04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 159, image: s191

SIMON PISTORIUS.

SIMON PISTORIUS, vel Pistoris, natus est Lipsiae, anno posteremi temporis millestimo, quadringentesimo, octogesimo nono, die vicesima octava Octobris, vetusta nec minus celebir Pistoriorum familia; quae unde nomen istud Pistoris acceperit, nobis quidem adhuc incoguitum. Clatioribus et nobilibus eam familiis accenseri; Georgius Fabricius in annalibus, et petrus Albinus in historia Misnensium, annotarunt. Avum habuit Nicolaum, patrem cognominem Simonem, utrumque Medicae artis doctorem, et Saxoniae ducum archiatrium. Sed hic noster publica curare maluit; et medicinam facere toti Rei pub. corporiprofuturam.

Itaque vigesimum annum agens in Universitate Lipsiaca gradum Baccalaurci Iuris meruit. Hinc in Italiam profectus Iasoni Mayno, Philippo Decio, Francisco et Rocho Curtiis, Paulo Pico, ceterisque, qui tum increbuerant Iurisprudentiae luminibus, operam dedit. Quam maxime studiorum rationem approbarit, testatur [Gap desc: Greek word] , quod libris discipulorum inscribere solebat, his, ut perhibent, verbis. quamquam maiorem partem eorum, quae quotidse observanda et annotunda occurrunt, suis titulis det locis communibus poteris inscribere, attamen consulo, utreper torium secundum ordinem alphabeticum instituas, in illudque, ea quae notatu digna sunt, maximehinc inde ex legibus et Doctorum commentariis adscribas, suis literis literis et allegationibus locupletius. Apprime einim necessarium est, intatarerum multitudine et varietate, memoriam ipsam, variis modis iuvare et stabilire, ipsaque experientia verissimum esse didici, quod a praeceptore meo D. Iasone subinde inculcante audivi: calamus est, qui facit Iutisconsultum: testabaturque ipse quamvis octogenarius, et quadraginta annos publice docuisset, quod nullum sineret praeterirediem; quin adhuc aliquid suis locis observaret et asscriberet. Haec ille.

Postexpleto biennio, Italiam bellis distractam, relinquere coactus, ad suos rediit, inibique vicesimo tertioaeatisanno Licentiam, ut vocant, subsequente vicesimo quinto docenrium insignia, promovente Ioanne lindemanno, suscepit: nec mora, quin publicum interpretandi codicem Iustin munus, adipisceretur. In quo sic est quinquennium versatus, ut ab omnibus summam iniret gratiam; et post mortem Lindemanni, in ordinatium eius locum a Collegio Canonicorum ac Iurisperitotum, Principi Georgio nominaretur, in


page 160, image: s192

hanc ferme sententiam: Ceterum quamvis in hac tua Repub. literaria, multos huic muneri idoneos esse, nemo est qui neget: oceurit tamen inprimis vir ornatiss. Simon Pistoris I V. D. clariss in quo uno supra familae claritatem, naturatantas animi et corporis dates, una cum inclita virtute, atque summa cum docendi facilitate non sine magna ommium admirationefelicissime cumulavit; ut melius neminem, pace aliorum dixerimus, velex cunctis Germania Academiis, conquisi um, nostris studiis satisfacturum putemus Tantumin es sapientia proditas, ingenium. eruditio, atque civilitas emicant Praestitit is se in sextum fere annum, communis scholae Doctorem laudatissimum adeo ut fateamur ingenue; cum tamegregie, de nobis vel fidissima sua insticutione, bene meritum; ut pares eigratiastota cohorsnostra, vel agere, velreferre posse desperet. Datum Lipsie anno a Christo nato M. D. XIX.

Hanc laudationem secutus Dur, per Casparum Pflug, equitem auratum, ci functionem de mandandam curavit: quam is co deinceps successu feliciter obsit; ut nonnisi praecipuis esse dignus iudicaretur: et sub annum millesimum, quingentesimum, vicesimumtertium in aulam ab eodem Principe, ad Cancellarii dignitatem accerseretur: de quo quid ipse senserit, in adversariis ita scriptum reliquit: Hoc anno sactus sum non parum invitus, Cancellarius illustrissimi Principis Sax. Ducis Georgii. Maluissem enim vacare prof ssioni et ferte maiori cum gloria. Sed vavor vicit iudicium, et doctrinam potentia. Hoc officium usque ad obitum Ducis Georgii, circiter annum decimi quinti saeculi trigesimum nomum domi forisque laudabiliter administravit.

