04/2005 Ruediger Niehl
Notes: Greek text not inserted; errata list at end of file not worked in; Could not identify errata list item in prelim: Pag. 4. fac. 2. lin. 1. fecit.; new TEI header; typed text - simplified structural tagging - no semantic tagging - no spell check


page 148, image: s180

PETRUS WESENBECIUS.

FAMILIA in Belgio et vetus et celebtis perhibetur WESENBECIORUM, seu, ut illis locis pervulgatum, a WESENBECKE: quod superiotibus Germanis Wiesenbach: Latine torrentem vel rivum pratorum sigificat. In hac natus est Petrus Wesenbecius sub annum octogesimum septimum, saeculi a Christo nato decimi quarti. Is studia iurisprudentiae sectatus Lovanii primum, deinde Lutetiae: Antuerpiam ex Campaniae agro commigravit. Ibi vidua sua su propmqui ducta, cum iam Lutetiam remigtare, constitutis rebus suis, cogitaret, sedem fixit: matureque in Decurionum numerum adscriptus, senatoriis parsibus aliquandiu est perfunctus. Dein ad secretarii officium


page 149, image: s181

animum applicavit: quod in copiosissimis mercatus illius negotiationibus, patronorum classe habetur honorificentius: Senatoria vero functione, paulo quidem minus dignum; magis tamen expetitum: partim quia perpetuum, cum Decuriones anniversaria vicissitudine varient. partim quod in illis commerciis, quae huius potissimum muneris auctoritate reguntur, ad opes et gratiam prae reliquis maxime conducit.

Sed ne sic a senatoriis administrationibus vacavit: cum in arduis atque implicatis rebus Res pub. eius opra fere semper nterecur: ut qui esset ingenio sollerti, et ad omnai facto: iudicio in rebus expediendis considerato et peracri: diligentia incredibili semperque sibi instante: sermone in sua et Gallica lingua apparato ac diserro: doctrina iurisprudentiae, ut illis temponbus, et ingenio et negotiis suppeditante satis: accedente rerum forensium iuriumque municipaltum usu tanto: ut cum placuisset consuetudines illorum locorum, quae incerris opinionibus atque moribus, mana iudiciorum infamia et varietate, hactenus ferebantur, in certum ordinem unamque consonantiam referri: non alii de peritissimis provincia eiusmodi publico ordinis decreto ist attributa: in qua sic elaboravit stundio, et sedulitate satisfecit: ur exspectationem ominium facile sustineret: scriptum ipsum pergratam in iurisdietionibus utihtatem haberet.

Acccd bat his ea integritatis et iustitia exploratae opinio: ut pro Catone sui temporis esset: plunmique ipsum suis litibus disceptatorem sumerent; arbitrium illius privatum publicis iu dicum sententiis anteferentes.

Venit ad cum aliquando quidam opulentus, sed ex malis artibus potens, cum magna pecunia, maioribus promissis, rogarum uti suae causae, cui hunc a Senatu expositorem datum cognorat, favere et adesse vellet. Eum hic Wesenbecius magna verborum asperitate accepit: et cum convicio malam in rem abire iussit.

Sed duabus praecipue virtutibus suit commendatus: altera publica, amore in Rem pub. singulari: altera privata, admirabili et in exhausta in egenos liberalitate. Nam in cum usum ex fructibus et obventionibus annuis, quae connumerato quaestu quottidiano, ad tria aut quatuor milia, vertente anno, faclie redibant, quarta quotannis pars fere effundebantur. Sed facultaribus voto ne sic quidem suppeditantibus, id dabat operam, quam maxime poterat, apud opulentos, quibus gratus et opportunus esset: ut ex eorum contractibus, testamentis, aiisque actionibus; in quibus hoc potissimum actore auctoreque utebantur, aliqua semper bonorum pars sollegiis pauperum, et necessitati personarum, ut vocant, miserabilium


page 150, image: s182

destinaretur: quibus ira ubivis erat obius et comparatus: sic earum res, necessitates, tutelas, iniutias curae habebat: ut ab iis pro parente haberetur: redeuntemque ex curia magnus quottidie comitatus, aliis alia quaerentibus et petentibus, domum deduceret: multis etiam, per nota viarum diverricula, adventum antevertentibus, et ad aedes praestolantibus: quod perpetuum erat domesticis, minimequive fallax adventantis acappropinquantis signum.

