, Gottseligen/ zur Institution in sacris ich praesentiren und solche mit Fleiß zuverrichten ihn vermahnen soll/ habe ich den 30. Junii in Leipzig mit gebührenden Reverenz unterthänigst empfangen.

Darauf habe ich solchem Befehl zufolge nicht unterlassen/ so bald ich zu Leipzig mich expediret/ den 8. Jul. nach Wittenberg mich zu begeben/ und weil Hochgedachter mein Gnädiger Fürst und


page 252, image: bs172

Herr nach der Annenburg verreiset gewesen/ mit D. Rungio zu handeln/ daß es solch studium sacrum mit Sr. F. G. zu tractiren/ und an dem Orte/ da es D. Hunnius gelassen/ auch mit gleichem Methodo zu continuiren auf sich nehmen wolte. Und nachdem es sich dahein erkläret/ daß E. Churfürstl und S. FF. GG. Et nach Vermögen in diesem und andern unterthänigste Dienste zu leisten sich schuldig erkenne/ auch solches zu thun willig sey. Als habe ich ihn folgenden Morgen den 9. Julii mit mir nach der Anneburg geführet/ Hochgedachtem Hertzog Augusto, wie auch Sr F. G. Hof-Meistern und Praeceptori die Credenz-Schreiben erstlich insinuiret/ folgends/ weil es für rathsam geachtet worden/ mit einer lateinischen oratiuncula D. Rungium praesentiret und commendiret/ auch in E. Churfürstl. G. so wohl als der Frau Mutter Nahmen Hertzog Augustum zu fleißigem studiren angemahnet. Darauf S. F. G hinwiederum lateinisch geantwortet: Daß Et diese E Churfürstl. G. mehr dann Brüderliche und also gantz Väterliche/ so wohl auch der Frau Mutter mütterliche Fürsorge seiner Studicrum halben mit gebührenden Danck erkenne/ wolle sich mit rechtmäßiger Observanz gegen D. Rungio, auch sonst mit Fleiß im studiren und Fürstlichen Tugenden also erzeigen/ daß neben der Frau Mutter E. E. Churfürstl. G. jederzeit ein gnädiges gutes Wohlgesallen daran haben solten. Hierüber hat auch D. Rungius sich seines Gemüthes erkläret und


page 253, image: bs173

vermeldet/ ob es wohl seine ringfüge Gaben folch Studium bey Sr. F. G. zu tractiren erkefie/ dennoch so wolle es seinen getreuen Fleiß darbey thun/ und nicht zweifeln, GOtt werde Gnade verleyhen/ daß seine Arbeit im HErrn ohne Frucht nicht abgehen möge Endlich hat auch der Praeceptor D. Hirschbach in des Hofe Meisters und seinem Nahmen E. Churfürstl. G. gleichergestalt unterthänigst dancken lassen/ daß sie ihnen D. Rungium in diesen Sachen adjungiret/ und sich erboten neben ihm bey oft hochgedachten Hertzog Augusto mit fleißigem aufwarten und informiren/ nach Verleihung Göttlicher Gnaden/ das Ihre also zu thun/ daß hoffentlich E. Chur-Fürstl. G. gnädigst mit ihnen zu frieden seyn soll.

Was aber den Punct betreffen thut/ daß so offte Hertzog Augustus zu Gottes Tische gehen werde/ S F G. Doctor Rungius zuvor Beichte hören/ absolviren/ und was sich sonst dißfalls gebühret/ verrichten soll/ hat D. Rungius solches der Ursache/ dieweiler nicht ordiniret ist auf sich zu nehmen Bedencken getragen/ unterthänigst bittend/ E Churfürstl. G. wollen ihn/ dieweil es solche ministeriales Actus (es würde denn dermahleins gar zum Ministerio vociret und ordiniret) nicht verrichten könne/ gnädigst entschuldiget nehmen. Ist demnach unser gesamt Bedencken (ledoch E Churfürstl. G. damit nichts fürgegriffen) gewesen/ daß biß zu Ersetzung des Pfarr- und Superintendenten Amtes zu Wittenberg solches der Archidiaconus, immassen


page 254, image: bs174

es das nähere mahl auch geschehen/ verwalten/ künftig aber dem Pastori zu verrichten aufgetragen werden möchte. Welches E. Churfürstl. G. ich in Unterthänigkeit zu berichten nicht unterlassen sollen/ E Churfürstl G Göttlichem Schutz/ mich aber Derselben zu Gnaden unterthänigst befehlende. Datum Dreßden den 11. Jul. Anno 1603.

Ad Dn. Fridericum Wilhelmum, Administratorem Electoratus Saxonici, Ducem Saxoniae Juliaci etc.

Gottes Gnad und Seegen beneben Erbietung meiner unterthänigsten gehorsamen Dienste/ auch Christlichem Gebet zuvor/

Durchläuchtigster/ Hochgebohrner Fürst/ Gnädiger Herr/ E. F. G. gnädigstes Zuschreiben habe ich mit unterthänigster gebührender Reverenz empfangen/ und daraus vernommen/ welcher gestalt E. F. G. für sich und an stat des Durchlauchtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Johanns Georgen Marg-Grafens und Churfürstens zu Brandenburg/ Meines auch Gnädigsten Herrn/ in gesamter Vormundschafft weiland Churfürstert Christiani etc. Christlöblicher Gedächtniß hinterlassenen Jungen Herrschafft gnädigst an mich begehret/ dz ich der Vocation Eines Erbaren Raths zu Leipzig/ in deren sie mich zum Pfarr- und Superintendenten


page 255, image: bs175

Amte beruffen thun/ gehorsamlich pariren wolte/ darzu denn E. F. G. nicht alleine Gedachten Rath zu Leipzig an einen Erbaren Rath allhier zu Braunsch weig/ damit sie mich gutwillig wolten folgen lassen/ gnädigste Fürschrifft mitgethetlet/ sondern auch weiter in Gnaden sich gegen mir erkläret haben/ daß Sie zu meinen beqvemen Unterhalt mir auch bey der löblichen Universität daselbst eine Professionem Theologicam und über das eine Stelle im Consistorio gnädigst auftragen wolten.

Ich dancke demnach in diesem allen anfänglich dem frommen getreuen Gott/ der aus sonderlichen Gnaden sich der betrübten und zerrütteten Kirchen des Hochlöblichen Churfürstenthums Sachsen/ bey deren Diensten ich auch hiebevor über 10. Jahr zugebracht/ Väterlichen wider annimet und durch E. F. G. als einen Gottseligen Ezechiam oder einen frommen Josiam/ den Schaden Israelis heilen und seiner Kirchen also in derselben Fürstenthum hochberühmten Universität einen Saamen erhalten und ferner erwecken will/ durch welchen das reine Wort Gottes und der allein seeligmachende Glaube auch auf die Nachkommen fortgepflantzet werden könne/ und bitte darauff seine Güte/ die wolle E. F. G. bey solchen hoch-nothwendigen und heilsamen Wercke mit seinen Heiligen und alleine weisen Geiste regieren/ stärcken/ fristen/ und erhalten/ damit also dieses GOtt wohlgefällige gute Werck/ das es angefangen hat/ durch E. F. G. vollbracht werden möge/ zu Ehren seines Göttlichen


page 256, image: bs176

Nahmens/ Befriedigung der Christlichen Kirchen und viel tausend Seelen zu Beförderung Ihrer Seligkeit.

Darnach dancke ich billich auch unterthänigst E. F. G. vor die gnädigste Zuneigung und Vertrauen/ welches dieselbe zu meiner armen ring fügigen Person tragen/ indem E. F. G. neben anderer hochbegabten Männer Diensten auch meines als des wenigsten gnädigst gebrauchen wolten/ damit hoch gedachtes Churfürstenthums Kirchen und Schulen desto besser zu einem ruhigen Stande gebracht werden möchten. Und ie mehr ich wünsche und täglich von meinen getreuen GOtt von Hertzen bitte/ daß folches ja förderlich geschehen möge/ ie geneigter bin ich auch/ meine mügliche Dienste hierinnen nicht zu verweigern/ woferne ich nur die Gnade und Gabe Gottes bey mir befände/ welche nothwendig hierzu erfordert werden. Ich bin aber/ gnädigster Herr/ mir meines Untermögens am besten selbst bewust/ und weil weißlich gesaget wird: parva ingenia magna onera non sustinent, muß ich mich befahren/ wo ich mich zu leichtlich zu einem solchem hohen Werck gebrauchen ließ/ ich möchte mir eine schwerere Last aufflegen lassen/ denn ich hernach mit Nutz und Ruhm der Kirchen ertragen könnte. Wolte demnach/ wo es E. F. G. nicht in Ungnaden vermercken wolten/ unterthänigst gebeten haben/ E. F. G. wolten sich gnädigst umb tüchtigere und besser begabte Theologos umsehen/ welchen eine solche hohe


page 257, image: bs177

Stelle sicherer als mir vertrauet und befohlen werden möchte/ zumahl auch darumb/ dieweil ein Erbar Rath allhier von wegen ihrer Kirchen und Gemeine mir gutwillig zu erlauben u. mich meines Dienstes bey ihrer Kirchen zu erlassen noch zur Zeit nicht einwilligen wollen. Immassen Ihre Erb. sich selbst in Schrifften gegen E. F. G. unterthänig erklären werden/ da ich denn bekennen muß/ daß mir Zweifel fürfället/ wie ich ohne oder wieder Ihren Willen füglich von hier scheiden könne.

Wenn ich aber gleichwohl entgegen bedencke/ daß der Allmächtige oftermahls durch schwache Werck zeuge auch etwas gutes ausrichte/ und daneben von treuhertzigen Leuten schrifftlich oder mündlich erinnert werde/ ich werde Schuld tragen an allem Schaden und Nachtheil/ der den Kirchen und Schulen/ zu deren Dienst ich itzo erfordert werde/ entstehen möchte/ woferne ich diese Vocation ausschlüge/ so kan ich nicht leugnen/ daß mir diese Sachen auch auf dieser Seiten ins Gewissen steigen und künfftig schwer zu verantworten seyn will/ wo ich mich solches Beruffs verwegern wolte; Und wenn denn mein Gewissen auf beyden Seiten bestrickt/ so kan ich mich/ nachdem ich der Sachen in Gottes Furcht fleißig nachgedacht/ auch mit treubertzigen Leuten in Rath gezogen habe/ anders nicht heraus wickeln/ denn daß ich dieses gantze Vocation-Werck zuförderst GOtt dem HErrn/ und alsdenn beyderseits Ohrigkeiten


page 258, image: bs178

als E. F. G. und conseqventer dem Rath zu Leipzigan einem/ und Einem Rath dieser Stadt Braunschweig am andern Theile an Gottes statt heimgehen solle.

Wonun E. F. G. mit des Raths allhier auf diesesmahl gethanen abschlägigen Entschuldigung gnädigst zu frieden seyn würden/ will ich es dafür halten/ daß es Gottes wille sey/ daß ich dieser Kirchen allhier länger dienen soll/ welchem Willen ich auch gehorsamlich folgen und in meinem Dienste ferner getreu und fleißig erfunden zu werden mich mit Gottes Hülffe bemühen will. Alleine daß auf solchen Fall ich unterthänigst bitten thue/ E. F. G. wollten deswegen Ihre Gnädigste Zuneigung gegen mir nicht sincken lassen/ sondern dieselbe gnädigst erhalten. Im Fall aber E. F. G. damit nicht ersättiget seyn wollten/ sondern endlich noch bey dem Rath allhier erhalten würden/ daß derselbe mich günstig dimittiren möchte/ so will ichs auch für Gottes Willen achten/ daß ich den Kirchen ofthochgedachten Churfürstenthums wieder dienen solte/ darzu ich mich alsdenn auf vorhergehende weitere Anmeldung dieses Beruffs und billiche Vergleichung also erzeigen will/ daß E. F. G. und männiglich im Werck zu befinden haben sollen/ daß ich in Vocations-Sachen mehr auf Gottes Willen und seiner Christlichen Kirchen gedeyliches Aufnehmen/ denn auf meinen eigenen Nutzen oder Bequemlichkeit sehe.



page 259, image: bs179

Welches alles E. F. G. zu unterthänigster Antwort ich hinwieder einbringen sollen/ gehorsames Fleißes bittend/ dieselbe wollten/ daß ich mich noch zur Zeit aus Entstehung des Consenses E. Erb. Raths allhier anders nicht erklähren kan/ kein ungnädiges Mißfallen tragen. Und thue hiermit E. F. G. dem Allmächtigen in seinen Göttlichen Schutz und Schirm/ zu langwieriger glücklicher Regierung/ mich aber E. F. G. zu Gnaden unterthänigst befehlen. Datum den 11. Maji 92.

Ad Dn. Fridericum Wilhelmum Administratorem Electoratus Saxonici, Ducem Saxoniae etc.

Nachdem wegen des Durchlauchtigsten Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Friedrich Wilhelms/ Hertzogen zu Sachsen/ Vormunden und der Chur=Sachsen Administratorem, Land=Grafen in Thüringen und Marggrafen zu Meissen etc. Unsers gnädigsten Herrn/ uns beyden zugestellet ist worden ein Schreiben/ welches an S. F. G. unterthänigst gethan hat die Theologische Facultät zu Wittenberg/ wegen einer Schrifft/ so unter D. Daniel Hofmanns Nahmen zum Theil wieder das Christliche Concordien=Buch zum theil wieder andere umgetragen wird/ u. darauf von uns gnädigst begehret worden/ daß S. F. G. unser unterthänigst Bedencken wir deßwegen eröffnen sollen/ als haben wir zu gehorsamer Folge solches


page 260, image: bs180

nicht alleine gelesen/ sondern in Gottes Furcht (neben dem Ministerio allhier) mit allem Fleiß die Sachen ezwogen/ und zeigen unser Bedencken einfältig und in Demuth folgender Gestalt an.

1. Achten wir dafür/ die Theologische Facultät habe gantz Christlich und wohl gehandelt/ daß sie S. F. G. diese Sachen unterthänigst berichtet/ und werden unsers Ermessens alle die/ welchen die reine Lehre im Christlichen Concordien-Buche begriffen ein Ernst ist/ mit uns dessen einig seyn/ daß die höchste Nothdurfft ersordert/ daß man hierzu nicht stille schweige/ sondern/ damit die Liebe posterität nicht im Zweiffel gelassen merde/ dieselbe den Grund der Sachen berichten solle. Sintemahl zu befinden ist/ daß durch diese des D. Hofmanns Schrifft viel gute Christen/ denen derselbe Grund unbewust ist/ irre gemacht werden.

2. So ist der Weg/ den die Theologische Facultät fürschläget/ zum Anfange der Sachen nicht unbequem/ daß nachdem itzo das Christliche Concordien-Werck allhier von neuen gedruckt wird/ S F. G. eine Erinnerung oder Testimonium unter Ihrem Namen dazu drucken liessen/ durch welches dem Leser alle Zweifel/ als wenn das Dreßdnische Exemplar nicht richtig wäre/ genommen würde. Und weil (wie die Theologische Facultät meldet) diß Werck ja nicht der Theologorum sondern der Fürsten ist/ so nehmen S. F. G. sich desselben billich an.

3. Und ob wir wohl weder S. F. G. noch andern


page 261, image: bs181

Concipienten fürgreiffen wollen/ so halten wir doch einfältig Dafür/ daß es genug seyn würde/ wenn solch Testimonium auf folgende Puncte gerichtet wäre. Daß nachdem die Exemplaria libri Concordiae vorlängsten distrahrret/ und von vielen Christen grosse Nachfrage gehabt hätten/ so wäre solch Buch mit S. F. G. gnädigsten Vorbewust und Verwilligung allhier wieder nachgedrucket worden. Dieweilaber Derselben fürkommen wäre/ daß etliche Leute/ so dasjenige/ was auch recht und gut gemeinet ist/ zu tadeln und mit spitzigen Worten anzustechen pflegen/ nicht scheu trügen/ die neuen Editiones als tadelhafstig anzugreiffen und fürzugeben/ als wenn man kein avthenticum exemplar hätte/ dadurch viele guthertzige und einfältige Christen bestürtzt unn irre gemacht würden/ so hätten S. F. G. diese edition mit dem rechten avthentico exemplari, das bey Churfürstl. Cantzley allhier mit Churfürst Augusti Hand und grossen Siegel bekräfftiget zu finden/ mit Fleiß collationiren und auch nach verrichteten Drutk wieder nachlesen lassen/ damit/ wo ja über Zuversicht von dem Drucker etwas versehen/ solches in die Correctur gebracht und also der Leser künfftiger Zeit versichret seyn könnte/daß es eine richtige und gantz unverfälschete Formulam Concordiae hätte. Sollte sich demnach niemand solcher Clamanten und Calumnianten Geschrey zum Mißtrauen bewegen lassen/ sondern diese Edition zu Gottes Ehren und


page 262, image: bs182

seiner selbsteigenen Erbauung im Glauben danckbarlich und ficherlich gebrauchen.

4. Immittelst könnten S. F. G. das beygelegte und mit Churfürst Augusti Hochlöblicher Gedäctniß Hand und Siegel bekräftigte Exemplar aus den Clausuren heraus langen lassen/ so solten ihre zweene oder drey des Ministerii allhier den neuen Druck gegen demselbem mit allem Fleiß collationiren/ daß man des Wercks halber desto sicherer wäre. Wie denn auch nicht undienlich seyn möchte/ daß D. Hoffmanns eigene Subscription und das Exemplar/ darunter er subscribiret/ nachgesuchet würde/ ob man sich derselben auch gebrauchen könnte.

5. Und nachdem gleichwohl D. Hofmann in seiner Schrifft allerley einsprenget/ das man nicht kan mit Stillschweigen hingehen lassen/ und aber sich nicht schicken will/ daß S. F. G. sich mit diesem Manne darüber einlasse/ so habe ich D. Polycarpus Leyser für mich einen Bericht darüber gestellet. Nicht daß ich andern vorgreiffen/ sondern daß ich gleichwohl der Kirchen meinen Dienst und Treue (dieweil mir diese Sachen etwas bekandt sind) hierinnen nicht entziehen wolle. Wenn nun S. F. G. gnädigst begehren/ so will ich solche Schrifft ante publicationem unterthänigst ein antworten und mit S. F. G. gnädigstem Willem hernach in Nahmen Gottes drucken lassen/ und erwarten/ was D. Hofmann dawider aufbringen könne.



page 263, image: bs183

6. Es könnte auch S. F. G. mit dieser Gelegenheit die bey der unlängst gehaltenen Visitation gestellete Artickel zu Ende des concordien-Werckes nach den testimoniis Patrum hinan drucken lassen/ welches/ daß es geschehe/ viel guthertzige wünschen/ und würde es in dieser Lande Kirchen und Schulen seinen Nutzen auch haben. Jedoch/ daß nicht ein neuer D. Hofmann diß auch tadele/ so könnten S. F. G. in obgedachten Testimonio oder Erinnerung solches praecaviren und anzeigen/ daß es alleine dieser Lande Kirchen halber gesche hen sey/ und versehe man sich/ daß niemand solches verkehrlich deuten könne/ dieweil die Artickel meistes theils aus der Formula Concordiae genommen/ auch das gantze Visitations-Werck sich daselbst hinein wieder referiret. Wer nun auch ausserdes Landes sich dieser Visitations-Artickel zu gebrauchen Lust hat/ dem gönnet mans gerne/ wer nicht Lust hat/ der mag es in seinem Exemplar aussen lossen/ denn S. F. G. mit den gantzem Wercke fürnemlich dahin gesehen/ daß durch gedachte Artickel die Kirchen und Schulen/ so durch die Calvinisten unruhig gemacht worden/ wieder zu den alten Concordien gebracht würden.

Diese haben wir kürtzlich und einfältig an statt unsers Bedenckens unterthänigst wieder einbringen wollen/ demüthigst bittende/ solches in Gnaden aufzunehmen. Und thun S. F. G. wie auch die löbliche Räthe wir hiemit Göttlichen Gnaden


page 264, image: bs184

gantz treulich empfehlen. Signatum ult. Aug. Ao. 1597.

E. F. G.

unterthänigst gehorsame

Polycarpus Leiser D.

M. Theophilus Glaser P. et S. D.

Ad eundem.

Durchlauchtigster/ Hochgeborner Fürst/ E. F. G. seyn die Gnade Gottes durch Christum/ zu sambt meinen unterthänigsten gehorsamen Diensten und getreuen Gebet iederzeit zuvor

Gnädigster Herr/ welcher gestalt allhier zu Dreßden das Christliche Concordien-Buch/ nachdem es an Exemplarien gemangelt hat/ wieder nachgedruckt worden sey/ das ist E. F. G. ohne mein Erinnern gnädigst bewust.

Und dieweil ausser alles Streits ist/ daß zum höchsten daran gelegen/ daß zu Abwendung allerley Nachrede solch Buch wohl correct gedruckt werde/ so ist bald anfänglichs/ ehe der Druck für die Hand genommen/ mit Vorbewust der löblichen Regierung zu Dreßden darnach getrachtet worden/ daß man einen fleißigen Correctorem und daneben ein just correct Exemplar habe/ nach welchem man sich im Druck richten möge. Und zwar zum Correctore ist verordnet worden M. Conradus Platte/ mein geliebter Collega, zum Exemplar


page 265, image: bs185

aber (weit wir damahls kein ander Avthenticum nicht hatten noch wusten) habe ich das meine hergegeben/ welches ich Anno 83. zu Qvedlinburg neben den andern dreyen avthenticis exemplaribus mit Fleiß corrigiret hatte. Nach diesem Exemplar ist nun das itzige Dresdnische/ so viel als menschlich und möglich/ fleißig nachgedruckt worden.

Nachdem aber solcher Druck fast zu Ende gelauffen/ da hat ein ausgesprengter Brief unter D. Daniels Hofmanns Nahmen Ursache gegeben/ daß man den avthenticis exemplaribus fleißig nachgeforschet/ und sich darauf befunden/ daß zu Dreßden drey Exemplaria von Chur-Fürsten Augusto/ hochlöblichsten Gedächtniß/ unter Sr. Churfürstl. Gn. Hand und Siegel bekräfftiget im Archivo beygeleget zu finden seyn sollen. Darauf ist bey E. F. G. unterthänigst angeregt worden/ daß dieselbe heraus gegeben würden/ damit man ex superabundanti das gedruckte Exemplar auch mit demselben collationiren und also der Richtigkeit im Druck desto gewisser seyn könnte.

Ich bin aber in dieser gäntzlichen und gewissen Hoffnung gestanden/ es würden solche drey beygelegte Exemplaria entweder eben die drey seyn/ welche Anno 83. mit den ersten geschriebenen Exemplarien auf der dreyen weltlichen Herren Churfürsten gnädigsten Befehl collationiret und corrigiret worden find/ oder ja zum wenigsten/ wo es andrer


page 266, image: bs186

Exemplaria wären/ so würden sie mit dem rechten avthenticis Exemplaribus neher collationiret wordem seyn/ immassen die Theologi den hochlöblichen Chur-Fürsten Augustum von O. vedlinburg, aus sub dato den II. Febr. Anno 83. desselben unterthänigst erinnert haben.

Nachdem denn nun E. F. G. wie gemeldet/ solche drey Exemplaria gnädigst aus den Archiven heraus gegeben/ (dafür ich nomine Ecclesiae unterthänigst danckbar bin) so befindet sichs/ daß es nicht die drey zu Qvedlinburg avthentisirte/ auch nicht nach denselben corrigirte/ sondern nur gemeine dergleichen hin und her noch viel hundert zu bekommen wären/ Exempiaria seyn. Daraus entstehet nun/ gnädigster Herr/ diese Irrung/ daß nachdem nunmehro der Dreßdnische Druck fertig ist und man die Collationirung angestellet/ der Dreßdnische neue Druck zwar gerecht und nach dem ersten zu Berge im Closter geschriebenen Exemplar gerichtet befunden wird. Et will aber an vielen Orten mit denen Exemplarien/ die für avthentica angegeben werden/ nicht eintreffen/ Immassen E. F. G. aus eingelegten Extract selbs ersehen werden. Und ob wohl das meiste nur typographica errata geachtet werden/ so sind ihrer doch unter dem Hauffen zu finden/ die einen falsum sensum in doctrina geben.

Ist demnach nunmehro die Frage/ wie man ihn noch vor publicirung des Druckes thun soll/ ob man dasjenige/ so recht gedruckt ist/ endern müsse


page 267, image: bs187

damit es mit dem avthentico übereinstimme/ wie der Titul meldet/ welches doch nicht zu rathen stehet; Oder ob E. F. G. es gnädig dahin richten wolten (wie denn neben mir das Ministerium zu Dreßden darum bitten thut) daß die avthentica Exemplaria zuvor recht justificiret und hernach wieder beygeleget würden/ damit man auch künfftiger Zeit in Fall der Noth dahin recurriren und sich einer Richtigkeit erholen möge.

Diß habe E. F. G. unterthänigst zu berichten des Werckes Wichtigkeit halber nicht Umgang haben können/ unterthänigst bittende/ E. F. G. wollen dessen kein ungnädigstes Mißfallen haben/ und sich gnädigst darauf resolviren/ wessen man sich in der gantzen Sache verhalten solle. Dieselbe hiemit dem Göttlichen Schutz gantz treulich empfehlend. Datum Dreßden den 17. Octobr. Anno 97.

Ad Dn. Henricum Julium Episcopum Halberstadiensem, Ducem Brunsvic. et Lunaeburg: etc.

Gottes Gnade und Seegen zusamt Erbietung meiner unterthänigen Dienste und Gebets jederzeit mit Fleiß und Demuth zuvor.

Hochwürdiger/ Durchlauchtiger und Hochgebohrner Fürst/ gnädiger Herr/ Ob ich mich wobl besorgen muß/ daß wegen allerley Irrungen/ so nun eine Zeit her bey E. F. G. meiner Person halb fürgelauffen/ meine Schreiben und Intercessiones


page 268, image: bs188

bey derselben wenig Gehör finden möchten. Dennoch/ weil mir daneben nicht zweifelt/ E. F. G. haben nunmehro aus Ihren hohen beywohnenden Fürstlichen Verstande befunden/ daß solche Irrungen und Weitläufftigkeiten von mir nicht verursachet/ viel weniger durch meinen Fursatz und Willen erhalten worden/ sondern neben zu eingefallen sind etc so stehe ich in der unterthänigen Hoffnung/ E. F. G. werden aus angebohrner Fürstlicher Güte/ in andern Christlichen billichen Sachen/ weder mich/ noch von meinetwegen andre solches entgelten lassen/ sondern nach fürfallender Gelegenheit und Nothdurfft gnädige Audienz mir verstatten/ auch sonsten mit Gnaden sich gegen mir bezeigen.

Daß aber E. F. G. mit diesem meinem Schreiben itziger Zeit zu molestiren ich mich unternehme/ verursachet mich gegen wärtiger Exul Christi, mit nahmen M. Joannes Müller/ welcher nun etliche Jahre in der Kirchen Gottes zu Strähle im Lande zu Meissen mit treuen Fleiß gedienet hat. Welcher Ursache halb aber es itzo dienstloß worden/ wird E. F. G. es selbs/ wo es dieselbe zu wissen begehren/ nothdürfftig berichten können. Weil es denn nicht gerne lange müßig gehen/ sondernso fort müglich ie eher je lieber mit seinem talento dem Herrn Christo und seiner Kirchen wider dienen wolte/ und es aber zu E. F. G. als welche ihme jederzeit wegen Ihres Gottseligen Christlichen Gemüths und Eyffers gerühmet worden/ für andern


page 269, image: bs189

Herrn und Potentaten ein unterthänig gut Vertrauen träget/ auch itzo auf seiner Reise berichtet worden/ wie E. F. G. ein sehr Ehristlich/ hochlöblich und nothwendig Werck mit der Reformation der Kirchen in dem Stiffte Halberstadt (darrzu ich auch für mich den Allmächtigen umb glückichen Fortgang und Gedeyen von Hertzen anruffen thue) fürhabe/ da ohne Zweifel allerley Gelegenheit/ getreue und reine Prediger zu befordern/ fürfallen werden/ und hoffentlich E. F. G. zu völliger Ausrottung der Papistischen Greuel und gründlichen Fortpflantzung der heilsamen Lehre des Heil. Evangelii/ viel lieber erfahrner und geübter Kirchen-Diener/ denn allererst angehendrr und noch ungeübter Studiosen- Dienst gebrauchen wird/ so hat es auch aus diesen Ursachen E. F. G. für andern seine unterthänige gehorsame Dienste zum ersten anbieten wollen.

Wenn es aber in diesen Landen Niemand bekandtes hat/ durch welchen es solches mit Gelegenheit an E. F. G. in der Person bringen mächte/ so hat es mich höchlich gebeten und ersucher/ solches mit einer kurtzen Schrifft an seiner stat an E. F. G. gelangen zu lassen. Weilich Ihn denn nun etliche viele Jahre her gekant/ und Ihme das warhaffte Zeugnüß geben kan/ daß es gründlich wohl in artibus und sonderlich in der Theologia studiret/ der reinen unverfälschten Augspurgischen Confession von Hertzen und mit Christlichen Eyfer zugethan sey/ auch in Schulen und Kirchen/ dahin


page 270, image: bs190

ich ihn vor dieser Zeit selbst habe promoviren helffen/ sich fleißig/ getreu und unverweißlich verhalten habe/ und sonsten eines Christlichen/ Erbaren und unstrafsbaren Lebens und Wandels sey/ so habe ich Ihm solchen Dienst zu leisten nicht versagen können/ E. F. G. unterthänig und demüthig nochmahls bittende/ dieselbe wolten nicht alleine diese meine unterthänige Intercession- Schrifft nicht in Ungnaden vermercken/ sondern auch diesen Diener des Herrn Christi/ M. Joannem, in Gnaden derselben geniessen lassen/ und wo möglich zu Diensten wieder befördern. Denn über daß/ das solches an sich selbst ein Christlich Werck/ so werden E. F. G. hoffentlich in den Werck befinden und erfahren/ daß welcher massen ich ihn commendiret/ sich solches alles an ihm befinden und erweisen werde. So wird es auch unzweifflich sich jederzeit des Gehorsams und Unterthänigkeit verhalten/ daß E. F. G. solcher gethaner Beförderung nicht gereuen wird. Thue hiemit E. F. G. sampt dero geliebten Königlichen Gemahl/ Jungen Herrlein und Fräulein/ den Allmächtigen in seinen gnädigen Schutz und Schirm gantz treulich/ mich aber E. F. G. zu Gnaden unterthänig befehlen. Datum Braunschweig den 12. Jul. Anno 91.

E. F. G.

unterthäniger

Polycarpus Leiser D.



page 271, image: bs191

Ad Dn. Ludovicuw Ducem Würtembergicum.

Gottes Gnade und Friede in Christo zuvor.

Durchlauchtigster/ Hochgebohrner Fürst/ Gnädiger Herr/ Ich habe Ew. F. G. an mich gethanes Schreiben/ in welchem E. F. G. mir gnädig befehlen/ daß woferne der Durchlauchtigste Hochgebohrne Fürst Hertzog Augustus/ Churfürst zu Sachsen/ Mein gnädigster Herr/ mich in Ihrer E. F. G. Diensten erfordern würde/ ich mich derselben Vocation nicht verwegern solte/ unterthäniglich empfangen und mehreres Inhalts vernommen. Hierauf füge ich E. F. G. in Unterthäkeit hiemit an/daß mir allbereit den jüngst verschienenen Monat November die Vocation von der E. F. G. zukommen. Und dieweil ich aus einem beygelegten Schreiben des Hochgelehrten D. Jacobi Andreae Probsts und Cantzlers der Universität Tübingen meines freundlichen lieben Vettern/ verstanden/ daß solcher Beruff E. F. G. dero obligirter Stipendiatus ich bin/ nicht zuwieder seyn würde/ habe ich mich bey gemach dazu schicken/ unn in Ihr E. F. G. Land begeben wollen/ damit alsdenn Ihre E. F. G. mich probiren und Ihren Guterachten nach ferners mit mir handeln lassen möchten. Nachdem aber itzo E. F. G. Befehl dazu kommen/ will ich mich desto mehr fördern/ und E. F. G. Befehl unverzögentlich gehorsamen.



page 272, image: bs192

Dieweil ich aber dennoch Amts und Gewissens halber schuldig bin/ auf diese Kirchen/ zu welcher ich vor der Zeit ordentlich beruffen und abgefertiget worden/ auch derselben in das IVte Jahr biß anhero gedienet habe/ bedacht zu seyn/ damit nicht nach meinen Wegscheiden das Gute/ welches durch Gottes Gnade darinnen ist angefangen/ wieder untergehe. Und aber getreue/ gelehrte und reine Lehrer bey Uns gar theuer und übel zu bekommen sind/ sintemal fast alles alleine mit unruhigen Köpffen und schwermerischen Flacianern angefüllet ist/ welche wo man ihnen nicht mit wohl qvalificirten Leuten begegnet/ dieser Lande Kirchen nicht geringen Schaden zufügen möchten. So gelanget demnach an E. F. G. an stat meines gnädigen Herren/ dem ich itzo mit Diensten verpflichtet/ und meiner gantzen Kirchen meine unterthänige uud demüthige Bitte/ E. F. G. wolle mit Gnaden darauf bedacht seyn/ ob meine Stelle etwa aus Ihrer F. G. Stipendio mit einem geschickten/ gelehrten und frommen Prediger/ der auch den Wiedersachern im Fall der Noth begegnen könnte/ wider ersetzt möchte werden/ In Ansehen dessen/ daß E. F. G. derselben bey Ihrer Universität durch Gottes Gnade und Segen einen guten Vorrath/ und vor der Zeit andern Kirchen ingleichen billichen Ansuchen gnädig wilfahret hat/ Auch von Wohlbestellung dieser Kirchen viel gelegen/ auf welche nicht wenig andere in diesen Landen ihr Aufsehen geworffen und also verhoffentlich


page 193, image: bs193

dem gantzen Lande durch Schickuug Gottes künffiger Zeit nütze seyn möchte. Ja auch wenn etwa ein Consensus doctrinae zwischen den Oesterreichischen und Oberländischen Kirchen aufzurichten wäre/ könte eine solche Person nicht wenig verhülfflich seyn.

Zweifelt mir derowegen gar nicht/ E. F. G. werde dieser meiner unterthänigen Bitte gnädig stat geben und einen andern Diener des Wortes an meine Stelle herab schicken/ welches E. F. G. (neben dem/ daß sie zuförderst dem Allmächtigen GOTT und seiner betrübten Kirchen einen sondern angenehmen Dienst leisten) zu löblichen Christlichen Ruhm gereichet. Werden auch viel fromme Christliche Hergen bey uns/ welche zu E. F. G. in dergleichen Sachen ein sonderes Vertrauen haben/ mit ihren Ehristlichen gemeinen Gebet für E. F. G. glückliche Regierung und heylbare Wolfarth die Tage Ihres Lebens zu verdienen gefliesten sey.

Solches habe ich E. F. G. zur unterthänigen Antwort wieder schreiben sollen/ hiemit E. F. G. mit Ihrer gantzen Regierung dem Allmächtigen in seinen Väterlichen Schutz und Schirm/ mich aber derselben zu Gnaden unterthänig befehlend.

Ad Dn. Fridericum Ducem Wurtembergicum.

Gnädiger Fürst und Herr/ Nachdem E. Fürstl. Gn. auf Anhalten des Churfürsten zu Brandenburg


page 194, image: bs194

etc. und der Churfürstlichen Witwen zu Sachsen/ meiner gnädigsten Herrn und Frauen/ daß ich zu dem officio der verledigten Hof -Praedicatur allhier zu Dreßden gebrauchet werden möchte/ Ihren gnädigen Consens gegeben/ und eingewilliget/ daß in gedachte Dienst-Bestellung ich mich einlassen möchte/ als habe ich anch solches ohne Verzug/ wie billich/ Einen Erbaren Rath zu Braunschweig zu wissen gethan/ und weil ich mich wegen meiner in der Jugend übergebenen Obligation E. F. Gn. unterthänigen Gehorsam zu leisten schuldig erkenne/ so habe ich dienstlich bey ihnen gesuchet/ daß mit diesem E. F. Gn. gnädigem Anordnen Sie zu frieden stehen/ und mich mit günstigem gutem willen gäntzlich der Dienste bey Ihrer gemeinen Stadt und Kirchen erlassen wollten. Ich befinde aber/ wie E. F. Gn. auch inliegend zu ersehen/ daß fie solches einzugehen schwerlich zu bewegen seyn wollen/ aus allerhand Sorglichkeiten/ welche bey Ihrer Kirche fürfallen möchten/ woferne ich mich gäntzlich von Ihnen hinweg wenden würde. Zuförderst aber werden sie hefftig darauf dringen/ daß es sich zwar begeben/ nach dem E. E. Rath zu Braunschweig mich beharrlich einmahl dimittiret und aber hernach auf starck Anhalten der Gemeine kurtz für meinem Abzuge sich eines andern bedacht/ u. bey mir angehalten haben/ dz nach Ausgang zweyer Jahre ich mich wieder einstellen sollte/ ich eingewilliget und zugesaget/ woferne sie bey dem Herrn Administratore der Chur Sachsen/


page 195, image: bs195

Meinem Gnädigstem Herrn/ erhalten könnten daß S. F Gn. alsdenn gnädigst geschehen lassen wollten/ daß ich mich bey Ihnen wieder einstellete/ daß ich auf den Fall gewiß wieder kommen/ und ihr Superintendens seyn und bleiben wollte. Weil sie denn solches bald bey Hochgedachtem Herrn Administratore erhalten/ so wollen sie auch meine Zusage gehalten haben. Welches ich zwar nicht straffen kan/ sondern solchem nach zusetzen/ bereitwillig bin. Alleine daß diese unvermuthete Vocation und E. F. Gn. gnädige Abforderung ins Mittel fället/ welche mir hierinnen ein anders weisen wollen. Und wenn ich denn auf beyden seiten verstrickt der Sachen den Auschlag selbst nicht geben kan/ dieweil ich eines theiles Zusagen gerne halten und hierinnen nicht gerne guten Nahmen und günstigen Willen guter frommer Leute in Gefahr setzen/ und doch auch anders theils der ordentlichen Vocation, Gottes Willen und E. F. G. gnädigem Befehl mich nicht wiedersetzlich machen wollte/ Als bitte E. F. Gn. ich unterthänig/ dieselbe wollen Ihrem beywohnendem Christlichem und Fürstlichem Verstande nach die Sache gnädig und unbeschweret erwegen und messen ich mich hierinnen allerseits verhalten solle/ damit ich gut Gewissen und guten Nahmen behalten möge/ in Gnaden sich gegen mir ferner resolviren. Solches bin ich in unterthänigem Gehorsam zuverdinen willig und bereit. E. F. Gn. dem Allmächtigem zu seinem gnädigem und väterlichem Schutz/


page 196, image: bs196

zu langwieriger/ glücklicher und friedlichen Regierung hiermit empfehlende etc. A. 1594.

Ad eundem.

Gnädiger Fürst und Herr/ daß E. F. Gn. die unterthänige Dedication des tertii Libri Harmoniae Evangelicae Doctoris Chemnitii seliger/ welche an dem Durchlauchtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Ludwigen/ Hertzogen zu Würtemberg und Teckh/ Grafen zu Mompelgardt etc. Meinen Gnädigen Herrn/ Christmilder Gedächtniß/ dirigirt gewesen/ gnädig aufgenommen/ mich auch mit einer gnädigen Verehrung/ welche mir richtig zu handen kommen/ gnädig angesehen haben/ dafür bin ich unterthänig danckbar.

Wie ich denn ingleichen mit unterthäniger gehorsamer Danckbarkeit erkenne/ daß E. F. Gn. meiner Söhne einem/ mit einem gnädigem Stipendio jährlich 30. Gülden gegen gewöhnlicher Obligation und gebührender Qvittung in Gnaden bedacht haben. Will in alle wege mich befleissen/ daß was E. F. Gn. zu unterthänigen gehorsamen Ehren ich werde leisten und thun können/ dessen am meinem möglichem Fleiß ich nichts erwinden lasse. Thue E. F. Gn. dem Allmächtigem zu glücklicher Regierung und langem Leben/ mich aber E. F. Gn. unterthänig befehlen. 20. Febr. A. 94.



page 197, image: bs197

Ad Dn. Ludovicum Landgravium Hassiae.

Gnädiger Fürst und Herr/ E. F. G. gnädiges Zuschreiben von datum Darmstatt den 2. Oct. Habe ich am 26. ejusdem zu Dreßden/ nach meiner Anheimbkunfft nicht alleine mit gebührender Reverenz empfangen/ sondern auch den darinnen begriffenen Sachen in Gottes Furcht fleißig nachgedacht. Und wie ich hiebevor nicht wenig bestürtzt gewesen bin über der betrübten Zerrüttung der Academiae Marpurgensis so wohl/ als über der unverschuldeten Dimission derselben wohlverdienten und getreuen Theologorum; Also hat mich hinwiederum zum höchsten erfreuet das Christliche propositum, das E. F G. Fürhaben mit Aufrichtung eines Gymnasii, in welchem die Stipendiaten und Jugend in reiner Lehre unterrichtet und für der falschen Gegen-Lehre treulich gewarnet werden könne. Ich habe alsbald gesaget: Diese Gedancken hat gewiß GOtt der heilige Geist eingegeben dem/ der diesen Fürschlag zum erstem auf die Bahn gebracht hat/ es sey auch wer es immer wolle. Darum ich auch von Hertzen wünsche/ daß der GOTT/ der das Wollen gegeben hat/ auch verleihen wolle das Vollbringen/ und bey demselben ein gutes Gedeyen zu seinen Ehren und viel tausend Seelen zu ihrer ewigen Wohlfarth.

Es hat auch die löbliche Landschafft gatz


page 198, image: bs198

Christlich/ löb- und rühmlich gethan/ daß sie eine ehrliche Steuer zu Fortsetzung dieses Christlichen guten propositi so gutwillig dargeboten haben. GOtt wird es ihnen an einem anderm Orte reichlich wieder ersetzen/ zu dem/ daß es ihnen selbs und den Ihnen an der Seelen wieder zum besten kommet. So ist auch kein Geld in der Welt besser angewendet/ denn das man zu fortpflantzung des reinen Wortes Gottes/ auch erhaltung Kirchen und Schulen anwendet. Denn wenn das andere alles im letztem Feuer wird verbrennet/ verstoben und verlohren seyn/ so werden diejenigen/ welchen mit solchen munificentia gedienet ist worden/ fürtreten und dem ewigen Remuneratorem ansprechen/ daß es nicht unvergolten wolle hingehen lassen diese Treue/ obne welche/ wenn es gewest wäre/ sie ohne zweifel im Calvinische Irrthumb mit ewigem Schaden ihrer Seelen wären vertiefft worden.

Weil auch dieses alles mit der Clausula und Anhang zu Werck gerichtet wird/ daß wenn die Universität Marpurg widerumb der Religion halb in den Stand gesetzet werde/ in welchem sie gewesen ist zur Zei des seeligen Absterbens des weiland Durchl. H. F. und H. H. Ludwigen/ Land-Grafen zu Hessen etc. Christmilder Gedächtniß/ so bin ich der Meinung/ daß niemand Recht verständiges mißdeuten werde können/ daß E. F G. die reditus. die ihr lebtage niemals zur Fortpflantzung der Calvinisterey (damit man des


page 199, image: bs199

Ortes schwanger gehet/ man leugne so starck als man wolle) sind gewidmet gewest/ zurück halte und auf die usus verwende/ die zu Gottes Ehren und nützlicher Erbauung der Kirchen gereichen mögen

E. F. G. wollen auch das gnädige Vertrauen zu mir haben/ daß was ich zu diesem gutem Fürhaben werde fezner gutes reden/ wünschen und thun können/ daß ich folches mit treuem Fleiß zu Wercke richten wolle. Ich hätte zwar mich gerne mit den Churfürstl Räthen über dieser Sachen besprochen/ wie E. F. G. gnadiges Schreiben mehrerer Schrifften halb Andentung gethan. Aber ich habe sie weder zu Dreßden noch zu Sitzcenroda angetroffen. Jedoch kan es noch künfftig geschehen. Thue E. F. G. hiemit Göttlichem Schutz gantz treulich und mich E. F. G. zu Gnaden befehlen. Datum Sitzenroda den 3. Novemb. A. 605.

P. S.

Durchlauchtiger/ Hochgebohrner/ Gnädiger Fürst und Herr/ die Churfürstlichen Räthe sind unterdessen/ ehe ich Gelegenheit gehabt diß Schreiben fortzuschicken/ wiederum ankommen/ welche mir der Theologorum scripta communiciret haben. Befinde daraus/ daß sie über der Warheit beständiglich gehalten. Bey welchen GOtt ferner auch E. F. G. und sie erhalten/ stärcken/ gründen/ befestigen und vollbereiten wolle. Weil auch Gegentheil mit ihren Schrifften bereit in


page 200, image: bs200

offenen Druck herfürgewisch seyn/ und sich sehr schön machen wollen/ solten meines einfältigen Ermessens die Theologi auch nicht länger zurück bleiben/ damit der Heuchler Schönfeld/ an welchem weder Haut noch Haar/ weder Hertz noch Zunge gut ist/ der Kirchen Christi und frommen Hertzen bekannt gemacht werde/ ob man sich desto mehr für ihm hüten wollte. E. F. G. nochmaln göttlichem Schutz empfehlende. Signatum Torgau den 11. Nov. A. 605.

Ad eundem.

Gnädigster Fürst und Herr/ E. F. Gn. gnädiges Zuschreiben/ so wohl die beygebundene Exemplaria, der zu Marpurg beurlaubten Theologen Rettung-Schrifft/ habe ich von diesem Boten mit gebührender Reverenz empfangen/ thue mich beyderwegen gantz unterthänig und demüthig bedancken. Habe auch die vier Exemplaria unter die drey Churfürstl. Geheimte Räthe und den Geheimten Kammer-Secretarium getheilet/ welche Sie mit unterthänigen Danck angenommen haben. Und ob ich wohl mitler Zeit nicht bey Ihnen gewesen/ so mache ich mir doch keinen Zweifel/ daß sie solche Apologiam nicht mit wenigen Berlangen und Gefallen als ich gelesen haben; Muß bekennen/ daß die Theologi ihre Sachen sehr bescheiden geführet haben. Weil sie aber damit wenig ausgerichtet/ befehlen Sie dieselben nunmehro billich den Allerhöchsten/ dessen Sie auch eigentlich ist. Und mögen die Adversarii zusehen, daß sie nicht/ zeitlicher denn sie sichs versehehen


page 201, image: bs201

der Spruch Pauli treffe: Qvi conturbat vos, portabit judicium suum, qvi cunqve ille est. Unterdessen thun E. F. G. Christlich/ Fürstlich nnd löblich/ daß sie sich dieser vertriebenen Theologen annehmen. Es wird es auch GOtt zeitlich nnd ewiglich wieder belohnen. Wenn auch das Scriptum, welches Herr D. Helvicus Garthius unter Händen hat/ davon es mich etwas sehen lassen/ in Druck kommet/ wird dieser Analogiae mit einem ziemlichen beygesprungen werden. Welches E. F. G. unterthänig wieder zur Antwort geben wollen. Dieselbige dem Schutz der Heiligen Dreyfaltigkeit mich aber E. F. G. zu fernere Gnaden demüthig befehlende. Datum Dreßden den 17. Febr. Anno 1606.

Ad Henricum et Davidem Comites Mansfeldenses.

Gottes Gnade/ meine unrerthänige willige Dienste uud Gebet iederzeit zuvor. Wohlgebohrne/ Edle Grafen/ gnädige Herren. E. G. Schreiben beneben der unterthänigsten Supplicacation an dem Churfürsten zu Sachsen und Burggrafen zu Magdeburg/ Meinen Gnädigsten Hn. Die Investitur des Superintendenten in der Graffschafft Mansfeld belangend/ habe ich zu Torgau empfangen/ und weil ich selbes gerne wolte/ daß diese Sachen der Kirchen zum besten endlich einmahl ihre Richtigkeit erlangen möchten/ als habe ich die Supplic Meinem Gnädigsten Churfürsten und Herrn selbes unterthänigst eingeantwortet/ darauf S. Churfürstl. Gn. sich gnädigst erkläret/


page 202, image: bs202

daß Sie gnadigst können geschehen lassen/ daß die Investitur durch die Herren Grafen und einen Mansfeldischen Pfarrer verrichtet werden möge. Alleine weil hiebevor bey wehrender Administration geschlossen/ daß die Herrn Grafen seqvestrirenden theils einen Revers hierüber geben sollen/ so solte nochmahls derselbe Revers auf S. Churfürstl. Gn. itzo gerichtet zuvor eingeantwortet werden/ darauf die Investitur ergehen möge. Und haben S. Churfürstl. Gn. alsbald deßwegen einen Befehl in die Regierung allhier stellen lassen/ damit es alles zu wercke gerichtet würde. Welchen Befehlich auch zu Beförderung der Sachen selbs mit mir anhero genommen habe. Aber wie wir gestern anhero gekommen/ befinde ich/ daß die Cantzley gegen dem Feste bereit zugeschlossen/ daß also E. Gn. sich biß nach den Feriis werden unbeschweret gedulten müssen. Ich will mir aber nochmahls das negotium befohlen seyn lassen/ unn nach Ausgang der Ferien aufs fleißigste sollicitiren. Denn E. Gn. unterthänige angenehme Dienste zu leisten und ihren Kirchen Nutzen zu befordern bin ich gantz willig und bereit. E. Gn. Göttlichen Schutz hiermit befehlende. Datum den 22. Dec. A. 1601.

Ad Antistites Ecclesiae Aqisgranensis invariatae Augustanae Confessioni addictae.

Gottes Gnade und Seegen zusampt Erbietung meiner willigen Dienste und Gebets zuvor. Ehrenveste/ Erbare Fürnehme/ Wohlgeachte/


page 203, image: bs203

günstige Herrn und Mitbrüder in Christo. Daß auf der Herren freundliches Zuschreiben den 15. Octobr. nechstabgelauffenen Jahres datiret/ Ich bißhero nicht geantwortet habe/ ist meiner grossen und beschwerlichen Leibes-Schwachheit halber verblieben/ in welcher über die vier Monate die Brieffe nicht habe lesen/ will geschweigen beantworten/ können. Bitte derowegen die Herren wollen mich günstig entschuldiget halten.

Nachdem aber der getreue GOtt aus Gnaden mir wieder ein wenig aufhilfft/ will ich den Herrn nicht verhalten/ daß der Churfürstl Geheimte Rath Herr Heinrich Abraham von Einsiedel etwa vor fünff Tagen von Prage wieder anhero kommen ist/ und mich berichtet/ daß es nicht alleine die Churfürstl. Intercession der Röm. Käyserl. Maj. allerunterthänigst eingeantwortet sondern auch mündlich bey Ihrer Maj. und dero fürnehmen Räthen es dahin unterbauet habe/ daß es verhoffe/ es solle zu seiner Zeit eine allergnädigste Resolution und vielleicht auch die Restitutio liberi exercitii religionis darauf erfolgen. Allein dessen will man gantz gewiß seyn/ daß unter Eurer Commun keine Calvinisten nicht seyn noch sich einmengen.

Neben dem räth auch der von Einsiedel/ die Herren solten eine demüthigste Supplication nach Regenspurg auf den Reichstag an den Käyserlichen Commissarium in dieser Sachen unterthänigst schicken/ sich auch selbs bey den Churfürstl. Sächs. abgesandten Räthen daselbsten angeben. Denn von hieraus denselben zugeschrieben werden


page 204, image: bs204

soll/ daß sie ihnen diese Sache sollen befohlen seyn lassen. Auf solche Weise vermeinet er/ könnte das negotium desto besser fortgetrieben werden. Welches ich den Herren nicht verhalten wollen/ und thue sie sämtlich der Gnade Gottes gar getreulich empfehlen. Datum Dreßden den 5. April Anno 1603.

Ad Senatum Academiae et Civitatis Wittebergensium.

Gottes Gnade und Seegen beneben Erbietung meiner gantz willigen und möglichen Dienste und Gebets jederzeit zuvor.

Magnifice Domine Rector, Ehrwürdige/ Ehrenveste/ Hoch- und Wohlgelahrte/ auch Erbare/ Achtbare/ Hoch- und Wohlweife/ besonders günstige Herren und zuversichtige gute Freunde/ Mir hat Brieffzeiger ein Schreiben von Ew. Mag. E. Gl. behändiget/ in welchem sich dieselben nicht alleine bey mir erkundigen/ ob ich auch gemeinet wäre/ auf vorgehende legitimam vocationem mich zu dem abermahl bey Euch verledigten Pfarr- und Superintendenten Amte auch denselben anhanden Profession bestellen zu lassen/ und also meine hiebevorige Stelle weiter bey der löblicheu Universität und gemeinen Stadt zu bedienen/ sondern auch durch allerley Motiven mich gantz günftig und freundlich darzu invitiren thun. Für welche Gunst und Zuneigung/ die ich daraus zu vermercken habe/ (wiewohl ich auch hiebevor nicht


page 205, image: bs205

daran gezweifelt) gegen E. Mag. E. und Gl. ich billich danckbar bin und mich solches nach Vermögen hinwieder zu verdienen erbiete

Ob nun wohl E. Mag. E. und Gl. bey diesem ihrem abgefertigten Boten eine richtige Antwort von mir begehret haben/ dennoch weil diese Sachen sehr wichig/ und meines einfältigen Erachtens nicht alleine mir meine zeitliche Wohlfarth/ sondern auch gröstes theils beyde der Univerfität und Kirchen zu Wittenberg Gedeyen auf dieser meiner Mutation stehen möchte/ so bin ich der dienstlichen Zuversicht und Hoffnung/ E. Mag. E. Gl. werdens nicht unfreundlich vermercken/ daß ich diese gantze Sache in Gottesfurcht zu erwegen und zu bedencken Aufschub nehme. Ich will mich aber so viel müglich befleißigen/ daß innerhalb acht Tangen ich meine Erklärung hinnach schicke.

Unterdessen/ wie ich nicht zweifele/ daß E. Mag. E. und Gl. solches werden in ihrer Kirchen im Gebet dem lieben GOtt fürtragen lassen/ damit derselbe soches Vorhaben also regiere/ wie es weiß/ daß es zu seinen Ehren/ der löblichen Universität und Christlichen Kirchen zu heylsamer Erbauung gereichen möge/ also will ich es meines theils mit allem Fleiß auch thun. Und thue desselben gnadenreichen allmächtigen Schutz und Schirm E. Mag. E. und Gl. gantz fleißig und treulich empfehlen. Datum Braunschweig den 13. Aug. A. 92.



page 206, image: bs206

Ad eosdem.

Gottes Gnade und Seegen zusampt Erbietung meiner gantz willigen Dienste und Gebets zuvor.

Magnifice Domine Rector, Ehrwürdige/ Ehrenveste/ Achtbare/ Hoch- und Wohlgelahrte/ auch Erbare/ Fürsichtige/ Wohlweise/ Insonders günstige Herrn uud Freunde/ die löbliche Universität und Kirche zu Wittenberg habe ich jederzeit darum für allen andern Schulen und Kirchen deutscher Nation hochgeachtet und geliebet/ dieweil daselbsten das reine Licht des Heiligen und alleine seeligmachenden Evangelii aus sonderbarer Gnade und Güte Gottes durch den getreuen Dienst des theuren und auserlesenen Rüstzeuges Gottes HErrn Martini Lutheri Christlicher Heiligen Gedächtnüß zu diesen letzten Zeiten zum ersten ist angezündet worden/ und dasselbe von dannen aus seinen Glantz und Schein durch die gantze Christenheit erstreckt hat. Insonderheit da es GOtt also geschicket/ daß mir dieselbe wiewohl als einem unwürdigen Pastori vertrauet und neben andern hochbegabten Männern derselben mit Predigen und Lesen zu dienen befohlen ist worden/ ist beydes die Academia und Kirche mir in meinem Hertzen dermassen lieb geworden/ daß ich zum oftermahlen mit Paulo 2. Cor. 7. gesagt: Ich bin bereit mit Ihnen zu leben und zu sterben. Derhalben auch/ da ich dieselbe vor fünff Jahren ausonderbarer


page 207, image: bs207

Verhängnüß Gottes verlassen müssen/ ist solches nicht ohne besondere Schmertzen und Betrübnüß geschehen. Aber doch habe ich solches für melne Person desto leichter verschmertzen können/ dieweil mich der getreue GOtt alsobald an eine andere fürnehme und auch weitberühmte Kirche dieser löblichen Stadt Braunschweig angeweiset hat/ allwo ich nicht alleine abermahls von meinen Christlichen Zuhörern bißhero lieb und werth gehalten worden/ sondern auch meines Verhoffens nicht ohne Nutz und Frucht meinen Dienst angeleget habe. Alleine hat mich gleichwohl darneben immer fort und fort dieses in meinem Hertzen hochgekräncket/ daß ich leider erfahren müssen/ daß bald nach meinem Abschiede von Wittenberg die löbliche Universität und Kirche/ welche ich in guter Einigkeit und ziemlichen Flor verlassen/ durch neue und unruhige Leute mit unnöthigen Veränderungen und über das auch mit falscher verdammlicher Lehre nicht alleine jämmerlich zerrüttet und verwüstet/ sondern auch weit und breit/ und zwar im gantzem Römischen Reiche/ bey Freunden und Feinden/ in diese böse Nachrede ist gesetzet worden/ daß sie von der reinen Lehre/ welche sie von ihrem lieben Luthero seel. Gedächtniß empfangen hatte/ abgefallen und zu dem verführischen und vom Anfange her ausgesatzten und verworffenen Sacrament-Schwermern getreten sey. Und hätte ich zwar wohl gerne demselben Jammer mit Erinnern und Vermahnen


page 208, image: bs208

gewehret/ deswegen ich auch einmals eine lange Schrisst an D. Pierium und die Superintendenten geschickt. Aber weil ich gesehen/ daß damals alles umsonst und vergebens/ habe ich solches mit Gedult und Seufzen dem frommen GOtt befohlen/ und denselben angeruffen und gebeten/ daß es um seines Nahmens Ehre und umb der lieben Posterität Seeligkeit willen selbst dem Ubel gnädiglich steuren und alles wieder zu rechte bringen wolle/ daß also/ ob ich wohl nach sem Leibe unde euserlichem Dienste von der Kirchen und Universität zu Wittenberg abwesend gewesen/ dennoch mit der Liebe/ Hertzen und Gebet/ von derselben jederzeit ungeschieden geblieben bin.

Nachdem es aber folgender Zeit der getreue fromme GOtt über Zuversicht und menschliche Gedancken also geschicket/ daß diejenigen/ welche solche Unruhe verursachet und falsche Lehre heimischer tückischer weise zu pflantzen sich unterstanden/ abgeschaffet worden/ muß ich bekennen/ wenn also bald (wie denn E. Mag. H. und Gl. vermelden/ daß sie mich anfänglich nominiret haben) ich zu meiner vorigen Stelle und Dienste wieder beruffen wäre worden/ sollte ich wohl mit dem lieben Nazianzeno, da ihm gleiches wiederfuhr/ exclamiret und gesaget haben: Qvam speciosi sunt pedes evangelizantium pacem, annunciantium bonum? und solchen Beruff nicht leichtlich aus den Händen gelassen haben. Nicht der Meinung/ als wenn ich mit Veränderung meines itzigen Dienstes


page 209, image: bs209

mich groß verbessern würde/ sondern alleine daß dieses meine Freude und höchste Begierde gewesen wäre/ daß die Schule und Kirche/ welche ich so höchlich liebe/ zum theil durch meinen zum theil durch anderer Mitgehülffen Dienst wieder zu Friede und Ruhe hätte gebracht und etlicher massen weiter mögen erbauet werden. Dieweil aber bißhero nichts dergleichen bey mir gesuchet worden/ so habe ich dafür gehalten/ daß es Gottes Wille sey/ daß es der Kirchen und Schule zu Wittenberg alleine durch andere Leute wieder helffen lassen wolle/ und daß ich an den guten Orte/ da es mich hingebracht hat/ verbleiben und dieser volckreichen Kirchen dienen solle. Mit welchen Willen GOttes ich gar wohl zu frieden gewest bin und unterdessen mich gefreuet/ auch der Kirchen und Schulen zu Wittenberg von Hertzen gratuliret habe/ daß Ihr in andere Wege gedienet worden und Sie den weitberühmten und Hochgelahrten Theologum Herrn D. AEgidium Hunnium, meinen alten vertrauten Freund und Bruder in Christo/ bekommen haben/ zu dessen Dienst und Arbeit ich hiebevor offte von GOtt Glück und Seegen gewünschet habe/ und nochmahls von Hertzen wünschen thue.

Nun vernehme ich gleichwohl aus E. Mag. H. und Gl. günstigen zuschreiben/ daß dieselben nochmahls gemeinet wären/ mich zu meinen hievorigen Dienste des Pfarr- und Superintendenten Amts/ auch zu einer Theologica Profesfione zu beruffen/


page 210, image: bs210

und also D. Hunnio zu einem Collegae zu adjungiren/ woferne dieselben versichern möchte/ daß ich dazu zuvermögen/ und die Dimission bey einem Erbarem Hochweisem Rath allhier zu Braunschweig zu erhalten wäre. Aus welchem allem ich denn E. Mag. H. und G. auch der gantzen Gemeine zu Wittenberg treuhertzige Zuneigung und grosses Vertrauen/ welches Sie zu meiner wenigen Person tragen/ mit gebührender Danck barkeit verstehe/ mich auch solches nach Vermögen hinwieder zu verdienen erbiete Erkläre mich demnach hierauff mit wenigen/ ob ich wohl gar keine Ursachen habe für meine Person/ nach der Veränderung meines itzigen ehrlichen Dienstes zu trachten/ dasselbe auch nimmermehr für mich selbst thun will Dennoch wie ich allezeit gesinnet gewesen meinem GOtt/ dem ich am Evangelio diene/ wo es mich hinberuffet/ zu folgen/ und nach meinen geringen Gaben und dem Vermögen/ das es darreichet/ zu dienen/ also wollte ich auch diesen Beruff/ wo es vollends legitime ergehen solte/ nicht abschlagen/ sonderlich in Betrachtung der Christlichen und beweglichen Ursachen/welche E. Mag. H. und Gl. in ihrem Schreiben an mich anziehen. Dieweil ich aber befinde/ daß nicht alleine E. Mag. H. und Gl. sondern auch mir allerley Difficultaten und Hinderungen im Wege liegen/ welcher halb diese Vocation schwerlich vollkommen ins Werck gerichtet werden kan/ so will ich hiermit meiner impedimentorum candide gedencken/ des


page 211, image: bs211

dienstlicheu Vertrauens/ E. Mag. H. und Gl. werden dieselben nicht alleine im besten Aufnehmen sondern auch günstig erwegen/ und darauf ferner bedencken/ was sie dieser Vorstehenden Vocation halb Ihren vertraueten Kirchen und Schulen zum besten thun wollen.

Und erstlich/ wird es E. Mag. H. und Gl. nicht verborgen seyn/ wie daß nicht alleine Ein Erbarer Hochweiser Rath der Stadt Leipzig mich unlängst zu Ihrem verlangten Pfarr- und Superintendenten- Amte beruffen/ sondern auch der Durchlauchtigste Hochgebohrne Fürst und Herr/ Herr Friedrich Willhelm/ Vormund und der Chur- Sachsen Administrator etc. Mein Gnädigster Herr/ mich gnädigst ermahnet habe/ solcher Vocation stat zn geben. Daraus ich auch solchen Beruff wiewohl nicht angenommen/ doch auch nicht abgeschlagen/ sondern beyderseits Obrigkeiten heimgegeben habe/ sich hierüber zu vergleichen/ mit dem Erbieten/ demselben/ was sie schliessen würden/ gehorsame Folge zu leisten. Ob es nun wohl der Rath zu Leipzig bey des Braunschweigischen Raths gegebener abschlägigen Antwort bishero hat verbleiben lassen/ auch meines Erachtens wohl hinführo wird beruhen lassen/ daß ich also denselben meinen auf gewisse masse gethanen Zusage halber nicht möchte gefähret werden/ dennoch besorge ich/ daß mir verkehrlich gedeutet werden möchte/ wenn ich abermahls gleiche Zusage E. Mag. H. und Gl. thäte/ gleich als wenn ich alle


page 212, image: bs212

Dienste droben im Lande annehmen wollte/ da ich doch kaum einen bedienen könte In welchem mir denn am allermeistem dieses bedencklich fället/ daß E. Mag. H. und G. vermelden/ welches ich zwar auch sonsten etlicher massen berichtet worden/ wie daß sie mich bald anfänglich bey Höchstgedachtem Hn. Administratoren der Chur-Sachsen nominiret/ aber bißhero keine Resolution bekommen hätten/ welches gewiß ohne bedenckliche Ursachen nicht würde verblieben seyn. Muß demnach desselben silentii wegen mich besorgen/ daß S. F. G. etwa aus gewissen Ursachen mich zu Wittenberg nicht haben wollen/ und derowegen desto bedencklicher fallen will/ ob ich mich auch an einen solchen Ort zu begeben bejahen dürffe/ dazu die hohe Obrigkeit ihren Consens noch zur Zeit niemahls gegeben und vielleicht zu geben Bedencken tragen.

Fürs andere/ so habe ich befunden/ daß Ein Erbarer Rath zu Braunschweig auf Anhalten des auch Erbaren Raths zu Leipzig sehr beschwehret gewesen ist/ mich zu dimittiren. Und ob ich wohl E. Erb. Rath nirgends mit auch nicht auff einen; Tag verbunden bin/ daß dieselbe mich wieder meinen Willen aufhalten könnten/ dennoch so haben E. Mag. H. und Gl. selbsten zu erachten/ daß ich nicht unbillich Bedencken trage/ diejenige Kirche und Gemeine/ da ich wohl geduldet bin und mir (GOtt lob) Ehre und Gutes wiederfahren/ zu verlassen/ wo es nicht mit ihrem Consens und gutem Willen geschehen kann. Solcher Consens aber


page 213, image: bs213

wird itzo um so viel desto schwerer zu erhalten seyn/ dieweil sich ein Erbarer Rath und die gantze Gemeine allhier bedüncken lassen/ daß nachdem man dem Herrn D. AEgidium Hunnium gegen Wittenberg bekommen hat/ so sey man meiner so hoch nicht benöthiget/ und könne man derentwegen meiner wohl gar entrathen.

Fürs dritte/ so werden E. Mag. H. und Gl. mehrentheils hiebevor wohl von mir vernommen haben/ daß ich mich ohne des Durch läuchtigen Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Ludewig/ Hertzogs zu Würtenberg etc. Meines Gnädigen Landes Fürsten und Herrn Vorbewust und Einwilligung in keine Dienst-verordnung schlüßlich einlasse. Ob nun wohl Sr. F. G. gnädiger Consens ohne Zweifel für diesem leichtlich zu erhalten möchte gewesen seyn/ dennoch kan ich nicht wissen/ ob nicht S. F. G. itzo etwas beschwerter dazu seyn möchte/ dieweil dieselbe dem D. Hunnio nach Wittenberg erlaubt hat/ und auch wohl der Meinung seyn könnte/ daß wegen seiner Gegenwart die meine gantz unnöthig wäre.

Uber das und fürs vierdte/ so weiß ich auch nicht/ wie man der Besoldung und Wohnung halber Vergleichung treffen möchte Denn mein Hauß ist verkaufft/ und auff die Pfarre zuziehen hätte ich bedenckliche Ursachen/ die vielleicht etlichen nicht unbewust sind. Könnte auch nicht wissen/ ob ich von Hofe aus der Besoldung halber die Zugänge haben möchte/ welche mir anfänglich


page 214, image: bs214

Chursürst Augustus Hochlöblicher Gedächtniß verordnet hatte. Daß ich mich nun der Besoldung halber nicht gerne verringern wolte/ wird mich niemand verdencken/ daß ich aber die löbliche Universität oder gemeine Stadt steigern und beschweren solte/ dessen trage ich auch Bedencken.

Dieser aller Ursachen halber und noch anderer trage ich diese Beysorge/ es möchte diese Vocation itziger Zeit etwas schwer hergehen. Aber woferne gleichwohl E. Mag. H. und Gl. es ie nochmahls dafür hielten/ daß ich nach meinen geringen und wenigen donis Dero Kirchen und löblichen Schule in diesem Nothfall/ da man in der Eile die Leute nicht haben kan/ denen man trauen dörffte/ nützlich und dienstlich seyn könnte/ so hielte ich es dafür/ daß wenn E. Mag. H. und Gl. ingesamt/ neben einer Vorschrifft von dem Durchlauchtigstem Herrn Administratorn der Chur-Sachsen etc. Meinem Gnädigstem Herrn/ bey Einem Erbarem Rath allhier meinethalben anhalten und begehren würden/ daß Ihro Erb. mir auf ein Jahr oder zwey erlauben wollten/ in diesen Nöthen der löblichen Academie und Kirchen mit treuem Dienste beyzuspringen/ Ihro Erb. würden solches E. Mag. H. und Gl. und zuförderst der Fürstl Durchl. nicht versagen/ in sonderbarer Betrachtung/ daß wo diese Universität und Kirche wohl bestellet ist/ aus derselben der Stadt Braunschweig hinwiederum/ ja dem gemeinem Vaterlande gantzer deutscher Nation/ höchlich gedienet werden kan/


page 215, image: bs215

da hinwiederum/ wenn diese Universität darnieder lieget/ mehr Schaden und Nachtheil geschicht/ dann wenn sonst drey andere Academien in Grund zu Boden gegangen wären.

Und auff den Fall wolte ich mich dazu erboten haben/ selbst mit allem Fleiß dahin zuarbeiten/ daß Ihre Erb. keine abschlägige Antwort gäben. Auch wenn gedachter massen gewilliget würde/ wolte ich meine Predigten/ Lectiones und alles Thun und Fürhaben dieselbe erlaubte Zeit über also anstellen und zu dem Ende richten/ daß es mit Verleihung der Göttlichen Gnaden/ der löblichen Universität und Kirchen/ auch der studirenden Jugend zum guten Gedeyen und Aufnehmen gereichen und ob GOtt will dazu dienen solte/ daß mitlerweile noch für meinen Wegreisen wiederum dieselbige und andere Stellen mit solchen wohlqvalificirten Personen gnugsam ersetzet seyn solten/ damit dieselbe zum wenigsten mit gleichen Ruhm und Nutz/ wo nicht mit mehrern das jenige/ so angefangen worden/ continuiren möchten/ und man also Ihnen reiner Lehre halber wohl trauen dürffte.

Welches alles E. Mag. H. und Gl. ich wiewohl etwas länglicht zur Nachricht vermelden sollen/ der gäntzlichen Hoffnung/ Sie werden mit dieser meiner Erklährung günstig znfrieden seyn/ und meiner Zuneigung und Liebe gegen Ihre Schulen und Kirchen nochmahls daraus erkennen. Thue hiermit E. Mag. H. und Gl.


page 216, image: bs216

denen ich samt und sonder nach Vermögen Liebe und Dienste zu erzeigen willig bin/ dem Allmächtigen gantz treulich befehlen. Datum Braunschweig den 20. Augusti Anno 92. welchen Tag vor fünff Jahren Befehl meiner Dimission halber empfangen habe.

Ad eosdem.

Gottes Gnade und Seegen/ neben Wünschung eines Glückseeligen Friedenreichen Neuen Jahres/ auch Erbietung meiner gantz willigen Dienste und Gebets jederjeit zuvor.

Magnifice Domine Rector, Ehrenveste/ Achbare/ Hoch und Wohlgelahrte/ Aluch Füsichtige/ Hoch- und Wohlweise/ Großgünstige liebe Herren/ E. Mag. H. und Gl. Schreiben/ welches ein Erbarer Hochweiser Rath der Stadt Leipzig mit Ihren Anhalten meiner Person halber verursachet hat/ habe ich empfangen und aus demselben E. Mag. H. und Gl. Christliche Sorgsältigkeit vor ihre Kirchen und Schulen/ auch günstige Zuneigung gegen meiner Person/ deren Sie nicht gerne beraubet werden wolten/ nach Nothdurfft verstanden Und wie solches bendes an E. Mag. H. und Gl. nicht alleine zu loben stehet/ sondern ich mich auch desselben billich erfreue/ Also ist mir hinwieder schmertzlich zu vernehmen gewesen/ daß es das Ansehen gewinnnen will/ als wenn E. Mag. H. und Gl. über solchem Sachen des Erbaren Raths zu Leipzig etwa ein Mißtrauen und Unwillen


page 217, image: bs217

in meine Person setzen wolten/ als wenn ich alles Ihres günstigen Willens/ dessen Sie zu Erhaltung meiner Restitution sich beflissen/ desgleichen aller deren Mühe und Unkosten/ welche sie meintwegen vielfältig angewendet/ so leichtlich vergessen und Ihnen so unversehens aus den Händen gehen wolte. Denn ich mich besorge/ es möchte hieraus gar bald eine solche Veränderung der Gemüther entstehen/ daß so grosse Gunst/ Liebe Zuneiaung itzo/ Gottlob/ zu Wittenberg bey allen Ständen beydes der löblichen Universität und Ehrsamen Raths oder Bürgerschafft gegen meine Person ich spüre/ so grosser Zorn/ Unwille und Abgunst sich bald hernach ereignen möchte. Dazu ichs doch nicht gerne wolte kommen lassen/ sondern viel lieber mich dessen befleissen/ dadurch solch Vertrauen mehr wachsen und zunehmen denn verleschen möchte.

Nun will ich nicht in Abrede seyn/ daß mit Eines Erbaren Raths von Leipzig Abgesandten ich eines und das andere zum theil für dieser Zeit/ zum theil in Neulichkeit von Wiederbestellung Ihres Pfarr- unn Superintendenten Amtes geredet/ ihnen allerley Fürschläge gethan und möglich Hülffe zu leisten zugesaget habe. Und versehe ich mich nicht/ daß soldches iemand zu wieder seyn könne/ darum/ dieweil ich zu derselben Kirchendienste bereit einmahl auf Befehl des Durchlauchtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Friedrich Wilhelms/ Hertzogen zu Sachsen/


page 218, image: bs218

Vormunden und der Chur-Sachsen Administratorem, Meines Gnädigsten Herrn/ legitime vociret worden bin/ ich auch solche Vocation noch niemahls gantz ahgeschlagen habe. Zudem dieweil ich auch dafür halte/ daß Leipzig gleichwohl ein solcher Ort sey/ für den billich gesorget werde/ nicht alleine der Universität sondern auch des grossen weitläulfftigen Consistorii wegen/ und zu besorgen/ daß wo an dem Orte der Kirchen und Schulen nicht recht geholffen und also dieselbe und die Wittenbergische Kirchen durch einen getreuen guten Mann in vertraute Brüberschafft gegen einander verbunden würden/ wohl von da aus dem gantzen Lande so viel Schaden als von Wittenberg Nutzen und Frommen begegnen könnte. So achte ich dafür/ daß ich ein gut Werck thäte/ woferne ich verhülfflich seyn könnte/ daß derselben guten Kirchen ein guter Mann zugeweiset würde. Daß ich aber in diesem allem auf mich sehen solte/ oder auf dem Fall/ daß man auf meine Person sehen wolte/ daß ich die löbliche Universität und Kirche zu Wittenberg nicht in gebührende Acht nehmen und also bald alle ihre Gunst und guten Willen gegen mich gantz vergessen solte/ dazu hoff ich werde es so leichtlich nicht kommen.

