04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


image: s001

VITAE GERMANORUM IURECONSULTORUM ET POLITICORUM: QUI SUPERIORI SECULO, ET QUOD EXCURRIT, FLORUERUNT: CONCINNATAE A MELCHIORE, ADAMO. Cum indice triplici: personarum gemino, tertio rerum. [Gap desc: illustration] HAIDELBERGAE. Impensis heredum IONAE ROSAE, Excudit Iohannes Georgius Geyder, Acad. Typogr. ANNO M. DC. XX.


image: s002


image: s003

ILLUSTRISSIMIS et CELSISSIMIS PRINCIPIBUS AC DOMINIS, D. HENRICO WENCESLAO, ET D. CAROLO FRIDERICO, FF. GERMANIS DUCIBUS SILESIAE, MUNSTERBERGENSIBUS ET OLSNENSIBUS: COMITIBUS GLACENSIbus: Dominis Sternbergae et Iaischwitzii etc.

Dominis meis Clementissimis, VITAM et FELICITATEM.

CUM ideo homines in hunc mundum mittamur, principes illustrissimi, Domini clementissimi: ut vitam omnem ad DEI inprimis, a quo ea nobis usui data, non mancipio est, gloriam adserendam


image: s004

propagandamque; deinde ad hominum aliorum, maxime eorum, qui vel patriae communione, vel fidei eiusdem professione iuncti nobis sunt, salutem et commoda provehenda conferamus: non facere alienum boni civis officio illi existimandi sunt: qui praestantium virorum salutaria consilia, illustres virtutum actiones, ac praeclara in Rem pub. aut Ecclesiam merita, literis mandant, et ad posteritatem transmittere annituntur. Nam scripris eiusmodi primum summi Numinis sapientia ac benignitas perhibetur et dilaudatur: sine qua nemo unquam vir magnus exstitir, ac in mundi hoc theatrum prodiit. Aliis deinde exemplorum illa memoria, literis custodita, prodest longe plurimum: id quos res ipsa omnium calculo satis superque testatur. Hinc Imperator ille, cum quidam panegyricum eirecitare vellet: scribe, inquit, laudes Marii, vel Annibalis, vel alicuins ducis optimi, vita functi: et dic, quid ille fecerit: ut eum nos imitemur. Nimirum hoc est scitum illud Comici:

Ab aliis periculum facito; tibi quod ex usu siet. Quid? quod ipsa Virtus nullam mercedem aliam laborum periculorumque desiderat: praeter laudis ac gloriae. Qua quidem multos defraudatos Flaccus hisce queritur:

Vixere fortes ante Agamemnona
Multi: sed omnes illacrymabiles


image: s005

Urgentur, ignotique longa
Nocte: carent quia vate sacro.
Paulum sepultae distat inertiae
Celata virtus.

Idem ergo fatum ne et Germanos nostros, doctos praeclarosque viros, maneret; quod certe permultis e prisco aevo contigit: otiolum meum subsecivum, aliquot iam annis, tribui vitis nostratium hominum, meritis in Ecclesiam vel Rem pub. Christianam, celebrium consignandis congerendisque, ob causas nuper dictas. Theologis itaque Germanis, auctumno superiore in publicum productis, nunc iure meritoque Iuris et aequi consultorum ac Politicorum vitas, quas nancisci saltem hactenus potuimus, compen diose et stylo simplici descriptas submittimus. Quod equidem officium, huicetiam hommum generi, viraeque humanae ordini, non una de causa duximus tribuendum. Nam quemadmodum aliae disciplinae artesque liberales, ira et boni haec atque aequi scientia originem suam ad summum Bonum, DEUM ipsum refert: qui tum notiones de sese in animis nostris informavit; tum discrimen honestorum acturpium, sapientiae divinae radium, quem Naturae legem appellamus, insevir. Quare ipse DEUS est fons Legum: ipse auctor Magistratuum: ipse plaeses Iudiciorum: ut Sapientia ipsa, Filius DEI, confirmat: Per


