30 May 2005 Ruediger Niehl
typed text - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check


image: s001

IN NOMINE IUDICIS AC VINDICIS DEI IUSTISSIMI! AHASVERI FRISCHI, MINISTER PECCANS, SIVE TRACTATUS DE PECCATIS MINISTRORUM PRINCIPIS, CONSCIENTIAE IPSORUM EXCUTIENDAE INSERVIENS.
[Gap desc: illustration]

Tu, qui sis, te ipsum interroga, nec conscientiam ac bonam famam neglige.

B. Parens. in Moral.

EDITIO ALIERA, PRIORE CORRECTIOR. IENAE, Typis ac sumptibus IOH. GOLLNERI, ANNÔ MESSIANÔ M DC LXXV


image: s003

AMPLISSIMO ANTECESSORUM IN CELEBERRIMA ELECTORALI-PALATINA ACADEMIA HEIDELBER GENSI, ORDINI VIRIS NOBILISSIMIS, CONSUL TISSIMIS, ET EXCEL LENTISSIMIS, DO MINIS, FAUTO RIBUS AC AMICIS SVIS PLURIMUM HONORANDIS, Salutem et Felicitatem perennem.

QUòd, VIRI EXCELLENTISSIMI, Amplissimo Collegio vestro Libellum hunc sacrare decreverim, cumprimis me movit Vestra insignis erga me meaque studia


image: s004

benivolentia, quam superiore anno reapse contestari voluistis, dum in almâ vestra HEIDELBERGENSI primariae professionis Iuridicae spartâ, tunc temporis vacante, me prae aliis dignum iudicàntes, adstipulante Serenissimo ac Potentissimo Principe Electore, Domino nostro Clementissimo, Collegam vestrum seriis votis exoptare, multisque ad spartam eam splendidissimam capessendam non contemnendis rationibus me impellere, non dedignati fuistis. Quamvis autem ambigua valetudo, ac tristissimibellorum motus aliaeque causae mihi in praesens mutationem dissvadere videbantur, nihilominus tamen singularis vestra erga me adfectio publicam grati animi tesseram optimè promeruit. Accipite igitur, Viri Honoratissimi, hunc Libellum, quem, ut quale quale signum gratitudinis, Vobis offero, serenâ fronte, vultuque benigno, eumque contra invidos Zoilorum morsus patrocinio vestro dignamini. Deum opt. max. calidissimis votis precari non desinam, Halcyonia Pacis ferè agonizanti Patriae nostrae Germaniae largiri, florentisfrmam ACADEMIAM HEIDELBERGENSEM, et in eâ Amplisimum Ordinem Vestrum Iuridicum, pro communi Reip. Christianae salute fovere, sanctissimam Iustitiam contra


image: s005

Machiavellisticarum artes obtegere, Vosque omnes diutissimè incolumes servare ac tueri velit. Dab. Rudelstadii è Museo. d. XIIX. April. Anni M DCC LXXIV.

Amplitud. et Excell. Testr.

indefessus Cultor

AHASV. FRITSCHIUS.


image: s006

PRAEFATIO.

COnclusiones hasce de Peccatis Ministrorum Principis brevi ac simplici sermone conscriptas, inter concatenatas occupationes publicas, horis subsecivis natas esse, Benivolus Lector sciat. Contestamur coram DEO omniscio, eas eodem animo, quô nuperè de Principum Paccatis, à nobis editas Conclusiones, solo scilicet pietatis, veritatis ac iustitiae amore, nos conscripsisse, spe non dubiâ, ex quali quali hoc sibello, si is sincerto, et a pavis adfectibus libero animo legatur, aliquam ex lectione istâ in Christianam Rem publicam redundaturam esse utilitatem. Facile equidem est, (ut nonnemo scribit) Palatiorum mores carpare: et benigna materia est in vitia dicere. Multi etiam sunt, qui peccatis fieri convitium gaudent, nec in suam tamen conscientiam descendunt, latebrasque et receslus explorant, ac vitia emendant. Admittebant equidem, quin et postulabant nonnullae Conclusiones, heic brevissimè saltim tractatae, et ferè primis (quod aiunt) labris attactae, prolixiorem,


image: s007

magisque curatam pertractationem, sed animus noster fuit, omissa candidi Lectoris iudicio permittere, cui non difficile erit, si non mores et exempla depravatis simi huiies, ad panoleqri/an vergentis saeculi, sed aeternam et infallibilem DEI legem, pro nomâ habeat, ea supplere. Si quid forte nimis generaliter dictum deprehendatur, id forte excusabit frequens negotiorum intercapedo, corporisque aegritudo. Iustissimum DEUM humillimis precibus ac votis imploramus, Nos omnes, quibus partem aliquam Reip administrandam commenda vit, Spiritu suosanctissimo regere velit, ut nihil quidquam intendamus, nihil loquamur, faciamus, aut exsequamur, quàm quod ipsius Numini gratum et acceptum, ac Reip. Christianae salutare. Faxit Ille, qui omnia potest, et sine quo nihil sumus, nihil possumus. Dab Rudelstadii, in Aulâ. die XVIII. April. Anni M DCC LXXIV.


image: s008

SUlpitius prisci, nostri Cuiacius aevi
FRITSCHIUS haec scripsit: Urbis et Orbis Honor:
Roma Rudolphopoli submitte, et Gallia cristas;
Ecce parem vestris, qui absquè fuere pari!

fecit

IOH. LUDOV. HARTMANN, SS. Th. D. et Superint. Imperial. Rotenb. ad Tubarim.


[Gap desc: toc]


image: s015

IN NOMINE IEHOVAE!

CONCLUSIO PRIMA. PECCATIS, QUI, CUMPRIMIS SI NON FUERIT SATIS IDONEUS, LARGITIONIBUS, MATRIMONIO, AUT ALIO ILLEGITIMO MODO OFFICIUM SIVE POLITICUM, SIVE ECCLESIASTICUM, CAPTAT. I.

ADeo exspectanda homini vocatio, nec praecipitanda vitae ratio. Legitima vocatione munera publica capessenda. Qui verò, (ut saepissime hodiè fieri solet,) per ambitum, datis scilicet vel promisis pecuniis: aut per matrimonium, cum Aulici vel Ministri cuiusdam filia, sorore, nepte etc. contrahendum, aut contractum, sele ingerunt, et obtrudunt, omninò peccant, eò qnidem gravius, si digniores et magis idonei hoc modo excludantur. Ad officia namque publica accessus honestus non est,


page 2, image: s016

nisi hic fiat per media ordinaria, tale autem medium neque pecunia, neque matrimonium esse potest. Non pecunia; quia honor et dignitas officii propter virtutem debetur, non propter largitiones Quin pecuniae datio non tantum commaculat dignitates munerum, sed et administrationes publicas aut inutiles, aut Reip. perniciosas reddit. Non matrimonium, quia huius causa et finis diversissimus à fine muneris publici, adeoque eius intuitu illud minimè captandum. Vid. D. Ziegl Dicastic. conclus. 8. Saepè ne. que dos, (ait Ising de promot. honor. c. 3. n. 9.) neque forma, sed promotio ad amandum in vitat procos, additque filiabus vim planè Magneticam, sive, ut aiunt Medici, Epispasticam, ad modum nasturtii hortensis, autanemones. Et haec quidem promotio hodie frequens, praesertim in Aulis est, neque improbanda, sr coetera sint paria Cavendum enim, ne forte monopolium fiat, meritis simorum Ministrorum liberis praeclusâ Promotionis spe. Quod iustum est, iuste exsequaris: Es mus nicht allein die intention und Meinung gut seyn, sondern man muss auch gute und verantwortliche Mittel dazu gebrauchen. D. Mengering Scrutin. conscient. cap. 19. q. 2. Add. Dn. Dillherr. b. m. Propheten Schul. pag. 488. ubi scribit: Zu der Compagni der


page 3, image: s017

verborgenen Abgötterey gehören auch die jenige, welche zwart wohl wissen, dass sie von solchen Qualitäten nicht seyn, dass sie einen Kirchen-oder andern Dienst mit Nutz und Chren, versehen könnten, aber doch durch Rennen und Lauffen, durch Schmieren und zuführen, es so weit zubringen vermeinen, dass sie anderen tüchtigen Personen fürgezogen, und zu verrichtungen beruffen werden, denen sie gantz nicht gewachsen sind. Ist denn nicht Gifft und Gabe, Schmir und zufuhr solcher Gesellen ihr GOTT? Denn sie letzen ja ihre höchste Zuversicht darauff.

CONCLUSIO II. PECCAT MINISTER, QUI PRINCIPI SUO INHABILEM ET INID ONEUM, OBFAVOREM, SANG VINEM, VEL AFFINIT ATEM, EXCLUSIS DIGNIORIBUS, AD OFFICIUM VACANS COMMENDAT. I.