Aber wie dem allem/ so achte ich dafür/ daß es noch schier zu frühe sey/ hiervon weitläufftig zu handeln/ denn sich solches alles zu seiner Zeit wohl selbst also/ wie es GOtt verordnet hat/ schieken wird. Und bin ich itzo nicht so sehr sorgfältig/ wie


page 219, image: bs219

ich mich dieser Sachen halber bey E. Mag. H. und Gl. nothdürfftig entschuldigen möge/ als sehr ich sorge/ wie ich mich allhier mit guten Willen eines Erbaren Raths und der gantzen Gemeine loß wircken wolle. Und würde gewiß der gantzen Sachen wenig zuträglich seyn/ wenn man allhier erfahren solte/ daß sich Dieser labyrinth droben meiner Vocation halber bereits zugetragen hätte. Denn ohne das Ein Erbarer Rath allhier mir mit starcken Worten fürhalten lassen/ es nehme sie wunder/ daß die von Wittenberg/ denen doch bereits anders woher geholffen worden sey/ so hart um mich anhalten/ so doch die von Leipzig/ die grössere Noth und Mangel leiden/ mit Eines Erbaren Raths abschlägigen Antwort friedlich gewesen seyn. Darum bitte ich dienstlich/ dieser gantzen Sachen halber so lange in günstiger Gedult zustehen/ bieß es allhier mit meiner Erledigung/ auf die ich nun täglich zu warten habe/ auf einen oder den andern Weg in Richtigkeit gebracht ist. Und wenn solches erhalten/ will ich mich/ ob GOtt will/ also erzeigen/ daß es mir allenthalben unverweißlich fallen soll. Da denn hernach dieses meine höchste Sorge und Bekümmernüß seyn wird/ und zwar bereit ist/ daß ich es bey Kirchen und Schulen also machen möge/ damit ich/ wo nicht vollkommen/ jedoch etlicher massen dem grossen Verlangen und Vertrauen der frommen Ehristen durch Göttliche Hülffe ein Genügen thun möge. Unterdessen thue E. Mag.


page 220, image: bs220

E. H. und Gl. ich dem Allmächtigen in seinem gnädigen Schutz und Schirm gantz treulich befehlen/ und bin Ihnen nach Vermögen angenehme Dienste zu leisten gantz willig. Datum Braunschweig/ den 5. Jan. Anno 93.

Ad Collegium Theologicum Jenense.

Gottes Gnade und Beystand des heiligen Geistes durch JEsum Christum/ neben Erbietung meiner willigen Dienste/ und Gebets jederzeit zuvor. Ehrwürdige/ Achtbahre und Hochgelahrte/ Insonders günstige liebe Herren und Brüder in Christo. Ob ich wohl anfängl. schier Bedencken getragen/ Diesen Brieff an die Herren abgehen zu lasen/ indem ich mich besorget/ es möchte in unguten von Ihnen aufgenommen werden/ dennoch dieweil ich mich des Brüderlichen Vertrauens/ daß wir in Christo gegen einander haben/ getröstet/ und in Wahrheit mit Gost bezeugen kan/ dz/ was ich thue/ dasselbe nicht aus Fürwitz geschehe/ noch der Meynung/ als wenn ich mich zu den HErren nöthigte/ sondern aus getreuen Hertzen/ und daß mich etzliche fromme Priester/ beydes mündlich und schrifftlich hierzu angetrieben und bewegt haben. Als versehe ich mich/ die Herren werden solch mein Schreiben im besten vermereken/ sich mit guter Antwort darauff vernehmen lassen/ und allerdings sich also bezeigen/ daß ich und andre unsere Hertzen zufrieden geben/ und uns zu den HErren alles ferner getrösten können.



page 221, image: bs221

Und betrifft die Sache davon ich schreiben will/ den neuen Druck der Biblien/ welche gar neulich in diesen itztlauffenden 94. Jahr mit einem Privilegio und Begnadigung des Herrn Administratoris der Chur-Sachsen/ unsers allerseits-Gnädigsten Herrn/ zu Jehne publiciret und verfertiget worden ist. Mit demselbigen Werck lassen sich viel guthertzige bedüncken/ sey das Ziel nicht erreicht/ daß man billich in der Kirchen Gottes mit einen solchen grossen Werck suchen soll/ und halten es dafür/ es wäre zu wünschen/ daß etliche Stück in denenselben in bessere Acht genommen wären/ wie dann die Hn. dasselbe aus nach folgenden Bericht weiter vernehmen werden/ Es stehet alsbald fornen an/ auf den ersten Blat gedachtes Drucks/ daß derselbe aus dem letzten Exemplar, so bey Lebzeiten D. Luthers Alnno 45. ausgangen/ mit Fleiß nach gedruckt worden sey/ weiches dann eine grosse Vertröstung ist/ unn gewißlichen allen Frommen redlichen Lutheranern trefflich in die Augem falen wird/ dieweil umb eine Zeithero nach dem Exemplar des 45 sten Jahres sehr viel nach fragens gewesen/ Aber liebe Herren/ wenn man hernacher in die Bibel hinein gehet/ und besiehet es ein wenig fleißiger/ so befindet sichs leyder/ daß entweder wir in diesen Landen kein recht Exemplar des 45 sten Jahrs haben müssen (weiches ich nimmermehr gläube/) oder es müssen die Herren mit der Collationirung der Exemplar gröblich gefehlet haben/ denn einmahl gewiß ists daß etliche ziemlich viele


page 222, image: bs222

Scholia und glosse marginales in den itzigen Jehnischen Druck stehen/ welche in dem Exemplar des 45 sten Jahrs mit nichten zufinden seind/ und hinwiederum sind andre Scholia, welche der Herr Lutherus in dem Abdruck des 45 sten Jahres gesetzet hat/ soim Druck zu Jehne aussen gelassen. Als zum Exempel (vieler andern zu geschweigen) stehen in Herrn D. Luthers Exemplar nicht

Gen. 3. v. 7. flochten Feigen-Blätter)

v. 9. Rief Adam)

v. 21. Röcke von fellen)

Cap. 8. v. 21. denn das tüchten)

Joelis 2. v. 14. wer weiß)

Rom. 3. v. 22. des Ruhms)

Rom. 11. v. 29. Gottes Gaben)

1. Cor. 5. v. 6. Feget den alten sauerteig/)

1. Cor. 6. viel Scholia nach einander)

1. Cor. 16. v. 22. Anathema)

2. Cor. 5. v. 4. So doch so wir überkleidt)

Eph. 1. v. 10. Unter ein Hampt)

Entgegen sind folgende Scholia in dem Jehnischen Druck ausgelassen/ (als Rom. 1. v. 4. Nach dem Geist) der Geist Gottes ist gegeben nach Christus Auffarth/ von da an heiliget es die Christen/ und verkläret Christum in aller Welt/ daß es Gottes Sohn sey/ mit aller Macht/ mit Worten/ Wundern/ und Zeichen.

Rom. 11. v. 29. nicht gereuen) das ist/ Sie sind unwandelbar und es ändert Sie nicht/

1. Cor. 13. v. 8. wirb nich müde) das ist/ Sie läst


page 223, image: bs223

nicht abe gutes zu thun/ man thue ihr Lieb oder Leyd/ sondern hält sestan mit Woblthun/ und wird nicht anders. Und etzliche andere mehr/ Welches alles die Herren befinden werden/ wenn Sie die beyden Exemplar gegen einander halten. So bitte ich nun die Herren wollen allhier bedencken/ Erstlich/ wie Ihre Bibel mit dem Titul übereinstimme/ denn berselbige setzt/ Sie sey aus dem letzten Exemplar, so bey Leb-Zeiten D. Luthers Auno 45. ausgegangen/ mit Fleiß nachgedruckt/ In der Bibel aber sind so mächtig viel Loca befunden worden/ darinnen es nicht gehalten/ darum in Wahrheit solches ein grosses Versehen ist.

Darnach aber und fürs andere gesetzt (aber in keinen Weg begeben) daß diese Scholia alle mit einander gantz und gar keinen Verdacht der Verfälschung der Lehre halben auf sich hätten/ So haben doch die Herren vernünfftig zu erwegen/ was es zum theil bey unverständigen Leuten in unserer Kirchen für ein seltsam Ansehen gewinnen könne/ zum theil aber bey den Feinden unserer Kirchen/ den Jesuiten und Calvinisten für eine plausibilem et speciosam materiam abermahls an die Hand geben werde/ uns zu exagitiren und vorzugeben/ die Lutheraner verändern ihres Lutheri Bibel so offt Sie nur wollen/ wo nicht im Text/ doch in den Glossen. Denn wenn sie für sich nehmen die Exemplaria so für wenig Jahren zu Wittenberg und Franckfurth am Mäyn/ itzo aber dieses Jahr zu


page 224, image: bs224

Jehne gedruckt/ so finden Sie/ daß kein Exemplar mit dem andern übereinstimmet/ was Sie nun hierzu sagen werden/ daß mag man erwarten.

Fürs dritte/ so befindet sichs weiter/ daß etzliche unter den angezogenen Glossen/ und Scholien der Lehre Lutheri gantz nicht ähnlich seyn. Dahero auch für 18. und mehr Jahren grosser Streit in dieser Lande Kirchen erreget worden/ wie solches den Herren gar nicht unbewust feyn kan. Ich zwar will es nicht hoch disputiren/ iedoch ist es einmahl gewiß/ daß man in solchen Glossen weder Lucheri Geist nach Art zu reden findet/ und daß Sie erst nach Lutheri Tode von etlichen Persohnen/ so den neu einschleichenden corruptelis nicht hart zu wieder gewesen/ in die Biebel hinein geschoben worden sind. Zum Nachdencken und Prob will ich einer oder zweyer Glossen halber Erinnerung thun: In der Glosse des sten Cap. Gen. denn das tüchten) stehen unterandern diese Wort/ und kan kein Mensch in dieser verwundeten Natur Gottes Gesetz ohne Sünde halten: Allhier wollen die Herrn bedencken/ ob der Herr Lutherus sein Lebetag also geredt/ oder geschrieben habe/ als wenn unsere Natur itzo nach den Fall nur verwundt wäre/ und daß dieselbe das Gesetz Gottes halten könne/ jedoch nicht ohne Sünde/ bis beydes ist wieder D. Luthers Lehr und Gottes Wort, Wie denn auch die Wort/ die vorher gehen/ und also lauten/ daß der Zweifel und Finsternüß von GOtt sey die Wunde/ die nach


page 225, image: bs225

der Sünde in menschlichen Geschlecht gefolget ist etc. diß alles ist zu wenig/ denn die Natur ist nicht allein verwundet/ sondern sie ist im geistlichen Sachen (davon Moses am selben Ort handelt/) gar getödtet Eph. 2. da ihr todt waret durch Ubertretung und Sünde. Und so lange der Mensch nicht wiedergebohren ist/ so lange kan es nicht den geringsten Titel im Gesetz GOttes/ will geschweigen/ dasselbe gantz halten. Denn kan auch ein arger Baum gute Früchte bringen/ Matth. 7. darum ist diese Glosse nicht Lucherisch. Desgleichen die Glosse 2. Cor. 5. v. 4. (So doch wo wir bekleidet und nicht bloß erfunden werden) patrociniret dem Majorismo gar hefftig/ dieweil darinnen stehet/ diejenigen werden mit unsterblichen Leibe und einiger Gerechtigkeit und Ehre angezogen/ in welchen zuvor in diesem Leben diese Kleidung angefangen ist etc. das ist abermahl nicht gut Lutherisch. Denn Lucherus nir gends die Seeligkeit auf die inchoatam obedientiam setzet/ sondern aliein auf die gratuitam justificationem. Von mehrern will ich dismahl nicht reden. Dieweil denn diese Scholia nicht allein Lucheri nicht sind/ sondern auch seiner Lehr nicht ähnlich/ ja zuwieder/ so haben die Herren zu ermessen/ daß es besser wäre/ man hätte sie gar aussen gelassen/ denn daß man Sie unter D. Lutheri Nahmen in der Kirchen Gottes verkauffte. Und stehet in Wahrheit zu besorgen/ es möchten künfftig Leute drüber kommen/ die solches in Mißbrauch ziehen/ und durch Erweckung


page 226, image: bs226

alter Streiten neue Zerrüttung in der Kirchen Gottes anrichtem könten/ welche Beysorge id nicht allein trage/ sondern auch mehr Leute/ die sich ebener massen hierüber bekümmern. Zu dessen Beglaubigung ich nur einen parag raphum anhero setzen will/ aus einer Epistola, welche ich die vergangene Wochen allhier empfangen habe/ da mir ein christlicher eyfriger Prediger also schreibet: Qvae nuper etiam de glossis admonui in novis Bibliis dub nomine Pro Electoris editis Jenae rogo, ne R. T. D. in malam partem interpretari velit. Vere enim plures glossae sunt additae illis Bibliis, qvam D. Lutherus Bibliis Anno 45. revisis addidit, et movebunt aliqvando etiam post obitum nostrum turbas in Ecclesia haut vulgares. Etiamsi enim jam majorismus, synergismus et Philippismus et caet. ad tempus sileant: tamen ex istis glossis Bibliis insertis reviviscent, ut isti, qvibus de his rebus jam parum aut nihil constat, dicturi sint: fic sentit Lutherus, prout marginalia in Bibliis hac de re testantur. Sed haec de his. Mallem me ista Biblia nunquam vidisse. Was dieser guter Mann de Philippismo setzet/ da bitt ich wollen die Herren für sich allein das Scholium Eph. 1. v. 10. Unter ein Haupt/ ansehen/ ob Sie nicht daselbst nicht Lutherum, sondern ipsissimum Philippum in turbis Adiaphoristicis reden hören. Warum läst man denn nicht Philippo seine Explicationes in seinen Büchern/ und Luthero seine Biblien/ wie es offt gebeten/ damit unverworren. Zum vierdten/ so weiß ich nicht anders/


page 227, image: bs227

denn daß die Herren Theologi zu Jehne/ so Anno 73. allda entsetzt/ und in aller Welt für beständige und reine Lutheraner erwandt worden sind/ diese und dergleichen glossas am allerhefftigsten angefochten und für den Corruptelis doctrinae, so dahinter stecken/ treulich gewarnet haben. So nun dem also/ so will es den Herren verweißlicher fallen/ daß Sie von Ihrer löblichen Vorfahren Fußtapffen in diesen so hohen Werck so weit abtreten. Jedoch stelle ich dieses an seinen Ort. Aber fürs fünffte/ darsich dieses mit Wahrheit sagen/ daß mein alter getreuer College/ der den Herren nicht gantz unbekandt gewesen ist/ D. Joannes Schüz Cancellarius Wittebergensis, als der besser gewust was für Corruptele hinter diesen Glossen verborgen stecken/ weder ich/ sich ehe noch zum andernmahl auf den Hohnstein ins Gefängnüß hätte stecken lassen/ denn daß es dieselbe approbiret hätte. Und haben fürs Sechste die Certamina so in dieser Lande Kirchen über diesen Scholiis entstandend/ den löblichen und theuren Churfürsten Augustum/ christmilder Gedächtnüß/ bewegt/ daß S. Chfl. Gn. Anno 78. des Herrn Lutheri seligern Biblien von Jene aus der Bibliotheca hat holen/ und dieselbige mit den Exemplaren Anno 45. auch 46. und 72. collationiren lassen/ und nachdem S. Chfl. Gn. befunden/ daß diese Scholia nicht Lutheri seyn/ haben dieselbe folgends umb die Zeit/ wie Liber Concordiae publiciret werden solte/ der Theologischen Facultät zu Wittenberg befohlen/ daß dieselbe ein


page 228, image: bs228

Exemplar nach dem 45 sten Jahr corrigiren/ diese Scholia hinführo aussen lassen/ und also eine correcte Biblien verfertigen solten. Welches alles aso geschehen/ und S. Chfl. Gn. solche Biblien privilegiret auch mit seinen Imagine gezieret hat/ wie ich solches auf den Nothfall ad oculum demonstriren kan. Und weiln S. Churfl Gn. recht sorgfältig gewesen/ daß ja dieses Kleinod unverfälscht bliebe/ und solch depositum rein auf die Nachkommen fortgepflantzet werden möchte/ als sind sie hieran nicht content gewesen/ sondern da dieser neue Druck der Biblien schier fertig ward/ haben S. Chfl Gn. ein gedruckt Exemplar nach Dreßden holen/ und dasselbige von dero Hofspredigern und andern aufs neue collationiren und zusehen lassen/ ob auch der Druck rechtschaffen nach des Lutheri Original angestellet sey/ und da mehr nicht als etliche [gap: Greek word(s)] , typographica neben zweyen Scholien gefunden/ (die zwar Luthen waren/ aber um der Phrasium halben zu drucken Bedencken getragen) haben S. Chfl. Gn. befohlen/ dieselbigen allein auszulassen/ und den übrigen Druck vollends zu verfertigen. Demnach wenn ich von iemands gefraget würde/ wo man doch eine rechte gewisse Lutherische Biebel finden solte/ der richtig zu getrauem märe/ könte ich mit guten Gewissen nicht auff die Jehnische Bibila weisen/ sondern ich wolte mit Grund und Wahrheit zu denen Exemplarien weisen/ welche seit dem publicirten Concordien-Werck/ so lange als ich des Orts gewesen


page 229, image: bs229

bin/ zu Wittenbergk gedruckt worden sind/ welche ich auch mit Göttlicher Hülffe dafür vertheidigen will. Daß nun itzt die Herren zu Jehne wiederum einschieben lassen die Scholia, welche der hochlöbliche Churfürst Augustus mit so reifern Rath die Unruhe in der Kirchen GOttes zu stillen/ und den Frieden zu erhalten/ befohlen hat/ aussen zu lassen/ ob das nicht ein weites/ sorglides/ gefährliches Ansehen habe/ stelle ich in der Herren Christliches Bedencken.

Fürs Siebende zweifle ich auch gar sehr/ ob es die Herren damit wohl getroffen haben/ daß Sie in den Epistolis Paulinis in so gar viel Orten zweyerley Versiones gesetzt haben/ Dann 1) nicht beyde Versiones Lutheri sind/ Sondem die eine ist allein des Lutheri, die andere aber des Rorarii, der/ wie man im Sprichwort setzt/ das magnificat hat corrigiren und verbessern wollen/ wiewohl ichs 2) dafür halte/ es habe es Rorarius mehr ad privatos usus gethan/ denn das es es habe publicum seyn wollen. Und fürs 3) sey Rorarius so ein guter frommer und Luthero lieber Mann gewesen/ als es immer wolle (wie man vielleicht zum Behelff solches fürwenden möchte) so kan ich gleichwohl darum noch nicht darfür halten/ daß Ihme freygestanden wäre/ Luthero seine Version seines Gefallens zu verändern. 4) So haben die Herren mit dem/ daß sie also zwey Versiones in einen contextum gesetzt haben/ dem gemeinen Mann den Text sehr tunckel gemacht/ wie ich dann selbst bekennen muß/ daß es


page 230, image: bs230

mich eine weil aufgehalten/ und ich nicht wissen können/ wofür ich dieses _ Zeichen ansehen/ und wie ich mich in den Text schicken solle. Und über das alles solte allhier meines einfältigen erachtens auch bedacht worden seyn/ daß man den Heimischen Dreßdnischen Meuchel-Calvinisten (und zwar nicht unbillig) sehr übel gedeutet habe/ daß Sie dem Luthero seine Biblien mit neuen Glossen verfälscht haben. Wenn Sie nun dieser Sachen gewahr werden/ hiervon einen Behelff suchen/ und sagen: Sie haben den Text Lutheri behalten/ und allein demselben zu erklären Glossen hinzu gesetzet: Die Jenenses Theologi aber haben den Text selbsten mit einerandern Version verdunckelt/ und also in den Text etwas hinein gesteckt/ das nicht Lutheri sey. So weiß ich nicht/ was man ihnen antworten soll. Fürs achte so fället auch im Texte sonsten etwas bedenkliches für/ welches die Wahrheit zu bekennen mich mehr bewegt/ denn alle Scholia. Ich zwar habe itzo nur zwey Loca notiret/ ob ihrer aber mehr seyn möchten/ mögen andere suchen. Als in 2. Cor. 3. hat D. Luther den Text also gegeben: nicht daß wir tüchtig sind etwas von uns selber zu gedencken/ als von uns sellber; Diesen Text behält dz 45 ste Exemplar (darauff sich der Jehniche Druck reseriret) gantz unverrückt. Und solte billich der Jenische Nachdruck solchen auch behalten haben/ wenn man den Titul in acht haben wollen/ Aber daselbst lieset man diesen Text itzt also: Nicht/ daß wir tüchtig sind von uns selber


page 231, image: bs231

Rath zu finden. Nun ist die Frage ob biese Correctur, da an statt der Worte (etwas zugedenckenn) gesetzt sind diese Worte (Rath zu finden) Lucheri sey/ Antwort: Nein/ Sondern sie ist Rorarii, wie solches mit seiner Hand zu Jehne zu belegen ist/ und ist solches geschehen Anno 46. erst nach Herrn Lutheri Tode. Es ist aber dieses nicht eine geringe Verfälschung des Terts/ Sondern wie die Alten/ welchen derselben Zeit Lauff besser bekant seyn/ als uns/ haben davon zu zeugen gewust daß es den Synergisten zu Gefallen geschehen sey: Denn das lautete bey ihnen viel zu hart/ daß wir Menschen nicht solten tüchtig seyn etwas nur aus uns selbst zugedencken/ das andere aber nehmlich Rath zu finden/ das war gelinder. Und konte das Modiculum qvod daß die Synergisten noch in der verderbten Natur haben wolten/ besser drinnen versteckt werden. Also Philip. 2. v. 13. hat Lutherus den Text schlecht und recht gesetzt: GOtt ists der in euch wircket/ beyde das Wollen/ und das Thun/ nach seinen Wohlgefallen/ und bey diesen Text hat es auch die Edition des 45 sten Jahres bleiben lassen. Aber nun ruckt die Jenische Edition wieder ihren eigenen Titul diese Veränderung der Version, wiewohl als ein marginale hinein: alii, daß etwas geschehe/ das ihm wohlgefällig ist. Wer nun dieses in der itzigen Jenischen Bibel lesen wird/ und keinen weitern Bescheid nicht weiß/ der wird vermeynen D. Lutherus habe diese sententtiam hinzugesetzt/ und gleichsam approbiret/ so doch


page 232, image: bs232

Lutherus von dieser Version nichts gewust/ und die Herren bey sich zu Jehne in des Herrn Lutberi Exemplari des Neuen Testaments finden werden/ daß es anfänglich Manu Rorarii und hernacher noch mit eines andern Hand/ entweder Philippi oder Crucigeri Senioris mutiret worden ist/ und daß hinter dieser mutation auch etwas sorgliches stecke/ das mercken die/ so die fontes consuliren/ und nachdencken/ was dazumahl für certamina in der Kirche fürgelauffen. Ich will itzo fürs Neundte geschweigen/ daß etzliche Gloslae zu finden sind/ welche über einen Text ungleich gesetzt sind/ in den Wittenbergischen Biblien/ unditzo in der Jenischen/ als Exempli gratia

1. Cor. 15. V. 29. über den Tobten/

1. Thess. 4. V. 10. Noch völliger werden/

Wann nun scrupulosi homines darüber kommen/ wie für dieser Zeit einmahl D. Georgius Caelestinus gethan hatte/ so werden sie fürgeben/ die Wittenbergischen Biblien seyn verfälscht und unrecht/ denn es indem Jehnischen Druck/ welcher aus dem Exemplari des 45 ten Jahres nachgedruckten worden/ anders stehe. Da doch/ wo man es recht bey dem Lichte beseben wird/ so wird sich besinden/ daß der Wittenbergische Druck und nicht der Jenische dem 45 ten Exemplari nachgegangen sey. Der Jenische aber hat sich manum Rorarii verleiten lassen/ und bisweilen etwas für Lutheri Hand angesehn/ das eigentlich Rorarii ist.

Am Ende und zum Beschluß mußich noch etwas


page 233, image: bs233

erinnern/ In der Warnung Lutheri, die vorne anstehet/ da wollen die Herren nach sehen/ ob es Lutherus auch also gesetzt habe/ wie sie haben drucken lassen. Ob iemand diese unsere neugebesserte Biblie für sich selbsten oder auf eine Lieberey begehret zu haben/ der sey von mir hiermit treulich gewarnet/ daß es zusehe/ was und wo es kauffe/ und sich annehme um diesen Druck/ der von den unsern corrigiret wird/ und hier ausgehet. Denn mich dünckt/ Lutherus habe An. 41. in welchen Jahr diese Warnung erstlich zur Biblien hinzukommen ist/ also gesetzt/ der von uns corrigiret ist/ daß es es also auf sich und Wittenberg und nicht auf andere und Jehne gezogen haben will. Jedoch hierüber will ich nicht streiten/ muß aber gleich wohl sagen/ daß dieses in der Warnung Lutheri nicht mit fuge auff diesen Jehnischen Druck gezogen werden kan. Denn bishero gnugsam dargethan/ daß dleses Exemplar, in sehr vielen Orten mit des Herrn lutheri Correctur und mit der Edition des 45 ten Jahres weder im Text/ noch in den Glossen gleichstimmig sey. Und laß ich mich bedüncken/ dieser Jehnische sey vielmehr entweder aus der Jenischen Edition des 64 ten Jahrs/ oder auch der Edition welche der Hochlöliche Fürst Hertzog Christoph von Würtenberg/ Christmilder Gedächtnüß/ Anno 70. zu Franckfurth am Mähn hat drucken lassen/ denn aus dem Wittenbergischen Exemplar des 45 ten Jahrs genommen/ da zwar die löbliche Fürsten auch beredt gewesen/ ihre Editiones


page 234, image: bs234

stimmen mit der 45 sten überein/ aber wenn mans besiehet/ seind auch die Glossae hinein gesetzt worden.

Dem sey aber wie ihm wolle/ so will ich den Ferren hierüber keinen Streit erregen/ denn solches unsern alten Vertrauen gar zu entgegen seyn wolte/ so ist auch sonsten in Der Kirchen GOttes Streit genug/ welches ich lieber wolte helffen stillen dann vermehren. Mir ist genug/ daß ich dieses guthertziger Wohl meynung errinnert habe/ mie dann der Herr D. Samuel Fischer itziger Zeit Decanus Facultatis solches in seiner praeliminari epistola einem ieden zu thun nachgelassen hat. Die Herrn wollen aber gleichwohl darauf in Zeiten bedacht seyn/ dieweil leicht geschehen kan/ daß diese Sachen weiter ausbrechen möchten/ wie man es allerseits also verwahren möge/ daß nicht eine Weitläufftigkeit daraus entstehe/ ober es unsern gnädigsten Herrn Administratori, dessen Brustbilde und stattliches privilegium für dieser Bibel stehet/ zur Verkleinerung gereichen thue. Ich/ wann ich wüste etwas einzurathen/ wolte es hertzlich gerne thun/ aber ich sehe in Wahrheit nicht/ wie die Puncte vertheidiget oder auch bemäntelt werden können. Darum das beste wäre/ mie sauer und hart es auch eingehen würde/ daß man diese Bogen darinnen solche [gap: Greek word(s)] zu finden/ hinweg würffe/ und es simpliciter also druckte/ wie anfänglich die Biblia Anno 45. gedruckt/ und hernacher Anno 1580 zu Wittenberg auf des Churfürsten Augusti Befehl wiederhoblet


page 235, image: bs235

worden. Und zwar wenn sichs also verhielte/ wie die gemeine Sage gehen will/ als wenn der Verlegers Herr etzliche hundert Gülden financen hätte ausgegeben/ darinnen sich geistliche und politische Personen getbeilet (welche ich doch nicht glauben will) damit es die Vollmacht diese Biblia zu drucken erlangen möge/ so wolte ich frey heraus sagen/ man solte hinwieder so viel darauf wenden/ daß der gantze Druck rectificiret/ Unsers gnädigsten Herrn Reputation erhaltem/ neuer Zanck abgewendet/ und Friede und Ruhe in der Kirchen gehanbhabet würden; denn solches Geld weit besser angeleget wäre/ denn das andere/ so mit largitionibus ausgegeben. Wie ich dann auch wünschen wolte/ und leyden könte/ daß der Herr D. Samuel Fischerus diese Wort aus seiner Epistola aussen gelassen hätte/ daß diese Edition eben dazumahl wohlmeynend angegeben/ da in diesen Landen wenig Biblien/ ausser dem Calvinischen gefälschten Druck/ so häufig eingeschoben wurde; zu erlangen. Denn niemand verstehen kan/ wo diese Wort hinreichen. Etliche wollen sie auff die Wittenbergische Biblla deuten/ weil sonsten in diesen Landen keine geführet werden/ Und weil auch die Calvinische Bibel/ welche allhier zu Dreßden angefangen/ nicht zur Helffte kommen/ viel weniger eingeschoben ist worden. Solte es nun den Verstand haben/ und auf die Wittenbergische Biebel gemeinet seyn/ so will ich hiermit der Wittenbergischen Biblien halber/ wie sie ab A. 78 biß auff 88.


page 236, image: bs236

daseibsten gedruckt/ auch so fern die folgenden Exemplaria nicht mutiret worden seyn/ gebührlich wiedersprochen haben. Und erbiete mich dasselbe nicht allein auf den Nothfall öffentlich zu wiedersprechen/ sondern auch denselben Druck zu vertheidigen/ darum Herr D. Fischer seine Wort wohl besser verwahren oder erklären hätte mögen. Aber in solchen und dergleichen Labyrinthen vertiefft man sich und die Kirche/ wenn man solche hohe fürnehme Werck andern zum Verfangk (wie es mit diesen Biebel Druck schier das Ansehen haben will) angiebt und für die Hand nimbt.

Dieses habe ich die Herrn/ wie offt erwehnt/ guter Meynung errinnern wollen/ damit Sie in dieser Sache/ wofern sie wollen/ ihren Verglimpf vorkommen mögen. Und werden sie sonder Zweisfelden Fleiß bey der Sache thun/ damit diesen itzigen Druck möge geholffen werden/ und dergleichen Druck zu verhüten/ allerley Irrung in der Kirchen Christi künfftig nicht weiter auf die Bahn kommen.

Was ich denn sonst denen Herren zu Chren/ Willen und Gesallen iederzeit werde leisten können/ da will ich an meinen möglichen Fleiß nichts erwinden lassen/ uns alle der Gnaden Gottes treulich empfehlende/ Dat. Dreßden den 2. Aug. An. 94.

E. Ehren und Achtb.

dienstwilliger

Bruder in Christo allezeit.

Polycarpus Leyser D.



page 237, image: bs237

Ad D. Jacobum Andreae, Theologum Tubingensem.

S. in Domino. Ehrwürdiger/ Hochgelahrter Hr. Doctor, sonders freundlicher lieber Herr Vetterer. Es hat meinen gnädigen Herrn und den Hn. von Hofkirchen/ auch die zween Theologen/ welche noch bey uns halten/ als Herren Licentiatum Mentonem und Herrn Ambrosium Zieglern für eine Nothdurfft angesehen/ daß ich den Herrn Vettern der Religion Sachen halber/ wie sie sich in diesem wärendem Landtage verloffen/ ausführlich sollte berichten/ aus Ursachen/ welche Ihr Hr. Vetter in folgendem Schreiben gnugsam verstehen werdet.

Ich habe gleichwohl verhoffet/ wie ich Euch denn drinnen auch vertröstet habe/ es werde diesen Landtag den Oesterreichischen Kirchen etwas nützliches gehandelt werden. Nun hat man aber/ wie ich vernommen/ mehrers nicht gethan/ denn daß man anfänglichs die zwo Censuren von Franckfurt und Rostock/ welche beyder UniversitätenTheologi über dem Opitium und seine Lehre gestellet haben/ verlesen hat. Dazu sind hernach kommen die zween erste Artickel der Formulae Concordiae, wie dieselbe verschienenes Jahr zu Torgau durch die versammleten Herren Theologen sind verfasset und von mir zu Dreßden abgeschrieben herausgeschickt worden. Diß alles aber ist den Herren Deputirten/ welche denn auch den andern Hauffen der Land-Herren mit sich ziehen/


page 238, image: bs238

verdächtig. Denn ihnen die Censuren (dieweil sie nicht nach ibrem Kopffe geschmiedet) nicht gnugsam sind. Die Formulam Concordiae aber/ vermeinen sie/ haben wir beyde ex composito gestellet und ihnen zugefertiget. Wie sich denn auch ihre Theologi D. caelestinus und Opitius vernehmen lassen/ sie wollen darwieder schreiben/ welchen auch etliche der fürnehmsten Land-Herren beypflichten und sie/ als die GOttes Wort nicht gemäß sondern zuwider/ verdammen.

Hieraus haben sie im Landtage determiniret und beschlossen/ eine Legation zu dem Durch läuchtigstem Churfürsten Augusto etc. Meinem Gnädigstem Herren/ abzufertigen/ als nemlich dem Wohlgebohrnen Herrn/ Herrn Hartmann von Lichtenstein/ einen verständigen und vernünfftigen Herren/ und Herrn Stockhorner/ hic niger est, hunc tu Romane caveto, und über diese noch einen Herren aus dem Lande ob der Ems/ dieser Meynung/ daß sie die Herren dieses Landes bey Ihren Chursürstl. Gn. sollen entschuldigen des Verdachts halber/ als wenn sie sollten Flacinianer seyn/ begehren auch von Ihrer Churfütstl. Gnd. sich zu erkundigen/ durch wem sie bey Ihrer Churfürstl. G. in solchen Verdacht kommen. Und damit sie sich ja schöne machen/ wollen sie mitschicken/ erstlich eine Formulam Concordiae, nach welcher man in Oesterreich/ so viel den Artickel von der Erbsünde belanget/ lehren soll. Auch Ihr Doctrinale, welches D. Caelestinus mit grossen der Landschafft Unkosten/


page 239, image: bs239

aber ohne allen der Kirchen Nutzen/ compiliret hat. Item des Opitii Revers, darinnen es ihm selbs silentium imponiret und sich verschrieben hat/ es wolle solchen Streit auf die Cantzel nicht bringen. Endlich sollen sie von Ihrer Churfürstl. G. begehren/ die gantze Formulam Concordiae zu Torgau aufgerichtet/ welche Ihnen Jhr Churfürstl. G. unter einen glaubwürdigen Vidimus, mit eigener Hand und Secret verfertiget/ zustellen soll/ dieselbige wollen Sie übersehen und so ferne sie mit der ihrigen übereinstimmet/ annehmen. Uber das/ so ist Ihnen Befehl gegeben/ daß Sie sich allenthalben um Leute/ welche Sie ins Land bringen möchten/ umsehen sollen/ darumb Sie dann auch (wie man anzeuget) gefertigte Schreiben mit führen sollen/ damit Sie nichts mehr dann eines jeden Namen daraus schreiben und ihn damit vociren dürffen. Sonderlich aber sollen sie mit dem Hn. D. Chytraeo eines Superinten dentens halber handeln/ und Fleiß fürwenden/ damit Sie einen mit sich ins Land bringen. Dessen haben Sie sich also entschlossen und sollen die Legaten/ wo Sie sichnicht eines andern bedencken (sicuti semper sunt mutabiles) noch auf den 2. Tag Martii auf seyn.

Ob nun wohl die beyde Wohlgebohrne Herren und auch wir Theologi wohl wissen/ daß weder Ihre Churfürstl. Gn. noch die Räthe oder auch Ihr einiges Unterrichts/ was man den Abgesannten antworten oder mit Ihnen handeln soll/ von


page 240, image: bs240

uns bedürffen: Demnach dieweil sie nicht mehr denn allein was zu ihrer Entschuldigung taug mitschicken wollen/ und also/ wie zu vermuthen/ dahin bedacht sind/ wie sie ihren Gegencheil/ der biß anhero sich Ihnen wiedersetzt/ bey Ihrer Churfürstl. G. verumglimpsen möchten/ dadurch das Feuer bey uns in Oesterreich nicht gestillet/ sondern noch mehr aufgeblasen werden wird/ hat es unsere Vorernennte Herren für eine Nothdurfft angeschen/ Euch dennoch zuvor aller Sachen zu berichten/ damit Ihr nicht de improviso angegriffen uud übereilet würdet. Denn daß sie sich so hoch des Flacianismi halb entschuldigen wollen und möchten gerne wissen/ wer sie in diesen Verdacht geracht hätte/ trage ich keinen Scheu/ daß ich mit meinen Schreiben auch möchte darzu geholffen haben/ (wiewohl sie mit ihren gifftigen Schreiben an Euch sich auch gnugsam verrathen haben) wir haben aber nicht geringe Ursachen unsers Verdachts gehabt. Denn wen haben die Herren Deputirten biß anhero in gemeiner Landschafft Diensten gebraucht/ denn eben öffentliche Flacianer. Als der Herr Christoph Reuter/ der sich von den andern hat ziehen und wenden lassen/ wie sie gewolt haben. Was D. Caelestinus vor ein Früchtlein/ ist nicht alleine Land-sondern auch Reichskundig/ dennoch haben Sie ihn schon lange Zeit/ ohne allen/ ja ohne allem/ spreche ich/ der Kirchen dieses Landes Nutzen in ihrem Brodt erhalten. Den verjagten Opitium aber betreffend/ od es sich wohl gerne


page 241, image: bs241

Glaß schöne machen wolte/ so hilfft es ihm doch, nicht. Denn sein Abschied/ welchen es zu Regenspurg angenommen/ weiset solches aus/ dessen eine Abschrifftich hiermit hineinschicke; Item seine zu Mansfeld in Druck verfertigte Confession. Zudem der Regenspurger öffentliche vor der gantzen Christlichen Kirchen wieder ihn geführte Anklage/ welche es bißanhero im geringsten nicht anders verantwortet hat/ denn wie Ihr desselben schon eine Abschrifft habet/ welche wenn sie so gut wäre/ wie es fürgibt/ würde es auch damit an das Licht dürffen. Uber das so weisen alle seine privat Colloqvia, in welchen es sich mehr verschneidet denn sonsten/ richtig seinen Flacianischen Geist aus/ wie ich ihm solches unter Augen darthun wolte. Und ob es wohl sich verreversiret hat/ es wolle diesen Streit auf die Cantzel nicht bringen/ so hat doch der lose Mann geschworen und hats nicht gehalten/ wie solches beygelegte zwo Predigten/ welche es im Landhause gehalten und die es mit eigener Hand beschrieben den Herren überantwortet hat/ ausweisen/ deren wohl mehr im Fall der Noth aufzubringen wären. Wie es Denn sonderlich in itztwehrenden Landtage/ da es doch/ wenn es bedacht wäre gewesen seinen Revers zu halten/ solte parcissime gefahren seyn/ seinen Gisst de hac controversia in dreyen ausführlichen Predigten gnugsam an Tag gegeben hat/ wie ihm solches glaubwürdige Leute/ welche die capita concionis und auch etliche verba formalia aufgezeichnet haben/


page 242, image: bs242

auch etliche der jenigen/ die sonsten bißanher viel auf ihn gehalten/ unter Augen legen würden/ wenn man sie darzu kommen liesse.

Weil denn nun unsere Herren solche Leute aufhalten und fördern/ wer wolte nicht gnugsame Ursache haben/ sie zu verdencken/ daß sie auch ihrer Meinung wären? Denn ihnen will in alle Wege gebühren/ ut non tantum a malo sed etiam ab omni suspicione mali sint alieni, und dem gemeinen Sprichworte nach/ wer kein Dieb will seyn/ der soll auch nicht diebisch baaren. Nun geben sie sich aber noch ein mehrers in Den Verdacht/ mit dem/ daß sie alle Warnungen/ so inner und ausser des Landes von Theologis und Politicis, ja auch von Ihrer Käyserl. Maj. Hochlöblichster Gedächtnüß/ über dem Opitio geschehen/ in den Wind geschlagen/ und nichts mehr gesuchet haben/ denn wie sie ihn Opitium erhalten möchten/ und solten gleich des gantzen Landes Kirchen in Verderben gerathen. Und wenn sie denn ja so gar nicht Flacianisch seyn wollen/ warum lassen sie in ihrem Landhause zu Wien bey ihrem Buchführer die Flacianischen Bücher/ durch welche die unsrigen auf das hefftigste aus scaliret werden/ öffentlich feil halten/ und werden entgegen Eure und andere Augspurgischen Confession Verwandten Theologen Bücher abgehalten/ wie ich dessen zum Augenschein hiemit des Spangenbergii Lästerschrifft eine mitschieke/ da doch sonsten in allen Buchläden zu Wien dergleichen sectirische Bücher feil zu halten


page 243, image: bs243

verboten ist. Zudem so werden bey ihnen alle Flacianische Prediger lieb und werth gehalten oder doch zum wenigsten in Friede und Ruhe gelassen/ wie ich denn in meiner Nachbarschafft alsbald ihrer fünffe zehlen will/ die es nicht läugnen werden/ daß sie Flacianer seyn/ noch dennoch kan man sie passiren lassen/ was aber nicht Flacianisch ist/ das können sie weder dulden noch leiden/ sicuti nuper Göllerstorpii ne intuitu qvidem, nedum alloqvio, me dignatisunt, qvo ipso produnt, cujus Spiritus filii sint. Darum wenn sie sich schon lange entschuldigen wollen/ so siehet der Herr Vetter selber wohl/ daß es alles nichts ist/ wo sie nicht eine runde Bekäntnüß thun/ daß sie in diesem allem Unrecht gethan haben. Ja das ist richtig/ wo man den Opitium nicht dahin bringet/ daß es offen revocire/ so wird die Kirche bey unsern Landleuten/ und sonderlich zu Wien/ nimmermehr zu Friede gestellet werden. Darauf Ihr/ Herr Vetter/ wenn Ihr der Handlung mit den Legaten/ wie ich nicht zweiffele/ beywohnen sollet/ wohl werdet wissen bedacht zu seyn.

Und zwar wenn sie ja ihre Sachen so gut werden machen/ damit Ihr Gegentheil verunglimpfet werde/ so bitten doch beyde vorernennte Herren/ man wolle sie auch zuvor darumb Zu rede setzen/ denn sie ex actis qvibusdam mehrern Bericht werdenthun und anzeigen können/ womit Sie/ die andern Herren/ sich so verdächtig gemacht haben. Dieselbigen Acta hätten die Herren dißmahl mit


page 244, image: bs244

hineingeschickt/ so haben sie Euch und andere/ welchen solches fürgelegt möchte werden/ nicht damit bemühen wollen. Wenn es aber noth thun wird/ und sie solches von Euch berichtet/ werden sie sich mit demselben gefaßt halten/ damit man haben möge.

Und besonders mag man wohl Achtung darauf geben/ ob der Herren Legaten Instruction sich auf die gantze Landschafft oder alleine auf die Herren Deputirten erstrecke/ denn sie vielleicht sich stellen möchten/ als wenn solches mit Willen aller Landleute geschehe/ ut sic omne odium facilius in me aut etiam alios Theologos derivare possent: qvod ipsum tamen non curo. Aber ich kan Euch so viel sagen daß micht alleine viel Land Herren nichts darum wissen/ sondern auch etliche damit nicht allerdings zufrieden sind. Darum man ihnen wohl auf die Eisen wird sehen müssen/ woferne man dieser Lande Kirchen nichts vergeben will. Und mir zweiselt nicht/ wenn nun dem Herren Vetter so viel würde/ daß es nach Nothdurfft mit ihnen den Legaten reden und handeln solte/ es würde diese Legation nicht ohne Nutz und Frucht abgehen. Alleine seyd allewege auf das bedacht Fide Vide Cui Varii Sodales.

Daß sie denn ihre Formulam Concordiae, nach welcher man in diesen Kirchen/ so viel diesen Streit belanget-lehren soll/ mit schiken/ besorge ich/ möchte auch auf einen Falsch angesehen seyn/ der Ursache ich denn ihren Rathschlag und ihre vorige Formulam


page 245, image: bs245

welche sie vor zwey Jahren gestellet/ mit hineinschicke/ damit sich der Herr Vetter in beyden ersehen möge/ was Sie itzo corrigiret haben/ und näher herzugetreten sind. Denn ich verstehe/ daß sie dieselbige nach den zweyen Censuren und der Torgischen Formula corrigiren (dessen sie nicht bedürfften/ wenn sie ihrer Sachen gewiß wären und nicht schier alle Tage ihre Meynung enderten) und doch nichts mehrers denn alleine die generalia vocabula heraus ziehen/ darunter sich beyde Theile verkriechen und sie also ihr vorig eingenommen Gifft behalten und desto leichter forttreiben mögen. Datum man auf ein neues Bekäntnüß bey ihnen dringen muß/ ob es Sie gleichwohl mächtig hart ankommt/ daß sie dafür geachtet sollen seyn/ als wenn Sie einmahl unrecht gethan hätten.

Daß sie denn folgends uns verdeneken/ als wenn wir ein Falsch mit den zweyen Articulis der Torgischen Formulae sollen getrieben haben/ mag ichs zwar wohl leiden (denn ichs bey Ihnen schier gewohnet) alleine sollet Ihr und Herr M. Georgius Listenius, welcher sich mit eigner Hand meiner Abschrifft unterschrieben haben/ zusehen/ ob Ihrs auch leiden möget. Und mich bedüncket warlich solche injuria sey nicht klein/ gereiche auch etwa weiter denn aufunsre Personen. Und daß Sie die gantze Formulam Concordiae wollen begehren/ ist nur zum Schein angestellet/ damit man Ihr Mißvertrauen nicht spüre. Denn was bedürffen sie dieser Zeit derandern Artickel/ vergleichen


page 246, image: bs246

sie sich zuvor dieser zweyen Artickel halb/ so werden unterdessen die andern sonsten publiciret und Ihnen zu Theil werden.

Daß Sie aber auch Ihre Gesandte vollends zum Herrn Chytraeo wollen schicken/ geschicht wie uns bedüncket/ darum/ dieweil Sie Euch der Sache halben nicht alles wollen trauen/ zum Theil auch/ Daß sie versuchen wollen/ wie Sie euch beyde distrahiren möchten. Denn dieweil Er D. Chytraeus natura lenis et nimium mansvetus ist/ verhoffen Sie/ Sie wollen Ihn desto leichter auff ihre Meynung bringen/ wie es denn schon auch zuvor wohl zum andernmahle ist betrogen worden. Solchem nun fürzukommen/ möchte nicht unrathy sam seyn/ daß der Herr Vetter den Herrn D. Chythraeum der Sachen auch ein wenig verständigte und ermahnete/ daß es die Augen daß aufthäte/ damit es nicht hinter das Licht geführet würde. Der Ursache denn auch dem Herren Licentiato Mentoni, welcher mit Ihm sehr wohl bekandt/ diß Schreiben an ihn zu fertigen befohlen/ damit es verwarnet werde. Und ist auch unsere freundliche Bitte/ wenn Ihrs anders Ihm nicht füglich und förderlich zuschicken könnet/ wollet solches durch einen eignen Boten thun/ und was für Unskosten darüber lauffen würde/ desselbigen mich verständigen/ so will ich dasselbige/ wenn ich hinein komme/ richtig machen.

Diß habe ich also zu einem kurtzen Bericht in Eil hinein schreiben wollen/ verhoffe Ihr/ Herr


page 247, image: bs247

Vetter/ werdet nunmehr der Sachen genugsam zu thun wissen/ damit doch diesen hochbedrängten Kirchen ein wenig gerathen und geholffen werde. Gleichwohl alle Sachen sich scheinen lassen/ als wenn unsere Herren/ dieweil Sie alleine Rath suchen/ aber dem selben nicht folgen wollen/ zu ihrem selbsteigenem Verderben renneten. Was denn etwa die Legaten für einen Bescheid bekommen möchten/ bitte ich/ wolle der Herr Vetter uns wieder nach Gelegenheit berichten/ damit sich dennoch unsere Herren darnach wissen zu richten.

Was denn das andere belanget/ daß mein Herr seinen Laggäyen darum hinein schicket/ damit es einen längern Terminum, biß nach Ostern meinethalben erlaugen möchte/ habe ich zwar darein nicht bewilliget/ und doch von seines hoben Begehrens wegen nicht abschlagen können/ so ferne/ wenn Ers drinnen erhalten könnte. Der Ursache denn ich auch daran gewesen/ daß der Laggay desto eilender abgefertiget/ damit wenn ich solchen Terminum nicht erhalten möchte/ ich mich dennoch noch vor Ostern hinein stellen könnte. Gleich wohl ich selb gerne/ wenn es seyn möchte/ sähe/ daß mir solches nicht abgeschlagen würde/ nicht zwar Kurtzweil halben/ deren ich warlich keine mehr hieraussen habe/ sondern allein darumb/ dieweil ich spüre/ daß itzo/ nachdem es erschollen ist/ daß ich aus dem Lande ziehen solle/ allererst viel Nicodemi aufbrechen/ die meines/ gleichwohl geringen/ Raths und Colloqviorum gebrauchen wollen/ also daß zu verhoffen/


page 248, image: bs248

ich diese kurtze Zeit über dennoch noch einen Nutzen bey etlichen diesen Kirchen schaffen möchte. Es geschehe aber was da wolle/ so will ich mich unterdessen auf die Reise rüsten/ und meine Sachen mit Gelegenheit (deren ich doch noch keine habe antreffen können) voran hinschicken/ damit ich nachmahls nicht gehindert werde. Allein bitte ich/ wolle der Herr Vetter den Laggayen nichts aufhalten/ auf daß ich bey zeiten möge berichtet werden/ wessen ich mich verhalten müsse. Sonsten wolte ich ehe auf der Post hinein reiten/ denn daß ich wieder Ihre Churfürstl G. thun solte. Aber ich bitte/ der Herr Vetter wolle thun was möglich ist. Profecto meus Generosus summi beneficii loco reputabit. Et haec in praesenti sufficiant. Dominus Ecclesiae suae ubiqve adsit, atqve Te ipsi qvam diutissime salvum et incolumem conservet. Amen. Vale atqve Patronos meos saluta. Datum Gollersdorff 2. Martii Anno 77.

Ad eundem.

S. in Domino Ehrwürdiger und Hochgelehrter Herr/ Sonders freundlicher lieber Herr Vetter. Unsern näheren Verlaß nach/ des Junckern Frantzen von Miltitz Söhne betreffend/ lasse ich den Herren Vetter wissen/ daß ichs mit dem M. Bernhardt bereit also abgeredet habe. Sie sollen bey mir in meinem Hause nahe bey meiner Studierstuben Stuben und Kammern darinnen zu wohnen haben/ alleine mit Bett=Gewand/ wie


page 249, image: bs249

der Herr Vetter selbst weiß/ kan ich sie nicht versehen/ denn ich/ als einer der keine Haußwirthschafft hat/ damit nicht gestaffieret bin. M. Bernhardt hat bewilliget/ es wolte sie aus seinem Hause speisen/ doch wolten wir den Tisch in meinem Hause in der untern Stuben anrichten. Und erbeut sich M. Bernhardt/ es wolle sie einen in den andern die Woche um 15. Groschen speisen/ also daß sie verhoffentlich ohne Klage seyn sollen. Darum mag sie der Juncker/ wenn S. Strengigkeit wollen/ hieher schicken/ und will ich sie von Hertzen gerne auf des Herrn Vettern Begehren in meinem Hause haben/ besonders dieweil ich verstehe/ daß nicht alleine der Juncker für seine Person unserer Religion wohlgeneigt/ sondern auch sie die Jungen wohl gezogen sind/ will auch ich Ihnen/ so viel mir müglich/ freundlichen geneigten Willen erzeigen.

Darnach fürs andere/ habe ich den Herrn von der Universität die Meinung des Schreibens angezeiget/ und sonderlich die zween Puncten (wenn sie sich zur Beförderung reiner unverfälschter Lehre und Erhaltung Christlicher Zucht der Gebühr rzeigen etc.) vermeldet/ darauff sie sich gar wohl erzeiget/ und sich gegen den Herren Vettern nicht wenig bedancket/ auch gebeten haben/ es wolle hinführo gleichfals Ihrer im besten bey Ihrer Churfürstl. G. gedencken. Aber hiezwischen fället wiederum ein andrer Labyrinth ein/ daß sie von wegen des Distichi oder Famos-libells ein sehr hartes und scharffes Schreiben von


page 250, image: bs250

Ihrer Churfürstl. G. bekommen/ aber darauff haben sie sich also gehalten/ daß ich per meam conscientiam sagen kan/ daß ich nicht wüste/ was sie mehr hierzuthun könnten: num fortassis hac ratione Domini nostri Clementissimi animus leniri possit. Und zweifelt mir nicht/ sie werden sich ie länger ie mehr (si modo animi nostri melius coaluerint) in der disciplin gegen der unbändigen Jugend ernster erzeigen. Alleine daß mein Gnädigster Herr keine solche Ungnade gegen diese Universität fasse/ daß etwa die beneficia von hinnen anderswohin/ sicuti mandato illo minatur, möchten gewendet werden. Denn wo solches geschehe/ kan der Herr Vetter selbst erachten/ daß auch ich allhie zu verharren sondere übrige Freude oder Lust nicht haben würde. Wir wollen thun/ wie sie sich auch itzo alle erbieten/ und ich bey vielen schon spüre/ daß es anfahe ein Ernst zu werden/ was uns zu thun müglich ist/ et curabimus Deo juvante, ut una cum puriore doctrina cultiores qvoqve mores plantentur. Dens sua gratia nobis adsit. Alleine daß Ihre Churfürstl. G. bey gemach die Ungnade fallen lasse/ oder auf das wenigste nicht lasse Kuh mit dem Kalbe gehen.

Wo ich die 50. Exemplaria nehmen soll/ kan ich nicht wissen. Ich habe mit M. Henrico M. Schützio, dem Buchdrucker baraus geredet/ auch im Schlosse nachfragen lassen/ kan aber nichts erkundigen. Bey dem Buchdrucker habe ichs des Titels und der Exemplar halb schon ausgerichtet/


page 251, image: bs251

solle zu seiner Zeit alles verrichtet werden.

Beygelegte Schreiben habe ich/ dieweil ich nicht anders vermeinet/ denn der Herr Vetter sey nicht mehr zur Annaburg/ auf Leipzig zuschicken wollen.

Meinen Famulum schicke ich hiermit hinaus in Oesterreich/ wolle derowegen der Herr Vetter seine Schreiben/ wie allhier abgeredet/ adjungiren. Ita tamen, ne obliviscatur vini, horologii et tapetis Turcici etc. Und endlich bitte ich der Herr Vetter wolle mir copias lierarum Licentiati Mentonis mit Gelegenheit zukommen lassen/ dann ichs justo tempore zu rechte bringen will. Hisce felicissime valeat R. T. Dig. et ignoscat celeritati literarum, nam sub multam noctem dedi. Et labores indies crescunt. Scriptae 14. Junii Anno 77.

Tuae Dig.

Stud.

Polycarpus Leiser D.

P. S.

Scriptum Constantinopolitanum simul mitto, non qvidem perlegi, sed forsan alio tempore dabitur occasio.

Ad Senatum Reip. Lipsiensis.

Gottes Gnad und Seegen neben Erbietung meiner gantz willigen Dienste und Gebets zuvor.


page 252, image: bs252

Ehrenveste/ Achtbare/ Hochgelahrte/ Hoch- und Wohlweise/ besonders Günstige Herren/ Was E. Ehrenv. H. und Gl. durch die beyde auch Ehrenveste/ Hochgelahrte/ und Wohlweise Herren Sigismundum Badehornen/ der Rechten Doctorn, und Herrn Isaac Ouelmaltzen bey mir großgünstig haben anbringen lassen/ daß habe ich mit Ehrerbietung eingenommen und verstanden.

Und ob wohl wohlgedachte Herrn mit allem Fleiß bey mir angehalten/ daß sie itzo alsobald eine richtige Antwort auf Ihr Aubringen von mir erlangen möchten/ sich auch darauf diese Feyertage über allhier mit Gedult aufgehalten/ dennoch had ich aus allerhand erheblichen und bedencklichen Ursachen/ welche ich ihnen angezeiget/ noch zur Zeit nicht dazu kommen können/ sondern der gantzen Sachen in Gottes Furcht weiter nachzudencken biß in den vorstehenden Marckt Aufschub nehmen müssen/ Immassen Sie solches E. E. mündlich weiter berichten werden. Bitte gantz unterdienstlich/ E. E. H. und Gl wolten demnach so lange meiner Erklärung halber in günstiger Gedult stehen. Unterdessen thue ich mich gegen E. E. H. und Gl. wegen der Christlichen Zuneigung gegen meiner Person unterdienstlich und zum höchsten bebancken/ und will ich ferner die gantze Sache nicht alleine fleißig bedencken/ sondern auch den lieben GOtt in meinem Gebet getreulich fürtragen/ (Immassen sonder Zweiffel E. E. H. und Gl. in Ihrer Kirchen auch thun werden/ daß er


page 253, image: bs253

solche in Gnaden regieren und verleyhen wolle/ damit darinnen alleine dasjenige möge fürgenommen und ins Werck gesetzt werden/ daß zu seinen Ehren und der Kirchen Erbauung/ niemand aber schädlich sondern vielen Leuten tröstlich und zur Seeligkeit beförderlich seyn möge. Thue iemit E. E. H. und Gl. etc.

Ad eundem.

Günstige Herren/ Auf E. E. H. und Gl. anderweite Abordnung haben die beyde Ehrenv. und H. Herren Isaac Quelmaltz und Veit Sieber E. E. und Gl. Mit Raths-Verwandten in der bevorstehenden Vocation Sachen zwar mit mir schliessen wollen. Dieweil sichs aber hernach befunden/ daß Ein Erbarer Wohlweiser Rath allhier/ denen Ich der Kirchen und gemeinen Stadt wegen mit Diensten itzo verhafft bin/ noch zur Zeit in meine Dimission einzuwilligen Bedencken tragen/ und aber ich nicht sehen kan/ wie vor erlangter derselben gutwilligen Dimission ich mich itzo zu einem endlichen Schluß einlassen könne/ insonderbarer Betrachtung/ daß ich auch noch zur Zeit des Durchlauchtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn/ Herrn Ludwigen/ Hertzogen zu Würtemberg etc. Meines Gnädigsten Landes Fürsten und Herrn/ gnädiges Gutachten dieser Verenderung halb wegen der Ferne des Weges nicht habe erlangen können/ so ist auch dieses Werck also stecken blieben und hat zu keinem


page 254, image: bs254

Schluß gebracht werden können. Ob ich wohl aber die Beysorge tragen muß/ daß solches nicht allein E. E. H. und Gl. etwas zu Ungedult bewegen/ sondern mir auch wohl etwa bey dem Durchlauchtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Hn. Herrn Friedrich Wilhelmen Hertzogen zu Sachsen und der Chur-Sachsen Administratoren etc. Meinen Gnädigsten Herren/ Ungnad und Unglimpf bringen möchte/ zumahl weil meinetwegen Mühe und Unkosten aufgewendet worden/ dennoch bitte ich unterdienstlich und höchstes Fleisses/ dessen allen halb mich großgünstig entschuldiget zu halten. Dieweil iedermänniglich und zuförderst. E. E. W. und Gl. nach Ihren beywohnenden Verstande vernünfftig zu ermessen haben/ daß den guten Willen und Gunst/ welche bey Meinen Herren Einen E. Rath und der gantzen christlichen grossen Gemeine allhier zubekommen/ Ich nun in das fünffte Jahr Tag und Nacht mich bemühet habe/ ich in Scheiden/ nicht gerne/ wo möglich/ verlieren wolte.

Und weil denn dem also und ichs itziger Zeit nicht endern kan/ so stelle ichs zu GOtt und beyderseits Christlicher Obrigkeit/ was Sie in diesem an sich selbst Christlichen Wercke ferner meiner Person halb thun oder beruhen lassen wollen. Denn ich nichts mehrers wünsche/ denn daß ich hierinnen weder GOtt dem HErrn erzürnen/ noch seiner Christlichen Kirchen Schaden zufügen/ noch mein Gewissen beschweren möge. E. E. H. H. und


page 255, image: bs255

Gl. denen ich nach Vermögen gefällige angenehme Dienste zu leisten wohlgeneigt bin/ dem Allmächtigen in seinen Gnädigen Schutz und Schirm treulich empfehlende etc. 12. Maji 92.

Fragmentum Epistolae ad Andream Dudithium f. de Horebowicza.

S. in Domino. Perplacet mihi, Generose Domine, G. T. tantum curae et industriae ponere in enodanda vera et genuina Scripturae Sacrae sententia. Hoc enim vult illud Salvatoris praeceptum, Joh. 5, 39. [gap: Greek word(s)] . Et plus utilitatis ex uno Scripturae dicto recte intellecto ad nos redire statuo, qvam ex multis Scholasticorum tricis. Inter alia autem Scripturae dicta locus ad Phil. 2. qvi salutarem doctrinam de divinitate, majestate, humanitate, persona, beneficiis, resurrectione et glorificatione Christi continet, cumprimis dignus est, cujus verba singula eorumqve genuinus sensus qvam diligentissime pensitetur. In cujus explicatione qvia nos dissentire G. T. existimat, non pigebit me integram meam sententiam de eo adscribere, ex qvo fortassis minus nos dissentire manifestum erit, qvam G. T. opinatur. Paulus exemplum humilitatis proponit JEsum Christum.


page 256, image: bs256

Personam hic nominat, in duabus et ex duabus naturis, divina et humana, constantem. Haec persona erat in forma Dei, hoc est tum natura Deus erat (sicuti Patres id intellexere, ut Basilius contra Eumenium, citante Theodoreto Dial. 2. Ego sic statuo formam Dei esse aeqvalitatem essentiae divinae) tum majestatis et gloriae divinae usurpationem possidebat, adeoqve opera divina edere poterat. Illud qvidem secundum divinam naturam ab aeterno essentia sua: hoc vero secundum humanam a momento incarnationis, propter gratiam unionis. Nec tamen ar bitratus est rapinam aeqvalem esse Deo, hoc est, sciebat optimo jure se hanc majestatem possidere secundum utramqve naturam; secundum divinam non communicatione aut gradu aliqvo (siccuti D. Beza recte contra Arianos annotat) sed essentia, secundum humanam ex unione personali. Qvare hac gloria uti potuisset perpetuo. Neqve enim, ut initio Sathanas et eodem instigante Adam divinitatem rapere con ati sunt, ita ipse qvoqve rapuit: sed ratione Deitatis a Patre eam habuit ab aeterno. Joh. 17, 5. ratione humanitatis in unione cum [gap: Greek word(s)] eam accepit in tempore. At qvomodo in illa forma Dei erat


page 257, image: bs257

aeqvalis Deo? Rs. respectu divinitatis erat aeqvalis [gap: Greek word(s)] natura et essentia sive secundum [gap: Greek word(s)] . Sed respectu humanitatis erat in persona aeqvalis [gap: Greek word(s)] , potentia et possessione sive secundum [gap: Greek word(s)] . Humana enim natura in [gap: Greek word(s)] vocata est, non qvidem ad identitatem divinae essentiae, sed ad communem possessionem, usum et effectum divinae gloriae et majestatis, sicqve [gap: Greek word(s)] Deo facta, ut veteres loqvuntur. Neqve vero mirum videatur G. T. qvod vocabulum [gap: Greek word(s)] etiam ad humanam refero naturam: siqvidem salva analogia fidei me id facere neqve tamen exaeqvationem introducere, qvam D. Jacobus pag. 195. recte rejicit, statuo. Nam si divinam naturam et essentiam simpliciter intueamur, non [gap: Greek word(s)] tantum, sed proprie [gap: Greek word(s)] in ea invenitur. Utitur tamen Apostolus hoc vocabulo [gap: Greek word(s)] , partim ut Sabellianismo occurrat et discinctionem Personarum per paritatis et aeqvalitatis vocabulum doceat, partim ut ostendat, illud ad totam Personam Christi atqve sic etiam ad humane naturae evectionem in unione referri posse.

Caeterum Christus ad hunc modum in forma


page 258, image: bs258

Dei existens seipsum nomine scilicet praeterqvam singulari illo humanum genus juvandi affectu cogente, exinanivit. Qva re exinanivit? Certe forma illa Dei, in qva erat. Jam vero si forma Dei simpliciter nihil aliud significaret, qvam essentiam et naturam divinam, qvodnam hinc absurdum seqveretur aliud, qvam in Exinanitione Christum divinitaris plenitudine spoliatum esse? Cum tamen humana illa natura tum in [gap: Greek word(s)] substiterit. Itaqve vel hinc manifestum est, exinanitionem formae Dei respicere proprie usum seu usurpationem ejus majestatis divinae, qvae in Christo nomine qvidem aeqvaliter habitavit ab ipso conceptionis momento, sed in ipso exinanitionis tempore non plene nec manifeste se exeruit, ab operatione per humanitatem Christi paulisper se retrahens et retinens (sicut Ambrosius loqvitur) permisit naturales proprietates et reliqvas assumtas infirmitates, qvasi solas, in humana sua natura praevalere, praedominari et se exerere.

At vero ut eo rectius hanc exinanitionem intelligamus, Paulus ipse eam per gradus diligentius describit: Christus evacuavit se forma Dei. Qvomodo? 1. forma servi assumta. Et hic primus exinanitionis


page 259, image: bs259

gradus, qvi in eo consistit, qvod aeternus Dei Filius inenarrabiliter et inexplicabiliter se demittens de coelis descendit, et propter nos homines propterqve nostram salutem homo factus est. Sic enim Gregorius Nyssenus, D. Basilii frater, Theodoreto citante, hunc gradum explicavit. Qvid miserius qvam forma servi, si ad Deum conferatur? aut qvid tam indignum Rege totius universitatis qvam demittere se et venire in societatem nostrae imbecillis et mendicae naturae. Secundum hanc explicationem sane per servi formam humanam naturam intelligimus. Veruntamen non simpliciter sed qvalitate aliqva. Ratio est, qvia Christus non natura fuit serus sed gratia et voluntate, cum tamen natura homo fuerir. Itaqve hae duae phrases natura humana et forma servi non penitus idem sunt, cum haec subjectum cum qvalitate complectatur, illa subjectum nudum significet. Maluit autem Paulus hoc vocabulo qvam illo uti, qvo utrumqve exprimeret. Voluit enim innuere, potuisse Christum etiam in assumta natura divina esse et forma Dei uti: verum noluisse, sed non tantum naturam hominis sed et servilem formam assumsisse, adeo, ut si qvando etiam in statu humiliationis divinam suam gloriam


page 260, image: bs260

exereret, ea tamen non in terrorem hominum uteretur, sed iis communi utilitati serviret. Id qvod in omnibus miraculis factum esse scimus. Et hactenus qvidem exinanitio [gap: Greek word(s)] respicit. 2. Similis factus hommibus. Est alter gradus exinanitionis, qvo assumta humana natura [gap: Greek word(s)] , qvae jam in unione totius divinitatis personaliter particeps facta erat, divinam potentiam et majestatem occultavit et per omnia (excepto peccato, scilicet proprio, non alieno seu imputato,) nobis hominibus similis factus est, non aliter ac si prorsus nihil accepisset, in tantum, ut a reliqvis Adae filiis non internosceretur. Et hic exinanitionis gradus (sicut et reliqvi) Christo secundum humanam naturam adscribitur. Sic enim Cyrillus lib 10. in Johann. cap. 9. Exinanitum Filium secundum humanitatem fuisse, dicimus. 3. Tertius exinanitionis gradus: habitu inventus ut homo. Etenim qvoad dona gratuita et qvalitates finitas, qvibus humanitas Christi formaliter et habitu aliter (ut vocant) prae caeteris hominibus omnibus donata est, Christus etiam per aetatis gradus voluntarie crevit, non [gap: Greek word(s)] sed revera, ut alii homines. Cum enim ab initio incarnationis


page 261, image: bs261

plenus sapientia, robore et gratia esse potuisset, proficiebat tamen ut caeteri homines Luc. 2. 40. qvia nimirum se exinanivit. 4. Qvartus exinanitionis gradus: factus obediens usqve ad mortem. Assumsit enim Christus homo infirmitates qvoqve et defectus humanos, corporis et animae, sed absqve peccato proprio. Etenim esuriebat, sitiebat, tristitia afficiebatur, defatigabatur, deniqve moriebatur: non qvidem necessitate conditionis sed voluntate mi erationis, ut Veteres locuti sunt. His enim omnibus, licet homo fuerit, carere potuisset, si voluisset, qvia sanctus homo fuit.

Porro praemium admirandae et spontaneae hujus exinanitionis hoc est, qvod ea propter Deus in summam extulit sublimitatem et donavit ei nomen etc. sicuti haec gloria et majestas prolixe a Paulo describitur. Ab hac glorificatione licet [gap: Greek word(s)] (sicuti nec ab exinanitione) non penitus excludatur, tamen potissimum et maxime proprie ea ad humanitatem refertur. Id qvod verbum [gap: Greek word(s)] id est, gratis donavit, diserte indicat. Divinitati enim nihil gratis donatur. Donata autem dicitur haec gloria Christo post exinanitionem: non qvod Christus ea antea prorsus caruerit. (Siqvidem secundum divinam naturam


page 262, image: bs262

ab aeterno, secundum humanam a tempore unionis personalis habuit) sed qvod tunc in plenam gloriae hujus usurpationem ingressus sit: ita ut virtus, potentia et gloria Deitatis, qvae tota plenitudine personaliter in assumta natura ab initio unionis habitavit, nunc non amplius, sicut in exinanitione, se contineat, retrahat et qvasiluceat, sed in assumta, cum assumta et per assumtam humanam naturam plene, manifeste et gloriose se exserat.

Haec est brevis et simplex hujus loci Paulini explicatio, prout Ego eum accipiendum esse existimo. Ex qva manifestum est Primo. Non adeo inconsiderate nec inepte D. Jacobum in Colloqvio Mompelgartensi haec verba protulisse: Neutra interpretatio alteram tollit, sed ratione divinitatis se invicem ita conseqvitur et confirmat. Neqve enim video, qvid obstet, qvo minus una cum altera, ut a me factum est, conjungi possit. Imo qvo penitius textum inspicio totumqve complexum orationis intueor, eo magis statuo, minus solide ab illis locum Paulinum tractari, qvi alterutram saltem interpretationem retinent.

Deinde, non proprie hunc controversiae statum poni, utrum ea, qvae D. Paulus de forma


page 263, image: bs263

Dei dixit, ad divinam an ad humanam naturam sit referenda, sed an per formam Dei simpliciter essentia et natura Dei, qvae solius est divinitatis propria, an simul etiam gestus, actiones et opera Deo propria, seu ut Lutherus in Germanico idiomate loqvitur, daß sich einer stellet als ein GOtt und auch also geberdet/ oder sich der Gottheit annimmet und unterwindet/ qvae omnia in unione personali et propter eam etiam assumta natura communia habet cum [gap: Greek word(s)] , per eam phrasin sit intelligenda. Primum sensum Ego non reprehendo, nec unqvam abjiciendum duxi, et ea ratione non tantum duo illa argumenta a T. G. adducta non contra me pugnare assero: sed insuper magnopere eam sententiam hoc confirmari puto. Qvod de Christo dicit: [gap: Greek word(s)] etc. Certe in forma Dei existere nemo potest, nisi sit verus Deus. Assumere qvis potest formam Dei, ut Sathanas se transmutat in Angelum lucis, et de Rege Tyri Ezech. 28, 6. pronuntiatur, qvod elevatum sit cor ipsius qvasi cor Dei: sed in tali forma existere neqvaqvam potest. Posteriorem autem sensum neqvaqvam excludi posse 1. proprietas voculae [gap: Greek word(s)] , evincit qvae raro substantialem formam, qvae cerni non potest, passim autem


page 264, image: bs264

formam et speciem ejus, qvae in oculos incurrit, significat. 2. Et illud evincit, qvod totus contextus satis ostendit, Paulum noluisse ipsas naturas nudas aut persese, sed qvalitatibus suis qvasi vestitas, divinam ex gloria illa divina, humanam ex infirmitate et imbecillitate sua aestimandam, sicqve totum Christum, qvaliter cum hominibus conversatus et ab ipsis visus est, proponere. Qvapropter nec per formam Dei simpliciter Dei essentiam, qvae videri neqvit, nec per formam servi simpliciter humanam naturam, sed potius utrobiqve naturam cum actionibus et qvalitatibus suis denotari omnino sentio, uti ex superioribus pluribus id patet. Deniqve qvod ea expositio, qvae per vocabulum formae non nudam essentiam sed suis qvalitatibus vestitam atque sic ejus speciem, habitum, conditionem (aut qvomodocunqve commode qvis nominare velit et possit) cujusvis naturae et qvidem eam, qvae in Christo homine seu secundum humanam naturam maxime apparuerit, intelligit, textui per omnia sit convenientior. Nam rationes meae nuper allatae nondum sunt infirmatae. 1. Exinanitio divinae naturae nullo modo ulterius qvam qvatenus humanam naturam assumsit (ut et


page 265, image: bs265

nuper concessi) tribui potest. At Paulus hanc exinanitionem ulterius extendit atqve tres gradus adjicit, qvi proprie et per se tantum humanae naturae competunt. Ergo si qvis dicat, divinam naturam in Christo exinanitam esse hominum opinione (ut G. T. in Epistola sua adjecit) is mihi totius passionis et exinanitionis vim, efficaciam ac affectum enervare videtur. Siquidem haec omnia non [gap: Greek word(s)] sed revera in Christo facta sunt. Alioqvin argumentum Pauli satis esset langvidum et simulatam potius qvam veram humilitatem nobis in Christo proponeret. 2. Nemo est qui non videat Paulum, si simpliciter divinam saltem naturam intelligi vellet, commodius dicere potuisset, qvi cum esset Deus, qvam qvi cum esset informa Dei. Cur autem hac potius phrasi usus fuerit, supra est demonstratum. Et licet omnino concedam (quis enim negaret?) idem esse formam Dei et ipsum Deum, qvia in simplicibus idem est forma et id cujus est forma, maxime autem in Deo: tamen argumentum meum nondum est enervatum. Sic enim ex illa G. T. interpretatione vera infero: In Deo esse magis proprie competit humanae Christi naturae ratione unionis personalis,


page 266, image: bs266

quam reipsa divinae. At Paulus Christum in Deo seu qvod idem est in forma Dei esse dicit. Ergo etc.

Reliqva desiderantur. Fragmentum Epistolae alterius ad eundem Dudithium.