image: s006

me reges regnant: et principes decernunt iustitiam: per me principes dominantur, et omnes iudices terrae. Ac gravissimum est illud sanctissimi regis ad omnes iudices pronuntiatum monitumque: Videte, quid vos faciatis. Non einem homini indicabitis; sed IEHOVAE: et erit vobiscum in negotio iudicii. Notum praeterea omnibus est, passim in caelestium monumentis literarum, deos salutari magistratus, ab officii nempe auctore et praestantia. Viderunt hoc et saniores Ethnicorum: qui legem non hominum ingeniis excogitatam, aur commentum humanum: sed [Gap desc: Greek words] , inventum et donum Dei, sive rectam et a Numine tractam rationem, imperantem honesta et prohibentem contraria, recte vereque statuerunt. Hinc quanta sit legum, et qui leges tractant curantque hominum, qui Philosopho sunt [Gap desc: Greek words] , animatum quasi ins, quanta inquam sit dignitas, quanta necessiras, utilitas quanta: luce est meridiana clarius. Nam quod magistratus falces quique sua in Repub, tran quille gerunt: quod connubiorum arctissima foedera legitime feriuntur: quod dominiorum distinctio observatur: quod contractus et commercia frequentantur: quod indicia iuste exercentur: quod sontes dignas suis sceleribus paenaes suscipiunt; et ut uno verbo omnia complectar; quod vita nostra a Cyclopum et Centaurorum immanitate, et a brutorum feritate differt: id omne,


image: s007

si vere rem aestimate volumus, secundum DEUM, universi moderatorem, sacris legihus, earumque integerrimis [Gap desc: Greek word] interpretibus, et severis custodibus acceptum est ferendum. Recte itaque Tullius civiles viras, qui Rem pub. gubernent; qui urbes aut novas constituant, aut constitut as aequitate tueantur; qui salutem, libertatemque civium vel bonis legibus, vel salubribus consiliis, vel iudiciis gravibus conservent; philosophiae auctoribus praefert. Sed et ecclesiis leges positivae, totusque ordo politicus plurimum beneficii prestant: dum pacem publicam tuentur: dum disciplinam externam conservant: dum frenos cupiditatibus iniciunt: quantumque in se est, Christo homines tamquam Paedagogi, adducunt. Nec enimvero tam dextrae opus est sinistra: quam ecclesiae potestate politica. Ipse certe DEUS apud Iesaiam vatem hoc Messie eiusque Ecclesiae, in terris militanti, promittir: idque officium esse magistratus hisce docet: Et eruntreges nutritii tui: et feminae principes corum nutrices tuae. Quare quorum opera et laboribus regna florent: principum maiestas fulcitur: res ecclesiastica et civica viget: iidem profecto omnibus temporibus, tum apud Ethnicos, tum apud Chriftianos, summo in honore ac pretio et habiti sunt olim, et etiamnumhabentur. Aemilium Paulum Papinianum, illum iuris doctrinae thesaurum, Septinius Imperator maximi


image: s008

semper fuit: praefectum praetorio conftituir: eidemque moriens filios suos commendavit. Quiramen idem ab Antonio Bassiano Caracalla fratricida, facinus excusare iussus, cum cordate abnueret diceretque: facilius patrari, quam excusari parricidium: capite indigne luit. Carus fuit Alexandro Severo Domitius Ulpianus, Papiniani [Gap desc: Greek word] discipulus; adeo ab illo Caesare aestimatus: ut sine ipso maioris momenti decreverit nihil: et a milite seditioso appetitum, purpula sua saepius texerit defenderitque. Idem Imperator nullam legem tulit: nullam constitutionem sacravit, sine viginti Iuris peritis, doctis ac sapientibus viris: fuitque ipsius sollenne: ut si de iure aut negotiis tractandum esset: solos doctos ac disertos adhiberet. merito igitur quaerenti Constantino Magno, quomodo ille homo alienigena, et Syrus, et adolescens, in talem evasisset principem: cum Tiberii, Caligulae, Claudii, Neraenes, Galbae, Othones, Vitellii, Commodi, Domitiani, Iuliani, ante illum principes Italici ac Romani sanguinis, Imperatorium nomen dignitatemque foedassent: rescriptum est: id potissimum probitati ac moribus eorum esse adscribendum: quos ille princeps a consiliis haberet. Aestimavit iuris antistites et pescennius Niger: qui consiliariis salaria addidir; n??? eos gravarent, quibus adsidebant, dicens: iudicem nec dare debere; nec accipere. Fecerunt


image: s009

idem et Germanorum e sanguine creati Imperatores: quorum omnium unus Fridericus I. cognomento Barbarossa Augustus, personam sustineat: de quo Guntherus poeta spiritus et animi haud spernendi ita:

Edoctos in iure viros, verique sequaces
Imposuit: medio qui cuncta negotia iuris
Limite discuterent.