PUblicè interest, officiis ac dignitatibus, tàm in militiâ togatâ, quam sagatâ, in Ecclesiâ, Schola, Aulâ, Curiâ, etc. non alios praefici, quam qui rebus gerendis satis idonei; Hoc si negligatur, publica res non potest non damnum pati.


page 4, image: s018

Saepè bonis consiliis obstat, et multorum fundorum calamitas oritur ex munerum erogatione, favoreque cognatorum ac sanguine iunctorum, dum nullo habito respectu eorum, qui de Rep. benè sentiunt, promoventur, et officiis praeficiuntur, qui largitionibus et clientelis coeteris superiores. Besold. de Consil. Polit. c. 2. n. 12. Viri sanè officiis dandi, non officia Viris Virtutum praemia tribui mer entibus convenit, et aliorum honores aliis damnorum occasionem fieri non oportet. Impp. Theodosius, Arcadius, et Valens. C. in l. ult. C. de stat. et imag. rescribunt Contra pessimè se habet in Republicâ, si neglectis veris Virtutibus, ac optimis pietatis et prudentiae testimoniis, tantum respiciatur ad eos, quos favor, sanguis, aut affectus commendatione sua profert, et officiis administrandis dignos caecâ et corruptâ opinione censet. D. Ziegl. Dicastic. concl. 1. §. 23. Atque hinc fit, ut pleraque Reip. officia tàm prodigiosis hominu m portentis, tamque indignis afinis conferantur; Illi interim dum se pascunt, et ornant, officia dedecorant, tenuiores opprimunt potentioribus adulantur, omnesque Reip. partes miserè vexant: Viri verò benè meriti, et qui digni in hanc rem essent, ob sui neglectum mendicantes, fame, squalore, contemptuque sui et pecunià rerum saepè pereuntes in angulo habitant. Ziegl. d. l. De isthac morum huius saeculi,


page 5, image: s019

in conferendis officiis publicis, perversitate graviter etiam conqueritur D. Dietericus, in Comment ad Eccles. Salom conc. 10. ubi inter alia ita ait. Es geschiehet heutiges tages östers, dass gelehrte, verständige, weise, wohlerfahrene, und geübte Leute mit ihrer Weißheit und Geschickligkeit sitzen bleiben, hingegen ungelehrte, unverständige, ungeschickte, unerfahrne, grobe Püffel und Narren, die nichts gelernet, nichts wissen noch verstehen, und also weder zu schmeltzen noch zu saltzen, weder zu sieden noch zu braten dienlich, durch Gnade und Gunst denenselben vorgezogen werden etc.

II. In hoc autem saepissimè hodiè peccare videmus non tantum primarios Principum ministros, sed et horum exemplo, eos, qui vix umbram aulicae gratiae meruerunt, ut amicos, consanguineos, aut adfinitate aliquà iunctos promovere omnibus viribus nitantur, licet optimè sciant, quod rebus gerendis idonei non sint, ac alii longè digniores adsint. Unde non rarò accidit, quod eiusmodi hominum dissoluti mores, ignorantia, impudentia, superbiaavaritia, ambitio et fraudulentae actiones illis imputentur, qui eos Principi commendarunt, aut viam ipsis ad officium sternere laborarunt. Add. D. Ziegl. d. tr. concl. 8. §.


page 6, image: s020

13. ubi ait: Fuit haec perpetua omnium saeculorum labes, quod qui ad fastigium aliquod dignitatis in Republ. adscenderunt, ad propinquos etiam, et cognatos atque affines suos rransferri honores et officia publica velint, exclusis illis, qui potioreiure et maiore merito promoveri ad ea deberent. Non nunc Iosephum imitantur Aulici nostri, qui fratres suos haut satraparum voluit esse loco, aemuli sunt magis matris filiorum Zebedei. Besold. de Consil. Pol. c. 14. n. 28. Add. Zevecot. ad Florum lib. 3. c. 7. Schupp. in Orat. de Opinione. Aliter sentit prudentissimus Aegypti Pro Rex, Iqui cum potuisset fratres suos Regi suo commendare, eos intra status sui humilioris limites manere maluit. (Genes 47.) ad quem locum Lutherus, in Commentar. ita scribit. Ioseph hat seinen Brüdern männlich und treulich gerathen, dass sie in ihrem Beruff bleiben, und in dem Ambt, darinnen sie bisshero gewesen, dass sie in einem frembden Lande nur nicht nach grosser Ehre und Herrligkeit stehen, sondern mit ihrem Stande und Ambte wollen zufrieden seyn, und dass sie ihnen nicht in Sinn nehmen, dass umb der grossen hohen Ehre Willen, darinnen sie ihren Bruder sitzen sehen, sie eben auch müsten nach gleicher Ehre und Herrligkeit trachten. Und


page 7, image: s021

dasselbe wird ietzt beides nicht gehalten, und man siehet itziger Zeit solcher Exempel nicht. Denn itzt sihestu unter den hohen Dienern ihrer viel, wenn sie etwann zu hohen Aemtern kommen sind, daß sie sich alsdann bald unterstehen ihre Verwandten und Nechsten Freunde auch hoch zu haben, und reich zumachen. Add Saavedr. in Ideâ boni Princip. Symbol 50. Tract. nostr. de Gratiâ Princip. erga Ministrum. c. 3.

III. Quamvis autem literae commendatitiae ad favorem alicuius scriptae scribentem non obligare dicantur. Bald. in l. si literas C. mandat. Köppen. decis. 36. n. 10. Secus tamen est, cum fraus vel dolus accesserit. Fraudulenti enim consilli et commendationis est obligatio. l. consilii, ibique Iac. Godofred. et Dd. omnes. de R. I. Dolus autem esse censetur, si quis hominem ut rebus gerendis idomeum commendat, ac laudat, quem tamen imperitum et inhabilem esse scit, aut scire debet. Quemadmodum enim, teste Gregorio Sayro in Clave reg. lib. 12. c. 13. n. 1. is peccat, qui officium, quod ignorat, publicum sibi exercendum arrogat, propterea, quod indè publicae rei damnum nasci possit, ita et eum, qui talem hominem ad officium gerendum commendat, ob temeritatem suae commendationis peccare, recte


page 8, image: s022

dicitur. Nulla resl (ait Conzen. in suo Daniele. c. 61. §. 1.) gra viore commendantium culpâ, maiore Principis damno peragitur, et ferè eorum, qui auctores honorum illis sunt, rubore aut etiam detrimento, si indigni promoveantur. Idem d. Tract. pag. 88. scribit: Neminem facile ommendaveris. Horat:

Si quem commendes etiam atque etiam aspice, ne mox
Incutiant aliena tibi peccata pudorem.

Addendum, quod ille nescivit: ne tibi et illi adfer ant damnationem, etiam atque eiam aspice. Qui apud Romanos ad munera publica certos homines nominabant, illi ob favorem utilitatis publicae tamquam sponsores in periculo et obligatione erant, si postea inepti et damnhosi reperirentur. l. 2. §. 1. ad municip. l. ult. C. qui aetat. se excus. l. 1. et 2. C. de peric. nominat. l. ult. C. quo quisque ord. conven. Iis similis erat, qui substitutum in officio ordinat, pro quo fide iubere censetur. l. 1. in fin. C. de Praepos. agent. in reb. Hering. de fidei. c. 18. n. 36. Dav. Mevius ad Ius Lubec. lib. 3. tit. 10. art. unic. n. 13. Sanè, in datione literarum recommendatitiarum cautione opus est, ne affectui, sanguini, amicitiae, precibus aut pretio id tribuatur, quod veritati, iustitiae, ac saluti publicae debetur: Is qui alium scopum in commendatione sibi propositum habet, peccat et damni intempestiva aut temeraria commendatione sua dati sese obnoxium reddit. Vid. Tr. nostr. de liter. Commendat. et earum abusu. Subicimus verba D. Arnoldi


page 9, image: s023

Mengering. Scrutin. conscient. c. 8. q. 94, ubi ait: Obrigkeiten fragen sich; Ob sie ihre Kinder, Verwandten, Schwäger, Freunde befördert, nicht dem gemeinen Nutz zum besten, und dass sie tüchtig und geschickt darzu wären, sondern nur aus fleischlichen affecten, Eigengesuch, Geniss, und eiteler Ehre, dass sie ihr Geschlecht und Freundschafft mögen wohl anbringen. In diesem Paß versahe es der fromme Samuel 1. Sam. 8. v. 1. 2. in dem er seine Söhne zu Richtern in Israel machte, da doch andere geschicktere und frömmere hätten können gebraucht werden. Imprudenter egit Samuel, quod in tanta re, inconsulto Domino, carnali suo affectui, in promovendis suis liberis nimium indulsit, ait Luc. Osiand. in d. locum.

CONCLUSIO III. PECCAT MINISTER, QUI ALIAM, QUAM DEI GLORIAM, PRINCIPIS SUI AC REIP. SALUTEM, MINISTERII SUI SCOPUM SIBI PROPOSITUM HABET. I.

UT Gubernator cursum secundum, Medicus aegri salutem, Imperator victoriam; sic Minister publicus Dei gloriam. Principisque sui, ac


page 10, image: s024

Rei publicae utilitatem sibi proponit, et in eam rem toto animo ac studio incumbit. Hunc scopum bonus Princeps imperando, fidelis Minister consulendo, vel exsequendo, et pius subditus oboediendo, intendit. Felix illa Res publica, in qua Princeps, Ministri, ac subditi faciunt, quod ipsorum est officii; qua illud saluberrimum Poetae debitè servatur:

Tu civem patremque geras, tu consule cunctis,
Nec Tibi, nec tua te moveant, sed publica vota.