De cetero in privata vita homo antiqui officii et moris: nee prius quiequam illa crebra, in diffluente luxu emporio, vesiiius ac aliarum rerum innovatione ferebat atque oderat: et hoc ipsum mutationem, quae mortem eius est consccuta, maiorem portendere, cum gemitu saepe praedicebat. In conttactibus tanta suit fide: ut vel circumscriptus stare promissis mallet; quam de dolo, aut mendocio cuiusquam queri: quibus et similibus vitiis usque eo erat insensus; ut vel mentione corum commoveretur.

Domi paterfamilias frugi: snarum terum bene gerens ac satagens. moribus pudens et verecundus, supraque communem disciplinam circumspectus: qui cum a temperatisetiam eseis, modicoque quamvispotu, iracundia item facile offenderetut: sic perpetua vitae moderatione, domum, quoadeius sieti poterat, abditus et retrusus, uttique malo remedium ita attulit: ut ad senectam adspirarit honestissimam: nec tam defectu narurae, quam calculi tormenro puretur exftinctus.

Decessit vivae et dierum satur, in veta Filii Dei redemptoris sui agnitione et invocatione, decimo octav, die Februarii, anno Christi millesimo, quingentesimo, sexagesimo secundo, aetatis septuagesimo quarto, aut ut alii, quinte, cum bonotum omnium maerote, et impendenrium malorum, quoe Belgicam corripuerunt praesagio. Toto morbi tempore, cum diris cruciamentis totqueretur, tolerantiam, ad quam, ad quam se domi forieque longa exercitatione adsuefecctat, sind deformitate Deo praestitit, professus puram Ecclesica doctrinam, Propheticis et Apostolicis scriptis consentaneam.

Fuit vir domi coniuge et liberis fselix: foris in omni Rei pub. procuratione utilis patnae et chatus bonis. Tempestates seditionum ac pericula, quae depravatis gubernatorum moribus, ingruere prospexerat, opportuna muneris sui cessione, necessariaque extra ditionem secessione, tempestive evitavit. Inde ramen tranquillatis longo intervallorebus, omnium consensu ordinum, ad Senatorium locum revocatus, in fortunis non paenitendis, ut quae quinquaeginta loachimicorum milia suparatent, obitu suo excidium patriae et suorum; pro quibus mori non dubitasset, commodum antevertit.


page 151, image: s183

Uxorem habuit Barbaram, natam in familia Ciliorum non incelebri, patre opulento et negotioso, multisque legarionibus, ad Angliae praesertim reges, perfuncto: quibus ita carus acccptusque fuit: ut inter cetera ornamenta, omnes eius ex utroque sexu posteri, immunitatibus ac beneficiis, quibus indigenae angli utuntur, quaeque in maritimis locis non sunt adspernanda, regia liberalitate fuerint donati. Nupserat autem Barbara illa ad???stentula, antea locupleti et copioso cuidam iuveni: qui cum insi lis negotiationum societatibus aes alienum, utsaepe fieri solet, contraxisset; maerore animi supremum clausit prius diem; quam ex nova nupta libetos tollere posset. Qua in calamitate licet noto iuris privilegio, dotem ex bonis coniugis praecipuam auferendi potestas viduae esset: antiquius tamen habuit pia et honesta mulier, fortunarum suarum, quam existimationis mariti, imminutionem pati: nec modo iusta demortuo; sed et reliqua creditoribus de suo persolvit. Ea virtus iuvenculae, quae et aliis, animi corporisque bonis supra vulgarem sortem eminebat, vere [Gap desc: Greek words] , postquam increbuit: pietas vero et innocentia paenitentiario, quo utebatur, monacho Franciscano, homini, ut in illo genere, minime malo, secretis confessionibus explorata: auctor ille suo huic propinquo Wesenbecio fuit, iam Lutetiam, ut diximus, cogitanti; ut hanc sibi matronam coniugii vinculo iungeret. Ex harum conciiatione nuptiarum, de quibus sama ipsa mentiri est verita, tulit liberos, Deo benedicente, tredecim: inter quos andreas, matthous, ac Petrses, omnes ICti eximii.

Et natus quidem Petrus Wesenbecius filius Antverpiae fuit, die quinto Maii, ciriciter undecimam noctis, anno quadragesimo sexta, supra millesimum, quingentesimum. Iura deinde in inclyra Altorfina professus, eruditionis, pietatis, ac humanitatis laude clarus, Coburgi obiit mense Septembti, anno sexcentesimo tertio, aetatis quinquagesimo septimo, relictis ingenii egregii monumentis Mater autem ante maritum mortalitati valedixit, anno aetatis climacterico magno. De Andrea vero et Matthaeo Wesenbeciis, suo loco agemus.

Haec de patre corum sufficiant, congesta et collecta ex Matth. Wesenbecii Papiniano, et aliis miscellaneis.


page 152, image: s184