Nostro etiam aevo nihil omissum est honoris, nihil favoris, nihil dignitatis: quod ab Imperatoribus, regibus, principibus, rebus pub. in iustitiae sacerdotes, salutisque publicae defensores non sit prolixe collatum. Testanturid donativa cumulate in eos congesta: huic equestris digniras aut insignia confirmara, adauctave: illi feuda, praedia, arces donatae: alii torques, pocula, nummive dati: aliis privilegia et immunitates indultae: non nemini stipendia luculenta soluta: ut non desit; qui mille quingentis annuis aureis docuerit. Sed necanimus nec tempus fert, singulatim exempla persequi. Ut igitur compendium verborum faciamus: nullum dicimus esse hominum coetum; nullam aulam; nullum principis tabularium; nullam oppidi cuiuscumque curiam; quae carete prudentia Iurisperitorum, et disciplina Rei pub. possit. Atque hocillud est, quod divinus Plaro scriptum reliquit: tum demum fore beatas Res publicas: si aut docti et sapientes homines eas


image: s010

regere cepissent, aut qui regerent, omne suum studium in doctrina et sapientia collocassent. Argumento huic rei sunt scholae etiam ICtorum; tam apud exteros olim, quam hodierna tempestare apud nostrates apertae, conservatae, et propagatae. Nam ut Legisperitos, in populo DEI Veteris Instrumenti, latere iam patiamur: id in confesso est: in optime quibusque constitutis Imperiis et rebus pub. legum fuisse scholas, ac interpretes. Athenis, unde humanitas, doctrina, religio, fruges, iura, leges, ortae, atque in omnes terras distributae putantur; fuerunt [Gap desc: Greek word] , legum, uti nomen indicat custodes. Romae domus C. Scipionis Nasicae in sacra via, nihil fuit aliud, quam schola iuris, aut oraculum civitatis. Ita Scaevolae, Sulpitii, Trebatii, aliorum scholae fuerunt facrarum legum officinae. Constantinopolis etiam, cum aliis floruit, sedolim, artibus; tum iurisprudentiae studio inprimis, famaque Antecessorum celeberrimorum. Berytti, Phaeniciae quondane nobilissima urbe frequentissimum fuisse legum Athenaeum; vel inde colligere est: quod cum terrae motu una nocte tota illa urbs eversa; tria studiosorum milia, praeter vulgus, interiisse legantur. Deinde cum Longobardorum tempore, diuturnum fuisset legum Romanarum silentium: tandem Lotharius Imperator in Apulia repertas,


image: s011

in lucem usumque produxit: ac schola Iuridica Bononiae, de consilio Irnerii, vel ut alii Werneri, aperta, publice easdem proponi iussit. Ex Italia deinde eadem doctrina in Galliam; ex Galliain Germaniam derivata: in florentissimis magnae patriae Academiis hodieque de loco altiori publice feliciter explicatur. Et ex eiusmodi Phronristeriis prodierunt hi, quorum hic vitas coniunctim exhibemus, Germani Iureconsulti ac Politici, Viri eiusmodi: uti eorum in Rem pub. merita, prudentiam, fidem, gravitatem, pietatem, nulla unquam inobfcuratura sit. oblivio. Digni profecto, quorum memoria ad posteriratem transmittatur: quae non solum cum voluptate magnorum virorum res gestas, graviter et prudenter dicta, casus itidem varios cognoscet: sed etiam ex illorum vitis suam vitam suaque consilia instituere; et, pro re nata, moderari poterit atque accommodare. Et certe horum virturibus ac laudibus non tantum ipsi, qui celebrantur: sed etiam populi Germani nomen ornatnr, extraneorum nescio quibus cavillis antehac obnoxium.

Quemadmodum autem Theologorum Germanorum vitas, augusto illustrissimomorum ducum Lignicensium ac Bregensium nomini consecravi: ita horum prudentiae


image: s012

politicae magistrorum vitas Vestris Celsitudinibus, principes illustrissimi, Domini clementissimi, submisse nuncupare debui voluique: tum quia patriae principes et columnae; tum quia cum vetustissima et illustrissima Ligio - Bregensium ducum familia iamdudum arctissimo illustrissimi sanguinis vinculo coniuncti estis.

Nec volo heic ingenii mei culpa deterere laudes Herois illius, a quo genus ducitis, serenissimi quondam Boiemiae regis:

Qui sanctos Hussi cineres non passus inultos, et hostes sua virtute domuit: et sinceriorem doctrinam constanter adseruit: et pacem regno divexato restiruir: quam ut DEUS eidem regno provinciisque illi annexis perpetuam velit: Immanuelem principem pacis supplicibus votis oro.

