04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 195, image: s227

WOLFGANGUS STREITHIUS.

WOlfgangus Streithius, Villinga, loco honesto, et oppido Herycniae silvae non ignobili, natus est, anno millesimo, quingentesiino, tricesimo septimo, die secunda Maii. Parens eicognominis fuit, vir suae civitatis primatius, ac eius loci consul. Hic filium iis literis et disciplinis, quibus puerilis aetas imbavi soler, instituendum mature curavit. Puer, cum esset ingenio felici, ca quae tradebantur, cito arriputi: spemque dese cacisavit praeclaram.

Imbutus igitur puerilibus illis disciplinis, sub praeceptore Silvestro Kauffmanno Glareani olim discipulo, ad uberiorem bonarum artium mercarum Friburgiensem in Academiam est abiegatus lbi puer adhuc novem annorum sub Freiburgensis ludi magistro Ioanne Pedio Tetingero bono sene et fideli praeceptore non parvam eruditionis fecit accessionem. Erant tum in ea urbe ominium liberalium artium magistri ac doctores eximii: inque his


page 196, image: s228

Henricus Glareanus non poetices solum scientia excellens: sed philosophiae et humaniorum diseiplinaturm publicus privatusque doctor eximius. Eum domesticum suornm studiorum, ac pracipue historicorum magistrum doctorem que haburt: cumque altei um quasi lumen Gymnasii illius Ioannes Hartungus esset: huius quoque disciplinae alumnus audire voluit: summaque diligentia apud hunc in utriusque liriguae cognitione se exercuit.

Ex his magistris non modo principum philosophorum praecepta ad vitam bene agendam utilia et necellaria: verum etiam mores maiorum, omnem antiquitatem et poeticen didicit ac cognovit. Et lognius in Philosophia discendo, seque exercendo progresiurus fuisset; si amici eum non tam doctum eruditumque, quam honoratum spectabilemque videre voluissent; veriti, ne philosophiae studium eum, aut prorsus ab honoribus perendis abducerer, aut saltem retatdaret. Itaque hortati illum sunt; ut ius civile quamptimum cognoscendum sibi proponeret, Ex eius enim artis studio videbant fore: ut maturre ad summos honores, summamque glotiam perveniret. Quroum auctoritati et consilio cum sibi parendum existimaret: aliquot annos in co studio Friburgi consumpsit.

Sed cum ammadverterent eius amici, idque ipse proea prudentia, quae iam in iuvene mature elucebat, videret: in hominepolitico et I. C. peregrinationis studium laudari; et eam rem multis aditum ad summam prudentiam, summasque laudes patefacere: anno millesimo quingentesimo, sexagesimo, Galliam adiit, co quidem tempore iuris doctrin celebrem. Ibitametsi primum Avarci Biturigum, dein de Pictavii aliquantisper substitit: non tamen illi cupienti atque exoptanti fructus otii datus est, ad cam artem; cuius amore illuc appulerat, celebrandam. Nam quilocus studiorum, quietis et tran quillitatis plenissimus esse debebat: in eo maximae et turbulentissimae tempestates saeviebant. Incidit enim in ipsam perturbationem Galliae: et sua peregrinatione devenit in summum saluris vitaeque diserimen, eo ipso in tumultu; quo Pictavium Mareschallus Sanctandreas recepit.

Quo in tumultu ipsum ea fortuna ercepit; ut post ipsiusreditum, illud miserum tempus in reliquam ipsius vitam redundarit: et non modo causa; sed etiam alimentum fuerit morborum, qui eum domum reversum exceperunt.

Vix viginti annos natus Friburgum ex Galliis rediit anno sexagesimmo tertio, et statim anno sequenti summos in iure doctoratus honores adeptus at que iuris in Friburgensi Academia professoribus adseriptus est. Coniugio quoque se mox mancipavit, nexumque iniic anno sexagesimo tertio: cum Catharina filia


page 197, image: s229

Matthai Neseri, qui olim in iure professor Tubinga, postea vero in Spirensi supremo iudicio assessor, et D. D. Caroli ac Ferdinandi consiliarius; et Petri Neseri, in Ensishemensi consistorio primarii consiliarii, fratet fuit. Ex hac cum filiolum Matthaum, avo materno cognominem, sustulisset, cundem anno a nuptiis ferme quarto, magno cum luctu, maestitiaque amisit, Atque talis domestica et ptivaca cius vita fuit.

Publice vero qualis in interpretando, decendoque, et causis agendis, consiliisque dandis fuerit; ex contentione faciliusinteiligi poterit. A Cicerone laudatur admirabilis quaedam et incredib lis et pene divina Sulpitii in legib. interpretandis et aequitate explicanda scientia. Enimvero hic alter quasi Sulpitius, minorem laudem in iure tractando consecutus non est: qui non tam docendo, queam tum privatis, tum civitatibus principibusque consulendo et de iure respondendo; quasvis etiam gravissimarum causarum agendo domi, cam aequitatis famam consecutus est; ut eius domus merito or aculum totius urbis dici potuerit et id elogium in eum iure competat; populi eum Friburgensit primarium suisse virum. Atque haec in iurc et aequitate tractanda eius laus ac decus eximium fuit. Ceteras virtutes eius ne enumerem us magna fuit ipsius in audien dis consulentibus et clientibus et in reliqua cum hominibus conversatione, humanitas: candor ab invidia, quae plerosque alios lacerat plane seiunctus: praeterea urbanitas et pietas in parentes, liberalitas in pauperes; bonitas in suos; iustitia in omnes, constaus et praeclara.

Familia vero eins moagna cum laude Villinga ultra ducentos annos floruit: et mulra tum olim: tum hodie lumina praeclara extulit, e quibus praecipua laus parenti debetut, qui ibi consulatus magistratum cum laude gessit. Deinde patruus nobilis et clarus vir lacobus Streithius Iuris Friburgensi in Gymnasio primarius professor: qui per multos annos magra cum laude, diligentia, et celegantia ius civile docuit, non sine singulari auditorum utihtate; et Gymnasii illius celebritate.

Divitias habuit tum ex matrimonio tum ex hereditatious legitin e acquisitas non minimas: sedid ei cum multis suae professionis commune fuerit: hoc in eo siugulare exitit; quod opum suarum fontes ad alios egenos lubentissime derivavit: inter quos et Ioann. Thomas Ereigius I. C. non postremus fuit. Hunc enim Streithius hic non solum ope et consilio iuvit; sed et bonis commendavit: inque patria Friburgi; ut docendae Ethices et Logices munus ei commendaretur, perfecit.

Obiit Wolff hic Streithius, ut conicimus, citca initium anni septuagesimi tertii, Friburgi Brisgoiae, aetatis suae trigesimo exto.


page 198, image: s230

Ex orat. qua parentavit ei Freigius ille in summo templo Friburgi, die decimo nono Februarii, anno septuagesimo tertio.