II. Peccat autem Minister omnis, qui privatam Principis utilitatem quaerit, publicam verò prorsus negligit. Commodum namque publicum non tam Principis intelligi debet, quam Rei publicae. Et Princeps etiam ipse privatam negligere debet utilitatem, si cum publicâ pugnet. Hippolitus à Collibus in suo Consiliario Peccat et ille, qui suis commodis, suaeque gloriae studet, Dei autem gloriam tuendam vel promovendam in consiliis et actionibus suis minime respicit. Qui in Politico Regimine (ait ad mortem damnatus Hiberniae Pro-Rex, Comes Straffortus) ad commune bonum, tamquam ad scopum summum actiones suas dirigit, iusti viri titulum meretur: Qui vero e contrario machinationibus suis proprio commodo inhiat, aut alium finem perversum et illicitum sibi proponit, haut immerito delinquens aut


page 11, image: s025

peccator appellandus, nec poenae dilatio veniae, aut condonationis privilegium indulget.

III. Memoratu dignum est, quod de nominatissimo Regni Galliae Ministro, Cardinali de Richelieu, Vittorio Siri, tom. 2. Histor. lib. 4. pag. 1468. scribit:

Hic scilicet Minister Regius in mortis lectulo cum iam accepturus viaticum ad tremendum Iudicem sub Sacramentalibus speciebus latentem, os et animum convertens sic dicebat: Eccò là il mio Giudice, che ben tosto dourà sententiarmi; lo prego con tutto il cuore, di condemnarmi,se altri oggetti nell' uso del suo ministerio varagono per la mia mente, che 'l bene dela Religione, è dello Stato. id est: Hic est meus Iudex, qui cito iudicaturies est me, illum ex toto corde oro, ut me condemnet, si in usu et administratione mei ministerii aliud babuerim, aut cogitarim, aut intenderim, quam bonum Religionis et Status. Quam obtestati onem Richelianam se cum horrore animi referre, ait D. Wilh. Ignat. Scütz. Reflex. Polit. c. 2. §. 25. Nec sine causa; quis enim homo tam sincerus et perfectus in omnibus ac singulis actionibus suis, ut ne in minimo quidem peccare, coram tribunali DEI, severissimi Iudicis, se gloriari, poenam aeternae damnationis conscientiae securissimus rogare possit? In multis sanè labimur omnes. Et habet cor hominis multas latebras, quae impervestigabiles


page 12, image: s026

sunt. Sane testimonium bonae conscientiae cuivis homini cordi et curae esse debet, cavendum tamen maximè, ne decipiatur. Quin tutius est, cum Psalte Regio orare: Proba me Deus, et scito cor meum, proba me et cognesce semitas et vide si via iniquitatis in me est, et deduc me in via aeterna. (Psal. 139. v. ult) Quae ucrba sic explicat Osiander Paraphrastes: Explora cor meum, cogitationes et actiones meas, non rigore iudicii tui in me animadvertas, sed ut, quod pravum in me est, tuo Spiritu corrigas.

CONCLUSIO IV. PECCAT MINISTER, QUI OFFICIUM PUBLICUM PROPRIAE, NON COMMUNIS AC PUBLICAE UTILITATIS GRATIA, QUAERIT, I.

FInis debitus dignitatum et officiorum non sunt ipsae dignitates et officia, sed is, propter quem dignitates et officia instituta sunt. Quem finem qui non intendit, dum dignitates et officia petit, ille deficit in actione morali ratione finis, et hinc actionem suam malam reddit. Non enim tam respondet eius intentio intentioni primaevae, et quà officium primitus institurum est. D. Ziegl. Dicastic. conclus. 5. §. 4.

II. Primus autem et proximus dignitatum, ac officiorum publicorum finis est Utilit as sive salus publica, Principis scilicet ac


page 13, image: s027

populi, (vid. Robert. Anderson. de Obligat. conscient praelect. 10. §. 10. per quam Gloriae 'Dei velut finis ultimus, quem omnes hominum actiones ultimato dirigendae, promoveatur. Hunc finem, qui in susceptione officii non attendit, sed ut suis praecipuè commodis ac fortunae inserviat, contra DEUM et Remp. peccat.

III. Id modò cura, (ita Besoldus, in Consil. Polit. c. 3. n. 13. et 14. ex Antonini vita, lib. 1. Candidatum officii publici hortatur) ne quid pro tuo commodo amplectaris, quod possit aliquando te compellere ad fallendam fidem, pcrdendam verecundiam, odium alicuius, suspiciones, imprecandum, simulandum, adpetendumque aliquid, quod parietes et velamenta desideret. Nemo bonum virum ad Magistratum, nisi commune bonorum omnium studium deferre debet. Principi non nisi ex publico amore adhaerere debemus: Sic tueri debet Minister civium utilitatem, ut quidquid agit, ad Remp. referat, commodi propril oblitus. Respectus enim rerum privatarum (das privat interesse) semper offecit, officietque publicis Consiliis. Besold. d. Tr. c. 14. §. 26. Aulici verò, aliter qui saciunt, perversi iudicii, sensusque planè reprobi exsistunt. Catonena maiorem imitentur, munus Reip. quaerentes, qui (teste Plutarcbo in Vitâ illius) cum neque gloriae causâ vel avaritiae, neque casu et fortuito eslet ad Rem publicam capessendam


page 14, image: s028

delatus, sed eam actionem, ut munus boni viri proprium elegisset, acriorem Reip. curam sibi quam api favo ducebat intendendam. D. Peller. in Politico sceler. c. 15 Verum equidem est, quod scribit Cauriana discors. supre. il. 5. lib. Tacit. Annal. pag. 639.) L' Utile ha appresso ogn' huomo tanr aforza, rispetto all' insatiabil sete delle ricchezze, che negl' animi degl' huomini si truova, che chi vulo l' intentione di qualche persona sapere d' interno a qualche fatto, ch' egli o dica, o faccia, fa di bisogno, che quelli conosca, e vegga se da quella, epli ne puo qualche utile et emolumento trarre: Percioche movendosi natur almente quasi tutti l' huomini dall' utile piu che da qualumque altro sini si voglia. etc. Utile tamen ac Interesse privatum apud bonum civem et Ministrum Reip. minimè publica utliitate praevalere debet.

CONCLUSIO V. PECCAT MINISTER, QUI PER SOCORDIAM OFFICIO SUO DEBITO MODO NON DEFUNGTIUR. I.

QUod S. Apostolus (Rom. 12. v. 7.) Ecclesiae Ministria inculcat, id eum omnibus Officialibus Politicis simul iniunxisse dicendum. Si quis ministerium gerat, (ait is sit occupatus in ministr ando i. e. (ut explicat Osiander) si functioni graviter incumbat, qui praeest, is praesit


page 15, image: s029

in sollicitudine. Quae verba Lutherus ita vertit: Hat iemand ein Ambt, so warte er des Ambts. Regieret iem and, so sey er sorgfältig. Vult scilicet Apostolus, ut quisque suum, non alienum officiu faciat: nec alienum sibi exsequendum sumat. Osiand. in d. l. Quae praecepit tibi Dominus, (inquit Ecclesiasticus c. 3. v. 21.) illa cogita semper; dessen nim~ dich stets an, ut habet Lutheri versio. Non aetas, non valetudo, non oracula et colloquia caelestia Danielem, optimum Ministrum Regium, Virumque sanctum, â laboriosis functionibus avertebant. Conzen. in Daniele c. 32. §. diligenter.

II. Non potest igitur non graviter peccare Minister, qui negligens in officio, illudque per somnolentiam, segnitiem, aut socordiam debitè non exsequitur. Peccat is contra Deum, in foro conscientiae, dum fidem iuramenti, sub qua sese obstrinxit, pro viribus mandato officio defungi, nach besten Verstande und Vermögen sein Ambt treulich zuverrichten, (ut vulgata sonat iuramenti clausula) non servat. Peccat eontra Principem in foro soli, dum negligentiâ suâ communem illius aut Reip. utilitatem vel non promovet, vel speratam impedit. Maledictus (ait Propheta) qui facit negotium Domini negligenter. Minister ignavus, suique muneris negligens, cum paccato falarium constitutum accipit, Er nimmet


page 16, image: s030

seine Besoldung, und isset sein Berod mit Sünden. Et pro modo et qualitate negligentiae malitiosae vel culposae talis minister vel officio privari vel alia poenâ arbitrariâ puniri potest. Coeterum de negligentia iudicis vid. D. Ziegl. Dicastic. Concl. 25. §. 10. ubi ait: nèg ligentiam in omnibus promiscuè Officialibus poenam mereri.

CONCLUSIO VI. PECCAT MINISTER, QUI CUM NEGLECTU DEMANDATI MUNERIS, NEGOTIIS SUIS PRIVATIS, AUT RECREATIONIBUS QUIBUSCUNQUE VACAT. I

HAut postrema pars est obligationis, qua Minister publicum officium suscipiens Principiac Reip. tenetur summa cum industria, rebus gerendis vacare, nullumque tempus occupationibus et administrationibus neceslariis suffurari. Minister non suus est, sed Principis sui et negotiorum.