Ex illo rediit ad ordinarium Lipsia pulpitum; quo pervul gato, statim ab academia Ingolstadiensi demortui D. Francisci Burkardi primaria Pontificii iutis cathedra, literis Viglii Zuichemi Phrysii, quae in historia albiniana nunc exstant, absenti offertur; quarum exemplum, tamquam illustre nostri Pistoris elogium, hic inscerendum videtur: Cum post excellentissimi Ducis Georgiimortem, Pistoris doctissime, a publicis curis occupationibusque ad pristina rursus studia, literarumque otium, animum te advertisse audivissemus, ac ab docendi provincia, quam magna olim cum laude obiisti, non abhorrerete, nobis indicatum esset: cici non potest, quantum nos ilico coeperit desiderium: quo in nostra non incelebri Academia ingolsiadiensi, sub illustrissimis optismuque Principibus Bavariae tui nobis copia obtingeret; atque illa ad antiquam rursus frequentiam atque speciem exurgens, tisi nominis celebritate atque splendore increbesceret, illasstriorque quottidie exsisteres. Quamobram hac re cum magnifico ae principali schola nostrae patrono curatoreque communicata; postquam


page 161, image: s193

etiam morte clarissimi viri D. Francisci Burkardi, primaria pontificii Iuris lectio vacasset; ex illius voluntate et iussu, tuam, doctissime Pistoris, sententiam explor areplacuit; num videlicet in Ingolstadiensi Academia, in Iuris canonici professione, operam tuamlocare non recuses; utsi de tuo consensu certiorati fuerimus; catera quae eodem pertinent, tecum peragi queant. Salarium certe non contemnendum coxstitueretur: honorarent ac colerent, ut dignum est, studiosi doctique omnes; ac cumtempore, illustrissimis Principibus tua Excellentia propius innotescertet; ut quod alibi vix optare qudeas, hic cumulatissime te percepturum sperare possis. Quamobrem quaeso, ut eamrem animo tecum expendas; et quid constitueris quamprimum reseribas: quo eo maturius vacanti cathedrae, per teprospectum gaudeamus: aut aliunde consulere queamus. Utinam autoem voto nostro tua consentiat deliberatio; ac levia inter nos haudita dudumiacta amicitiae fundamenta, quottidiana consuetudine communicationeque studiorum, incunde feliciterque exadificare nobis daretur. Bene vale, vir clarissime. Ex Raina 20. Decembris Anno M. D. XXXIX.

At vero noster Spartam, quam in patria nactus erat, ornare [Gap desc: Greek word] , saepe quamlibet accersitus, antiquius sibi et prius habuit; et {*Vide in eius vita.}Viglium ipsum post movisse, res Imperialis Camerae, Belgicaeque testantur; ubi magnos adeptus honores, in maximis Rei pub. motibus, oppetiit: beatior et civibus utilior suis futurus, si ad egtegiam humanarum Icgum cognitionem, divini quoque iuris, et foederis, cum hominum genere pacti, scentiam pio studio cum ulasset. [Gap desc: Greek words] , prout scribis Chrysostomus. Sed ad Pistorem redeundum.

Huic ergo quamquam scholastica patrium ad focum militia, ceu studioso doctoque homini, prae splendidioribus uliaeconditionibus, inprimis accideret; tamen divina sors aulicum rursus efficere voluit, potito rerum Mauritio, ad archigrammatei munus auctoritare princiipis anno quadragesimo secundo, supra sosquimillesimum revocatum. In quo rantum ad annum usque quadragesimum octavum perduravit. Nam confectus iam senio, varietate temporum, laboribus, valetudine, curis, commeatu gratio e impetrato; in pagum suum Seuselitz, uno infra Misniam lapide ad albim, se reccpit; sic tamen, utin stipendio consiliisqueregum, principum, alicrumque, quibus pieras, eruditio, iustitia, prudentia, dexteriatas, moderatio, caetefaeque eximiae viri virtutes, gratae erant, ad xtremum usque spititum, haereret.

Tandem afflunens prosperitatibu huius vitae omnibus, iam satur dierum et felicitatis humanae: musmodi quidem hac in
vita contingere fortunatis potest, [Gap desc: Greek words]


page 162, image: s194

[Gap desc: Greek words] , poctquam annos mortalitatis septuaginta tres complevit, anno seeuli decimiquinti, sexagesimo secundo, die Deccmbr. tertio, in pago fuo Seuselitz, quo commigrarat, [Gap desc: Greek words] Simeonis [Gap desc: Greek words] , per beatam atque optabilem [Gap desc: Greek word] consopitus, ad [Gap desc: Greek word] transiit; in aede publica sepultus, ubi monumentum eius visitur, cui sequentia Georgius Fabricius inseripfit:

D. O. M.

SIMON PISTORIS I. U. D. OBIIT III. NON. DEGEMB. ANNO CHRISTI M. D: LXII. AETATIS LXXIII. PATER LIBERORUM XXIII.