Sin Domino. Generose Domine, licet videam, nos colloqvendo facilius nos expedire posse qvam conscribendo, tamen ut promissioni meae satisfaciam, hac Epistola paucis ad ea, quae adhuc inter nos in disqvisitionem venire posse videntur, respondere conabor. Anteqvam autem ad 4 illa capita, qvae G. T. proposuit, accedam, libet ejusdem exemplo de statu negotii qvaedam praemittere. Et 1. quidem scribit G. T. sibi occasionem qverendi a. D. Jacobo datam, qvi in Colloqvio Mompelgartensi affirmavit, idem esse, si locus ille (Phil. 2.) de divina natura ante assumtionem humanae vel de humana natura astumta intelligatur. Hic haereo et dubito, ubinam D. Jacobus id affirmaverit, cum Ego illa verba nuspiam in Colloqvio praedicto inveniam: optarim igitur illa mihi monstrari. Nam quae Ego hactenus semper spectavi pag 96. longe diversam continent


page 267, image: bs267

sententiam. Et textus ipse per se innuit, Paulum loqvi de Christo seu de [gap: Greek word(s)] incarnato: ita ut seorsim ad alteram tantum trahi non possit. 2. G. T. hanc suam qvaestionem fuisse affirmat: An performam Dei ipsa Dei natura, an vero humanitas in unionem assumta sit intelligenda? Et: An per formam servi ipsa humana natura, an vero conditio tantum humanae naturae sit significata? Diserte ergo respondeo, per formam Dei neminem (quod Ego sciam) humanitatem assumtam intelligere, et si quis intelligat, illum errare assero. Sed nec essentiam Dei nudam me intelligere, verum suis qvalitatibus seu Majestate ornatam et vestitam nuper in secunda Epistola professus sum. Qvam Majestatem assero non esse formas qvasdam accidentales humanae naturae, sicuti in secundo capite Epistolae G. T. explicat, sed ipsam essentialem Dei Majestatem, qvae sese per virtutes Deo proprias et opera exserit. Hanc Majestatem Christus homo ita possedit, ut secundum divinitatem eam essentialiter, secundum humanitatem autem ex gratia unionis haberet, atqve sic propter unionem Christum hominem etiam in forma Dei fuisse, hoc est, se ut Deum exhibere potuisse


page 268, image: bs268

sentio, veruntamen in statu exinanitionis ea forma non usus est, sed ad tempus ab ejus usurpatione abstinuit. De servi forma etiam respondeo, per eam neminem recte tantum conditionem humanae naturae accipere posse: siqvidem servilis hic habitus absqve subjecto esse non potest: sed tamen simpliciter tantum humanam naturam per eandem intelligere velle absqve illa conditione servili, qvam Christus in statu exinanitionis in humana natura gessit, Paulino loco minus congruit. Qvod si igitur jam vel tandem qvaestionis statum recte assecutus sum, qvem hactenus non observasse videor G. T. absqve antagonista pugnare mihi videtur. Neminem enim unqvam hoc sensisse puto, per formam Dei humanitatem in unionem assumtam aut per formam servi tantum conditionem humanae naturae intelligendam esse. 3. scribit G. T. in duplici hujus loci expositione qvaestionem esse, an utraqve Pauli loco accommodari possit et qvaenam sit textui convenientior. Hic ante omnia indagandum mihi videtur, de qvanam duplici expositione sit sermo, anne de ea, qvae statum paulo ante positum respicit, qva per Dei formam alii divinam naturam alii humanitatem intelligere


page 269, image: bs269

dicuntur: an vero de ea, qva alii per formam Dei non tantum essentiam sed et actiones atqve effecta, ex qvibus Dei virtus cognoscitur, alii vero divinitatem tantum et rursus qva per formam servi alii naturam humanam cum servili conditione et habitu, alii vero simpliciter tantum humanam naturam intelligunt. Si de priori duplici expositione agatur, dico illam, qvae per formam Dei humanitatem intelligit, nullius esse pretii, sicqve opinor inter nos nulla est controversia. Sin de posteriori sit sermo, etiamnum tueor illam, qvae subjecta cum qvalitatibus suis conjungit, eamqve textui convenientiorem esse certo scio. Qva in re si G. T. a me dissentiat, non meum erit judicium ferre, ut nec fortassis G. T. sibi sumet, sed permittendum hoc esset arbitris, qvi utriusqve partis expositione et rationibus expensis pronunciare possent, utra expositio esset planior.

His praemissis confero me ad qvatuor illa scripti G. T. capita. Primum est, multa me concedere, qvae antea negarim. Id an ita se habeat pronunciare nolo, cum transsumtum primae meae schedae nullum habeam. Neqve enim vacat Epistolas scribere et rursus describere. Si vero aliqva diversitas inter utramqve


page 270, image: bs270

Epistolam esse videtur, illam inde provenire arbitror, qvia in priore, in qva ad posteriorem tantum statum respexeram, multa studiose praetermiseram, qvae in posteriore, in qva plenam loci Paulini expostrionem institui, necessario erant ponenda. Qvod si autem qvaedam relinqvere et postea eadem ponere est sibi ipsi contradicere: sit sane, qvod et Ego id fecerim, vitio tamen mihi non vertetur. Adhaec in prima Epistola qvaedam negavi, non simpliciter, sed tantum secundum qvid, qvod ipsum nullam [gap: Greek word(s)] parere G. T. novit. Sed qvid laboro hac in parte, cum non de mea prima Epistola, sed de genuina textus Paulini expositione, qvam secundae Epistolae inserui, sit qvaestio. In illa adhuc acqviesco et qvae a me desiderantur defendere sum paratus. De tribus tamen G. T. hic monere cogor. I. qvod G. T. asserit, argumenta primae meae Epistolae omnia eo directa fuisse, ut probarem formam Dei de humana natura unita accipiendam esse. Hoc nunqvam concesserim, qvia Ego nunqvam per formam Dei humanam naturam intel lexi, sed gloriam divinam et Majestatem, cujus tamen humana natura in unione particeps facta est. 2. Ex concesso secundae meae Epistolae, in qva ex vocabulo


page 271, image: bs271

[gap: Greek word(s)] assero divinitatem Christi posse probari, vult G. T. firmissime elicere, male me et alios hunc locum de assumta in unionem humana natura intelligere, hoc est, nos male sentire, statuentes Christum etiam qva homo in forma Dei fuisse, seu opera divinae Majestatis propria edere potuisse: rationem addit, siqvidem haec non existat in forma Dei. Hic possum qvaerere, ubinam igitur ea alibi existat, et qvaenam ejus sit [gap: Greek word(s)] vel subsistentia alia, qvam ipsa divina essentia in persona [gap: Greek word(s)] , qvam Dei formam esse, G. T. ex Thoma ipso asseruit. Qvod si jam humana natura [gap: Greek word(s)] et subsistit in persona [gap: Greek word(s)] , omnino manifestum est, licet vocabulum [gap: Greek word(s)] divinam substantiam innuat, tamen etiam non obstare, qvo minus dicamus, Christum etiam secundum humanam naturam in forma Dei fuisse: si non natura et essentia (ut nec Ego affirmo) tamen hypostasi et per gratiam unionis. 3. An alicubi scripserim aut unqvam senserim non nisi aut tantum servilem conditionem intelligi, excluso subjecto vel ipsa natura, non probe memini. Certe semper cum qvalitate et habitu ipsum subjectum,


page 272, image: bs272

si maxime non ubivis expresse nominatum fuit, complexus tamen sum. Ideo qvomodo mihi in eo contradixerim, qvod ceu omnibus notum et per se certum praesupposui, non video. Nisi fortassis hactenus meam sententiam (ut sane ex aliqvibus posterioris Epistolae locis colligere licuit) ita exceperit, qvasi per phrasin: in forma Dei fuit, humanam naturam, per phrasin autem: formam servi assumsit, servilem humanae naturae conditionem intellexerim, cujus sententiae, cum ea sit absurdissima, nunqvam Ego patronus futurus sum. Itaqve nullas veras [gap: Greek word(s)] ex mea sententia elici posse puto. Secundum caput est, qvid D. Paulus per formam Dei, qvid per formam servi intelligat. Ego per formam Dei et naturam divinam et Majestatem seu gloriam divinam (qvam in unione assumtae naturae communicatam esse statuo) intelligi affirmo: hoc posterius G. T. negat: rationem hanc addens, qvia Paulus loqvatur de essentiali Dei forma i. e. ea gloria, qvam alteri se non daturum per Isaiam praedixerit. Respondeo: Omnino accipiendum hoc est de illa gloria Deitatis propria: [gap: Greek word(s)] enim ut non aliam personam sed seipsum


page 273, image: bs273

ita etiam non aliam gloriam qvam suam propriam humanae assumtae naturae communicavit, sicuti hanc Majestatis communicationem nostri Doctores evidenter et Scripturae S. et Parum testimoniis comprobarunt. Sufficiat hic illud Damasceni lib. 3 cap. 7. [gap: Greek word(s)] . Qvod vero Jesaias de idolis dicit, Deum suam gloriam illis non daturum, perperam ad carnem Christi accommodatur. In Christo enim [gap: Greek word(s)] et [gap: Greek word(s)] non sunt alter et alter, sed unus idemqve Christus. Et caro Christi nullo modo alter dici potest, cui [gap: Greek word(s)] neget gloriam suam daturum cum Joh. XVII. Christus pro humana sua natura (sic enim omnes orthodoxi illud intelligunt) rogarit: Glorifica me Tu Pater apud Temetipsum ea gloria, qvam habui apud Te, priusqvam mundus fieret. De hac igitur gloria cum phrasin, in forma Dei esse, Ego intelligam, per se concidunt duo illa posteriora argumenta, qvibus G. T. demonstravit, per eundem non [gap: Greek word(s)]


page 274, image: bs274

significari. Neqve enim mecum illa pugnant, siqvidem de nulla alia Dei gloria loqvor. De tribus autem meis rationibus, non multum attinet dicere, cum nihil videam inter nos discriminis: praeterqvam qvod G. T. dicat, se in secundo argumento non videre rationem conseqventiae. Id qvi fiat miror. Puto enim argumentum esse: humana [gap: Greek word(s)] significat speciem, qvae incurrit in oculos et videri potest. Divina natura videri non potest: cujus tamen opera, actiones et operationes in oculos incurrunt. Ergo [gap: Greek word(s)] hic non naturam, aut essentiam Dei sed ejusdem actiones vel gloriam denotat. Si dicit G. T. ex puris particularibus nihil seqvi, respondebo hac vice, me majorem universaliter positam velle, et expetere, ut ex Sacris literis locus mihi monstretur, in qvo [gap: Greek word(s)] accipiatur pro invisibili essentia. Nam qvod in proxima Epistola scripsi [gap: Greek word(s)] raro id significare, inde factum, qvia respexi ad Aristotelem, qvi lib. 1. [gap: Greek word(s)] vocabulo [gap: Greek word(s)] pro forma essentiali utitur, qvem tamen abusum potius esse non tantum et ab Ecclesia Dei peregrinum, sed etiam a proprietate vocis alienum esse dixerim. Itaqve subsistit meum argumentum. Sed dicit G. T. Qvid autem opus


page 275, image: bs275

est, in oculos [gap: Greek word(s)] Dei, de qva Paulus hic agit, incurrere? Qvasi vero Paulus de Christo aliter hic agat qvam qvalis fuit tunc in conversatione inter homines, ubi certe omnia ipsius dicta et facta, tam qvae servilem conditionem, qvam qvae divinam Majestatem ipsius demonstrabant, omnium oculis exposita fuerunt. Itaqve non tam facili momento depelli me patior ab illa sententia, qva per formae vocabula Paulum non tantum naturas sed potius earum effecta et qvalitates denotare arbitror. De servi forma video nos convenire, praeterqvam qvod G. T. hic repetit, me antea sensisse, per eam servilem conditionem tantum absqve humana natura intelligendam. Illas exclusivas particulas qvando et ubi Ego posuerim, audire aveo. Neqve enim unqvam in ea sententia me fuisse scio,

Reliqva desunt.

Fragmentum Epistolae ad Principem qvendam N. N.

S. Qvod ego, homo inter Ecclesiae ministros sortis infimae atqve ignotus, Illutrissime Princeps, Domine Clementissime, ad T. Cels. literas dare non vereor, id ne audaciae aut temeritatis damnet multo minus aegre molesteqve


page 276, image: bs276

ferat Ill. Cels. T. summisse peto. Si qvid enim hac in re a me peccatur, id omne in Eum rejiciendum, qvi ut pauperes et tenuiores ope et consilio qvavis in re juvaremus omnibus injunxit. Cujus mandato ego qvoqve audacior factus ad T. Clem. scribo, cujus Excelsitatem alioqvi nunqvam interpellare ausus fuissem. Ut igitur literas meas clementer T. Cels. admittat, ea, qva par est, humilitate rogo. Accessit me juvenis qvidam, nomine Bernhardus Altmannus, ex oppido Luppurg ditione T. Cels. subjecto oriundus, bonarum artium et sacrarum literarum apud nos studiosus, qvi mihi retulit, se ob tenuiorem parentum fortunam, citra piorum et ditiorum liberalitatem, cursum studiorum coeptum continuare non posse. In spem bonam autem venisse, se ab Ill. T. Cels stipendium annuum conseqvi posse: si modo ab aliqvo Theologiae Professore apud nos de suo in studiis profectu et vitae innocentia testimonium afferret. Atqve ut has vices ego subirem obnixe rogavit. Cum igitur per hunc annum, qvo nobiscum vixit, et morum probitate et diligentia in visitandis lectionibus se nobis commendarit, in literis qvoqve non contemnendos fecerit progressus, ita ut eum dignum judicem, qvi modis omnibus adjuvetur: petitioni


page 277, image: bs277

ipsius honestae non repugnare potui sed locum dare coactus sum. Qvanqvam alias a qvovis alio ista expediri maluissem. Atqve ea propter suppliciter et qva possum animi subjectione pro ipso intercedo, et oro, ut Ill. Cels. T. ipsius misereatur, eum sua clientela et ope dignum existimet, atqve studia ejus sua liberalitate promoveat. Siqvidem non dubito, ea aliqvando Ecclesiae Dei vel scholis utilia atqve multis salutaria esse posse. Atqve in spem bonam devenio, me hac intercessione apud Ill. Cels. T. repulsam minime passurum: cum T. Cels. munificentia in subditorum suorum studiis juvandis nobis non sit ignota. Christus JEsus largitor omnium bonorum ampla remuneratione retribuet T. Cels omnia ea, qvaecunqve in hujusmodi egentia ipsius membra erogaverit. Cujus tutelae et patrocinio Ill. Cels. T. me autem Excels. T. Clementiae commendo. Deumqve precabor, ut T. Cels. favore suo tueatur, Spiritu suo gubernet, virtute sustineat, modisqve omnibus augeat.

Fragmentum Epistolae ad N. N.

Sin Domino. Nunc demum re ipsa comperio, qvantum sit Dei beneficium, amicum habere constantem et fidelem; qvi, ut Regum om nium sapientissimus Salomon testatur, omni


page 278, image: bs278

tempore diligit, et in angustiis comprobatur, atqve alterius amici fortuna tum secunda tum adversa non aliter, qvam si sibi ipsi accideret, afficiatur. Qvam ob causam magnas me Deo debere gratias agnosco, qvi te mihi in his constituto angustiis Jonathaea fide junxit, tuumqve cor eo inclinavit, ut pro mea fama non minus, qvam propria sollicitus esses. Etenim ex tuis proximis literis intellexi, qvod dum ego hic securus in statione mea laboro, atqve pro tenuitate, a Deo mihi concessa, Ecclesiae et Scholae nostrae aedificationem cum aliis fidelibus Collegis promovere cupio, fama mea apud vos et alibi infinitis pene calumniis petatur, qvasi novum et ante haec tempora in his Ecclesiis inauditum de personâ Christi et idiomatum communicatione doctrinae genus introducam, Domini Philippi autem personam, locos Theologicos, et alios libellos, studia artium, Mathematum, et scripta Aristotelica insectarer, damnarem atqve ex Scholis expellere conarer. Atqve petis, ut pro amicitcae nostrae vinculo, sententiae meae declarationem de propositis capitibus, non gravatim ad te perscribam: daturum enim te operam, ut innocentiam meam adversus istos Sycophantas, apud bonos et pios pro virili tuearis. Ut igitur durum et acerbum mihi fuit,


page 279, image: bs279

audire, me tam indignis tractari modis: ita vicissim jucundum et acceptum erat tuam erga me benevolentiam et defendendi studium cognoscere. Qvamobrem, licet in omnibus istis praeter meritum innocenter traducar, et me testimonio meae conscientiae solari possim: tamen qvia intelligo, Satanam non potissimum meam personam, sed ministerium meum, qvo, Deo legitime vocante in Ecclesia ejus fungor, petere, intermittere nolui, qvin brevem aliqvam [gap: Greek word(s)] de singulis illis capitibus ad te perscriberem. Neqve dubito, me ea non tantum tibi satisfacturum; sed etiam pium tuum erga me studium in me tuendo magis excitaturum. Ut si maxime illi, qvi Spiritu mendacii agitantur, et jam furore perciti nunqvam qviescunt, penitus in viam revocari non possunt: tamen pii et fideles prae moneantur, ne ab illis calumniatoribus praeoccupati seducanttur. Qvoad igitur doctrinam meam, qvam de Persona Christi et [gap: Greek word(s)] meis auditoribus propono; adeo me ejus non pudet, ut si opus, coram universa Dei Ecclesia ejus rationem reddere paratus sim. Summam autem illius, qvoad ejus fieri potest, brevissimis complectar, qvam totidem fere verbis ad alios qvoqve ante haec tempora


page 280, image: bs280

misi, qvi de mea in docendo sinceritate, licet me a juventute fere noverint, propter Sycophantarum istorum morsus, dubitare inceperant.

Sic igitur sentio, credo, confiteor et doceo etc. etc. Num vero haec nova sunt, et in his Ecclesiis inaudita? Non opinor: nisi forte aliqvibus Lutherus prorsus sit incognitus. Etenim haec omnia Lutherus in Majori sua Confessione, in libro, qvod verba haec (hoc est corpus meum) adhuc stent immota; in libello de Ecclesia et Conciliis: item de ultimis verbis Davidis tam copiose et explicate tradiderit atqve Scripturae testimoniis communierit, ut mirum sit, adhuc aliqvos inveniri, qvi de ista doctrina dubitent, aut [gap: Greek word(s)] ausint. Verum hoc deest istis hominibus, qvod a praeceptoribus aut deceptoribus potius male instituti in eam adducti sint persvasionem, tempus pejus collocari non posse, qvam si aliqvid legendis Lutheri libris impenderent. Hinc adeo factum est, ut Lutherus apud eos exulet et pene oblivioni traditus sit apud qvos docendo maxime institit, ac totam vitam fere exegit. Ego vero huic ab ipso posito fundamento firmiter insisto, atqve eidem, divino favente Numine constanter inhaerebo, eamque doctrinam etiam ivitis inferorum portis urgebo, qvoadusque dominus et vires et gratiam largitus fuerit.


page 281, image: bs281

Et sane si Lutherus ipsis usqve adeo sordet, aut nimium rigidus fuisse videtur, cur non vel saltem D. Philippum audiunt, qvi in Epistola.

Hic qvaedam desunt.

Haec cuicunque nota et perspecta sunt, ille facile omni suspicione me liberabit, meqve hoc nomine, qvasi novam et ante haec tempora in his Ecclesiis et scholis inauditam doctrinam proferrem, amice excusatum habebit. Cum certo et coram Domini oculis affirmare ausim, hoc unicum meum esse desiderium et votum, ut cupiam doctrinam Evangelii ad eam puritatem, in qva vivo Luthero fuit, reduci posse.

Caeterum si jam de Philippi persona et laboribus, qvamque honorifice de illis sentiam, verba facere velim; novi omnino esse aliqvos, quibus nulla ex parte satisfacere possum. Ex suo enim ingenio me aestimantes, qvaevis me simulare atqve dissimulare judicant. Tu vero sic statuas, me ejus esse candoris, ut existimem, eorum qvae hic privatim scribo, aliqvando coram tremendo tribunali JEsu Christi jussu illius judicis ratione reddendam esse. Eamqve ob causam me nihil [gap: Greek word(s)] et fraudulenter, sed ex sincero cordis affectu omnia scribere, certo credas. Fateor ergo libenter et agnosco gratâ mente, Dominum Philippum fuisse salutare Dei organum, qvod non solum in scholis nunqvam satis laudatam


page 282, image: bs282

operam navavit; sed etiam in Ecclesia doctrinam coelestem pro virili una cum Luthero propagavit, eam perspicua methodo in pluribus libellis illustravit, et contra [gap: Greek word(s)] felicissime per Dei gratiam defendit. Qvem Altissimus dubio procul eo consilio D. Luthero adjunxit, ut una cum puritate doctrinae etiam bonarum disciplinarum studium per hunc excoleretur. Hominem tamen eum fuisse, qvi et errare et alios in errorem inducere potuerit, fateri cogimur. Postqvam enim Lutherus rebus his humanis fuerat exemptus, eum aliqvid humani passum esse, non ex obscuris notum est indiciis. Non tamen propterea, (qvod absit) eum damno, neque contumeliosius de ipso loqvor vel sentio: sed ex animo ipsum amo et veneror. Et si qvae ejus sunt verenda, cum Semo et Japheto malo honeste tegere; quam cum Chamo impudenter publico ludibrio exponere. Num vero hoc est aliquid de laude et authoritate sanctorum virorum detrahere? Num vero propterea magna Ecclesiae lumina Augustinum, Hieronymum, Ambrosium, Chrysostomum vel alios ejus modi authores repudiamus, qvia eos qvaedam vel parum diserte scripsisse, vel minus constanter sensisse existimamus? At hi ipsi sese non judicarunt [gap: Greek word(s)] , et si maxime judicassent, sese ipsi decepissent. Ita qvoque me nulla exparte peccare


page 283, image: bs283

statuo, si salva honoroficentia, qvae Domino Philippo debetur, aliqua in ipsius scriptis improbem, si forte invenero, quod aliter senserit, qvam veritas habet, divino adjutorio ab aliis intellecta et explicata: cum D. Aug. praeceptore hoc mihi omnino licere didicerim. Epist. ad Fortun. 198.

Ex his jam facile conjectura qvivis asseqvi poterit, num vere a malevolis meis spargatur, me omnia D. Philippi scripta delere cupere. Sancte enim affirmare possum, illud ne unqvam quidem mihi vel de minimo ipsius opusculo in mentem venisse. Dolet sane mihi, qvod audio, me passim falso traduci, qvasi libros Philippi et inter hos praecipue Locos Theologicos publice et cum solenni pompa sepelire vellem. Sed me ipsum vicissim testimonio bonae meae conscientiae consolor. Etsi enim nemo sit, qvi negare possit, post demortuum Lutherum, qvaedam L. F. inserta esse, qvae eum fidei analogia et doctrina Lutheri non consentiunt, sicut id a praestantissimis qvibusdam nostri seculi Theologis demonstratum est,) tamen propter illa non totum laborem, qvem Lutherus tam illustri elogio commendavit, abjiciendum, sed operam dandam censeo, ut stante labore discentes de istis admoneantur, qvo certum a dubio et pretiosum a vili discernere discant. Qvam ob causam etiam publice hic apud nos in Schola praeleguntur. Judicium igitur sit penes omnes


page 284, image: bs284

recte sententies, et pietatis cum concordia amantes: num qvi ista facit, peccet contra communem Praeceptorem? Sed qvid opus est multis verbis, paucissimis me expedire possum? Etenim certissimum est, id qvod plurimis argumentis demonstrari posset, eos, qvi talia spargunt nullo modo amare atqve magnifacere D. Philippum, sed istius summi viri authoritatem saltem pravis suis cupiditatibus et affectibus praetexere. Si vero usqve adeo impense ipsum diligunt, age imitententur ipsius pietatem, diligentiam, fidelitatem, humanitatem, mansvetudinem, beneficientiam, pacis et veritatis studium. A quibus virtutibus cum ipsi alienissimi sint, et nihil aliud agant, quam quod per mendacia rixas et contentiones spargant, et innoxios suis calumniis graventur, ipsi viderint, qva ratione et justo judici Christo aliqvando satisfacturi et D. Ph. aspecturi sint.

De artium liberalium studiis miror, qvid illis meis criminatoribus in mentem venerit, cum nusquam non de iis honorificentissime senserim. Semper enim haec mea fuit et adhuc est sententia; qvod qvemadmodum renascentis Evangelii puritatem comitata sunt bonarum literarum et artium studia: ita metuendum esse, his intereuntibus, Evangelii quoque splendorem obfuscatum iri, idem enim superioribus mundi aetatibus accidisse, ex historiis constat. Nam quemadmodum olim, cum Dei filius ex virgine matre homo nasceretur, literae cum Graecae tum Latinae una cum artibus inprimis floruerunt: ita hodie cum doctrina Evangelii scholae apertae, et liberalium artium studia passim restituta sunt.

Qvemadmodum autem vicissim olim artium contemptum


page 285, image: bs285

barbaries tum in scholis tum in Ecclesiis secuta est: ita similis fortuna metuenda esset, si artes contemptim abjiceremus. Nunquam igitur tibi persvaderi patiaris, frater charissime, me usque adeo esse vesanum et stupidum, qvi ista non intelligam, neque usque adeo impium adversus posteritatem, ut ista intelligens nihilominus barbariem quandam introducere velim. Sunt (proh dolor) alii magno numero, qvi artes spernunt, quos ut ego meo suffragio adjuvem opus non est. Qvin imo ut hactenus ita perpetuo omnes verae pietatis stu diosos graviter adhortor et moneo, ut propter gravissimas causas artium studia sibi habeant commendatissima. Contra Mathematum studia sobrie usurpata nihil moveo, et non vitupero neque damno. Novi enim astra a Deo ipso esse creata, ut sint in signa, tempora, dies et annos. Quorum cognitio non tantum ingenuum hominem recreat, verum et pias in fidelium animis excitat cogitationes, quae ipsius Dei cognitionem mirifice illustrant. Si enim mirabilem et perennem motum contemplemur, de immensa creatoris potentia admonemur. Si decoram et sibi per omnia convenientem dispositionem expendamus, illius sapientiam admirabimur. Si firmum et sibi per omnia constantem ordinem videamus, ejus veritas in oculos incurret. Si usum, de ejusdem erga nos bonitate cogitamus. Quae cum ita se habere certum sit, cur illa studia in universum damnarem? At Astrologorum quorundam et Genethliacorum vanitatem improbo et rejicio, qui mores et fata hominum, civitatum et regionum astris subjiciunt, et de futuris rebus ex eorundem positu vaticinari


page 286, image: bs286

conantur. Qvorum quanta sit impudentia et impietas qvis non videt? Astris enim tribuunt id, quod solius Dei est, et a divinae providentiae consideratione mentes abducunt, dum omnia ex siderum motu et positu provenire statuunt, suis qvoqve praesagiis homines seducunt, ut in rebus secundis minus fervidi sint in precibus et pietatis studio: in adversis non Dei manum peccata punientis agnoscunt, sed necessario sibi illa ex astris accidere arbitrantur. Et tandem novum gentilismum in Christi Ecclesias introducunt. Et id quod olim gentes Diis suis Saturno, Jovi, Marti, Mercurio, Veneri etc. ad scripserunt: id hi suis planetis erraticis et stellis fixis attribuunt, dum inspecta nativitatis hora de fortuna et infortuniis, imo de animi criminibus et vitlis audacissime vaticinantur. Num vero hanc impietatem, sicubi praet extus occasionem praebet, intactam praeterire, neque studiosam juventutem ab illa vanitate ad verum Astronomiae usum revocare deberem? Non profecto, nisi et canis mutus et malae fidei servus esse velim. Ideoque constanter cum D. Aug. lib. 2. de doct. Christ. cap. 23. assevero: Omnes hujusmodi artes vel nugatoriae vel noxiae superstitionis, ex pestifera quadam societate hominum et daemonum, quasi pacta infidelis et dolosae amicitae constituta, penitus sunt repudianda et fugienda homini Christiano. Qvam ob causam etiam Christiani Imperatores istam impietatem publicis legibus coercere, et constitutis poenis homines ab ea absterrere voluerunt. Sicuti videre licet in Cod. just. lib. 9. Tit. 19. de maleficis et mathematicis.



page 287, image: bs287

Porro ut quoque de Aristotelis Philosophorum principis scriptis quid sentiam, scribam, tantum abest, ut illa ex scholis releganda esse statuam, ut nunquam dissimulaverim, me mirari, qui fiat, quod in hac Schola nostra, quae cum reliquarum in Germania Academiarum quasi communis mater esse statuatur, tantum compendia Philosophiae studiosae juventuti praelegantur, Aristotelis autem libri prorsus negligantur. Ego omnino judico. D. Ph. initio Compendia Philosophiae saltem pro incipientibus scripsisse, idque non hoc consilio fecisse, ut Aristotelis libros ex manibus discentium prorsus excuteret: sed tahtum, ut eosdem ad legendum ipsum Aristotelem introduceret, et quasi viam sterneret. Jam vero dum Aristoteles ab aliis negligitur, ego insimulor, quasi ejus libros ceu inutiles rejiciam. Cum statuam ex dignitate Academiarum esse, ut in illis juniores a Compendiis ad fontes ipsos adducantur. Neque tamen inficias ire volo, me semel atque iterum quaedam durius publice dixisse, quae malevoli postea, quasi universam Philosophiam damnassem, acceperunt. Verum si bona quoque fide referrent ea, quae a me audierunt, non dubitarem, omnes pios in illa sententia acquieturos. Primo enim nonnunquam de Philosophia locutus sum non [gap: Greek word(s)] et absolute sed [gap: Greek word(s)] tantum et comparate ad manifestatum Dei verbum. Quid enim est universa Ethica collata ad S. Scripturam, nisi saltem particula qvaedam et qvidem minima solius Decalogi? Similiter cognitio Physices si conferatur cum cognitione salutis et vitae, qvid aliud est, nisi (ut Sapientissimus


page 288, image: bs288

omnium mortalium Rex Salomon Eccles. I. dixit pessima qvaedam occupatio, qvam dedit Deus filiis hominum, ut occupent se in ea? Neqve enim veram felicitatem affert, qvemadmodum fides in Deum, qvae non est occupatio infructuosa, siqvis animum suum ea fatiget. Deinde animadverti apud plurimos praeposteram qvandam studiorum rationem, qvâ multi neglecta et contempta salutis doctrina et spreto Evangelicae veritatis studiose in juventute totos ad ambitiosam Philosophiam convertunt. Atqve sic optimam aetatis partem in iis studiis exigunt, ex qvibus ad communem vitam parum; ad veram autem beatitudinem nihil utilitatis afferunt. Ab hoc praepostero studio ut aliqvos revocem, demonstraui inutilem esse omnem laborem, qvem Philosophiae impendunt, nisi ejus faculratis, in qva vitam omnem transigere decreverunt, studium cum Philosophia sedulo conjungant. In eo autem adeo me non peccasse scio, ut Patrum authoritate me facile tueri possim. Augustinus certe lib. 4. de Trin. in Prooemio sic ait: Laudabilior est animus, cui nota est infirm itas sua, qvam qvi eâ non perspecta vias syderum scrutatur, moenia mundi inqvirit, fundamenta terrarum, fastigia coelorum. Et Lactantius Lib. 3. cap. 8. ita scribit: Qvae beatitudo erit mihi proposita, si scivero, unde Nilus orsatur, vel qvicqvid Physici de coelo delirant? Qvid, qvod earum rerum non est scientia, sed opinio, qvae pro, ingeniis varia est. Ex qvibus omnibus manifestum est, me Philosophia; studium nullo modo rejicire. Qvis enim rerum humanarum usqve adeo ignarus est, ut ignoret maximas istius studii in communi vita utilitates. Ut enim qvam plurimas alias taceam, haec certe non vulgaris est, qvod Philosophiae intelligentes multos Scripturae S. locos, qvi hominibus istarum rerum ignaris sunt non tantum obscuri, sed etiam inaccessi et impervestigabiles, ipsi facile et dilucide explicant. Ideoqve omnibus Christianis Theologis, Aristotelis Philosophiam si non per omnia perspectam, vel saltem non prorsus incognitam esse optarim: dum modo eadem contrafidei analogiam non abutantur.

Reliqva desunt.



page 289, image: bs289

Ad Senatum Civitatis et Reipubl. Hildesiensium.

GOttes Gnade und Seegen zusampt Erbietung meiner gantz willigen Dienste und Gebets zuvor. Ehrenveste/ Erbare/ Hoch- und Wohlweise/ Insonders günstige liebe Herren. Ich bin berichtet worden/ wie der Allmächtige GOtt nach seinem unwandelbahrem Rath und Willen dem Würdigen und Wohlgelahrten Herrn M. Georgium Schrötern/ weiland Pfarrern bey S. Jacob in Hildesheimb/ Meinen besonders guten lieben Freund/ aus diesem Jammerthal abgefordert und zu sich in die ewige seelige Nuhe genommen habe/ welchem der fromme GOtt an jenem Tage mit allen Auserwehlten eine fröliche Auferstehung um JEsu Christi willen verleihen wolle.

Wenn denn die Herren sonderzweifel mit der Zeit darauf bedacht seyn werden/ wie sie seine Stelle anderweit mit einem tüchtigem gelehrtem Manne ersetzen mögen/ und aber mir gegenwärtiger Brief-Zeiger Johannes Fucht von Hamburg bürtig/ nicht alleine von andern hochgerühmet wird seiner Geschicklichkeit und Frömmigkeit halber/ auch Daß es in Der Confession rein und richtig sey/sondern es ist mir auch selbst von vielen Jahren her wohlbekandt/ also daß


page 290, image: bs290

mir nicht zweifelt/ wo es zu einem Kirchensienste befördert werden möchte/ daß es sein Ambr treulich und fleißig also verrichten werde/ daß es es gegen GOtt und iedermänniglich verantworten könne. Habe demnach nicht Umgang haben können/diesen Magistrum an E. Ehrn V. Wund G. zuverschreiben/ unterdienstlich bittende/ dieselben wollten Ihn unbeschweret in einer Predigt oder zweyen hören/ und wo es Ihnen seiner Gaben halb/ (wie Ich verhoffen will) gefallen würde/ dieser meiner Intercession-Schrifft geniessen lassen und für andern zu diesem verledigtem Kirchendienste befördern. Solches/ wo ichs in andere Wege hinwieder würde verdienen können/will ich mich bereitwillig dazu finden lassen. E. Ehrenv. und W. sampt gemeiner Stadt göttlichem Schutz befehlende. Datum Dreßden den 12. Jul. 1602.

Ad Senatum Hertzbergensem.

Gottes Gnade und Seegen/ nebst Erbietung meiner willigen Dienste und Gebets iederzeit zuvor. Erbare/Wohlweise/günstige Herren unn gute Freunde/ich habe von unterschiedlichen Orten mit betrübtem Hertzen vernommen/was es nach meinem Abreisen von Wittenberg mit eurer Kirchen vor eine Gelegenheit genommen habe. Ich


page 291, image: bs291

habe auch endlich Die Acta, was zwischen Eurem getreuem Pfarrer und Seelsorger M. Theodosio Fabricio und dem Diacono M. Daniel Seehausen fürgelauffen/zu sehen und zu lesen bekommen. Nun hätte ich mich nimmermehr zu M. Seehausen versehen/daß es auf seine richtige Bekäntniß/so es in seiner Annehmung für dem Consistorio zu Wittenberg gethan/sich des Gotteslästerlichen Schwarms des Calvinismi so gröblich angenommen sollte haben. Wiewohl ich glaube/daß mich geahndet habe/dieser Mann werde seinem Vaterlande Unruhe zuziehen und die Kirche verwüsten/ darum die Herren sich noch wohl werden zu erinnern wissen/wie treulich ich sie gewarnet habe/ sie sollten diesen Seehausen nicht beruffen/ aber es hat dazumahl also seyn müssen. Ich habe aber gleichwohl aus den Actis so viel mit Freuden vernommen/daß ein Erbarer Nath/ des gleichen die Gemeine sich in dieser gantzen Handlung also erzeiget/ daß ihr Christlicher Eyfer gegen reine Lehre wieder diesen Schwarm und Ketzerey daraus zu spüren gewesen ist. Welches nicht alleine löblich ist/ daß man sich nicht wie die Kinder einen ieden Wind der Lehre hin und her weben und treiben lässet/ sondern bey der einmahl erkandten und bekandten Lehre beständig verharret/ sondern es


page 292, image: bs292

wird es auch GOtt mit Gnaden erkennen und mit zeitlichem und geistlichem Seegen belohnen. Es hätte auch Bürgemeister Seehausen besser angestanden/ daß es die fleischliche affecten gegen seinen Bruder beyseit gesetzet/ und hätte ihm Christi Ehre und die reine Lehre lieber seyn lassen/ denn seinen Bruder/und wäre neben einem gantzem Erbarem Rath umgetreten und hätte eyfrig über der rechten reinen Lehre gehalten. Aber vielleicht stecket es eben so tiesf im Schwarme als sein Bruder/ welches ich doch nicht gerne sehen wollte/ denn ich ihm jederzeit alles gutes gegönnet habe. Wo ich nun nochmahls eines Wortes bey ihm mächtig wäre/ wollte ich ihn hiermit Christlich und treuhertzig umb Gottes Ehre und seiner Seeligkeit willen gebeten haben/ es wollte sich die Liebe gegen seinen Bruder oder Nied und Haß wieder dem M. Theodosium nicht bewegen lassen/ das es etwas thäte/ daß ihm künfftig zu Nachtheil und Schaden gereichen möchte/ und daß es mit einhelligem Gemüthe neben seinen andern Mit Herrn eines Erbaren Naths über der Ehre und Lehre Christi beständig halten wolte. Im fall es dieses mein Erinnern verachten oder übel aufnehmen wird/ in Gottes Nahmen/ so geschehe der Wille des Allerhöchsten/ und mag es hinfahren und sehen/


page 293, image: bs293

wem es den grössesten Schaden thun werde. Vielleicht muß wahr werden/ was mein alter lieber Collega seel. D. Schütz oftermahls zu mir gesagt: Lieber D. Polycarpe, ihr haltet so viel auf dem Philip Seehausen/und stehet ihm in allen Sachen bey/ ihr werdet aber einmal erfahren/ wie es euch schändlich betriegen wird etc. und noch etliche Worte dazu/ welche ich zu seinem Glimpf bleiben lasse. Denn ich nicht Unwillen suche sondern Frieden/ wie sich die Herrn zu errinnen wissen/ wie ofte ich sie zu demselben treulich vermahnet/ auch verwarnet habe/ solcher Unfriede und Uneinigkeit werde dermahleins ein grosses Unheil über gantze gemeine Stadt bringen.

Daß auch im Consistorio zu Wittenberg die Sachen etwas lange aufgehalten und nicht also befordert werden/ wie mich wohl bedünckt/ daß geschehen seyn solte/ werden die Herren sich nicht ärgern lassen/ denn an diesem Orte können bald Hinderungen einfallen über und wieder Zuversicht/ welche die Sachen weit auf einen andern Weg richten/ denn wohl die Herren Assessores selbst vermeinen. Denn ich nicht dafür halten will/ als wenn derselbige Auffzug dahin gemeinet gewesen wäre/ als wenn Sie des M. Seehausen unrichtigen Händeln mehr geneigt gewesen


page 294, image: bs294

wären/ dann M. Theodosii guter Sache/ nicht alleine der Ursache/ dieweil ich zu Ihren Personen ein besser Vertrauen habe/ sondern auch dieweil wohl bewust/ daß für Eurem löblichem Chur- und Landes-Fürsten/ der über unverfälschter Lehre/ so bey seines Herrn Vaters Gottseeligen Negierung im schwange gangen/ beständig halten wird/ die heimliche Calvinisten nicht herfür kommen noch ins Werck richten dürffen/was sie wohl in ihrem Hertzen verborgen haben. Aber dem sey wie ihm wolle und falle hinführo von der Wahrheit ab/ wer ein Kind des Verderbens seyn will/ so will ich doch zu E. E. W. und Gl. diß Christliche Vertrauen haben/ sie werden Ihres theils bey der uralten Lutherischen Lehre zusampt ihrer gantzen Christlichen Gemeine beständig verharren/ und sich ja fürsehen/daß sie nicht von der Lehre der Majestät Christi/ welche der Herr Lutherus so wohl als andere Artickel/ unsers Christlichen Glaubens gar herrlich aus Gottes Wort erklähret hat/ durch den verhaßten Nahmen der Ubiqvität sich abwendig machen lassen/ wie denn der leidige Sathanas dasselbige jetziger Zeit mit allem Fleiß suchet. Sondern ich hoffe/der liebe GOtt werde mit Gnaden helffen/ daß die Kirche zu Hertzberg eingedenck sey des Spruches/ den Johannes


page 295, image: bs295

in seiner heimlichen Offenbahrung hat im 3. Cap. dieweil du hast behalten das Wort meiner Gedult/ will ich auch dich behalten für der Stunde der Versuchung/ die kommen wird über der dantzen Welt Kreiß/ zu versuchen/ die da wohnen auf Erden. Siehe ich komme bald/ halt was du hast/ daß dir niemand deine Krohne nehme. Wer überwindet/ dem will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes/ und soll nicht mehr hinaus gehen/ und will auff ihn schreiben den Nahmen meines Gottes/ und den Nahmen des neuen Jerusalem der Stadt meines Gottes/ die vom Himmel hienieder kommt von meinem GOtt/ und meinen Nahmen den neuen. Wer Ohren hat der höre/ was der Geist der Gemeinen saget etc.

Jedoch weil oftermahls eine gute Sache verdorben werden kan/ wenn man sie nicht rechtmäßig führet/ so werden die Herren fleißige Fürsorge haben/ daß wenn dieser Handel noch nicht solte gestillet seyn/ oder ein andermahl wieder wach werden wolte/der gemeine Mann bey Ihnen nicht etwa aus hitzigen Eyfer an einem oder dem andern Orte zu viel thäte und also übel ärger machte. Aber ich hoffe GOtt werde wachen/ welcher denn auch hierumb anzuruffen und zu bitten ist/ daß es diese probam der gantzen Kirchen


page 296, image: bs296

und Gemeine zu Hertzberg zum besten gedeyen lassen wolle. Welches ich E. E. W. und Gl. zuschreiben wollen/ und bin der tröstlichen Zuversicht/ dieselben werden solches im besten vermercken. Denn ob ich wohl meine Inspection gegen Hertzberg so wohl als ins gemein im Chur-Keyse für einem Jahre ablegen müssen/ so habe ich doch meine Christliche Fürsorge und treuhertzige Affection weder gegen Euch noch gegen dem Chur-Kreyß hinweg geleget/ welche mich auch zu Diesem Schreiben gedrungen/ und hoffe kein rechtliebender Christe werde solches an mir für unbillich halten. Was Maul Christen/ heimliche Calvinisten und öffentliche Lästerer thun/ das irret mich wenig/ und dieselbigen wird GOtt zu seiner Zeit wohl finden. Thue hiermit E. E. W. und Gl. samt gantzer gemeinen Stadt dem lieben getreuen GOtt in seinen gnädigen Schutz und Schirm befehlen/und bin Ihnen jederzeit nach Vermögen zu dienen bereit. Datum Braunschweig den 16. Octobr. des 88. Jahres.

E. E. W. und Gl.

Dienstwilliger

Polycarpus Leiser D.


page 297, image: bs297

Schrifftliches Bedencken Seel. D. Polycarcarpi Lyseri Superintendentens in Braunschweig im Nahmen dasigen Ministerii gestellet über die Vekäntnüß Herrn Georgen Kleinen der Rechten D. und Syndici zu Goßlar.

Gottes Gnade/ Seegen und Beystand sampt allerley Trost und Stärckung in erkandter Wahrheit zu verharren und dieselbige wieder alle Verfälschung zu verthädigen/durch JEsum Christum unsern ewigen Heyland/ beneben unsern Gebet zuvor. Ehrwürdige und Wohlgelabrte/ Geliebte Herren und Brüder in Christo/ wir haben empfangen die überschickte Bekäntnüß Herrn Georgen Kleinen der Rechten Doctorn, Syndici zu Goßlar/ dieselbige verlesen und in Gottesfurcht mit Fleiß erwogen: Und dieweil Ihr unser einfältig Bedencken und Christliche Censuram darauf begehret/ haben wir Euch dieselbige hiemit unweigerlich zukommen lassen wollen/ nicht der Meinung/ als wenn wir uns (wie es die Welt gemeiniglich zu deuten pfleget) in frembde Irrung mengen wolten/sondern dieweil wir ohn das eines Glaubens-Bekäntnüßes sind/ wie denn allwege billich ist/ daß/ was einer Kirchen begegnet/ sich die andere auch treulich in Christo annehmen soll/ unser Ehristlich Mitleiden damit zu bezeugen. Und wie wir nicht gemeinet sind/ das jenige/ so wohl gesetzet ist/ zu tadeln oder zu straffen/ also versehen


page 298, image: bs298

wir uns hinwiederum/ daß wenn wir das jenige rügen/ was insidiose gesetzet oder verschlagener Weise mißbraucht werden kan/ oder erinnern/ wofernere Erklärung und Bekäntnüß von nöthen seyn wolle/ würde solches von niemand uns übel gedeutet oder aufgenommen werden können.

Und erstlich ingemein ist wohl an d. Kleinen zu loben/ daß es nicht scheu getragen/ seinen Glauben zu bekennen/ da desselbigen Richtigkeit in Zweifel gezogen worden. Denn also befiehlet S. Peter I. Petr. 3. Seyd allezeit bereit zur Verantwortung iedermann/ der Grund fordert der Hoffnung/ die in euch ist. Dieweil aber der H. Apostel alsbald hinzusetzet: Und das mit Sanfftmüthigkeit und Furcht/ und habt ein gut Gewissen: Und doch D. Kleine seine Confession mit diesen Worten beschlüßt: Diß ist meine Bekäntnüß/ dabey bleibe ich/ dabey lebe ich/ dabey sterbe ich/ Sie gefalle M. Schelhammern, oder nicht; Aus welchem keine Sanfftmuth/ keine Reverentia oder Furcht/ sondern vielmehr Hochmuth/ Trotz/ und Verachtung abzunehmen/ so können wir solches an ihm in keine Wege nicht loben/ sondern es ist deswegen/ als der seinem Fleische mehr Raum gegeben denn den heiligen Geiste/ zu straffen. Denn wer ist M. Schelbammer? Ist es nicht der Kirchen zu Goßlar Superintendens, und also des D. Kleinen so wohl als derandern Bürger geistlicher Vater? Ist es nicht derselben Kirchen Christi Diener und ein Haußhalter über die Geheimnüsse Gottes?


page 299, image: bs299

Wie ehret denn D. Kleine diesen Vater? Wie liebet es diesen Diener Christi? Aus diesen Worten ist leichtlich abzunehmen/ wie sein Hertz gegen seinen Superintendenten stehe.

Darum will D. Kleine ein Civis oder Gliedmaß seyn der Kirchen Christi zu Goßlar/ so muß es mehr Reverenz, Furcht und Ehrerbietung/ besonders in seines Glaubens Bekäntnüß lernen dem M. Schelhammer erzeigen/ oder es wird ihn dermahseins der Spruch Christi treffen Luc. 10. Wer euch verachtet/ der verachtet mich/ wer aber mich verachtet/ der verachtet den/ der mich gesandt hat und 1. Sam. 2. Qvicunqve glorificaverit me, glorificabo eum, qvi autem contemnunt me, contemti erunt.

Desgleichen und fürs andere sind wirberichtet worden/ welches auch nun mehr denn Landkündig ist/ daß ihr/ das Ministerium zu Goßlor/ mit dem Herrn D. Kleinen dem Syndico über dem Calvinismo zu streiten kommen seyd/ und daß er D. Kleine von dem Superintendenten M. Schelhammern des Calvinismi sey beschuldiget werden. Wenn nun D. Kleine seine Bekäntnüß also hätte stellen wollen/ wie sichs nach Gestalt der Sache gebühret hätte/ so solte es fürnemlich auf die Artickel gegangen seyn/ die zwischen unserer Kirchen und den Calvinianern in Streit gezogen werden/ und von denselben sein richtig und deutlich Bekäntnüß gethan haben/ so kommet und bekennet es seinen Glauben von denen Artickeln/ welche niemahls


page 300, image: bs300

in Streit gezogen sind. Bey den andern aber/ darum es am meisten zu thun ist/ brichter so kurtz ab/ daß man seiner Meinung nicht gewiß seyn kan. Darum hat es fast das Ansehen/ als wenn D. Kleine mit Fleiß seine Confession dahin gerichtet hätte/ daß es mehr Worte von dem gemacht/ das zu beyden Theilen bekändtlich ist/ denn von dem das streitig ist/ auf daß die Einfältigen nicht so leichtlich mercken können/ woran der Fehl und Mangel sey/ und dieselben desto leichter und eher sich bereden lassen/ Ihme den D. Kleinen geschehe ungütlich/ wenn man ihn des Calvinismi bezüchtiget.

Will nun aber fürs dritte D. Kleine für unschuldig gehalten werden/ wie wir es ihm von Hertzen gönnen und wünschen/ so müste es in folgenden Artickeln richtiger zugehen und bekennen:

Im 6. Artickel/ da es saget von dem verklärten Leibe Christi/ daß der zu keinem Geiste worden sey/ welches recht und wahr/ auch extra controversiam ist/ da solte es weiter gangen seyn und bekandt haben/ was es hielte von der Glorification, um welche der Herr Christus bittet/ Joh. 17. da es saget: Und nun verklähre mich Vater bey dir selbst mit der Klahrheit/ die ich bey dir hatte/ ehe die Welt war; Ob es eine erschaffene endliche Klahrheit sey/ die alleine an Grad und Maß andere Creaturen/ der Menschen und Engel Klahrheit übertreffe/ oder ob es die ewige und unendliche Klahrheit Gottes selbst sey? Denn hiervon ist eigentlich der Streitzwischen den Lutheranern und Calvinisten/


page 301, image: bs301

dieweil diese der menschlichen Natur Christi alleine creatas et finitas dotes zueignen/ jene aber bekennen/ daß mit der menschlichen Natur Christi ein grosser Unterscheid ist/ also daß Christus nach der ersten Glorification unsern nichtigen Leib seinem verklährten Leibe ehnlich machen wird Phil. 3. welches D. Kleine im 13. Artickel selbst anzeiget: Nach derandern Glorification aber ihn keine andere Creatur ehnlich werden kan/ so solte D. Kleine von beyden seine Meinung Deutsch gesetzt baben/ alsdenn könte man wissen/ welchen Theil es zugethan wäre.

Im 2. Artickel ob es wohl das Ansehen hat/ als wenn er de statu gloriae Christi in coelo sehr Christlich gläubete und redete/ zumahl weil es etlicher losen Fantastischer Leute Deuteley verwirfft/ welcher Meinung nach Christus an einem gewissen Ort im Himmel gefangen oder gebunden seyn soll: Dennoch dieweil es die fantastische Leute nicht nennet/ welche solche Deuteley haben/ und doch aus andern Umständen zu mercken ist/ daß es auf reine Lehrer sticht/ und denselben irrige Meinung zumisset/ so müste/ wenn es sich alles Verdachtes entschütten wolte/ es deutlicher anzeigen/ wenn es hiedurch wolte verstanden haben.

Denn wenn es damit umginge/ daß er Bezae unchristliche versionem Act. 3. Oportet coelo capi, welcher wegen reine Lehrer den Calvinisten vorgeworffen haben/ daß sie Christum im Himmel gefangen nehmen/ also verkleistern wolte/ daß Christus weder im Himmel gebunden noch gefangen


page 302, image: bs302

wäre/ an einem gewissen Ort/ sondern hätte die Macht (wie hiebevor Danaeus solche lahme excusation fürbracht) ut cum multis millibus Angelorum et Sanctorum spatietur; so wäre leichtlich zuerachten/ was in diesem Puncte von D. Kleinens Confession zu halten. Würde es sich aber dahin erklären/ daß es eben hiemit das jenige wolte verworffen haben/ das hiebevor die Calvinisten mit ihrer unzeitigen Disputation über der Version oportet Christum coelo capi, eingeführet haben/ so wäre man billich mit ihm zufrieden.

Im 8. und 9. Artickel solte/ ja den D. Kleinen nicht so gar unbewust seyn/ was in der Lehre von der Person Christi zwischen den Lutherischen und Calvinischen fürnemlich in den Streit wäre gezogen worden: Nemlich die Lehre von der Majestät/ welche der menschlichen Natur Christi wegen der persöhnlichen Vereinigung mit dem ewigen Sohne Gottes in Einigkeit der Person mit getheilet ist worden/ die wir in unserm Kirchen eigentlich nennen communicationem Majestatis. Hätte sich demnach gebühret/ daß wenn es eine richtige Bekäntnüß hätte thun wollen/ aus welchen zuvernehmen gewesen wäre/ daß es von Hertzen dem Calvinischen Schwarm nicht, zugethan seyn wolte/ daß es fein richtig gesetzt hätte/ es gläubete und bekennete die realem communicationem Majestatis, das ist/ daß Christo auch nach seiner menschlichen Natur wegen der persöhnlichen Vereinigung gegeben sey/ daß es itzo sitzend zur


page 303, image: bs303

Rechten Gottes allein Allmächtiger und Allwissender HErr aller Creaturen dieselben ohnendlich und kräfftiglich ingleicher Macht und Herrlichkeit mit dem Himmlischen Vater regiere. Würde nun D. kleine neben unserer Kirchen bekennen/ so könte man ihn dieses puncts halber des Verdachts von Calvinismo erlassen.

Im 11. Artickel setzt er/ es glaube/ daß der heilige Geist unser von dem HErrn Christo verheissener und in Wahrheit gegebener Tröster sey/ durch welchen es seine Kirche auf dieser Welt allhier regieret/ und in dem Hertzen der Gläubigen würcklich ist. Allhier können wir wohl sagen/ wie Augustinus von den Pelagianern zu seiner Zeitsagete: sine scrupulo haec acciperentur, si non ab illis, qvorum sensus notus est, dicerentur. Denn wenn D. Kleine nicht vorhin des Calvinismi halber in Verdacht gezogen wäre/ so könnte man mit dieser Erklärung zufrieden seyn und nicht gedencken/ daß etwas dahinter verborgen wäre. Weil eraber des Calvinismi beschuldiget/ so ist in diesem Artickel daraus zu besehen/ daß wenn die Calvinisten also reden/ daß Christus durch den heiligen Geist die Kirche regiere/ so machen sie aus den Geiste einen solchen Vicarium und Stadthalter des HErrn Christi/ der unterdeß sich im Himmel/ aller Auserwehlten Wohnung/ wesentlich halte (wie auch D. Kleine im 7. Artickel redet) regiere. Weil denn diß der heiligen Göttlichen Schrifft entgegen und zu wieder ist/ welche beydes


page 304, image: bs304

lehren/ daß der HErr Christus seinen heiligen Geist der Christenheit zum Tröster gesendet habe/ und daß es dennoch auch bey seiner lieben Christenheit sey/ biß ans Ende Matth. 28. wandelt mitten unter den Leuchtern Apoc. 1. kommet mit dem Vater zu denen/ welche sein Wort hören/ und machet Wohnung bey ihnen. Joh. 14. Wohnet durch den Glauben in dem Hertzen der Christen Eph. 3. und sey alles in allen; so muß D. Kleine allhier besser ausdrucken/ und wenn es sich alles Verdachts entledigen will/ ohne Weitläufftigkeit anzeigen/ aufwelche Meinung es solche Regiezung dez Kirchen in dieser Welt verstanden haben wolle/ ob es auch gläube/ daß der Herr Christus nach beyden Naturen seiner Kirchen gegen wärtig regiere. Wenn es D. Kleine recht und von Hertzen mit der Confession der Christlichen Kirchen zu Goßlar wieder die Calvinisten hielte/ wie es wil fürgeben/ so würde es im 15. Artickel/ da es vier Symbola Conciliorum und sechs Symbola Patrum neben der Augspurgischen Confession, Apoglogia und den Schmalcaldischen Artickeln erzehlet/ kein Bedencken gehabt haben/ die Niedersächsische Confession welche A. 71. ediret/ und das Christliche Concordien-Buch/ dem E. Erbar Wohlweiser Rath zu Goßlar zusampt ihrem Ministerio unterschrieben haben/ und sonderlich den lieben Catechismum Lutheri als die Symbola der reinen Evangelischen von Luthero nach Gottes Wort Reformirten Kirchen auch zu nennen. Dieweil es aber die


page 305, image: bs305

Schrifften also gantz und gar mit Stillschweigen vorbeygehet/ ist leichtlich abzunehmen/ was in diesem dahinter stecken müsse. Derowegen soll auch diesem Artickel getrauet werden/ so müste D. Kleine zum wenigsten bey der Augspurgischen Confession sich ferner erklähren/ ob es die ungeenderte meinete/ und wie es die Clausulam beydem zehenden Artickel: improbant secus docentes, wolte verstanden haben. Denn ja offenbahr ist/ daß die Calvinisten so unverschämt sind/ daß sie itzo sich unter den Artikeln der Augspurgischen Confession einschleichen und die rechten wahren Lutheraner darvon verstossen wollen. Derowegen auch in diesem Artickel solchen nicht zu trauen ist.

Im 16. Artickel ist das Bekänknuß viel zu kurtz und zu verschlagen gefasset/ und kan diesen Artickel also gestellt ein jeder/ auch der Calvinisten/ annehmen. Und weil nunmehro im gantzen Römischen Reich bewust ist/ daß Beza und seine Anhänger es dafür halten/ daß viel tauseud Kinder getaufft werden/ die doch die Wiedergeburth nicht erlangen; item, daß kein Mensch aus seiner empfam genen heiligen Tauffe gewiß schliessen möge/ daß ihn GOtt zu seinem Kinde angenommen habe/ so müste D. Kleine/ wenn es sich alles Verdachts des Calvinismi halber entledigen wolte/ mit runden ja oder nein hierauf antworten: Ob die heilige Tauffe die Wiedergeburth und die Abwaschung der Sünden würcke bey allen/ die dieselbige empfangen? Und wenn es hierauf antwortete/ würde


page 306, image: bs306

auch offenbahr werden/ was es durch alle wesentliche Stücke der H. Tauffe (wie es in seiner Confession redet) wolte verstanden haben. Es solte aber D. Kleine allhier sich auch erklähret haben/ was es von der Nothtauffe hielte; Item, ober es dafür achtete/ daß der Christen Kinder noch zuvor ehe sie getaufft werden/ den Gnaden-Bund in Christo einverleibet wären oder nicht/ so könnte man auch in diesen Puncte sehen/ wie nahe oder wie ferne es von der Calvinisten Gesellschafft wäre.

Weil auch viel darvon geredet wird/ daß D. Kleine schimpflich von der privat-Absolution, wie aller Calvinisten Gebrauch ist/ halten solle/ wo auch D. Kleinen in diesem unrecht geschähe und es auch nicht in diesem Stücke den Calvinisten sondern unserer Kirchen zugethan wäre/ so hätte es mit guter Gelegenheit in seiner Confession sich dieses Puncts halben erklähren können. Nun es aber mit Stillschweigen umgehet/ da es doch droben andere Artickel/ die gar nicht streilig sind/ gesetzet hat/ so stärcket es auch mit diesem seinem Stillschweigen den Verdacht des Calvinismi wider sich/ und daß ihm das Ministerium zu Goßlar nicht unrecht mit ihrer Beschuldigung gethan habe.

Vom heiligen Abendmahl des HErren/ darumb es doch fürnehmlich zu thun ist/ redet und handelt D. Kleine so dunckel und mit so schlipfrigen Worten/ daß wohl ihre tausend solche lesen und


page 307, image: bs307

dafür ansehen sollen/ als wenn es eine gute Lutherische Bekäntnüß wäre/ da es doch nichts weniger ist. Denn davon der rechte Haupt-Streit zwischen Lutheranern und Calvinisten ist/ davon meldet D. Kleine nicht ein Wort. Darum/ wenn erhaben will/ daß man seine Confession für gut Lutherisch halten soll (wie kein Zweifel ist/ daß sein Intent dahin gehe) so soll es zu rechtschaffener und richtiger Erklährung seiner Confession auf diese Stücke seines Hertzens Meinung und Gedancken offenbahren.

1. Ob die Worte des Testaments Christi nach dem rechten Buchstaben zu verstehen/ oder ob typi und figuren darinnen zusehen seyn?

2. Ob der Leib und das Blut Christi zugleich im Himmel und auf Erden und also zugleich anmehrern denn an einem Orte vermöge der Worte und Verordnung Christi seyn könne und sey? Wenn D. Kleine auf diese Worte antwortet/ wird auch verstanden werden/ wie es die Worte im 7. Artickel wolle verstanden haben/ da es saget/ daß Christus mit seinem Leibe sich nicht länger auf Erden sondern wesentlich im. Himmel aufhalte.

3. Ob der Leib Christi mit dem gesegneten Brodt und sein Blut mit dem gesegneten Weine wesentlich uns nicht alleine gereichet und mitgetheilet sondern auch von uns mit dem Munde empfangen und vermöge der Worte der Einsetzung gessen und getruncken werde.

4. Ob die Ungläubigen und Unbußfertigen


page 308, image: bs308

alleine Brodt und Wein im heiligen Abendmahl empfangen/ oder ob sie auch den Leib und Blut des HErren Christi zugleich mit essen und trincken.

5. Ob im 6. Capitel Johannis und in dem H. Abendmahl der HErr Christus von einerley oder zweyerley manducatione et actione handele?

Auf diese Fragen/ welche fürnehmlich in Streit gezogen werden zwischen den Unsern rechtgläubigen Kirchen und den Calvinisten/ muß D. Kleine sich zuvor rundt mit Ja ober Nein erklähren/ ehe man wissen kan/ ob seine Confession kalt oder warm sey. Denn nunmehro iedermänniglich in den Kirchen Deutscher Nation bekandt ist/ daß ohngefehr von viertzig Jahren her die Calvinisten haben lernen mit Zungen reden/ und werden also bey ihnen zweyerley Confessionen gefunden/ nehmlich eine ausrichtige redliche Schweitzerische Zwinglische Confession, da die jenigen/ welche redlich sich zu den Sacramentirern bekennen/ deutlich aussagen/ sie bekennen/ daß der Leib und das Blut Christi nicht wesentlich im heil. Abendmahl sey/ noch mitgetheilet oder empfangen werde/ sondern das Brodt und Wein bedeute alleine den abwesenden Leib und Blut Christi/ und seyn also alleine Figuren und Zeichen derselben. Die andere ist eine subtile, arglistige und verschlagene Calvinische Bekäntnüß/ da etliche/ ob sie wohl in Hertzen mit itztgedachten Zwinglianern einig sind/ dennoch mit Worten scheinbar fürgeben/ daß der wahre wesentliche


page 309, image: bs309

Leib des HEreen Christi im H. Abendmahl gereichet und ausgetheilet werbe. Und durch solche Worte werden viel fromme einfältige Hertzen betrogen/ daß sie meinen/daß alle die/ weiche diese Worte führen/ einerley Glauben mit ihnen haben und halten/ so doch/ wenn dieselbe hernach zu ihres gleichen Leuten kommen/ sie alsdenn erst ihres Hertzens Grund entdecken und anzeigen/ wie sie solche Worte wollen verstanden haben/ nehmlich geistlich und durch den Glauben/ darunter doch diß ihre Meinung ist/ daß der Mensch in ipsa actione coenae muß hinauf gen Himmel steigen/ da der Leib Christi als ein gewistes Pfand unserer Erlösung und Seeligkeit sich wesentlich aufhalte/ und allda werde den gläubigen Menschen der wahre wesentliche Leib Christi/ der für uns gegeben/ und sein Blut/ das für uns vergossen ist/ gegenwärtig mirgetheile/ und daher halten sie/ daß auch alleine den Gläubigen/ die also gen Himmel steigen/ der Leib Christi mit getheilet werde/ die Ungläubigen aber alleine Brodt und Wein empfahen. Dis alles erklähren sie nun durch ein Gleichnüß. Denn zu gleicher Weise/ sprechen sie/ wenn ein Fürstliches Hauß auf einem hohen Berg gebauet stünde/ und einer der ferne davon ist/ seine Augen aufthut und solch Hauß von serne anschauet/ ihm dasselbige suo modo und dergestalt gegenwärtig machet. Einem andern/ der die Augen nicht aufthun will/ ist es nicht gegenwärtig; also meinen sie/ daß wenn einer durch den Glauben


page 310, image: bs310

an den Leib Christi im Himmel gedencket/ da es sich wesentlich enthalte/ so mache es ihm denselben mit dem Glauben gegenwärtig und empfahe ihn. Habe es aber keinen Glauben/ so empfahe es ihn auch nicht/ und sey ihm solcher Leib nicht gegenwärtig.

Wenn man denn leider nicht ungewohnt ist/ daß sich heimliche Calvinisten in unsern Kirchen aufhalten/ die ihres Schwarmes nicht bekandt seyn dürffen/ und doch heimlich mehr Schaden thun denn die öffentlichen Zwinglianer/ so ist nun so viel desto mehr von nöthen/ daß sich in die sem Stücke die Prediger der Kirchen zu Goßlar desto fleissiger fürsehen/ und können mit diesen Generalitäten des D. Kleinen nicht eher friedlich noch für ihm sicher seyn/ es habe sich dann auf obgesetzte Fragestücke rund und richtig erklähret. Und wenn es denn schuldig ist/ seinen Glauben für seinem Seelsorger gründlich ohne Umschweiff zu bekennen/ sich auch/ wo es irren möchte/ billich von seinen geistlichen Vätern gerne und willig wieder zu rechte bringen lassen soll/ so kan es sich nicht erwehren/ sondern muß sich auf obgesetzte Puncte erklähren/ wenn sie ihm von dem Ordinario Ministerio fürgehalten werden/ oder verräth sich damit/ daß es nicht ein wahrhafftig Gliedmaß der Lutherischen Kirchen seyn und bleiben wolle.

Daß es ferner im 17. Artickel Brodt und Wein die geheiligten Siegel und Wahrzeichen nennet/ neben welchen der Leib und das Blut Christi gereichet


page 311, image: bs311

werde; Item, daß der Leib und das Blut Christi im H. Abendmahl unbegreifflich- und übernatürlicher Weise durch Wirckung des heiligen Geistes/ durch welches Krafft und Uberschattung auch der Leib Christi wieder alle Vernunfft und Natur in der reinen Jungfrauen Marien Leibe empfangen ist worden/ gereichet und mitgetheilet werde/ daß könnte man dem D. Kleinen/ als der einerandern profession ist/ und sich in Theologicis Materiis so weit nicht mag umgesehen haben/ zu gute halten/ wenn es sich noch wolte lehren und unterweisen lassen.

Denn. 1. Brodt und Wein nicht Siegel und Wahrzeichen sondern alleine elemenia sind/ die gantzen Sacramente aber sind Siegel und Wahrzeichen der Gnade GOttes/ durch welche wir die Vergebung der Sünden und der Erbschafft des ewigen Lebens versichert seyn. Gleich wie nun in der Tauffe das Wasser kein Sacrament ist/ und also nicht kan ein Siegel der Gerechtigkeit genennet werden/ sondern Wasser u. Wort/ oder wenn das Wasser mit dem Worte verbunden und in das Wort verfasset und also ein gantz Sacrament ist/ alsdenn ist die Tauffe ein Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens Rom. 4. Also ist Brodt unn Wein im H Abendmahl kein Sacrament/ können auch derwegen nicht Siegel und Wahrzeichen genennet werden/ sondern das Brodt und der Leib Christi/ Item, der Wein und das Blut Christi/ Sacramentlich vereiniget/ die sind in Sacrament.


page 312, image: bs312

Und also ist das gesegnete Brodt/ welches der Leib Christi selbst ist/ nicht desselbigen Leibes Siegel und Wahrzeichen/ und der gesegnete Kelch ist selbst das vergossene Blut Christi. Diese wesentliche Stücke des Sacraments nun/ wenn sie also nach den Worten Christi zusammen gefasset sind und gebrauchet werden/ die sind ein Siegel und Wahrzeichen der Vergebung unserer Sünden und des ewigen Lebens, Also soll D. Kleine von dem Sacrament lernen glauben/ reden und bekennen/ so kan man alsdenn sein Bekäntnüß passiren lassen. Woher will aber D. Kleine diese Art der Retegut machen/ daß im Sacramente der Leib Christi durch Wirckung des H. Geistes/ durch welches Krafft es auch in der Junafrauen Mariä Leibe empfangen ist worden/ gereichet werde; Denn solche Art zu reden ist weder in der H Schrifft oder in den Symbolis der Conciliorum und Väter/ welche es selbst angezogen hat/ noch auch in der Augspurgischen Confession und Schmalcaldischen Artickeln/ ja in keines bewehrten Theologi Schrifften zu finden/ und also gantz und gar der formae sanorum verborum nicht gemäß. Wer hat doch iemahls gehöret/ daß man den Artickel von der Menschwerdung Christi und der Lehre vom Sacrament also zusammen gefasset habe? Der Leib Christi ist einmahl durch Krafft und Wirckung des H. Geistes empfangen und dabey bleibet es in alle Ewigkeit. Im H. Abendmahl aber wird eben derselbige Leib uns übernatürlicher und


page 313, image: bs313

unbegreifflicher Weise mitgetheilet/ durch kräfftige Wirckung der Einsetzung des HErren Christi/ wenn nach derselben Verordnung die Worte über Brodt und Wein gesprochen werden/ wie der H. Chrysostomus schreibet Homil. 7. de passione: Sicut illa vox, qvae dicit, crescite et multiplicamini et replete terram, semel qvidem dicta est sed omni tempore sentit effectum ad generationem operante natura: Ita et vox illa, hoc est corpus meum, hic est sangvis meus, semel qvidem dicta est, sed per omnes mensas Ecclesiae usqve ad hodiernum diem et usqve ad ejus adventum praestat sacrificio firmitatem.

Wenn nun D. Kleine sich nicht geschämet hätte das Christliche Concordien Buch zu lesen/ würde es in demselben nothdürfftigen Bericht hievon gefunden haben. Darum lerne es noch zuvor recht von solchem hohen Geheimnüß reden/ ehe es Confessiones stelle/ mit dem es seine ordentliche und Christliche Seelsorger trotzen will.

Ob wohl im 18. Artickel nicht gesetzt ist/ daß das HErren Christi Fleisch und Blut ein leben digmachend Fleisch und Blut sey/ dennoch so ist nicht genung/ daß D. Kleine den respectum meriti setzt/ dieweil durch solch Fleisch uns die ewige Seeligkeit erworben sey/ sondern dis gehöret auch dazu/ daß des HErrn Christi Fleisch ein lebendigmachendes Fleisch sey etiam eo respectu, daß es der HErr Christus das Leben selbst ist nach beyden Naturen/ nach der Göttlichen Natus in und für


page 314, image: bs314

ich selbst/ nach der menschlichen Natur in persöhnlicher Vereinigung und also ratione efficaciae. Denn aus dieser Fülle empfahen wir auch das Leben/ sonderlich wenn es uns im H. Abendmahl mit seinem wahren wesentlichem Leibe speiset/ und mit seinem wahrem wesentlichen Blute träncket/ da wircket es in uns das Leben. Will nun D. Kleine sich zu dem Symbolo Ephesinae Synodi von Hertzen bekennen/ wie es in den 15. Artickel mit dem Munde fürgibt/ so muß es dieses Stück auch mit uns bekennen und zugleich aussetzen und verwerffen/ alles was Cinglius, Calvinus, Danaeus und andere hiervon Gotteslästerlich geschrieben und aus dem 6. Cap. Johannis fürgegeben haben/ daß des HErren Christi Leib nichts nütze sey. Daher auch der Herr M. Schelhammer allhie zur Unbillichkeit von D. Kleinen angezapffet wird/ als wenn es unzeitig dieses moviret hätte. Denn nicht M. Schelhammer diese Gotteslästerung/ daß Christi Fleisch kein nütze sey/ und daß es in der Person Christi nicht anzubeten sey auf die Bahn gebracht/ sondern solche grobe abscheuliche Lehre ist von der Calvinisten Patriarchen Calvino und Danaeo mit vollem Munde in die gantze Christenheit ausgeschüttet worden/ wie hievon D. Kleine fürnehmlich das 29. Cap. Examinis Danaei wieder des HErrn D. Chemnitii Gottseligen Buch de duabus in Christo naturis et earundem hypostatica unione besehen mag. Wenn nun solche Lästerungen/ deren sich der Calvinisten heimliche Discipuli schämen/


page 315, image: bs315

der Gemeine Gottes angemeldet werden/ so ist es nicht ein unzeitig moviren/ sondern eine gantz nöthige Erinnerung/ da ein jeder treuer Lehrer und Seelsorger Amts und Gewissens halber schuldig ist/ den Greuel solcher Lehre seinen Zuhörern anzuzeigen und fürzuhalten/ auf daß die/ so nicht muthwillig zum Teuffel fahren wollen/ sich dafür desto fleißiger hüten. Aber diesen unzeitigen Klüglingen ist alles unzeitig/ was nicht dazu dienet/ daß man den Gotteslästerlichen Calvinismum heimlich daneben einschieben könne.

Zum Beschluß hänget D. Kleine die Anthitesin hinan/ und da es unnöthig ist/ da machet es viel Worte/ da es aber reden soll/ da schweiget es still. Denn des Nestorii Irrthum ist nicht alleine gewesen/ daß es die personalem unionem definiret hat per assistentiam divinae naturae cum humana, sondern auch/ daß es die communicationem idiomatum verläugnet hat/ wie D. Kleine hievon den Herrn Lutherum de Conciliis lesen mag. Und wenn die Calvinisten heutiges Tages dieselbe Communicationem idiomatum auch nichtannehmen/ sondern geben für/ es sey alleine eine Gemeinschafft der Nahmen/ die menschli che Natur aber habe in der That und Wahrheit mit der Göttlichen keine Gemeinschafft wegen der Göttlichen Majestät/ so müste D. Kleine/ wenn er in antithesi recht zugehen wollen/ die Calvinisten neben die Nestorianer gesetzt und mit sampt ihnen verworffen. haben. Desgleichenda es die Sacramentirer


page 316, image: bs316

verworffen/ müste es noch besser ad speciem gehen/ wenn man seinethalben gesichert seyn solte/ wie droben angezeiget ist worden. Denn unter solchen Generalitäten ein schlipffriger Calvilniste sich wohl aufenthalten kan.

Weil denn/ günstige liebe Herren und Brüder in Christo/ aus angezogenen Stücken genungsam klahr und offenbahr ist daß dieses des D. Kleinen Bekäntnüß nicht so richtig ist/ als es sich wohl bedüncken kan lassen/ und andere guthertzige/ welcher der Calviniste Tücke und List nicht gnugsam verstehen/ meinen mögen/ so will euch Amts und Gewissens halber in alle Wege gebübren/ woferne ihr eure Seelen retten und euren Schäflein recht vorstehen wollet/ daß/ wie bißhero von euch Christlich und löblich geschehen ist/ ihr ferner auch hütet und wachet/ damit nicht durch einen Mann andere mehr irre gemacht und betrübet werden. Wir habens nicht alles genau mit genommen/ was wohl in dieser Confession, wenn man sie scharff examiniren wolte/ zu corrigiren seyn möchte (daß also D. Kleine so gar hefftig nicht mit derselben prangen dürffte) sondern wir haben alleine die fürnehmsten Puncte/ und auch dieselben nur kurtz und einfältig gerühret. Und dieweil disfals so viel unrichtiges gefunden/ so wäre ja billich/ daß etliche eurer Pfarr-Kinder/ für welcher Seelen ihr gewachet/ und Fleiß gebabt/ daß nicht irrige Lehre in der Kirchen GOttes bey euch einreissen möchte/ sich danck barlicher und freundlicher gegen eurem Ministerio


page 317, image: bs317

erzeigeten/ denn wir aus dem gemeinen Geschrey erfahren/ daß geschehen soll. Zwar ihr müsset/ wie auch andere getreue Prediger erfahren/ daß/ für die man am meisten sorget/ dieselben einem am wenigsten Danck wissen/ und ist der Welt Lohn/ der auch unsern obersten HErren und Meister JEsu Christo von seinem eigenem Volcke mitgetheilet ist worden. Weil denn der Jünger nicht besser ist denn sein Meister und sich nicht gebühret/ daß man den Knecht besser tractire denn den Herren/ so müssen wir auch dessen gewohnen. Wiewohl hiewiederum wir mit Freuden vernehmen/ daß Ein Erbarer Hoch weiser Rath bey euch in einem offenen Anschlag sich deutlich dazu erklähret habe/ daß sie dem Calvinischen Schwarm keinen Vorschub oder Unterschleif geben wollen/ derwegen desto mehr zu hoffen/ wenn sie verständigt werden/ was hinter dieser Confession stecket/ daß sie desto weniger sich derselben annehmen werden.