Nec quicquam hoc loco dicam de Henricis et Carolis maioribus vestris, principibus omni laude cumulatiss. totoque Imperio celebratiss. Patrem certe sanctae memoriae, habuistis principem, Silesiae summum praesidem, pietate, iustitia, prudentia, clementia ita praestantem: ut Silesia, dum homines erunt, omnia se summa ei debere semper lubens meritoque uno ore sit confessura. A. V. V. igitur C. C. principes illustrissimi, Domini clementissimi, humilime peto: hos legum antistites, rerum pub. rectores, consiliorum salubrium auctores,


image: s013

Imperatorum, regum, principum amicos, linguas, aures et oculos, cives Germaniae clarissimos, commendatos sibi gratosque habeant: et si quando per publica negotia licebit, cum iisdem mutis quidem, sed ut rex sapiens affirmavit, fidissimis consiliariis, clementercolloqui dignentur. Nam cum omnibus iucunda et necessaria est historiarum cognitio; tum in primis principibus. Itaque graviter sapiens Germaniae ille princeps dixit: se non tantum voluptat is causa legere historias: sed sumere inde multis de rebus commonefactiones. Quo animo quin et V. V. sint C. C. virtutes Vestrae et erga literas propensio, dubitare nos minime patiuntur. Finem itaque scribendi quidem heic faciam; non autem precandi: ut DEUS qui est vita nostra et longitudo dierum nostrorum: qui mutat tempora et aetates; sub SALOMONE Vestro, imo nostro, Pio Felicique V. V. C. C. rotique illustrissimae vestrae familiae: longam felicemque vitae concedat usuram: gubernationem tranquillam: omniaque ad hanc et futuram vitam necessaria bona, per et propter unicum Salvatorem nostrum Iesum Christum. Exarabam d. XXII. Decembr. ingruente anno novo ClC. ICC. XX. quem faustum, felicem, pacatumque cum toti Christianae Rei pub. tum in primis


image: s014

suavissimae patriae, eiusque serenissimo Regi, principibus ac civibus ex animo ardendentissimisque votis opto.

Vestrar. Celsitud. humil. servus MELCHIOR ADAMUS [Gap desc: illustration]


image: s015

SEBASTIANI HORNMOLTI I. V. D. S. PAL. LAT. COM. CONSIL. WIRTTEMBERG. P. L. ODE PURH IAMBICA, In Novum opus MELCHIORIS ADAMI, De Vitis Iureconsultorum et Politicorum Germanorum.

HABET suum peculiare quaelibet
Decusque luminariumque natio,
Alens viros sagacitate praeditos,
Et omnibus scientiis vel artibus,
Futura fulcra principum: sed interim
Fit hoc, ut alter antecellat alteri.
Homo negare nullus ausit, Ausones
Provinciasque ceteras habere nunc:
Ut in priore saeculo peraequa sors,
Fuit favorque Numinis, quod excitet
Adhuc viros praeeminentis ingenI:
Idem celebre Numen haud minus locis
In his, quibus Thuisconum provincia
Subest iacetque: nos at uniusmodi
Agamus huicce gratias ob hoc bonum.


image: s016

Non invidebo cuique latifundio,
Ei nec auferam decus: sed hoc loquor
Lubens, et insero subinde chartulae
Meae: minore non cluere Teutones
Honore; quam vel exterae provinciae
Viri velint haberier: nec est minor
Latinitatis artifex; nec in vado
Themista remigans natansque Iurium;
In arte porro quaque Teuto ceteris
Minor, sed aut par est is, aut praeeminet.
Nec unus est apex: referre si velim
Eos metris Iambicis: relinqueret
Dies et hora me. proinde commode
Facit pieque, noster integerrimus
Amicus hic ADAMUS: haec in ordinem
Quod accipit suum Dices sacerrimae
Deae corusca fulcra, nempe Martios
Thuiscones: in hocce colle sedulo
Means videbit aedepol quid undique
Decoris, artis, et praeeminentiae
Acervet ac det alma nostra patria:
Ubi Lycaea condidere principes,
In hoc et altero merente nomen id;
Ut Archithemista sit, vocetur, ac eum
Titulum sibi reservet, usque dum Dices,
Themidisve sol Theander ipsus entheae
Eum coronet evehatque perpetim.


image: s017

IN MELCHIORIS ADAMI IURECONSULTOS ET Politicos Germanos. IULII GUILIELMI ZINCGREFII PHALEUCI.