Vita nostra fidei vita est, non contemplationis.

SIMON PISTORIS I. U. D. IN ERUDITA FAMILIA NATUS, MAGNIS HONORIBUS FUNCTUS, ERUDITOS ET HONORATOS LINQUENS FILIOS SUPERSTITES, QUEM URBS PAPIA DOCUIT, PATRIA LIPSIA ORNAVIT, AULA SAXONICA OBSERVAVIT; SUB HOC SAXO CORPORE CONDITUR, ANIMO VIVIT FELICITATE SEMPITERNA. OBIIT ANN. M. D. LXII. D. III. DECEMBR. HORA V. POMERIDIANA.

Conditur hoc tumulo Simon Pistorius, atque
A patre praclaro nomen avoque tulit.
Saxonica vixit qui cancellarius aula,
Ultra quinque gerens lustra regentis onus.
Ingenio praestans, studio indefessus, honre
Summus, consiliis utilis, ore potens.
Quod mortale fuit tellus tenet; inclita fama
Nominis haud ullo stat Violanda die.

P. C. P. C.

Patri cariss. filii maestiss.


page 163, image: s195

Diligentiam et [Gap desc: Greek word] huius viri testatur bibliotheca, Theologia, Iurisprudentia, Medicinae, Philosophia, omnisque generis bonis libris instructissima: quos propemodum universos sira manu consignavit: et hac in re subsidio noctis fuit usus; quando per negotia aulica libros versate ei minus licebat. Hoc enim ipsi fuit per omnem vitam sollenne: ut post duodecimam noctis surgetet; et ad quartam usque horam lucubraret: inde in lectum reversus, ad sextam usque quiesceret: et hocferit tam dom quam forisin itineribus Amicitias cum doctissimis quibusque sui temporis hominibus in aulis et scholis, cum coluisse; literae abamicis missae, sunt argumento. Domi ferax, locuples et temperans, liberos ex tribus ordine coniugibus vi ginti tres suscepit: quorum plerique in aulis et praefecturis principum, inque consistorio Caesacis Imperiali, prae eipuas dignirates, ingenii, doctrinaeque commendatione consecuti, semper celebrabuntur.

Hartmannus quidem ex terria coniuge Zigler a Kliphausen natus, quo in fastiglo, quantum praestiterit, non in aula tan tum, ubi praecipuum locum tenuit; sed editis quoque eruditistimis lucubrationibus in repub. literaria, non potest cui quam studiorum amatori, non esse cognitum. Pater tamen senex expertus omnia, scholastiam vitam aularum splendori praetulisse, nec obscuras huius sui iudicii significationes, filiiisreliquisse dicitur. Nimirum non vivimus arbitratu nostro; verum Deo, Rei pub maiorbus, unicuique suam assignantibus stationem, religiose parendum est. Illius tamen frater natu maior D. modesitus I. V. D. patris sententiamamplexus, locum eius in ordinaria Lipsia cathedra, longo tempore tenuit, et ad finem usque vitae praeclare tutatus est; cuius filius D. Ludovicus Pistoris. I. U. D. Imperialis camerae assessor Spriae, qui quatuor in recta sursum linea porentes numeravit Doctores, ipse quintus. Prosapia felix omnique bonorum genere praestans: in qua cernere licet veritatem divinae promissionis Psalmis sacrisque literis consignatae: Beatus, quiquis colit lehovam, et mandatis eius delecta ver valde. Potens in terasemen eius, generationi iumstorum benedicetur. Opes et divitia in domo eius, iustitia eius permanet in aternum. Item: Beati, qui ius et iudicium observant, et quisquis iuste segerrt omnitempore.

Prodietunt eius quaedam lucubrationes et responsa iuris, sive ronsilia, suin Modestini F. consillis. Exstant einsdem Modestini, ut et Hartmanni pPistoriorum partes aliquot illusirium iuris quastionum, tum coccmunis et Romani, quam Saxonici.

Mathaus Wesenbecius in exemplis iuriprudentie: Peter. Albinus in Chron. Misnia tia. 25. bibliotheca.


page 164, image: s196