Es ist aber zumahlen ärgerlich/ und thut eurer guten gerechten Sachen mercklichen Schaden/ daß wir berichtet werden/ daß einer aus eurem Collegio abgetreten sey und sich zum Gegentheil geschlagen habe. Denn wir selbst dadurch hiebevor in die Gedancken gerathen sind/ als wenn das Ministerium sich unnöthiger Weise mit dem Syndico gezweyet/ und der Ursache wegen gedachter Collega Gewissens halber nicht länger neben euch hätte umtreten können. Nun wir aber das Bekäntnüß selbst gesehen/ so befinden wir/ daß es


page 318, image: bs318

die höchste Nothdurfft erfordert/ daß Ihr nicht stumm gewesen seyd. Wäre derwegen der jenigen Person/ welche also von Euch abgetreten/ höchlich zu rathen/ daß sie bey Zeiten als ein bußfertiger Petrus wiederkehrete und was sie verderbet hat/ wieder zu rechte bringen hülffe. Wo nicht/ so mag sie zusehen/ wenn das Gewissen einmahl beginnet aufzuwachen und man das gegebnen Ergernüsses wegen vor GOtt Rechenschafft geben soll/ daß nicht eine Judas-Straffe darauf erfolge. Solte aber Hoffnung seyn/ daß Euer Syndicus mit Freundlichkeit wieder zu gewinnen und zur Einhelligkeit Unsers Kirchen-Bekäntnüsses zu bringen wäre/ so wollet ihr an Eurem Fleiß nichts erwinden lassen/ und wenn ihr schon allerley Injurien darüber vergessen/ und verschmertzen sollet/ dasselbe gerne um Christi des HErren Willen über Euch gehen lassen/ alleine daß die Kirche zu Goßlar wieder befriediget werden möge.

Unser lieber HErr und Heyland JESus Christus als der einige Hirte und Bischoff unserer Seelen wolle das verlohrne wieder suchen/ das verirrete wieder bringen/ das verwundete verbinden und das schwache warten/ was aber fett und starck ist/ dasselbige behüten und sein pflegen/ wie es noth ist/ auch Euch sämtlichen mit seinem H. Geiste regieren/ Krafft/ Stärcke und Trost einsprechen/ damit Ihr getreu in seinem Hause erfunden werdet und dermahleins die ewige Belohnung


page 319, image: bs319

von ihm empfangen möget Demselben thun wir uns und alle Christen ingesamt zu Gnaden befehlen. Braunschweig den 20. Martii 1590.

Ad D. Ernestum Hettenbacbium Pro-Rectorem et D. Andream Schatonem Medicin Professores Publ. et Ord. in Academia Wittebergensi.

Günstige liebe Herren und Freunde/ der Herren Schreiben habe ich empfangen und seinen Inhalt vernommen. Muß aber bekennen/ daß ich bey unserm Hofe und Cantzley nicht das geringste vornommen habe/ daß mit anderweiter Bestellung des D. Jessenii Stelle ichtwas für der Hand wäre. Achte auch nicht/ daß von Hofe aus der Medicinischen Facultät der geringste Eintrag der Nomination halber geschehen werde/ dieweil kein Zweifel/ daß wenn es dazu kommen wird/ daß D. Jessenius abdancken möchte/ die Herrn in Nomination eines Collegae auf das bonum publicum sehen und eine solche Person fürschlagen werden/ mit dem die löbliche Universität zu Ruhm und Ehren/ auch Nutz der studirenden Jugend versehen seyn möge. Welches den Herren zur Nachrichtung ich wieder zur Antwort geben wollen/ und bin Ihnen jederzeit zu guten zu dienen willig. Datum Dreßden den 8. Febr. 1602.



page 320, image: bs320

Ad Carolum a Diskau in Groszscbochern.

Günstiger lieber Herr und Freund/ E. G. kanich auf ihr Schreiben/ daß ich heute dato empfangen/ nich verhalten/ daß die Visitations-Acten/ aus wichtigen fürfallenden Verhinderungen noch zur Zeit zur expedition nicht fürgenommen sind/ und es daher kommet/ daß in E. G. Sachen noch keine Resolution erfolget.

Wer aber E. G berichtet hat/ als wenn auf meiner Person die Eröffnung der Communion, und was sonsten folchem anhängig ist/ stünde/ der hat viel zu milde berichtet. Denn ich auch mir eine solche Last nicht aufseilen lasse. Jedoch gebe E. G ich dieses Bedencken/ kan dieselbe der expedition der Visitations-Acten nicht erwarten/ so könte sie es supplications- Weise an Unser Gnädigsten Churfürsten und Herrn gelangen lassen/ würde ohne Zweisel eine rechtmäßige Resolution darauf erfolgen.

Sonsten will ich gleichwohl aus guten getreuen Hertzen E. G. (mit deren ich mich itziger Zeit wegen meiner noch nicht überwundenen grossen langwierigen Leibes-Schwachheit nicht einzulassen begehre) vermahnet haben/ Sie wolle sich in solchen rechtmäßlgen Religions-Sachen Ihrer Christlichen Obrigkeit nicht so unnöthiger Weise wiedersetzlich machen. Wir haben/ Gottlob/ weder einen Balack/ nach Usiam, sondern einen


page 321, image: bs321

Christlichen Davidem/ welcher nicht weiter gehet/ denn sich sein Göttlich Amt erstrecket. Weil denn/ wer sich der Obrigkeit wiedersetzet/ zugleich auch der Ordnung Gottes wiedersetzt/ und daher ein schwer Urtheil über sich zeucht/ so wolte E. G. ich nicht gönnen/ daß Sie in dasselbige fiele.

Welches zu dienstlicher Antwort E. G. ich nicht verhalten wollen/ deren ich sonsten angenehme Dienste zu leisten willig/ und thue Sie Göttlicher Gnaden gantz treulich befehlen. Dreßden den 30. Martii 1603.

Ad Virum qvendam Nobilem et Generosum.

Gottes Gnade und Seegen durch Christum JEsum Unsern einigen Heyland/ neben Erbietung meiner freundlichen willigen Dienste sampt dem Gebete zuvor. Edler/ Gestrenger und Ehrenvester Juncker/ vor allen Dingen muß ich mich gegen E. Gl. entschuldigen/ daß ich mit meiner Antwort auf E. Gl. Schreiben so lange inne gehalten habe/ damit dieselbigen solches von mir nicht in Ungunst aufnehmen. Denn bald nachdem E. Gl. Schreiben ich empfangen/ habe ich auf Churfürstlichen Befehl mich aufmachen und neben Herrn D. Selneccern die Fürsten Schulen visitiren müssen/ von dannen ich erst vor acht


page 322, image: bs322

Tagen wieder anheim kommen. Es haben sich aber unterdessen allerley Händel dermassen gehäuffet/ daß ich nach meiner Wiederkunfft so viel zu thun gehabt/ daß ich nie können darzu kommen diese Antwort zustellen. Wie ich denn auch itzo die Zeit schier halber stehlen muß. Wird der wegen E. Gl. mir meinen Verzug günstiglich zu gute halten.

Damit ich denn E. Gl. kürtzlich auf Ihr Begehren genung thue/ so berichte ich die selbige zum ersten/ daß D. Martin Luther Seeliger und heiliger Gedächtnüß von diesem Handel ein sonderes Büchlein und feinen Bericht geschrieben hat/ Anno 27. welches Tittel ist: daß die Kriegsleute auch in einem feeligen Stande seyn können/ an dem gestrengen Ascha von Keam Ritter. Und ist dieses Büchlein in den Wittenbergischen Tomis im 6. Tomo fol. 584. In den Jenischen aber Tom. 3. fol. 315. zufinden/ in welchem fast alle Fragen vorgebracht unn etwas ferners aus gelegt und auf das beste erörtert sind/ wie E. G. finden werden/ wenn sie dasselbige lesen. Uber dieses aber will ich E. G. gerne von einer jeden Frage/ was gegen GOtt mit reinem Gewissen verantwortlich sey/ hieher setzen/ und zweifelt mir nicht/ dieweil E. G. alleine dahin siehet/ wie Sie für GOtt recht thue und ein unbeschweret Gewissen erhalte/


page 323, image: bs323

werde Sie auch dieses/ wie ich es kurtz setzen will/ in wahrer Furcht Gottes weiter erwegen und auch Ihr Thun darnach begehren anzustellen. Und erstlich auf die Frage:

Ob einerkönne mit guten Gewissen einen Tyrannen dienen/ (Ich verstehe aber einen frembden Herren in unbillichem Kriege und sonderlich wieder die Rechtgläubigen) wenn es ihn bey seinem Glauben lasse oder auch nicht wieder seinem Landes Fürsten gebrauche? Antworte ich/ daß ichs gäntzlich für unrecht halte/ denn es ja wieder Gottes Gebot ist/ der da will/ daß man sich zu dem Frommen halte/ so bleibe man fromm/ und was gläubige Hertzen sind/ die fallen dem Rechtem bey. Zu dem wenn ein Herr wieder Christen krieget und sie alleine des Evangelischen Glaubens halber verfolget/ mit was Gewissen will sich ein Krieges Mann wieder dieselben brauchen lassen/ welche es erkennet für Mit-Glieder des geistlichen Leibes Christi/ und ist also nichts anders/ denn als wenn in einem menschlichen Leibe ein Glied wieder das andere tobete und wütete. Denn ob es wohl sich zu Zeiten zuträget/ daß solche Leute/ welche mit Krieg angefochten werden/ mit einer Secte oder Schwarm behaftet sind/ so wüste ich doch nicht in solchem Fall wieder sie zu streiten. Denn ie die Papisten die Calvinisten


page 324, image: bs324

heutiges tages bekriegen/ nicht darum dieweil sie Calvinisch sind/ sondern dieweil sie von dem leidigen Pabstthumb abgetreken sind und solchen Greuel nicht billigen wollen.

So sind auch unter denselbigen viel fromme Leute/ welche die Sachen nicht besser verstchen/ mit denen auch GOtt nach seiner Barmhertzigkeit wohl weiß zu handeln und von dem Halstarrigen zu unterscheiden. Und gewißlich hätte sich Naaman der Syrer von seinem Herrn nimmermehr wieder die Israeliten gebrauchen lassen/ nachdem es sich zu ihrer Lehre bekehret hatte/ von den Heydnischen Greueln. Es wird auch der Doeg in der Schrifft hefftig darum gestrafft/ daß es sich von dem Tyrannen Saul hat zur Unbillichkeit bewegen lassen. Wenn denn nun/ einer sich von einem Tyrannen gebrauchen lässet/ so wird auch billich/ das sein Herr bößlich handelt/ den Dienern zugemessen. Denn wo der Herr nicht Diener gehabt/ welche ihm beygepflichtet und auf welche es sich verlassen hätte/ so würde es sonder Zweifel verbleiben haben lassen/ daß es also vollbringet/ und dieses nennet S. Paulus communicare de alienis peccatis, sich frembder Sünden theilhafftig machen/ welches sonderlich geschicht/ wenn der Diener so solches thut/ ein Vorwissen hat/ denn darnach heisset es:


page 325, image: bs325

Faciens et consentiens eadem poena sunt digni.

Gleichergestalt ist auch auf die andere Frage antworten/ da gefraget wird: Ob ein Kriegesmann/ wie es itziger Zeit nun die Herren geschaffen/ könne in seinem Gewissen verantworten/ weil es einen unchristlichen Herrn dienen muß. Denn je ein Christe zu dem das unchristlich ist im wenigsten seinen Dienst nicht verleihen soll/ welchen gebühret/ daß sie nicht alleine vor allem Bösen sondern auch vor dem Schein des Bösen sich hüten sollen. Wenn man aber durch die uuchristlichen Herren verstehet diejenigen/ welche nicht Evangetisch sind/ so vermeine ich/ solle man nicht so gar auf die/ welche Krieg führen/ als auf die/ wieder welche sie kriegen und warum sie kriegen/ sehen. Denn ist die Sache/ darum sie kriegen/ gut/ und haben auch mit Unchristen zu thun/ so kan sich einer wohl gebrauchen lassen. Als zu einem Exempel: Der Käyser ist nicht unsers Glaubens/ der Augspurgischen Confession nach/ noch dennoch/ wenn es Krieg führet wieder den Türcken/ kan ein Krieges Mann nicht nur mit guten Gewissen unter ihme dienen/ sondern es thut auch einen sondern Gottesdienst daran/ daßes dem Erb-Feinde Christliches Nahmens hilfft steuren und wehren.



page 326, image: bs326

Fürs dritte: Ob ein gemeiner Krieges Mann seines Herrn Ursache des Krieges zu wissen oder dasselbige zu verantworten schuldig sey/ dieweil dem rechten Grund ihme zu erfahren unmögliche. Hierauf sage ich/ daß wie man heute zu Tage zu kriegen pfleget/ gemeiniglich die Ursache des Krieges leichte mag erforschet/ oder von einen/ der es ihm einen Ernst seyn lässet/ wohl kan gemercket werden. Und ist ein frommer Kriegesmann in alle Wege schuldig um solches zu erfahren seinen Fleiß fürzuwenden/ damit es nicht etwa blinder Weise in ein Bad eingeführet werde/ welches ihn hernach gereuen möchte/ oder ihme gegen GOtt nicht zuverantworten stünde. Wo auch solches ie so gar heimlich gehalten würde/ daß ers anfänglich nicht merckete/ noch dennoch so bald es erfähret und verstehet/ daß die Sachen unrechtmäßig seyn/ so ist es Gewissenshalber schuldig (ich rede alleine von denen/ so recht thun wollen) seinen Dienst wieder aufzusagen. Denn wo es zum wenigsten dem Unrechten hülftlich wäre/ oder dienete/ so könnte ers nimmermehr bey GOtt entschuldigen.

Daß denn ferner gefraget wird/ ob ein Unterthaner/ so von seinem Lehn- oder Landes Fürsten zu unbillichen Kriege aufgemahnet wird/ demselben Herren vermöge seiner, Eydes-Pflicht zu erscheinen


page 327, image: bs327

schuldig sey/ so sage ich lauter nein/ es ist nicht schuldig/ denn es heist: Man muß GOtt (der denn zu unbillichen Sachen nicht Lust sondern die verboten hat Psalm V. mehr gehorsamen denn den Menschen. Act. V. Wenn aber ein Ober-Herr einem auf seine Eydes-Pflicht zum Bösen aufmahnen wolte/ so weiß ein jeder Christe/ daß es in der Tauffe auch abgesagt hat allem Bösen/ und an Eydes stat versprochen/ GOtt in allem Rechten zu dienen. An dieses Versprechen und Verpflichten ist einer mehr und höher verbunden/ denn an die Menschen. Wolte aber etwa die Obrigkeit trauen/ das Lehen und Leben zu nehmen/ so müssen, wir uns nicht mehr fürchten für dem/ der alleine den Leib nehmen kan/ denn für dem der Leib und Seele mit einander in den Abgrunb der Höllen werffen kan Matth. X. Und nimmet der Hr. in einem Lande das Lehen/ so hat GOtt wohl mehr Landes/ da ers wieder erstatten kan. Denn sein ist die Erde und alles was darinnen ist/ und was man seinthalben verlässet/ das giebt es hundertfältig wieder/ und hernach das ewige Leben.

Was aber diese Frage betrifft: Ob Unterthanen so von wegen ihrer Religion/ Leibes und Gutes beschweret werden/ sich mit Gewalt wieder ihre Obrigkeit mit guten Gewissen aufflehnen


page 328, image: bs328

können? Muß man hie mit gutem Unterscheid antworten. Denn zu Zeiten dieses Unterthanen heissen/ welche in einem Lande unter einem Erb-Herren sitzen/ zu Zeiten werden auch die darunter verstanden/ welche gleichwohl ein Oberhaupt erkennen/ aber doch ihr eigen Land und Leute zu regieren und zu beschützen haben. Als wie die Deutschen Fürsten unter dem Käyser sitzen. Wenn man denn nun von dem ersten fraget/ so ist die richtige Antwort/ daß sie sich nimmermehr wieder ihre ordentliche und von GOtt hefohlne Obrigkeit auflehnen sollen/ Sie gehe auch mit ihnen umb/ wie sie immer wolle. Wie denn Lutherus in dem angezogenen Büchlein weitläufftig ausführet/ daß die Christen nur zum Leiden/ nicht aber zum Streiten und wehren von GOtt beruffen sind. Daher auch S. Petrus allen Dienern befiehlet/ daß sie auch den strengen und harten Herren Gehorsam und gebührliche schuldige Dienste treulich leisten sollen.

Was aber die andern betrifft/ da lehren die Rechtserfahrne/ qvod inferiori magistratui nonnunqvam liceat subditos suos defendere contra Magistratum superiorem. Welches ich nicht streiten will/ woferne Magistratus superior eher zu der Wehr greiffet und den andern ad defensionem suorum lacessiret. Gleichwohl


page 329, image: bs329

findet sich auch dieses fast in allen dergleichen Exempeln/ daß gemeiniglich dieser Magistratus unten lieget/ denn GOtt über der rechten hohen Obrigkeit halten und die andern hierdurch züchtigen will.

Hieraus kan auch die letzte Frage leichtlich erörtert werden/ ob man nemlich der Obrigkeit oder Unterthanen in solchem Fall dienen soll? Denn dieweil die Unterthanen nimmermehr rechtmäßig wieder ihre Obrigkeit denn alleine aufrührischer Weise sich aufmachen können/ so kan Ihnen auch keiner mit guten Gewissen helffen oder dienen. Wenn es aberanders beschaffen ist/ soll man denen beystehen/ welche eine gerechte Sache haben/ und das übrige GOtt walten lassen.

Zum Beschluß aber und in einer Summa/ wenn einer alle Kriege/ welche heutiges tages geführet werden/ ansiehet/ so sind sie entweder in Franckreich des Königes wieder die Hugonotten/ oder in Niederland des Hispaniers wieder seine Stände/ oder in Ungarn des Käysers wieder den Türcken/ oder in Lieffland wieder den Moscowiter. Wenn ich denn nun ein Krieges Mann wäre und gemeinem Vaterlande dienen wolte/ dahin denn einer fürnehmlich sehen soll/ so wolte ich entweder in Lieffland oder in Ungarn wieder die allgemeinen


page 330, image: bs330

Feinde Christliches Nahmens dienen/ und wüste/ daß ich auch am rechtesten daran thäte.

Daß ich aber in Franckreich oder in Niederland einem oder dem andern dienen solte/ wäre mir sehr bedencklich/ und kan nicht glauben/ daß einiger sein Gewissen so wohl bewahren könne/ daß es unbeschweret bleibe. Ich will itzo dessen geschweigen/ daß auch eusserlich bey beyden Theilen wenig Glück dabey ist/ und ihrer etliche gleichwohl etwas heraus gebracht haben/ aber es hat Ihnen eben gedeyet wie dem Hunde das Graß/ und ist wenig Seegens darbey. Derwegen ist es viel besser ihrer müßig gegangen.

Diß habe ich/ gestrenger Juncker/ kürtzlich auf E. G. Begehren derselben zuschreiben wollen/ der gäntzlichen Zuversicht/ E. Gst. werde solches alles im besten aufnehmen. Hoffe auch/ dieselbige werde wohl damit zufrieden seyn. Wo ich auch sonsten E. G. wilfährigen Dienst würde leisten können/ soll mich dieselbe iederzeit willig und geneigt finden. Und thue Uns hiermit sämmtlichen der Gnade Gottes befehlen. Datum Wittenberg den 4 Fehr. Anno 78.

Polycarpus Leiser D.



page 331, image: bs331

Ad N. N.

Auf die überschicket Frage: Ob einer möge seiner Mutter Brudern Sohnes nachgelassene Witwe/ die Ihme im andern Grad der Schwägerschafft verwandt ist/ freyen/ will ich mein Bedencken mit wenigen eröfnen

Der Casus ist dieser

[gap: illustration]

Ich befinde/ daß viel argumenta pro et contra eingeführet werden/ damit hin und her disputiret wird/ ob eine solche Ehe zuläßlich sey oder nicht. Von denselben Argumenten allen insgemein ist diß meine Meinung. Ehesachen sind Gewissens-Sachen/ drum so lassen sie sich nicht auf disputirliche Argumenta setzen. Denn in der Anfechtung lässet sich das Gewissen nicht mit Argumenten zu frieden sprechen/ und wenn derselben hundert vorhanden wären/ so richten sie


page 332, image: bs332

gegen einem geängstetem Gewissen nichts aus/ sondern ein Spruch und ein Grund aus GOttes Wort/ darauf ein Gewiffen sicher ruhen kan/ ist besser Denn 1000. Argumenta. Drum ist auch allhier mein Bebencken/ man sehe in diesem Fall nicht darauff/ was man pro et contra probabiliter und für der Welt klüglich oder weißlich disputiren könne/ sondern fein schlecht und alleine darauf/ ob ein solcher Fall in Gottes Wort verboten oder unverboten sey.

Wenn man nun das thut/ so befindet sichs aus der Erzehlung der verbotenen Graduum Levit. 18. und 20. daß eine solche Ehe in diesem Grad darinnen nicht verboten sey. Und weil dem also/ so kan sich das Gewissen gegen GOtt auf diesen Grund sicher verlassen.

Darnach/ weil gemiß ist/ daß dieser Ehefall/ auch in den geschriebenen Käyser-Rechten nicht verboten ist/ so hat es auch deswegen keinen Streit noch Bedencken.

Fürs dritte aber/ so ist auch diß unläugbar/ daß zwar bey den Evangelischen Reformirten Kirchen des Pabsts Interdicta nichts geachtet werden/ aber dennoch allenthalben hergebracht ist/ daß über die in Gottes Wort verbotene Grad noch etliche andere mehr der Erbarkeit und der Ehrerbietung halber gegen dem Geblüte/ verboten


page 333, image: bs333

worden. Und ob wir wohl in unsrem Kirchen aus solchen Constitutionibus und Satzungen keinen gewissen Zwang/ wie im Pabstthum geschehen ist/ machen/ Daß man wegen des Verbots der Kirchen ohne Verletzung des Gewissens darwider nicht handeln dürffte/ dennoch weil solche Verbote von der Christlichen Obrigkeit herrühren/ und aus ehrlichen/ Christlichen und vernünfftigen Bedencken introduciret sind worden/ S. Paulus aber will zum Röm. 13. daß man der Obrigkeit auch Gewissens halber Gehorsam zu leisten schuldig sey, So schliesse ich hieraus/ wenn an einem Orte in der angenommenen Kirchen-Ordnung ein Verbot verbanden ist/ daß man biß auf den dritten Grad ungleicher Linien (denn diß ist die gemeineste Observanz in den Evangelischen Kirchen) keine Ehe verstatten soll/ so beschwere derjenige/ der hierwieder handelt/ sein Gewissen/ darumb/ dieweil es wieder der Obrigkeit Verordnung thut.

Jedoch fürs vierdte/ so ist zwischen Gottes und der Obrigkeit Verbot dieser Unterscheid/ daß/ welche Grad GOtt verboten hat/ in demselben hat kein Mensch/ es sey Pabst/ Käyser/ Fürst oder wer es wolle/ zu dispensiren. In denen Gradibus aber/ welche die Christliche Obrigkeit mit Rath und Gutachten Gottes gelahrter Theologorum


page 334, image: bs334

verboten/ da kan aus erheblichen/ vernünfftigen Ursachen wohl eine dispensation admittiret werden. Wo man aber ohne Dispensation der Obrigkeit/ aus eigner Dunst/ eine solche Ehe vollzeucht/ da halte ich/ wie gedacht/ dafür/ daß man sich nicht alleine für den Menschen sondern auch für GOtt versündige/ propter despectum Magistratus, daß nicht seyn soll.

Aus welchem allem dieses zu nehmen/ daß ich diesen casum pro dispensabili, das ist/ es dafür halte/ daß wann die Partheyen und Freundschafften gegen Ihrer Obrigkeit und respective auch gegen dem Ministerio sich also erzeigen/ daß Sie mit Fürbringung ehrlicher vernünfftiger Ursachen in Demuth um Nachlassung einer solchen Ehe ansuchen/ daß die Obrigkeit mit Zuziehung Ihres Ministerii eine solche Ehe nach Erwegung allerhand Umstände wohl verstatten könne. Und wenn solche Permission und Dispensation erlanget ist/ alsdenn können die Personen hernach mit guten Gewissen in solcher Ehe sitzen. Und das aus den fundamenten/ die droben angezogen.

Daß man aber vermeinet den Sachen damit zu helffen 1.) dieweil diese Verwandschafft nur in der Schwägerschafft und nicht in dem Geblüte


page 335, image: bs335

bestehe. 2.) dieweil dieser casus nicht expresse in der Fürstl. Braunschweigl. Kirchen-Ordnung stehe/ ob wohl remotiores darinnen verboten seyn/ damit bleibe es nur zurück. Denn diese Disputationes halten den Stich nicht/ und machen die Sache nur baufälliger. Ursache/ dieweil (was das erste belangen thut) GOttes Wort auf die Schwägerschafft so viel als auf das Geblüte siehet. Und das darum/ dieweil Mann und Weib nur ein Leib sind. Derwegen wie ich meines Vatern Schwester Tochter nicht soll zum Weibe nehmen wegen der Blutfreundschafft/ also soll ich auch meines Vatern Schwester Sohnes nachgelassene Witwe nicht ehlichen wegen der Schwägerschafft/ denn Sie mit den Verstorbenem ein Leib war. Darnach/ so ist auch in der Schrifft offenbahr/ dz etliche remotiores gradus verboten sind und die proximiores mit Stillschweigen vorbey gegangen/ daraus folget darumb nicht/ daß dieselben erlaubetseyn. Man kan auch deswegen den heiligen Geist weder negligentiae noch inscitiae beschuldigen/ sondern solches geschiehet brevitatis studio, u. giebet die Vernunfft/ wenn das weitere verboten ist wegen der nahem Freundschafft/ daß das nähere vielmehr verboten sey.

Aber hiervon genung. Ich wolte denn diß zum Beschluß hinan hängen/ dieweil gemeiniglich


page 336, image: bs336

solche Heyrathen des lieben Gutes halber geschehen/ daß einer dadurch eine Gelegenheit erlanget/ zu deren es sonsten nicht kommen könnte/ so wolte ich solchen Contrahenten rathen/ daß sie hinwiederum aus eigenen Trieb eine ansehnliche qvotam von solchem erlangeten Gute zu Christlichen milden Sachen ordneten/ nicht der Ursachen/ als wenn es für GOtt zu Abtrag einiger Sünden dienete/ welches Papistisch wäre/ sondern ihre Danckbarkeit gegen GOtt für das bescherte Glück mit solcher Mildigkeit zu bezeugen. Hebr. 13. Wohl zu thun und mitzutheilen vergesset nicht/ denn solche Opffer gefallen GOtt wohl.

Ad M. Johannem Pitiscum Pastorem Laubensem, nomine Facultatis Theologicae, in Academia Wittebergensi conscripta.

GOttes Gnade zuvor und alles Gutes.

Würdiger/ Wohlgelahrter Herr Magister/ sonders günstiger lieber Freund und in Christo Bruder/ Euer langes und ausführliches an Uns überschicktes Schreiben/ darinnen Ihr eines Casus halben/ der sich zwischen Euch und dem Rath auch der Gemeine zu Lauben zugetragen hat/ unser Bedencken begehret/ haben wir empfangen


page 337, image: bs337

und mehrers Innhalts vernommen. Darauf wir hinwiederumb dieser unser Schreiben und dasselbige aus allerley bewegenden Ursachen deutsch an Euch haben wollen ergehen lassen/ dieser Zuversicht/ Ihr werdet es freundlich und Christlich/ wie es denn auch wohlmeinend von uns geschehen/ aufnehmen.

Und zwar tragen wir hertzliches Mitleiden/ daß/ dieweil ohne das des Zerrüttens und Verwüstens hin und wieder in den Kirchen vorhin nun mehr denn zuvielist/ dennoch der leidige Satan nicht feyern kan/ sondern auch in eurer Kirchen eine Unruhe anfangen muß/ dadurch der Lauff des Evangelii verhindert und die Einfältigen geärgert werden. Derowegen denn auch ihr als der fürgesetzte Pastor derselbigen Gemeine allewege Christlich dahin bedacht seyn müsset/ wie die eingefallene Zerrüttung in aller Sanfftmuth und gelinde wiederum beygeleget werden möge/ ehe denn etwas ärgers/ welches weder gegen GOtt noch gegen den Menschen leichte zuverantworten wäre/ daraus entstehen möchte.

Daß aber wir in diesem allem etwas schließliches stautiren/ und den Handel endlich/ wie ihr begehret/ decidiren sollen/ will uns diesesmal in viele wege bedencklich fürfallen/ besonders dieweil wir alteram partem nicht gehöret haben/ Ja wohl auch aus eurem Schreiben verstandeu/


page 338, image: bs338

daß solches Euer Fürhaben/ unsern Rath zu ersuchen/ ihnen gantz und gar unbewust sey. Darum denn wir Judicis personam nicht sustiniren können/ biß so lange daß wir auch Ihre gnugsame Verantwortung eingenommen hätten/ daran Ihr denn auch sonderzweifel mit uns gar wohl werdet zu frieden seyn.

Was denn Eure drey propositas qvaestiones belanget/ von welchen Ihr unser Gutbedüncken ersuchet/ wollen wir Euch darinnen nichts verhalten: sondern was wir/ unserer Ringfüge nach/ recht zu seyn erachten/ und/ wie wir vermeinen/ daß wirs mit reinem Gewissen gegen GOtt werden verantworten können/ wollen wir es euch gerne entdecken.

Und erstlichs fraget ihr: Ob Ihr Euren Beruff/ in dem Ihr anitzo durch Gottes Gnade seyd/ aufkündigen/ und denselbigen dem Herrn Sigismundo Svevo (qvi scientiae parum admodum, wie Ihr referiret/ conscientiae vero nihil in hujus negotii tractatione adhibeat) der durch eine gantze Gemeine wieder erfordert wird/ übergeben sollet. Hierauff bedüncket uns/ qvod tamen vestra pacedixisse velimus, daß die Frage zu dem gantzem Handel nichts gehöre. Denn so viel wir aus allen Umbständen haben abnehmen können/ spüren wir nicht/ daß weder der Rath noch die Gemeine darauf dringen/ daß sie euch das Pastorat nehmen wollen/ sondern daß salvo jure et titulo vestro alleine die labores der Predigten mit Ihme getheilet und gewechselt werden. Derowegen Ihr dasjenige/


page 339, image: bs339

das von euch nicht begehret wird/ auch nicht zu thun schuldig seyd.

Darum wir denn auch auf die andere Frage/ darinnen Ihr begehret zu wissen/ num vocatio iplius sit legitima, dieweil es durch List und Betrug an Eure stat eingedrungen werde/ nichts anders antworten/ denn daß wir erachten können/ sie werden Euch keines doli oder vafritiei, geständig seyn/ dieweil sie euch in eurem statu wollen verbleiben lassen. Wenn sie nun das thun/ und daneben Ihn Svevum auf ihre selbsteigene Bezahlung/ dadurch doch euch nichts abgehen solle/ aufnehmen wollen/ sehen wir nicht/ wie wir oderandere solches ihnen wehren könten/ so doch zu einer jeden Obrigkeit Willkühr und guten Gelegenheit stehet/ so viel Prediger auffzunehmen/ so viel sie will/ wenn nur dieselbigen in der Lehre rein und in dem Leben unsträfflich sind.

Wenn es aber ie den Weg erreichen sollte/ (welches wir doch noch der Zeit nicht erachten können/ daß es gescheben möge) daß ihr dem Sigismundo weichen müstet/ zweifelt uns nicht/ es würde ein Ehrsamer Rath und Gemeine bey euch/ in allewege also sich gegen Euch in subministrandis sumtibus et resarciendo damno vechalten/ daß Ihr verhoffentlich vergnügt seyn würdet. Denn sie selbst vernünfftiglich sich zu bescheiden haben würden/ was solche Remotion euch für Nachtheil bringen möche/ welches denn Eure dritte Frage war.

Gleichwohl können wir dieses darneben auch nicht in Abrede stehen/ daß in allewege sich gebühren


page 340, image: bs340

wolle/ (Friede/ Ruhe und Einigkeit unter den Collegen und Mit-Arbeitern zu erhalten) daß man in vocatione Ministrorum dennoch sürnemlich den Pastorem auch darum begrüssen/ und seinen Consens ersuchen solle. Es möchte aber hinwiderum der Pfarr-Herr etwa einen so seltzamen Kopff haben/ daß es auch ohne erhebliche Ursachen einen zu recipiren sich wegern wollte/ alleine dieweil es keinen aeqvalem oder majoribus donis ornatum nicht leiden könnte. Allda könnten wir warlich einem solchem auch nicht recht geben/ sondern müsten Ecclesiae Ihr jus vocandi frey stehen lassen.

Wäre derowegen unser Christl. freundl. und brüderl. Rath/ ihr woltet den Sigismundum Svevum (dieweil er anders nicht denn als ein Collega und Mit-Gehülffe beruffen ist/ und auch solches ohne eurem Entgeld geschehen kan) bey und neben euch leiden/ und nicht etwa mehr den aemulationibus oderandern carnalibus affectibus, welche auch mit unterlauffen/ wie wir wohl ex aliqvibus aculeis vestri scripti abnehmen können/ nachhängen/ denn auf Friede und Einigkeit/ auch Erbauung der Kirchen bedacht seyn. Denn ja ihrer zweene in alle wege mehr bauen können/ denn einer/ auch wenn sie brüderlich zusammen halten wollen/ einer den andern übertragen und die labores ministerii einander leichte machen können. Also zweifelt uns auch nicht/ wenn ihr beyde die Hände znsammen schliessen würdet/ es könnte solches alles der gantzen Kirchen und Gemeine viel ersprießlicher seyn/ denn wenn ihr euch unter einander nicht vergleichen/


page 341, image: bs341

sondern ie einer den andern beissen/ suggilliren und austreiben werdet. Und wenn ihr alsdenn beyde zusammen kämet/ möchte ein Ehrsahmer Rath allerley Fried und Einigkeit halber unter euch zu erhalten/ ein solch Mittel treffen/ daß einer dem andern praeponiret würde/ nicht zwar ratione dominii, sondern alleine ordinis. Wie denn solches an andern Orten mehr/ da etwa gelehrte Männer in ziemlicher Anzahl neben einander dienen/ und dennoch einer mit dem andern friedlich auskommen kan/ geschicht. Würdet auch beyderseits euch selbst also gegen einander zu halten wissen/ daß keiner den andern weder heimlich noch öffentlich mit nachtheiligen Worten angriffe und bey andern Leuten verunglimpfete.

Wo Ihr Euch aber also nicht würdet vergleichen können/ wissen wir zu den Sachen ohne mehrern Bericht ferner nichts zu rathen. Ohne alleine/ daß unser keiner ist/ wenn ihm gleiches begegnete/ würde es nicht gerne an einem solchem Orte dienen/da es vermerken könnte/daß Ihm fast niemand günstig wäre/ sondern vielmehr darauf bedacht seyn/ wie es mit gutem Glimpf in andre wege seine Sachen verbessern möchte. Darinnen wir doch euch gar nichts wollen fürgeschrieben haben/ sondern ihr werdet euch wohl


page 342, image: bs342

wissen/ eurer Gelegenheit nach/ Christlich darein zu schicken.

Aus welchem allem Ihr auch werdet vernehmen können/ worum wir noch dieser Zeit ein sonderes Schreiben an den Rath zu Lauben abgehen zu lassen Bedencken gehabt. Gleichwohl selbiges zu thun/ wenn es die Nothdurfft erfordern würde/ wir Euch nicht gäntzlich abgeschlagen haben wollen. Denn wir euch und andern Kirchen-Dienern in aller Billichkeit dienstlich und verhülfflich zu seyn/ so weit sich unfer Vermögen erstreckt/ gantz willig und geneigt sind. Hiemit uns alle der Gnade Gottes befohlen. Datum Wittenberg den 14. Aug. An. 77.

Decanus et Collegium Facultatis

Theologicae.

Ad M. Carolum Bumannum Rectorem Scholae Catharinianae apud Brunsvicenses.

Ein Ehrwürdiges Ministerium bey Euch hat sehr weißlich/ Christlich und wohlgehandelt/ daß sie mit diesem Manne unverworren geblieben. Und wenn sie werden seine Confession den Theologis zu Wittenberg zuschicken/ so werden sie im Grunde erfahren/ wie ferne sie mit Ihm einig oder nicht. Denn weil Huberus durch vielfältige Colloqvia gelernet hat/ seine schwermerische


page 343, image: bs343

Meinung viel geschmeidiger ietzo auf die Bahn zu bringen/ als anfänglichs/ so könnte es wohlietzo etwas näher zu uns getreten seyn/ oder seinen Schwarm listiger proponiren/ damit es die Unfürsichtigen betriege/ darum bedarfs es wohl zusehens. Ich aber habe auf diesesmahl dieses euch deutsch zuschreiben wollen/ damit es auch fromme Christen bey euch/ die nicht studiret/ lesen können/ und meine Unschuld der obangedichteten falschen Meinung halb vernehmen. Es ist den Aposteln und sonderlich S. Paulo begegnet/ daß/ wenn es einer Kirchen kaum den Rücken gewandt hat/ falsche Brüder heimlich hinter ihm her eingeschlichen sind/ die die Kirche wieder haben verwirret/ S. Paulo allerley angedichtet/ ihn verkleinert und also zur Banck gehauen/ daß es Mühe und Arbeit gehabt/ die Kirchen wieder zu befriedigen. Was soll es denn Wunder seyn/ wenn schon mir bey der löblichen und herrlichen Kirchen zu Braunschweig dergleichen auch begegnet? Jedoch dem Teufel bey Zeiten zu steuren/ will ich dieses Briefflein euch zugeschickt haben/ erfordert es die Noth/ so will ich es an einem mehrern auch nicht erwinden lassen.

Und thue euch hiemit der Gnaden Gottes beneben Eurer befohlnen Schule und der gantzen


page 344, image: bs344

werthen Stadt Braunschweig gantz treulich befehlen. Datum Dreßden den 20. Martii An. 95.



image: bs345

OFFICIUM PIETATIS, Quod B. D. POLYCARPO LYSERO; Seniori, Electori Sax. olim a Consiliis Eccl. Confessionibus et Concionibus aulicis primariis etc. debuit, et uti debuit, per scriptum Apologeticum Godofredi Arnoldi Historiis oppositum publice persolvit Pronepos omnium devinctissimus Polycarpus Lyserus, S. Theol. D. Electori Brunsvico-Lunaeb. a Consiliis Eccl. Praesul Capituli Wunstorp. Ecclesiarum per Ducatum Calenberg. Superintendens Generalis. Accessit Farrago Epistolarum Variarum Sec. XVI et circa initium XVII scriptarum. LIPSIAE, Sumptibus Haeredum LANCKISIANORUM.


image: bs346

B. D. POLYCARPI LYSERI Pronepotibus et Abnepotibus, ceterisque Lyseriano nomini vel sangvinis et propinquitatis, vel affinitatis jure conjunctis, hoc pietatis Officium pro tuenda avita gloria iure meritoque susceptum et universae Familiae Lyserianae nomine publice praestitum, sacrum cupit ad quodvis obsequiorum, officiorum, studiorum genus omni animo, cultu, et amore devinctus, desideriorum uniuscujusque ipsorum coram Deo Interpres fidelissimus Polycarpus Lyserus, D.



image: cs001

Ad Theodosium Fabricium.

S. in Dno. Quam tui a nobis Discessus, Ornatissime atque doctissime atque D. Magister, Amice dilecte, causam indicas justam in hoc tuarum rerum stacu esse arbitramur. Praeterquam enim, quod juniores plus mortem reformidant, facilius etiam pestem haud excipere existimantur. Et in tanto Panico terrore, omniumque hominum trepidatione ante mensem nostros occupavit, quis non, nisi fortissimus, consternaretur? Qua ratione vero cum Musis tuis et quo in loco in gratiam redire debeas. Ego equidem hoc tempore consilium subjicere non possum. Nam si maxime te tuis rebus aliquid in aula agere vellem: tamen cum ea nobis sit clausa, tabellarii nostri non admittantur, literae rejiciantur, irritus erit omnis meus conatus. Expectandum igitur erit, donec plaga haec propitio DEO a nobis removeatur. Quorsum vero interea te recipere debeas, tuum maxime fuerit statuere, qui melius, quam forti animo praeditus sis, nosti, quam ego. Quanquam enim raro uno die plura quam tria saepius etiam pauciora funera nunc efferantur: tamen iis, qui sunt meticulosiores, ut ad nos redeant, autor esse nolim Nisi tu paulatim te confirmare velis, ut qui


page 2, image: cs002

olim verbi minister futurus, aliorum animos, ut mortem et mortis pericula contemnant, excitare debeas. Cum matre igitur, vitrico, et aliis amicis coram deliberabis, quid tibi faciendum esse statuant. Ego ut semel meam opem et favorem tibi pollicitus sum: ita si tempora nobis concessa fuerint mitiora, tibi nulla ex parte deero. Quae de Stipendio tuo scripsisti, ea apud M. Knorrum nuper per M. Vitum expedivi, qui et hospitae satisfecit, et reliquam pecuniam mittet. Patriae tuae ob aeris puritatem gratulor, DEumque [gap: Greek word(s)] ardentibus suspiriis precor, ut ipsis hanc aeris salubritatem quam diutissime conservet, nobis autem brevi restituat. Bene vale, mi M. Fabrici, et pro nobis omnibus ora. Salutem adscribo Reverendo Viro D. Georgio Autumno, cujus matrimonium novum, ut DEUS ejus ordinis autor fortunet, ex animo precor. Witteberg. 25. Octobr. Anno. 82.

T.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Bono esto animo, mi Domine M. Theodosi, siquidem subsequor ingenti cum comitatu. Quia vero Ego crastina die, ne equos nimium agitem, Islebium pertingere non potero, primum peto, ut in transitu Halam versus in pago, zum Hohenthurm/ aliquid nobis edulii parari cures, ne diu expectando tempus frustrâ teramus. Quod si tibi, cui ratio viae melius nota est, videretur, ut alibi prandium sumeremus, de eo nos per D. Consulem Bitterfeldensem,


page 3, image: cs003

apud quem, juvante Domino, circa horam septimam transibimus, monere poteris. Inde percuperem te Halae sub porta, qua Islebium itur, cum custode agere, ut nobis significet, in quo oppido vel pago tutum a contagione hospitium nocturnum habere possimus. Nollem enim me cum comitibus meis periclitari. Et quod haec abs te fieri peto, non aegre feres. Ita enim iter meum perficere cupio, ut ad diem Solis circa horam septimam Islebii tecum esse, indeque una Mansfeldiam usque pergere possim, Bene vale cum comitibus. Heuiochae 27. Aug. Anno 85.

T.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

UNionem hanc dicimus esse eam conjunctionem, qua [gap: Greek word(s)] in se ipso permanens, quod est, immutabiliter in utero beatae virginis Mariae assumsit naturam humanam puram a peccato et incontaminatam, non tantum, ut eam gestet aut sustentet, nec unquam amplius eam deponat: sed ut se totum illi communicando, unum cum ea [gap: Greek word(s)] constituat, quod est et dicitur Christus. Ut jam non duo sint filii, sed una persona, et unus Christus, Dei scil. filius naturam humanam ita sibi uniens, ut exinanitionis quidem tempore per eam opus redemptionis humani generis perfecerit: nunc vero per illam omnia in coelo et in terra agat et operetur.



page 4, image: cs004

[gap: Greek word(s)] II. I.

Filius post novissimum diem regnum ita tradet Patri; non quod simpliciter cum Patre, ut DEUS, non sit in perpetuum regnaturus; sed quod illa tantum officia Regis ac Mediatoris, quibus nunc Ecclesiam suam gubernat, et gubernabit ad finem mundi usque, utpote adductis jam electis ad Patrem, sit depositurus.

II.

Filius in terris orans, non sibi ipsi factus est supplex: sed precationem suam ut Pontifex immediate direxit ad personam Patris.

Ad eundem.

S. in Dno. Tibi tuaeque conjugi honestissimae, Reverende atque doctissime Domine Superintendens, amice et frater in Christo dilecte, ex animo gratulor de filioli partu. Qui licet fuerit periculosus: tamen quo difficilior, eo infans futurus est charior. Quod vero meam exposcis operam, quo Christo offeratur, et per sacrum baptismatis lavacrum Ecclesiae inseratur, tuum sane constantem animum optima quaevis sibi de me pollicentem inde agnosco et exosculor. Nec tibi in tam pio et filiolo tuo salutari officio etiam corporis mei praesentia deessem, nisi me partim paucitas ministrorum Ecclesiae nostrae domi jam agentium, partim tabelliones duo crastina die in Austriam dimittendi, (qui diutius detineri non possunt) impedirent. Habebis igitur me excusatum.


page 5, image: cs005

Interim tamen officium et nomen Compatris in me gratus recipio: et absens corpore Spiritu praesens DEUM precabor, ut hunc filium tuum velit esse vas misericordiae suae, eum superstitem conservare, et salutare facere organum Reip. Christianae. Haec si precibus a DEO obtinuero, tum dubium non erit, fore vobis hunc filiolum vestrum honori et voluptati. Quem vero mihi substituere debeas, tuo relinquo arbitrio. Sive enim ex Ecclesiastico, sive ex Consulari ordine aliquem elegeris, perinde fuerit: ex utraque parte eos amicos habeo, et viros honestos, piosque esse censeo. Adjeci autem exiguum nummum aureum, quem ab eo, qui vices meas acturus est, infanti filiolo, memoriae causa donari cupio. Cumque te pecuniam non spectare sciam, volui munus hoc esse tenuius. Quod si DEUS me, secundum beneplacitum suum, itidemque filiolum tuum (quod unice opto) superstites esse voluerit, dabo operam, ut non nummaria sed paterna a me beneficia expectare possit. Bene vale, cum conjuge puerpera, in Christo, quem precor, ut tibi tuisque abundanter benedicat. Salutem tibi tuaeque conjugi adscribere jussit costa mea, quae et ipsa tuae ex sincero amore congratulatur. Iterum vale, in nomine sanctae et individuae Trinitatis; quâ Dominicâ hanc exaravi. Anno 86.

T.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Venerande mi Domine Superintendens, Amice et Compater dilecte. Gratum mihi fuit


page 6, image: cs006

nuper ex tuis literis cognoscere, cum quod absentiae meae excusationem susceperis, tum qua ratione omnia in absentia mea peracta fuerint. Quin et hoc longe gratissimum fuit, quod principia ministerii tui satis felicia recensuisti. Benedicat DEUS etiam in posterum et tibi, et laboribus tuis in perpetuum. Petitioni viduae Staupitianae locum dare poteris, cum actor causae illius intra decem dies deputatos scripto se de clarârit erga Consistorium, quod in lata sententia acquiescere, neque quicquam amplius praeter sumptuum restitutionem petere velit. Alias viduae expectandum fuisset septimanas sex et dies tres. Quoad quaestionem matrimonialem, tutissimum fuerit et in hac et in consimilibus, ut partes dubitantes omni tempore remittas ad Consistorium, ut jus ab eo requirant. Daß sie sich des Rechtens belernen lassen durch eine Urthelis-Frage um die Gebühr. Tum enim et tu, et ipsi, quid tuto sequi possint, quovis tempore cognosces. Illud quidem matrimonium, de quo interrogatur, nec de jure divino, nec de Romano civili est prohibitum: Verum Constitutiones Electorales interdicunt. Si tamen Consistorii requisierit sententiam, intelliget, quid tentandum, an Dispensationem impetrare possint. Sin hanc non quaesituri sint: tamen Consistorii Sententia eo proderit, ne temere et leviter ab instituto resiliisse videri possint. Michael Walbronn, si me convenerit, dabo operam, ut intelligat tuam Commendationem sibi apud me usui fuisse: ipsiusque studia, quoad Dominus occafionem praebuerit, pro virili promovebo. Chartam


page 7, image: cs007

illam patentem, de qua nupercoram una, transmitto, ea uteris. Curassem etiam literas Consistoriales mitti, quibus exigerentur libri ad aedes parochiales pertinentes, si intelligere potuissem, ad quem illae dirigendae essent. Putarim tamen Senatum oppidi id ipsum commode praestare posse: quod si illi nihil obtinerent; tum si id ad Consistorium referrent, curarem, ut ipsis peculiari mandato subveniretur. Bene vale, cum conjuge et filiolo felicissime. Salutat tuam conjux mea. Dabantur Witebergae 9. Junii An. 86.

T.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Venerande Domine Superintendens, Compater et frater in Christo dilecte. Licet minus me in Theologicis illis exercitiis praestitisse sentiam, quam aut voss expectastis, aut ego merito fecisse debuissem: tamen, quia non tantum verbis tam operose, sed et muneribus satis liberaliter vos gratos declaratis, facitis ut statuam, vos conatum meum probasse, et (id quod res est) agnovisse, me bono animo et studio, DEI gloriam et aliorum meaque studia provehendi; adductum, id fecisse, quod jam DEI beneficio felieiter absolutum est. Quare, ut illam meam tenuitatem boni consulatis, rogo: pro oblato munere ingentes gratias ago: et ut reliquis in posterum quoque mea studia atque officia pollicitus sum; ita de iisdem te ne minimum quidem dubitare velim.



page 8, image: cs008

Quod quaestionem propositam attinet, non video quid agi debeat, quam ut maritus moneatur, ut crucem divinitus impositam patienter ferat, nec conjugem deserat. Est matrimonium summus amicitiae gradus, et ex quo reliqui omnes, ceu ex fonte, derivantur, (sicuti in nuptiis tuis pro cone one dissertum esse meministi) quae igitur haec esset inhumanitas amicum, et quidem eum, qui dimidia pars tui est, in calamitate constitutum, et ad alterius fidem fugientem deserere? Et, quae gravior poena infligi posset mulierculae illi, quam si a marito desereretur? At tales calamitosae personae non poenâ sed commiseratione sunt dignae, nisi afflicto afflictionem addere velimus. Neque ego plures causas, ob quas divortium insticui possit in sacris invenio, neque plures ex illis defendi posse statuo, quam duas, adulterium nimirum et malitiosam desertionem. Quorum neutrum cum hic locum habeat, matrimonium etiam dirimi non poterit. Quid gitur? Numne maritus hanc conjugem retinere debet? Quid-ni? est enim caro ipsius, licet infirma, licet aegra, licet ulcerofa et leprosa. Nemo autem propriam carnem odit, sed nutrit, fovet, curat, sanat, tolerat eam, Eph. 5. Attamen, quia morbus hic est contagiosus, et ad posteros etiam derivatur, nec dubium est, quin maritus ab illius contactu abhorreat, consultissimum fuerit ab ipsa abstinere, et seipsum continere: DEUM insuper, datorem continentiae, sedulo invocare, ut is per Spiritum S. hoc donum largiatur, et clementer avertat, ne seipsum polluat vagis libidimbus et adulterio, sicque malum malo


page 9, image: cs009

augeat. Haec responderi possunt. Et si maxime res ad Consistorium deferretur; nihil tamen aliud quam thori et mensae separatio institueretur et concederetur. Darmit dem Mann eben so viel geholffen würde/ als auff diese Weise. Quanquam si maritus de incontinentia postea conqueratur, alio modo ipsius conscientiae consuli posset, Non quidem de jure: sed consilio-tenus, ut loqvuntur.

Pro pia congratulatione et voto peramanter gratias ago. Spero DEUM, benignissimum Patrem, tot piorum vota clementer exauditurum, et daturum, ut hic filius meus recens natus et alter sint vasa gratiae, et evadant salutaria organa Ecclesiae, sintque revera Polycarpi.

O utinam hoc cum ipsis esse possem in oculis Dei, quem precor, ut tibi quoque et tuis largiter benedicat. Bene vale cum conjuge et filiolo, quos mea costa amanter salutat, Dabautur 15. Decembr. Anno 86.

T.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Pro pio tuo voto, Reverende et doctissime Dne. Compater, quod ex sincero et Christiano pectore profectum esse minime dubito, summas ago gratias. Sunt haec vota DEO grata, quae magna ex parte jam clementer exaudita esse statuimus et sentimus. Negotium Christi est, non nostrum: is pro bonitate sua nobis non deerit, pro


page 10, image: cs010

omnipotentia facile [gap: Greek word(s)] illum sub pedibus nostris conterere potest. Interim tamen non absque sensu doloris abit hic morsus: praesertim cum multorum cordium cogitationes hac occasione manifestentur, et vere ab illa ipsa nostra vipera scriptum sit: Quem socium credas, is simulator erat. Sed credentibus in Christum, omnia ad bonum: Dextera altissimi ea mutare potest. Quoad tres illos casus, scandalo plenos, aut consimiles: quovis tempore, si tale quid incidat, tantum hoc attende, an personarum altera matrimonium urgeat. Si matrimonium urgeat, res ad Consistorium referenda. Sin non, recta politicus magistratus adeundus est, ut is secundum leges politicas peccata et scelera illa puniat, sicque scandalum ex Ecclesia DEI removeat. Illi vero, qui benedictionem Ecclesiae in matrimoniis suis antevertunt, simpliciter a magistratu civili secundum constitutiones Electorales puniantur: neque existimarim in nostra positum facultate amplius quid ipsis imponendi: maxime quia in honorem matrimonii tales mitius puniuntur. Si vero Magistratus in officio faciendo negligens esset, tum merito rem ad Consistorium referres, quod ipsos officii sui admonere, eaque ratione tibi suppetias ferre poterit. De visitatione Ecclesiae vestrae, et rationibus aerarii ipsius instituendis cogitabo, ubi festum Paschatos appropinquavit, et ego admonitus fuero. Interim divinae te commendo protectioni, tibique et Conjugi, filio, atque toti Ecclesiae annum prosperrimum, et multos subsequentes


page 11, image: cs011

felicissimos, una cum conjuge mea precor. Dabam 18. Jan. Anno 87. ex Consistorio.

T.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. Amantissime Collega: placet responsum tuum, praesertim cum sit privatum. Quia tamen hoc genus hominum, quamprimum incipit titubare et [gap: Greek word(s)] , mox se ad calumnias convertit, optarim alicubi inseri: ea, quae de corporis praesentiâ extra Comm. dixeris, non accipienda esse extra unionem: Et corporis vocabulum ibi accipi pro tota humana natura, intra personae unitatem assumpta. Certum enim est, Corporis vocabulum in doctrina de Coena non eandem habere significationem, nec idem exprimere, quod totam humanam naturam extra coenam, licet utrobique idem sit corpus. Certum quoque est, modum praesentiae in Coena esse alium, quam extra coenam in Ecclesia, sicut recte posuisti. Duplicem esse praesentiam ratione finium. Quanquam ego maluissem ponere (hîc non absque corpore nos sustentat, gubernat) Dubito denique (nam inter scribendum hoc mihi incidit) an recte assecutus sis rerum sententiam, qui negant, Christum suo corpore adesse Ecclesiae: Ego enim existimarim ipsos hoc non apertê negare etc. Sed cum prima sit velitatio, hac vice illud mitto. Per occasionem autem de toto scripto tecum conferam.

T.

Polycarpus Lyserus.



page 12, image: cs012

Ad eundem.

S. in Dno. Quod tanta diligentiâ ceram mihi comparasti, venerande mi Domine Compater et amice dilecte, gratias tibi ago maximas: Vicissim tibi mea officia promta et parata constabunt. Quod ferinam attinet, facilê ea ad terminum in proximis praefixum carere potui. At si quid ejus praesertim autem volatilis ad 21 hujus mensis diem mihi comparare atque transmittere posses, faceres rem mihi longe gratissimam. Exsolvam quoque fideliter, quantumcunque justum aequumque fuerit.

Caeterum, quia cognovi Diaconum tuum D. M. Georgium legitimo matrimonio sibi associasse honestam virginem Kunigundam Epplerin, quae aliquo cognationis vinculo meam conjugem attingit, nuptiisque dictum esse diem 21 hujus mensis, ad quas et ipse cum conjuge et liberis vocor: sane, prout decet, affini non libenter in causa tam justa et honesta deessem. Verum ipse nosti rationes ministerii mei, quod impedit, quo minus nonnunquam in gravioribus negotiis domo abesse possim. Te igitur pro amicitia nostra rogatum velim: ut novis conjugibus ob absentiam me excuses: ipsis meo, meaeque conjugis nomine conjugium felix, tranquillum, et foecundum preceris: denique aureum hunc nummum [gap: Greek word(s)] loco offeras, utque hoc tenue munusculum boni consulent, roges. De mea erga se benevolentia, si quando ipsorum commoda promovere potero nihil addubitare debent. Bene vale in Christo,


page 13, image: cs013

cum conjuge tua et filiolo, quibus meae conjugis et meo nomine salutis plurimum adscribo. Saluta quoque Consules vestros. Nostramque Ecclesiam et scholam tuis precibus commendatam habeto. Dabantur 7. Febr. Ao. 87.

T.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende Vir, amice et frater in Christo honorande. Ut res sublunares omnea fluxae sunt et mutabiles: ita quoque Vocationes ministrorum verbi ad diversas Ecclesias secundum voluntatem Dei mutari solent. Neque enim hi glebae (ut loquuntur) ita sunt addicti, quin legitime ex statione sua evocati, alio se conferre, atque ibidem in vinea Christi opus facere possint. Idem hoc tempore ego experior. Nam postquam annos nune decem et amplius, Pastoris et Superintendentis munus in inclyta hac Witebergensi Academia sustinui, mecumque ipse jam dudum statueram, functionem hanc non nisi cum morte me commutare velle; tamen DEO, res mortalium aequâ ratione gubernanti, aliter visum esse intelligo, Siquidem Brunsvicenses meam operam expetentes, ad suae Ecclesiae ministerium me nihil ejusmodi cogitantem legitime evocârunt. Quam Vocationem, quia Illustrissimus et Potentissimus Elector, Dux Christianus, magistratus (cujus vocem DEI vocem esse omnes boni statuunt,) noster ordinarius ratam habuit, et in eam consensit; eidem


page 14, image: cs014

parui, ac juvante Domino propediem ad muneris mihi demandati administrationem subeundam me conferam. Etsi autem omnino mihi proposueram, ab omnibus et singulis Superintend entibus, Consistorio Witebergensi subjectis, petere velle, ut ad certam aliquam diem haud gravatim hîc compareant, quo tum muneris mei hactenus administrati, tum alterius Vocationis receptae, rationem reddam. Neque enim judicium subire erubesco, cum et ipse alios vicissim judicem, idque pari cum charitate. Tamen cum videam, fere omnia jam sinistris patere suspicionibus, et metuam, ne optimo consilio instituta convocatio in pejorem a quibusdam rapiatur partem, ea omissa singulis privatim valedicendum esse existimavi. Tibi ergo, frater dilectissime, reverenter gratias ago, quod me hactenus Inspectorem tuum agnoscere, amare, revereri et colere dignatus es; quod singularis tuae erga me benevolentiae argumentum fuit satis illustre. Equidem conatus sum meam Inspectionem ita moderari, ne vel aetatis vel statûs mei oblitus, cuiquam praeter jus et aeqvum essem molestus, sed ut omnes amore fraterno complecterer, in causis justis pro virili defenderem, occasione oblata promoverem, benevolentiam denique et studium meum omnibus commendarem. An vero finem hunc omni tempore et apud omnes sim consecutus, Deus novit, et non iniqui Censores ex praecipua mearum actionum parte judicabunt. Quod si autem non semper praestiti, quaecunque oportuit, et quae plerique a me expectarunt, te etiam atque etiam


page 15, image: cs015

rogo, ut voluntatis potius quam facultatis rationem habeas. Neque enim quisquam adeo perfectus est, etiam ex iis, qui excellunt, quin quandoque in aliquibus deficiat. Hoc vere testificari et profiteri possum, me omnes et singulos sincerâ animi affectione semper complexos fuisse: licet nonnunquam pro diversitate acticnum non singulis eam aequabiliter declarare potuerim. Nunc porro abs te peramanter peto, quoniam audio, varia de hoc meo discessu a rerum imperitis spargi, et alios quidem hanc meam mutationem avaritiae, alios arrogantiae, alios aliis nescio quibus caufis adscribere, ut hanc gratiam pristinae tuae erga me benevolentiae addas, ne vanis ejusmodi rumusculis fidem habeas. Certus enim sum, quod si exacte cognosceres, quibus principiis haec vocatio Brunsuicensis mihi oblata fuerit; qua circumspectione et solicitudine in ea probanda, utrum ex DEO esset, an hominibus, progressus sim, et quam incorrupta conscientia eam tandem susceperim: non tantum plene me excusatum haberes ipse, sed et apud alios, qui fortassis ex sinistro affectu minus benigne de ea judicant, omni culpa liberares. Et licet non absque moerore animi ex hoc loco discedam, cum tantum bonorum erga me studium cognoscam et experiar, quantum nunquam sperare licuisset: tamen cum manifeste cernam, DEI nutu et providentiâ totum hoc negotium regi, qui absque dubio felicem aliquando finem ex hac mea mutatione eliciet, patienter meam voluntatem divino arbitrio submitto.



page 16, image: cs016

Simul autem te, pro mea erga Ecclesias harum regionum cura et affection, hortor, ut in posterum quoque officium tuum sedulo ac fideliter facias Verbum DEI sincerum et incorruptum plantes; peccata et scelera praefractorum justo zelo taxes; ne lupi gregem dominicum turbent, studiose caveas: et cum primis attentê observes, ne Calviniani errores, qui ceu diluvium quoddam universam Germaniam inundare velle videntur, ab Ecclesiae ministris Inspectioni tuae commissis acceptentur, foveantur et in vulgus spargantur. Incautiores facile illo veneno inficiuntur, quia rationi humanae ipsorum dogma allubescit: sed revera piae mentes, ne cogitando quidem, nedum fando assequi possunt, quantum impietatis et blasphemiarum sub eo lateat, et quantum turbarum ac distractionum pariat, quantam denique telam malorum et poenarum DEI secum trahat, ubi vel semel in Ecclesiam aliquam admissum fuerit: Qua de causa nulla cura in eo cavendo supervacanea, nulla solicitudo nimium abundans esse posse mihi videtur. Rogo denique, ut quoniam mihi neque ocium fuit, neque occasio id praestandi, tu meo loco, ubi tempus et opportunitas dederint, non gravatim omnibus nobilibus, qui in tuo Circulo habitant, singulis Pastoribus, Diaconis et Ludimoderatoribus, aliis quoque honestis hominibus mei studiosis, valedicas, ipsisque meo nomine felicia quaevis preceris. Puto me ita vitae meae rationes instituisse, ut, si non omnibus profui, nulli tamen ipsorum nocuerim. Si tamen propter imbecillitatem humanam (a qua me


page 17, image: cs017

non alienum esse agnosco) aliqui a me offensi essent, ut ne pravitati voluntatis, sed defectui judicii adscribant, mihique benigne condonent, oro. Quod superest, DEUM precor, ut te donis suis magis ac magis cumulatum, sancto suo Spiritu ad Ecclesiae incrementum gubernet, et faxit, quo munere tuo ita defungaris, ut coronam justitiae in aeterna vita reportes. In qua per ipsius gratiam laeti conveniemus, licet nunc non absque luctu et moerore animi ab invicem divellamur. Bene vale in CHRISTO JESU, et vive memor mei, tuamque erga me benevolentiam hac mea migratione nequaquam minui patiaris. Dabantur Witebergae 11. Nov. qua die ante annos undecim primas vocationis literas ad hanc functionem acceperam. Anno 87.

T. in DNO.

frater

Polycarpus Lyserus.

Apoc. 2.

ESto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae. Qui habet aurem, audiat, quid Spiritus dicat Ecclesiae. Qui vicerit, non laedetur a morte secunda.

Ad eundem.

S. in Dno. Nemo, ut opinor, indignabitur Goettingensibus, quod studiose cavere conantur, ne suum ministerium alieno jugo submittatur. Si enim Paulus non vetat, quo minus etiam, qui servi sunt, libertatem quaerant, modo id fiat legitime; quanto minus reprehendendi sunt illi, qui, si quam libertatem


page 18, image: cs018

habent, cavent, ne eam amittant. Et quidem ex tuis literis cognosco, Goettingenses ea libertatis suae Ecclesiasticae fundamenta habere, ut non existimem ea everti posse. De Perlitio nostro omnmo metus est vanus. Nam praeter illud scriptum, quod jam est evulgatum, collegit testimonia de praesentia Christi, omnium Theologorum etc. nostrae aetatis. Conficiunt illa testimonia justum volumen, quod jam apud me est depositum. Et licet in ordine aliquo desiderem, tamen si tantum eo, quo collecta sunt, modo liber publicaretur, plurimum nobis prodesset. Siquidem sylvam habemus testimoniorum, ex qua quivis in suum usum decerpere posset necessaria. Propero cum mea scriptione, ut vides, quia modo domum reversus sum ex concione et aedibus. Novi Coadjutoris, qui hodie primam in Prophetas habuit concionem, cui interesse volui. Nunc autem vocor ad Coenam ad D. Mascum, et absque mora comparere cogor, siquidem hodie condixi meam, praesentiam. Nam omnipotens dextra DEI mirabiliter mutare potest omnia. Res inter nos composita est. (Et ante octiduum, quo ad 5. horas integras eum ipso egi de nostris rebus et controversiis, ab ipso tandem eam retuli declarationem, in quâ totum nostrum ministerium acquiescit, si cordis sensus verbis oris respondet. Et in signum pacificationis hodierna coena est instituta. Faxit Dominus, ut concordia sit firma, et ad ejus gloriam, et Ecclesiae nostrae commodum vergat D. Andream Pauli ante octiduum Cassellis mortuum esse absque dubio jam cognovisti Quid si hujus


page 19, image: cs019

mortem etiam Dresdae aliqua immutatio sequeretur? Sed plura addere desino: Et te cum tuis atque toto ministerio divinae protectioni commendo. Dabam 13. Maji Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Libenter equidem, Reverende mi Domine Compater, amice et frater honorande, petitioni tuae satisfacerem, et tum simplicem narrationem gestorum, quae petis, tum consilium, quid vobis ad postulata Illustrissimi faciendum sit, communicarem. Sed quo minus id fieri possit, sequentia obstant. 1. Collationem sive confirmationem beneficii Ecclesiastici, nostri Pastores tum temporis non sunt consecuti. Obstitit enim Disputatio de Ubiquitate, et quod nostri noluerunt rejicere Apologiam libri Concordiae. Idcirco vides de plerisque capitibus petitis nullam me respondendi materiam habere. 2. Ignota mihi sunt urbis vestrae privilegia, Idcirco quam ipsi immunitatem habeant, et qua ratione se exuerint a Jurisdictione Ecclesiastica sive Episcoporum sive Principum, mihi non constat, ac proinde nec in medium consulere possum, quid faciendum quidve omittendum sit, Principe rationem postulante cum ipsius Consistorio inconsulto Ministros conducant. Ut vero videas, quî fiat, quod nostri Pastores coguntur exire Wolfferbytum, transmitto tibi illud caput ex pacificatione Anni etc. 69. ex quo cognosces


page 20, image: cs020

nostros Concionatores ex certo quodam pacto teneri, ut ibi se sistant. Quanquam ego optarim hoc pactum nunquam intervenisse. Siquidem hac ratione non mihi, sed nostro ministerio et toti urbi magna servitus est attracta, a qua ut Senatus Göttingensis sibi caveat, etiam atque etiam ipsi erit prospiciendum. Nam ut nostro Senatui suum jus integrum constaret, et libertatem habere possent, quoad hoc caput, alvam. Ego ipsis autor essem, ut jactura bonorum parochialium illam redimerent. Experti enim sumus â paucis annis, quid turbarum et molestiarum praebeat in Ecclesiis hujusmodi Obligatio etc.

Porro de universo negotio breviter ita sentio. Omnis jurisdictio Ecclesiastica antiquitus pertinuit non ad Principes seculares, sed ad Episcopos, idque; de jure Canonico. Atque ea propter ex hoc fundamento Illustrissimus non plus juris habet in vestra urbe quoad Jurisdictionem Ecclesiasticam, quam ipse Senatus

Praeterquam quod jus collationis attinet in iistemplis, quorum Patronus est ipsius Celsitudo. Quod tamen jus conferendi, quousque se extendat, ne alia quaedam jurisdictionis pars ejus praetextu quaeratur, Jureconsulti monstrare possunt. Caeterum in mutatione religionis (quod Vestrates probe observabunt) Episcopi in reformatis Ecclesiis omnem jurisdictionem amiserunt, eam ad se recipientibus vel Principibus viris, vel urbium Senatibus. Licet vero Episcopi gravissime id tulerint; tamen in pacificatione religionis, quae initio Patavii deliberata, et inde in


page 21, image: cs021

Rom. Imperio confirmata est, publicâ lege cautum est, ut Ecclesiasticarum Jurisdictionum causa nemini cuiquam lis moveatur, sed prout quisque tum possessionem ejus obtineat, ita quoque in ea sine turbatione relinquatur. Hinc ergo etiam vestro Senatui Ecclesiastica Jurisdictio cessit, quoad reformata templa. Hanc quia per praescriptionem plurium quam 40 annorum confirmarunt, cavebunt modis omnibus, ne eam denuo amittant, quod futurum est, si cujusquam alterius Consistorio sese submittant. Excepto eo actu, qui propter jus conferendi parochiam, a Jurisdictione illa potest esse segregatus. Sic Senatus noster, licet ex pacto Wolfferbytum mittat illos quinque Pastores, tamen praeter hunc actum, nullam agnoscit Ecclesiasticam Jurisdictionem nostri Illustrissimi, neque se submittit in reliquis Consistorio Wulsserbytensi. An vero sit aliqua dissimilitudo inter nos Brunsvicenses et vos Gonttingenses, vosmet videbitis. Haec paucis respondere volui. Quae licet tibi non sint satisfactura: tamen aliquo modo ostendent, quomodo pro tua prudentia circumspecte in hoc negotio versari debeas. Senatus erit pro ratione suorum Privilegiorum tueri suam Jurisdictionem, quam habet. Et prout postea inter Illustrissimum atque Senatum convenerit, quoad jus conferendi, quod non totum ministerium, multo minus totam Ecclesiam concernit, sed tantum certas personas et certos Pastores, horum Pastorum fuerit obtemperare, sicut nostri fecerunt. Si denique Consistorium iniquas proposuerit leges, quas illi Pastores recipere


page 22, image: cs022

non poterunt, Senatus secundum aequitatem suos tuebitur etc. Et quia mecum jam habeo peregrinos, cum quibus quoque agendum est, abrumpo Scriptionem. Pridie Cellas abiit Selneccerus, fortassis ibi commodum monendi locum inventurus. Bene vale, et nostro nomine vestros saluta. Dabantur Cal. Maji Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Reverende Domine Compater, fortassis ad tuas literas prolixius responderem, nisi hac horâ demum, post multarum septimanarum in hoc negotio otium, rursus in manus sumsissem criminationes et calumnias mei Semei vicini. Et quia jam animus ardet, ut sycophantae ad quasdam ipsius detorsiones respondeam, non possum cogitationes discerpere. Et tandem quia moderate respondendum statui, talis interruptio prodest, ne in fervore scribens, ipsi similis (hoc est unus magnus stultus) fiam. Eris itaque hac vice mecum contentus. Non libenter coram Principe et Consiliariis hac de re scripto ago, cum non possim omittere, quin ipsi ipsius mendacia et calummas in os et faciem retundam. Verum quia semel res istuc delata est, pedem retroferre in causa tam bona, turpe fuerit. Ita enim me deformavit, ut si sileam omnia crimma agnoscere videar.

D Olearius tentavit per prolixas literas hac septimana pacificationem inter me et Aulaeandrum. Cui


page 23, image: cs023

licet nondum responderim, tamen ad te dissimulare nequeo, me mirari bonum virum velle quippiam tentare, cum ipsi nondum certo constet de Controversia inter nos, (ut ipse fatetur) et insuper tam multum tribuat affectibus, ut quicunque ejus literas legat, ipsum unam partem altercantem non conciliatorem agnoscat. Quia tamen ex bona intentione ista proficiscuntur, amicê etiam amicum tractabo, ubi per occasionem respondero. Bene vale cum conjuge et liberis, atque pro me ora. Salutant te omnes mei Collegae. 26. Maji raptim Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

D. Andreas Pauli 4 Maji Cassellis mortuus est.

Ad eundem.