TRADIDIT Tacitus decus Latinae
Ingens Historiae, asperam esse caelo et
Cultu Teutoniam, horridamque visu,
Nec non et populum esle literarum
Expertem. Zasius quid? esse dixit
Suo tempore iuris imperitum.
Quid si iam redivivus ille et ille
Excultas adeo videret oras
Nostrae Teutoniae, tot et coruscas
Iuris luminibus: quibus reducis
Novae lucis honorem, ADAME, iugem.
Nonne Teutoniam ille et ille quaerens
Ipsa in Teutonia, beatiorem
Ut terrae atque poli stuperet alter
Cultum; sic rudiora gentis huius
Cum terra atque polo eruditiore
Mutata ingenia ambo constuperent?


image: s018

INDEX IURE CONSULTORUM ET POLITICORUM: QUORUM VITAE HOC IN VOLUMINE DESCRIBUNTUR: IUXTA ANNORUM emortualium ordinem.

Ioannes Semeca 1267. vel 69. 1
Gregorius Heimburgius clar. 1430. 2
Caspar Schlick 1449. d. 6. Iulii 5
Itelwolffus de lapide 1515. 7
Sebastianus Brand. 1520. 9
Henningus Goeden 1521. d. 21. Ianuar. 11
Ulricus Huttenus 1523. d. 29. vel 31. Aug. 13
Gregorius Lamparter 1523. 26
Conradus Mutianus Rufus 1526. d. 30. Martii 27
Ioannes Ficinus flor. 1527. 40
Chilianus Koenig 1527. 41
Bilibaldus Pirckeimer 1520. d. 22. Decemb. 41
Claudius Cantiuncula flor. 1530. 59
Gregorius Haloander 1532. 60
Nicolaus Everhardus 1532. d. 9. August. 61
Ioannes Baumgartner fl. 1533. 63
Lazarus Spengler 1534. 65
Ulricus Zasius 1535. d. 24. Novemb. 30
Iacobus Spigel fl 1536. 66
Ioannnes Metzler 1538. d. 2. Octobr. 67
Philippus Furstenberger 1540. 69
Sebaldus Munsterus 1540. 71
Balthasar. Clammer 1542. 73


image: s019

Ioannes Navius 1547. 73
Hartmannus Hartmanni 1547. d. 3. Iulii 74
Conradus Peutinger 1547. d. 28. Decemb. 76
Ioannes Langus fl. 1548. 76
Leonhardus ab Eck 1550. d. 17. Martii 82
Petrus Buflerus 1551. 84
Benedictus Pauli 1552. d. 3. April. 86
Ioannes Sichardus 1552. d. 9. Sept. 87
Lambertus Canterus 1553. d. 26. Iulii 90
Iacobus Sturmius 1553. d. 30. Octob. 92
Hieronymus Schurffius 1554. d. 6. Iunii 96
Ioannes Mylaeus 1554. d. 15. Aug. 102
Daniel Stibarus 1555. d. 7. Aug. 105
Martinus Amelius fl. 1556. 110
Gregorius Pontanus 1557. d. 20 Febr. 112
Wolfgangus Boschius 1558. 117
Ioannes Ferrarius 1558. d. 25 Iulii. 119
Theodorus Brand. 1558. d. 4. Octobr. 123
Sigismundus L.B. in Herberstein vixit 1559. 125
Nicolaus Gerbelius 1560. d. 20. Ian. 133
Georgius Commerstad 1560. 134
Franciscus Burcardus 1560. d. 15. Ian. 135
Gabriel Mudaeus 1561. 140
Ioannes Ulattenus 1561. 147
Petrus Wesenbecius 1562. d. 18. Febr. 148
Bonifacius Amerbacchus 1562. d. 24. April. 152
Ioannes Lucanus 1562. d. 1 Maii. 154
Simon Pistorius 1562. d. 3. Decemb. 159
Franciscus Craneveldius 1564. d. 4. Oct. 164
Huldericus Iselinus 1564. 165
Georgius Sigismundus Seldius, 1565. d. 26. Maii. 166
Hieronymus Baumgartnerus 1565 lub exit. anni 171
Iustinus Goblerus 1567. m. April. 174
Ioannes Oldendorpius 1567. d. 3. Iunii 175
Iacobus Revardus 1568. d. 1. Iunii 178