II. Sunt tamen Ministri, qui studiorum privatorum amoenitate capti, malunt in museo latere, quam mandato munere defungi. Alii nimis ad rem intenti domesticis negotiis sese implicantes, frequentiores in campo, quam in templo, in area, quam in Curia esse solent; Alii aliis rebus non necessariis sese immiscentes frigidi, tardi et negligentes sunt in expeditionibus.


page 17, image: s031

Minus rectè, Tempus destinatum commodissimè rei gerendi, minime auferendum, et alienae vel domesticae rei mancipandum. Species furti est, tempus negotiis Reip. debitum rei privatae elocare. Nec otiosa studia officio publico anteponenda. Minime igitur Minister per privatas occupationes patiatur sese abstrahi ab administratione muneris sui, pa/rerg/a non fiant e(/rga. Si quid temporis rebus peractis superest, id licite suis negotiis suisque commodis promovendis aut recreationi corporis et mentis, impendere potest, modo id sine publicae rei fiat dipendio. E convenevole cosa (ait Cauriana. Discors. in Tacit. lib. 4. Annal. p. 569. che ogn' huomo doppo l' havere tra vagliato nei negotii, o per sesteslo, ò pel publico, si goda ritirato; suoi spassi, et i suoi piaceri per ristauro dell' animo, et del corpo: intendendo pero di quei piaceri, i quali per quanto comporta la fragilita humana savano senza offesa di Dio. Notabiliter scibit Audin, dans les Maximes politiques et mor ales. part. 2. chap. 10. Nos plaisirs ne nous doivent pas estre si cures qu' als ruinent nos affaires. Et quoyqu'en certaines saisons, ils semblent licites et honorables; ils diviennent criminals', s' ils nous surprennent dans un temps destinè à des occupations plus serieuses: C' est pourquoy tous ceux, qui sont en charge, doivent disontinuer leur passe temps, lors qu' ils se voyent obligez de satisf aire le Public.


page 18, image: s032

Omne autem damnum. quod à Ministro in alia re occupato per neglectum officii, eius culpâ, Reip. infertur, ei imputatur, quippe qui officio commisso rectè vacans id vel praecavere potuisset, vel saltim debuisset.

CONCLUSIO VII. PECCAT MINISTER, QUI, UBI SPECIALI PRINCIPIS MANDATO OPUS EST, PROPRIA AUCTORITATE QUID PERAGENDUM SUSCIPIT.

I.

SUnt quaedam Rei publicae negotia suâ natura tàm ardua, gravia, et periculosa, ut sine longâ deliberatione, ac speciali Principis ipsius mandato gerenda numquam suscipi debeant. Inter ea sunt, privilegiorum vel novorum concessio vel veterum abolitio: Cultus Religionis immutatio: novarum legum sanctio: armorum sumptio, etc. Haec atque alia similia negotia, si Minister, sive bonâ sive malâ intentione, forte quod prudentiam atque dexteritatem suam maioris faciat, quam Principis sui, absque praescitu, consensu et consilio eius gerenda suscipiat, non potest non ob temeritatem suam gravem culpam contrahere, poenamque indeprecabilem incurrere. Si enim Ministro nec mandati principalis fines temere excedere licet, multo minus sine mandato rem arduam,


page 19, image: s033

cuius planè est dubius eventus, ex qua vel personae Principis, vel Reip. damnum emergere posset, suscipere licebit. Notabile est illud Mahometis, supremi trium Imperatorum Ottomannorum Ministri, quem nonnulli Minitrissimum hodiè appellant, dictum, quod saepius in ore habebat: Se numquam, etiam de re minimâ, quamvis sibi id licere scivisset, inscio Principe statuere voluisse. Hippol. à Collib. in Paelatino suo. pag. 780. edit. nov. Sanè apud Romanos in rerum publicarum administratione impune ei non fuit, qui contra mandatum Imperatoris (idem est, si absque necessario mandato fiat) quamquam egregiè et feliciter rem gesserat, quod Manlius Torquatus domestico exemplo docuit. Vid. Liv. lib. 8. Histor. Rom. qui ibidem subdit: Triste quidem exemplum, sed in posterum salubre iuventuti.

II. Peius illi Ministri faciunt, qui auctoritatem mandati Principis, quam non habent, obiciunt, eâque facta sua temeraria, impia, aut iniusta defendere satagungt. Es sind nicht alles Fürstliche Befehliche (verba sunt D. Mengeringii, Scrutin. Conse. cap. 17. q. 104) die der Fürsten und Herren Titul tragen, denn manche Hochsprecher können leichtlicher sagen und auch erwann schreiben: Ihr gnädigster Herr habe es befohlen etc. Ist aber Sünde


page 20, image: s034

wieder das 8. Gebot neben andern concurrentien, die andere Gebot betresfen. Und sollen grosser Herren Räthe und Beambte ihr Gewissen prüffen, ob sie etwas im Nahmen, und unter dem Schein, als wenn es ihrer Gnädigsten Herren Befehlich, bewust, und willen etc. gethan, geschrieben, und gesiegelt, darumb sie doch keine Wissenschafft haben?

CONCLUSIO VIII. PECCAT MINISTER, QUI polopra/gmwn EST, ET OFFICII SUI LIMITES EXCE DIT.

I.

DEforme ac turbulentum vitium est polupragmos1u/nh, quod in quocumque hominum ordine magna inferre solet damna, maxima autem in Ecclesia et Republ. Nascitur illud vel ex inquietudine naturae, vel ex stulta aemulatione, vel ex ferventi et immodica ambitione. polupragmos1u/nh ruens in vocationem alienam, usurpans. quae sunt officii alieni, non tantum infelix est, et Reip. perniciosa, sed punitur etiam divinitus in ipsis auctoribus. Vid. tract. nostr. de gratia princip. erga Ministr. cap. 12.

II. Optime igitur monet Ecclesiasticus (cap 10. in fin.) ne quis se immisceat negotiis


page 21, image: s035

alienis, daß man sich in frembde Händel nicht mischen solle. Ad quem textum D. Osiander notat: Was dich nicht brennet, das lesche nicht. Rationem alibi Ecclesiasticus praegnantissimam subicit, (capite scil. 3. v. 22.) ubi ait: In supervacuis rebus (quae sc. ad te non attinent) noli scrut ari multipliciter. Quae mandata sunt tibi, cogita sanctè; plurima enim super sensum hominum ostensa sunt tibi. Multos enim supplantavit praesumptio eorum, et in vanitate detinuit sensus illorum. Lutherus ita vertit: Was dir GOtt befohlen hat, des nimm dich stets an, denn es frommet dir nichts, daß du gaffest nach dem, das dir nicht befohlen ist. Und was deines Ambts nicht ist, da laß deinen Fürwitz: denn dir ist vor mehr befohlen, weder du kanst ausrichten. Nemo est omnium hominum (inquit Osiander in not.) in his terris, qui affirmare ausit, se vocationis suae per omnia semper satisfacere. Itaque polupragmos1u/nh fugienda est: ne videlicet aliena curemus, nostra negligamus. Qui vel de viribus suis praesumunt, vel admodum sapientes se esse confidunt, turpiter confunduntur, et ab illa sua confidentia evertuntur. Est enim specics Idololatriae Confidentia in sua sapientia. Ideoque Paulus monet, ne simus apud nosmetipsos sapientes. (Rom. 12.) polupragmos1u/nh


page 22, image: s036

(ait Besoluds de Consil. polit. c. 11. n. 37.) numquam diligens est in sibi commissa functione. Ergò; cada uno se contenga en el cerco de su estado, si quiere ser de valor alcuno, ait A. Perez Hispanus, in aphorism. n. 284.

III. Peccat igitur Minister, qui viribus suis nimium confidens officii sui limites egreditur, et rebus ad se minime pertinentibus sese immiscet, sive bene sive male res exitum habuerit. Culpa est (inquit Iureconsultus Romanus in l. culpa. de R. J.) immiscere se rei ad se non pertinenti.

polopra/gmones2 plerumque attrahunt sibi calamitates et exitium lege et ordnine iustitiae divinae. Peucer. in lect. Chron. ad annum 1570.

Munia progenitrix odii in contraria vertit,
Poenisque involvit se polupragmos1o/nh.

Exemplum praebet Iohannes Funccius, Chronologus, qui Regiomonti in Borussiâ, eò quòd se alienis negotiis periculosè immilcuisset, decollatus, et sub ultimae plagae exspectatione dixit:

Disce meô exemplo mandato munere fungi,
Et fuge ceu pestem th\n polupragmos1u/nhn.

Transfer extrinsecus, et intrò converte curiositate, si quidem delectaris malorum tractandâ historiâ, domi tibi copiosa est materia.

Quantum ad Aliyona aquae est, folia aut quot germinat ilex.


page 23, image: s037

Tantam multitudinem invenies peccatorum in vitâ et perturbationum in animo, et delictorum in officio. Plutarch. in libello de Curiositate, quem refert Peller. in scelerat. Polit. 67.

CONCLUSIO IX. PECCAT MINISTER, QUI PLURA OFFICIA CAPTAT, QUAM QUIBUS RECTE ADMINISTRANDIS PAREST.

I.