S. in Dno. Noli existimare, Reverende mi Domine Compater, quod indigne feram, si rarius ad me literas mittant amici, aut quod inde suspicer ipsos animos suos erga me nonnihil immutasse. Ex meo enim ingenio alios judico, qui constantissime amo etiam illos, ad quos perraro scribo. Cumque nobis in nostro munere omne otium facile eripiatur, iniqvum foret ab occupatis ita strictim et rigide scriptores exigere, Gratum tamen (imo gratissimum) fuit, literis abs te visitari. Et quia intelligo, veterem collegam M. Felicianum denuo tibi adjunctum esse, utrique gratulor. Ut enim nota mala, mala optima; ita etiam et quidem multo magis nota bona, bona


page 24, image: cs024

optima, noti amici et Collegae optimi. Gratulor quoque Saxoniae, quod et hospitium praebet piis Christi Exulibus et promovet ipsos. Hoc dum in Saxonia fit, bene de DEI gratia et benedictione sperare licet. Aliquot Exulibus jam DEI beneficio est prospectum. Supersunt adhuc tres Diaconi Witebergenses, quibus DEUM alicubi jam locum praeparasse non dubito: quia tamen illum nobis nondum revelavit, mora aliquo modo molesta videtur. Sed expectandum cum patientia. Quo in loco sit nostra controversia, mea cum Hoffmanno M. Felicianus rectius exponet, quam ego scribere possim. DEUS, qui mirabiliter ducit suos, laetam, ut spero, dabit catastrophen. Antag onista enim se mitiorem praebere incipit. Exspecto itaque vel ultimum congressum, vel totius negotii compositionem. Utcumque quoque vestra controversia, de jure patronatus, componatur: nihil tamen periculi quoad tuam personam subesse spero. De tuo scripto, ejusque dedicatione, tunc meam exponam sententiam, ubi illud denuo videro, prout promittis. De Witebergensibus varia cogito, et varias deliberationes suscipio, necdum quid faciendum sit video, Silere durum est et acerbum, et ante tempus inclamare furem non conducibile. Christus Ecclesiae suae unicus Protector nobis in manus tradat, quod ipse factu utile et necessarium novit. Ego meo loco nec labores, nec odia, nec pericula subterfugio, dummodo non intempestivius aliquid moveatur, quod adhuc ad tempus reliquisse satius foret. Bene vale, et cum novo tuo Collega


page 25, image: cs025

Ecclesiam Göttingensem fructuose aedifica. Conjugem quoque et filiolum nostro nomine saluta Raptim Brunsvigae 16. Sept. Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Revocavit mihi bonus hic vir, vicinus tuus, Reverende Domine Compater, in memoriam versiculum illum Virgilii: omnis in Ascanio chari stat cura parentis. Video enim ipsum valde solicitum esse pro filio. Atque utinam filius non tantum diligentia, verum etiam felici progressu in studiis paternae solicitudini respondeat. Puto autem ipsum hospitium nactum satis commodum apud M. Andraeam, qui simul Inspector studiorum esse potest. Mihi vero nullae debentur gratiae, siquidem aeqvum est, ut probos et literarum amantes adolescentes pro virili promoveamus. De D. Hoffmanno et exitu controversiae, quid boni speremus? cum etiam optime dicta malitiose pervertat, subinde novas rixas excitet, et aperte Herbrandum atque Mageirum Eutychianismi atque Swenckfeldianismi insimulet? Ego satis diu hominis superbiam et maledicentiam toleravi: sed nec dum penes me stare permittam, quo minus pax Ecclesiae restituatur. Ob discessum Petraei non est, quod tristitiâ afficiaris. Ego DEUM precor, ut D. D. Seligeri adventus et Ecclesiae et Scholae apud vos sit auspicatior. Exemplar Ordinationis Ecclesiasticae alio tempore mittam. Hodie Bibliopola, qui


page 26, image: cs026

ea venalia habet, domo aberat. Fui superioribus septimanis Huxariae et Helemii ad Visurgim, ac parum abfuit, quin ad vos usque progressus fuissem. Sed quia Hamela et Hannovera quoque fuerunt visitandae, cursum itineris mei cum conjuge ad illas duas civitates deflexi. Alio fortassis tempore vos quoque visitabo. D. Selneccerus ante septimanam unam Hildesiam se contulit, ut novam suam functionem auspicaretur. Transiit hâc me absente. Libenter cum eo contulissem de formulâ quadam Pacificationis D. Hoffmanni, Vertrags-Notel/ quae circumfertur, et cui ipse cum D. Oleario subscripsisse dicitur. Ex qua formula metuo, ne plus contentionis quam pacis exoriatur. Salutationes, quas mihi injuogis, expediam, quamprimum fratres convenero. Nunc te cum conjuge, et liberis optime valere precor, et plurimam salutem meo conjugisque nomine nuncio. Dabam Brunsvigae 22 Octob. Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Reverende Domine Compater, cum hodie horâ primâ tuae mihi offerrentur literae, paulo ante nim. horâ duodecimâ a me discesserant M. Huterus Hildesiam, et M. Silbermannus Cellas, uterque a me Jena evocatus, spe acquirendae alicujus conditionis. Quâ tamen de re plura non scribo, conec vel certi quid cognovero, vel ipsi in reditu te salutent et M. Felicianum. Interim consilia et conatus


page 27, image: cs027

nostros tuis precibus juvabis, ne fiant irriti, neve sarcastici hostium triumphi confirmentur, quibus gloriati sunt, nunquam futurum, ut Exules Misnici deinceps commodis fruantur conditionibus. De Aulaeandro recte judicas. Interim vero non sibi tantum, sed et communi causae plurimum nocet, sed DEUS id ulciscetur. Visus est ad tempus quiescere: sed nescio quâ Epistola M. Friderici Petri irritatus, rursus insanire incipit. Superiori septimanâ integras lectiones rursus suis de Ubiquitate clamoribus replevit. Dicens, duas esse Lutheri Ubiquitates, et neutram se damnare, sed Jacob Andraeanam se non admittere. Item si Lutherus dicat: Corpus Christi est ubique; admittere se hoc. Sed si Jacobus Andreae id dicat, nullo modo tolerandum esse. Denique diabolicam esse Majestatem, (horresco referens) quam nos tradamus et tueamur. Sed dum ipse in impietate ita proficit, interim DEUS multis studiosis oculos aperit, quibus clamores ipsius quotidiani, dum animadvertunt eos ex mera calumniandi libidine et petulantia proficisci, sordere incipiunt. DEUM precor, ut tandem media ostendat, quibus huic scandalo atroci mederi possit. Quod Senatus vester privdegia sua tueri conatur, nec Petraeum ulterius tolerare, dum semel resignavit, meâ opinione non imprudenter agit. Si Senatus urbium aliquibus Immunitatibus gaudent, studiose curent, ut ne eas amittant. Neque enim nostro seculo civitatibus quippiam adjicitur, sed potius omnia eripiuntur, quae habere videntur. Bene vale, Conjugem, liberos et


page 28, image: cs028

M. Felicianum cum conjuge saluta, Brunsvigae 10. Decembr. Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Qui, Reverende Dne. Compater, adeo diligens es scribendo, oportet me quoque tibi respondere, licet hodierna die ob capitis gravedinem propemodum ad laborandum sim ineptus. Aulaeander meus extremam nunc adhibet contra me machinam. Nam alios atque alios Collegas per privatas literas solicitat, ut ipsos a me meâque sententia abstrahat. Sed hactenus et hi conatus fuêre irriti, et spero in posterum quoque futuros vanos. Imo puto ipsum hac ratione nostros permoturum, ut ne amplius sileamus, sed totam controversiam Ecclesiae Dei dijudicandam praebeamus. Hac septimana Witebergae habita est promotio quinque Doctorum, Calamini, Gundermanni, Schoenfeldii, et aliorum duorum, qui mihi non sunt noti. Amlungus unus ex praecipuis fuit hospitibus. Mirum, quod se ipsis non adjunxerit. Habes hic meum scriptum de Exorcismo; Sed fortassis illud chare mihi constabit. Etenim superiori septimana Princeps Anhaldinus misit Molmesdorffium ad meum affinem Christophorum, et Arresto detinere cupit, quaecunque illic loci habeo. Würde ohne Zweiffel um das Abzug-Geld zu thun seyn. Und müste ich zum wenigsten


page 29, image: cs029

1000. fl. im Stich lassen/ wenn es ihnen angehen solte. Sed spero, me per viam juris hanc violentiam repellere posse. Ita nimirum Satanas nobis objicit terriculamenta, ne nos turbatoribus opponamus. Verum quid faciamus? Veritas defendenda est, si maxime non tantum fortunae bona, sed ipsum corpus aufferre cuperent. Hac ratione me non compescent, Gratulor tibi de filia, faxit Deus, ut sit et maneat vas gratiae et gloriae. Ego tantundem a Deo exspecto. Quod superest, tibi tuisque ab Immanuele nostro felicissimum annum reprecor: is nos omnes regat et gubernat, quo ipsi grata, auditoribusque nostris salutaria dicamus et faciamus, Amen. Saluta conjugem, liberos et M. Felicianum. De profectione mea ad vos noli solicitus esse, es kan noch wol in diesem Jahr nichts daraus werden. Vale 29. Febr. Ao. 91

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. quem precor, ut novum hunc annum tibi tuisque, adeoque toti Ecclesiae salutarem et felicem efficiat. Reverende Dne. Compater, de silentio tuo, licet diuturno et mihi non parum molesto, satis mihi es excusatus. Ut enim nolim alios de mea erga se benevolentia dubitare, etiamsi interdum in officio scribendi remissior sum, ita nec ipse facile sinistras de aliorum silentio suspiciones concipio. Quod vero Deus tam miram rerum commutationem


page 30, image: cs030

in Misnia exeitavit, merito grata mente agnoscimus, et cum Davide canimus: Bonum est confiteri Domino, et psallere nomini tuo, Altissime. Ad annunciandum mane misericordiam tuam: et veritatem tuam per noctem etc. Interim tamen cum magno DEI timore, et nominis ipsius invocatione in hoc negotio reformationis versandum erit. Primarius enim turbarum istarum autor nondum mortuus est. Et metuo, ne plerique in Misnia, magis ex carnali affectu, quam sincero pietatis amore adversus Calvinianos tumultuentur. Ideo cum magna solicitudine illam causam agi optarim. Jucundum quoque fuit cognoscere summam Wolfferbyti actorum: at jucundius et magis gratum fuisset, si tum urbem ingressus coram ista retulisses. Sed fortassis aliquid tribuendum fuit admonitioni illi, qua tibi interdictum fuerat, ne frigidam suffunderes inter Hoffmannum et me. Qua de causa etiam ipse Basilius et alii coguntur a mea abstinere consuetudine, licet non ignorem, ipsos non male erga me esse affectos. Presserunt tamen me satis iniquâ sentemiâ, et quidem id fecerunt illi, de quibus mihi longe meliora polliceri debuissem. Verum sententiam istam nunquam recepi, (neque enim ego hanc causam unquam Illustrissimi judicio submisi.) nec ut eam recipiam Wolfferbytenses ulterius urgent. Induciae ergo esse videntur inter utrumque. Superiore mense Decembri fui Wolfferbyti, comiter et amice a Consiliariis sum exceptus et dimissus, nec animadverti ipsos vel ob hanc etiam Controversiam alieniore in me esse animo. Quis


page 31, image: cs031

tuarum rerum status sit intellexi. Est is sane non contemnendus. Quanquam, si te non ad certum annorum numerum obligasses, fortassis nune in Misniam revocari posses. Eâ enim de re cogitationes aliquas ab aliquibus susceptas cognovi. Quanquam, quid de revocatione unius aut alterius statui debeat, adhuc valde dubitem. Nam et meam desiderarunt operam, cum ad nutum et voluntatem protinus responderem, me jam relinquunt et missum faciunt. Quod tamen non aegre fero, sed piis precibus et votis illam causam Deo commendo, et dico: FIAT voluntas Domini Altissimi. De D. socero tuo nihil cognovi amultis septimanis, Spero tamen et ipse nunc ejus res fore loco longe tranquilliori. Pro exercitiis transmissis ago gratias. Remitto refutationem Anhaldinorum. Bene vale, et tuos nostro nomine saluta. Dabantur Brunsuigae 15. Jan. Ao. 92.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Reverende vir, Compater et frater in Christo honorande. Vivit apud nos honestus civis, Conradus Haberland, et literatorum amans et literatus ipse, qui filios suos, optatissimae indolis ac spei pueros, in Paedagogium vestrum confirmandorum studiorum suorum gratia ablegare constituit. Licet autem ibi habeat affinem, D. D. Mühlradium, et constituerit alium quempiam privatum praeceptorem M. Basilium Michaelis, qui ad inspectionem et


page 32, image: cs032

gubernationem studiorum et morum horum duorum ipsius filiorum sufficere videri possint. Tamen persvasit sibi, plurimuro filios suos in officio continere posse, si intelligant, te quasi Inspectorem illis duobus superadditum esse. Qua in re ipsi consentio, ut qui quotidie experiar, multitudinem Inspectorum apud juventutem non esse superfluam. Quoniam vero ipsi nulla tecum intercedit notitia, me diligenter rogavit, ut scriptis ad te literis, hosce duos suos filios Henningum et Conradum diligenter tibi commendarem. Id quod ipsi ceu amico meo inde a primis annis, quibus huc veni, denegare non potui. Etiam itaque atque etiam te rogatum velim, ut hosce duos ita tibi commendatos esse patiaris, ut quos quam diligentissime commendavi. Animadvertes ipse, eis inesse indicia excellentis ingenii, quapropter ut recte instituantur, ne vel phanaticis favere incipiant, neve pravorum consortiis corrumpantur, plurimum interesse arbitror. Quodcunque igitur in ipsis recte informandis impenderis, non te poenitebit. Et ipsum etiam parentem, si quando in ejus familiaritatem perveneris, tali benevolentia dignum esse deprehendes. Res Ecclesiae nostrae jam sunt satis tranquillae. Quamdiu autem tales sint futurae, DEUS novit. Nam Gasmerus noster lethaliter decumbit, quo nobis erepto jacturam facimus fidelissimi Collegae. Advenit jam ad nos novus Syndicus, D. Naevius, quem Calvinianum esse omnes affirmant. Qui, quid novi apportaturus sit, dies docebit. Ego quoque revocor Witebergam. Et quidem tam ab Academicis quam


page 33, image: cs033

ab oppidanis ejusmodi invitor literis, ut propemodum in animum induxerim, quod Vocationi velim parere, nisi nostri meam operam ipsis ad certum tantum tempus locare velint. Hac horâ a M. Felicianio literas accepi, ex quibus cognosco Ecclesiam Hertzbergensem pristinae restitutam esse tranquillitati: Et Sehusio cum Ockelio injunctum, ut ad festum Paschatos inde migrent. Constitueram hoc autumno te visitare, et inde Einbeccam usque excurrere, sed mirabiles illae Misnicarum vocationum reciprocationes me domi detinuerunt. Fortassis aliquando Witebergae conveniemus. Dux noster Ernestus superiori septimanâ patriae Gubernator communibus votis electus et declaratus est. Faxit DEUS, ut religionis et regionis amans cum pace eam administret. Bene vale cum Conjuge et liberis, quibus et ego et: mea etc. salutis plurimun nunciamus. Dabam 27. Sept. Anno 92.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Reverende vir, Domine Compater et frater in Christo honorande. Ex adjunctis libris cognosces me Tertium Tomum Locorum Theologicorum D. D. Martini Chemnitii inclyto Senatui vestro (ut et aliis quibusdam) dedicasse Quod me um propositum anne sereno vultu suscepturi sint, Dominus novit. Cui ipsi quoque cognitum est, quod, quicquid hac in re a me factum est, bono id animo factum


page 34, image: cs034

sit. Quia vero non habeo quenquam, qui hanc mihi et haeredibus Chemnitianis praestat operam, ut librum Senatui offerat, te rogare volui, ut haud gravatim eam in te provinciam suscipere velis, et simul tum studium nostrum, tum ipsum etiam opus commendare. Quod si abs te impetravero, faxo, ut vicissim meam promtitudinem experiaris, Si quid responsi Senatus vester amplissimus dederit, id commoda occasione ad me mittere poteris. Quod res meas attinet, ego adhuc animi dubius pendeo, utrum hic mansurus, an vero Witebergam commigraturus sim. Deliberatum apud nos est menses aliquot, et jam praesto sunt legati ab Academia et Senatu huc missi, qui hoc negocium tractant, nec dum ad finem perduxerunt. Spero tamen hâc septimâ certi quid decretum iri, quod ut DEUS sancto suo Spiritu clementer regat, ardentibus eum votis precor, quibus ut tua quoque vota adjungas summopere oro. Bene vales. Dabantur Brunsvigae 22. Octobr. Anno 92.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Magnifice depraedicat tuam humanitatem et benevolentiam Haberlandiorum pater, quâ filios suos ob meam commendationem complectaris. Quo nomine ego reverenter tibi gratias ago. Gratum enim est etiam alios intelligere, quanti facias meam amicitiam, et quod propter me etiam aliis benefacere


page 35, image: cs035

cupias. Rogo autem, ut constanter in eo pergas, illosque adolescentes interdum officu sui commonefacias. Prodest id, si non ad alia, certe eo, ut non tam facile juvenibus istis postea Calvinianorum naeniae allubescant, ubi inter peregrinos venerint. Ad nostros vero homines fructus iste redundat, ut vel tandem magis magisque experiantur. Quam imprudenter (non dicam impie) superioribus annis fecerint, quod ob metum Crellii Dresdensis te in Ministerii nostri ordinem cooptare noluerunt. Verum nec illud citra DEI voluntatem factum, in qua merito acquiescimus. Interim tamen non negavero, me paene te Göttingensibus invidere, et de te alio traducendo cogitare. Non tam propter ipsos Göttingenses, quibus alioquin optima quaevis opto, quam propter dona tua, quae in auditorio 30 vel 40 adolescentum consenescere nolim. Unum autem hactenus obstitit, scil. quod audivi, te ad certum annorum numerum iisdem obligatum esse. Qui quantus sit, peramanter te rogatum velim, ut mihi significes. Quo cognito, plura tibi de meo consilio aperiam. Quod me, measque res attinet: sum Brunsvigae et non sum. Quomodo enim plene essem, qui annum integrum binis Vocationibus et Lipsiam et Witebergam versus ita sum fatigatus, ut modo eundum, modo remaneadum existimarim, et etiam nunc dubitem, utrum ex illis duobus sit futurum, Puto tamen Witebergenses suae revocationis tam graves et necessarias habere causas, ut ulterius ipsis refragari non possim, quo minus ad minimum per


page 36, image: cs036

duos annos meam ipsis addicam operam. Maxime si denuo apud Senatum nostrum institerint, id quod propediem futurum autumo. Sed de his forsan proxime plura. Jam bene vale, et conjugem atque Collegas meis verbis reverenter saluta. Brunsvigae 2. Dec. Anno 92.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Reverende mi Domine Compater, frater in Christo dilecte. Recte facis, quod me literis tuis visitas, dum vicini sumus. Spero tamen te etiam Witebergam scribendi occasiones habiturum, quas, ubi habueris, ne negligas, per veterem et constantem nostram amicitiam rogo. Vere autem ita est, uti scribis quod DEUS me etiam in hac mutatione mirificet, Mirabilius enim fere jam dimittor, quam ante quinquennium Witebergâ. Mimisterium, plerique Senatorum, adeoque tota pene urbs uno ore clamat, meam operam tantum ad biennium elocari debere Witebergensibus, nec me plene dimittendum esse, neque ego illis refragor. Et tamen dimittor. Miraberis quî istud fiat. Sed mirari desisteres, si omnia et singula narrari audires, quae partim calamo non sunt concredenda, partim prolixiora, quam ut Epistolae brevi includi possint. Hoc tantum scito, me in toto hoc negotio non tam cunctatorem, quam mere passivum subjectum fuisse. Omnino itaque statuo, DEO ita visum esse, cujus voluntati me


page 37, image: cs037

obtemperanter submitto, ipsumque precor, ut neutri parti, sive Brunsvicensi Ecclesiae sive mihi istam mutationem detrimentosam esse velit. Neque enim caret solicitudine et anxietate res haec universa. Non quidem quoad fratres Colloquii, qui omnes et singuli constanti amore me complectuntur, excepto eo, cujus mentionem fecisti. De quo ut antehac bene speravi; ita nunc non desunt, quae me dubium reddant. Dabo tamen operam, ut, quoad ejus fieri possit, Satanae molitionibus adhuc ante discessum occurram etc. Pro libro transmisso maximas gratias ago. Recte fecisti, quod eum tuis Dominis dedicasti. Illos 40. Joachimicos a nostris non accepisses. De D. Helwigio inquisivi, sed in quoscunque incidi, illi referunt sibi hominem non esse notum, nec meminisse, quod hîc Rectorem egerit. Puto igitur erratum esse vel in nomine vel in loco. Habemus hic in Schola Cathariniana Rectorem M. Carolum Bumannum, qui qualis sit, ex Haberlandis cognoscere poteris. Ille fortassis non nullas sibi causas habere videtur, ob quas hinc discedere exoptet. Et videtur ille ad gubernandum paedagogium aliquod, et urgendas operas Scholasticas non ineptus. Cogita igitur de eo, si forsan Witebergae (ut puto futurum) nihil efficeretis. Hoc tamen abs te peto, ne quisquam experiatur, me ipsum tibi nominasse. Nollem enim a Brunsvicensibus in eam vocari suspicionem, quasi ipsis fideles ministros eripere velim. DEUM precor, ut vobis utilem et pium hominem monstret. Bene vale, et conjugem


page 38, image: cs038

ex nobis saluta. Raptim 13. Febr. Anno 93.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Omnino verum est, Reverende mi Domine Compater, quod praeter voluntatem Ecclesiae meae ab auditoribus abstrahar. Sed haec est potestas tenebrarum, quod ii, qui initio praetenderunt, hanc Ecclesiam ne ad octiduum quidem meâ praesentiâ carere posse, postea aliis practicis Senatui persvaserunt, ut me penitus dimitteret. Quid faciam ego aliud, quam ut DEO non tam ducenti quam trahenti obsequar? Is providebit huic Ecclesiae, ne propterea dammum aliquod patiatur. Quanquam ille ipse Diabolus, qui impedivit, quo minus tibi in hac Ecclesia locus concederetur, totum quoque hoc negotium tractet. Certe, si tu Collega mihi additus fuisses, nunquam eo res prolapsae fuissent. Sed ferenda sunt haec, siquidem mutari non possunt: neque volo querelis cor tuum vulnerare. Vicem tamen Ecclesiae hujus florentissimae ipse doleo, de qua omnes, quotquot de meo abitu audiunt, male ominantur. Et tamen neque per me stat, neque per ministerium (plerosque intelligo) quo minus etiam hodie aequis conditionibus transigi possit, quod tota Ecclesia magno conatu quaesivit. Sed unus malus homo tantum boni impedire potest. DEUS videt et judicabit. De Helwigio ulterius inquiram. Hodie


page 39, image: cs039

oblivioni tradidi. Non tamen opus est, ut nostri M. Caroli apud quemquam mentio fiat. Nam ante paucas septimanas nostri Hagenses ita cum ipso transegerunt, ut intelligam ipsum hic perseverare velle. Poteritis itaque D. Hunnii responsionem exspectare, quam, si Witebergam venero, ipse maturabo. Prudenter fecisti, quod te turbis istis non immiscuisti. Et intelligo D. Basilium te amare, id quod nuper, cum ei adessem, non obscure prae se tulit. Ego vero una cum ipso idem sentio, optarim te Göttingâ ad alium locum pertrahi posse. Et si Senatus noster ad biennium me dimisisset, (sicuti tota civitas, ut id fiat, exoptat) tunc tuae obligationis anni ad finem percurrissent. Sed quis novit, quid DEUS, qui mirabilis est in operibus suis, adhuc sit facturus? Laborem tuum magnopere probo. Optarim enim Lutheri nostri scripta rursus juventuti commendabilia reddi, quod tali Synopsi Locorum Communium fieri potest. Scio quoque Dn. Eilardum, aulae Cellensis Concionatorem, consimilem laborem sub manibus habere. Puto tamen neutrum alterius laborem impedire posse. Tibi de filiolâ recens natâ gratulor una cum conjuge mea, et DEUM precor, ut sit vas gratiae et misericordiae. Bene vale, et conjugem nostro nomine saluta. Raptim 3. April. Anno 93.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Reverende Domine Compater, breviter significo, me adhuc hîc versari; et versabor


page 40, image: cs040

(volente Domino) ad festum Paschatos usque. Inde me conferam Witebergam. Orandus autem est DEUS, ut et ist hic meis laboribus benedicat, et hîc vigilet, ne Satanas res Ecclesiae turbare incipiat. Quâ in re ut piis tuis votis me juves, etiam atque etiam rogo, Profecto in hac mea mutatione rursus multa difficilia, obscura, occulta et arcana coincidunt, quae, quid portendant, ego non assequor. Tempus autem revelabit, quid DEUS sub hac mutatione constieuerit, quod ut Ecclesiae huic et mihi in bonum cedat, unice opto. De te non omnes cogitationes abjiciam. DEUS autem dirigat eventum. Bene vale et me ama, atque pro me ora. Brunsvigae die Polycarpi Anno 93.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Dno. Intelligo, Reverende Domine Compater et Frater in Christo dilete, tibi legitimam vocationem ad Ecclesiam Brandenburgensem obtigisse, Essi autem honorificum hoc est: senatus illius de Te judicium; pie tamen et prudenter fecisti, quod certas et graves ob causas universum negotium ad tempus suspendisti, quo maturâ praeeunte deliberatione, quid faciendum vel omittendum esset, decernere posses. Interim ego rogatus sum, ut, quoniam post hasce ferias iterum tecum tractabitur, tibi auctor sim, ne tuam ope am Ecclesiae Brandenburgensi denegare velis. Sane pro meo erga Te amore et quia


page 41, image: cs041

illi celebriori ecclesiae probe consultum cupio, libenter illud facerem: Siquidem DEO nos vocanti obtemperare, et locum mutare non est impium. Verum fides mea et affectio, qua et Electori et omnibus Ecclesus Electoratus, inprimis autem Hertzbergensi, libenter obstrictus naneo, me ferme impediunt, quo minus magnopere hortari possim, ut stationem mutes. Metuo enim, ne tibi discedenti succedat iste Diaconus tuus, non ita pridem [gap: Greek word(s)] incipiens, Metuo item, ne hoc meum suffragium ita accipiatur, ac si post meum discessum omnes recte sentientes, pios et doctos Theologos Electoris Ecclesiis subtrahere velim. Cum potius statuam ipsam necessitatem postulare, ut, si quam plurimos bonos viros ad illas mittere possem, id facerem. Quid igtur faciamus? Mediâ ingrediamur via, et tentemus, an talem consilii nostri rationem invenire possimus, qua nec vidua relinquatur Brandenburgensis, nec cum periculo Hertzbergensis deseratur ecclesia. Quod meâ opmione hac ratione fieri posset. Si de fuccessore bono ac fideli esses certus atque a Senatu Hertzbergensi impetrare posses, ut ad suae Ecclesiae gubernationem Witteberga evocaret vel M. Hütterum, vel M. Grunerum: ita tamen, ut his vicissim succederet vel M. Philippus Gallus, vel M. Felicianus Clarus: tum Tuam operam Brandeburgensibus condicere tuto et absque conscientiae laesione posses. Sin hoc obtinere non posses, adeoque periculum foret, ut ejusmodi homo succederet, qui quae Tu aedificasti destrueret, tum tibi autor sum et svasor, ut in ea statione,


page 42, image: cs042

ad quam quoque legitime evocatus es, constanter maneas neque locum mutes. Licet enim Deus eos, quorum opera in sublimi et illustri loco aliquando uti vult, per varia experimenta evehere soleat: tamen idem etiam suo tempore nonnunquam suos per saltum (ut in Academiis fit) promovet. Is aliquando tam Hertzburgi te invenire poterit, quam alibi. Ego enim nondum de bono statu Ecclesiarum Electoralium desperavi: quod si haec nubecula, quae jam ad tempus nos tristes et sollicitos reddit, transierit, dubium non est Soli Evangelico rursus suum locum concessum iri. Et si Elector aliquando evigilarit, motus jam exortos facile et prudenter (ut Christus in Evangelio) divina gratia ad jutus sedabit. Et ob hanc spem, quam alo, te tuique similes complures in Electoratu manere cupio. Inter scribendum mihi incidit, aulam ad se recepisse facultatem Superintendentes Ecclesiis praeficiendi: atque hanc ipsam ob causam eo circumspectius Tibi agendum erit, ne noceas Ecclesiae fidei tuae commissae. Quod si vero tu hanc vocationem omnino; abnueris, da operam, ut Brandeburgensibus commendes M. Christophorum Grunerum, hominem ut sincerae confessioni cum zelo addictum, ita eleganter doctum. Neque enim mihi dubium est, quin cum laude et utilitate Ecclesiae Brandeburgensi praeesse possit. Nosti quas ob caussas a Philosophis Wittebergensibus aliquibus injusto odio prematur, et metuo, ne aliquando bono viro noceant, itaque si cum honore alio promoveri posset, id fieri optarim. Spero quoque facile obtineri


page 43, image: cs043

posse, ut praedictorum Magistrorum unus ipsi subrogetur. Hac ratione, mea opinione, singulis illis Ecclesiis, absque tamen alterius incommodo, prospectum foret. Haec ego bono animo scribere volui: quia vero nonnunquam etiam optime cogitata male eudere possunt, DEUM precor, ut is universum negotium ad sui nominis gloriam et Ecclesiae aedificationem dirigat. Meum exemplum multos in recipiendis vel rejiciendis novis vocationibus cautos reddere potest. Bene vale cum Conjuge et filiolo. Meisque verbis tuos Consules, Collegas, aliosque bonos Viros, vicinos item et inter hos maxime Praepositum et M. Vitum, quibus ante annum hac die affui, peramanter salutes. Mea quoque Conjux te tuamque diligenter salutat. Iterum vale. Dabantur Brunsvigae Feria III. Pasch. An. 88.

T. ex animo

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende vir, Compater, amice et frater in Christo dilecte. Quod D. Mirus mihi Dresda discedenti ipsique valedicenti praedixit, inquiens: Mi Polycarpe, cogita Te esse Jofephum a DEO praemissum Brunsvigam, ut fratribus pares locum; id ut spero in te primo implebitur. Etenim per intermedias aliquas personas tui apud primarios nostros in Archaeopoli feci mentionem, ac tantum perfeci, ut intelligam ipsos exoptare, ut te videre et audire possint. Quare, ut nuper per literas monui,


page 44, image: cs044

ut arrepta aliqua occasione ad me transires, quo tentare possemus, quid DEUS porro de tuo ministerio in Ecclesia sua utendo decrevisset: ita denuo missa hac Epistola moneo, ut exactis feriis Bacchanaliorum, ad 14 circiter Febr. te mihi sistas. Non tamen alia specie, quam ac si me amicum veterem visitares. Ego postmodum de sumtibus ero sollicitus. Fortassis non frustra iter hoc institues. Atque licet prima vice non consequeremur eum finem, de quo in proxima Epistola scripsi: tamen quia ipse nosti omnia habere suum tempus, et DEUM pro suo beneplacito, prout conducit aedificationi Ecclesiae, stationes omnes singulasque distribuere, quodcunque a DEO propitio offerretur, illud minime negligendum erit. Quod si Dominum Socerum comitem tibi adjungere volueris, ipsique domo abesse licuerit; mihi ingratum futurum non est, ut ea ratione piis Colloquiis nos invicem recreare possimus. Haec tamen, de quibus tibi scripsi, nemini communicabis, Nolim enim cuiquam ante justum tempus illa innotescere. Bene vale, meisque verbis Conjugem, D. Socerum et matrem reverenter saluta. Id ipsum ut facias, mea conjux petit. Dabantur Cal. Febr. Anno 89. Quo die ante annos duodecim Wittebergam veni, ab Electore missus et praesentatus in Pastorem. Wo mag ich wohl von hent über zwölff Jahr wieder seyn? Iterum vale.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.



page 45, image: cs045

Ad eundem.

S. in Domino. Etsi non dubito, Reverende Domine Compater, te alteras meas literas jam accepisse, ac proinde paratiorem esse, ut ipse me convenias, quam ut meas literas expectes: tamen ut novisse posses (si fortassis iter nondum ingressus esses) tuas recte curatas esse, eadem hora, qua tuae mihi sunt oblatae, hanc schedam rescribere volui. Recte igitur facis, quod Dei manibus committis rerum tuarum sortem, neque nimis acerbo animo fers id, quod adversi obtigit. De caetero Deus pro te satis erit sollicitus, ut aliquo te deducat, ubi forsan majori cum fructu Ecclesiae in servire poteris. Cumque Deus per media agat, ego sane, si is me pro medio et organo uti voluerit, dabo operam, ut nec studium nec voluntatem mihi defuisse intelligas. Bene vale, conjugem, Dominum Socerum, matrem et alios amicos reverenter saluta: et quod si hac profectus fueris, recta in aedes meas diverte. Dabam 10. Feb. Anno 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende vir, Compater et frater in Christo dilecte: aliquanto serius, quam velim, Praefatio Reverendi Tui Domini Soceri allata est. Etenim plerique omnes nostri mercatores et bibliopegi ante biduum, pauci hodierno mane Francofurtum abierunt, ita ut ne unus quidem restet, per


page 46, image: cs046

quem transmitti possit. Ego vero Epitomen illam historicam ante octiduum praemisi, quanquam per currus onerarios, ita ut ipse suspicer eam Mercatores nostros non praeventuram. Retinui igitur praefationem, prima occasione oblata eandem illuc submissurus. Dum vero eam vel saltem intuitus sum, animadverti Dominum socerum aliud tempus observasse, quam cujus nos rationem habunnus. Ego existimaram, dandam operam, ut senatus noster intelligeret, Te hanc Dedicationem adornasse, antequam vel suspicio de Tua mutatione incidisset: (id quod etiam res est) at Domini soceri Praefatio eo die data est, quo jam nobiscum fueras, praeterquam quod etiam videre licuit in ea haec verba: Gewesenen Superintendenten zu Hertzberg etc. Sed puto me non peccaturum, si inter revidendum, quod hanc circumstantiam attinet, quaedam mutem, et ad nostrum propofitum accommodem. Te salvum et incolumem domum reversum esse laetor: quod vero satis lutulentus domum reversus es, non miror, aliud enim anni et tempestatis qualitas non promittebant, et ante haec tempora consimilem iter facientium fortunam expertus sum. D. Basilio tuo nom. ne gratias agam, quamprimum per occasionem licuerit. Quod vero tu cum Domino socero tam enixe gratias agitis, pro nescio quibus beneficus, opus non est: Si quid a mea tenuitate profectum esset, quod tibi gratum fuisset, mihi sane esset gratissimum. Spero autem Deum commoditates et occasiones monstraturum, quibus meam erga Te benevolentiam pluribus Tibi Tuisque


page 47, image: cs047

declarare possim. Quanquam negotium universum ipse quoque Deo commendem, qui unus et solus novit, quid ad nominis ipsius gloriam et Ecclesiae aedificationem cedere possit. Hodie, quantum intelligo, Domini nostri in Veteri urbe congregati de stationibus vacantibus complendis deliberarunt, quid decreverint, nondum constat. Haec paucis rescribere volui, rogitans ut Reverendum Dominum Socerum, matrem, conjugem et liberos meis meaeque conjugis verbis reverenter et amanter salutes. Bene vale. Dabantur 9. Martii Anno 89.

D. socerum probe excusatum habeo, quod nihil literarum scripsit. Ego certe ob visitationes scholarum et alia negotia continua, quae superiori septimana me exercuerunt, ita sum defatigatus, (vel potius piger factus) ut vix literam ducere valeam.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus,

Meus Polycarpus interea dum discessisti ex variolis decubuit, sed Dei beneficio pristinae restitutus est sanitati.

Ad eundem.

S. in Domino. Dum occupatus sum, ut scripto respondeam Senatui, ad quosdam Articulos mihi propositos, quibus munus Superintendentis legitime mihi deferunt, quod scriptum adhuc ante prandium absolvendum est, en accurrit hic tabellarius, afferens mihi Tuas literas, quas cum summa delectatione legi,


page 48, image: cs048

et responsum urget, cum recta rursus urbe excedere et Hornburgum reverti velit. Ex manibus igitur depono scriptum meum, tuas lego et hoc quicquid est breviter respondeo. Primo D. Socer de silentio apud me probe est excusatus. Deus res Consistorii feliciter gubernet! Deinde quod capitis mei gravedinem attinet, illa jam est Dei beneficio sanata, es ist nur ein böser Ubergang gewesen. Tertio, negotium tuae vocationis jam quiescit, quia interea incidêre tractatus de me vocando ad munus Superintendentis. Qui tamen ipsi tractatus sequenti septimana rursus suspendentur, quia ad Ducem Luneburgensem mihi commigrandum erit. Tu igitur etiamnum qualemcunque moram patienter feras: Et prout ceciderint deliberationes, ego ad earum exitum bona fide tibi referam et consulam, quid fortassis faciendum vel omittendum sit. Deus gubernabit negotium universum et ad felicem exitum diriget, de quo non diffido. Interim nec D. Socero fortassis molestum erit, licet diutius apud ipsum haereas. Typographus Francofurdensis libellum tuum recepit, impressionem ejus promisit, et spem fecit, se negotium absque cunctatione expediturum. Haec broviter respondere volui: siquidem ad meam scriptionem rursus propero. Et simul significo, omnes meos liberos ex morbillis decumbere, daß ich also einen rechten Spital zu hause habe. Quanquam Deo gratias agam, quod satis clementer nos tractat, ut sperem insos facile hunc morbum superaturos. Bene


page 49, image: cs049

vale et tuos omnes nostro nomine saluta. Dabantur 12. Apr. Anno 89.

T. in Domino

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende Domine Compater, amice et frater in Christo dilecte. Prae dolore simul et indignatione vix quicquam scribere possum: scribendum tamen, ut ipse quoque cognoscas, quid tandem de vocatione tui ad nos decretum sit, sicuti ego ante horam demum id cognovi. Non tantum ego hic turpiter spe mea excidi, et vota ac desideria; totius Senatus in Veteri urbe sunt rejecta, Ministerii insuper totius consilium spretum: verum etiam apud te in suspicionem vocor, quasi de tua innocentia dubitans, subdole bona verba tibi dederim, et alibi contra Te inquisiverim. Itaque video ex tota hac actione, cujus causa multas septimanas non paucas molestias sustinui, (non quidem praecipue propter te, sed propter Ecclesiam nostram, cui optime prospectum cupiebam) multum alium ad me fructum redire, nisi quod cogor carere praesentia ejus, quem mihi prae fratre conjunctum cupiebam, quod indignationem provocavi eorum, quorum metum ignavum et de generem argui et reprehendi, quod denique integritatis et bonae fidei existimationis jacturam feci apud cum, cui me semper optime cupivisse testis est is, quem nemo fallere potest. Quid igitur faciam? Deo committenda estres omnis, absque cujus nutu


page 50, image: cs050

et voluntate ne minutiora quidem accidunt, et proinde et hoc ab ipso ita gubernatum esse non dubito, qui etiam suo tempore nobis fructus meliores et utiliores hujus exitus monstrabit, quam nunc intelligere queamus. Caeterum ad rem. Quis fuerit exitui tam diuturnarum et multiplicium deliberationum de tua vocatione, ex literis vel senatus Archaeopolitani vel praesidum templi cognosces. Nolui enim in me recipere illud negotium amplius, siquidem ejus catastrophe mihi usque adeo fuit acerba. Tuum fuerit istius Senatus declarationem optime consulere, qui certe et optime erga te semper fuit affectus et causam Tuam sedulo egit, subinde laetiorem exitum exspectans. Quod autem meam Epistolam concernit: satius quidem fuisset, M. Felicianum secum retinuisse, quae ipsi scripsi, nec tibi apud eum nocere potuerunt, quam quod eadem ante tempus Tibi communicavit. Tum neque sinistrae suspiciones apud te contra me fuissent exortae: nec mihi opus esset ulla jam apud te Apologia. Veruntamen innocentia mea apud quemvis optima erit Apologia. Equidem literas illas abs me scriptas esse nequaquam inficias eo: sed eo nomine abs me scriptas esse, quasi diffiderem Tuae causae, et quasi non ampilus recto pede te adorirer, sed oblique et per cuniculos rem agerem, ab aliis sciscitando, quae abs te rectius cognoscere potuissem, in eo graviter erras. Nam si informatione aliqua in tua causa mihi opus fuisset, tum sane recte abs te illam petiissem: at non opus erat informatione, sed testimonio de tua innocentia, quod


page 51, image: cs051

ipse tibi dare non potuisses, verum aliunde petendum erat. Quis vero certius et fidelius daret quam Tui Collegae? Quod ergo ab illis idem exegi, nequaquam vitio vertere potes. Quid autem me permoverit, ut illud peterem, jam audies. Nosti urbem nostram in quinque Curias, seu Weichbilde dispertitam esse. Cumque jam locus vacet in Curia veteris urbis, hujus Senatores te prae aliis, cum consensu Ministerii, in suae Ecclesiae ministrum elegerant. Postquam vero res relata ad reliquas curias, prout est moris et consvetudinis, earum Consules et Senatores postularunt, ut, antequam de tua vocatione certi quid decerneretur, prius ex Academia vel Consistorio Witebergensi de causis dimissionis Tuae certi quid cognosceretur, alioquin si absque eo esset, se in vocationem consentire non posse. Hoc decretum ad me defertur. Ego moneo, non esse consultum ut id fiat, siquidem ad Academiam tua dimissio non spectet, neque ea causam alienam suam sit factura, et Consistorium absque dubio quasvis causas sit collecturum, quibus suam intempestivam dimissionem excuset. Speraram, me hac ratione illud decretum impedire posse. Reditur ad me et significatur, omnino scribendum esse, et ratio hujus erat, quod Witeberga huc scriptum esset, M. Theodosium minus pacis fuisse amantem et studiorum etc. et quae seqvuntur. Nam illa verba ex alterius cujusdam Epistola huc sunt transscripta. Quid facerem? Cum viderem satisfaciendum esse voluntati Senatus, svasi ut literae scriberentur Hertzbergam, ad tuos Collegas,


page 52, image: cs052

et duos Consules, ex ipsis Senatum nostrum quam certissime rei veritatem experiri posse. Et certus ego eram, te optimum inde consecuturum testimonium. Placet Dominis meis consilium, sed petunt ut ego scribendi provinciam suscipiam. Quod ipsis honeste denegare non potui, maxime cum singularem tui amorem et desiderium apud Archaeopolitanos deprehenderem. Scribo igitur, sed alienam sustinens personam. Quare ita scriptionem accommodare coactus fui, ne incurrerem in suspicionem, quasi ego tui patrocinium in me hic recipiens, etiam aliunde vellem pro te testimonia et suffragia emendicare. Hanc ob causam me satis alienum a tuae causae patrocinio simulare coactus sum: et si tum verba incidissent, quibus me alieniorem ostendere potuissem, ea quoque adjecissem. Non ut ista fraudi essent tuae vel personae vel causae, sed ut testimonium innocentiae tuae plus ponderis habere posset et autoritatis. Et consimiles prope modum literas etiam ad duos Consules, imo etiam Wittebergam ad Philippum scripsi. Et quemadmodum ego non dubitavi, te ab illis optima consecuturum testimonia: ita fateor omnium honorificentissima tibi esse communicata ab Hertzbergensibus. Philippus autem nihil respondit ad rem: se excusabit per alium. Et speraram ego, haec duo testimonia tanti fore momenti, ut absque impedimento vocatio tua adornaretur. Sed a reliquis quatuor curiis non fuerunt admissa, quia decretum erat, ut Witebergam ad Consistorium scriberetur, non Hertzbergam. Nam prioris decreti


page 53, image: cs053

mitigationem Archaeopolitani inconsultis reliquis curiis admiserant, ideoque illam ratam habere noluerunt. Urgent itaque iteratam scriptionem ad ipsum Consistorium, et quae fiat nomine ipsius Senatus. Literas ego conficio nomine Senatus Archaeopolitani, quia (quod in aurem Tibi dictum velim) vix audebant aliis fidere. Ego adjungo literas ad D. Limmerum et Trachstedium, hortor ne quid dent affectibus, cum non ignorent, quale antehac habueris in nostro Consistorio testimonium. Hi ne gry quidem respondent, sed per affinem se excusari petunt. Causas quis non intelligeret? Respondet tandem Consistorium, sed nescio quid. Summa tamen est, quod nihil ad rem respondent: undequaque causas, quibus se ornent, te gravent, corradunt: et tandem Senatum nostrum tantum non rident. Perturbant haec Senatum Archaeopolitanum in tantum, ut ignorent quid verum agant, maxime cum hoc responsum allatum sit, me absente in aula Cellensi. Post reditum mecum consultant, quid agendum sit, se de toto negotio paene desperasse. Nam si reliqui videant literas Consistorii, nullam spem esse de vocatione Tui. Svadeo ut res deferatur prius ad Ministerium quam ad Senatum. Placet ipsis Consilium. Postero die convoco totum Ministerium, literas omnes, quarum satis multas in hoc negotio habeo, propono: nec Consistorii responsum supprimo, eorum consilium nomine Senatus expetens. Re audita omnes uno ore svadent, neglectis literis Consistorii, testimoniis Hertzbergensibus insistendum, et reliquas Curias urgendas esse, ut absque mora et tergiversatione


page 54, image: cs054

in vocationem consentiant. Et ne quid impedimenti esset, literas latinas in germanicam transfundendas esse, ut et latini idiomatis ignari, quid de te testati sint tui Collegae, cognoscere possent. Hoc Ministerii nostri judicium, quia ego Senatui referre nolebam, ne unus et solus negotium urgere viderer; die Jovis proximo duo ex Ministerio ablegati sunt ad Consulem, qui ista nomine Ministerii indicarunt. Ab eo tempore fere quotidie agitata est haec causa in Senatu, nec quicquam certi decerni potuit. Et fortassis nondum decretum fuisset, licet mora mihi et aliis valde fuerit molesta, nisi tuus supervenisset nuncius, tuasque literas attulisset, quibus permotus scripto Categoricam responsionem a Senatu petii, illamque accepi talem, qualem nunquam expectassem. Qua quidem in re Senatum Archaeopolitanum excusatum habeo, quibus nihil acerbius accidere potuisset. Sed reliquis Curiis irascor, quod unius Davi Viri quidem inferioris sortis sermonibus se turbari patiuntur. Doleo itaque non aliud quid tibi me scribere posse. Doleo tamdiu te frustra expectasse. Doleo alias conditiones interim Tibi praereptas. Doleo nos fido Collega privatos. Doleo Ecclesiam illam Pastorem, quem unice exoptavit, non consecutam. Doleo multas spes multaque consilia uno quasi ictu mihi esse praecisa. Sed devoranda erit haec molestia, ut et aliae complures. Nam quod Archaeopolitani spem fovent et me solantur, fieri posse, ut alia vice, et tanto majori tua cum laude et ad ampliorem conditionem voceris, id languidiuscule me recreat, et Deo


page 55, image: cs055

committendum erit. Habes praecipua, quae in hac causa acciderunt, ex quibus ipse intelliges sinistras tuas de me conceptas suspiciones abjiciendas esse. Cum in hac causa alius non fuerim, quam in aliis esse soleam, nimirum, sed absque jactantia dictum, fidus amicus, integer et constans: talis tamen qui non omnia possit mutare, cum non sit Deus. Nam quale patrocinium tuae causae ego susceperim, non tantum loquetur haec civitas, sed et testabuntur literae Witebergam in hoc negotio pro te contra illos, quorum supra mentionem feci, scriptae. Sed de his satis. De officio Superintendentis nondum inter senatum, et me convenit. Nam et hic habemus nostros Davos, ego vero non nisi cum conditionibus et articulis, qui puritatem doctrinae, liberum. arguendi munus et alia, quae cum salute Ecclesiae nostrae conjuncta esse videntur, concernunt, munus illud suscipiam. Et si jam Articuli mei omnes essent recepti et approbati, fortassis aliud responsum et tu accepisses. Aber ich will mich mit GOttes Hülffe herdurch beissen/ oder dafür achten/ daß GOtt nicht haben will/ daß ich dieses Amt haben soll. Jam bene vale. D. Socerum, matrem et conjugem saluta meis et conjugis meae verbis. Deum precor, ut tu moderatius feras hunc inopinatum hujus causae exitum, quam ego, qui quoniam cum nemine hominum hac de re locutus sum, in chartam dolorem meum effundere coactus sum. Sed sat scio, si resciverit Ministerium hoc Senatus Consultum vel decretum, indignissime id feret. Und werden meine Herren inne werden/ wen


page 56, image: cs056

es zum ersten gereuen soll. Iterum vale. Dabantur ultimo Apr. Anno 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

QVod si placet tibi, ego pro te literas scribam ad Ducem Gvilhelmum Lüneburgensem, a cujus Cels. facile impetravero, ut absque impedimento prima occasione recipiaris. Nam et Duces juniores dolent tuam vicem, de qua diligentissime inquisiverunt. Sed existimarunt te certo huc vocatum iri, alioquin tum coram tuam causam egissem.

Post scripta.

HAnc iniquissimam rerum tuarum fortunam, hodie plerique fratres Ministerii nostri, qui resciverunt, iniquissime tulerunt. Nec dissimulabunt animi sui sententiam, sed prima quaque occasione, si non alio modo, vel saltem publica protestatione declarabunt, sibi displicere illum degenerem Calvinianorum metum. Interim ego vere in luctu magno versor. Neque enim cuiquam libentius successionem in meis aedibus, si migrandum sit, optarim quam Tibi uni. Qua de re alii fortassis ampliorem spem fovent, quam ego: qui nihil ejusmodi jam prae animi perturbatione videre possum. Sed articulos a me conscriptos, non patiar mihi infringi, aut officium Superintendentis non recipiam. Si admissi fuerint, non facile nonsimilia inposterum accident. Si igitur Dei voluntas esset, ut alia occasione mihi adjungereris,


page 57, image: cs057

nihil mihi gratius accidere posset. Scripsi haec festinanter, postquam post multam vesperam defatigatus domum reversus essem, ex longe difficillima actione, qua Dei beneficio inter fratres et sorores concordiam institui, de haereditaria disceptatione, quae ultra 120000 fl. summam complectitur. Res coram judicio agitata est quadriennium, tractatus pacifici instituti octo, quorum duobus interfui, sed semper re infecta discessum est. Hodie bonum Domini angelum nactus sum, quod solus citra arbitros alios, totum negotium composui, et actionem juridicialem inter illos abolevi. Concernit duos fratres Jure-Consultos. Utinam mature cum meis Dominis etiam res has Ecclesiasticas tractare possem; cujus tamen rei occasiones sequenti septimana habiturus sum, fortassis etiam tuum negotium in alium finem dirigi posset. Bene vale iterum.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende Vir, Compater et frater in Christo dilecte. Literas Tuas accepi, et quantum ex earum filo judicare licet, video te repulsam hanc, quam a nostris tulisti, aequiore animo ferre, quam ego feram. Qua in re prudenter facis, et juxta illud Euripidis: [gap: Greek word(s)] . Judicia Domini sunt occulta, qui suo tempore nobis manifestabit, quam ob causam haec permiserit. Interim tamen precor illis, qui hactenus nostrum Senatum in Theologicis turbarunt, saniorem mentem. Et nisi id factum fuerit, periculum


page 58, image: cs058

est, ne Ecclesiae nostrae magnum aliquod incomodum inde attrahatur. Quibus, juvante Domino, ego resistam omnibus viribus: quanquam difficilius sit clanculariis quam apertis hostibus resistere. Deinde, quod petitionem tuam attinet, transmitto duas Epistolas Herzbergenses, quibus tamen pro tua pietate et prudentia ita uteris, ne periculum aliquod bonis Viris, Consulibus creetur. Ipsemet enim intelligis, si ipsorum literae inciderent in manus malevolorum, quas non turbas ex iis excitare possent. Exemplar Epistolae Consistorialis expecto a Senatu, (neque enim eam describere volui) quod si accepero, una mittam. Ut jam e vestigio aliquid contra ipsos moveatur, consultum non videtur. Ut tamen suo tempore vanitas et virulentia ipsorum ipsis ob oculos statuatur, justum aequumque fuerit. Sed est tempus loquendi, et tempus tacendi. Quod meas pro te defensorias literas attinet, eas Tibi transmittere non possum. Neque enim transsumta mearum Epistolarum mecum retinere soleo. Et non facile crediderim, eos, quibus illas misi, cuiquam eas monstraturos.

Caeterum, de Ducatu Lutieburgensi, quod inquiris, qualisnam nunc conditio vacet, et quae ejus sit ratio, equidem nihil certi scribere possum, ut nec nuper scripsi; sed illud spero, prima occasione oblata habituros esse optimos illos Principes tui rationem. Vacavit quidem ante aliquot menses honesta functio, et Praepositura in Bardewick, cujus reditus fratres nostri ministerii, quibus ratio loci cognita erat, ad


page 59, image: cs059

400 Vallenses aestimarunt. Et de ea ad me scribi curarunt Principes juniores, ut significarem ubinam locorum haereret D. Joannes Matthaeus (ignorabant enim eum diem suum obiisse) se illuc eum promoturos, usque dum alia commoditas offerretur. Quin et nuper, cum Cellis essem, intellexi M. Heckelium de voluntate omnium illorum Principum, tum Senioris tum juniorum, locum illum obtinere potuisse, si adhuc in vicinia fuisset. An vero hic locus adhuc vacet, ignoro: maxime quia M. Fischerus Generalis Superintendens de filio illuc promovendo laboravit. Ut itaque certi quid tibi significem, fieri nequit. Sic vero statuo. Quia semel excussus es ex ministerio, prima vice ne exilem quidem conditionem ad tempus esse recusandam, usque dum per occasionem Deus monstraret, ubi locorum vel maxime tuo ministerio uti vellet. Equidem maturando et festinando aeque facile commodis suis quis obstare potest, quam cunctando. Quid igitur hac in parte a me tentari velis, per occasionem mihi significa. Vacat jam etiam, ut audivi ex quibusdam fratribus, qui te libenter promotum cuperent, parochia Arxlebiensis, sub nobilibus ab Alvensleben: quo in loco jam multos annos M. Andreas Schoppius Ecclesiae Dei servivit. Sed ego mallem te vivere in Ducatu Lüneburgensi, in quo pauci viri sunt magni nominis, excepto M. Fischero Seniore, jam propemodum septuagenario, et alio quodam Seniore Eilardo. Neque dubitarim, quin intra breve temporis intervallum satis splendidam conditionem illic nancisci posses. Officium


page 60, image: cs060

Superintendentis (quod tamen tibi in aurem dictum velim) recusavi. Nam eo modo, quo Politici quidam mihi vincula injicere conantur, nunquam recipiam. Et nisi quaedam immutentur, quae Politici sibi rapuerunt, inde ab obitu D. D. Chemnitii, potius ex urbe discedere, quam Superintendentis officium gerere decrevi. Quae tamen aliis innotescere nolim, ne aliqui malevoli intestinis nostris malis laetentur. Ego miror miranda Dei judicia, quod hic inter amicos, fautores et sinceram rel gionem ex animo amantes vivens, plures fere et graviores paroxysmos sustineo, quam Witebergae inter medios hostes. Nescio, utrum ego usque adeo sim homo importunus, an singulari fato premar. Des Gablers Gabelstich habe ich noch nicht gesehen. Audio tamen me indignis modis traduci. Quod si inspicere mihi et legere licuerit, cogitabo an respondere velim, fortassis iste lepus Silesianus responso indignus est. Resalutat te universum Ministerium nostrum: et meis meaeque Conjugis nomine vos omnes salutari peto Dabantur Brunsvigae 12. Maji Anno 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

DEnegat Senatus Exemplar literarum Consistorialium. Dicunt: Es sey ihm auff gut Vertrauen zugeschickt/ so müsten sie es auch also behalten. Sed moram aliquam patienter feras. Ego alia occasione curabo, ut illarum literarum descriptum exemplar habere possis.



page 61, image: cs061

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende Vir, Compater et frater in Christo dilecte. Si Baro Limpurgius certus fuisset, quod Mansfeldiam esset transiturus, eum absque meis literis nequaquam dimisissem. Nunc tamen mihi gratum est, ipsum salutationem transmissam expedivisse, et vos mutuis colloquiis Vos invicem recreasse. Neque mihi dubium est, quin Tibi retulerit, tum quae ad ipsum Hertzberga, tum quae ad me Witeberga, de impetratis Commissariis, et reassumenda cognitione causae Tuae, perscripta sunt. Utinam vero illa reipsa effectui darentur, tibique cum tuis Hertzbergensibus idem accideret, quod Ciceroni, qui se humeris Italiae domum reportatum gloriatus est. Sed sunt haec in manu Dei; quem suspicor non absque gravibus causis tot remoras permittere, quibus tuae promotiones hinc inde praepediuntur: tantum tu interim in patientia animam tuam possideas. De qualitate conditionis abs te suscipiendae jam nihil disputabimus, hic enim vulgare illud quoque locum habebit: Der Marckt wird lehren kauffen. Et a posteriori cognoscemus, quae sit Dei voluntas.

Pro piis votis, quibus tum Dominus socer tuus, tum tu, novam Superintendentis functionem mihi demandatam prosequimini, reverenter gratias ago. Nam verum sane est, me in Senatu munus illud suscepisse, nondum tamen publice illud confirmatum est. Satanas, nescio per quos, varias hic quoque objecit


page 62, image: cs062

difficultates. Conati enim sunt quidam Politici, ministerio ejusmodi pediens injicere, (quas nimirum Hedericus antehac admisit) ut neque impias doctrinae corruptelas neque pravos mores justa Spiritus libertate arguere liceret. Verum ego malui officio illo carere, vel potius penitus ex urbe discedere, quam admittere, ut Ministerium Ecclesiasticum in ejusmodi angustias conjiceretur. Tandem ergo eo res deducta est, ut iisdem conditionibus munus hoc mihi sit concreditum, quibus D. D. Chemnitio, piae memoriae. Faxit Deus, ut omnia ad ipsius gloriam, Ecclesiae hujus aedificationem et multorum salutem vergant. Jam si te Collegam et Coadjutorem haberem, optime mecum actum existimarem. Verum commendemus haec piis precibus Deo, eujus manus nondum est decurtata. Bene vale et vicissim conjugem, Socerum, matrem, omnesque alios meis meaeque conjugis verbis saluta. Dabantur Brunsvigae 30. Maji An. 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Cum jam templum ingressurus essem, accurrit tabellio offerens tuas, diu admodum expectatas, et simul indicat, se e vestigio rursus discessurum. Brevis itaque in respondendo esse cogor, tum quia tabellio properat, tum quia nec ego diutius domi me continere et a templo abesse possum. Omnino, uti scribis, alius quispiam vocatus est, qui Ecclesiae Martinianae serviat docendo: sed revera praeter voluntatem totius Ministerii.


page 63, image: cs063

Faxit Deus, ne alterum Heckelium priori Heckelio substrituamus. Nunc quia vacat officium Coadjutoris, diligenter laboro, num te mihi adjungere possem: et idem mecum exoptant alii. Sed metuo, ne quispiam ex aula Electorali, qui non ita pridem nobiscum fuit, tuis rebus plus obstiterit, quam quisquam antehac. Nondum tamen penitus abjiciemus animum, quia Dominus potest Satanam conterere sub pedibus nostris. Hodie misi literas Francofurdum ad Spiessium de libello tuo, quam primum certi quid cognovero, curabo ut resciscas. Redeo ad id, unde digressus sum. Comperii a quibusdam hoc agi, ut huc vocetur M. Lucas Martini, Pastor Northusanus, qui mihi in officio Coadjutoris succedat. Id si factum fuerit, (de quo tamen adhuc dubito) sedulo curabo, ut tu ipsi succedere possis. Bene vale. Saluta tuos omnes. Nostri etiam te salutant. Dabantur Dominica de falsis Prophetis. Anno 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende Domine Compater, optarim te nobiscum hic fuisse, ut de communibus Ecclesiae et privatis nostris miseriis pie in timore Domini conferre potuissemus. Sicuti prolixe contuli cum Domino D. Selneccero, D. D. Mylio et universo Reverendo hujus Ecclesiae ministerio. Inter quos omnes eam animorum consensionem inter se et affectionem erga me inveni, ut merito pro hac divina


page 64, image: cs064

bonitate gratias agam, et ut haec bona quam diutissime nobis conservet orem. Interim tamen fortassis consultius fuit, te abfuisse, ne majori invidia apud alios premaris, quasi te apud nos insinuaris etc. cum ante nobis sis commendatissimus. Moram omnem tibi molestam esse facile intelligo: sed quaeso in patientia possideas animam tuam. Laborat pro te Mylius Jenae, ego et Ministerium nostrum Brunsvigae: non dubitabimus Dominum vel tandem felicem successum nostris conatibus alicubi concessurum. Tu interim ora et Deo commenda vias tuas. Nisi enim hic totum negotium gubernarit, omnes conatus nostri erunt irriti. Tantum hoc abs te pro nostra conjunctione peto, ne de me aliud tibi persvaderi patiaris, quam me sincere et ex animo tuam promotionem quaerere, cujus rei non homines, sed Deum [gap: Greek word(s)] testem sisto. Bene vale cum conjuge, liberis et D. Socero etc. quos omnes saluto. Halae 2. Sept. Anno 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Accepi Tuam Epistolam, Reverende Domine Compater, cum ex sumto pharmaco ita lassus essem, ut vix pennam tollere liberet. Scribendum tamen duxi, ne alias silentii causas esse putares. Quid vero scribam? Num spem aliquam tibi faciam? At si contra opinionem res ceciderit, verba tibi data esse quiritaberis. Ergo spem omnem


page 65, image: cs065

praescindam? Atqui hoc esset hominem in extremam praecipitare miseriam. Sperandum itaque. Nam

Spes etiam valida solatur compede vinctum,
Crura sonant ferro, sed canit inter opus.

Ego etiamnum et hic et alibi pro te laboro. Expectandum tamen erit tamdiu, donec vel tandem Deus voluntatem suam nobis aperiat. Tu quidem scribis: Vacabunt alicubi loca etc. mihi vero ea de re nihil constat. Certe omnes propemodum occasiones alios promovendi mihi penitus sunt praeclusae: et jam duplicabitur solicitudo, cum et reliquos duos ex statione sua remotos scribas: quod futurum prospiciebam cum Witebergae essem. Non tamen curam vestri deponam: fortassis Deus [gap: Greek word(s)] nos aliquando respiciet. Pluta non addo. Malo enim nihil scribere quam incerta scribere, siquidem ea ratione tantum animum tuum excruciari animadverto. A Spiessio quoque accepi responsum, quod non expectabam: sed curabo, ut prima quaque occasione par pari referam, et exemplar vel scriptum vel impressum extorqueam.

De filiolo recens tibi nato gratulor: faxit Deus, ut sit et maneat vas misericordiae et fiat [gap: Greek word(s)] salutare Ecclesiae Dei. Cur vero ei non imposuisti nomen Ephraimi, vel Eliezeri? quanquam absque dubio alio respexisti. Es will alles Ernst werden: Nun so werde es Ernst: Vielleicht wird es mit der Promotion auch bald Ernst werden und kein Schertz bleiben. Bene vale in Christo. Saluta


page 66, image: cs066

omnes tuos, D. Socerum, matrem et conjugem meo et conjugis nomine. 8. Sept. Anno 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende Domine Compater, amice et frater honorande atque dilecte. Heri allatae sunt tuae literae, cum me primarii Consules et Camerarii nostri quarundam rationum causa ante prandium convenissent, et in prandio atque coena ad horam 11. noctis usque (quod intra annum semel fieri solet) mecum mansissent. Hodie cum ex lecto surrexissem, duo tabellarii alter Goslariensium, alter vester dimittendi erant, et postea hora septima in Consistorium abeundum. Quod igitur scriptionem admodum anguste contraho, non aegre feres: cum senex vester aegerrime huc usque expectarit. Mittant boni illi viri, suum nepotem et filium ad nos statim elapso Festo Paschatis. Ego curabo propter intercessionem tuam, ut hospitium commodum habere possit, sive illud sit apud Frickium sive apud alium quempiam. Quando enim praesentes sunt Scholastici, tum pro profectu, aetate et moribus ipsorum rectius ipsis consuli potest. Tibi toto pectore gratulor de honesta illa tua functione, ad quam legitime et Deo vocante promotus es. Consul noster Dominus Calenius et Christophorus Damus, qui hesterna die inter alios affuerunt, summa cum laetitia hunc felicem rerum tuarum statum audiverunt, et etiamnum


page 67, image: cs067

indignantur, quod aliqui meticulosiores honesta ipsorum consilia interverterunt. Crucem tamen, qua te Deus mox in ingressu illius functionis salutavit, patienter feres. Sic solet Deus laeta tristibus, et tristia laetis miscere, ut in pia mediocritate nos conservet. Ego Deum toto pectore precor, ut piis Tuis laboribus benedicat et largiatur, quo ministerium tuum sit fructuosum, ipsi et hominibus (sicut hactenus fuit) ita etiam in posterum gratum. Hertzbergensium statum M. Schröterus non ita pridem, cum hac transiret, mihi narravit. Quid possumus hic aliter praeterquam gemere et arrepto 44 Psalmo ex eo nos consolari, atque liberationem coelitus expectare. Si maxime Calvinizantes isti etc. nullis aliis sceleribus iram Domini adversus se provocent, injustissimum illud cum Hertzbergensibus factum sufficit, ut mensuram suam impleant. Sed hic requiritur patientia sanctorum, quam ut Deus bonis istis martyribus clementer concedat, merito oramus. De meo Satana colaphizante quid scribam? Ich meyne/ es hat mir ein neu Jahr verehret. Non crediderim extare ullum scriptum adeo sarcasticum et virulentum, quale iste nuper misit ad suum Illustrissimum adversus meam personam. In quo ita me depingit, ut si talis essem, indignus forem, quem terra sustineret. Sed Deo gratias ago, quod et conscientiae et bonorum testimonio certus, sciam ipsum splendide mentiri. Des Gablers Arbeit ist ein Fuchschwantz gegen diesem. Sed juvante Domino ita respondebo, ut sperem bonos probaturos modestiam cum gravitate


page 68, image: cs068

conjunctam. Quod solicitus es de tuo scripto, non miror. Nequam typographus metuit, ne cum adhuc multa exemplaria habeat historiae Augustanae, hoc compendium illorum venditionem impediat. Sed extorquebo rursus tuum exemplar ab ipso, tum experietur se non frustra nobis illuisse. Bene vale in Christo. Saluta universum Reverendum ministerium vestrum meis verbis, et conjuem quoque tuam atque filiolum, nostro nomine 14 Mart Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad Dn. Joachimum a Broitzen, Syndicum Reip. Brunsvicensis.

S. in Domino. Clarissime Vir, Compater humanissime, Domine et Amice honorande. Ut hasce ad Te exararem literas, me summa, quae Ecclesiae Vestrae impendere videtur, tempestas permovit, quam ut Tu Tua prudentia avertere coneris, hortari te cupio. Passim enim jam innotuit relegatio et exilium, in quod a Senatu Urbis vestrae ejectus et pulsus est Doctissimus et sincerae religionis zelo flagrans Vir, Dn. M. Andreas Möllerus, viduus simul et septem orphanorum parens moestissimus, longe alio solatio quam hujusmodi persecutione dignus. Etsi autem, quae ille improvide lingva lapsus protulit, minime ego sive probare sive tueri velim: quia tamen medicinam modum excessisse boni omnes judicant, metuo ne ipsius gemitus et lacrymae, atque insuper multorum


page 69, image: cs069

piorum [gap: Greek word(s)] urbem vestram premant, iram Dei adversus eam provocent, Vobisqua tam in Ecclesia quam in Republica grave aliquod damnum attrahant. At dices, quin imo ad avertenda hujusmodimala illum ipsum M. Andream urbe ejecimus. Is enim grande crimen commisit et, nisi in Imperatoris indignationem incidere voluissemus, hoc medio utendum fuit. Equidem cum ante sesquimensem haec fama de M. Andreae fortuna primum aures meas feriret, non aliter opinabar, quam Caesareos apud Vos fuisse legatos, qui eum persequerentur et quorum impulsu Senatus Vester ad tantum rigorem adductus fuisset. At nunc multorum testimonio inducor, ut credere cogar, non modo nemine impellente vel urgente, sed etiam ne monente quidem vel petente ullo aliquo extraneo, imo Ministerio Vestro et tribunis pro ipso intercedentibus, Senatum Vestrum proprio motu et pro suo arbitratu M. Andream dimisisse. Ovos miseri Brunsvicenses, tantumne profecistis in hac clara Evangelii luce, ut ad mercandam gratiam mortalis hominis non vereamini provocare immortalis Dei iram? Libêret sane hac de re ad ipsum Senatum literas mittere eumque, ut sententiam suam corrigeret, hortari. Sed dudum animadverti, idem mihi apud Brunsvicenses meos accidisse, quod olim D. Apostolo Paulo (si licet magnis componere parva) apud Corinthios et Galatas accidit, quem aemuli et successores minus fidi suis [gap: Greek word(s)] et blanditiis apud auditores suos in eam invidiam et contemtum adduxere, ut minus eum curarint,


page 70, image: cs070

quam si unquam quicquam in ipsorum Ecclesia boni fecisset. Iccirco nolim ego nunc me ipsis ingerere, ne ignem fodicando malum reddam deterius. Tecum tamen, Vir Clarissime, tanquam cum amico et Compatre conjunctissimo, liberius hac de re conferre libuit, si forsan Tua aequanimitate ipsi quoque in viam reduci possent. Sic itaque statuo: Senatum Vestrum minime sufficientem habuisse causam M. Andream ab officio removendi, ac proinde merito sententiam suam retractare. Ego enim duas tantum causas apud probatos Theologos reperio, ob quas Verbi Minister removeri possit: unam doctrinae falsitatem; alteram vitae scandalosae improbitatem. In neutram M. Andream peccasse, vel Vos ipsi testabimini. Sed unica vocula, unica inquam inconsiderate et citra calumniandi propositum elapsa, causam vobis praebuit, eum Virum, qui tot annos cum fructu in urbe Vestra docuit, ab officio suspendendi, removendi, arcessendi, relegandi. Num hunc rigorem Deus et Ecclesia probaturi sint, vos cogitate. Num mille conciones utilissimae et salutari doctrina refertae [gap: Greek word(s)] illud unius verbi non corrigere possunt? Huic accedit, quod audio, Senatum Vestrum unum et solum, non audito suffragio Ministerii Vestri, multo minus Ecclesiae, eum ab officio amovisse: quod et ipsum minime probari potest. Non enim ignoras. Vir Clarissime, quid susceptor ille Tuus laudatissimae mem riae, Joachimus Mörlinus, (ut ceteros Theologos omnes faceam) hac de re judicarit et scripserit, et quam graviter id reprehenderit, si


page 71, image: cs071

Magistratus solus hanc sibi licentiam et potestatem sumat. Quid igitur boni Viri hinc aliud colligere possunt, quam Ecclesiam Brunsvicensem paulatim incipere deflectere a probata illa Mörlini doctrina et progressu temporis etiam in aliis articulis ulterius degeneraturam. Jam porro quid illud est? Leporinum, qui palam falsam, erroneam et haereticam doctrinam Ecclesiae obtrudere conatus est, et cujus etiam reliquae actiones non per omnia sunt probatae, excusatis, fovetis, defenditis. Sincerum vero et probatissimae vitae Doctorem, qui lingvae errore lapsus est, urbe expellitis, persequimini. Quod si tamen Leporino profuit erroris revocatio, quam tamen valde frigidam, jejunam et perfunctoriam fuisse cognovi, cur non eodem remedio, eadem [gap: Greek word(s)] in lapsu lingvae M. Andreae usi estis? Caeterum cogita insuper, Vir praestantissime, quandoquidem M. Andreas praecipuorum Theologorum judicio (quod secure affirmare ausim) illegitime ab officio remotus est, quomodo legitimum ei Successorem dare positis? Quis Collegarum cum hujusmodi mercenario in eadem vinea laborare sustinebit? Quis manus ipsi imponet? Pessundabitis hoc facto universam Vestram Ecclesiam. Quare propter Deum rogo, ut auctor sis Senatui vestro, quo sententiam suam mutet et de revocando M. Andrea consilia instituat. Sed terrebit Vos periculum, quod ab Imperatore Magistratui imminere videtur. Quid si vero periculum nullum subesset? Solemus enim nos nobis interdum fingere pericula, ubi nulla sunt: duntaxat ut eo liberius


page 72, image: cs072

affectibus indulgeamus. Imperator majora et graviora habet quae peragat, quam ut hujusmodi sermunculis attendat. Et ut generosus eqvus unius vel alterius canis latratum non curat, ita nec generosus et magnanimus animus hujusmodi voculas magni aestimat. Maxime in regno Pontificio, ubi in coelibi vita carnis concupiscentiis indulgere non pro scelere et flagitio, sed pro naturae necesitate aut saltem pro peccatillo aliquo habent. Cur ergo non exspectastis tantisper, donec Imperator M. Andreae hoc nomine litem moveret et periculum crearet? Quin imo tunc honestius et gloriosius fecissetis, si humiliter intercedendo Imperatoris indignationem mitigare et Pastorem vestrum ex periculo liberare conati fuissetis, quam quod Imperatoris voluntate nondum audita severitate vestra ipsius (si quae unquam hujus rei causa oboriebatur) exacuistis. Et si maxime ira Imperatoris nullo modo placari potuisset, non tamen ea ulterius quam in unius M. Andreae caput desaevitura fuisset, qui mea opinione tunc paratus erit etiam sangvine suo redimere urbis vestrae; salutem, si ea sui causa in periculum omnino adducenda esset. Quod si vero quis in eas deveniret cogitationes, quid si Deus hac voce ceu tuba Imperatoris conscientiam excitare voluit, ut de vita castissima, qualiter Imperatorem decet, ducenda rationes ineat, quis non videt, Vos M. Andream oppugnando ipsi Deo vim inferre, seu [gap: Greek word(s)] . Sed abrumpo cursum sermonis et in unum colligo meam sententiam. Mea opinione si vox illa M. Andreae unquam ad Imperatorem


page 73, image: cs073

pervenerit, plus satis urbem Vestram tuebitur severitas illa, quam adversus eum exercuit, si maxime eum priori loco restituat. Nam pro inconsiderato lingvae lapsu plus satis poenae irrogatum est Viro alioquin probato et inculpato. Sed obstabit, autoritatem Magistratus Vestri imminui, si id, quod decretum est, revocetur. Sed nihil obstitit Deo, qui suam de Adamo sententiam mutavit. Nihil obstitit Davidi qui jurarat, se deleturum Nabalem, sed intercessione Abigail placatus intermisit. Quin imo laudabile magis erat, quod mutavit sententiam de bonis Mephibosethi pronunciatam, quam quod suae sententiae inhaerens bonum Virum et innocentem parte bonorum suorum privavit. Laudatur Constantinus, quod rev ocaverit Athanasium in exilium pulsum. Saepius Brunsvigae Ducem Borussiae laudari inaudivi, quod revocarit Mörlinum inique expulsum. Laudabile itidem erit vestrae Reipublicae, si M. Andream revocet et priori loco restituat. Ego omnino statuerem, si is priori stationi restitutus publice coram Ecclesia honestam sui sermonis declarationem et deprecationem institueret, totam hanc Tragoediam quam facillime componi posse. Quaere itaque, Vir Consultissime, quid faciat ad pacem Ecclesiae Vestrae et patronum Te atque amicum Ministerii hac in causa proba: ut ita comprobetur veritas illius mei dicti saepius a me usurpati: Si mihi, Brunsvigae haerenti, talis Syndicus contigisset, qualis est Dn. D. Broitzenius, sic juvante Domino Ministerium gubernassem, ut nulla unquam inter Senatum et Ministerium [gap: Greek word(s)]


page 74, image: cs074

vel simultas orta fuisset. Quod si intellexero, hanc meam pro M. Andrea intercessionem apud Te et per Te apud Senatum pondus aliquod habuisse, renovabis spiritum meum et refocillabitis viscera confratrum. Ego quoque quacunque in re honorem Tuum et Reip. Vestrae tueri potero, nihil in me desiderari patiar. Bene vale.

Ad Dn. Christophorum Fischerum, Seniorem, Concionatorem Aulicum Cellensem et Ecclesiarum totius Ducatus Superintendentem Generalem.

S. in Domino. Reverende atque Clarissime Vir, Domine et in Christo Frater plurimum colende. Novum Satanae stratagema est, quo insidiatur non levibus et curiosis ingeniis, quae quidvis, quod rationi ipsorum allubescit, etiam extra et citra Scripturarum autoritatem mox arripiunt, sed modestis et Scripturae Sanctae, ut par est, dignitatem maximi aestimantibus ingeniis, quae in doctrina fidei nihil admittere volunt, nisi totidem in Sacris Bibliis literis et syllabis scriptum inveniant. Ex horum numero esse video bonum illum Virum Nobilem, cujus R. T. literae meminerunt, qui licet ab haeresi Calviniana, ut ipse prae se fert, toto pectore abhorreat, dubitat tamen admittere hanc phrasin, quod ore corporis in usu S. Coenae comedamus sacrosanctum Christi corpus et bibamus pretiosum ejus sangvinem, nisi ex perspicuis Institutionis verbis (quae unica et propria totius


page 75, image: cs075

hujus doctrinae sedes sunt) id commonstretur. Neque enim cujusquam hominis autoritatem esse tantam, ut in ejus gratiam hanc propositionem admittat, nisi expresso Dei verbo ea consentiat.