image: s020

Ioannes Schneidewein 1568. d. 4. Decemb. 179
Andreas Wesenbecius 1569. 185
Ioannes Lorichius Hadamarius 1570. m. Iul. 186
Iacobus Omphalius 1570. 188
Ioann. Ulricus Zasius 1570. d. 27. April. 189
Vitus Polantus 1572. d. 27. Ianuar. 191
Wigandus Happelius 1572. d. 21. Martii 194
Wolfgangus Streithius 1573. mens Ianuar. 195
Simon Schardius 1573. d. 26. Maii. 198
Franciscus Balduinus 2573. d. 11. Novemb. 200
Hieronymus Gerhardus 1574. d. 12. Maii. 203
Ulricus Mordisius 1574. d. 6. Iunii. 211
Ulricus Sitzingerus 1574. d. 2. Novemb. 213
Conradus Heresbachius 1576. d. 14. Octob. 220
Ioachimus Hopperus 1576. d. 15. Decemb. 221
Vigilius ab Aita Zuichemus 1577. d. 8. Mai 225
Christophorus Carlevvicius 1578. d. 8. Ianuar. 236
Cyprianus Vomel. 1578 d. 5. Maii. 137
Conradus Matthaeus 1580. d. 28. Novemb. 239
Iodocus Damhauderus 1581. d. 22. Ianuar. 243
Ioannes Heincenberger 1581. 3. Febr. 245
Ioannes Fichardus 1581 250
Ioannes Thomas Freigius 1583 d. 16. Ianuar. 252
Nicolaus Cisnerus 1583. d. 6. Martii. 255
Ludovicus Gremp. 1583. d. 11. Martii. 261
Caspar Wild. 1584. d. 6. Febr. 263
Ambrosius Lobwasser 1585. d. 27. Novemb. 267
Matthaeus Wesenbecius 1586. d. 5. Iunii 270
Michael Teuber 1586. d. 16. Septemb. 277
Petrus Beutrichius 1587. d. 12. Febr. 283
Henricus Husanus 1587. d. 9. Decembr. 287
Andreas Gail 1587 d. 11. Decemb. 292
Ioachimus Mynsingerus 1588. d. 3. Maii 293
Ioannes Clotzius 1588. d. 5. Aug. 297
Petrus Peckius 1589. d. 16. Iulii 302


image: s021

Andreas Pauli 1590. d. Maii. 303
Ioannes Wamesius 1590. d. 22. Iulii 305
David Lucanus 1590. d. 23. Aug. 307
Christophorus Ehemius 1592. d. 1. Iunii 312
Augerius Gislenius Busbequius 1592. d. 28. Oct. 315
Paulus Busius 1594. m. April. 318
Ioannes Borcholten 1594. m. Nov. 319
Erasmus Neusteter Sturmer dictus 1594. d. 23. Novemb. 321
Iulius Beyma 1595. 323
Wenceslaus Zuleger 1596. mense Febr. 324
Georgius Tradel 1598. d. 17. Febr. 328
Philippus Marnixius 1598. d. 15. Decemb. 333
Samuel Grynaeus 1599. d. 3. April. 337
Petrus Heigius 1599. 339
Boetius Epo 1599. 340
Ioannes Wolffius 1600. d. 23. Maii. 341
Samuel Hornmold. 1601. d. 1. Febr. 347
Sebastianus Gerstmannus 1601. d. 15. Nov. 350
Ioannes Banchemius 1601. d. 29 Novemb. 354
Georgius Thilo 1602. d. 6. Febr. 355
Ioachimus a Berge 1602. d. 5. Martii 359
Nicolaus Reusnerus 1602. d. 12. April. 379
Ioann. Hochman 1603. d. 24. Iul. 384
Iacobus Monavius 1603. d. 6. Octob. 389
Ianus Duza 1604. 391
Nicolaus Varenbuler 1604. d. 20. Aug. 395
Ioannes Antrecht 1607. d. 20. Maii. 206
Henricus Strobandus 1609 d. 20. Novemb. 408
Sigfridus Clotzius 1610. d. 7. Martii. 426
Lautentius Zincgref. 1610. d. 24. Iunii 429
Cornelius Grotius 1610. d. 25. Iulii 439
Gerhardus Tuningius 1610. d. 19 Aug. 442
Petrus Denaisius 1610. d. 20. Septemb. 444
Ioann. Georgius Godelman. 1611. d. 20. Martii 447


image: s022

Hippolytus a Collibus 1612. d. 2. Febr. 351
Georgius Obrechtus 1612. d. 7. Iunii 454
Wencesiaus a Zedlitz 1613. d. 24. April. 458
Conradus Rittershusius 1613. d. 25. Maii. 462
Reinerus Bacchofen ab Echt. 1614. d. 27. Febr. 471
Marquardus Freherus 1614. d. 13. Maii 473
Marcus Velserus 1614. d. 13. Iauni 480
Iacobus Bordingus 1616. 482

FINIS.


image: s023

ELENCHUS SECUNDUS ICTORUM ET POLITICORUM GERMANORUM, QUORUM VITAE HIC CONTINENTUR, NOmina iuxta alphabetum recensens.