REperiuntur Ministri, qui vel ex ambitione, vel ex nimio pecunias corradendi studio, desto stärckere Besoldung zuerlangen, vel ex invidiâ, humeris susi plus oneris et laboris imponunt, quam ipsorum vires patiuntur, dum non una atque altera administratione, licet satis laboriosa, contenti cum aliorum exclusione muneribus simul pluribus praeesse cupiunt. Idem autem publicè perniciosum esse, negare nemo poterit. Vulgò namque dicitur: quòd pluribus intentus minor sit ad singula sensus: Et nusquam esse, qui ubique est. Cavendum autem, ne(ut loquitur Imperator in l. ult. pr. Cod. de Adsessor.) Cùm quis ad utrumque festinat officium, neutrum benè peragat: et turpissimum esse ait Gregorius in can.t 1. dist. 89. Si singula rerum ministeria personis totidem non fuerint distributa.


page 24, image: s038

II. Ob hanc rationem de Romano iure nemo plus quam unius ordinis, militiae, vel cinguli nomen affectare potest: qui secus facit, poena 10. librarum auri mulctandus: nec quidquam ex eo fructus consequitur. l. 5. et l. ult. C. qui milit. poss. lib. 12. Eodem iure prohibetur quis Advocati et Adsessoris munere simul fungi d. l. ult. C. ibique Brunneman. de Adsess. item ne quis duobus Magistratibus eodem tempore adsideat, d. l. §. 2. Optime Tiberius Imp. (Tacit. lib. 1. Annal.) Plures facilius munia Reip. sociatis latis laboribus exsecuturos esse, ait. Percioche, (ait Caurian. in comment. d. loco,) l' ambitione, e lasete di havere, che naturalmente ne gl' huomini si truova, non si toglie via, con l' haver cio che si desidera, anyi con l' ottenere si fa maggiore. Equell' istesso per non haver à temere die persona, procura molte volte di terre la vita, â chi quello, che egli desideratiene.

III. Malè igitur agit Minister, qui duo, tria vel plura vel ambitione ductus, vel ut pinguius salarium capiat, officia ad se rapit, quibus tamen gerendis idoneus esse non potest. Nec minus male agit Princeps, qui ut nonnumquam fit, Ministro suo laboris patientissimo, velut gladio quodam Delphico uti vult, eumque negotiorum multiplicium iustitiae, militiae, oeconomiae etc.


page 25, image: s039

multitudine fere opprimit, cum tamen is omnibus istis rebus administrandis minime par sit. Vid. Tract. nost. de Resignat. Official. Cap. 4. n. 6. Inter omnes convenit (ait Seneca, de brevit. vitae. cap. 6.) nullam rem bene exerceri posse ab homine occupato: quando animus districtus nihil altius recipit, sed omnia velut inculcata respuit.

CONCLUSIO X. PCCCAT MINISTER QUI VARIARUM NOVITATUM, QUIBUS REIP. TRANQUILLITAS TURBATUR, EIUSQUE SALUS IN DISCRIMEN CONIICITUR, TEMERARIUS AUCTOR ET INVENTOR EST.

I.

VUlgò mutatio quaevis periculcsa dicitur, cumprimis in publicis rebus. Novitas eius, ait Ant. de Putrio. in in cap. non debet, de consangu. et affin. quod admodum diu obtinuit et aequum iustumque visum est, periculosa censetur. Unde novitates, anquam suspectae, et odiosae, utpote quae discordias pariunt, turbasque in Republ. excitant, vitandae, nec nisi urgentissima Necessitas, aut evidentissima Utilitas communis earum inductionem suadeat, inducendae. Es ist gewiß (scribit Theodorus Reinking. in Polit. Biblic. Lib. 2. axiom. 119.) und hat es die Erfahrung


page 26, image: s040

von Abeginn gegeben, daß alle Mutationes, und sonderbare Enderungen, so wieder alles Herkommen, Sitten und Gewohnheit in dem gemeinen geist- und weltlichen Wesen, von Regenten vorgenommen worden, gleich bey denen Ständenu nd Unterthanen eine diffidentz und Mißtrauen erwecket, daraus gleichfam als aus einer schädlichen Quelle, Auffstand, Krieg, und grosse Gefahr sich leichtlich entspinuet.

II. Sunt ingenia quorundam Ministrorum nimis subtilia et ignea, quae cum in adsiduo motu versentur, novandis quam gerendis rebus aptiora, Curitus. lib. 4. histor. Ea novitatibus semper student, quae plerumque exitus non solum minime exoptatos, sed exitiales habere solent.

III. Animadvertendum autem est, non quamvis mutationem, publice utilem a salutarem, odioso novitatis titulo, der Veränderung, mactandam esset. Es geschiehet in gemein, daß alles, ob es gleich löblich, nützlich, und erbaulich, Neuerung bey der Welt heisset, wenn es nur ein wenig dem alten Herkommen, und der Gewohnheit in geist- oder weltlichen Sachen zuwieder laufft, ut diximus


page 27, image: s041

in Resolutione propositionum von dem Ambte Christlicher Regenten, und derer Diener bey Erbauung des Chirstenthums quaest. 53. Sic Communitas quaedam pagi nuperrimè rogabat, Gnädige Herrschafft möchte sie doch mit der Neueruug verschonen, daß sie von dem Pfarr vor der Beichte ausdem Catechismo nicht examiniret würden. In Kirchen-Sachen (scribit Auctor, quem cit. loco lauda vimus) ist vielmehr gewisse, und zwart gar allein Neuerung, was ohne, und wieder die Gebot GOttes Menschen haben eingeführet, welche Neuerungen aus dem Mittel zu raumen, und hergegen alles, was nur müglich, nach dem Muster des Herrn Christi, und seiner Apostel-Kirchen, anzustellen. Optimè D. Reinking suprà allegato loco scribit: Dieses muß nicht dahin ausgedeutet und verstanden werden, als wenn gantz keine Enderung und Verbesserung im Geistund Weltlichen Statu, GOttes geoffenbarten Wort und Willen nach vorzunehmen, öffenrlich eingeschlichene Irrthüme nicht abzuthun, noch schädlicheder gesunden Vernunfft und


page 28, image: s042

natürlichen Billigkeit zuweder lauffende böse Sitten und Gewohnheiten, gar nicht zu ändern, sondern daß es nicht temerè, unvorsichtig, GOttes Wort zuwieder, ohne Noth, Recht, und Nutzen des gemeinen Besten, geschehe.

CONCLUSIO XI. PECCAT MINISTER, CUI POTIOR GRATIA ET FAVOR PRINCIPIS, QUAM SALUS POPULI.

I.

SAlus populi suprema Lex esse dicitur, bono Principi sanctè semper servanda: salus itidem populi suprema ac potissima Ministri consiliorum et actionum regula esse debet. Qui verò, (ut saepè fit) maiorem gratiae aulicae quàm salutis publicae rationem habent, ii contra officium probi ac fidelis Ministri peccant. Magis enim se ipsos quam Principem et Rem publicam amant. Eis propterea gratia et favor Principis potior ac eligibilior, quam salus Reip. Hanc perire aut in discrimen quodvis incidere facile sustinere possunt, modò eis salva maneat gratia Aulae et ex eâ fluens privata utilitas. Idolum Gratiae Principis colentes, non audiunt lamenta et


page 29, image: s043

gemitus subditorum, iniuriâ oppressorum; non moventur lacrimis viduarum, orphanorum, aliarumque miserabilium personarum. Obstruunt aures, occludunt oculos, ne videant malum in civitate. Mercenarii sunt, sibi potius, quam publicae rei servientes.

II. In eorum numero sunt et illi Ministri, qui ut Principi placeant, antiqua subditorum iura ac privilegia sub variis praetextibus, citra ullam Reip. necessitatem, evidentemque utilitatem violare, labefactare, restringere, aut penitus tollere, quovis modo laborant. Et sanè nec gratiores hodiè in multorum Principum Aulis, nec populo pestilentiores. Hisce pro oraculo est illud Machiavellisticum: Populum esse propter Principem. Sed magis conscientiosè Cauriana noster, discors. in Annal. Tacit. lib. 4. pag. 501. scribit. Il Principe debbe ridursi alla mente ad ogn' hora come egli è cosi strettamente, et à tutti insieme, et à ciasuno in partiscolare de i sudditi suoi congiunto, ch' d' essi il bene, et il male è suo proprio, come'l suo loro. Onde con Horatio sipuò dire; Tene magis populus, an populum tu salvum esse velis. Eandem mentem et Principis Minister habere debet.


page 30, image: s044

CONCLUSIO XII. PECCAT MINISTER, QUI MAGIS PRINCIPEM QUAM DEUM TIMET, MAGISQUE PRINCIPI, QUAM DEO PLACERE STUDET.

I.

INter cetera, quibus Minister, cuiuscumque sit sortis ac conditionis, munitus esse debet, principem facile locum obtinet vera Pietas. Prima ubique cura sit, placere DEO. Pietas enim ad omnia utilis. Nec quidquam ei deerit, qui Deum timet. Pietatis autem sincerae officium inter alia est, plus Deum timere, quam Principem, magisque studere DEO placere quam Principi. Illustre pietatis sanctissimae exemplar Iosephus in aulâ Pharaonis; et Daniel, in aulâ Regum Nabuchodonosoris et Darii, omnibus Ministris esse possunt: Felices, qui saepius-id meditantur, feliciores, qui serio studio per totum ministerii tempus id sequuntur!