At vero, Reverende mi Vir, quid est uno ictu omnem Scripturarum commentationem et explicationem, sive ea scripta sit sive viva voce prolata, sive a Veteribus ea sit relicta sive a recentioribus per Spiritus S. gratiam producta, prosternere et ex Ecclesia Dei profligare, si hoc non est? Paulus noster sub persona Thessalonicensium 1. Epist. cap. 5 omnibus Christianis hoc praeceptum praescribit: [gap: Greek word(s)] . Prophetia autem, hoc est, Scripturarum interpretatio et explicatio non fit nec fieri potest iisdem saltem verbis, quae in Scripturis leguntur, (alioquin enim non explicationes sed centones conscriberentur) sed fit prophetia aliis atque diversis verbis, quam in Scripturis leguntur, prout Domini Spiritus dat eloqui. Haec Prophetia si maxime non fiat verbis Scripturae, tamen si fiat [gap: Greek word(s)] , nequaquam rejicienda, sed grata mente excipienda est, teste Paulo Rom. 12.

Existimo itaque, optimum illum Nobilem monendum esse, ut sibi caveat ab insidiis Satanae, ne, dum probe sibi Scripturam tueri videtur, graviter in eandem impingat, contra Dei voluntatem Prophetiam pro nihilo habens. Etsi enim verum est, in verbis Institutionis Christum non expressisse hanc propositionem: Accipite et manducate corpus meum ore vestro; tamen quia in illis verbis panem nuncupat


page 76, image: cs076

suum corpus, et hunc panem jubet manducare, quod certe nullo alio organo corporis quam solo ore fieri potest, Quis usque adeo coecus est, ut non videat, ministrum verbi, cui incumbit haec provincia, ut per Prophetiae donum illa Salvatoris verba explicet, et qui interrogatur, qua ratione comedamus corpus Christi, aliter pronunciare non posse, quam ore? Quia cum panem ore excipimus, propter Sacramentalem unionem aliter fieri nequit, quin simul etiam corpus Christi ore recipiamus, Quod si haec ipsi non satisfaciunt, neque tamen explicatio et interpretatio Verborum Institutionis intermitti potest. Age ipse in se recipiat has partes et nobis prophetiam seu interpretationem aliquam afferat, quae sit analoga fidei. Hoc si tentarit, mox animadvertet, se aut prolabi in labyrinthos Calvinistarum aut prophetiam hujus articuli tollere, aut certe ita constringi, ut in hac nostra explicatione. acquiescere cogatur.

Cumque alioquin apud omnes in confesso sit, duobus modis aliquid in Scripturis sacris contineri, Primum si quid ad literam vel ad verbum in ea expresse habeatur. Deinde si quid ex eo, quod ad verbum in Scripturis expressum est, necessaria minimeque Sophistiea ratiocinatione ac consequentia deducatur. Cur hanc sententiam, corpus Christi in Sackamento ore corporis manducamus, quae necessaria et inevitabili consequentia ex Scriptura S. et verbis Christi elicitur, non admittemus? Nam, si potest, solvat ille Nobilis hunc Syllogismum et ostendat eum non ex Pauli verbis profluere:



page 77, image: cs077

Fractio panis in coena percipitur ore,

Fractio panis in coena est [gap: Greek word(s)] corporis Christi.

Ergo [gap: Greek word(s)] corporis Christi in coena ore percipitur;

Aut illum Syllogismum nobis solide evertat:

[gap: Greek word(s)] , quae sola fide fit, est tantum credentium, Joh. 6.

Sed in Coena est talis [gap: Greek word(s)] , a qua Paulus infideles dehortatur 1. Cor. II.

Ego in Coena non est tantum [gap: Greek word(s)] , quae fide fit.

Qualis ergo illa? Certe aliam dicere non possumus, quam ean quae ore fit. Haec enim credentibus et incredulis communis est.

Et est vanus hic metus, quasi hac ratione modus vel statueretur vel introduceretur, quo ostenderetur, quomodo panis sit corpus Christi. Cum etiam ex utraque parte affirmemus, hunc modum esse imperscrutabilem et ineffabilem. Recte. Sed distingvendum hic est inter eum modum, quo panis est corpus Christi, et alterum, quo panem, qui corpus Christi est, manducamus. Prioris modi explicatio est [gap: Greek word(s)] Quis enim dicet nobis, quomodo panis sit corpus Christi, cum id [gap: Greek word(s)] fiat et in Sacramento. Posteriorem ipse Christus expressit, dum jussit nos manducare, quod nullo alio corporis membro fieri potest quam solo ore. Ac proinde verius hac propositione tantum [gap: Greek word(s)] indicatur, quam modus hujus mysterii investigatur.



page 78, image: cs078

Quod si haec Nobili illi, una cum iis, quae R. T. pie et erudite ex proprietate verborum institutionis, ex discrimine verborum Institutionis et VI capite in Johanne, ex orthodoxae et venerandae antiquitatis testimoniis, et denique ex Lutheri pia et gravi commonitione adduxit, non satisfaciunt, ego meo loco non video, quid porro addi possit: sed cogor pronunciare, esse [gap: Greek word(s)] , quo Satanas pii illius Viri oculos perstringit, ut sub specie singularis alicujus reverentiae erga Dei verbum incipiat dubitare de eo, quod verbo Dei est consentaneum et quod non absque piaculo repudiari potest.

Monendus igitur insuper erit ille Nobilis, ut sibi caveat, ne petulantibus ingeniis occasionem praebeat pari ratione haereticorum omnium patrocinium in se recipere eosque excusare, quasi injuste ab Ecclesia sint damnati. Hac enim ratione ego dicam, me quidem toto pectore ab errote Anti-Trinitatiorum, non tamen posse assentiri usitatae doctrinae in nostris Ecclesiis, nisi in aperto et expresso Scripturarum textu mihi vocabulum Trinitatis, sive quod Deus sit trinus et unus, monstretur. Sic excusabimus Arianos, qui apud Hilarium clamant, esse superbam vocem asseverare filium esse [gap: Greek word(s)] , cum scriptum sit: Generationem ejus quis enarrabit? Excusabimus inquam eos, siquidem nec Athanasius nec tota Nicaena Synodus vocabulum [gap: Greek word(s)] ex S. literis quoad syllabas ipsis monstrare potuit. Sic indulgentiam merebitur Pelagius, qui querebatur, se doctrinam de peccato non tollere, nec negare, sed tantum sibi contentionem


page 79, image: cs079

esse cum Augustino de vocabulis, qui novos loquendi modos introducat et peccatum aliud originale vocet, aliud actuale, quod tamen in Scriptura nuspiam inveniatur. Et ne nimium prolixus sim, si haec ratio valet, quid respondebimus Graecis, qui processionem Spiritus S. ex Filio negant, eo quod in Scripturis quoad literam illa verba, ex Filio procedit, non habeantur? Quid Pontificiis? qui hanc propositionem rejiciunt: Homo peccator coram Deo justificatur sola fide in Christum: quia vox sola in Scripturis non inveniatur. Quid Catabaptistis? qui negant infantes baptizandoo esse, propterea quia mandatum illud totidem verbis in S. Bibliis non legatur. Quantae denique, Deus bone, confusiones et quot chaos in Ecclesiam Dei admitterentur, si huic sententiae, quam bonum illum Virum fovere animadverto, locus daretur? Quare ipse Paulo nostro potius locum det dicenti: Spiritum non exsting vite; Prophetiam ne pro nihilo habete. Omnia probate et quod bonum (fideique [gap: Greek word(s)] ) fuerit, tenete.

Caeteroquin de Nobili illo nec male statuo nec male ominor. Pietatis enim indicium est, quod de hisce sacrosanctis Dei mysteriis diligentius inquirit, id quod alias magna Nobilium caterva non magnopere curat. Deum precor, ut talium Nobilium muitos nostris Ecclesiis donet, qui verbum ipsius ament, et Scripturam scrutari non dedignentur, et ut hunc Nobilem sancto suo Spiritu regere et gubernare velit, quo in recta semita verbi Dei progrediatur, ne sive ad dextram sive ad sinistram deviando seipsum et alios


page 80, image: cs080

inextricabilibus labyrinthis involvat. Haec breviter ad Epistolam R. T. eo die, quo mihi oblata est, respondere volui: Christum JEsum ad dextram Patris sedentem orans, ut cursum ministerii vestri regat, et largiatur, ne haec qualiscunque mea scriptio sine fructu abeat. Bene valeat R. T. cum conjuge et liberis. Dabantur Brunsvigae 6. Maji Anno 1589.

Ad Collegium Theologicum Wittebergense.

MAgnam me, Reverendi et Clarissimi Viri, Domini, Amici et Fratres in Christo, R. P. V. gratiam debere agnosco, quod Amplissimi Senatus Brunsvicensis literas et petitionem mecum communicare voluistis. Atque utinam aliquid subjicere possem, quod cum florentissimae illius et mihi unice dilectae Ecclesiae commodo sit conjunctum, Ex animo tamen laetatus sum, meos Brunsvicenses ad Reverendum Vestrum Collegium confugere et in eo loco rursus Superintendentis sui Coadjutorem quaerere, ex quo antehac aliquoties se cum fructu Ecclesiae suae ministros consecutos esse non ignorant. Et licet ipse quoque non parum sim sollicitus, ut istiusmodi Vir ipsis nominetur, qui commendationi vestrae honori et laudi, et Ecclesiae illius ornamento et emolumento esse, utque sic aedificationem ipsius ad Dei gloriam et multorum salutem promovere possit: Non tamen dubito, siquidem Vos cum invocatione nominis divini et praevia matura deliberatione hoc negotium


page 81, image: cs081

exequi cupitis: et citra humanum affectum de ejusmodi personis cogitatis, quarum fides et industria Ecclesiae Dei ab aliquot annis cognita est et probata, quin Deus vestro judicio, et sententiae largiorem, quam fortassis ipsi speratis successum sit concessurus. In quem finem et ego quoque meas preces vestris conjungo et eum, qui Sioni dat Evangelistas, ardentibus votis invoco, ut ipse consultationes omnes in hoc negotio tum apud Vos tum apud Brunsvicenses susceptas sic dirigat, quo tandem is, qui ad hanc functionem vel maxime fuerit idoneus et quem ipse plurimum fructum afferre posse novit, eligatur.

Ut autem brevibus animum meum aperiam, in vestra sententia, quam in literis mihi aperuistis, plane acquieseo, et quod felix et faustum sit in nomine Domini tres illos Dn. D. Vitum Wolffrumium, Dn. M. Theodosium Fabricium et Dn. M. Felicianum Clarum Brunsvicensibus nominandos censeo. Nisi fortassis D. Vitum propterea omittere velitis, quia vix credere possum, eos huic Superintendenti Doctorem ad juncturos esse. Et mallem D. Vitum his regionibus, in quibus adhuc primario aliquo in loco Ecclesiae plurimum prodesse posset, reservari. Reliqui duo Brunsvicensibus magna ex parte sunt noti: et si pietatis Vestrae calculus accesserit, non dubitaverim, quin facile ut alteruter vocetur consensuri sint. Quod si tamen hisce tertius vel etiam quartus adjungendus esset, ut in illa copia facilius haberent quod eligerent, mallem exercitatum aliquem et qui aliquantisper jure in ministerio versatus esset, veluti M. Kauffmannum,


page 82, image: cs082

Pastorem Dobelensem vel M. Christophorum Schleupnerum, Diaconum Beyreuthensis Ecclesiae (cujus eruditio, modestia, zelus, sinceritas et eximia dona mihi hac aestate innotuerunt, quemque promotione dignissimum censeo) illis addi quam juvenem quemcunque. Cum enim in ministerio Brunsvicensi ad minimum sex sint, Viri non minus doctrina et experientia quam aetate graves, quos ego ista conditione dignissimos judicem et qui cum dignitate isto munere defungi possint, ipsi intelligitis, quam grave bis sit futurum, si juveni subesse cogantur. Sic ergo fomenta livoris, contentionum et dissidiorum ipsis suppedirarentur, quibus etiam animus juvenis utcunque excitatus dejiceretur, ut cum timore et tremore, imo cum gemitu et dolore officium faceret. Cumque optarim (quod Vobis tamen in aurem dictum velim) Ecclesiae illi Coadjutorem talem dari, qui interdum consilia Superintendentis cohibere et corrigere possit, omnino annitendum videtur, ut Vir aliquis judicio quoque et autoritare pollens, qualem inter hos post D. Vitum M. Fabricium potissimum esse judico, et quem plerosque Ministerii Brunsvicensis non tantum ferre posse, sed et Coadjutorem expetere novi, Senatui commendetur.

Haec pro mea tenuitate subjicere volui, quae ut R. P. V. boni consulant rogo. Et quod superest, Deo denuo tum totum negotium, tum R. P. V. ex animo commendo. 25. Oct. Anno 96.



page 83, image: cs083

Ad Petrum Ulnerum, Abbatem Monasterii Bergensis prope Parthenopolin.

S. in Domino. Reverendissime Domine Praesul, Domine Frater in Christo gratiose et summo studio colende, quas Rdiss. Pietas V. ad me literas dedit pro Reverendi Dn. Adami Cratonis optimae spei filio intercedens, eas cum observantia accepi. Cumque antehac ad Rdiss. P. V. commendationem rem eo deduxerim, ut Nobilissima Vidua Schulenburgiaca permiserit, quo nomen filii ipsius inter reliquos Exspectantes assignaretur, iccirco non facile ejus imposterum obliviscar. Quia tamen Nobilis illa Matrona certum ordinem in promovendis Exspectantibus servat, quem aegre sibi turbari patitur, etiam atque etiam Rdiss. P. V. rogatam velim, ut sua autoritate Dn. Adamum permoveat, quo et ipse patienter admittat, ut secundum ordinem praescriptum cum filio quoque ipsius agatur, Vereor enim, si importunius apud nobilem viduam instemus et extra ordinem aliquid petamus, ne promotionem filii impediamus potius quâm juvemus. Siquidem intra breve hoc temporis spatium, quo haec Fundatio duravit, jam experti sumus, aliquot praecocia ingenia et nimis tenera, quae justo maturius ad fruitionem hujus beneficii admissa sunt, graviter ad suam perniciem eo abusos esse. Quae si paulo diutius in suspenso relicta fuissent, dubio procul plus profecissent. Qua de causa nunc quidem ipsa hujus beneficii Patrona non facile Stipendiatios recipit, in quibus non etiam


page 84, image: cs084

maturior aetas futurum spondet, ut seipsos regere possint. Excusabit me itaque Rdiss. P. V. bono illi Viro. quod petitioni ipsi non per omnia locum concedere possum. Nihilominus suo tempore et ordine cum me exhibebo, ut benevolum et fraternum meum animum cognoscere queat.

Quia de Rdiss. P. V. Germanico-latino Psalterio ipso nullum certum responsum a Wittebergensibus Bibliopolis accipere possum, per hunc tabellarium Dn. D. Gesnerum monui, ut vel tandem categoricum responsum ab ipsis petens illud Rdiss. P. V. transscribat. Ipse hoc dudum effecissem. Sed aulae nostrae occupationes et profectiones me impediverunt. Bene valeat Rdiss. P. V. Christo commendata, qui eam adhuc diutissimê salvam et incolumem conservare velit. Raptim Dresdae 28. Oct. Anno 94.

Reverendissimo, doctrina, pietate et meritis in Ecclesiam Christi insigni Praesuli ac Domino, Domino Petro Ulnero, Abbati montis. Parthenopolit ani prope Magdeburgum dignissimo etc. Domino Eratri suo gratioso et summe colendo.

Ad ministerium Ecclesiae Brunsvicensis.

SAlutem felixque novi anni auspicium, Reverendi atque Doctissimi Viri, Amici et Fratres in Christo honorandi, Vobis totique Vestrae Ecclesiae et Urbi exanimo precor. Etsi facile statuere possum, hanc meam scriptionem Vobis minus gratam et jucundam


page 85, image: cs085

futuram, diutius tamen abstinere non possum, quo minus aperiam Vobis illud animi mei vulnus, quo jam aliquantisper non sine dolore meus sauciatus est animus. Meministis, qua animorum conjunctione et qua spe superiore autumno a Vobis Brunsviga discesserim, illa nimirum summa futurum, ut residuo tempore, quod mihi. Wittebergae ex conducto subsistendum esset, feliciter absoluto, cum gaudio ad Vos reverterer, et Domini vineam, quam dextra ipsius in urbe vestra plantavit nobilissimam, conjunctis Vobiscum animis et laboribus ulterius rigare pergerem. Sed vixdum domum reversus Dresdam evocor, ubi mecum tractatum est de suscipiendo munere Concionatoris Aulici in locum defuncti D. Miri. Et adductae simul sunt rationes non leves ac contemnendae, maxime quod ex pia juniorum Principum educatione, quae ex decreto Dn. Matris Viduae et Dnn. Tutorum successori quoque commendari debeat, non tantum harum et vicinarum etiam regionum, sed totius pene Imperii Romani salus dependeat. Dum. vice versa periculum sit, si non firmas et profundas mox ab initio radices impietatis et sincerae religionis studio jacerent, ut paucis exactis annis eadem fabula vel etiam deterior in his regionibus ageretur. Ego nihil fere aliud respondi, quam me quidem agnoscere mei esse Deo in Ecclesia ipsius inservire, ubicunque mea opera uti velit. Quia tamen ea conditione Brunsviga discesserim, ut si Senatus noster ab Illustrissimo Dn. Administratore, cujus Cels. antea meam operam totam et in solidum concesseram, impetrare


page 86, image: cs086

queat, quo post biennii spatium me rursus dimittat, tum me Brunsvigam ad priorem stationem sine contradictione rediturum. Cum igitur Dn. Administrator, de qua re certus sum, in reditum meum consenserit, omnino aeqvum esse, ut absque tergiversatione ego promissis stem. Institerunt quidem, se sperare, quod EIector Brandeburgicus facile a Senatu impetrare possit, ut etiam conditionem illam mihi remittant Brunsvicenses. Postquam autem ex me audiverunt, esse Brunsvicenses meos aliquanto duriores, qui nullo modo assensum sint praebituri, ac proinde ego nec possim nec velim ullas tractationes admittere, me tandem una audita mea concione dimiserunt, testantes se et meam excusationem admittere, et Electorissae nostrae humiliter eam referre velle.

Interim igitur in tertium usque mensem pacata fuerunt haec omnia, ita ut et ego et alii omnes judicarint illam Vocationem totam exspirasse, maxime cum novi rumores de aliis quibusdam personis vocandis imo jam vocatis exorirentur. Quod ipsum etiam me movit, ut nullas hac de re ad Vos literas mittere nec Vos perturbare voluerim, existimans sufficere quod ego ista tractatione in aliquam animi perturbationem fuerim conjectus. Quanquam interea etiam aliae turbae Wittebergae tunc temporis exortae omne tempus atque otium ita rapuerint, ut impossibile fuerit multum hac de re scribere. Nuper admodum autem, cum ab Illustrissimo Dn. Administratore Dresdam revocarer, ut ibi in templo arcis per hasce ferias conciones sacras haberem, paulo post, cum jam ad


page 87, image: cs087

iter expeditus essem, offeruntur mihi literae ab Illustrissimo meo Principe, Duce Würtembergico, ex quibus cognosco, Electorissam Saxoniae cum Dn. Patre suo Brandeburgico ab Ipsius Celsitudine hoc impetrasse, ut ea me Brunsviga evocet mihique, ut ne hoc officium et munus subire detrectem, ratione obligationis meae imperet. Quantopere illae literae me perturbarint, verbis exprimere nequeo. Id quod fortassis aliqui Vestrum ex meis ad se datis literis intellexerunt. Non videbam enim quo me verterem, ut ne nominis mei existimationem omnem amitterem. Si enim Principi meo obtemperarem et Vos desererem, intelligebam apud Vos actum esse de mea fama; sin promissionem Vobis datam hisce mandatis praeferrem, videbam mihi jam paratam infamiam. Profecto vita omnis mihi acerba fuit et saepius mortem potius exoptavi, quam ut in alterutro impingam. Et licet nec dum me plane expediverim, tamen paratior esse possum, postquam cognovi, meas excusationes apud Pientissimam Electorissam ejus momenti haberi, ut Celsitudo Ipsius jam quoad meam personam acquiescat, nec quicquam amplius a me petat, quam ut tum non tergiversari velim, si Celsitudo Ipsius cum Electore Brandenburgico a Brunsvicensibus impetrarit, ut me totum dimittant. Vestrum igitur jam fuerit diligenter expendere, quid in hoc arduo negotio statuendum sit, ut ne vel temere consentiendo Vestrae Ecclesiae vel temere renuendo hisco Ecclesiis omnibus damnum invehatis. Ego praeterea jam nihil facio nec facturus sum, quam ut DEUS,


page 88, image: cs088

qui omnium hominum et Principum et civium corda in manibus suis habet et isthuc inducet uti ipse futurorum gnarus novit me plurimum prodesse posse. Deo ago gratias, quod jam extra meam voluntatem positum est, ut ad alterutrum locum me conferam. Utrobique enim si rem diligentius expendam, plura invenio, quae me absterreant quam alliciant. Quanquam nota mala sint optima mala. Hic certe si veniendum esset et Deus conatibus meis et aliorum bonorum clementer aspirare vellet, non dubitarim, quin amplissimus inde ad totam Christi Ecclesiam fructus redundare posset. Sin diversum accideret, (ut certê multi Crypto-Calviniani studiose id quaerunt) bone Deus, quae malorum Ilias me exceptura esset? Ego primus omnium futurus essem, qui omnes aulicas calumnias, invidiam, persecutionem sustinere cogeretur. In illas ego certe non libenter me immergo angustias. Si vero et Deo gubernante et tot Principibus Viris volentibus, Vobis quoque et Vestra Ecclesia consentientibus (nam quantum in me est, ne nunc quidem me ab ea avellere cupio) omnis ista alea subcunda est. Age patienter simul et forti pectore, Christo vires subministrante perferam omnia quaecunque acciderint. Quod non eo scribo, quasi jam animum meum eo inclinarim, ut ab Ecclesia Vestra abstrahi cupiam, sed ut intelligatis, me uti antehac semper, ita etiam nunc, postquam Deus non tantum praeter sed et contra exspectationem meam me alio quasi abducere velle videtur, ad utrumque ita paratum esse, ut Christum per gloriam et miseriam sequi


page 89, image: cs089

paratus sim et quotidie illud ingeminem: Fiat bona DOMINI voluntas. Vos modo exactissime expedite, quid faciendum quidve omittendum sit. Et hactenus ad declarandam fidem meam erga Ecclesiam Vestram id quod potui feci. Nunc amplius nihil praestare possum, totum negotium liberrime in manus Dei et Vestras resigno. Sic conscientiam memam non aggravavero et me ex illis labyrinthis, quibus famae et existimationis meae integritas constricta videtur, liberavero. Christus JEsus, qui solus est Sapientia Patris, Spiritus intellectus et cognitionis, corda Vestra gubernet, ut in hoc, mihi quidem intricato negotio, et Vos ipsos et me ita expediatis, quo aliquando divinae ipsius Bonitati gratias agere et in omni aeternitate ipsum ob defensam, conservatam et prudenter ubivis administratam Ecclesiam celebrare possimus. Amen. Dresdae ultimo die Anni 93.

Ad idem Ministerium.

S. in Domino. Meministis, Viri Reverenda pietate, erudita doctrina et excellenti virtute praestantissimi, Domini et Fratres in Christo honorandi, quod ante discessum meum Vobis in publico Colloquii Consessu tradiderim Rationes et Acta Testamentariam causam Wolffgangi Rohrs piae memoriae concernentia. Idque in eum finem, ut apud Vos in deposito asservarentur tantisper, donec Deus pro sua bonitate Vobis de fideli aliquo Superintendente clementer prospexisset. At vero nunc cognosco, prodire quosdam non usque adeo beneferiatos homines,


page 90, image: cs090

qui per alios tertios meam fidem in dubium vocare et tantum non de male administrato illius Fundationis beneficio coram Amplissimo Senatu me reum agere satagunt. Quod tamen, Deo juvante, nullis unquam veris documentis evincere poterunt, Etsi autem minime dubito, quin Senatus Vester Amplissimus, a me plene et sufficienter de totius causae veritate edoctus, facile sit acquieturus, nec concessurus, ut ulterius hujus negotii causa molestiae mihi ereentur. Quia tamen nemo securus esse debet, cum importunitas aliorum plurium efficere queat: ideo vos etiam atque etiam rogatos volo, ut pro ea fide, qua Christo et ipsius Ministerio obstricti estis, illa Acta omnia et singula in publico Vestro [gap: Greek word(s)] asservare velitis tantisper, donec istos quiescere nec ulteriorem litem mihi movere experiar. Ex istis autem Actis et Indicibus magna ex parte meam innocentiam et supervacaneam istorum hominum prudentiam, vel potius non necessariam curiositatem, qua simul id, quod Ministerio appropriatum est, (quo jure, viderint ipsi) in Politicos transferre conantur, edocere possum. Hac in re Vos praestabitis id, quod justum et aeqvum est: Ego vero hoc humanitatis offic um mutua benevolentia compensare studebo. Hisce Vos et universam Ecclesiam Brunsvicensem, selectissimam Christi sponsam, divinae commendo protectioni, Dabantur Waldhemii 23. Oct. Anno 94.



page 91, image: cs091

Ad Johannem Velium, Ecclesiasten Eimbeccensium.

S. in Domino. Reverende atque Doctissime Vir, Amice et in Christo Frater honorande. Proposueram equidem mihi, quod in proximo meo ad Visurgim itinere Eimbeccam quoque ingredi, et cum fidelibus atque sinceris illius urbis verbi praeconibus notitiam aliquam et arctiorem familiaritatem contrahere velim. Quia vero tantum quatuordecim dierum terminus mihi praefinitus erat, intra quos domi me rursus futurum promiseram et in quibusdam locis diutius detinebar quam speraram, propositum mutandum et domum properandum fuit. Ita ut hac vice ulterius non quam Huxariam usque progressus sim. Jucundum tamen mihi fuit cognitu, quod meus adventus Vobis non futurus fuisset ingratus nec molestus. Et id ipsum me permovebit, ut alio tempore, ubi rursum Nobilem Matronam Schulenburgiam visitâro (id quod juvante Domino me denuo facturum constitui) cursum itineris mei eo flectam, quo et meum et vestrum votum explere possim. Porro, quod et Senatus ad tuam indicationem me honorifice excipere voluit, merito magni facio et pro propenso illo animo ac voluntate non minores gratias ago, quam si sors ita tulisset, ut benevolentiae ipsius fructum aliquem percepissem. Sane fateor me indignum, erga quem tanta humanitas declaretur: simul tamen grata mente praedico, in illis urbibus, ad quas perveni, non tantum ab Ecclesiastici,


page 92, image: cs092

verum etiam Politici ordinis hominibus, plus humanitatis, benevolentiae et honoris mihi delatum fuisse, quam vel sperare licuisset, nedum quod unquam rependere possim, Sed Christum JEsum bonorum omnium remuneratorem precor, ut ipse compenset meum defectum.

Quod porro filium tuum attinet, moneo, ut nimium tuam sollicitudinem deponas et partem curarum non tantum in DOMINUM, sed etiam in me jactes. Spes facta est filio tuo de stipendio Schulenburgico, si pecunia huic fundationi deputata, in census annuos sive usuras deposita fuerit. Antequam illud fiat, filium ex eo Stipendio juvare nequeo (ut nec alios) si vel millies scriberes. Quod si vero deposita fuerit, et pecuniam prae manibus habuerimus, sponte etiam non interpellati faciemus id quod decet. Itaque ut interim cum aliis in patientia animam tuam possideas, necesse erit. Suo tempore filii Tui non obliviscar, De reliquis noster Gasmerus scribet. Bene vale in Christo et Collegas meis verbis reverenter saluta, Dabantur 31. Octobr. Anno 90. Brunsvigae.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Non quidem ad scribendum vacat, Vir Reverende, Amice et Frater in Christo dilecte, ne tamen tuae petitioni desim, breviter meam de propsita quaestione exponam sententiam. Scio


page 93, image: cs093

sane Bezam in libello de Divort. pag. 88 (cui plerique multum tribuunt) et Hemmingium in Libello de Conjugio in illa esse sententia, quod talia matrimonia, in quibus defuncti sponsi frater in uxorem ducit derelictam sponsam, si non prius accesserit copula carnalis, nullo modo impediri debeant. Quia hac ratione mulier non pertineat ad matrimonium, cum commixtio sexus non est facta. Veruntamen in Consistoriis nostrarum Ecclesiarum ejusmodi matrimonia non approbantur: partim propter Canones veteres, partim quia per sponsalia de praesenti connubium inter sponsum et sponsam per mutuum consensum contractum et ratum habetur, licet nondum fuerit consummatum. Et quia secundum vulgare L. dictum semper in hujusmodi conjunctionibus non solum id quod licitum, sed etiam quod honestum est spectandum: istiusmodi autem nuptiae non sine impedimento publicae honestatis fieri possunt, iccirco tales personae diligenter praemonentur, ut ad avertendum scandalum ab ejusmodi nuptiis abstineant. Verum enim vero quia haec ipsa prohibitio nuptiarum inter sponsi fratrem superstitem et sponsam derelictam non est juris divini, sed tantum juris positivi, ideo dubium non est, magistratum superiorem, penes quem ejus rei est potestas, in tali casu justas et honestas ob causas dispensare posse. Hinc memini nos aliquoties Wittebergae ejusmodi personas, nostram in Consistorio sententiam requirentes, in aulam remisisse, in qua id per dispensationem impetrarunt, quod nos ob honestatem publicam et ob Canonem


page 94, image: cs094

praescriptum concedere non poteramus. Ex his intelliges, quid Vobis in hoc negotio faciendum existimem. A filio nihil literarum accepi, qua in re nec promissioni suae, quam Tibi fecit, nec statutis nostris satisfacit. Itidem nihil Magdeburgo accepi pro M. Forchamero: alioquin utrumque Vobis transmitterem. Nunc bene vale in Christo et Collegam generum saluta, quibus coelestem benedictionem largissimam in Domino precor. Brunsvigae 22. Maji Anno 92.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Pridie domum reversus, Reverende Vir, Domine et Frater in Christo honorande, tuas tuique generi literas inveni: ad illas nunc breviter respondebo. Pie facis, quod M. Gasmeri praematurum obitum luges. Deus novit, quibus lacrymis et gemitibus ego funus ipsius prosecutus sim. Et puto nos jam jacturam optimi illius Collegae sentire, quam ut Deus substitutione fidelis operarii rursus corrigat una tecum ardentibus votis precor. Interim memoria sinceri illius fratris apud me erit immortalis, donec in aeterna vita rursus conjungamur. De mea migratione Wittebergam fama fortassis non est prorsus vana: quibus tamen conditionibus isthuc sim iturus et num in perpetuum isthic sim mansurus, an post intervallum duorum annorum huc rediturus, nondum inter partes convenit. Haec igitur


page 95, image: cs095

cum sint in manu Dei, abs te etiam atque etiam peto, ut piis tuis votis et me et totum hoc negotium juves, quo Deus animos ex omni parte eo flectat, ut id a nobis peragatur, quod nomini ipsius gloriosum et Ecclesiae fructuosum esse possit. Quod si autem Wirebergam pervenero, de filio tuo dispiciam, ut si ipse sibi deesse nolit et a praeceptoribus dignus idoneusque inveniatur, justo tempore gradu Magisterii ornetur, Nunc cum isthic essem, Stipendiati me non adierunt, nec ego otium in ipsos inquirendi habui, qua de causa jam mihi non constat, quo in loco sint res ejus. Si isthuc rediero, non patiar fideles admonitiones in me desiderari. De molitore non opus fuisset, ut tam operose te excusares. Quod si tamen apud vos regnat libidinum impuritas, non amplius miror vestrum zelum, multo minus eum improbo. Laborandum tamen erit, ut, si qua ratione fieri possit, ipsum cum vetula sua ad poenitentiam adducatis. Porro num secunda Pars Locorum Theologicorum D. Chemnitii sit evulgata, ex adjunctis libris cognosces. De quibus hoc abs Te pro necessitate nostra peto, ut alterum exemplar Amplissimo et Prudentissimo Senatui vestro meo nomine vel ipse offeras, vel per alium offerri et meum studium in dedicando ipsis commendari cures. Sive ergo ipse offeras sive per alium id praestes, ei alterum exemplar pro labore cedere volo. In quibus si te pro amore tuo benevolum et promtum exhibueris, vicissim mea studia et officia tibi promta et parata constabunt. Bene vale, generum tuum saluta, et ut moram responsionis meae ad


page 96, image: cs096

ipsius literas patienter ferat roga. Dabantur Brunsvigae 26. Nov. Anno 92.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad Georgium Autumnum Ecclesiae Mansfeldensis Pastorem atque Decanum.

S. in Domino. Redit ad Vos, Reverende Vir, M. Theodosius, qui binas apud nos habuit conciones, cum omnium approbatione. Et nisi ea esset nostrae Reipublicae forma, in qua tarde ejusmodi negotia promoventur, tum propter ordinem, quem ipsi sibi a multis annis praescripserunt, tum propter eorum qui ejusmodi consiliis adhibentur multitudinem, absque omni dubio citra moram ad hujus Ecclesiae ministerium vocatus esset. Ne igitur vel tu vel ipse hanc qualemcunque moram aegre feratis etiam atque etiam rogo. Experiemini, Deum supremum vocationum omnium Directorem, hoc negotium ita gubernaturum, ut haec mora luculenta aliqua commoditate compensetur. Hoc enim animadverto, et Senatores omnes M. Theodosio favere, et Collegas omnes unice exoptare ut ipsis adjungatur, siquidem optima quaevis de eo sibi pollicentur. Ego vero ipso absente negotium universum et felicius et facilius promovere potero. Tantum tu in ipsum amorem et favorem erga hanc nostram Ecclesiam fove et conserva. Siquidem revera hujus Ecclesiae


page 97, image: cs097

status ita mihi probatur et allubescit, ut omnino mihi ipsi persvadeam, omnes, quotquot eundem perspectum habeant eo modo quo ego, ejusdem ministerium multis aliis locis praelaturos esse. Haec paucis ad te scribere volui. Siquidem ea, quae pluribus cognoscere cupiveris, ex M. Theodosio ceu viva Epistola audire poteris. Bene vale. Dabantur Brunsvigae 25. Febr. Anno 89

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende atque optime Vir, Domine Compater et frater in Christo honorande. Quandoquidem eo die Tuae et M. Theodosii literae mihi oblatae sunt, quo satis acutis capitis doloribus divexor, ita ut complures horas decumbendo exegerim, et ad scribendum plane ineptus sim, spero vos pro vestrea singulari humanitate boni consulturos, si utrumque hac una Epistola, eaque brevissima, expediero. Exosculor insignem tuam erga hanc Ecclesiam affectionem, quae ut me mirifice recreavit: ita dubium mihi est nullum, quin omnibus Collegis et fratribus, si quando eam ipsis retulero, sit futura gratissima. Intelligimus enim nobis virorum, bonorum, doctorum et usu atque experientia valentium benevolentia ac mutuo favore magnopereopus esse: cum Satanas non uno modo nobis insidietur. Sentit nimirum ex hac Ecclesia aliquoties non leviter ipsius conatus infractos fuisse. Iccirco sicubi vicissim


page 98, image: cs098

ipsi nocere poterit, nullum non lapidem movebit. Verum post Christi Salvatoris et tutoris nostri unici defensionem, non exiguam fiduciam collocamus in piis precibus, honesto favore, et ubi necessitas postularit in salutari consilio bonorum virorum. Iisdem omnibus et singulis vicissim studia et officia nostra deferentes. Praefationem tuam libello M. Theodosii praefixam perlegi; perplacebat ea: et quoniam percommodam Francofurtum mittendi occasionem habebam, absque mora id faciebam: ita ut certo existimem illam jam nunc ibidem esse. Spero quoque propediem fore, ut impressa exemplaria videamus.

Negotium de vocando M. Theodosio etiamnum haeret, Objecta enim sunt Senatui nostro varia impedimenta, tum a Duce Julio, tum ab aliis, quae moram nullam patiuntur, ac proinde efficiunt, ut tam in hoc negotio expediendo, quam etiam in aliis Domini mei sint tardiores. Itaque ut Dominus M. Theodosius exiguam aliquam moram adhuc patienter ferat, etiam atque etiam rogo. Negotium hoc non est hominum, sed Dei: cujus currum semper in mundo lento gradu progredi ipse nosti. Multum enim luti Satan aspergere solet, quo eum gravat et impedit. Neque etiam negarim aliquid difficultatis in hoc ipso negotio incidisse. Quod usque adeo me non terret, ut vel hanc ipsam ob causam bene sperem. Siquidem quibus causis Satanas se non opponit, neque remoras objectat, eas raro magnum fructum ad Ecclesiam Dei retulisse, omnis superiorum seculorum


page 99, image: cs099

memoria testari potest. Sed Dominus, qui Satanam exarmavit, et promisit se ipsum etiam sub pedibus nostris contriturum, ei resistet, totumque negotium et ad sui gloriam et ad Ecclesiae aedificationem diriget. Hoc ipsum tamen vere affirmare possum, universum Ministerium nostrum et multos praeterea bonos viros, hoc unice exoptare et in votis habere, ut M. Theodosius nobis adjungatur. Quae vota Deum exauditurum minime diffido. Bene vale vir humanissime cum omnibus tuis, quos omnes ex me, meaque conjuge salutabis. Dabantur Brunsvigae 26. Mart. Anno 89.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Reverende Domine Decane, Domine et Compater honorande. Literae, quas Reverenda Tua pietas mihi transmisit, pergratae mihi fuerunt. Etenim, quia a tot mensibus nihil literarum a Domino M. Theodosio acceperam, judicabam ipsum mihi succensere, quod a nostris non esset promotus. Ne duriore verbo utar. Novit Deus mihi nihil gratius accidere potuisse, quam si ipse, cujus pietas et eruditio a multis annis mihi est perspecta, mihi Coadjutor fuisset adjunctus. Id quod una mecum reliqui mei symmystae unice ex optarunt. Verum qui a praeter voluntatem et vota nostra res non successit, statuere cogimur, Deum, summum omnium vocationum administratorem, non sine certis causis,


page 100, image: cs100

licet eae nos adhuc lateant, permisisse ut haec ipsius vocatio ad nos impediretur. Ab eo tempore ego hic durissimam sustinui provinciam, de qua tacere malo, quam pauca referre. Et nisi me Collegarum candor et constantia, atque multorum civium pietas interdum recreassent, mallem me procul hinc abesse, quam in hac statione versari. Sed simul vocationis habenda est ratio, et fidendum ei, qui promisit se nobiscum futurum sive per ignem, sive per aquas sit transeundum. Nunc gravius mihi oboritur bellum cum aulico Theologo Hoffmanno, qui nuper scripto quodam ad suum Ducem misso, me non tantum teterrimae haereseos accusat, eo quod doceam, Christum Deum et hominem totum, seu secundum utramque naturam omnia praesentem gubernare: sed etiam famam meam usque adeo profligare arrodit, ut si talis essem, qualem ipse me describit, ne boni quidem viri nomine dignus essem. Taceo, quod Calvinistis svavissimos pulvillos consuit, quibus secure indormiant, et nos in nostris miseriis irrideant. Deus nostri misereatur, et omnem lingvam grandiloquam et vani oquam compescat. In tam acri itaque conflictu fideli parastata indigerem, qualis esse posset noster Theodosius: verum Deo aliter visum est; qui in hoc negotio omnia media mihi subtrahere videtur, quo ex ipsius solius bonitate dependere discam. Quare ut meo loco doleo, mihi hanc felicitatem obtingere non potuisse, ut M. Theodosius meus fieret Collega: ita ipsi ex animo de tam honesta functione gratulor, Deumque precor, ut ipse largiatur,


page 101, image: cs101

quo illic loci etiam Ecclesiae Dei, plurimum prodesse possit. Sicuti non dubitarim, inde quoque ipsum et alios fideles Saxonicarum Ecclesiarum Doctores mihi pugnanti et laboranti suppetias ferre posse. Bene vale, vir mihi ex animo honorande, et conjugem honestissimam, atque D. Superintendentem vestrum meis verbis reverenter saluta. Salutat etiam vos conjux mea, quae aliquantum afflictae est valetudinis, Deus eam rursus confortet. Dabantur Brunsvigae 17. Feb. Anno 90.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Literae tuae, Reverende Vir, Domine, Frater et Compater honorande, summopere mihi gratae fuerunt, cum ex iis constantem tuum erga me animum et amorem colligere licuerit. Cum que merito eos, qui nos amant, redamemus: de me quoque Tibi certo persvadebis, me in colenda amicitia nostra etiam imposterum fore constantissimum. Quod functionis meae mutationem attinet, dubium non est, varia passim hominum de ea et fuisse et esse judicia. Et licet quaedam mihi sint iniquiora, tamen bona me sustento conscientia, certus quod ego stationem meam non deserui temere, sed in ea lubens perstitissem, si per alios quosdam licuisset. Interim Deo gratias ago, qui hîc mihi nidum satis commodum commonstravit, in quo ipsius gloriae et Ecclesiae aedificationi quoque inservire possum.


page 102, image: cs102

Quid vero de Ecclesia et Academia, ex qua discessi, futurum sit, Deus novit. Ego quidem ob animum Electoris recti sincerique tenacem libenter optima quaevis sperarem, sed subdola quorundam fraus et animus Calviniano veneno infectus odio sinceriorum Doctorum flagrans faciunt, ut pessima metuere cogar. Ideo statuo, nisi Elector mature evigilet, idem ipsi eventurum, quod D. Augusto sanctae memoriae, ut scilicet Calviniani omnes cathedras et pulpita occupent, citius quam ipsemet observet. Haec tamen sunt in manu Dei, quem assidue precor, ne nobis, sicut multorum hominum ingratitudo meretur, efficaces errores immittat, eo quod plerique in illis locis amorem veritatis non recipiunt.

Probo, quod M. Theodosio autor es, ne Hertzberga discedat, rebus sic satis in ancipiti stantibus. Licet enim Brandeburgensis functio esset aliquantum splendidior, major tamen ratio Ecclesiae alicubi periculose laborantis habenda est, quam nostri commodi.

Nescio etiam quid monstri subesse suspicer, quod nuncias, ex Academia Wittebergensi hoc consilium Brandeburgensibus subministratum. Quid si hoc modo tecte et latenter, et sub praetextu promotionis alicujus omnes eos, quos suis conatibus obstare posse metuunt, removere vellent? Prudentia igitur aliqua hic requiritur, nec dubitarim, quin multi meo exemplo territi magis circumspectê sint acturi.

Tibi denique, Vir Reverende, pro pio voto, quo ministerium meum in hac Ecclesia Deo commendas,


page 103, image: cs103

gratias ago maximas. Nec dubitarim, quin DEUS tot piorum preces clementer sit exauditurus et daturus, ut et hic meum ministerium ipsi sit gratum et Ecclesiae fuctuosum. Quem ipsum ego quoque invoco, ut Sancto suo Spiritu te regat, tuis laboribus benedicat et te tuosque aeternum beet. Bene vale. Dabantur Brunsvigae 6. Mart. Anno 88.

Conjugi Tuae honestissimae mea plurimum salutis adscribere jussit.

T. R. P.

ex animo colens

Polycarpus Lyserus.

Ad D. AEgidium Hunnium, quoad equidem id ipsum conjectura valeo assequi. Titulus enim sive Inscriptio Epistolae deest.

S. in Domino. Plura sane essent, de quibus ad Te scribere poteram, Reverende Domine Doctor, Compater et frater in Christo honorande, verum quia in praesentia non vacat, trium saltem mentionem facturus sum, teque peramanter rogo, ut sententiam tuam candide et sincere de iis mihi aperias.

Primo novisse cupio, quid sentias de duabus D. Apostoli Petri Epistolis. Utrum judices, non tantum posteriorem ex canone esse rejiciendam, sed et priorem propter obscuriorem illam sententiam, quae extat in tertio capite, de descensu Christi ad animas olim incredulas.



page 104, image: cs104

Deinde expeto etiam tuum judicium de sequent Syllogismo:

Quicunque in Christo baptizantur, illi induunt Christum, Gal. 3.

Ego in Christo sum baptizatus. (Et hoc est verbum fidei.)

Ergo ego Christum indui.

Et per consequens ex baptismo meo certus sum de mea Electione, Regeneratione, Justificatione et aeterna salute. Nisi (quod Deus clementer avertat) denuo Christum per impietatem exuam.

Denique desidero ex Te audire, an Huberi causa literas dederis ad Senatum Wormatiensem et Spirensem: et si quas dedisti, utrum earum transsumtum mecum communicare velis. Ad haec si mihi responderis, tunc reliqua quoque subjiciam, de quibus Tecum acturus eram. Nunc in Christo JESU bene vale. Dabantur Dresdae 18. Octobr. Anno 1600.

Ad D. AEgidium Hunnium et D. Davidem Rungium.

S. in Domino. Reverendi atque Clarissimi Viri, Domini et fratres in Christo honorandi, Literae vestrae, quibus nos de progressu Colloquii instituti certiores reddidistis, non tantum Dominis Consiliariis et mihi, verum etiam Illustrissimo Domino Electori gratissimae fuerunt. Unde et Celsitudo ipsius in mandatis dedit, ut suae Cels. nomine rursus literae


page 105, image: cs105

ad vos dirigerentur, quibus animus vobis adderetur, ut in hoc conflictu cum hostibus veritatis vos fortiter et mascule etiam imposterum geratis, nihil dubitantes, Deum gratia sua vobis affuturum et clementer concessurum, ut diligens et fidelis a Vobis navata opera absque fructu non abeat. Hoc quidem a Cels. ipsius dum in itinere essemus constitutum fuerat, verum video negotia, quae in hoc Conventu Provinciali catervatim ingruunt, impedire, quo minus hoc effectui detur. Iccirco ego privatis hisce meis literis Vos salutare et hoc Cels. Ipsius propositum significare volui, certo statuens hoc ipsum Vobis gratum futurum. Non possumus autem satis demirari insulsas absurditates aut agonistarum. Qua de causa hoc invotis habemus, ut exemplar Protocolli Disputationis Vobiscum in reditu afferatis, quo sic totius hujus Colloquii acta integra in Archivis nostris habeantur. Deum interea precabimur, ut per verbum veritatis Serenissimum illud cor illustret, et largiatur, ut semen verbi puro corde susceptum fructum afferat ad gloriam Dei et Cels, ipsius salutem.

Noster Elector quotidie fere illustres edit contestationes constantis suae fidei et confessionis in orthodoxa doctrina Christiana Concordiae libro comprehensa. Sicuti eadem contestatio etiam Propositioni hujus Conventus Provincialis inserta et heri publice praelecta fuit. Cui etiam addita haec clausula, quia Academiae et Ecclesiae harum regionum doctos et pios Theologos Dei beneficio jam habeant, non


page 106, image: cs106

permissuram suam Cels. ut in cujusquam hominis gratiam ulla mutatio cum quoquam suscipiatur Der Leipziger Rath aber hat sein Latein also beschrieben bekommen/ daß es es so leichtlich nicht ausleschen wird. Noster Cornelius Beccerus restitutus est ante quatuordecim dies ad mandatum Electorale, quod Senatus admisit, cum reservatione juris sui in privilegio comprehensi.

Refutatio Scripti Staffordiani propemodum jam ad finem imprimendo deducta est. Prostabit, ut spero, venale ad proximas nundinas Lipsenses. Apud nos et vos, Dei beneficio, omnia adhuc sunt salva, ac proinde ut opus Domini citra sollicitudinem urgeatis moneo. In reditu vestro recta ad nos Dresdam accedatis, ibi de pluribus colloquemur.

Preces, studia et officia mea defero Reverendo Collegio vestro, quos singulos, inprimis fratrem meum uterinum D. D. Andream Osiandrum meis verbis reverenter salutari peto. Optime valete in Christo JEsu. Torgae 10. Decembr. Anno 1601.

Vester in Domino

Polycarpus Lyserus,

Ad Dn. D. Johannem Olearium.

S. in Domino. Quid a me petatur nomine ornatissimi hujus Viri, Dn. Johannis Seyssii Exulis Styriaci, illud, Reverende atque Clarissime Domine Doctor, Amice et Frater in Christo honorande, ex adjunctis haud gravatim cognoscere velis. Libenter


page 107, image: cs107

equidem conatus ipsius honestos promovissem, omni enim benevolentia dignus videtur; sed partim in praesentia nulla fuit commoditas ipsum juvandi, partim elegit potius apud vos fixam sedem quaerere quam alibi. Cum ergo ex praecepto Paulino necessitatibus Sanctorum communicare debeamus, ipseque a me commendatitias ad te petierit, non potui eas ipsi denegare, nihil addubitans, te quoque pro consveta tua humanitate ipsi officia et studia benevolentiae Christianae exhibiturum. Notus fuit ante haec tempora Clarissimo Viro D. D. Chiliano Stiessero: quod si hunc denuo ipsi cum denunciatione salutis et meorum officiorum commendatum reddere volueris, facies nobis rem gratam, quam officiorum remuneratione compensare studebimus. Bene vale. Raptim Dresdae ipso die profesto Pentecostes Anno 1601.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad D. Georgium Mylium, Theologum Jenensem.

S. in Domino. Reverende et Clarissime Vir, Domine Compater et Frater in Christo honorande. Ipse quoque ex animo, opto nobis colloquendi aliquando occasionem praeberi posse. Sed quando et quomodo istud fiet?

Nunc Joanni Wigando ad tuam et D. D. Hütteri intercessionem stipendium Schulenburgiacum prorogatum


page 108, image: cs108

est. De D. Hüttero Wittebergae cum Theologis contuli, ut in defuncti D. D. Volckmari locum vocari possit; et conferam ulterius, si juvante Domino in reditu meo isthac transiero. Nescio quid D. Hunnius difficultare videatur. Sed difficultates illas removere conabor.

De Schulenburgiaco stipendio impetrando diu laboravit Laurentius Schreuius Rudelstadensis, Acacademiae Vestrae alumnus, et vel tandem consensum est, ut recipiatur, his tamen conditionibus. 1. Examinetur et doctrinae ac vitae honestum testimonium habeat. 2. Obligationem consvetam mittat et stipulando promittat, se juxta Constitutiones victurum, quarum exemplar ipsi mitto. 3. Intra biennium studia absolvere et ad functionem aliquam aspirare conetur. His peractis tu 17 2/1 Thal. quos hic mitto, ipsi trades. Haec breviter respondere volui, officiose rogans, ut Collegas fidos et D. Hütterum meis verbis salutes. Raptim Brunsvigae 24. April. Anno 96.

T. in DNO. C.

Polycarpus Lyserus.

Ad eundem.

S. in Domino. Res ardua est et exquisita deliberatione digna, de qua meum expetis consilium, Reverende atque Clarissime Domine Compater, Amice et Frater in Christo honorande. Atque utinam in alterutram partem certi quid decrevisses, me non consulto! Et enim dum ex parte considero Ecclesiae


page 109, image: cs109

Brunsvicensis miserum statum, omnino exopto Te vocationi illi locum dare. Nisi enim vel per Te vel per alium excellentem quendam Theologum nobili illi Ecclesiae et Reipublicae consulatur, periculum est, ne majus damnum patiatur. Hoc tamen praedico, non pauca Te ibi inventurum, quae et Tibi et Conjugi sint displicitura. Longe enim ibi alii mores sunt quam in Svevia, et Brunsvicenses mei sic sunt affecti, ut ipsis sua placeant. Ita eadem omnibus aliis probari volunt. Itaque magna dissimulatione opus est, praesertim in principio. Denn die Landes-Art ist anders. Ich und mein Weib haben uns endlich darein zu schicken gelernet. Quod si vero considero statum Scholae Jenensis, tunc non possum svadere, ut inde discedas. Nihil enim aliud praesagit mens, quam quod post tuum discessum certo lupi rapaces occupaturi sint tuam sedem. Et si nullas alias haberem causas hujus mei metus, quod nimirum istud par affinium manibus pedibusque nihil aliud agant, quam ut Diabolum turbatorem alia larva in dutum in Ecclesias nostras rursus introducant, saltem illa superioribus diebus tecum instituta actio ipsorum corda proderet. Dubito ergo, an non conscientia hoc modo vulnerari possit, si tuo discessu occasio praeberetur, ut novae contentiones inter hasce Academias excitentur. Sed utut sit, quia aliquid in alterutram partem est tentandum, ego, si tuo loco essem, rem hoc modo aggrederer. Nollem missis literis ad Dn. Pro-Electorem hanc rem tractare. Nam eandem fabulam isti homines tecum ludent, quam mecum


page 110, image: cs110

ante 12 annos. Sed quia intra octiduum ad vos rediturus est Dn. Pro-Elector, nihil intentatum relinquerem, ut ipse coram hoc negotium exponere possem. Et initio quidem non proponerem definitive, sed quasi Cels. ipsius judicium expeterem, quid in hoc negotio faciendum, quid intermittendum Ipsa censeret. Si me retinere vellet Jenae exponerem meas difficultates et adversitates, quibus si medelam adhibere vellet, paterer me detineri, maxime quia omnium opinione absentia Principis ultra biennium protrahi non poterit. Et anno demum 50 aetatis novam migrationem instituere res revora difficilior est quam prioribus annis. Sin sic se declararet, ut intelligere possem, meam praesentiam non magnopere ulterius expeti, tum demum inde concluderem, ipsum etiam Principem posse ferre, ut discedam, atque tunc in nomine Domini ad mutationem illam animum applicarem. Habemus et Brunsvigae Collegas tui observantissimos, salarium est honestum. Meum fuit 500 aureorum, 10 Scheffel Korn majoris mensurae, qualis est Brunsvicensis, 8 Scheffel Gersten/ 3 Ohm Wein/ einen gemästeten Ochsen/ eine Tonne Butter/ et habitatio libera, 20 Thir. pro lignis. Alia commoda non multa, incommoda autem incerta et varia, quae quotidie emergunt, sicut quaevis dies suam habet afflictionem. Sed haec ubivis locorum inveniuntur. Exurgat enim Adam cum omnibus suis filiis et uno ore loquantur, utrum gaudium habuerint in hac vita sine dolore, pacem sine discordia, sanitatem sine infirmitate. Labores Tibi non futuri essent


page 111, image: cs111

difficiles, siquidem singulis septimanis saltem binae conciones, ut et totidem lectiones certis suis temporibus sunt habendae. Hoc tamen fortassis Tibi insolens et absque dubio initio grave et molestum accidet, quod omnes conciones a meridie sunt habendae. Et si omnino Brunsvigam esset commigrandum, circa principia hac cautione (quam tamen tibi in aurem insusurratam velim) opus erit, ne patiaris vehementiora Ministerii ingenia te contra Senatum concitare. Nisi enim utrinque vehementiores motus magna mansvetudine et lenitate compescantur, magnum malum inde emergens metuendum est. De his te certiorem reddere volui, ex quibus tu pro tua prudentia rectius colliges, et concludes, quid Tibi faciendum censere possis. Ego interim DEum precabor, ut ipse sancto suo Spiritu et mentem tuam et negotium universum sic regat, quo fiat illud, quod ipsi gratum, nomini ipsius gloriosum et conducibile et Tibi omnibusque Tuis salutare esse possit. Pro transmissis Concionibus Papalibus reverenter gratias ago et vicissim tibi mitto aliquas pagellas, ex quibus cognosces, quo in statu res meae versentur. Licet autem hic inopinatus casus animum meum initio non leviter perculerit: quia tamen ex omnibus circumstantiis colligo, hanc bonam fuisse Domini voluntatem, in ea re placide acquiesco et crucem ab ipso impositam patienter fero. Bene vale et conjugem meo meaeque nomine diligenter saluta. Dabam Dresdae 6. Sept. Anno 99.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.



page 112, image: cs112

Ad eundem, tunc Theologum Academiae Wittebergensis.

S. in Domino. Reverende et Clarissime Vir, Domine Compater et Frater honorande, ad utrumque membrum tuae Epistolae breviter, quantum quidem in hisce nostris turbis et Legati Caesarei et Episcopi Pabebergensis praesentia fieri potest, respondebo.

Et primo quidem non dubito, quin literae meae Zillbachii ad vos conjunctim scriptae jam vobis sint oblatae, ex quibus intellexistis, fasciculum illum thesium Hunnianarum et Apologiae Garthianae mihi recte oblatum esse. Cumque Consiliarii nostri etiamnum in illa sententia, quam in illis literis vobis aperui, acquiescant, non habeo ego quod addam: nisi quod existimem, vos bene fecisse in eo, quod Electori quoque ad transmissum Diploma respondistis. An culpa aliqua evulgationis thesium etiam in Hüttero haereat, tunc cognoscemus, ubi ipse ex acidulis reversus et auditus fuerit. Interim grata est notitia seu scientia eorum, quae addidisti.

Quod deinde M. Zephyrii officium concernit, cur non libenter Tibi, Generoso Hofkirchio, et ipsi etiam M. Zephyrio gratificarer, si possem? Neutiquam huic succenseo, quod paedagogiam honestam consecutus est, imo uberiorem functionem ipsi opto. Nam promotione tum ob eruditionem insignem, tum ob morum elegantiam ipsum dignissimum esse censeo. Hoc tantum ipsi indicandum curavi, ex


page 113, image: cs113

praescripto Nobilissimae Matronae me non posse concedere, ut utroque beneficio conjunctim fruatur. Necesse ergo esse ut alterutrum resignet. Nam ante complures annos M. Christophorus N. (qui nunc Neuhusii in ministerio vivit) suscepit paedagogiam apud affinem meum Augustinum p. m. Ibi libenter affini gratificatus fuissem, sed de voluntate viduae stipendium alteri annumerare coactus fui. Et nuper vix ante annum Arnoldus quidam Engelbrecht paedagogus fuit Nobilis a Bartensleben, qui viduae Schulenburgiacae nepos est ex sorore, e vestigio beneficio ille privatus est. Dicit enim Nobilis Matrona hoc pugnare cum sua fundatione, in qua subsidium ordinatum sit pro illis, qui suis adhuc studiis incumbunt, non autem pro iis, qui suorum studiorum cursum eo usque deduxerunt, ut jam aliis inservire possint. Quemadmodum enim his gratum fuerit, quod ad continuationem suorum studiorum hoc beneficio ipsis frui licuit: eodem modo statuunt etiam aliis exspectantibus gratum esse, si eorum cessione ad beneficii fruitionem ipsi admittantur. Quod ergo M. Veldstenius M. Zephyr o indicavit, illud (si modo appendix de mea succensione auferatur) non est de nihilo. Citra enim Nobilissimae Matronae consensum a praescripta ipsius Ordinatione recedere non possum. Judico autem futurum, ut et Tibi et ipsi satisfiat, si a Vidua obtineatur, ut bona cum gratia ipsi liceat futurum D. Michaelis terminum auctarii loco numerare. Sic enim habebit subsidium, unde libros aliquos Theologicos coemere possit. Quod


page 114, image: cs114

superest, divinae vos commendo protectioni. Dabam Schleusingae 9. Sept. Anno 606.

T. in DNO. Comp.

Polycarpus Lyserus.

Ad M. Conradum Kircherum.

S. in Domino. Reverende et doctissime Vir, Domine, Amice et frater in Christo honorande, vivo adhuc, Dei beneficio, et vivam, eodem volente, atque opera ipsius annunciabo, diutius quâm omnes sive Jesuitae sive virulenti Calviniani optent. Licet debilis et aeger fuerim ad septimanas octo; Christo tamen, cujus virtus in infirmitate perficitur, vires supra posse surrogante, vix ad unum diem a muneris mei functione abstinui. Quod vero ad literas tuas, quas una cum exemplari Concordantiarum tuarum transmisisti, hactenus silui, id inde factum est, quia eo ipso tempore huc allatae erant, quo una cum aliis ad visitationem Academiarum emissus fueram. In illa mea absentia nihil perfici potuit. Quapropter benevole me excusatum habebis. Quid vero praestiterim in offerendo tuo exemplari apud Serenissimum nostrum Dn. Electorem, illud Amplissimus Vir Dn. Ludovicus Wilhelmus Moserus pluribus referre poterit, qui simul, ut spero Tibi exhibebit, ex quo, qualiter Elector munus illud susceperit, cognoscere poteris. Optarim me in pluribus et majoribus, praesertim autem in restitutione in integrum, juvare te posse: Bone Deus, quam promtus in eo futurus essem? Sed haec sunt in manu Dei. Me tamen, oblata


page 115, image: cs115

occasione, et pro te et pro Collega, et pro tota vestra civit te diligenter laborare, nihil addubitabis. Deus vota nostra exaudiat! Cujus protectioni te cum tuis commendo. Dabantur Dresdae 19. Apr. Anno 609.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.

Ad Dn. Johannem Sagittarium, Praepositum et Professorem Theologiae in Academia Wittebergensi.

S. in Domino. Si ex ipsa Romani Pontificis euria, Reverende et Clarissime Vir, Domine et Collega honorande, bulla contra me allata fuisset, non tantum terrorem, quantum peremptoria tua citario primo intuitu mihi afferre potuisset. Adeo ut si paulo plus diei superfuisset, e vestigio itineri me dedissem et ad vos advolassem. Sed posteaquam primus terror paulatim evanuit, mutata sententia hic ad diem lunae usque desidere velle decrevi. Etenim si maxime hoc momento vobiscum essem, tamen id, quod factum est, infectum reddere non possem. Hujus autem bidui mora nihil incommodi praesenti negotio afferre potest. Dummodo caveatur ne typographus in imprimendo progrediatur neve aliquid in vulgus emittat. Quod si domum venero, facile viam inveniemus, qua citra Ecclesiae damnum aut jacturam nominis Scholae nostrae negotium hoc conficiatur.

Neque vero ego libellum istum imprimendum


page 116, image: cs116

ipsis categorice permisi, cum nunquam inspexissem illum diligentius, neque privilegii duti tempus effluxisset. Speravi, ut memini me in coena monuisse, rem omnem ad adventum Salfischii usque rejectum iri. Quanquam me non extra omnem culpam esse agnoscam, eo quod non simpliciter prohibuerim. Sed hic, quisquis est, error mihi proderit, ut vel tandem onus illud intolerabile humeris meis excutiam. Non enim omnibus sufficere possum. Typographos autem nostros importunos et malitiosos erudiet, ut imposterum libros sibi assignatos imprimant neque quasvis vespertiliones coeco judicio sibi permitti importune flagitent. Nun es ist geschehen/ habt ein gut Hertzes/ es wird sich wohl schicken/ wenn ich komme/ es würde doch nicht 1000 Thaler kosten. Wir wollens dem D. Coelestino geben/ daß ers verhandle. Ego interim hic quoque delitias meas quaeram in expurgando stabulo Augiae. Vix enim credo, quenquam tantum nauseae ex purgandis cloacis concipere posse, quantum ego quotidie foetoris haurio ex foetidissimorum peccatorum transscriptione. Saepe abjicio pennam lassus et defessus. Eandem tamen rursus in manus sumo, subinde cogitans: Memento, mi Polycarpe, quantum tu foetoris quotidie excites turpissimis tuis peccatis, coram purissimis Christi naribus. Expetis tamen, ne ipse propterea te, prout commeruisti, abjiciat. Quapropter nec tu impatientior reddaris, si maxime ingratus quis odor, dum ovile ipsius purgas, nares tuos catharro jam laborantes feriat. Non facturus es sine mercede.


page 117, image: cs117

Den Mistträgern giebet man zum wenigsten zu essen und einen Groschen auff die Hand. Dn. M. Martinum nostrum peramanter saluta. Novi ipsum jam summe sollcitum esse pro typographis suis, esurientibus et sitientibus pecuniam. Saluto quoque Conjugem tuam castissimam cum reliquis Collegis. Datae Beltzigae in die Cypriani Anno 79.

T. ex animo

Polycarpus Lyserus.

Ad Johannem Matthaeum, S. Theol. D. et Prof. in Acad. Witteberg. sed abdicatum et cum haec Epistola scriberetur ex moerore jam tum mortuum.

S. in Domino. Reverende frater, vehementer hodie perturbatus fui, posteaquam adversum rerum tuarum statum cognovi. Doleo enim et tuam vicem et scholae illius, cui ex animo faveo. Nunc posteaquam vel parumper recollegi animum, incipio ridere Satanae conatus, qui tanto molimine incipit rursus oppugnare doctrinam veritatis, eo in loco, ex quo regnum ipsius nostra aetate vel maxime eversum est. Sed ut hactenus semper ipsius conatus fuere vani et irriti, ita nihil addubito, quin et hac vice omnia frustra sit attentaturus. Nam

Vivit in excelsis Christus, nec vivere vellem,
Si non Immanuel viveret ille meus.

Hic contrivit serpenti huic antiquo sceleratum caput. Mordeat sane calcaneum ejus, qui nos miseri Pastorculi


page 118, image: cs118

sumus, so soll es doch die Zähne daran ausbeissen. At hic recalcitrat caro, suggerens: Atqui interim tu premeris. Item: Ecclesia quidem conservatur, sed interim individua periclitantur. Premeris sane, mi D. Matthaee, non tamen opprimeris: periclitaris, non tamen peribis. Christus frater, dux, protector, arx, scutum, clypeus, petra, asylum, nostrum adhuc vivit. Ipsius est terra et omnis plenitudo ejus. Is alicubi manendi locum monstrabit, licet invidus et infidus mundus nos persequatur. Quare ut hodie festinanter ad filium tuum scripsi: ita nunc tumultuarie repeto et moneo, ut omnem curam tuam in Dominum jactes et quamprimum convalueris ita mandato Electorali pareas, ne quicquam contra vel suppliciter petendo vel alio modo excipiendo rentes. Vides enim mandata Dresdensia jam facta esse Persica. Fortassis apud Ducem Julium, aut apud Ducem Gvilhelmum, Lünaeburgensem, aut apud Comitem Lippensem, aut apud alium aliquem si non meliorem, tamen Deo propitio talem inveniemus locum, in quo non minus vitae necessaria habere possis, quam hactenus pro pauculis illis florenis salarii tui Wittebergensis habuisti. Abeas ergo et excutias pulverem pedum, in testimonium contra eos, qui te et alios bonos apud Electorem calumniis et mendaciis presserunt. Non aegre avellaris ab illis, qui non magnopere tuam praesentiam exoptant. Discamus et nos contemnere eos, qui nos et in nobis Christrum spernunt. Regnant sine nobis in terris, siquidem et nos sine illis, nisi poenitentiam


page 119, image: cs119

egerint, regnaturi sumus in coelis. Utinam etiam Optimus noster D. Mylius non minus dimissus esset quam tu. Nam licet centum floreni ipsi adjecti sint ad Salarium, tamen hodie haec vox hic audita est a quodam Electorali: Et will nicht mercken/ daß man seiner auch gerne loß wäre. En quam mirae technae in nobis removendis, quos Deum tam certo suo tempore puniturum novi, quam certo mihi nomen est Polycarpo. Sed exdectemus cum patientia tempus opportunum, quo ipse conteret Satanam sub pedibus nostris. Unum hoc conclusionis loco moneo, ut filius Tobias caute res suas instituat, neque jam quicquam vel minimum agat, etiam in rebus tuis promovendis, (denn es ist doch bey euch Droben aus) unde in aula innotescat ipsum tuum esse filium. Nam alioquin certissime hoc metuendum erit, ne propter odium tuae personae removeatur. Bene vale in Christo, quem precor, ut te Spiritu patientiae et fortitudinis induat, et Conventum Provincialem sequenti septimana institutum ad nominis sui gloriam et multorum incolumitatem dirigat. Amen. Amen. Dabantur 20. Sept. Anno 88. Brunsvigae. Werden dem Churfürsten einmahl die Augen recht auffgethan/ so wird es anders werden. Und ich hoffe/ ich wills erleben.

T. in DNO.

Polycarpus Lyserus.



page 120, image: cs120

Ad D. Davidem Peiferum, Cancellarium in aula Electorali Saxonica.

S. in Domino. Magnifice Vir, Domine Patrone et Amice honorande, quanta fide quantaque diligentia Praestans Tua Mag. negotium meae vocationis ad Illustrissimam Vestram aulam promoverit, id vero ex Illustrissimis Rescriptis hodierna die acceptis abunde cognovi. Quod si ergo ex hac vocatione (ubi plane ea perfecta fuerit) aliqua utilitas ad Ecclesias et Scholas harum regionum redundarit, sicuti sane omnes boni liberaliter augurantur, neque ego divinae benignitati confisus aliud speravero, sane magnam Praest. Tuae illae ipsae debebunt gratiam, ego vero maximam. Ad quam jam nunc me ita obstrictum et obligatum agnosco, ut quandoquidem alia in re eam declarare non possim, quotidie in meis precibus Tuae Praest. salutem, incolumitatem et longaevitatem Deo meo commendem, quo sanctissimis et pientissimis suis consiliis Illustrissimae nostrae Electorissae quam diutissime solatio, toti vero huic regioni praesidio esse possit. Unum autem in praesentia a Magnif. Tua peto, ut qua benevolentia me indignum et immerentem semel complecti coepit, eadem me etiam imposterum prosequi suoque patrocinio constanter fovere dignetur. Nihil quidem in me reperio, de quo magnopere quid polliceri possim: hanc tamen enixe operam dabo, ut omnes cogitationes, consilia et actiones meas in eum finem dirigam, ut quantum Spiritus Domini gratiae et virium suppeditaverit promovendae Dei gloriae, tuendae sincerae


page 121, image: cs121

Lutheranae receptae religioni, conservandae paci et tranquillitati Ecclesiarum harum regionum (quantum per factiosa et phanatica ingenia licuerit) totus infixus inhaeream et immoriar, sicque Vestrum omnium expectationi abunde satisfaciam. Cujus coelesti protectioni Mag. T. Dom. unice commendatam cupio. Wittebergae 17. Decembr. Anno 93.

P. S.

Salutem officiosam reverenter adscribo toti Amplissimo Consiliariorum Collegio, Dominis meis cum observantia colendis.

Ad Academiam Wittebergensem.

S. in Domino. Quae de militari verbi Ministrorum conditione in hac vita pie admodum, graviter et erudite in nuperis ad me literis dissecuistis, Magnifice Domine Rector, Viri Reverenda Dignitate, insigni autoritare, excellenti prudentia et doctrina praestantissimi, Domini et Amici cum observantia colendi, ea verissima esse, cum ex sacrarum literarum oraculis, tum ex qualicunque rerum experientia addidici. Vere siquidem militia est omnis hominis vita super terram Job. 7. maxime tamen verbi Praeconum, qui non carnalibus sed spiritualibus militiae suae armis sub vexillo crucis Deo militant, ad subversionem munitionum, ut evertatur omne, quod extollitur adversus cognitionem Dei, et ut captivum ducatur omne [gap: Greek word(s)] in obsequium Christi, 2. Cor. 10. Licet autem merito omnes ad bella Domini alacres et promti esse debebamus, ob spem et exspectationem


page 122, image: cs122

insignis remunerationis et [gap: Greek word(s)] , quod summus noster Imperator JEsus Christus in coelis repositum conservat iis, qui bonum certamen decertarint, fidem et bonam conscientiam servarint atque ad finem usque fideles permanserint. Experimur tamen, hoc nomine multos reddi remissiores et bella ista tantum non subterfugere, quia animadvertunt, suis laboribus et periculis in his terris non respondere gratitudinem eorum, pro quorum salute ipsi quotidie excubant et cum ventatis ac pacis hostibus, Diabolo nimirum et mundo, assidue confligunt. Etenim differt haec nostra spiritualis militia ab ea, quam homines hujus seculi faciunt, in eo, quod fere omnes in militia mundana eos milites impensius amamus, quos acriores et in hoste oppugnando fortiores esse videmus: neque hostium calumniis aut criminationibus moveri nos patimur, quo minus debitis benevolentiae offiicis eos prosequamur. At in spirituali militia, quo fortius hosti ministri instant, eo magis suis ferê fiunt exosi, qui plerumque sibi persvaderi patiuntur, dissidiorum et turbarum omnium autores esse solos verbi Dei praecones, qui sua morositate et nimio rigore eos etiam offendant, qui pacis sunt amantissimi et a quibusvis alias tolerari possunt. Haec infelicitas nostrae militiae et sinistra mundi judicia non raro nostri ordinis homines movent, ut vel turpiter stationem suam deserant, vel in statione subsistentes, clypeo et armis abjectis, cum hoste infideliter paciscantur, atque sic canes muti et speculatores coeci efficiantur, Jes. 56



page 123, image: cs123

Et fateor ego quoque, me vel arcano naturae ductu, vel ex educatione et institutione severiori, proniorem esse ad pacis studia quaerenda et colenda, quam ad certamina perfequenda. Ac proinde mihi multum gratulor, quod per Dei gratiam nunc in hac statione, in qua modo versor, mediocri tranquillitate fruor. Veruntamen non detrecto, Deo imperante, etiam in posterum bella Domini certare, vel potius apud vos, debellatis jam hostibus et ejetis iis, qui vos turbarunt, una cum aliis fidelibus parastatis procurare, et rogare, quae sunt ad pacem Jerusalem, Psalm. 122. Quia, si Dominus jubeat, quis non prophetet? Amos 3. Et ea in re jam nunc, vel saltem ad certum tempus M. M. et Ampl. meam condicerem operam, nisi hoc unicum adhuc obstaret, quod ut prophano militi capitale, imo ignominiosum, ita mihi religio est, vel saltem ad tempus ex statione, quae mihi coneredita est, excedere, antequam de Imperatoris nostri Summi consensu liquido mihi constet. Eum vero me propediem ex Amplissimo Inclutae hujus Reipubl. Senatu auditurum omnino spero. De cujus voluntate ubi certus fuero, non me labores ulii, non me certamina, imo ne pericula quidem absterrebunt, quo minus quaecunque ad laudatissimae atque celeberrimae Academiae Vestrae incrementum et utilitatem conferre potuero, animo alacri et fideli praestem. Cur enim duriora, quae aliqui praesagire cupiunt, reformidarem, cum Protectorem habeamus Dominum Altissimum, et insuper in hac militanti Ecclesia sic quoque comparatum sit, ut non tantum nunquam, ut


page 124, image: cs124

Prosper cecinit, sed etiam nuspiam piis certamina desint, atque adeo in ipsa paoe amaritudo nostra fere sit amarissima, Esa. 38. Qua in re me et alacrem et animosum reddere possunt faustae acclamationes, quibus certantes non mediocriter incitari novistis, et quas me ex amicissima vestri, consilio et re me juvantium, conversatione habiturum confido, imo ex largo et benigno illo encomio, quo me indignum in vestris literis ornastis, haud obscure colligo. Tantum aliquantum morae, donec Senatus noster suam voluntatem mihi aperiat, patienter feratis, et interim, dum Deus nostris precibus exoratus suam voluntatem manifestet, mei memoriam cum benevolentia conservetis. Bene ac feliciter valete, Viri omni observantiae studio colendi in Christo JEsu, cui quotidie pro vestra incolumitate et Scholae vestrae incremento supplex vota facio. Brunsvigae 15. Septembr. Anno 92.

Ad D. Andream Osiandrum, Abbatem Adelbergensem.

S. in Domino. Reverende atque Clarissime Domine Doctor, frater dilectissime. Praeterito die Solis, qui fuit 20 Sept. felix atque incolumis cum familia sua ad nos venit Excellentissimus Vir Dn. D. Martinus Aichmannus. De cujus adventu tantô magis nobis gratulamur atque felicia quaevis pollicemur, quanto minus libenter vos ipsum dimisistis. Faxit Deus, ut non minori cum fructu tum purioris


page 125, image: cs125

religionis, tum justitiae incrementum apud nos imposterum promoveat, quam cum laude sua hactenus apud Vos promovit.