A.

AMbrosius Lobwasser 267
Andreas Gail 292
Andreas Pauli 303
Andreas Wesenbecius 185
Augerius Gislenius Busbequius 307

B.

Balthasar Clammer 73
Benedictus pauli 86
Bilibaldus Pirckeimerus 41
Boethius Epo 340
Bonifacius Amerbachius 152

C.

Caspar Schlick 5
Caspar Wildius 263
Christophorus Carlevitius 236


image: s024

Christophorus Ehemius 312
Chilianus Koenig 41
Claudius Cantiuncula 59
Conradus Heresbachius 220
Conradus Matthaeus 239
Conradus Mutianus Rufus 27
conradus Peutinger 76
Conradus Tittershusius 462
Cornelius Grotius 439
Cyprianus Vomelius 237.

D.

Daniel Stibarus 105
David Lucanus 307.

E.

Erasmus Neustetter Sturmer dictus 321

F.

Franeiscus Balduinus 300
Franeiscus Brucardus 135
Franeiscus Caraneveldius 164

G.

Gabriel Mudaeus 140
Georgius Commerstad. 134
Georgius Obrechtus 454


image: s025

Georg. Sigismundus Seldius 166
Georgius Thilo 355
Georgius Tradelius 328
Gerhardus Tuningius 442
Gregorius Haloander 60
Gregorius Heimburgius 2
Gregorius Lamparter 26
Gregorius Pontanus 112

H.

Hartmannus Hartmanni 74
Henningus Goeden 11
Henricus Husanus 287
Henricus Strobandus 408
Hieronymus Baumgartnerus 171
Hieronymus Gerhardus 203
Hieroymus Schurff. 96
Hippolytus a Colibus 451
Hudericus vide Ulricus.

I.

Iacobus Bordingus 482
Iacobus Monavius 389
Iacobus Omphaelius 188
Iacobus Revardus 178
Iacobus Spiegel. 66
Iacobus Sturmius 91
Ianus Duza 391
Ioachimus a Berge 359


image: s026

Iochimus Hopperus 221
Ioachimus Mynsingerus 293
Ioannes Antrechtus 406
Ioannes Banchemius 354
Ioannes Baumgartner 63
Ioannes Barcholten 319
Ioannes Clotzius 297
Ioannes Ferrarius 119
Ioannes Fichardus \ 250
Ioannes Ficinus 40
Ioann. Thomas Freigius \. 252
Ioann. Georg Godelmannus 447
Ioannes Heinceborgerus 245
Ioannes Hochmannus 384
Ioannes Langus 78
Ioannes Lorihius Hadamarius 186
Ioannes Lucanus 154
Ioannes Metzlerus 67
Ioannes Mylaeus 102
Ioannes Navius 73
Ioannes Oldendorpius 175
Ioannes Schneidewinus 185
Ioannes Semeca 1
Ioannes Sichardus 87
Ioannes Ulattenus 147
Ioannes VVamesius 305
Ioonnes VVolfius 341
Ioann. Ulricus Zasius 189
Iodocus Damhauderus 243
Iulius Beyma 323
Iustinus Goblerus 174


image: s027

Itelvvolff de Lapide 7

L.

Lambertus Canterus 90
Laurentius Zincgrefius 421
Lazarus Spengler 65
Leonhardus ab Eck 82
Ludovicus Grempius 261

M.

Marcus Velserus 480
Marquardus Freherus 473
Martinus AMelius 110
Matthaeus VVesenbecius 270
Michael Teuberus 277

N.

Nicolaus Cisnerus 255
Nicolaus Everardus 61
Nicolaus Gerbelius 138
Nicolaus Reusnerus 379
Nicolaus Varenbulerus 395

P.

Paulus Busius 318
Petrus Beutrichius 283
Petrus Buflerus 84


image: s028

Petrus Denaisius 444
Petrus Heigius 339
Petrus Peckius 302
Petrus VVesenbecius 148
Philippus Furstenbergerus 69
Philippus Marnixius 333

R.