II. Qui verò Minister magis Principem timet, quam Deum, illiusque gratiam maioris aestimat, quam Dei, is omninò graviter peccat, sic caducam creaturam aeterno Creatori anteponendo, ac vitam, fortunam, animamque suam summo perditionis periculo exponit. Nec melior ille,


page 31, image: s045

qui pietatem quidem prae se fert, nec tamen in administratione officii eam adhibet. Besold. de consil. pol. c. 9 §. 60. Piedad de ministros en palabras, y non en las obr as del officio, non se quenta entre virdudes. Enganno lallamaria yo, ait Pereyius in Aphor. n. 69. Praeterea Minister iram Principis. magis quam Dei timens, non potest non in perpetuo servili timore vivere, quod sanè miserrimum. Contra qui Deum piè timet, nihil timere potest, fumum, umbram, foliorum defluxus, mundana omnia aestimans. Deum igitur, ô Homo, time, ille dominus est, ama DEUM, charitas foras mittet timorem. Servi DEO in timore ac tremore, cetera non timebis, non. magis, quam spumas Indici maris. Nemo Deum timens, hominem forinidat, non timet, ubi non est timor, si timet, quod Deus iussit timere. Conyen. in Daniele suo. pag. 117. Cogitet Minister Principi suo, non autem Deo suo fidelis, quod aliquando quidam ex Angliae proceribus dixit: Si Deo meo tanta animi contentione oboedientiam debitam praestare studuissem, quanto quidem studio Regis mei honorem tutatus sum, stabilis mansissem, et non cecidissem.

III. Cogitet etiam Minister, quam fragile, fluxum et caducum bonum sit Gratia, et favor Principis. Ec favor de los Principes (ait Perey. Aphor. de Cas cartas. n. 49.) suelno: fresco


page 32, image: s046

del estio: Sossiego de la mar: El Est ado de la Luna. Et n. 42. ait: La Gratia de los Principes engannosa, caduca, mortal, sombra de la Mverte: la misnca Mverte. Gratia autem Dei praestantissimum homini bonum, securitate plenum, laetitiis adflues, non fallax, sed purum et constans. Vid. Tract. nostr. de Gratia Princip. erga Ministrum. cap. penult. et ult.

CONCLUSIO XIII. PECCAT MINISTER, QUI IN ACTIONIBUS SUIS NON DEI AC PRIN CIPISSUI, SED PROPRIUM HONOrEM. ET GLORIAM SECTATUR.

I.

MInister quanto demissiore cultu adorari se à subditis videt, tantò magis honores tales sibi nocituros repellere debet, non magis alios, quam se Principis Ministrum esse, cogitando. Qui vero in omnibus (ut nonnumquam fieri solet) proprium honorem fectatur, is contra Deum ac Principem suum peccat. Contra Deum, quod homo gloriam rei bene ac feliciter gestae sibi ipsi, non Deo, cui soli debetur, adscribat, cum Babyloniae Rege exclamando: Das ist die grosse Babel, die ich erbauet habe, zu Ehren meiner Herrligkeit. Tales sunt


page 33, image: s047

improbi honoris divini fures. Notabilia de hoc kenodoci/as2 crimine sunt Lutheri verba. (Tom. 1. Iehnens. pag. 232.) Das andere Werck des andern Gebots ist, sich hüten, flieheu und meiden alle zeitliche Ehre und Lob, und ja nicht suchen seinen Nahmen, Gerücht, und groß Geschrey, daß iederman von ihme singe und sage, welches gar eine fährliche und doch die allergemeinste Sünde ist, und leider wenig geachtet. Es haben alle heilige Väter über daß Laster geklagt, und einträchtiglich beschlossen, daß es das allerletzte Laster sey zu überwinden. S. Augustinus spricht, alle andere laster geschehen in bösen Wercken, ohn allein die Ehre, und eigen Wohlgefallen geschiehet in und von den guten Wercken. Darum wann der Mensch nicht mehr zu thun hätte, denn dieses Werck, hätte er dennoch sein Lebenlang überheupt zu schaffen, mit diesem Laster zu sechten, das so gemein, so listig, so behend und themisch ist auszutreiben. Nun lassen wir diese gute Werck alle stehen, und üben uns in vielen andern geringen guten Wercken, ia eben durch andere gute Wercke dieses


page 34, image: s048

umbstossen, und gantz vergessen, also wird dann der heilige Nahme Gottes durch unsern verfluchten Nahmen, eigen Wohlgefallen und Ehre-suchen unnütz angenommen, und verunehret, der allein solte geehrt werden, welche Sünde schwerer ist vor GOtt denn Todtschlag und Ehebruch. Haec Lutherus. Quae quidem verba satis dura, sed Dei verbo minimè contraria. add. Mengering. Scrutin. Conscient. c. 6. q. 41. et c. 12. q. 40. Baxter. de abnegat. sui. Discurs. nostr. de odio et contemptu sui. Ex omnibus vitiis (verba sunt Strafforti Hiberniae Pro-Regis) quae magnorum ingeniorum animos inquinare, et commaculare solent, nullum maius odium parit, quàm ambitio, cui avaritia ut plurimum se comitem adiungit. Qui contagiosis his morbis infecti sunt, ut propositum scopum attingant, nil pensi habent, sive Religionis et rationis limites egrediantur, sive necessitudinis et consanguinitatis vincula confringant. Maxima vanitas (ait Besold. de Consil. polit. c. 11. §. 31.) levissimique animi indicium est, Gloriam pro seopo suarum sibi actionum: cum nempe gloriam babere vel non adipisci, merè fortuitum sit. Gloria verò nostra, conscientiae nostrae testimoninium est. Qui res praeclarè gestas suae vel prudentiae, vel fortitudini adscribunt, ii reverâ sunt idololatrae, et hamo suo thymiama adolent. D. Osiander. in Habacuc. cap. 1. v. 16.


page 35, image: s049

II. Contra Principem suum peccat Minister, qui gloriam ei debitam sibi vindicat. Habuerunt hanc prae aliis laudem Germani veteres, apud quos Principem suum defendere, tueri, sua quaeque fortia facta gloriae eius assignare, praecipuum sacramentum erat. Tacit. lib. de Germ. morib. Sic Agricola numquam in suam samam gestis exsultavit, ad auctorem et ducem, ut, Minister fortunam referebat. Ita virtus in obsequendo, verecundia in praedicando, extra invidiam, nec extra gloriam erat. Tacit. in vitâ Agric. Commendat hanc Ministri prudentiam, ut maximè salutarem Saavedra Hispanus Symb polit. 10.

CONCLUSIO XIV. PECCAT MINISTER, QUI IN GRATIAM PRINCIPIS SUI INIUSTAM CAUSAM DEFENDIT.

I.

PErsuadent sibi nonnulli Ministri, in officio maximè fideles sese exhibere, si pro utilitate Principis sui quamcumque causam, licet iniustissimam defendere, et contra iustitiam commoda fiscalia augere laborent. Si fortè Principi lis est cum vicino Principe vel suo Vasallo, aut subdito super Castro, ikurisdictione, venatione, vel alio iure, et ex Actis publicis, literariis documentis, aut testium attestatis


page 36, image: s050

apertissimè constet, Principem iniustam fovere causam, non dubitant tamen tales ministri, putativae fidelitatis laudem captantes, eam acriter defendere, et minimùm adversam partem ad iniquam transactionem cogere. Ich muß von Ambts wegen, dicunt, meines gnädigsten Herrn Nutzen befördern, ich habe darauff geschworen. Besold. de Consil Polit. c. 14. §. 12. ubi ait: Officii ratio, et Principis utilitas, color vulgatissimus est, quem privatis intentionibus Consiliarii improbi obducunt. Vestido de Conseieros para sus fines, el servicio de su amo. Perez. aphor. n. 50. Qui verò ab officii sui necessitate, et praetensione Principis utilitatis patrocinium iniustitiae quaerit, hunc tu Consiliarium, non indè magis fidelem Principi, sed eum privatae cuidam intentioni colorem obducere praesagire potes. „Alterius enim commodum nemo praeponit conscientiae suae, nisi insimul privatum ipsemet emolumentum inde speret. Besold. d. l.

II. Haec sanè ministri Fidelitas non est fidelitas, sed perversitas. Vera fidelitas nec veritati nec iustitiae contraria esse debet. Maior sanè obligatio est, quam Minister Deo ac conscientiae debet, quàm Principi suo. Falluntur, qui fidelitatem ministerialem ultra iusti limites extendunt. Praeterea, non sufficit fidelem esse Principi suo,


page 37, image: s051

cumprimis Deo superiori Domino, fidelem esse convenit.

III. Videant igitur ministri, quibus sub specie fidelitatis aut obligationis potius est, quod Principi utile, quàm quod pium, iustum, ac honestum, quomodo in magno iudicii die, supremo Iudici Deo, rationem reddant. Feudistarum dogma est, in fidelitate Vasalli semper tacitè exceptum censeri Dominum antiquiorem ac superiorem. Antiquior ac superior ministri Dominus est Deus, hic in omni obligatione humanâ potior ac superior censeri debet.