Res vestras in tam felici, Dei beneficio, esse statu, magna cum voluptate audivi. Quem statum ut idem benignus Deus etiam imposterum servet, toto pectore eum precor. Me et meos quod attinet, Deus meam familiam ante paucos dies 17 Sept. filiolo adauxit, cui in baptismo uomen impositum est Christiano, spondente pro ipso inter alios Illustrissimo Dn. Administratore. Faxit Deus, ut sit vas misericordiae et evadat organum salutare Dei! Sic rursus sum duodecim liberorum superstitum parens, quos omnes utinam educem ad gloriam Dei. De Polycarpo meo colloquar cum Dn. D. Aichmanno, et decernam, quid porro in negotio Stipendiario facere velim. IIlustrissimus Dn. Administrator satis liberale subsidium ipsi ante discessum, sed non ulterius quam ad quatuor annos, adscripsit.

Plura non addo, quia accedendum est ad meditationem concionis oras habendae, eo die, quo Elector noster suscepturus est gubernationem suam. Quam fortunet Rex Regum et Dominus Dominantium.

D. Crellio ist in aula et Curia Caesarea das Schwerdt zuerkannt ob turbatam pacem publicam. Bene vale, Parentes, Conjugem et liberos nostro nomine saluta. Raptim Dresdae 22. Sept. Anno 1601.

T. frater

Polycarpus Lyserus.



page 126, image: cs126

P. S.

Miseram agnatam Winidensem exhilara Evangelio donati debiti. GOTT wird an einem andern Orte desto mehr bescheren. Mone eam, ut pro me et meis tanto ardentius oret.

Ad M. Johannem Ehserum, tunc Pastorem Ecclesiae Messingensis.

S. in Domino. Reverende atque Doctissime Domine Magister, Affinis plurimum colende. Assidue quidem idque magno desiderio tuas exspecto literas, ut ex ipsis tuorum statum et valetudinem cognoscerem, sed quo diutius expecto, eo minus affertur. Et sane nullo modo conjicere possum, quî fiat, aut quomodo meruerim, quod toto hoc biennio non plures quam unicam a te accepi Epistolam, cum ego non paucas vel tibi vel sorori, vel utrisque communes miserim. Verum utut res sese habeat, ego tamen, ne meo officio deessem, M. Jacobum Heilbrunnerum ad vos iter facieitem, vacuum transmittere nolui, sed hoc Epistolio onerandum existimavi. Ut ex eo non tantum valetudinem meara cognosceretis, verum etiam animum meum erga vos fidum et sincerum animadverteretis. Quod si porro M. Jacobus ad te pervenenerit, ex ipso mearum rerum statum satis abunde percipies: sin vero non conveniretis, scias, me a Dominis Praesidibus Stynae nomine, totius provinciae esse vocatum, ut ipsorum Ecclesiae, quae Graeciae (Styriae metropoli) colligitur, meis concionibus inservirem. Si igitur a meo Generoso dimissionem


page 127, image: cs127

impetrarem, amplas haberem commoditates, doctis et magnis Viris conversandi, quae conversatio (Deo quoque suam gratiam largiente) mihi aliquando multum fructuosa esse posset. Quia autem meus Generosus aegrê me dimittit, et ego adhuc DD. Jacobi et Parentis consilium expecto, quibus nuper copiose hac de re scripsi, atque exemplar quoque vocationis misi, oportet me ita ancipitem haerere, ut nihil certi de meis rebus tibi scribere possim. Ego totum negotium divinae commendo bonitati, ut Is illud dirigat ad nominis sui gloriam et Ecclesiae aedificationem, certo sciens, quod Is, qui tantam mihi gratiam nec merenti nec speranti obtulit, facile quoque sit media et viam aperturus, quo res omnis ad felicem eventum deducatur. Ego per me negotium non urgebo. Etsi enim fastuosae carni allubescit evehi et magnis conversari Viris, tamen secundum Spiritum me non pudet etiam cum rusticis versari, cum in Dei oculis tam pretiosi sint habiti, ut illos non minus quam nobiles pretioso Filii sui sangvine redimere dignatus sit. Haec breviter Tibi significanda duxi: tuum jam erit vicissim respondere. Interim bene et feliciter vale meque ama. Saluta meis verbis tuam Conjugem, sororem meam, et liberos. Datae in Göllerdorff Austriae 16. April. Anno 75.

T. ex animo

Polycarpus Lyserus,

Pfarrer daselbsten.



page 128, image: cs128

Ad Nicodemum Frischlinum, D. Poetam Laureatum et Comitem Palatinum Caesareum etc.

S. in Domino. Clarissime Domine Doctor, Amice honorande. Binae tuae literae intra triduum mihi sunt oblatae, et quidem posteriores heri, cum in die Polycarpi convivio exciperem praecipuos Viros Consulares et totum Ministerium. Cumque heri convivium in multam noctem (more, ut nosti, Brunsvicensi) fuerit protractum, in quo admodum humanos et hilares omnes sese exhibuerunt, jam in scribendo brevior esse cogor. Maxime, quia hodie vix tantum habui otii, ut omnes literas iisque adjunctas chartas evolverem. Cum Heineccio ipse hodie locutus sum, qui dicit, te in aedibus scholasticis inventurum repositoria librorum, tres mensas et quinque spondas, ita ut non opus sit illa emere. Reliquam autem supellectilem fere omnem aut se jam Lipsiam praemisisse, aut Conjugem suam quibusdam vicinis condixisse affirmat. Si quid tamen sit reliqui, id quod ubi discesserit rectius cognoscet, se illud prae aliis Tibi relicturum promittit. Audivi quoque obiter, Tibi commodum museum parari, ita ut non sis habiturus quod queraris. Hofmanni minas non magnopere curo. Spero enim me hic satis tutum fore a Pontificia ipsius potestate. Interim tamen quae mihi cum ipso fuit concertatio Helmstadii de ubiquitate: eadem et quidem aliquanto vehementior hic mihi fuit cum Heidenrichio, adeo ut nisi


page 129, image: cs129

lenter adversus eos non fuisset actum. Qvia vero eorum aliqvi cum violentia et exuta omni modestia, omni etiam timore Magistratus, solo zelo eoqve intempestivo et imprudentiae pleno moti, omnia agebant, non poterant non fabri esse sibimet ipsis fortunae minus secundae. Ejus tamen vel minimam culpam B. Polycarpo jure adscribi nunqvam concesserim, cum publicae et privatae scripturae nihil horum edisserant.

Aliter profecto, me qvidem arbitro, fuissent judicaturi omnes orthodoxi illius aetatis, qvippe qvi nunqvam cum Pontificiis proscriptionem et ejectionem Calvinianorum e S. R. I. finibus approbaverant, si homines illi agnovissent publice, et professi essent, se Lutheri dogmatibus non omnino addictos esse, sed scholas Calvini aliorumqve ei [gap: Greek word(s)] in qvibusdam capitibus religionis sectari, hanc suam dissensionem cum modestia proposuissent, et ut vel rectiora edocerentur vel contra doctrinam publicis legibus stabilitam sentientes, qvia conscientiae stimulis reluctari crederent nefas, juxta Lutheranos tolerarentur, supplices petiissent. Absit enim, ut vere Lutherani Doctores religionem coactivam svadeant, vel dominatum in aliorum intellectum, voluntatem atqve conscientiam ulli sociorum concedant. Principibus tamen, Christianis et Lutheranis, et aliis, penes qvos est summa, qvod ad regimen Ecclesiae externum attinet, potestas, integrum esse debebit omnino, num nondum indultum liberum religionis a sua subditorumqve suorum discrepantis


page 130, image: cs130

exercitium idqve publicum velint indulgere. Qvia enim salus Principis ac Reipublicae id inprimis exigit, ut pacata sint omnia ac tranqvilla, vix autem ea pax ac securitas a subditis diversarum religionum tam certo promittitur aut servatur, qvam ab unam eandemqve religionem profitentibus, iniqve ferendum non erit, si non nisi multa adhibita circumspectione hoc qvicqvid est libertatis aliis permittant, vel idem gravissimis de causis, inprimis qvia per leges publicas est prohibitum alia docere, denegent. Utinam Saxonia tempore sie dicti Crypto-Calvinianismi non nisi tranqvillitatis amantia aluisset ingenia! Profecto tantum calamitatum nec in Lutheranis, nec in divesa a Lutheranismo tradentibus fuisset perpessa. Qvia vero Crypto-Calvinianorum aliqvi turbulentos nimis prodebant animos nec a se dissentientes, qvibus tamen leges publicae favebant, ferre poterant de iis procul eliminandis semper solliciti, concesserim facillimus, humani etiam aliqvid passos esse citra jus et fas turbatos atqve afflictos, dum credentes malum illorum temporum qvovis remedio esse fortius animos summarum potestatum ad coercendum severius novandi ac turbandi pruritum et injiciendam turbatoribus per proscriptiones, carceres, exilia, manum regiam permoverunt. Sed haec [gap: Greek word(s)] .

Qvae tandem §. 28 hactenus examinata Arnoldus de B. Polycarpo subjicit, manifestam arguunt [gap: Greek word(s)] . Epistola enim illa B. Polycarpi, qvam Arnoldus thesin suam vel hypothesin probaturus


page 131, image: cs131

citat, scripta est prid. Cal. Januarii A. 1585, vivo adhuc Augusto Saxoniae Electore, qvippe qvi demum A. 1586 d. 11 Febr. vivere desiit. De hoc autem cur optima qvaeqve et opima sperarent Doctores sinceriores, et inter eos P. Proavus meus, omnino habebant. Qvomodo igitur Arnoldus salva veritate scribere potuit: B. Polycarpum spe illa de Electore concepta excidisse? Verissima plane scripsisse B. Polycarpum pronuncio, dum probetur contrarium. Verba ejus sunt haec: Ipsius Celsitudo, posteaqvam fidem et industriam suorum exploravit, liberalitate extraordinaria abunde recompensat id, qvod ad tempus defuisse videtur. Qvam munificentiam ego qvoqve praedicare possum, atqve eapropter tanto melius de futuro spero. Haec sane spes de piissimo Electore Augusto, qvem haec scribens signaverat, B. Polycarpum neqvaqvam fefellit. Ipse de eventu plane felici et exoptato poterat gloriari. Eandem Augustissimus Augustus dubio procul in Marbachio, qvi tunc jubense Electore ad doctrinam Theologiae in Academia Wittebergensi publicam invitabatur, fuisset impleturus, si vocationi dedisset locum. Neqve enim dici poterit spes hunc vel illum frustrari, si ille, cui spes facta est, nec fructibus jam tum certis nec spe oblata frui satagat. Videtur autem Arnoldus haec scriptitans in mente habuisse Christianum I Electorem, de qvo, uti pietas ipsorum exigebat, pariter felicia et fausta qvaevis Ecclesiae orthodoxae promittebant


page 132, image: cs132

Theologi, promissis tamen suis aliqvando infeliciores excidebant, Principe scilicet de statu Ecclesiarum non satis informato et per technas qvorundam a voluntatis propensae erga orthodoxos declaratione abstracto.

Integer autem contextus ab Arnoldo propositus haud obscure innuit, eum haec verba B. Polycarpi ad sensum plane alienum a mente auctoris detorsisse, qvasi videlicet Optimus Vir de exstirpando Calvinismo et ejiciendis Doctoribus Calvinianis spes animo suo foverit amplissimas. Alium enim sensum connexio non admittit. Verum enim vero unde probabit Arnoldus, talia unqvam B. Polycarpo venisse in mentem? Tota Epistola illa, ad cujus fidem provocat Arnoldus, pluribus ostendit Theologum hunc neutiqvam de ejiciendo ullo homine, sed de accersendis Theologis veritatis et pacis amantibus, qvi in Domino defunctis binis Theologis D. Johanni Schützio et D. Martino Henrico darentur successores, cogitasse. Licet enim sub initium Epistolae doleat Ecclesiae atqve Academiae suae adversam sortem, qva duobus praestantissimis Theologis intra paucarum septimanarum intervallum sit orbata, maximam Satanae et organorum ejus rabiem deploret, vicem Academiae Heidelbergensis, qvae vix dum reformata a factione Sacramentariorum (verba sunt Epistolae) rursus vasrata sit, lugeat, ne ullo tamen verbo meminit, esse inter Doctores illius aevi vel unicum, qvi excludi mereatur. Ingens igitur est impudentia, vel certe [gap: Greek word(s)] Arnoldi, qvod [gap: Greek word(s)]


page 133, image: cs133

affingere non dubitet, qvae omni veritatis schemate destituuntur. Incidit ministerium B. Polycarpi, qvod in terris Electoralibus obiit, in illa tempora, qvibus de doctrinae puritate Witteberga sibi minimum, qvod ad Theologos attinebat, poterat gratulari. Habuit [gap: Greek word(s)] Wittebergae in Ecclesia et Schola ab A. 1576 ad A. 1587 docens Collegas veritati Evangelicae omni animo addictos Johannem Sagittarium sive uti ipse literis subscribens nomen suum proponit Schützium, Martinum Henricum, Johannem Bugenhagium Juniorem, Johannem Avenarium, Johannem Matthaeum, Georgium Mylium, Andream Jodocum sive Gödike, qvi ceu fidi [gap: Greek word(s)] opus Domini unitis animis et viribus faciebant, Qvamvis enim Jodocus aliqvantisper zelum pro veritate eundem ostendere publice dubitaverit, qvem Collegae reliqvi ostendebant, per blandiloqvia Crypto-Calvinianorum fascinatus, tepiditatis tamen et timiditatis poenitentia ductus animum mutavit, praesertim cum se delusum esse intelligeret, et per ipsos illos homines, qvibus antehac, non obstantibus B. Proavi et D. Georgii Mylii admonitionibus plane seriis, ex Academia Wittebergensi exturbaretur. Autographae D. Andreae Jodoci literae, qvas mecum servo, et dignas omnino judico, qvae cum pio lectore integrae communicentur, haec omnia comprobant. Eas autem vel hoc nomine gratissimas fore persvadeor orbi erudito, qvod de hoc Viro ejusqve scriptis vel nihil, vel parum per Biographos et rei Bibliothecariae scriptores hactenus, qvod


page 134, image: cs134

eqvidem sciam, innotuerit. Ita vero ad generum suum tunc scripsit Jodocus: Salutem in Domino JEsu Salvatore omnium hominum, maxime fidelium. Venerande et Doctissime gener, Collega et Frater in Christo plurimum colende. Qvamvis non modico dolore affectus sim cum aegritudine animi, tum aegrotatione corporis filiae meae: tamen fides tua conjugalis constans et amor erga Conjugem mutuus, sincerus et svavis sine fastidio et morositate, conjunctus cum pari erga me pietate, reddidit me [gap: Greek word(s)] , et spero a Christo medico [gap: Greek word(s)] brevi laetiora. Inprimis etiam magnopere delector, et gratulor mihi de tali affinitate, qvod sentiam, Te, qvasi esses alter ego, non minus erga me socerum, qvam erga Conjugem laboriosissima et maxime anxia ac sollicita charitate et pietatis officiis occupari. Nec qvicqvam etiam praeclarius in toto stadio Christianismi a nobis geri potest, qvam studio teneri bene merendi de omnibus, maxime vero suis. Qvare ante omnia DEO immortali gratias ago, deinde tibi et filio tuo vestigiis patris insistenti, aliqvando melionbus fatis sum grates qvas possum maximas relaturus.

Seqvar autem tua monita, et simulac per ingruentem hiemis asperitatem ac valetudinem licuerit, conferam me ad Viros doctrina et virtute longe clarissimos, Theologos videlicet Jenenses. Ago enim hic haerens lethum ego, cujus anima noctes diesqve torqvetur [gap: Greek word(s)] , inprimis vero


page 135, image: cs135

[gap: Greek word(s)] contra primam Decalogi tabulam, id qvod Senatui oppidano nudius tertius contra Diaconum Salmuth praetermissi exorcismi gratia congregato per Epistolam in Conventum ipsorum missam non dissimulavi, simul ministerium meum et olim Collegarum D. Polycarpi, D. Mylii, et D. Matthaei, et aliorum universorum, et singulorum asserens, et ornans, ad qvam nil adhuc tuli responsi. Interim meam causam, meamqve promotionem naviter [gap: Greek word(s)] ad D. Piscatorem, D. Mylium, D. Ambros. Reudehium [gap: Greek word(s)] meum urgeas velim. Conspiratio enim adversariorum, qvibus cum conflictor, non tam me, qvam communem nobis doctrinam insectatur.

Ad Doctorem Georgium, cujus incomparabilia dona semper maximi feci, et suspexi, id agas [gap: Greek word(s)] . Nam ipsum videor multipliciter offendisse, non qvidem culpa mea, sed errore judicii, vel si mavis deliratione mentis, et [gap: Greek word(s)] . Studio intempestivo enim pacis, tranqvillitatis et concordiae mundanae zelo ipsius justo et divino me opposui, qva importunitate etiam de me optime meritum Polyearpum a me feci alieniorem. Deinde monitis ipsorum fraternis saepe succensui stolide a versipellibus Sacramentariis persvasus: videlicet neutiqvam fore, ut praetextu magni cujusdam nominis venenum Calvinianum invehatur, praemonentibus etiam ac dicentibus Doctore Mylio et Polycarpo: Ihr seyd zu einfältig und zu alber/ die Leute seynd euch zu verschmitzt/ sie werden


page 136, image: cs136

euch betriegen. His vocibus saepe irascebar eosqve metu hominum minus colui qvam par fuit. Novit tamen is, qvi latebras cordium nostrorum excutit et explorat, me semper memoriam meritorum, beneficiorum, studiorum tantam retinuisse, ut statuerim ac statuam, me ne in cogitanda qvidem, nedum referenda gratia ullam partem asseqvi posse. Et decrevi iniqvitate temporum officia et observantiam interrupta aliqvando cumulatius reddere, qvos inter cete D. Polycarpus primas, D. Mylius secundas tenet, qvemadmodum Doctorem Matthaeum et spirantem, et animam agentem, et defunctum in suis colui et colam qvam fidelissime, ejusqve naevos filiali affectu dissimulavi. De D. Reudenio multa mihi spes est, et judico ipsius Excellentiam me D. Piscatori Superintendenti commendaturam, nec passuram, ut commilito ipsius (qvi solus reliqvis defunctis est superstes) ab advesariis conficiatur.

Hic laboratur jam de attrahendo Kanone Soldvvedelensi et Dresdam transferendo, et solius Electoris approbatio desideratur, qvi si ipsum denuo respuerit, sunt qvi Pierii reversionem eo sperant. Nobilissimus Vir ab Erffa olim Ducum Lunaeburgensium morum censor et gubernator Wittebergae versantium sufficitur ab Electore in locum Capitanei exautorati, des von Werten/ in hac munitione.

Cum Medicis de filiae meae Conjugis T. R. D. valetudine contuli, et expetunt Vestri Medici indicia et signa certiora, qvae mitti possunt per tabellarium Silecensem Henricum intra paucos dies ad nos rediturum.


page 137, image: cs137

Christus Dominus, qvi nobis adest in aerumnis, huic moerori nostro praebeat [gap: Greek word(s)] tolerabilem. Amen. Interim qvisqve vestrum suam valetudinem diligenter curet, velim. Datum Wittebergae 8 Decembr. Ao. 90.

T. R. D.

amantissimus

Andreas Jodocus, Doctor.

Quis ille gener Andreae Jodoci fuerit, indicare neqveo, cum inscriptio literarum perierit. Aliqvid tamen de eo cum his ipsis literis tunc transmissis B. Georgius Mylius B. Polycarpo significavit. Ita enim verba qvaedam Epistolae ab illo ad hunc d. 4 Jan. 1591 Jenae perscriptae habent: Quid noster Jodocus scribat, qvid qvaerat, ex adjunctis intelligis. Ejusdem argumenti plures jam aliqvot ad generum, qvi in nostra vicinia pastorem agit, literas misit, qvae mihi sunt semper transmissae. Tu qvid facto sit opus, in medium qvaeso consule. Hactenus animus meus ab ipso flecti precibus aut demulceri nondum potuit. Sed parum abest, qvin ab ipso tandem expugnatus sit. Sed juvare volentem facultas hoc tempore destituit. Qvid responderit B. Proavus, me latet, licet aliqvas Epistolarum ad B. D. Mylium missarum deinceps cum reliqvis emittendas possideam. Nullus tamen dubito, qvin literas illae multam demonstraverint mansvetudinem et pietatem. Qvam facilis enim fuerit ad concoqvendas injurias sibi illatas, pluribus possem ostendere, si de eo inter bonos aliqvi dubitarent. Illud saltem addo, me multo


page 138, image: cs138

licet studio usum non potuisse qvemqvam hactenus indagare, qvi vitam hujus Theologi Wittebergensis D. Andreae Jodoci integram proposuerit. Merebitur itaqve de Ecclesia orthodoxa optime meritus Dn. D. Neumannus adhuc melius, si Doctores Theologos, qvos Witteberga fovit ac aluit seculis abhinc binis, paulo prolixius descriptos dederit. Aliqvorum enim Memoriae, inter qvos est hic ipse Jodocus, adhuc ab eruditis desiderantur. Plurima forte illae ipsae Vitae Neumannianae docebunt rectius, qvam ea Arnoldus Wittebergensium hostis acerrimus odio intempestivo abreptus propinavit. Ut alia taceam, vel ipsa sana ratio dictitat, falsissima esse, qvae Part. II lib. XVI cap. IV §. 8 de Johane Bugenhagio Seniore, ad Historiam MStam de Johanne Friderico nescio cujus tenebrionis provocans, enarrat. Qvis enim sanae mentis homo persvadebitur, Virum gravem et plane insignem a Regibus, Principibus, Rebuspublicis fere innumeris ad Ecclesias reformandas et earum Ordinationes conscribendas adhibitum eo imprudentiae potuisse prolabi, ut tam ruditer captivum Electorem tractaret, et de donationibus novi Electoris cum dedecore veteris Domini, cui fidem dederat et operas sacras sancte mancipaverat, coram Ecclesia in suggestu sacro verba faciens gloriaretur. Profecto gravissima Arnoldo erit reddenda ratio, qvod per istiusmodi criminationes aliis qvoqve praesertim Clero infensioribus ansam criminandi suppeditet, et amplissimum campum Theologos dudum demortuos probris et contumeliis


page 139, image: cs139

onerandi imprudenter, si non improbe, aperiat. Verum relinqvam Dn. D. Neumanno, Affini et in Christo Fratri conjunctissimo, famam Theologorum Wittebergensium adversus insultationes Arnoldinas rite vindicandam. Mihi satis erit pro B. Proavo meo feliciter adversus hunc Theologo-mastygem depugnavisse.

Nondum autem de Crypto-Calvinismo Historiam texens Arnoldus B. Polycarpum voluit dimittere, sed eum novis credidit subjiciendum esse accusationibus. Supererat scilicet nobilis illa Historiae Crypto-Calvinisticae pars, qvae Nicolaum Crellium D. et Cancellarium Saxonicum in theatro Ecclesiae publico sistit spectandum. De eo autem traditurus Arnoldus, B. Proavum carpit, qvod concionem, post sumtum de Crellio supplicium, a Nicolao Blumio habitam, correxerit et auxerit. Qvos vero hujus rei testes producit? homines qvi tenebras amarunt magis qvam lucem, anonymos, qvibus volupe fuit sub amicorum Crellii nomine latitare. An ergo horum testimonium minus sapiebat studium partium, qvam sermo eoram universa Ecclesia pronunciatus, typis dein exscriptus et subscriptionibus authenticis trium Ecclesiae ministrorum, autoritate publica cum Crellio ad supplicium trahendo agentium, roboratus? Pudeat Arnoldum, tam impudenter iniqvitatibus aliorum patrocinari, et lucem fugientes Viris fide publica [gap: Greek word(s)] et expressis nominibus suis in publicum prodeuntibus anteferre. An non ipsi erat notissimum B. Proavum meum larvis hisce Apologiam opposuisse, cujus jam


page 140, image: cs140

meminimus antehac: Ejus integer titulus sic habet: Rettung der Ehren und Unschuld D. Polycarpi Leysers/ Chur-Fürstl. Sächs. Hoff-Predigers/ welchen die vermummeten/ verkappeten und unbenannte D. Niclas Krellen Freunde der Auffruhr/ turbae pacis publicae, und anderer Unfug/ jedoch (GOtt Lob) mit gesparter Warheit/ und höchster Ungebühr beschuldiget haben. Prov. XII. Wer warhafftig ist/ der saget frey/ was recht ist/ aber ein falscher Zeuge betrieget. Leipzig 1606. 8. Cur autem non etiam hanc Apologiam B. Polycarpi memoravit Arnoldus? Memorare omnino debuerat animum ab affectibus vacuum demonstraturus. Ita enim lector prudens arbitrari potuisset de veritate rerum tunc gestarum, si diversas dissidentium relationes eadem fide recensuisset. Dictatoria enim illa potestas, qvam sibi subinde arrogat Arnoldus, ipsi neqvaqvam competit. Sunt hi fuci, qvi simpliciores tantum fallere possunt, rerum satis gnanos nec turbant nec offendunt. Crelliani amici, qvorum tamen nemo post scriptas adversus eos Apologias ausus est nomen suum profiteri palam, vel Apologetis qvicqvam opponere amplius, sunt Arnoldo testes qvavis exceptione majores.

Et his qvidem unice nixus pronunciat B. Polycarpum Concionem funebrem funesti excessus memoriae dicatam correxisse, et multis modis auxisse. Videtur, fateor, huic assertioni aliqvid ponderis ac roboris addere Epistola Nicolai Blumii ad B. Proavum


page 141, image: cs141

meum d. 19 Octobr. A. 1601 scripta, qva contendit, ut a se publice pro concione recitatam et literis consignatam actionem Crellianam non solum legat, verum etiam examinet, probe discutiat, emendet, corrigat, scituqve non necessaria tollat. Ast petitionem Blumii vix crediderim penes D. Polycarpum locum invenisse, cum paulo post scilicet d. 27 Nov. iterum ad eum scribens Blumius, et de causa Crelliana qvaedam interspergens, nihil horum memoret. Non autem fuisset intermissurus prolixiorem gratiarum actionem, si B. Proavus meus petenti Blumio fuisset gratificatus. Est in scriniis meis exemplum hujus Concionis descriptum, uti conjicio, ex autographo Blumii non satis eleganter literas pingentis, ut praelo subjiceretur. In eo vero non nisi ipsius Blumii emendationes conspiciuntur nec ullum vestigium correctionis Lyserianae apparet. Augmenta autem nec ipse Blumius postulaverat, nec B. Proavus unqvam addidit. Imo in tota illa causa captivi vel ad supplicium trahendi Crellii nihil unqvam egit aut scripsit, qvod eqvidem sciam, B. Polycarpus, vel hoc nomine prudentiam insignem demonstrans. Recordatus enim, se olim a Crellio per miras technas e Saxonia exclusum, nolebat penes alios suspicionem odii, malevolentiae, amoris vindictae incurrere, id qvod tamen facile potuisset evenire, si infelicitatibus Crellianis B. Proavus se fuisset passus immisceri, Eandem itaqve prudentiam adhibuisse Optimum Virum post fata Crellii, et ab alienorum laborum emendatione in negotio tam


page 142, image: cs142

difficili ae spinoso abstinuisse existimaverim. Corrigere, emendare, et augere habuisset narrationes factorum, qvorum nullo modo volebat fieri particeps, vel sola negotiorum moles, qva obrutus vivebat B. Polycarpus, prohibebat. Inteum non planê abs fuerit cum benevolo lectore communicare Appendicis loco Decadem Epistolarum a B. Blumio ad B. Proavum meum missarum, qvamvis aliqvae saltim earum ad Historiam Crellianam, ejusque certirudinem et veritatem videantur conducere, adjecta Epistola una Johannis Linsneri, qvae aliqvam tragoediae Crellianae particulam valde illustrat.

Anteqvam vero a narratione Arnoldi de Nicolao Crellio discedam, monendum erit, qvod Part. IV. sect. 2. n. 63. p. 461. §. 4 idem Arnoldus adhuc aliqva, B. Polycarpum tractans injuriosius, protulerit. Verba ejus, ut narratorum falsitas eo magis appareat, repetiisse non abs re fuerit. Was sonsten die Autores dieses Gegen=Berichts unter andern von D. Polycarpo Leysern geschrieben/ daß es bey Crellens Hinrichtung wohl das Seinige auch beygetragen/ haben sie ohne Zweiffel aus einigen Umständen geschlossen. Unter seinen Schrifften findet man in einer Landtages=Predigt/ so er A. 1601. den 9 Decembr. zu Torgau gehalten/ und die A. 1602 zu Leipzig gedruckt worden/ diese Worte


page 143, image: cs143

von Crellio/ woraus man seinen Grund und Sinn genugsam sehen kan/ p. 36. Bey uns unter dem Evangelio wollen immerzu die Weltlichen das Directorium haben in Religions-Sachen. Aber mich bedüncket/ diese Lande soltens schier weiß worden seyn/ was es für Nutz und Frommen bringe/ wenn ein politischer Crell das Directorium in Kirchen- und Schul-Sachen hält. O! wie kan doch ein solcher hämischer und verschlagener Kopff/ der sein lebtage nie öffentlich vor der Gemeine sich in Religions-Sachen hören lässet/ in den Winckeln und in geheim so grossen Schaden thun/ ehe man desselben gewahr wird/ daß hernach/ wenns endlich ausbricht/ man schier nicht mehr weiß/ wie den Sachen zu helffen oder zu rathen stehe? Tria circa haec verba velim consideret lector prudens: (1.) an amici Crelliani et eorum patronus Arnoldus potuerint per pronam consequentiam ex illis ipsis verbis B. Proavi concludere, et qvidem citra omne dubium, qvod operas suas commodaverit supplicio de Crellio sumto. Nisi alias probationes easqve solidiores attulerit Arnoldus, ipsius fides penes aeqvos ac pios rerum existimatores plane vacillabit. Aliud certe est studium suum et laborem eo conferre, ut aliqvis plectatur, aliud vero de jam tum sumto ab aliqvo auctoritate summi Magistratus supplicio dicere, et justitiam caussae a judice


page 144, image: cs144

competente actae proponere. Qvae B. Polycarpus in hac concione disseruit, in vulgus tunc erant notissima. Expertae erant omnino Ecclesiae et Scholae Electoratus Saxonici consiliorum Crellianorum impietatem atqve improbitatem. Cum enim omnia in doctrina et ceremoniis novare auderet imprudentior, huic vero ejus audaciae veritatis, boni ordinis et legum dudum receptarum amantes atqve tenaces obniterentur, ingens rerum Ecclesiasticarum turbatio inde oriebatur, cui vix salutaria inveniebantur remedia. Succurrebat tamen [gap: Greek word(s)] , rebus Ecclesiae fere collapsis, et tam veritati qvam integritati doctrinae et rituum sanctorum coelitus consulebat. Fas itaqve erat ingens hoc DEI beneficium publice coram Ecclesia depraedicare, et, ut imposterum aliena pericula atqve infortunia redderent cautiores, monere. (2.) Sanctam B. Polycarpi memoriam improbe laedi, dum ipsi malam haud obscure mentem exprobrat. Atro carbone notari merentur verba, qvibus B. Proavum notat, woraus man seinen Grund und Sinn genugsam sehen kan. Qvam autem mentem, qvae animi sensa ex verbis allegatis licebit perspicere? Certe non aliam, qvam qvod B. Polycarpus cum bonis civibus et pacem Ecclesiae atqve Reipublicae serio amantibus turbulenta consilia ad aliorum proscriptionem et exitium tendentia, et actiones improbitatis plenas, in Crellio non secus ac in aliis vere detestatus sit, memor illius Prophetici: Vaeillis, qvi trahunt iniqvitatem in funiculis vanitatis


page 145, image: cs145

et qvasi vinculum plaustri peccatum. Vae illis, qvi dicunt malum bonum, et bonum malum; ponentibus tenebras lucem et lucem tenebras: ponentibus amarum in dulce, et dulce in amarum, Jes. V, 18. 20. Praeterea id agebat B. Polycarpus hortando et dehortando, ne unqvam iisdem periculis Saxonia posthac involveretur, aut fata tam infausta denuo experiretur. Aliam B. Polycarpi mentem fuisse, nunqvam demonstrabit Arnoldus, licet vel universum Acheronta moveat, ut impietatibus qvaerat praesidium. Theologus in Saxonia universa tunc primarius et ad consilia ecclesiastica praecipue adhibitus de iis, qvae tunc gerebantur, plane tacere nec poterat nec debebat. (3.) Qvod illa concio B. Polycarpi paulo post mortem Crellii fuerit habita et inprimis novum regimen Christiani II Electoris, qvod per vota pietatis et gratulationes DEO d. 23. Sept. 1601 publice et solenniter fuerat commendatum, hoc exigere videretur, ut ad DEUM preces sollicitae pro salute Ecclesiae ejusqve tranqvillitate funderentur. In recenti autem tunc vigebant memoria variae illae vicissitudines, qvae haud parum Saxoniam Electoralem afflixerant, ita qvidem ut earum culpa praecipua, si non omnis, penes Crellium haeserit. Vix igitur sicco poterat praeteriri pede calamitas illa publica, qvam Crellii machinationes advexerant, qvaeqve vix erat per ejus mortem deleta. Ut posthac suae subditorumqve suorum saluti rite prospicerent Principes, Ordines vero Provinciales


page 146, image: cs146

ceu perpetui Patris patriae Consiliarii circumspectione pia uterentur, graviter monebat B. Polycarpus. Hoc monitum neqve ceu intempestivum, neque ceu impium jure potest reprehendi. Imo obversari debet semper animis vox Apostolica, qvae dubio procul B. Proavum meum animavit, ut posthabito hominum favore sic pronunciaret: Zelo DEI pro vobis zelotem ego ago; desponsavi enim vos uni viro, ut Virginem puram sistam Christo. Vereor autem, ne, sicut serpens Evam seduxit in astutia sua, ita corrumpantur sensus vestri et abducantur a simplicitate, qvae est in Christo JEsu (et ad Christum tendit eumqve ceu scopum unicum praefixum habet) 2 Cor. XI, 2. 3. Qvid enim in causa religionis versutia hominum. DEO Spiritui tenebrarum id ipsum permittente, ut in Angelum lucis transformatus appareat, ejusqve ministri justitiae ministros mentiantur, malorum advectet, Ecclesiam non semel funesta edocuit experientia. Reservati erant in ea tempora Theologi orthodoxi tempore Crypto-Calvinianismi in utraqve cathedra docentes, qvibus vix tristiora et periculosiora post Reformationem extiterant. Nullum enim est dubium, qvin multo latius doctrina veritatis diffundi potuerit, nisi eidem schisma hoc infaustum et dissidia interna reliqua posuissent obicem. Habebant itaqve Doctores, cur fata Ecclesiae lugerent acerbiora, mitiora vero, simulac ea reddebantur, votivis plausibus exciperent, Eandem autem mentem


page 147, image: cs147

B. Polycarpi fuisse, innumera documenta evincunt.

Nova adhuc [gap: Greek word(s)] , qvam Arnoldus Part. II lib. XVII cap. 1 §. 3 in medium adducit, erit notanda. Nimirum de privilegio Rudolphi II. Imperatoris Romano-Germanici libertatem religionis plenissimam Ordinibus Bohemicis indulgente disserent, inter alia sic loqvitur: Die Böhmischen Stände bedieneten sich auch alsbald dieser Freyheit/ und hielten gleich den dritten Tag nach diesem erhaltenen Privilegio die erste Predigt in einer alten Hußitischen Kirchen/ holten hernach aus Sachsen unterschiedliche neue Prediger/ und unterandern Doctor Polycarpum Leysern/ welche denn nach ihrer Art die Sachen bey dem Kirchen-Dienste und der Universität einrichteten. Qvae enim de D. Polycarpo memorat Arnoldus, eum solum ex Doctorum in Bohemiam accersitorum numero nominans, sunt falsissima. Neqve enim B. Proavus meus unqvam ab Ordinibus regni Bohemiae evocatus fuit, neqve ad ordinandas more suo (en novam Viri innocentia et integritate summa illustris sugillationem qvasi vero is suo ingenio indulsisset improbior) res Ecclesiasticas et Academicas in Bohemiam profectus. Non vocatum fuisse B. Polycarpum, ex ejus Epistola Dedicatoria, qvam Epulo Babylonico sive Expositioni Ecclesiasticae cap. V Danielis praemisit, et Illustrissimo


page 148, image: cs148

Comiti Dn. Joachimo Andreae Schlickio d. 16 Julii 1609 inscripsit, abunde apparet. Postqvam enim ad publici omnium bonorum gaudii societatem se merito trahi demonstraverat, ipso illo die, qvo maxime solennes gratiarum actiones per universum Electorale territorium Saxonicum pro religionis pace Bohemis concessa institutae et preces pro Imperatoris longaeva vita, felici gubernatione et sempiterna felicitate fusae fuerant, suum gaudium pie gratulando, gratias agendo, vovendo declaraverat, modos, etiam, qvibus bene parta rite possent conservari, suppeditaverat, disertis verbis ita concludit: Sed cur ego non vocatus ad consilium? Certe per graviores morborum insultus, cum qvibus ad extremun usqve vitae est colluctatus, et per impedimenta alia prohibitus B. Proavus post datam Ordinibus religionis immunitatem in Bohemiam non ivit, nec praesens, qvid e re sit Ecclesiae atqve Academiae, consuluit. Non tamen negaverim, salutaria admodum et vere theologica consilia a B. Proavo in Epistola illa Dedicatoria, cujus paulo ante meminimus, esse suggesta, et gravissimas admonitiones sanctis precibus conspici intermixtas. Earum aliqvas repetere non pigrabor: Deum ter Optimum Maximum toto pectore precor, ut illustrissimum hoc bonum Bohemiae concessum clementer sustentet, adaugeat, roboret, confirmet. Zelum qvoqve pium in Statibus conservet, ut fidi sint et maneant Patroni Evangelicae veritatis. Sic DEUS eos vicissim favore suo proseqvetur, suaeqve erga eos promissionis (honorantes


page 149, image: cs149

me honorabo) probe memor erit. Pergant in instituto suo sancto et meminerint hujus divinitus concessi doni nullum usum nec meliorem nec qvaestuosiorem esse posse, qvam si per illud serviant divino honori, doctrinae sincerioris propagationi et Ecclesiae conservationi. Qvicqvid mundo et carni impenditur, illud omne vel nimium vel noxium est. In DEI vero cultu et veritatis cognitione propaganda nullum studium est supervacaneum, nullum inutile, nullum noxium, sed omne salutare atqve salutiferum. Huc usqve B. Polycarpus. Qvid vero vitii habet haec oratio? Omnes omnium ordinum Ecclesiastici praesertim Evangelicos decebat eadem pietate hoc ingens et plane divinum opus proseqvi, qvod longe feliciorem habuisset successum et eventum, si omnes juxta monitum Christi DEO dedissent, qvae erant DEI, et Caesari, qvae erant Caesaris. Qvicqvid vero de eo sit, nihil culpae haesit in B. Polycarpo, qvod tanta felicitate Ordines Regni Bohemici non gavisi fuerint diuturniore. Is ad consilia non fuit adhibitus, nunqvam vel qvicqvam, qvod ad Ecclesiarum, Academiae et Scholarum salutem pertinere posse videbatur, ordinavit vel ordinare potuit, valetudine usus minus commoda. Ac licet aliqvantisper nova semper convalescendi spe recreatus aulam Electoris seqveretur, tempore aestivo A. 1609 concionando officium suum faciens, uti in caput VI Danielis de aula Persica habiti sermones testantur, et reliqvas muneris sui partes pie expleret, cedere tamen mox eum oportuit


page 150, image: cs150

violentiae morbi, et domi suae se per menses aliqvot continere, dum tandem Domino vitae et mortis jubente ex hac miseriarum valle d. 22 Febr. A. 1610 emigraret. Mera itaqve est malevolentia, qva exaestuans nil tale meritum B. Polycarpum onerat Arnoldus, eademqve una ac sola permotus architectum pacis Ordinationis Ecclesiasticae Bohemorum praecipuum fingit, et fatalis illius periodi, qvae paulo post pacam datam rursus abstulit, causam non obscure comminiscitur.

Qvia vero Arnoldo placuit, hanc Historiae particulam attingere, non poterit lectori pio et cordato displicere, si nonnulla, qvae ad Rudolphi II vitam et merita in Evangelicos insignia pertinent, memoravero, talia qvidem, qvae B. Polycarpo sunt maxime honorifica. Gratia plane Caesarea amplexus est hic Imperator B. Proavum meum, adeo ut eum subinde ad terras Austriacas, in qvibus tirocinia ministerii Ecclesiastici feliciter posuerat, divertentem haud semel audiverit, et de rebus ad Ecclesiasticam pacem et dissidentium religionum novam unionem facientibus prolixius conferret, Inprimis cum Caesar multa dignatus est clementia, cum A. 1607 mense Junio Pragae cum Augustissimo Imperatore Serenissimus Saxoniae Elector Christianus II dies aliqvot versaretur et affectum prorsus paternum Christianissimi Patriae Germaniae Patris exceptus, benignissime habitus ac tandem dimissus experiretur. An vel Elector ipse vel adhibito Interprete B. Polycarpo pro Evangelico Lutheranis et iis indulgendo libero


page 151, image: cs151

religionis exercitio tunc supplicaverit, eqvidem certius neqveo definire. Illudtamen vere affirmare possum B. Polycarpum dignum esse habitum a Piissimo Caesare, qvem non modo prassentem de causis religionis habitis colloqviis, verum etiam absentem scriptis literis crebrioribus consuleret. Ubi illae literae Caesaris autographae delitescant, fateor me nescire, eas autem cum cura aliqvamdiu fuisse conservatas scripta qvaedam publica eaqve fide digna testantur. Tanta autem B. Proavi mei fuit modestia, ut de illo honore adversus Theologum Lutheranum plane singulari nunqvam sit gloriatus, fortassis qvia regulae prudentiae exigebant, ne in suspicionem propensionis nimiae erga Lutheranismum Caesarem penes Pontificios adduceret, adeoqve religionis orthodoxae incrementis obesset potius qvam prodesset. Eadem modestia usus de commendata Caesari huic pietate et virtute, et hinc impetratis A. 1590 juribus nobilitatis confirmatae, (uti litera habet diplomatis authentici, qvod mecum servo) magis, qvam noviter indultae, augmento scilicet insignium Leyserianorum, qvibus et ipse, et Leyseri alii antehac fuerant gavisi, clementissime facto, nunqvam dixit aut scripsit, licet antiqvae nobilitatis Leyseri, qvorum aliqvi in aula Caesaris ministeriis gravissimis eadem aetate fungebantur, B. Polycarpum Cognati titulo semper honoraverint. Haec obiter recenseo, ut eo magis pigeat Arnoldum, Virum pium et probum, qvem Caesarum non unus (nam Maximiliano II pariter commendatus ita innotuit, ut


page 152, image: cs152

gratiam ejus Caesaream in se derivaverit) ornavit ac decoravit, in qvo ornando Electores, Principes, Comites, Respublicae praecipuae qvasi invicem certarunt, demonstrantibus idipsum literis authenticis qvibus scrinia mea per DEI gratiam gaudent, dedecorum minus Christianorum ac Theologicorum egisse reum. Erubescet, credo, aliqvando Arnoldus, qvod Virum DEO, et DEO proximis Majestatibus apprime commendatum tam improbe culpaverit.

Qvia vero Epistolarum ab Augustissimo Imperatore Rudolpho II ad B. Polycarpum scriptarum meminisse debui, haud abs re erit, aliud qvasi agendo de Epistola Ferdinandi I ad Lutherum A. 1537 scripta pauca adjicere. Arnoldus de ea Part. II. lib. XVI. cap. 1. §. 8 p. 8 disserit. et Lyserum inter eos, qvi hujus epistolae fecerunt mentionem, primo loco nominat. Et qvidem haud immerito. Primus enim omnium hanc Epistolam e tenebris erutam in lucem produxit publicam B. Proavus meus, postqvam ejus apographum vetusto codici, qvi olim Lutheri suerat, insertum invenerat, et partem strenae geminae ad Jacobum Gretserum Kl. Januariis A. C. 1607 missae absolvere commode posse existimaverat. Qvamvis enim magni nominis Historicus Seckendorfius fidem Epistolae dubiam esse cum aliis pronunciet, ipse qvoqve B. Proavus pro veritate ejus authentica pugnare nolit, nondum tamen per adducta ab illo argumenta persvaderi potui, ut eam ceu falsam, spuriam et supposititiam rejicerem. Maxima de veritate hujus Epistolae dubitandi causa Illustri


page 153, image: cs153

Seckendorfio inde est: orta, qvod Lutherus nullam hujus benevolentiae mentionem fecerit, nec Electori qvicqvam de ea significaverit, cui tamen vix laetius nuncium afferre potuisset. Verum ad hoc dubium responderi potest. (1.) Lutherum graviores habuisse causas Epistolam hanc adhuc tegendi, qvam proferendi. Verebatur enim, ne intempestiva proditip animi Imperatoris a causa Evangelica minus alicui plus damni qvam commodi afferret ob insidias praesertim et adversationes Pontificiorum, qvas favens Evangelicis Caesar vix effugere potuisset. (2.) tantam fuisse in B. Luthero animi magnitudinem, ut de gratia, Principump inprimis erga negotium religionis, vix fuerit gloriatus. Non enim causae DEI patrocinium qvaerebat apud homines, sed apud ipsum DEUM, et generoso contemtu adversus odia, oppugnationes, dubitationes, haesitationes Magnatum utebatur, ne vel ulla ratione diffidere DEO, vel in viribus humanis fiduciam collocare velle videretur. (3.) fortassis has literas ad Lutherum esse scriptas ac missas sub fide silentii, qvam violare ipsi non erat integrum.

Interea liberum cuiqve de hac Epistola relinqvo judicium, et cum B. Seckendorfio rem non usqve adeo certam esse, ut citra omne exsmen propugnetur, confiteor. Potuit videlicet non nemo illas literas explorandi Lutheri vel Caesaris apud Pontificios in suspicionem vocandi gratia omminisci, ut adeo horum aliqvid suspicatus Lutherus ejus unqvam memmisse dubitaverit. Mihi id praesertim movet


page 154, image: cs154

scrupulum, qvod authenticum Epistolae exemplum, qvod eqvidem sciam, a nullo hactenus sit inspectum, qvamvis neqve hoc omnem ei fidem adimat, cum ea lege et conditione potuerit cum Luthero communicari, ut lectae Epistolae autographum ob rationes multas et magnas ad manus Caesaris remitteretur. Verum de re incerta ac dubia plura addere supersedeo.

Non autem a me silentio praeteriri debebunt, qvae Arnoldus de B. Polycarpo Historiae Part. IV Sect. II Num. XIV p. 128 profert. Verba ipsa adducam, ut de Autoris mente parum Christiana eo rectius constet. Was von D. Polycarpi Leysers Gütern in der Kirchen-Historie gedacht worden/ kan aus seinen eigenen Predigten in etwas erläutert werden/ da es sonderlich in einer Landtages-Predigt/ so zu Leipzig 1602 heraus gekommen/ sehr viel von schönen Thalern und von den Einkünfften der Prediger geredet/ woraus zur Probe nur folgendes hier stehen mag/ etc. Legat aeqvus rerum tunc gestarum arbiter integram illam concionem, haud multo post felix auspicium regiminis Electoralis Christiani 11 habitam, et num in ea vel jota vel vestigium de bonis B. Proavi et divitiis, vel de ditescendi aviditate, cujus haud obscure agitur reus, appareat, judicet. Qvid igitur causae supererat, cur haec repeteret Arnoldus, nisi animus calumniandi et convitiandi calamun acuisset? B. Polycarpus diserte testatur in


page 155, image: cs155

Praefatione, non modo ê magnatibus aliqvos institisse, ut in publicum emitteretur haec Concio, verum etiam idem Electorem Serenissimum haud obscure voluisse. Eorum itaqve voluntati et desideriis se in nomine Domini satisfacturum adjicit. Tandem sic concludit: Und mag hiemit solche Predigt ein jeder/ dem es beliebet/ lesen/ und zu seinem Besten sie gebrauchen/ wie es kan/ und sich dessen gäntzlich zu mir versehen/ daß ich hierinnen nichts geredet/ gemeinet noch gesuchet habe/ denn was ich nach meinem Wissen und Gewissen erachtet/ daß zu GOttes Ehren/ und dem gemeinen Nutzen zu Besten gereichen möge. Wünsche hiemit einem jeden/ der dis lieset/ von der heiligen Dreyfaltigkeit Glück/ Heyl/ Geegen und alle Wohlfarth an Seel und Leib/ Amen. Ast lynceus nimis Arnoldus post, seculi fere decursum, qvod in concione ab omnibus etiam primi ordinis Viris approbata carperet, invenit, licet non habuerit vel ullam carpendi causam. Taxat in illa Concione B. Proavus fastum et luxum, cumqve adeo enormem, ut pecunia illa et nummi juxta leges publicas solide cusi per haec vitia perdantur ac absumantur, monens simul Principem et Ordines, ut de condendis legibus sumtuariis earumqve strictiori observantia dispiciant. Qvid vero huic exprobrationi et admonitioni subest impietatis aut improbitatis? Officii, qvod B. Polycarpo


page 156, image: cs156

incumbebat, ratio hoc exigebat, neqve [gap: Greek word(s)] notam ea propter incurrere poterit. Arnoldus vero non voeatus et vitiosos et virtuosos citra diserimen reprehendit, licet hi nihil vel egerint vel scripserint reprehendendum. Nulla certe est conseqventia: Loqvitur B. Polycarpus de abusu vario argenti e visceribus terrae multo cum labore eruti et publicae necessitatis gratia ad rem monetariam translati, E. divitiis et qvidem cum profusione bonae existimationis partis (de talibus enim dixerat Historiographus Part. II Hist. lib. XVI cap. XIV §. 16 p. 165 seq.) abundavit. Vix putaverim ullum bonae fidei Historicum absurdas istiusmodi detorsiones ferre posse aut probare. AEqve absona est seqvela: B. Polycarpus de reditibus Ministrorum Ecclesiae disserit. E. dives fuit etc. Ipsa illa verba, qvae speciminis loco attulit Arnoldus, nihil horum evincunt. Vult scilicet B. Proavus, ut exemplum Hiskiae secuti Elector atqve Ordines Provinciales de subsidiis vivendi necessariis Clero in Ecclesiis et Scholis laboranti prospiciant, ne stipendiorum tenuitas eos a studio Theologico abstrahat, vel fastidium laborum inprimis Scholasticorum advehat. Neqve hic habuerat veritatis et pietatis amans, qvod jure ac merito culparet. Damna enim, qvae inde emanant ad Ecclesiam et Rempubl. tam sunt manifesta, ut negari neqveant. Et qvid qvaeso minus pium, honestum vel decorum patravit B. Polycarpus, talia ad mentes et memorias auditorum suorum revocans, et patrocinium Ministrorum Ecclesiae, Scholae Doctorum, et ab utrisqve


page 157, image: cs157

post pia fata relictorum orphanorum ac viduarum in se recipiens? Ipse DEUS iis est patrocinatus, interpretibus Hiskia, Nehemia, Josia et aliis, qvi saepius et sollicite urserunt, ut cultui divino, ejusqve administris divinitus dicata solverentur, ne ministerium negligere et victum necessarium sibi et suis aliis, rationibus qvaerere cogerentur. Gratulari sibi debebunt Ecclesiae orthodoxae Ministri, qvod Arnoldi arbitrio non vivant subjecti. Is enim milites sine stipendio, dispensatores et oeconomos sine salario, operarios sine mercede et praemio contra DEI, Christi, Prophetarum et Apostolorum assertiones poscit, et ut parcissime alantur ab Ecclesiis eos, pascentes Doctores fere svadet.

Restant alia qvaedam [gap: Greek word(s)] Arnoldi excutienda, qvibus sanctos manes B. Polycarpi oneravit audacior. Eo graviora. sunt illa [gap: Greek word(s)] , qvo paucioribus verbis ab Arnoldo sunt enunciata. Qvotusqvisqve enim est, qvi brevissimis edicta singula et singulorum facta ita habet in numerato, ut falsa a veris, spuria a genuinis statim noverit segregare, ac discernere. Hoc agens Arnoldus, ut aliqvam dissidiorum domesticorum, qvae seculis XVI et XVII emerserunt et in vulgus eruperunt, partem et culpam B, Proavo meo adscriberet, innuit intet alia Part. II lib. XVII cap. VI §. 15 p. 483. Leyserum non secus ac Theologos reliqvos, tales scilicet, qvi pro libro Concordiae defendendo laborarunt, per annos plures Danielis Hofmanni flagello male cusum esse (D. Hoffmann hat Leyserum etc. mit seiner Geissel viel Jahre lang übel zugerichtet)


page 158, image: cs158

Circa hanc Observationem Historicam Arnoldi qvaedam, ne lector Historiae Ecclesiasticae minus gnarus decipiatur, veniunt observanda. Primô qvidem loco notari debebit, totam illam controversiam Hoffmannianam, qvoad B. Polycarpus ad ejus societatem fuit pertractus vel ab Hofmanno provocatus, ad Seculum XVI rectius qvam ad XVII referri. Omnia enim illa scripta, qvae vel Hofmannus vel ejusdem Antagonistae de Formula Concordiae et ejus dogmatibus nonnullis in disceptationem vocatis ediderunt, ante initium Seculi XVII prodiisse vel sola [gap: Greek word(s)] et chartarum amoebearum inspectio abunde demonstrat. Initium fere habuit haec controversia A. 1580, qvo ipso Formula Concordiae una eum reliqvis Ecclesiae nostrae Libris Symbolicis typis publicis exscripta prostare incipiebat. Vix enim editus erat liber, cum Daniel Hofmannus et reliqvi Theologi Helmstadienses Epistolam ad Martinum Chemnitium mitterent, de variationibus evulgati et a fide dignis MSS. multum abeuntis exemplaris pluribus conqvesti. Cui Epistolae qvamvis soliditate, veritate et prudentia insigne responsum Chemnitius reponeret, tantum tamen aberat, ut qviescerent Helmstadienses, ut potius novae eaeqve longê gravissimae qverelae publice audirentur. Existimabant et Principes et Theologi, tam Calvinianis qvam Calvinisantibus Lutheranis eorumqve dubiis non posse obveniri rectius, qvam si Colloqvia et [gap: Greek word(s)] amicae instituerentur, singula denuo cum cura excuterentur, et dissidentes a reliqvis Theologis Hofmannus


page 159, image: cs159

et cum eo sentientes svaviter et graviter, demonstrata rei veritate, in viam reducerentur. Inprimis hoc nomine Conventus Qvedlinburgensis (ut Synodos alias ante finem Seculi XVI eadem fere de caussa habitas taceam) A. 1583 indicebatur, in qvo Theologi eodem convocati, qvibus Elector Saxoniae B. Polycarpum voluerat adjungi, omne adhibuerunt studium, ut ex Heshusii et Hofmanni illuc qvoqve missorum animis sinistras opiniones, qvas de Libro Concordiae citra jus et fas, imo citra datam illi libro per subscriptiones autographas fidem, conceperant, amicê eximerent, ut inde erupturo novo in Ecclesia orthodoxa schismati obex poneretur, vix autem reducta concordia custodiretur. Verum frustra laborabant tot egregii, veritatis et pacis amantissimi, Viri, nec qvicqvam colloqvendo proficiebant, eandem cantilenam semper iterante Hofmanno et libro Concordiae errores enormiores et variationes maximi momenti pertinacius affingente. Neqve tamen de negotii successu, licet eo Conventus Qvedlinburgensis fere caruerit, imposterum prorsus desperabant pro concordia solliciti Doctores. Is qvippe omnem scribendo, rogando, hortando, probando movebant lapidem, ne dissidium tam funestum, qvod Heshusius et Hofmannus moliebantur imprudentiores, longius progrediendo vires acqvireret ac universae Ecclesiae tranqvillitati, qvae tam feliciter per DEI gratiam erat reddita, obesset. Ast invidebantur ipsis haec gaudia per temporum vel potius per hominum injuriam,


page 160, image: cs160

nec qvicqvam penes Helmstadienses serio obsecrando et obtestando efficiebatur. Nolebant qviescere toties totiesqve admoniti, sed eadem semper reponebant ac obmovebant. Inprimis mortuo Heshusio Hofmannus per scripta plurima Libro Concordiae, ejus autoribus et defensoribus gravis gestiit existere, licet omnis deficeret probatio et ipsae Christianae caritatis ac prudentiae Theologicae regulae aliud longe exposcerent.

Opus hic erit digressione qvadam, anteqvam ad ea pergam, qvae de Hofmanno et litibus illis qvae ipsi cum B. Polycarpo intercesserunt, prolixius erunt recensenda. Qvia enim Colloqvii Qvedlinburgensis, cui ab Heshusio et Hofmanno motae dissensiones ansam dederant, Arnoldus facit mentionem, praelibare oportebit nonnulla, ad elucidationem ejus facientia. Colloqvio huic interfuisse B. Polycarpum, antea memoravi, adeoqve vel semel aliqvando idem asserendo veritati litantem Arnoldum Part. II lib. XVI cap. XVII §. 20 laudare fas est. Exigebat videlicet praesentiam pietas Piissimo Electori et Domino suo ê ejusqve imperatis sanctissimis debita. Sratim vero Arnoldus more suo veris admiscet talia, qvae cum veritate pugnant. Eqvidem relinqvo arbitrandum aliis me oculatioribus, num ex Epistola B. Chytraei ad B. Proavum meum, ad qvam §. seq. 21 provocat Arnoldus, illud ipsum, qvod audacior asserit, qveat adstrui aut ostendi. Verba Arnoldi juvat repetere integra: Also daß der alte Chytraeus froh war/ daß es davon (nemlich von


page 161, image: cs161

dem Colloquio zu Quedlindurg) bleiben durffte/ wiewohl deswegen die andern sehr auff ihn scholten/ wie man aus seinem Brieffe siehet. Cur Arnoldus Chytraeum ferê semper nominet den alten Chytraeum, nescire me fateor. Nondum quinquagesimum aetatis annum assecutus sic nuncupatur. Illo vero tempore, quo Synodus Quedlinburgensis celebrabatur, non nisi quinquaginta duos Theologus hic habebat aetatis annos. Tales autem senes vocitari est insolitum. An vel hoc ipso Virum hunc, quem toties reprehendit vel minus vere in subsidium vocat, voluerit culpare, Arnoldus ipse noverit.

In eo autem Historico oportet contradicere, Chytraeum multa cum laetitia partes Collocutoiis in Colloquio Quedlinburgensi declinasse et defugisse. Ipsa Chytraei Epistola Arnoldo contradicit clarissime, quippe qua significat, rem omnem Serenissimi Principis sui arbitrio se submisisse, Principem vere cum intellexisset impossibile fore Chytraeo, ut ante vel ad diem dictam Quedlinburgum veniret, angustia temporis excluso, rescripsisse, se hac vice Chytraeo esse parsurum Addit Chytraeus, hanc fuisse veram et unicam emansionis suae caussam, licet de ea ex multis locis venenatae quorundam suspiciones et calumniae ad se perferantur etc. Quis non videt, alium prorsus esse verborum Chytraei sensum,


page 162, image: cs162

quam quem Arnoldus excogitavit? Poterat Arnoldus id ipsum didicisse ex ipsis Chytraei Epistolis. Ibi enim pag. 1195 seqq. comparet una, nomine universi Collegii Theologiei in Academia Rostochiensi ad Theologos. Helmstadienses D. Tilemannum Heshusium et. D. Danielem Hofmannum d. 17 Novembr. 1582 adeoque paucis hebdomadibus ante Colloquium Quedlinburgense exarata. Haec Epistola ad oculum demonstrat, nova illa dissidia, quae Helmstadienses excitaverant, Chytraeo plane displicuisse. Eandem vero mentem eum adhuc tenuisse, cum alii Theologorum Quedlinburgi congregati pro Formula Concordiae ejusque veritate et sinceritate. dimicarent, cur ambigerem? sunt Epistolae Optimi Viri in manibus plurimorum antehac in vulgus editae, quae fidem faciunt, quod quo ore et calamo cum Theologis reliquis librum Concordiae conscribendo et eidem subscribendo se mel fuerat professus, deinceps et sincere constanter propugnaverit. Appendicis loco Epistolas Chytraei aliquas exhibebo, quarum una et altera Arnoldum [gap: Greek word(s)] aget reum.

Nunc clausula illa, qua Arnoldus e Chytraei Epistola ad B. Polycarpum §. 21 allegata et simul totum caput XVII lib. XVI obsignat, adhuc breviter erit pensitanda. Mordax certe ac virulenta est censura illa, qua Theologos ad Colloquia illius aevi convocatos et congressos insectatur, sic scribens: Und dergestalt ist es aus GOttes gerechtem Verhängniß und Zulassung geschehen/ daß


page 163, image: cs163

die Theologi dieses gantze Seculum nicht alleine in Schrifften und andern Privat=Actionen/ sondern auch in solchen öffentlichen Zusammenkünfften/ in dem Angesichte so vieler tausend Menschen ihres Hertzens Grund so offte entdecket/ und so gar sehr ihre Laster und Gebrechen an den Tag geleget haben/ welches abermahl den Zustand selbiger Zeiten um ein merckliches erläutert. Nullum est dubium, quin hac Epicrisi Arnoldus etiam B. Polycarpum, quippe cujus paulo anten meminerat, coram universa Ecclesia ceu vitiorum plurimorum reum sistere voluerit. Etenim is ipse plurimis Synodis et Conventibus illo seculo, decurrente praesertim, convocatis et post excitatas disceptationes super ita dicta Concordiae Formula, quae Arnoldo tantopere sordet, frequenter habitis, Quedlinburgensi, Lipsiensi, Hertzbergensi et aliis interfuerat jussus. Scire autem pervelim, quaenam sint illae cordis abyssi, quas ex justo DEI judicio ac indultu in publicis illis congressibus coram tot hominum chiliadibus tam crebro prodiderunt, et quidem ita, ut simul vitia sua et naevos nimis manifestaverint. Unde vero probabit Arnoldus abyssos et profunditates cordium retectas, cum DEUS hoc scrutinium et retegendi donum sibi reservaverit uni? Revelationem adeo firmam et certam non jactabit Arnoldus, cujus ope intima animorum valeat investigare et luci publicae exponere, Dubius etiam


page 164, image: cs164

esse debebit cum Zwinglio, an ater an albus fuerit Spiritus, qui menti suae opiniones aut imaginationes illas de vitiis Theologorum sibi exosorum impressit. Cur igitur mussitando quasi in pulvere rem suam agit et retectas illas abyssos noviter tegit, vitia prodita recondit? Singula sunt et singulorum vitis, quae non generatim sed sigillatim enarranda erant ab Arnoldo, nisi cum injuria adversus innocentes Historias scribere induxisset in animum.

Candide omnia et cum cura considerans fateri debebit, quod Theologi, quos propter dicta, scripta et gesta illorum temporum impugnat Arnoldus, hos sibi, testantibus ipsorum propriis confessionibus, actionibus et passionibus, praefixos habuerint fines prorsus pios ac sanctos, ut pruritum novandi in Ecclesia et falsitates dogmatum veritatibus impudentius admiscendi tempestive cohiberent, turbatoribus obicem per Confutationes falsarum atque heterodoxarum doctrinarum solidiores, tam ore quam calamo expressas, ponerent, singula et colloquendo et confutando ita agerent, ut cum Doctoribus plurimis iisque et doctrina et prudentia pollentibus communicarent, nec quicquam nisi post diuturnas deliberationes statuerent, dissidia funesta et scandalorum plena tollerent aut minuerent, veritatis divinae palladium custodirent, et per pacem inter Doctores diversa asserentes renovatam ac confirmatam universam Ecclesiam turbationibus mesere afflictam pacarent et


page 165, image: cs165

tranquillarent. Haec fuisse abdita cordis, quoad quidem de iis homines judicare valent, a Theologis illis prodita et in apricum producta testimonia innumera in vulgus edita, eaque tam propria quam aliena declarant. Ipsi quidem et verborum et sensorum animi interpretes esse poterant certissimi, fide dignissimi. Non itaque habebit nisi cum Arnolda in idem conspirans, cur de vitiis et criminibus Theologorum sanctam unice veritatem et pacem veram quaerentium conqueratur.

Quod si Arnoldus Historiam Ecclesiae et haeresium conscripturus cum seria divini Numinis invocatione, debita erga veram Ecclesiam veneratione, accurato omnium caussarum et momentorum consideratione, consociatis cum Viris rerum Ecclesiasticarum apprime gnaris et a studio partium abhorrentibus operis, perinde ac Theologi superiorum temporum, res suas egisset et pares cum toties citra culpam culpatis Doctoribus attulisset virtutes, fidem, dexteritatem, modestiam, prudentiam, mansvetudinem, ex regulis veritatis et aequitatis dicta et facta aliena existimandi atque interpretandi studium cum desiderio saniora et rectiora citra ullius in juriam docendi alios, esset, de quo non ipsi soli, verum etiam universae Ecclesiae gratularemur. Ast quoniam per Historiam suam universae, certe illi, quae vera et sancta fuit habita, Ecclesiae non attendendo leges et sanctiones publicas, per quas fundata est, firmata ac roborata, fidem omnem eripere satagit, alii vel me quiescente arbitrabuntur,


page 166, image: cs166

annon haec ipsa Arnoldi molimina potius justis DEI judiciis et permissionibus sint annumeranda. Profecto eoram tribunali Optimi Maximi Judicis gravissima aliquando reddi debebit de hac Historia ratio. Quam innumeri enim exemplo et auctoritate Arnoldi sint permoti, ut audacter convitiari, cavillari et calumniari Doctores Ecclesiae pergant, dici vix potest. Doleo ex animo iterumque doleo infelicia Ecclesiae orthodoxae fata, quae per Historiam Arnoldi miris modis adaugentur. Hoc uno innixi fundamento eo usque petulantiae nunc progrediuntur sat multi, ut omnes omnium Theologorum labores improbe reprobent, ceu vitiosos damnent, ceu detestabiles execrentur et culpam calamitatum tam praesentium quam praeteritarum solis Doctoribus minus religiose attribuant, et vel hac una de caussa rerum alienarum ignari ac propriae salutis prodigi omnem reverentiam atque obedientiam adversus ministerium Ecclesiasticum abjiciant.

Sed reverti tandem debebo, unde diverteram, et de lite Hoffmanniana uberius paulo commentari. Possem ostendere pluribus, quae vel aliis Theologis in consilium et subsidium adhibitis vel solus etiam B. Polycarpus egit et scripsit, ut scandalum litigiorum, citra omnem necessitatem et serio dissvadentibus plurimis, quos sibi habebat saventes, ab Hoffmanno commotorum atque auctorum, ex Ecclesia mature proscriberetur, omnisque controversia bona cum pace utrinque controvertentium


page 167, image: cs167

consopiretur. Sed veritus, ne prolixitas nimia lectori amico molesta evadat ac taediosa, paucula, duntaxat et praecipua attingam. Adeo scilicet male mulctatus fuit ab Hofmanno B. Polycarpus, ut ille posthabitis omnibus compellationibus, communicationibus et congressibus amicis, quos, tamen ipse Hofmannus fubinde desideraverat et ubi videri volebat oblatos avide exceperat, per virulenta scripta hunc publice heterodoxiarum arguere non erubuerit. Potissima controversia, de qua hi Duum-Viri invicem, diu quidem satis privatim, dein vero etiam in vulgus emissis chartis ab auctore rixarum illarum Hofmanno, dissentiebant ac disceptabant, doctrinam concernebat de omnipraesentia Christi hominis. Hanc cum mascule etiam ad Saxoniam inferiorem translatas propugnare pergeret et inprimis adversus D. Johannem Hedericum, tunc Superintendentem Ecclesiae Brunsvicensis, B. Proavus meus illis temporibus Coadjutoris munere in eadem Ecclesia fungens cum reliquis Ministris iisque universis et singulis tueretur, aegre ferens Hofmannus a se dissentientem B. Polycarpum, Hedericum autem ceu eadem secum docentem et jam in Academia Julia haerentem promachi instar defensurus post alias molestias, quas jamtum antehac B. Proavo dicendo, scribendo, comminando creaverat, sub initium Anni 1590 ad Serenissimum Ducem Brunsvico-Lunaeburgicum Dn. Henricum Julium scriptum quoddam misit, quo B. Polycarpum convitiis ac figmentis plurimis nil tale promeritum oneravit.


page 168, image: cs168

Ipsum scriptum hactenus naneisci non potui. Quale autem fuerit, nonnulla, quae ex Epistolis B. Polycarpi depromta, hic inserere placet, plura imposterum bono cum DEO daturus, si ipsae Epistolae Lyserianae, quotquot quidem earum meae sunt factae, lucem viderint.

Ita vero scribit B. Proavus Epistola quadam ad Theodosium Fabricium, Goettingensium tunc Prot-Ecclesiasten, d. 14 Mart. A. 1590. De meo Satana colaphizante quid scribam? Ich meine/ es hat mir ein Neu=Jahr verehret. Non crediderim extare ullum scriptum adeo sarcasticum et virulentum, quale iste nuper misit ad Illustrissimum adversus meam personam. In quo ita me depingit, ut si talis essem, indignus forem quem terra sustineret. Sed Deo gratias ago, quod et conseientiae et bonorum testimonio certus scio ipsum splendidê mentiri. Des Goblers Arbeit ist ein Fuchs=Schwantz gegen diesem. sed juvante DEO ita respondebo, ut sperem bonos probaturos modestiam cum gravitate conjunctam. Alia ad eundem Fabricium et quidem d. 26 Maji 1590 scripta Epistola tradit huc facientia: Hac hora demum post multarum septimanarum in hoc negotio otium rursus in manus sumsi criminationes et calumnias mei Semei vicini. Et quia jam animus ardet, ut Sycophantae ad quasdam ipsius detorsiones respondeam, non possum cogitationes discerpere. Et tamen, quia moderate respondendum statui, talis interruptio prodest, ne in fervore scribens


page 169, image: cs169

ipsi similis fiam. Non libenter coram Principe et Consiliariis hac de re scripto ago, cum non possim omittere, quin ipsi ipsius mendacia et calumnias in os et faciem retundam. Verum quia semel res isthuc delata est, pedem retroferre in causa tam bona turpe fuerit. Ita enim me deformavit, ut si sileam omnia crimina agnoscere videar. Adhuc alia Epistola hujus controversiae mentionem injicit, cujus verba juvat repctere, licet aliquando cum ceteris sit proditura integra. Ita vero scribit B. Polycarpus d. 16 Sept. 1590 ad illum ipsum Fabricium: Quo in loco sit controversia mea cum Hofmanno, M. Felicianus rectius exponet, quam ego scribere possim. DEus, qui mirabiliter ducit suos, laetam, ut spero, dabit catastrophen. Antagonista enim se mitiorem praebere incipit. Exspecto igitur vel ultimum congressum, vel totius negotii compositionem. Post hebdomades aliquot literas ad eundem Fabricium mittens B. Polycarpus, scilicet d. 22 Octobr. 1590 indicare pergit: De D. Hofmanno et exitu controversiae quid boni speremus, cum etiam optimê dicta malitiose pervertat, subinde novas rixas excitet, et aperte Herbrandum atque Mageirum Eutychianismi atque Schwenckfeldianismi insimulet? Ego satis diu hominis superbiam et maledicentiam toleravi: Sed nec dum penes me stare permittam, quo minus pax Ecclesiae restituatur. Interjectis quibusdam porro scribit: D. Selneccerus ante septimanam unam Hildesiam se contulit, ut novam suam functionem


page 170, image: cs170

auspicaretur. Transiit hac me absente. Libenter cum eo contulissem de Formula quadam Pacificationis D. Hofmanni, Vertrage-Norel/ quae circumfertur, et cui ipse cum D. Oleario subscripsisse dicitur. Ex qua formula metuo, ne plus contentionis quam pacis exoriatur.

Plura non addo, sed in Epistolis ipsis deinceps exhibenda servo, ne nimium evadam prolixus. Illud saltem nunc superaddo, B. Proavum meum in tota hac lite res suas egisse non nisi provocatum et maxima cum prudentia. Lacessitus ab Hofmanno citra omnem culpam non statim ad respondendum provolavit, sed aliquantisper simulans ignorantiam contra se ab Hofmanno factorum, mox cum celeberrimis aevi illius Theologis et praesens et absens de hac controversia creberrime contulit, ne quicquam vel diceret vel scriberet Ecclesia; cujus erat Doctor, indignum, Licet enim ea doctrinae soliditate, ingenii felicitate et judicii dexteritate polluerit, ut aliis consulere posse crederetur potius, quam alienis consiliis indigere, rerum quoque experientia prae aliis instructus esset, tanta tamen in hoc Viro fuit modestia, ut nunquam in negotiis Ecclesiam concernentibus sibi soli sapere voluerit, sed propter veritatis doctrinam ac defensionem oppugnatus ad alios Theologos veritatem cum parce religiose sectantes confugerit eosque dicentes, docentes, monentes, svadentes, dissvadentes audiverit facillimus, secutus sit promtissimus. Publica hujus rei testimonia jamtum prostant. Prostabunt


page 171, image: cs171

autem deinceps alia, et quidem ad controversiam Hofmannianam proxime spectantia, ubi scrinia mea cum orbe erudito atque orthodoxo anecdota quaedam communicaverint.

Nunc ante omnia erit necesse, ut significem clarius, quae B. Polycarpi sententia fuerit de omnipraesentiae hominis Christi dogmate, quippe quam ceu impiam, blasphemam, imo diabolicam impugnare non erubuit D. Hofmannus. Et quamvis ea: ex scriptis Anti-Hofmannianis et aliis jamtum innotescere potuerit tam orthodoxis quam heterodoxis, existimaverim tamen eam vix plenius et planius a B. Polycarpo esse propinatam, quam cum A. 1588 Librum Concordiae Dresdae 1580. 4 editum, quo in Colloquiis semper fuerat usus, censeret avtographa quadam scriptura ceu confessionis Formula esse muniendum. Haec autem sic habet; Ego Polycarpus Lyserus, sacrae Theologiae Doctor, etsi huic piae Concordiae libro Anno Christi [gap: Greek word(s)] 1577 26 Junii semel subscripsi, cum Wittebergae in Electoratu Saxoniae Superintendentis munere fungerer: nunc tamen, posteaquam Brunsvigam ad officium Coadjutoris subeundum vocatus sum, illam ipsam subscriptionem libenti et promto animo repeto. Ab eo enim tempore hunc librum semel atque iterum legendo relegendoque, et ad trutinam verbi divini examinando, insuper praecipua ejus capita in Disputationibus privatis et publicis defendendo, denique audiendo, quomodo in quibusdam Colloquiis, quibus ipse


page 172, image: cs172

interfui, ejus sinceritas et autoritas adversus [gap: Greek word(s)] propugnata fuerit, animadverti, ipsum doctrinam sanam, veram verbo DEI per omnia consentaneam et salvificam continere. Itaque denuo in conspectu DEI et coram tota Ecclesia Christi, nominatim autem coram hac Brunsvicensi testor, hans eandem, quae in hoc libro continetur, esse meam quoque fidem, Confessionem, et doctrinam. In qua per DEI gratiam (quam ut ipse mihi praestet, quotidie precibus insto) constans persistam, nihil neque occulte neque aperte contra eam rentabo, sicque intrepido animo coram tribunali Christi comparebo, doctrinae abs me Ecclesiae propositae rationem redditurus. Interim quemadmodum cives Athenienses jurarunt: [gap: Greek word(s)] , ita et ego paratus sum, divino favente Numine, tam solus, quam cum aliis pugnarepro sacrosancto coelestis doctrinae deposito hoc in libro comprehenso.