Reinerus Bacchofen ab Echt 471

S.

Samuel Grynaeus 337
Samuel Hornmold 347
Sebaldus Munsterus 71
Sebastianus Brand 9
Sebstianus Gerstman 350
Sigfridus Clotzius 426
Sigismundus Baro in Herberstein 125
Simon Pistorius 159
Simo Schardius 198

T.

Theodorus Brand. 123

V.

Viglius ab Aita Zuichemus 225
Vitus Polantus 191


image: s029

Ulricus Huttenus / 16
Ulricus Iselinus 165
Ulricus Mordisius 211
Ulricus Sitzingerut 213
Ulricus Zasius 30

W.

Wenceslaus a Zedlitz. 458
Wenceslaus Zulegerus 324
Wigandus Happelius. 194
Wolfgangus Boschius 117
Wolfgangus Streithius 195

FINIS.


image: s030

IUSTINIANUS IMPERATOR, ET SEMPER AUGUSTUS In Anagrammatismo, PRIMUS EGO SUM VESTRA IURA APTI INSTITUENS. Ad LL. studiosos.

PRIMUS EGO SUM vester honos, amor anicus, APIE
VESTRA pol INSTITUENS IURA decusque fori.
En ego, qui vasti numerosa volumina Iuris
In parvum retuli Iustinianus opus.
Eximiae virtutis opus studiumque probatum,
Sedulae res, summo dignus honore labor.
Unde iuventuti, flores quae collgit istos,
Consultum mira dexteritate reor.
Haec ratione rego terras, bliteoque popello
Monstro modos pacis pulchraque cuncta fori.
Ergo quis humani coetus mea lemmata temnet?
Quisve procax tanti corporis osor erit?
Ille serenatae oredetur lucis ab orbe
Terrarum rutilans abripuisse iubar.
Talis homo ruit in praeceps, bona publica ventis
Credit, et ispius sotor inhaeret aquis.
Nunc leges age tolle meas, quid porro sequetur?
Dicimus hoc uno nomine,, Barbaries.
Nec satis illud erit, sed postquam frena capesset
Vis, erit imperii vasta ruina mei.
Bellonae rabies et cruda licentia ferri
Mox aderit gliscens, quam vagus error aget.
Quid nasci tu rere boni, si publica pessum
Scripta bipartiti luris itura vides?
Iustitiae praeiturus ego sum semper et aequo,
Est etenim vitae docta magistra meae.
Quam si nec prece nec pretio morcalia curant
Pectora, quid solidae laudis habebit homo?


image: s031

Impunita sinunt qui crimina prorsus abire,
Et non castigant cum gravitare probrum:
Verbera nec fremitu poseunt, nec ducere verum
Abstrusum laetebris, iure monente, volunt.
Hinon sunt homines, sed inania pondera terrae,
Sub quorum sibris dirae venena latent.
Mentis acumen habent, sed vah! ferrugine tinctum,
Sunt excaecati sordiditate luti.
Leges tolle ruent antiquis sedibus urbes
Convulae, decus heu corruet omne domus!
Non posthac pudor almus erit: moderamen honesti
Stertet: homo subito totus agrestis erit.
Dentibus instar apri frendet, moresque ferinos
Induct, et dumis obsita testqua petet
Sentiet haec mala de foedis velut orta laecunis,
Confusumque chaos, qui mea Iura fugit.
Qui struit insidias, et honora repagulae Legum
Frangit, eum posihac gloria nulla manet.
At quem verus amor studiumque movebit ad aequum
Ac Ius, tunc illi pone paratus ero.
Non frustratus erit laebor ille, quod omnia Iura
Consona divinis legibus esse velim.
Huc igitur flectas animum studiosa Iuventus,
Te poterit facti panituisse nihil.
En Ariadnaeo dum te quasi ductito filo,
E Labyrinthaeis te revocabo technis.
Haec velut Aegides comitantia sila sequaris,
Non sunt ambages, nil ibi fraudis erit.
Summa; legas legum persaepe volumina, perpes
Famae renascentis posteritatis erit.

Sebastianus Hornmolt. I. U. D. S. Pal. com. consil. Wirtemb. P. L.


image: s032

Terent. Adlph. Act. 3. Sc. 4.

Inspicere, tamquam in speculum, in vitas omnium
Iubeo, atque ex aliis sumere exemplum sibi.
Hoc facito: hoc fugito: hoc laudi est: hoc vitio datur.