IV. Examinent etiam hîc conscientiam suam Officiales illi, qui, licet sciant, Dominos suos in aliquibus locis, verbi gratia, Iurisdictionem non habere, nisi restrictam, quodammodo tamen per alluvionem quasi et latenter omnem iurisdictionem ad se trahere nituntur. Wie dann die tägliche Erfahrung zu erkennen gibt, daß die Potentiores, und deren Beambte den iurisdictionalien mit allerhand übergriffen hefftig nachtrachten, und die schwächere sich deren allgemachsam zu begeben nötigen. Vid. Hostiens. in cap. 1. de Offic. ordinar. in 6. Capyc. Decis. Neapol. n. 34. subiciens ibidem hoc vulgare proverbium: Ubi Leo tenet pedes, cetera animalia quiescunt. Sed Principes eorumque Ministri cogitent illud


page 38, image: s052

divinum sub maledictione omnibus hominibus iniunctum praeceptum: NON CONCUPISCES REM PROXIMI TUI. vid. Tract. de Peccat. Princip. concl. 14.

CONCLUSIO XV. PECCAT MINISTER, QUI PRINCIPI SUO MACHIAVELLISTICAM RATIONEM STATUS INCULCAT, EAMQUE IN CONSILIIS ET ACTIONIBUS SUIS UNICE SEQUITUR.

I.

CUm iustae, ac Christianae Res publicae ad sui salutem nihil exigant, quod ab honesto ac pio dissentiat, sed illa sola iis prosint, quae virtuti congruunt, habebit quidem verus Politicus pro scopo consiliorum suroum Rationem Status, (raison d' Estat) et salutem publicam supremam legem iudicabit, publicae rei tamen nihil commendabit, quod impium, turpe, aut ab honesti limitibus discedat. Qui secus fecerit, non magis illo ipso agit Politicum, quàm medicinam professus medicum se praebet, dum pro pharmaco miscet toxicum. Idem verus Politicus fraudum ac scelerum vias, quae calcandae veniunt iis, qui per iniuriam dominatus aliasque Res publicas parant, exactè quidem callet, non laudat tamen in numero bonarum artium,


page 39, image: s053

praetextu Rationis Status, aut publici emolumenti, quinimò ab iis quàm ocissimè abstinendum esse svadet, et quidem cùm, quoniam honestas ita suadeat, tum quia Rationi Status conveniens sit. Tenet verò Politicus eiusmodi flagitia et artes, atque Medicus venena, ut nempe et cavere illa doceat, et à iam grassantibus Rem publicam tueri, quoad conceditur. vid. Conring. de civil. prudent. c. 2. ubi ait: ante Machiavellum repertum non esse, qui eiusmodi malas artes tamquam leges prudentia, et rationes benè gerendae iustae alicuius Reip. scriptis tradere et Orbi commendare sastinuerit, semper tamen ab optimis et laudatissimis civilit prudentiae Magistris, sententias Machiavellisticat damnatas, et earum auctores ex consertio virorum benorum exclusos fuisse.

II. Inter alia autem impia et prorsus detestanda impoliti Politici Machiavelli dogmata sunt haec: 1. Religio rationi status famuleutr. 2. Princeps pietatem, quam non habet, prae se ferat. 3. Religionem statui pro tempore congruentem falsis miraculis firmet. 4. Religionem Ethnicam Christianae praeferat. (vid. Saavedr. Symbol. Polit. 24. et 27.) 5. Fortunae, non virtuti, casui, non DEO, felicitatem adscribat. 6. Moysis auctoritatem et leges, vi et armis, non fide et DEO Nixas fuisse credat. 7. Status servandi ampliandique causâ, cùm debeat omnia iura perfringere, ad omnem ventum vela vertere


page 40, image: s054

paratus sit. 8. Credat virtutes, si semper verè adsint, et serventur, perniciosas, si inesse putentur, fructuosas esse. 9. Belli iustitiam in eo, quod sibi utile videtur, statuat. 10. Tyrannum aliquem insignem imitetur, contemptâ crudelitatis famâ, (oderint, dum metuant) immanitatem uno impetu, sensim verò beneficentiam exerceat. 11. Ita Principi servanda fides, ut cum id utilitas flagitaverit, eam violare non dubitet. 12. Malis moribus implenda civitas, ut quando libuerit, vinmdicta sumi possit: alendae factiones inter subditos, et boni publici amantes è medio tollendi. 13. Ea demum promissa servanda, quae commodis nostris inserviunt. 14. Principi non tàm colenda pietas, fides, integritas, quàm danda opera, ut sanctè colere videatur simulando dissimulandoque. 15. Sic homines iuramentis fallendi, ut pueritalis. 16. Omnia sunt virorum fortium. 17. Si violandum est ius, propter imperium violandum. 18. Cura Regni terreni studio Religionis potior esse debet. 19. Princeps non debet esse mancipium fidei vicino datae. etc.

III. Haec atque alia huius farinae principia et dogmata hodiè proh dolor! in nonnullis Principum Christianorum aulis, pro summâ maximeque necessariâ sapientiâ venditari, magnisque laudibus eius


page 41, image: s055

professores, Machiavellistae, homines latae conscientiae et multae fidei; id est, nullius, evehi solent, alii verò regulas sanioris et Christianae Politicae sectantes, velut homines simplices et ad Remp. moderandam inepti, irridentur ac reiciuntur.

IV. Verùm enim verò, Pietas ac iustitia optima Status Ratio; qui hanc in consiliis et actionibus suis ubique sequuntur, felices, qui contrà eam negligunt, infelices. Fromm und warhafftig seyn, behüten den König, und sein Thron besteht durch Frömmigkeit. (Prov. 20. v. 18.)

Unica certò Salus imperantis, Dei lege gerere Rem publicam, iustitiam, aequitatemque tueri: haec norma, hic scopus, haec vita est Regis, hâc disciplinâ imbuenda est adolescentia, hâc viâ eundum omnibus Rem publicam capessentibus. Conzen. in Epist. dedic. ac Elect. Bavar. de Histor. Reg. Abyssin. Qui verò ministri pro consiliorum et actionum suarum unicâ normâ Machiavellisticam Politicam habent, illi Christiani Politici nomine minimè digni, sed pro Pseudo-Politicis et Atheis habendi. Solche Machiavellisten und Atheisten sind in einem praedicamento. Atheismus enim fundamentum Machiavellisticae Rationis status. Reinck. Polit. Biblic. L. 3. axiom. 38. ubi docet; impiam illam ac falsam


page 42, image: s056

Rationem status Diaboli Decalogum esse, deß Teuffels zehen Gebot, Divino Decalogo prorsus contrarium. Die ver meinte, (scribit Auctor axiom. 36.) und äusserlich zwar fein apparirende, aber in fich falsa et iniusta Ratio status, die bloß in Begierde fremder Herrfchafften, Land und Leute, und wie dieselbe durch Betrug, List, und Geschwindigkeit, auch unterm vermeinten Schein und Vorwand des boni publici, oder gemeinen Bestens, auch wohl gar der Religion, item simulirten Rechtens (wie es leider anietzo hergehet) mit Gewalt und Tyranney mögen occupirt, und an sich gerissen, und damit eines Staat grösser und mächtiger werden, Gott und seine Gebote, Treu und Glau ben, Auffrichtig- und Redligkeit zurück setzet, bloß uff daß Glück und eigen Nutz siehet, dieselbe ist keine vera status, sondern Diaboli Ratio, welche Idolum Principum, der ungerechten Potentaten Abgott nit unbillig genant, aber in aller erbaren, sonderlich aber Christlicher Regenten Hertzen vor ein abfcheulich monstrum und portentum generis humani


page 43, image: s057

geachtet werden soll. Es streitet diese vermeinte Status rario mit dem scopo, und Zweck, warunb Gott Potentaten, Könige Fürsten und Herrschafftem eingesetzt, nemlich, daß sie sollen Gerechtigkeit lieben, Recht und Gerechtigkeit handhaben, die unterdruckten wieder alle Gewalt schützen, selber aber nicht thun. Idem d. loc. graviter scribit: Ob angeführte Ratio status (welche auch eine böse Tochter, so ihrer Mutter nachartet, raisòn delguerre, oder Kriege- estat genant, ausgeheckt) ist nichts anders als Diaboli Decalogus, wer diesen in seinen Pholitischen Staats- Catechismum bringen, und des Machiavelli praecepta vor seine Bibel und Catechismum halten, oder weit praeferiren will, der kan es thun, suo periculo, deme er denn hie zeitlich gedient, der wird ihm auch den elvigen Lohn per eandem status sui Diabolici Rationem geben, in seinem Reiche oben an setzen, und warm genug halten. Worauß denn gewiß, daß ein solcher Staatist, oder Mann von Staat, so lange er ein Staatist ist und bleibet, kein Theil am Reiche GOttes haben und erlangen kan,


page 44, image: s058

und wann er noch Gnade bey Gott endlich finden und erhalten soll, so muß ihn GOtt durch Unglück und Wiederwertigkeit erst von seinem Staat gantz herunter stossen, in die Ereuß-Schule führen, und starck auff ihn zuschlagen, daß er die Teuffelische Staats-Gedancken fahren lasse. Benè H. Besselius, Cancell. in Tr. Richrer Stul Pilati: Rationgem Status appellat, den rasenden Staat, und Deckel aller Boßheit.