Quia vero interea temporis aliquot loca, videlicet pag. 580. pag 718. item 796. item 825 in controversiam vocata sunt, et disputatum est, anne Ubiquitas generalis (sicut quibusdam loqui placet) iisdem adstruatur, breviter adscribere libuit, quid de hac parte Majestatis hominis Christi, sive Christi secundum humanam naturam, et sentiam et docere velim. Statuo, Christum, DEum et hominem, secundum utraraque naturam esse omnipraesentem, ita tamen, ut non pari gradu


page 173, image: cs173

ubique adsit. Primo enim in coelo praesens est Angelis et beatis animabus gloriosa sua praesentia, qua vident ipsum sicuti est, 1. Joh, III, 2. Deinde in terris praesens est Ecclesiae suae, tum gratiosa praesentia, qua habitat in ipsorum cordibus, Ephes. III, 17. tum speciali praesentia in Sacramento Coenae, in quo cum sacris Symbolis panis et vini corpus et sangvinem suum [gap: Greek word(s)] omnibus communicantibus distribuit, juxta verba institutionis. Tertio extra Ecclesiam praesentes, habet omnes creaturas, etiam hostes suos, iisque praesens est generali sua gubernatione, sustentatione, dominio, et imperio. Quae ejus Majestas non in eum finem asseritur, ut ipsum, vel ipsius corpus, sive [gap: Greek word(s)] sive alio modo, in creaturis quaeramus, sed ut, si quando fideles in extremas angustias deveniant, norint Christi praesentis opem ipsis nequaquam in ullo loco aut apud ullam creaturam defuturam. Ipse enim in omnibus locis praesens est, non propter loca, sed propter suos fideles, qui sunt in medio creaturarum. Caeterum quia non ignoro, Christianos non omnes ejusdem profectus et roboris esse, sed opus esse, ut quidam lacte adhuc nutriantur, dabo operam, ut, quantum DOMINI Spiritus dederit me tum privatim tum publice, ubi de magno hoc pietatis mysterio disserendi occasio oblara fuerit, ita accommodem, quo omnibus fiam omnia, 1 Cor. IX, 22. Non quidem Eceboli aut Vertumni instar autando, fluctuando, modo ajendo, modo negando:


page 174, image: cs174

Sed ita, ut si quando cum imbecillioribus et rudioribus, docilibus tamen, sit agendum, phrasibus utar commodis, quibus non temere offendantur, verum aedificentur. Si vero cum praefractis et obstinatis sit pugnandum, qui audacter negant, quicquid de veneranda et adoranda hac Christi hominis Majestate ex Articulis de unione personali et sessione ad dextram DEI secundum analogiam fidei disseritur, nunquam ipsis concessero, Lutherum vel alios orthodoxos Ecclesiae Doctores hac in parte errasse aut talem doctrinam proposuisse, quae damnari mereatur. Novi enim hanc eandem esse sententiam Libri Concordiae, eandem fuisse mentem Dn. D. Chemnitii, piae memoriae. Idem etiam vult Recessus Colloquii Quedlinburgensis Anno 83, et eadem fuit declaratio Confessionis Saxonicae Anno 71, ut hunc in modum nihil novi a me in his Ecclesiis suscipiatur et peragatur. Hanc modestiam cum justo zelo tuendae veritatis conjunctam et moderatis ingeniis, pacem cum veritate diligentibus, omnibus, et cumprimis DD. Collegis probatum iri spero. In cujus rei confirmationem hoc meum [gap: Greek word(s)] in hoc libro lubens et matura praecunte deliberatione posui. Anno 88 Dominica III post Epiph. DOMINI.

2 Thess. II, 17.

Christus JEsus consoletur nostra corda, et stabiliat nos in omni sermone, et opere bono.



page 175, image: cs175

Hanc suam Confessionem non modo reliquis Ecclesiae Brunsvicensis Ministris exhibuit considerandam ac ponderandam B. Polycarpus, verum etiam a Collegis unanimibus suffragiis approbatam cum Academiae Rostochiensis Ordine Theologico, et Ministeriis Ecclesiarum Saxoniae inferioris praecipuarum, Lubecensis scilicet, Hamburgensis, et Lunaeburgensis communicavit, paulo tamen uberius diductam ac declaratam, ut per Censuras illorum Collegiorum vel corrigeretur, vel confirmaretur. Quid responsorum tulerit B. Polycarpus, e mox subjiciendis Judiciis atque Epistolis, quas amicorum non nemo annis abhinc pluribus ad me misit, patebit clarius: Talia, sicuti Hofmannum latere non poterant, praesertim postquam Hedericus propter pertinaciter oppugnatam Christi hominis Majestatem a Brunsvicensibus dimissus Helmstadium ceu ad asylum confugerat, ita per varia scripta B. Polycarpum pro veritate libri Concordiae dimicantem provocare non erubuit, ac tandem eo temeritatis est progressus, ut coram Serenissimo Duce Henrico Julio, quem B. Polycarpo noverat propitium, dogmatum falsorum ac heterodoxorum, aliorumque Theologo indignorum moliminum argueret. Nondum omnia utriusque scripta, quae lucem hactenus effugerunt publicam, contigit nancisci. Quae vero A. 1597 ab Hofmanno et lacessitis per eundem Theologis Wittebergensibus, AEgidio Hunnio inprimis, nec non Georgio Mylio, B. Polycarpo et aliis in vulgus edita habentur, lectorem pietatis et veritatis amantem


page 176, image: cs176

abunde edocent, Hofmannum contra datam fidem Librum Concordiae et eidem constanter addictos Theologos impugnasse et totius hujus disceptationis unicum extitisse autorem et promotorem.

Quia tamen existimo lucis aliquid huic controversiae affundi posse per Censuras Collegii Theologorum Rostochiensis et Ecclesiarum Saxoniae inferioris, quarum antea memini, eas una cum binis literis, prout eae ad me pervenerunt, dabo. Quodsi imposterum scripta alia nondum publicata mea fuerint facta, ea non invidebo, dummodo cognovero lectori benivolo istiusmodi chartas non fore ingratas. Plura vero nunc de Controversia Hofmanniana addere dubito, quoad quidem aliquam ejus partem sibi sumere coactus est B. Polycarpus, ne nimis extra oleas vagari velle videar. Aliqua eodem spectantia indicabunt et Epistolae B. Proavi mei propediem evulgandae, et Praefatio iisdem non una de caussa praemittenda. Illud saltim notare nunc debebo, B. Polycarpum ab Hofmanno citra omne jus et fas, imo praeter datam fidem, cum pacem toties quaesiverit ac efflagitaverit cum illo renovandam, fuisse per publica scripta turbatum atque provocatum. Idem mecum omnes Historiae Hofmannianae haud ignari fatebuntur, ut adeo prolixius haec ostendere non sit opus. Accipiat ergo saltim hac vice Lector benevolus modo memoratas Censuras, Rostochiensem et Lubeca-Lunaeburgo-Hamburgensem, et ex iis non secus ac ex olim editis Hofmannianis atque


page 177, image: cs177

Anti-Hofmannianis scriptis concludat, an tantae fuerint oppugnationes, quibus B. Proavum infestavit Hofmannus, ut propter eas male penes Ecclesiam Christianam audire debeat.

DE OMNIPRAESENTIA CHRISTI CENSURA COLLEGII THEOLOGICI IN ACADEMIA ROSTOCH.

Deliberatio nulla gravior et magis necessaria in genere humano institui potest, quam de tuendo deposito verae Doctrinae a DEO traditae; et de concordia Ecclesiae, ac unitate Spiritus in vinculo pacis religiose conservanda. Ad quos duos fines Reverendum et Clatissimum D. Doctorem una nobiscum consilia et actiones suas omnes in praesenti negotio scimus referre. Quare toto pectore FILIUM DEI, fontem omnis sapientiae ac consiliorum salutarium, de cujus vera agnitione et majestatis gloria praecipue agitur, oramus, ut ipse nos doceat, et nos in veritate sua sanctificet, servet, ac gubernet.

Librum a Rev. et Clar. D. Doctore Polycarpo nobis exhibitum legimus, et summam explicationis, quod Christus DEUS et homo, etiam secundum humanam naturam, regnum et dominium in omnes creaturas teneat, et praesens omnibus creaturis illud administret, vere et ex animo probamus, et fundamenta seu testimonia scripturae cap. 3 collocata, et piis ac eruditis enarrationibus evoluta, vero corde amplectimur. Recte enim et pie sentimus doceri, CHRISTO praesentem


page 178, image: cs178

omnium creaturarum gubernationem, etiam secundum humanam naturam, esse communicatam, sic ut natura humana in [gap: Greek word(s)] subsistens, personaliter omnes creaturas praesentes habeat, easque praesens regat et gubernet. Haec ut pie et erudite, quod ad totius scripti summam et scopum attinet, explicata, et cap. III confirmata esse fatemur: ita si edendus esset liber, quaedam in plerisque capitibus caeteris accuratius considerari antea oportere, bono et simplici studio monemus, quae in adjunctis pagellis seorsim annotavimus.

Intelligimus autem Rev. et Cl. D. Doctorem ipsum hac mente et voluntate esse, ut non properandum esse intempestiva libri alicujus editione, ad bellum intestinum in his Saxonicis Ecclesiis atrocius inflarnmandum, judicet: sed alia media restituendae concordiae, vel si de hoc desperandum sit, (ut nihil aeqvum aut [gap: Greek word(s)] polliceri nobis possumus) edendae testificationis, sententiae et confessionis nostrae, primum tentanda esse. Quam periculosae enim sint, et minime exspectationi scriptorum, quantumvis piorum, et veritatis ac pacis amantium, respondeant editiones novarum confessionum, saepe experimur. Et Saxonicas hasce Ecclesias in confessione Augustana, et adjunctis in libro Concordiae declarationibus semel subscriptis, concordes et tranquillas conservari, nec ullam novas confessiones scribendi necessitatem adferri, maxime optamus. Quod vero ad turbas in vicinia motas attinet, existimamus


page 179, image: cs179

D. Jacobum Andreae ipsum brevi in virulentas XVII errorum objectiones responsurum esse.

Nostri autem consilii haec summa est, ut Christiana confessio et Declaratio Saxonicarum Ecclesiarum, de coena Domini, de personali unione, ascensione in coelos, et sessione ad dextram DEI Anno 1571 autore D. Chemnitio edita hoc tempore repetatur, integra et immutata, cum subscriptionibus Saxonicarum Ecclesiarum, quarum nomina tunc adjuncta fuerunt. Deinde Appendix addatur, de sententia Saxoniearum ecclesiarum, inde ab initio repurgatae doctrinae, et confessione Augustae exhibita: Quomodo de Majestate et Omnipotentia Christi senserunt et locutae sunt. Idque verbis perspicuis Lutheri, Pomerani, Jonae, Justi, Menii, Georgii Anhaltini, AEpini, Althameri, et caeterorum, qui cap. 6 libri praesentis nominantur.

In qua communi confessione Saxonicarum Ecclesiarum, si quid hic aut ille desiderent, cum Luthero et caeteris Antecessoribus Vestris, qui doctrinam hanc nobis tradiderunt, litigent. Ab hac communi et antiqua ac prima Saxonicarum Ecclesiarum confessione, recentiores quidam Theologi postea discesserunt, et totam de Coena Domini et Majestate Christi hominis doctrinam usurpatis generalibus et ambidextris sententiis, quas nemo propter generalitatem rejicere potest, veluti cothurnos ita temperarunt, ut pedi utrique apti, non minus a Calvini, quam Lutheri sectatoribus


page 180, image: cs180

indui et subscribi possint. Qua ratione tristissimum pomum Eridos posteris objectum est. His cothurnis, qui propter ambiguitatem perpetuis dissidiis occasionem in nostris Ecclesiis praebent, ac praebebunt, relictis, communes ac perspicuas Saxonicarum Ecclesiarum Declarationes in adscriptis Lutheri et caeterorum, qui ab ejus confessione non discesserunt, testimoniis hic enumeratis expressas, simplici et sincera fide retinemus ac profitemur. Et quamquam non omnium Sophistarum argutias ex plausibili rationis humanae judicio et Sophisticis principiis detectas, dissolvere ita possumus, ut cuihbet contentioso satisfiat: tamen [gap: Greek word(s)] . Cogitavimus etiam, cum communis haec causa sit oninium Saxonicarum Ecclesiarum, consultum fore, ut in congressu delectorum ex ministeriis trium vicinarum inferioris Saxoniae Urbium, Lubecae, Hamburgi, Lunaeburgi, et si quas alias postea hae sibi adjungere velint, de hoc toto negotio communis deliberatio ante instituatur, quam aliquid, quibusdam insciis aut non probantibus, publicetur, [gap: Greek word(s)] . Haec in praesentia bono et simplici studio, quae nobis conservandae veritati et paci nostrarum Ecclesiarum utiliora videbantur, respondere voluimus. Libenter autem alios quoque meliora docentes audiemus, rectiora monentibus cedemus.

Filium DEI DOMINUM NOSTRUM JESUM


page 181, image: cs181

CHRISTUM, de cujus vera agnitione et gloria potissimum agitur, toto pectore precamur, ut Ecclesiam recte ipsum agnoscentem et colentem semper sibi in his regionibus colligat, et in veritate ac dilectione sua servet. Et nos, cum primum ipsi visum fuerit, ex hujus vitae caligine et tenebris in coelestis Academiae lucem transferat, ubi mirandum foedus divinae et humanae in CHRISTO naturae, et Majestatem ipsius, de qua ut pueri in hac vita balbutimus, oculis nostrae mentis et corporis coram cernere et intueri possimus. AMEN. Datae 20 Augusti Ao. 1589.

Decanus et caeteri Doctores Collegii Theologici in Academia Rostochiensi.

Censura Saxonicarum Ecclesiarum de Controversia inter ministerium Brunsvicense et Theologos Helmstadianos.

Status Controversiae non est

De absoluta, generali et universali ubiquitate corporis et sangvinis Christi in omnibus rebus creatis, ut in quolibet pyro, pomo, folio arboris, lapide, trunco, qvovis cantharo cerevisiario aut vinario, in omni stipite, atramentario etc. ut foede loqvuntur aliqui.

Ratio est:

I. Nam in libro Brunsvicensi diserte affirmatur, cum nemine de hoc argumento isthic disputari: Nec hanc talem ubiquitatem ibi, ut nec in his Ecelesiis, a quopiam doceri.



page 182, image: cs182

II. Saxonicae Ecclesiae semper ab hac doctrina de universali ubiquitate corporis Christi in omnibus rebus creatis abstinuerunt et adhuc abstinent, et hanc totam quaestionem seponunt et differunt in futuram Academiam coelestem. Et judicant, sine periculo salutis posse eam a piis in hac vita ignorari et praetermitri.

III. Et obtemperant hac in re pio consilio Doct. Lutheri, svadentis, ne de hac quaestione cum quopiam disputetur.

IV. Formula Concordiae hanc ipsam ubiquitatem ne minimo quidem verbulo asserit.

Et Apologia Formulae Coneordiae eam non admittit cap. 9. pag. 171 facie 2. in 4 to 255. fac. 6. §. Sonderlich aber werffen sie/ et sequentibus etc. Ideo non ferendum est, ut ea a quopiam in Ecclesiis aut Scholis tradatur. Sed quia Scriptura sacra et pia vetustas per S. S. docet et confitetur, quod CHRISTUS secundum carnem, sit a DEO constitutus Dominus super opera manuum DEI, super omnes creaturas, ut omnia sint pedibus ejus subjecta, pecora campi, volueres coeli, et pisces maris, et quaecunque perambulant semitas maris, Ps. 8. 1 Cor. 15. Et quidem adeo, ut nihil sit, quod ei non sit subjectum, Ebr. 2 praeter eum solum, qui subjecit ei omnia, 1 Cor. 15. ut illis dominetur, et potenter imperet, Ps. 110. Dominare in medio inimicorum tuorum. Quae omnia per se vera sunt et manifesta, ut nemo sanus his contradicere possit; Quaestionis totius status est de modo, quo


page 183, image: cs183

Christus omnibus creaturis secundum naturam humanam sibi subjectis imperet et dominetur, num illud faciat, carne sua illis praesens vel absens. Hic est verus status, in quo cardo totius rei consistit. Secundo. Jam quaeritur, ex quibus fundamentis de proposita hac quaestione pronunciandum sit.

Responsio vera, minime fallax, sed certa et firma haec est.

Non opus esse, neque consultum, hic novas ullas confessiones scribere, vel ab aliis accipere, sed omnibus modis constanter perseverandum esse in usitatis, receptis et publice approbatis harum Ecclesiarum confessionibus, ut August. Confess. Ea de hoc argumento sic testatur articulo tertio: Deinde ascendit ad coelos, ut sedeat ad dextram patris, et perpetuo regnet et dominetur omnibus creaturis. Jam autem communis totius antiquitatis regula est; Christum ascendisse in coelum et sedere ad dextram DEI patris, non secundum divinitatem, sed secundum naturam humanam. Igitur juxta illam etiam et non secundum solam divinitatem omnibus creaturis imperat, et sic in utraque, cum utraque et per utramque naturam.

II. In Epitome Formulae Concordiae de Coena Domini in sententia affirmativa 5. pag. 242. Dextera DEI ubique est. Ad eam autem Christus ratione humanitatis suae vere et reipsa collocatus est. Ideoque praesens gubernat, in manu sua et sub pedibus suis, quemadmodum Scriptura


page 184, image: cs184

loquitur, habet omnia, quae in coelo sunt et in terra.

III. Ibidem de persona CHRISTI pag. 247 fac. 2. sententia affirmativa II. linea 9. Jam non tantum ut DEUS, verum etiam ut homo, omnia novit, omnia potest, omnibus creaturis praesens est, et omnia, quae in coelis et in terris et sub terra sunt, sub pedibus suis et in manu habet etc.

IV. Pag. 307. fac 2. §. Jetzund aber/ lin. 2. super omnes coelos ascendit et revera omnia implet, et ubique non tantum ut DEUS, sed et ut homo praesens dominatur et regnat a mari ad mare, etc.

V. Formula Concordiae pag. 313 fac. I. §. welches Zeugniß wirauch linea II. ut videlicet etiam secundum assumtam naturam praesens esse possit, et quidem praesens sit, ubicunque velit.

VI. Ad eundem quoque modum Apologia Formulae Concordiae loquitur cap. 9. pag. 172. fac. 2. §. Zum dritten wenn man gefraget wird/ et fol. sequenti 173. inclusive usque ad §. Auffdiese Weise etc. Hinc ad oculum veritatem quaerenti patet, posse sine omni negotio et facile quidem ex publicis nostrarum Ecclesiarum confessionibus totam hanc controversiam expediri, et quia hae confessiones sunt norma et amussis, juxta quam in Ecclesiis omnia dogmata ita aestimanda et dijudicanda sunt, ut pro veris et sanis illa habeantur, quae cum his confessionibus congruunt; quae autem cum iis non consentiunt aut pugnant, simpliciter repudianda et adulterina censenda sint,


page 185, image: cs185

res tota jam per sese manifesta est, et omnes pii intelligunt, ad hunc suum verum et legitimum finem confessiones has in nostris Ecclesiis semper referendas esse: sicuti hoc consilio Amplissimus Magistratus politicus passim ministeriis suis, severo cum mandato, Formulam Concordiae commendavit. Sin autem huic usui confessiones approbatae non servient, sed aut connivere ad cujusque figmenta et deliria volemus, aut meru trepidi, ex earum fundamentis verae doctrinae testimonium perhibere, et quae cum confessionibus hisce nostris pugnant, reprobare recusabimus, cum a nobis judicium et sententiam nostram de oborta aliqua perniciosa aut nova opinione, Ecclesiae expetunt, omnino sustinebimus culpam et reatum abjectae confessionis verae et desertae veritatis, et simul coram DEO et Ecclesia conscientia propria nos condemnabit, ut [gap: Greek word(s)] infidelitatis in nostro officio, et pars nostra futura est cum hypocritis: quod ut sincerus Doctor Ecclesiae in se admittat, potius millies mori conducibilius et laudabilius fuerit. Et in hanc sententiam graviter Patres locuti sunt: Chrysostomus in 10 Cap. Matth. Proditores veritatis non solum sunt, qui mendacia praedicant et dicunt, sed etiam qui agnitam veritatem non audent coram hominibus libere confiteri. Cyrillus ad Nestorium: Cum fides laederetur et tam multi perverterentur, quomodo tacendum nobis fuit? An non sistemur ad Tribunal Christi? Non reddemus intempestivi silentii rationem,


page 186, image: cs186

cum simus ad hoc ordinati, ut, quae dicenda sunt, dicamus? Et omnes pii intelligunt, quanta cum contumelia et infamia coram DEO et hominibus, Ecclesiis nostris hoc conjunctum futurum sit, si de proposita controversia nostram confessionem etiam rogati, non edemus, omnium piorum gemitibus coram Deo accusabimur, et passim pro conibus mutis, speculatoribusque coecis, nostro merito et culpa non injuste traducemur, et simul omnem autoritatem harum Ecclesiarum, quae non tantum in tota Germania, verum etiam alibi quoque magna est, uno momento et impulsione evertemus, et illis timidis accensebimur, quorum pars futura est in stagno ardente, igni et sulphure, Apoc. 21. Illud enim Judicium in nos attraheremus, quod Christus talibus minatur Matth. 10. Qui me negaverit coram hominibus, negabo et ego illum coram patre meo, qui in coelis est. Non autem confitetur CHRISTUM, qui tacet, quando sententiam suam dicere rogatur, et notum est severum DEI mandatum 1 Petr. 3: Semper parati estote omni petenti [gap: Greek word(s)] seu confessionem reddere ejus spei, quae in vobis est. Huic mandato S. S. aut simpliciter nobis obtemperandum est, aut certissinum salutis periculum adeundum. Lubecae 19. die Decembris Ao. etc. 1589.

Epistola D. LUCAE BACMEISTERI ad M. Joannem Gasmerum.

S. in CHRISTO. Reverende Vir, Domine et


page 187, image: cs187

amice colende. Literae tuae, scriptae 14 Januarii, die 13 hujus mensis mihi a M. Johanne Posselio Juniore redditae sunt, ac gratissimae mihi fuerunt, quod de tua erga me constanti benevolentia prolixe testarentur. Ingrata vero et acerba fuere, quae de Vicini vestri intemperie scribis, de qua ex aliorum quoque literis et sermonibus cognoscimus frequenter. Apparet non quieturum hominem, donec omnia miscuerit, et pacem harum Ecclesiarum everterit. Vidi partem dictatorum ejus in 8 cap. Johann. in quibus acerrime Jacobum Andreae insectatur, et summas execrandasque ipsi haereses tribuit, atque hoc unum agere videtur, ut, quicquid ille unquam egit, dixit, scripsit, docuit, omnibus invisum et abominabile reddat, se suaque interim omnibus commendet. Ita et Concordiae Liber, tandem et ipsa Lutheri doctrina ac confessio, eodem loco quo ipse habebitur et ex cordibus ac manibus piorum excutietur. Neque enim compendiosior ulla via ad hanc rem cogitari aut inveniri potest. Illud autem vehementer dolendum est, nullos fere reperiri in tot Ecclesiis Saxonicis, qui efferae huic confidentiae et proterviae unius hominis imperium, et autoritatem sibi judicandi de his omnibus sumentis opponere sese, eamque retundere ausint. Tanta est, proh dolor! [gap: Greek word(s)] in his, in quibus zelus domus DEI ardere debebat. De conventu, qui inprimis utilis et salutaris fuisset, meo judicio, nula amplius spes est. Nos publicae causae nostro


page 188, image: cs188

loco non defuissemus, si vicini pristinam conjunctionem et morem habendi conventus retinuissent, quod tamen ut fiat, adhuc laborare intelligo Superintendentem Lubecensem. Calvinismum paulatim serpere in Ecclesias vicinas non mirum est. Nam et politici multi eo infecti sunt, et id gloriosum sibi esse putant, et securitas et ingratitudo hominum illud meretur. Servabit tamen DEUS aliquod semen sanctum. Nostra Ecclesia et Academia DEI beneficio adhuc tranquilla est, sed paulatim senescimus plerique, et de migratione beata cogitamus. D. D. Chytraeus longo jam tempore non docuit, neque in publicum prodiit, perpetua fere gravedine capitis et aliis affectionibus laborans. D. Clingius et ex calculi doloribus graviter aliquandiu laboravit. Prae terita hyeme duos collegas amisimus, M. Nicolaum Goniceum et M. Jacobum Praetorium, amisimus et nuper die 15 Febr. optimum Senem D. Jacobum Metzmacher, Diaconum ad S. Jacobum, qui subitanea, sed felici morte, in lecto juxta conjugem cubans, extinctus est. Rex Scotiae, Jacobus VI, cum nova nupta sua adhuc est Damae, exspectans adventum Illustrissim. Principum Ulrici Megapolensis et Henrici Julii Brunsvicensis. Polonis imminet iterum Turca, ac Beglerbeus Europaeus cum exercitu magno ad fines accessit. Postulata ejus haec sunt, ut a Kosackis superiori aestate illata damna compensentur, ut tributum annuum Turcis pendant Poloni, ut demoliantur arces munitas


page 189, image: cs189

in Turciae et Poloniae finibus, et denique ut promittant, se absque Turcici Tyranni consensu regem deinceps eligere nolle. Magnus Cancellarius validum jam habet exercitum, quo barbaros reprimat. Verum ex altera parte Moschus cum Tartaris Livoniam invadit et Narviam urbem obsidet, quam aliquandiu cum vicinis locis Svecus tenuit. Sic tota fere jam Europa in armis est, Germania sola pace fruitur externa, sed bellum cum DEO et religione gerit. Bene et feliciter vale cum tota familia, et Clariss. Virum D. D. Polycarpum ex me plurimum saluta. Rostochii 23 Martii An. XC.

T.

Lucas Bacmeisterus.

Epistola M. Andreae Pouchenii senioris ad D. Polycarpum Lyserum.

S. P. Clarissime Vir et Frater charissime, legenti tuas proximas venit mihi in mentem Aristophanis illud: [gap: Greek word(s)] . Non satis demirari possum hominis vanitatem et dementiam, ne dicam impudentiam. Quid sibi persvasit nasutulus iste futilis, stipites et fungos prae se natos esse omnes, qui Formulae Concordiae subscripserunt et quotquot Nestorianismum intelligunt, ut non videant, quam furiosum et impium dogma cudat hic Dogmatista? Si is a confessione veritatis libro Concordiae et a se approbatae descivit, iccirco secum


page 190, image: cs190

omnes Ecebolos fore delirat? Miror sane esse, qui hominem hunc frontis perfrictae et in rebus fidei non secus ac pueri astragalis ludentem, audiant, ferant, probent. An non fas erat omnium studia et operas in hunc Stentora conferre, et tori Ecclesiae ejus fraudes detegere? Quae confessionum publicarum autoritas, si uni homuncioni arroganti tutum sit, tot orthodoxarum et sincerarum Ecclesiarum oppugnare confessionem, si delirare semel animum induxit, sordescat quantum volet. Nemo sane propter ejus inconstantiam, confessionem veram deseret. Egregia facinora virorum! Philippus Melanchthon suo arbitratu Augustanam Confessionem horribiliter depravavit, et perniciosis sectis non tantum viam aperuit, sed eas etiam in Ecclesiam Christi invexit. Hic novus Dogmatista, quam suam fidem testatus est in Formula Concordiae, eam aperte oppugnat, haereseosque damnat. Ego hanc confessionem nostram et Lutherum, currum et equites Israelis, et qui characterem ejus doctrinae secuti et professi sunt, pluris facio, quam Theologum hunc adolescentulum et gloriosum, nec animum credere inducat, ab hisce quempiam defecturum et ejus ineptias approbaturum esse, quas a Calvinistis didicit et hausit.

Et postea:

Non est, quod contendat Criticus iste novus,


page 191, image: cs191

ut R. T. D. animis nostris eximat, quod nobis instillaverit. Hanc tuam sententiam de praesenti hoc Christi dominio quoad carnem professi sumus ante editam Formulam Concordiae cum Luthero et aliis plurimis annis, antequam R. T. D. nomen Saxoniae innotuit, et antequam hic Hofmannus studio Theologico se dedidit. Disputationem minatur publicam? Nonne pudet eum confessionem deseruisse publicam? Ne nimium te crucies ob hominis confidentiam et ferociam. Nova lex ea fuerit sinere quenquam impune contra receptas confessiones nova somnia fingere, et iis venditandis simul dari publicas disputationes. Nil agit hic homo, quam quod per tuum latus D. Lutherum, Formulam Concordiae et consensum sincerarum Ecclesiarum invadat. Nec clam est, quid in colloquio Quedlinburgensi studuerint et testali sint, se Lutherum reformare velle. Egregium vero Reformatorem! Bene in CHRISTO vale cum conjuge et liberis. Salutem opto Dno. Consuli Calenio et sinceris fratribus et amicis. Lubecae 16 Martii Ao. XC.

R. T. D.

Studiosiss.

Andreas Pouchenius.

Progredior, seposita tandem lite Hofmanniana ea, quae Arnoldus Part. II. lib. XVI. cap. XIIX affert, ut Formulae Concordiae omnem fidem et autoritatem in Ecclesia adimat, praesertim


page 192, image: cs192

cum defensio libri hujus in illis praecipue Conventibus, quibus B. Polycarpus cum aliis interfuit, sit suscepta et cum sollicitudine considerata. Verum est, Apologiae Erfordiae conscriptae et Magdeburgi 1582 evulgatae adversarios per scripturas acerbas satis contradixisse. Miror vero [gap: Greek word(s)] Arnoldi, quod inter alia memorare audeat, nixus testimonio Autorum Defensionis Admonitionum contra Apologiae Erfurtensis schismata et cavillationes scriptae et editae 1586, plurimis Theologorum Lipsiensium, Wittebergensium etc. Apologiam non fuisse probatam. Inter libros meos invenitur scriptum Anhaltinorum Ministrorum, cujus titulus: Daß die 42 Anhaltische Argumenta wider der Ubiqvitisten Träum noch feste stehen/ nothwendiae Verantwortung der vermeinten Apologien etc. De hujus scripto sequentia [gap: Greek word(s)] in frontispicio notavit B. Polycarpus: Deliberatio de hoc scripto et ejus refutatione suscepta est Lipsiae 15 Apr. Anno etc. 85 ex mandato Electorali a trium Academiarum Theologis, Lipsiensis I. D. Nicolao Selneccero. D. 2. D. Wolfgango Hardero D. 3. D. Zacharia Schiltero D. Wittebergensis Polycarpo Leyser D. D. Johanne Matthaeo D. Jenensis D. David Voigt D. D. Balthasare Santorio D. Refutationem conscripserat Clarissimus Vir D. D. Timotheus Kirchnerus, Superintendens Vinariensis, qui et ipse vocatus accessit 23 Apr.

Nos prece, non aliis armis, pugnemus inermes.

Qui prece se munit, cum prece victor erit.

Innocentia est summa eloquentia.



page 193, image: cs193

Titulo libri adscripsit B. Polycarpus: [gap: Greek word(s)] . Ad calcem vero ejusdem libri sequentia notavit:

Sint unum, doceant unum, fateantur et unum Qui unum de Christi nomine nomen habent.

Maxentius:

Quorum mens contentioni indulget, et non sanari sed vincere cupit, aversa ab iis, quae recte dicuntur, tantum intenta est in hoc, ut inveniat, quod pro suis partibus loquatur.,, Pluribus haec repetere volui, ut appareat, quam aliena a veritate produxerit Arnoldus, plerosque Theologorum Lipsiensium et Wittebergensium Apologiam non approbasse, cum ex narratis liqueat, eos etiam Apologiam Apologiae, ut ita loquar, suffragiis suis confirmasse et ad eam conscribendam symbolas suas contulisse. Ipsae insuper sententiae a B. Proavo meo eodem illo tempore, quo de confutatione virulenti Anhaltinorum scripti consultabatur, [gap: Greek word(s)] et tabularum memorialium instar appositae pietatem Viri Optimi sinceram, tranquillitatem conscientiae Christianam, zelum pro veritate divina cum moderatione insigni amico nexu copulatum, et serium ad dirimendas lites Ecclesiasticas in subsidium vocandi preces serias ardorem tam evidenter demonstrant, ut Arnoldum pudere debeat, Viro tam innocenti cum protervia insultasse.

Regredi licebit ad cap. XIIX, quod paulo ante citaveram §. 25, in cujus fine sequentia leguntur verba: Ich finde aber in einer Schrifft wider D. Leysern/ daß er (Matthaeus Wesembecius) von


page 194, image: cs194

diesem des Calvinismi beschuldiget worden/ davon unten bey der Historie des Crypto-Calvinismi. Plura circa hanc narrationem, breviorem licet, observari debebunt. I.) falsum est in ullo scripto adversus B. Polycarpum legi, quod Wesembecium Calvinismi egerit reum. Imo contrarium potius scripta illa testantur, quae tunc de Wesembecii confessione ac morte fuerunt publicata. Debuerat igitur (2) Arnoldus scriptum nominare, quod talia effutierit. Equidem mox falli eum et fallere ostendam pluribus. (3) Licet Arnoldus uberiorem Historiae hujus Declarationem polliceatur de Crypto-Calvinismo commentaturus, promissis tamen eum non stetisse. ipsa Capitis XXXII, quod de ita dictis Crypto-Calvinistis agit, inspectio abunde comprobat.

Meum igitur erit hanc Historiae particulam, ne falsitates pro veritatibus arripiantur et ad piam posteritatem propagentur, paulo curatius atque uberius tradere. Verum est, quod Arnoldus indicat, Electorem Saxoniae Augustum indulsisse, ut Wesembecius, cum reliqui Professores nemine excepto adstringerentur, a subscriptione Formulae Concordiae innoxie abstineret. Praecipua hujus indulgentiae causa fuerat, quod Wesembecius multo cum fructu Academicae juventutis jura Wittebergae doceret, in Belgio Reformatae religionis principiis fuisset innutritus nec cuiquam Lutheranorum gravis accideret vel molestus. Iccirco etiam B Proavus mag na prudentia utebatur et juxta mandatum Electoris


page 195, image: cs195

uti debebat; hunc Jotum in viam veritatis reducturus. Cum enim Wesembecius annis abhinc pluribus nec templum frequentasset, nec Sacra Synaxi usus fuisset, haec [gap: Greek word(s)] autem ceu scandali plena et Christiano homine indigna Christianissimo Electori Augusto nequaquam probaretur, idem tamen Viro de cetero insigniter merito optime cuperet, B. Polycarpo ad Synodum Electoralem Ao. 1584 evocato et jamjam rursus discessuro nomine Electoris injungebatur, ut cum Wesembecio, ceu pastor ejus et curator animae ordinarius, de diutius intermisso sacrorum publicorum et Eucharistiae usu conferret. Addita fuerat his imperatis clausula, ut quia pepercerat Elector Augustissimus Viro huic, ne cum aliis Formulae Concordiae subscriberet, ejusdemque rationem probe noverat, commodam opportunitatem nactus et cum modestia ac moderatione illud ipsum exequeretur, ne Wesembecius admonitionem ferens aegrius Wittebergam desereret et B. Proavo culpa ejectionis Virorum tam illustrium e terris Electoralibus attribueretur. Destitutus autem B. Polycarpus [gap: Greek word(s)] jussa Electoris exequendi demum postridie KL. Maji Ao. 1586 iis satisfacere potuit, quo ipso die de aliis rebus colloqui debens cum Wesembecio hujus quoque injecit mentionem, et amice plane ab hoc est auditus, adeo ut colloquium per dubla proposita et responsiones ad eadem ad quartam usque horam fuerit protractum, et Wesembecius comiter tandem dimisso et ad Synodum Dresdensem, quo evocatus erat, ituro Polycarpo significaverit,


page 196, image: cs196

se de invicem dictis et disceptatis porro esse cogitaturum.

Accidit autem post aliquot dies, ut Wesembecius apoplexia correptus usum S. Coenae a Diacono Ecclesiae Witrebergensis M. Bartholomaeo Tilemanno efflagitaret. Is dubitans, an petenti et quibus conditionibus annuere liceret, reditum B. Polycarpi ceu Superintendentis sui exspectavit. Hic Dresda et Torga, ubi Superintendentem novum ritu solenni commendatum inauguraverat, reversus ipse statim Wesembecium adiit, graviter ob scandalum ingens per septennem abstinentiam a templi frequentatione datam increpavit, de Exorcismo, de S. Coena, sensu verborum institutionis, fractione panis, imaginibus egit pluribus et professo post colloquium sat prolixum Wesembecio, se cupere esse membrum ac civem Ecclesiae Wittebergensis, scandali dati seria duci poenitentia, verbis institutionis S. Coenae simpliciter et citra omnem glossam humanam credere, pristinae redditum valetudini sacris publicis frequenter ac sedulo interfuturum, B. Polycarpus post additas graves admonitiones valedixit. Et cum Wesembecius iterum iterumque usum S. Eucharistiae exposceret, consensit B. Polycarpus, ut praevia confessione et absolutione Diaconi antea nominati ministerio utens von seu redderetur particeps. Hoc facto et Wesembecio eadem, quae antehac coram B. Polycarpo et Diacono illo fuerat professus, iterante, saepius B. Polycarpus eundem lecto adhuc affixum invisit et salutem animae ejus docendo, hortando,


page 197, image: cs197

consolando quaesivit soliicitus, gavisus in Domino, quod rectiora edoctus fidem Evangelico-Lutheranam ad extremum usque vitae constanter tenuerit.

Cum ergo d. 5 Junii ejusdem Anni 1586 placide in Domino exspirasset, nullus dubitavit B. Polycarpus in funere ejus Sermonem habere, rogantibus id propinquis, de confessione fidei exrei veritate testatus et felicem in doctrina sana ac salvifica progressum cum debitis gratiarum actionibus DEO consecratis in panegyri solenni depraedicans. Et quo rei sic et non aliter gestae testimonium exstaret publicum, sermonem ipsum, praesertim cum eum Crypto-Calviniani arrodere inciperent, credidit in vulgus esse emittendum: Indignabantur hoc nomine B. Polycarpo haeredes Wesembeciani, ut pote Crypto-Calvinianismo addicti, et volebant, ut socerum, maritum et parentem secum per omnia usque ad excessum ex hac vita fecisse alii persvaderentur. Omnem itaque movebant lapidem, ne sermo ille funebris prodiret; ast intelligentes B. Polycarpum a semel suscepta Sermonis editione dimoveri non posse, rem omnem ad aulam Electoris Saxonici detulerunt, B. Polycarpum injuriarum adversus pios Wesembecii manes agentes reum et supplicibus literis rogitantes, ut evulgationi Sermonis illius per interdictum Electorale poneretur obex. Ut eo magis appareat, aliena a vero narrasse Arnoldum, ipsa scripta e seriniis protrabam, quae ad hanc caussam pertinent, quotquot quidem eorum ad meas pervenerunt manus. Literae supplices haeredum Wesembecianorum ita habent:



page 198, image: cs198

Durchlauchtigster/ hochgebohrner Churfürst/ Ew. Churfürstl. Gn. sind unsere zu GOtt dem Allmächtigen demüthige Gebete und unterthänigste gehorsame Dienste iederzeit mit höchstem Fleiß zuvor:

Durchlauchtigster Churfürst und Herr/ Ew. Churfürstl. Gn. erinnern sich gnädigst/ daß unser lieber Haußwirth und Vater D. Matthaeus Wesembeck allhier vor einem halben Jahre und länger auff seinem einmahl erkannten und bekannten Glauben seliglichen und beständiglichen in GOtt verschieden/ wie ihme denn auch dieses Ortes Christlichem löbl. Brauch nach in der Schloß-Kirchen von dem Herrn Pfarrherrn und Superintendenten eine Leich-Predigt gethan/ unterandern auch dieses Inhalts: Daß es vor seinem Ende seinen einmal erkannten und bekannten Glauben revocirt und widerruffen hätte/ daran ihm doch vor GOtt und aller Welt unrecht geschicht/ und viel ein anders mit seinen gehaltenen Medicis, Doctoribus, Professoribus, Studiosis und allen denen Leuten/ so in seiner Schwachheit biß an sein Ende bey ihm gewesen/ dargethan und mit beständigem Grunde ausgeführet werden kan.



page 199, image: cs199

Ob nun wohl gedachter Herr Pfarrherr uns anmelden/ und durch Doctor Johann Limmern mit übergebener Abschrifft berichten lassen/ daß es die gehaltene Leich-Predigt/ unserm Haußwirth und Vater zu Ehren/ in den Druck ausgehen lassen wolte/ und wir unsers theils darauff kein Bedencken tragen würden/ so haben wir ihme doch durch angeregten Herrn Doctor wiederum anzeigen und freundlich bitten lassen/ es wolte den Abdruck solcher Predigt einstellen/ und dieselbige nicht publiciren lassen/ indem wir nicht befinden könten/ daß solche Predigt/ was die Revocation seines Christlichen Glaubens und Bekäntniß anlanget/ sich im Grunde also verhielte; Inmassen wir uns dessen auff alle ehrliche Leute/ so in seiner Schwachheit zu ihm gangen/ beruffen thäten. Und wolte sich übel schicken/ daß des guten frommen Mannes pii manes in der Gruben solten turbiret/ oder seinetwegen ein neuer Zanck erwecket werden/ so da gantz und gar unvonnöthen/ sintemahl in seiner Heymath und andern ausländischen Kirchen und Orten viel tausend Christen und Märtyrer ihr Blut vor solche seine bekäntliche Lehre und Glauben vergossen und hingegeben; Auch


page 200, image: cs200

ohne das/ woferne solche Predigt in Druck fortgehen würde/ allerley Scripta Apologetica in kurtzem sich darwider finden und err gen lassen möchten.

Es hat aber bey ermeldtem Herrn Pfarr-Herrn dieses unser freundliches und wohlmeinendes Erinnern und Suchen nicht angesehen werden wollen/ sondern dessen allen ungeachtet/ auch daß ihm die Arbeit solcher Predigt unsers Vermögens gar wohl belohnet/ zugefahren/ und solche Leich-Predigt dem Druck untergeben/ wie denn diese Stunde allbereit vier Bogen daran verfertiget seyn.

Dieweil aber/ Gnädigster Churfürst und Herr/ diese mehr bemeldte Predigt/ was den Widerruff anlanget/ unrichtig und gantz unbeständig/ und unserm Haußwirth und Vater hierdurch in seiner Gruben nicht alleine Unrecht geschiehet/ sondern auch allerhand Widerwertigkeit erregen wolte/ derentwegen denn Scripta Apologetica und andere Contentiones nicht ausbleiben möchten;

Als gelanget demnach an Ew. Churfürstl. Gn. unser unterthänigstes/ demüthigstes und


page 201, image: cs201

um der Warheit willen höchstes Bitten und Anflehen/ Ew. Churfürstl. Gn. geruhen uns armen Wittwen und Wäysen (als die Ew. Churfürstl. Gn. von unserm seligen Vater und Haußwirth in seinem tractatu feudali zu gnädigstem Schutz und Schirm befohlen) so gnädigst erscheinen/ und ermeldetem Herrn Pfarrs-Herrn oder Rectori Academiae gnädigst befehlen/ daß sie die gedruckten Exemplaria angedeuteter Leich-Predigt zusammen halten/ keines darvon verschicken oder verkauffen/ sondern Ew. Churfürstl. Gn. zu gnädigsten Händen schaffen und bringen lassen müssen/ damit unserm abgestorbenen sel. Vater und Haußwirth in diesem das jenige nicht nachgeschrieben noch Schuld gegeben werden möchte/ das es bey seinen Leb-Zeiten nicht verrichtet/ auch die Zeit seines Lebens unsers Wissens nicht in Sinn genommen.

Welches Ew. Churfürstl. Gn. unserer unumgänglichen Nothdurfft nach wir unterthänigst nicht verhalten können/ und sind Ew. Churfürstl. Gn. mit unserm demüthigem/ Christlichem Gebet/ und unterthänigstem schuldigstem Gehorsam zu dienen jederzeit bereitwillig.


page 202, image: cs202

Datum Wittenberg den 12 Jan. Anno 87.

Ew. Churfürstl. Gn.

unterthänigste/ demüthigste/ gehorsame

Martha Wesembeckin/ Wittwe/ Laurentius Biedermann/ D. Victorinus Wesembecius, F.

Acceptis his literis supplicibus voluit Elector Saxoniae Christianus, ut Academiae Wittebergensi per Rescriptum hoc negotium cognoscendum et investigandum, nec non cum cura et sollicitudine examinandum demandaretur. Cujus rei testimoninium perhibet Epistola nunc subjicienda:

Von GOttes Gnaden Christian/ Hertzog zu Sachsen/ Churfürst.

Würdige/ hochgelahrte und liebe Getreue. Welchergestalt D. Matthäi Wesembecks hinterlassene Wittwe und Erben fich über den Pfarrer und Superintendenten wegen einer Leich-Predigt/ die itzr-ermeldeter Superintendens bey obgedachtes Wesembecks Begräbniß gethan/ und solche wider ihren Wilken in öffentlichen Druck zu geben vorhabens/ in Demuth und unterthänigst beklagen/


page 203, image: cs203

auch derentwegen suchen und bitten thun/ solches habet ihr im verschlossen zu vernehmen/ darauff ist unser Begehren/ ihr wollet gedachten Superintendenten für euch erfordern/ ihme solche Klage fürhalten/ darüber hören/ und uns/ was es daran geständig oder nicht/ hinwieder beneben Zurücksendung der Klage-Schrifft ausführlichen zu erkennen geben. Inmittelst aber zu Verhütung allerley besorglichen Weitläufftigkeit und Gezänckes ihme und dem Buchdrucker/ der solche Leich-Predigt zu drucken auffgelegt/ mit Ernst untersagen und gebieten/ kein einig Exemplar von sich zu geben/ noch etwas dißfals auszusprengen/ sondern solches alles bey sich biß auff unsern fernern Befehlich zu behalten. Daran geschicht unsere gefällige Meynung. Datum Dreßden den 16 Januarii, Ao. 87.

David Peifer/ D. H. Volhardt.

Huic mandato Electoris et literis supplicibus haeredum Wesembecianorum sequens reposuit B. Polycarpus responsum:

Magnifice Domine Rector, Ehrwürdige/ Edle/ Gestrenge/ Ehren-Veste/ Achtbare/


page 204, image: cs204

Hoch- und Wohlgelahrte/ Günstige Herren/ was die Herren mir auff empfangenen gnädigsten Churfürstl. Befehl in Sachen des Herrn Doctor W sembecks seliger Gedächtniß-Predigt betreffend fürgehalten/ das habe ich mit gebührender unterthänigster Reverentz angehöret/ und hat mich nicht wenig erfreuet/ daß in dieser beschwerlichen und verdrießlichen Klage dennoch der Churfürst zu Sachsen/ und Burg-Graffe zu Magdeburg/ mein Gnädigster Herr/ nichts endliches befehlen lassen/ zuvor und ehe denn auch meine Verantwortung möchte gehöret werden/ dessen ich mich zum demüthigsten hiermit bedancken thue. Darum dann/ auff daß der Churfürst zu Sachsen und Burg-Graffe zu Magdeburg/ mein Gnädigster Herr/ eigentlich wissen möge/ was ich an des gedachten Herrn Doctors Erben Klage geständig oder nicht sey/ will ich solches selbst hiermit in Demuth und Unterthänigkeit auff das Papier bringen/ der ungezweiffelten Hoffnung und demüthigsten Bitte/ Se. Churfürstl. Gn. werden solche Antwort nicht mit wenigern Gnaden denn die angebrachte Klage anhören und annehmen.



page 205, image: cs205

Und erstlich/ daß sie den Inhalt der Predigt also stellen/ als daß ich fürgegeben/ daß D. Wesembeck seinen einmahl erkannten und bekannten Glauben revociret und widerruffen hätte/ darinnen ihm doch für GOtt und der Welt Unrecht geschähe/ gestehe ich in keinem Weg/ daß ich weder in der mündlichnoch schrifftlichen Predigt der Revocation gedacht habe/ wie solches der klare Buchstabe ausweisen wird. Denn was mit gedachtem D. Wesembecken vor seinem Ende gehandelt worden/ und es sich erkläret habe/ das wolte ich selbst keine Revocationem, sondern vielmehr einen Progressum in doctrina et fide Christiana nennen/ dieweil es dem jenigen/ welchem es zuvor aus Schwachheit des Glaubens/ und Eingeben der Vernunfft in unserm Glaubens-Bekäntniß widersprochen hatte/ Urlaub gegeben/ des Calvini interpretationes in den Worten des Abendmahls fahren lassen/ und sich auff die Worte des HErrn Christi einig und allein gegründet hat.

Geliebt es ihnen aber ja eine Revocationem zu nennen/ so soll es mir auch nicht hoch zu wider seyn; Alleine/ daß mein Gnädigster


page 206, image: cs206

Churfürst und Herr/ auch alle fromme Hertzen/ für welche diese Sachen komemen/ dessen gewiß seyn/ daß alles/ was ich in der Predigt gesetzet/ wie es sich mit D. Wesembecken verlauffen habe/ nicht die Unwarheit (wie diese Erben ziemlich unfreundlich und unbescheiden genugsam fürgeben) sondern die lautere/ klare/ dürre Warheit sey. Wie ich mich denn nicht alleine hiemit auff des M. Bartholomaei, Senioris Diaconi allhier/ Gezeugniß/ sondern auch auff des D. Biedermanns selbst-eigens Gewissen/ daß alles/ was für der Communion hergegangen sey/ ich treulich referiret habe/ will beruffen haben.

Zu welchem Ende ich denn hitemit ein Exemplar der gedruckten Predigt einlegen thue/ auff daß höchstgedachter unser gnädigster Herr daraus im Augenschein sehen möge/ wie bescheiden ich in der gantzen Sache verfahren/ ach des verstorbenen Doctoris Ehre/ guten Leymuth und Nahmen weit ein besseres in acht genommen / denn diese seine Wittme/ als die übel angeführet wird/ beneben den andern Erben aus grossem Unbedacht auff dißmal gethan haben.

Und ist mir ein elend Ding/ daß ich mit


page 207, image: cs207

diesen Leuten erst viel disputiren soll/ ob D. Wesembeck auff den Calvinischen Unglauben/ oder auff das gewisse Vertrauen der Worte Christi abgestorben sey/ so sie doch wohl wissen/ (1.) daß wo es nicht würde von seinem gefaßten Irrthum abgewichen seyn/ und das Wort GOttes sich haben weisen lassen/ ich in keinem wege ihme/ zu Stärckung seines Unglaubes/ das Abendmahl/ dessen es sich zuvor so lange enthalten/ würde haben reichen lassen. (2.) Daß auff seine gethame Erklärung ich mit dem Diacono Bedenck-Zeit/ mich mit erlichen andern Collegis zu bereden/ genommen habe/ ob auch auff solche Erklärung es zur Communion zuzulassen sey? Was hätte es aber solches bedurfft/ wenn es bey dem Calvinismo beruhet wäre? (3) Daß von der Zeit an ich alsbald ohne Scheu gegen männiglichen vermeldet/ wessen sich D. Wesembeck gegen umserm Ministerio erkläret habe/ und daß es für keinen Calvinisten mehr zu halten sey. Hätten sie nun hieran einigen Mangel und Verdrieß gehabt/ so hätten sie bey Zeiten unb in den vierdtehalb Wochen/ da es noch beym Leben gewesen/ sich hierüber beschweren mögen/ so wolte ich mich der Predigt und anderer Nothdurfft


page 208, image: cs208

des Ministerii halber besser fürzusehen gewust haben.

Aber was bedarff es viel Worte? hie lieget die Predigt/ darinn ich gewiß bin/ daß die Erben mit Warheit und gutem Gewissen kein Stück der Unwarheit beschuldigen und überweisen können.

Daß aber fürs andere sie fürgeben/ sie wollen mit Medicis, Doctoribus, Professoribus, Studiosis und andern das Widerspielbeweisen/ lese ich in ihrem Schreiben nicht mit geringer Verwunderung; denn ich gerne wissen möchte/ wie sie solchen Beweiß angreiffen wolten/ dieweil in der Action, da ich vor der Communion mit ihm wegen seiner Confession zu Grunde alles abgehandelt habe/ kein Mensch/ denn alleine der eine Diaconus und D. Biedermann/ dabey gewesen seyn/ mit welcher Gewissen ich hiermit zu bezeugen getraue/ daß alles/ was ich von demselben Actu geschrieben/ die gründliche göttliche Warheit sey. Hievon aber können audere/ die nicht dabey gewesen/ nichts zeugen.

Ich bin auch gewiß/ daß solche angegebene Zeugen nichts weiters zu Stärckuug der Erben Fürgeben vorbringen können/ als was sie vor


page 209, image: cs209

seiner Communion, und hernach auf etliche wenige Tage/ da es durch einen argen Calvinisten wieder irre gemacht worden/ gehöret haben; da ich denn wohl neben ihnen zum Gezeugniß umtreten wolte/ dieweil es allzu gewiß und unläugbar/ daß es dazumahl Calvinianae Sectae zugethan gewesen. Möchten sie aber ja beweisen/ daß es ohngeachtet der Handlung/ so mit ihme fürgenommen/ auch hernach die vielfältigen Unterredungen/ die ich hernach biß an sein Ende mit ihm gehabt/ nichts desto weniger in meinem Abwesen den vorigen Unglauben wieder hervor gesucht und vertheidiget hätte/ so müste ich klagen/ daß ich mein Lebtage in meinem Ministerio schändlicher nie wäre betrogen worden/ dieweil ich es in meinem Hetzen nicht anders dafür gehalten/ auch noch nicht anders halte/ denn daß es sich zu der Bekäntniß dieser Kirchen rund und klar begeben habe/ und ihme auch hierüber die Communion gereichet worden.

Auf solchen Fall aber gebe ich ihnen allerseits zu bedencken/ wie hoch sie ihren Vater und Schwäher in der Gruben rühmen werden/ als der gegen seinen Seelsorgern/ wenn sie mit Ernst mit ihm von seinem Glauben gehandelt/


page 210, image: cs210

sich im Glauben richtig gestellet/ und doch bey andern hernach ein anders fürgegeben hätte. Bey rechten Christen ist nicht Ja und Nein/ sondern Ja ist Ja/ und Nein ist Nein/ 2 Cor. 1. was wäre denn das für ein Christe gewesen? Gleichwol bin ich dessen gewiß/ daß der verstorbene D. Wesembeck nicht aiso zwiefaches Hertzens gewesen ist/ wie allhier seine Erben fürwahr aus grossem Unbedacht ihn mehr denn halb beschuldigen.

Fürs dritte/ was die Unterrede mit D. Johann Limmern belanget/ bin ich derselben gerne geständig; aber weil ich aus D. Limmeri Relation so viel verstanden/ daß die Erben nicht Scheu trügen/ anfangen zu verneinen/ und gleichsam Lügen zu straffen/ was ich in der Predigt öffentlich mit gutem Gewissen geredet hatte/ bin ich eben hierdurch der Wahrheit Zeugniß zu geben (dieweil S. Paulus sagt 2 Cor. 13: wir können nichts wider die Wahrheit/ sondern für die Wahrheit) mit vorgehender Berathchlagung und Gutachten meiner Collegarum Facultatis Theologicae diese Predigt publiciren zu lassen/ so viel desto mehr verursacht worden. Denn die Ursachen/ die sie in ihrer Supplication eingewandt/ und mir auch


page 211, image: cs211

fürgehalten worden/ warum solches verbleiben solte/ sind bey mir nicht der Wichtigkeit/ daß sie mich von einem von vielen eyfrigen Christen gebillichten Fürnehmen abhalten solten/ dieweil 1) die pii manes D. Wesembecii nicht turbiret/ sondern honoriret worden/ wenn man GOtt die Ehre giebt/ der Gnaden/ die es bey ihm gewircket/ und daneben viel tausend fromme Christen mit Erzehlung seines gottseeligen Absterbens erfreuet. Wie ich denn auf aller gottseeligen Biederleute Erkäntniß und Ausspruch will gestellet haben/ ob nicht offtgedachter D. Wesembeck in dieser gehaltenen Predigt zum höchsten von mir honoriret sey/ und so hoch als es seine eigene Kinder iemahls thun mögen. 2) So hat es mit denen im Niederlande weit eine andere Gelegenheit/ denn mit unsern Leuten. Jene sind nie nichts bessers unterrichtet worden. Unsere Leute aber wollen das gegebene Licht muthwillens verdunckeln. Mit jenen muß man Mitleiden haben/ unsere aber soll man aus GOttes Wort straffen und widerlegen. Jene werden nicht um dieses Irrthums wegen von den Papisten verfolget/ sondern dieweil sie sonsten neben uns von dem Pabstthum abgetreten sind: unsere


page 212, image: cs212

sind zu warnen/ daß sie zusehen/ damit sie nicht/ wenn sie im Christlichen Glauben zurück kommen/ und jener Mängel an sich nehmen wollen/ zugleich auch die Straffe GOttes ihnen selbst und andern über den Halß ziehen. Darum denn jene hierdurch gantz und gar nichts betrübet/ sondern sie so wol als die unsern einig und alleine auf GOttes Wort Achtung zu geben vermahnet werden.

3) Für den Scriptis apologeticis (wie sie es nunnen) ist mir nicht angst/ dieweil ich weiß/ daß niemand mit Grund der Wahrheit etwas aufbringen/ oder mich mit gutem Gewissen einiger Unwahrheit in der Predigt beschuldigen könne. Alleine so viel Nachrichtung habe ich dennoch/ daß sie bereit bestellet haben/ die deßwegen wider mich schreiben sollen. Würde nun unser Gnädigster Churfürst und Herr geschehen lassen/ daß sie ihnen solche Macht wider die Wahrheit und mich nähmen/ so bin ich hinwieder des unterthänigsten Vertrauens/ S. Churfürstl. Gn. werden mir auch die Feder/ die Wahrheit zu verfechten/ nicht verbieten.

Jedoch wolte ich ihnen rathen/ daß sie mit ihren bestelleten Scribenten zurück blieben/ sonsten dürfften sie mir den Mund auf brechen/


page 213, image: cs213

daß ich noch wol etwas herfür brächte/ daraus die schönen Früchtlein des Calvinischen Unglaubens/ und ihr Undanck gegen der Gnade GOttes/ die es durch unser Ministerium erzeiget/ desto offenbahrer und erkäntlicher würde.

Daß sie auch ferner und fürs vierdte mir zu ihrer Klage ziemlich odiose und verdrießlich fürwerffen/ daß sie mir die Arbeit der gehaltenen Predigt ihres Vermögens gar wohl belohnet/ gestehe ich/ daß sie mir eine ausehnliche Verehrung zugeschickt/ welche ich/ GOtt weiß es/ mit Beschwerde angenommen/ mich auch nichts wenigers/ denn dessen/ versehen habe. Ich habe aber diese Gedancken gehabt/ sie würden/ in Betrachtung/ daß ich inner vierdtehalb Wochen in die 15 mal zu ihm gegangen/ und iedes mals nicht nur eine/ sondern mehr Stunden zugebracht/ und also nicht wenig Mühe (wiewol ohne alle Beschwerniß) gehabt/ sich als wohlhabende Leute desto reichlicher gegen mir aus freundlichem gutem Willen haben erzeigen wollen/ darum ich deun mit höchster Dancksagung solches von ihnen angenommen/ mich auch zu aller Danckbarkeit (die ich noch nicht vergessen hätte) anerboten habe.



page 214, image: cs214

Es sagen aber hiermit die Erben Zeugniß wider sich selbst. Haben sie mir Geld zur Belohnung der Predigt geschickt/ so müssen sie ja damit die Predigt als für gerecht approbiret haben/ oder haben zum wenigsten diefelbe dazumal nicht widersprechen dürffen. Denn auf Lügen-Predigten gehöret keine Belohnung/ sondern Klage und Straffe. Warum haben sie denn dieselbe nicht alsbald fürgenommen? darum ist solche Berehrung bey mir zum Gezeugniß wider sie. Hat es sie aber gereuet/ daß sie milde gegen mir gewesen/ so bin ich erbötig/ ihnen solches wieder zuzustellen. Wiewol vielleicht sie selbst wissen/ daß selten ein Juriste so viel Mühe um eine solche Velohnung auf sich nimmet. Ich will aber mein Ministerium wie bißhero/ also auch binfüro/ weder gegen ihnen noch andern feil getragen haben.

Hieraus haben nun die Herren zu ersehen/ und offt höchst-gedachtem unserm Gnädigsten Churfürsten und Herrn unterthänigst zu berichten/ was ich an der eingelegten Klage geständig oder nicht. Ich gestehe/ daß alles/ was in der gedruckten Predigt zu besfinden/ ich geredet habe/ und solches die gründliche/ göttliche Wahrheit ist/ darwider auch die Erben und


page 215, image: cs215

andere mit Grund und gutem Gewissen nicht das wenigste werden fürbringen können.

Derowegen ich der unterthänigsten Zuversicht lebe/ S. Churfürstl. Gn. als welche zur Fortpflantzung der Ehre Christi/ und Förderung der Wahrheit geneigt ist/ und alles thut/ werde auch das Verbot dieser Predigt halber gnädigst wieder auf heben. Denn doch einmal gewiß ist/ daß mit solchem Suchen nichts anders gemeinet ist/ denn daß man alleine den Calvinisten etwas zu Gefallen thun wolle. Wie denn wol zu beklagen ist/ daß ich allhie unter meinen Pfarr-Kindern solche Leute habe/ die nicht so keck seyn/ daß sie sich zum Calvinismo öffentlich hekenneten/ und doch unterdessenn heimlich demselben so viel Fürschub thun/ als ihnen immer möglich ist. Auch sich nicht schämen/ mit einem solchen Schreiben/ darinnen sie für die grösseste Frömmigkeit und Heiligkeit ausgeben/ wenn einer auf dem Calvinischen Unglauben sterbe/ für einem solchen Christlichen Churfürsten zu erscheinen/ davon doch Reichs-kündig/ daß es den Calvinischen Unglauben von Hertzen verwerffe. Daß solches nicht etwas sonderliches hinter sich habe/ das kan ich mich nicht leichtlich bereden lassen.


page 216, image: cs216

Darum derselben Leute unterthänigstes Vornehmen/die erst inner wenig Zeit den Kopff anfahen zu recken/ nicht zu stärcken/ würde der Churfürst von Sachsen/ mein Gnädigster Herr/ solche Predigt vollend zu verkauffen (wie denn/ ehe das Verbot aukommen/ schon bey 200 Exemplaria distrahiret) gnädigst erlauben. Unterdessen will ich mich des Interdicts gehorsamlich verhalten/ und GOtt bitten/ daß es diesen meinen Verklägern zu erkennen gebe/ wie undanckbar sie sich gegen die Gnade GOttes/ die es durch uner Ministerium ihrem Vater seel, beweiset/ auch unbescheiden gegen meinem Ministerio und Fleiß/ den ich darinnen gethan/ erzeigen/ welches der Verstorbene gewiß nimmermehr gethan hätte/ da ihm GOtt solte aufgeholffen haben. Hiermit thue ich die Herren sämtlichen/ auch die gantze Sache dem Allmächtigen in seinen gnädigen Schutz befehlen. Datum Wittenberg den 23 Jan. Anno 87.

D. H.

Dienstwilliger allezeit Polycarpus Leiser/ D.

Haec Epistola ad aulam Electoris Saxoniae allata, et penes ipsum, et penes Consiliarios ipsius tantum


page 217, image: cs217

effecit, ut B. Polycarpus planè innocens pronunciaretur, haeredibus verò Wesembecianis nomine Electoris publicatio Apologiarum, quam denuo literas suppliccs mittentes fuerant minati, severe interdiceretur, ac inter alia demonstraretur, eam ad diffamandos potius, quam cohonestandos pios Wesembecii manes multum esse facturam. Quieverunt igitur aliquantisper haeredes illi, nec porro B. Polycarpum accusationibus suis gravarunt. Cum vero paulo post novam res Ecclesiasticae in Saxonia Electorali, Wittebergae praesertim, subirent vicissitudinem, et B. Proavus per artes malevolorum inde dimissus et exclusus ad Brunsuicensem Ecclesiam, transferretur, credebant haeredes Wesembeciani sibi opportunitatem, B. Polycarpum insectandi, esse datam, nequaquam a se negligendam. Immemores itaque interdicti Electoralis Apologiam emiserunt in vulgus, persuasi per ejus vim oppugnatum non modo, verum etiam expugnatum iri [gap: Greek word(s)] . Is autem provocatus scripto illi reposuit scriptum aliud, idque verê Apologeticum, cujus titulus est: Apologia, das ist/ Rettung der Leich-Predigt/ welche D. Polycarpus Leyser für zweden Jahren in der Schloß-Kirchen zu Wittenberg bey dem Vegräbniß des Herrn D. Matthaei Wesembecks gottseel. gethan hat 1588. 4. Mox Apologiam hanc studuit confutare Pseudonymus quidam, nomen Sebastiani Gobleri Silesii mentiens, per novam Antapologiam, cujus


page 218, image: cs218

inscriptio sic habet: Verantwortung der Schrifft/ so D. Polycarpus Leyser wider D. Wesembecks Seel. Erben ausgegossen/ betreffend des Herrm Doctoris Christlichen Abschied und endlich Vekäntniß etc. 1589. 4. Huic Polycarpus p. m. pcculiari scripto respondere noluit, in Epistola quadam gravissimas indicans causas intermissae responsionis. Prostat haec Epistola cum titulo: Ein Christlicher und nützlicher Send-Vrieff des Ehrwürdigen und Hochgelahrten Herrn D. Polycapi Leysers/ Braunschweigischen Superintendentens/ an einen guten Freund/ in welchem es Ursachen anzeiget/ warum es auf des falsch-genannten Sebastiani Gobleri Schmähschrifft nichts zu antworten gemeynet sey/ sondern seie Sachen/ den Wesembeckischen Handel betreffend/ zum Urtheil frommer/ verständiger Christen beschlossen haben wolle. Jena 1590. 4. An post haec scripta alia adhuc eandem controversiam attingentia prodierint, equidem fateor me nescire. Plura certe hactenus inspicere non licuit. Integram autem Historiae hujus particulam, quoad quidem ea mihi innotuit, texere volui, ut veritas eo magis eluceret.

Ostendunt omnino prolixius, a me huc usque enarrata una cum scriptis illis publice adhuc exstantibus errasse Arnoldum edisserentem, quod B. Polycarpus Wesembecium Calvinismi egerit reum. Ipsi


page 219, image: cs219

haeredes Wesembeciani hac una de causa B. Proavum in jus vocabant, quod de Parente suo, ceu pie defuncto, in agnitione veritatis Evangelico-Lutheranae testimonium rulerit. Fatebatur B. Proavus assertionem hanc suam, ejusque veritatem coram Electore Saxoniae, Magistratu Wittebergensium Academico pluribus exponebat, et tandem lacessitus per scripta publica, et fide testium quavis exceptione majorum roborata egregie confirmabat. Ingens itaque est audacia, B. Polycarpo ea tribuere, quae nec ipsi adversarii tribuerunt, nec in jus vocatus, contra adversarios unquam fuit professus.

Verum missa etiam hac controversia tandem concludere debebo, et filum scriptionis abrumpere. Poterit ex his ipsis, quae hactenus ex Arnoldo Apologiam pro B. Proavo meo conscripturus addux, prudens, sanus, aequus et cordatus rerum Historicarum existimator judicare, quanta opus sit cura et sollicitudine Arnoldinas Historias lecturo. Obtestor itaque, et per omnia sacra rogito omnes illos ac singulos, qui Ecclesiae verae ex animo sunt addicti, ne vel ipsi abundantia forte amoris abrepti scripta Arnoldina sine examine praevio excipiant atque admittant, vel aliis rerum Ecclesiasticarum minus peritis ceu vera, sancta, pia, egregia, ab omni partium studio libera, salutaria et Ecclesiae totius applausu prae aliis dignissima commendent. Istiusmodi enim commendationes non possunt non veritati accidere graves ac molestae, cum tanti roboris non sint omnes, qui Ecelesiae Evangelico. Lutheranae nomen dederunt, nec


page 220, image: cs220

tantorum profectuum, ut de actio et gestis temporum superiorum extra Actorum tabulas vel publicas vel privatas, vere et solide queant existimare. Vel hac sola de caussa Ecclesiae salus et integritas omnis religionts valde periclitabitur, si intempestivis encomiis aut elogiis haec Arnoldi Historia coram vulgo decoretur, quia lingua vulgari est concinnata, adeoque a maxime rudibus aeque ac a doctissimis legi potest et versari. Annon autem impieta es et improbitates patrabuntur posthac innumerae, et sermones non tantum otiosi, verum etiam pravi cum scandalo bonorum multiplicabuntur, si commendationibus doctorum fidem habentes lectorum simpliciores eadem, quae Arnoldus produxit, cum injuria tot insignium, et de Ecclesia immortaliter meritorum Virorum, in scenam Ecclesiae publicam reducant, eorumque auctoritate suffulti sanctos manes perturbent.

Possent negotio non adeo multo et magno a me plurima afferri in medium, quae Arnoldum [gap: Greek word(s)] , depravationis, detorsionis, immutationis, absurditatis, inadvertentiae, libidinis omnia etiam innocentissime dicta, scripta et facta sugillandi, pruritus novandi, licentiae quidvis pro lubitu eliciendi aut etiam affingendi, amoris Separatismi et Libertinismi cum desiderio omne Ecclesiae jugum vel suavissimum excutiendi conjuncti et aliorum naevorum, a quibus bonus et bonae fidei Historicus, qualis etiam hic gestit videri atque haberi, esse debebat alienissimus, convincerent, nisi procul nimis ab instituto meo talia effaturus diverterem. Egerunt hoc et


page 221, image: cs221

posthac officii ratione id ipsum exigente agent hanc caussam adversus Arnoldum sanctissimo religionis vinculo obstricti et ad doctririam publicam, in Academiis praesertim, cum fructu Ecclesiae uberrimo admoti Theologi, qui in celebritate versantes, luce Academica fruentes atque a subsidiis ac adminicul. s. Scriptorum Ecclesiasticorum necessariis abunde instructi, me longe rectius et plenius labores suos orthodoxo, imo universo orbi erudito et approbarunt jamtum, et porro approbabunt. Mihi in obscuritate viventi suffcit, quod Musae sacrae, peregrinant es dudum ac mecum Deo ita volente fere rusticantes, pietat em pio dum viveret Theologo, nunc beatis associato, B. Polycarpo Lysero demonstrare, ejusque Vindicias aliquas dare valuerim. Non deerunt, scio, qui memorris sanctissimis Principum et Principibus tunc proximorum, certe juxta eorum jussa fere agentium, cum benedictione conservandis et ad gratam posteriratem felieiter transmitten dis divinitus moti et agitati consulent. Neque enim merebantur pro salute Ecelesiae per Dei gratiam reformatae tuenda atque firmanda cum jactura vitae et bonorum excubantes, ut eorum pii cineres ausu tam nefando et in Ecelesia Christiana vix unquam audito conspurcarentur.

Equidem legens et relegens narrationes de B. Polycarpo, quibus Historiam suam locupletare studuit Arnoldus, non tam illius quam hujus vices doleo. Etenim vel ipsa veritas in scriptis fide dignis hucusque conservata B. Proavo meo abunde patrocinabitur,


page 222, image: cs222

cum certissimus sim, pietatem meam in veritatem et veritatis sincerum amatorem B. Polycarpum prorsus eandem fuisse. Non fefellit hactenus, nec fallet imposterum B. Polycarpum vox boni ominis plena, quam in frontispicio libri cujusdam, scripta quaedam Lutheri com plectentis, d. 9. Nov. Anno Domini 1570. e Ps. CXII. [gap: Greek word(s)] consignatam reliquit: In memoria aeterna crit justus. Potero citra omnem dubitationem B. Proavo donarium figere, et tabulae instar muemonicae appendere verba Theologi gravissimi, Henrici Höpfneri [gap: Greek word(s)] , quibus Optimi Viri manibus solenniter parentavit: Insurgant nunc, liveant, frendeant, debacchentur, Polycarpe, in sanctissimos manes tuos lymphatici homines, hostes veritatis; tu vivis et super omnem livorem triumphum agis ante thronum agni, immarcessibili aeternae gloriae corona redimitus; nec etiam apud pios et bonos unquam de tuorum meritorum fama detrobere ille vel tantillum poterit: adeo

Semper bonos, nomenque tuum, laudesque manebunt.

Quid facturus fuisset B. Proavus meus, si vivus insultationes hujusmo di ab Historico Lutheranismum profiterite fuisset expertus, nec volo, nec possum divinare aut definire. Fortassis autem silentio Theologico injurias illas vindicasset, uti jam antehac ad Petri Stevartii Apologiam pro focietate Jesu editam Ingolstadii


page 223, image: cs223

1593. 4. Jacobi Gretseri Historiam Ordinis Jesuitici, quae prodiit Ingolstadii 1594. 4 Bona nova de Historia Ordinis Jesuitici missa per Erasmum Milium una cum Honorario, mure exenterato, quae locum impressionis Tubingam 1593. 4. mentiuntur; confictam et [gap: Greek word(s)] Eliae Hasenmullero tributam Historiam Parllelam Vitase D. Martini Lutheri et Martini Episcopi Turonensis, aliasque ejusdem generis chartas, quas Jesuitae, evulgatae a Polycarpo p. m. Historiae Jesuiticae Eliae Hasenmülleri indignati, magno numero protruserunt, ne verbum quidem reposuit. Ita quoque tacendo respondit ad Johannis Majoris. Poetae Wittebergensis carmina atque schedas, quibus B. Proavum deformare est ausus, adeo ut vel moderatissimi inter Theologos moderationem B. Proavi mirarentur, id quod aliquando Epistolae mecum hucusque delitescentes, ubi e tenebris fuerint erutae, edocebunt.

Sane de rectitudine conscientiae et caussae justitia securissimus B. Polycarpus posthabuit omnes obtrectationes, injurias, calumnias, et quicquid tandem convitiorum malevoli aut invidi adversus cum evomebant, certissime persuasus, sibi aliquando contumelias illas coram tribunali Jesu Christi, qui et ipse blasphemias atque criminationes hominum sensit innocentissimas, fore honorificas et gloriosas. De B. Martino Chemnitio, B. Polycarpi in Ecolesia Brunsuicensi Praedecessore, refert inter alia Johannes Gasmerus Oratione, quam de vita, studiis et obitu ejusdem conscripsit et A. 1588 in publicum emisit, quod


page 224, image: cs224

oneratus innumeris obtrectationibus prasentissimo semper fuerit animo, cum juxta Cypriani sententiam non is miser sit, cui maledicitur, sed qui maledicit. Pergit Gasmerus: Quando enim famosi libelli, Satyrae, Pasquilli, Nova Novor