V. Qui verò Minister Deum magis timet et amat, quam Principem et Mundum, is detestatur Diabolicae Politicae dogmata. Einem Christlichen Ministro (scribit nonnemo) gehets hart zu Hertzen, welcher in eines solchen Herrn Dienste geräth, dessen Will und Befehl vor recht gehet, dessen Ebrgeitz alles weichen muß, bey welchem die heutige Pseudo-Ratio Status, oder vielmehr Idolum rationis gleichsam angebetet, und ad amusim observirt wird, es sey gleich die Intention wieder GOtt, wieder Recht und wieder die Liebe seines Nechsten. Wann nun ein sonst ehrliches und wohl aufferzogenes Gemüt in einem solchen Rath zu sitzen komt, wann er höret, daß der Fürst die


page 45, image: s059

Consultation von dem sic volo, sic iubeo anfängt: wann er siehet, daß entweder die sämptliche Räthe aus Furcht, oder aus Schmeichelung auff das placet zu votiren, oder dardurch gantz un Christliche maiora hervor kommen, mein Gott! wie ist es müglich, daß ein solcher Minister nicht bey sich hertzlich betrübt und bestürtzt werde! und gleichwahl erfahren und sehen wir an vielen Orten täglich, daß es ein gemein Ding sey: quid enim frequentius hodiè, quam praetexere pietatem ambitioni, voluntatem pro ratione et iustitia? Was ist doch gemeiner, als seine Unthaten, sein Gottloses Vorhaben, mit dem Mantel der unumbgänglichen Nothöurfft, der conservation seiner Land und Leute, Erhaltung des Friedens und allgemeinen Ruhestandes, und dergleichen zu bedecken, nicht anders, als wenn kein GOTT, oder ihme der Menschen Hertz und Gedancken verborgen wären. Audiamus adhuc D. Wilh. Ignat. Schuzium, Reflex. Pol. c.2. ubi de Machiavellisticis Axiomatibus ita scribit: Ist das nicht ein schöner Decalogus? Wann ihn die Bauren verstünden, meinestu nicht, sie würden mit Schelm


page 46, image: s060

und Dieben umb sich werffen, und fürterhin auch wahr und auffrichtige Politicos mit dergleichen unfreundlichen und disreputirlichen Maaß-Stab messen wollen? Und ob wohl von Zeiten Machiavelli sich keiner öffentlich herfür gethan, so solche Lehrstücke also ungescheut in Schrifften behaupten wollen, so findet man doch leider heutiges Tags der jenigen noch viel, so ihren Fürsten, Herren, und Obern, eben dergleichen, und bald ein ärgers fast täglich einrathen: der effect giebt es an Tag, in dem so langwierige Kriege, und daraus entstehender Untergang so vieler Land und Leuten, per solam status rationem, noch alleweilen defendirt, so unbegreiffliche coniuncturen, und zwar von den jenigen, welche in ihrem Thun und Lassen nicht besser als der Schandlose Machiavellus zu achten seind, noch täglich iustificirt werden. Wie ist es doch möglich, daß dieser grobe Geselle Machiavell, von einem vernünfftigen Manne könne oder solle Politco gehalten werden, der so effrictâ fronte, so quadratè und unverschämt heraus platzen darff? Wenn das subtil ist, was er geschrieben, so seind


page 47, image: s061

alle Sachen uff der Welt subtil. Wann das politisch, was er gerathen, so ist nichts mehr zu finden, so nicht könne politisch genannt werden. Der kein Gewissen hat, der kan dergleichen Zoten noch viele und weit andere vorbringen, und also leichtlich ein stattlicher Politicus werden. Es seind aber des Nahmens und der Ehre eines Politici nicht werth, die ohne Scheu und Gewissen ihre Seele und Seeligkeit in Wind schlagen, ihre von Gott habende talenta in eine so abscheuliche cloacam Vergraben, Fürsten und Herren nur zum Schertz und wohlgefalen dienen, andere unterdrucken, das idolum rationis Status muthwilliger weise in allen ihren Thun und Lassen anbeten, und sich, wie oben angezeigt, verhalten. Hactenus ille.


page 48, image: s062

CONCLUSIO XVI. PECCAT MINISTER, QUI METUENS INDIGNATIONEM PRINCIPIS, INIQUA CONSILIA ET ACTIONES TACENDO ADPROBAT.

I.

VIr fortis amicus est veritatis, infensissimus adulatorum hostis, severitatis observator, perpetuo tenore sibi constans, delatoribus inimicus, in sententia dicenda liber, à superstitione alienus, in dictis gravis: Principi iuxtà ac aliis sententiam minimè dissimulans. Furius Ceriolan. cap. 2. §. 15. Talis Minister omnis esse dcbet, qui Principi est à consiliis, is loquatur liberè, quod res est, magis Dei quam Principis sui, qui veritatem odit, iram et odium metuens. Italicum proverbium est: mal delibera, qui troppo time. Timidus non est fidelis, quia periculum plus timet quànm publico commodo commodare studet. Elque no habla con libertad, ô no idiscreto, ô no fiel Perez. Hispanus Aphor. n. 7.

II. Magnanimitatis in Ministro illustrem memoriam in se complecitur Papiniana securis, quam Romanus ille iustitiae Sacerdos Papinianus ferre maluit, quam detestandum fratricidium sui Principis


page 49, image: s063

exculpare. vid. Besold. in oratione, cui titulus, Papiniana securis. Gloriosum id tantum odium est, quod odio recti iustique in virum bonum derivatur. Idem de Consil. Polit. c. 10. n. 39. et n. 25. ait: nostros nunc Iurisperitos et Aulico-Politicos magis Placentinos quàm Papinianistas esse studere. Memini, Dn. Parentem meum Andream Fritschium, ICtum, et Consulem de Civitate Michliniensi praeclare meritum, nu=n makari/thn, in quodam loco suarum aedium, quem quottidie praeterire necesse erat, sequentem versiculum inscribi curasse:

Facere probè,
Sapere rectè,
Dicere verè,
Haec tria faciunt Politicum.

III. Minister autem, qui veretur liberè dicere, quae vera, iusta, honesta, ac Silentiarius esse mavult, is tacendo moraliter peccaeto cooperatur. Dum enim super re illicitâ, aut iniustâ, quam respondendo probabiliter impedire potuisset, interrogatus â Principe, non respondeat, nec contradicat, silentio suo rem istam comprobare videtur: Nec obtinet hîc vulgatum illud: Mit stillschweigen könne man viel verantworten; Ibi enim non tacendum, ubi loquendum. Potius illud valebit: Qui tacet, consentire videtur. Hippol.


page 50, image: s064

à Collib, in suo Consiliario. Qui taciturnitate aut alio modo iniustas sententias confirmant, haut multo lunt iis meliores, qui eas pronuntiarunt, et conscientiam suam alienis peccatis onerant. Osiand. in Syrac. c. II. Tempus loquendi est, (ait D. Schutz. in Commentariolo, de rectâ silendiratione, cap. 3.) cùm à Magistratu, Principe, vel te superiore inter rogaris: Tunc enim (ait Sapiens) vide, ut responsum tuum capus habeat: maxime, si eiusmodi quaestio causam, seu materiam contineat, quae peccatum, Reips. salutem, vel detrimentum, privatorum iacturam, vel damnum, directè vel indirectè ipost se trahere possit. Tunc enim semper eo usque respondendum erit, ut iis, quae DEI sunt, Reip. salus; huic verò privatorum commoda cedant: Man muß nicht Brey im Maul behalten, und mit der Sprache zu rück halten, sondern reden was vor GOtt im Gewissen zuverantworten ist. Neglectus Decalogi et eius ipraeceptorum facit, quod plerique metu calumniarum perterriti, si pro iustitiâ et veritate contra potentiores dicendum et pugnandum sit, patrocinium tale vel defugiant, vel in alios derivent, vel si officii ratione id suscipere tandem cogantur, ita leniter et tenuiter tractent, ut neque ulcus tangant, neque


page 51, image: s065

scapham dicant scapham sed molli animo praediti mollia verba fundant, et ut plurimum neque calidum, neque frigidum, spirent, denique vulgatum istud: Calumniare audacter, semper aliquid haeret, nimis timidè timeant. Quorum factum Viri Cordati numquam proba verunt, quod viderent ad silentii asylum eos confugere et interim iustitiam, ac veritatem silentio prodere. Ernest. Cothman, in Praefat. ad Lector. praemiss. Respons. iuris Academ. Fugit, non tantum qui mutat locum, sed et qui subtrahit solatium: fugit, qui se sub silentio abscondit: fugit, qui tacet, cum resistere deberet, ait Gregor. homil. 14. in Evang. Quisquis metu (ait Augustin can. 11. q.3.) cuiuslibet potestatis veritatem occultat, iram Dei contra se provocat, quia magis timet hominem, quam Deum. Uterque reus est, et qui veritatem occultat, et qui mendacium profert, quia et ille prodesse non vult, et iste nocere desiderat. Sapienter vir sapiens Syracides ait: Pro veritate propugna etiam cum periculo vitae, et Dominus Deus dimicabit pre te. (Syr. 4. v. 33.) Candor, sive perspicus et aperta veritas, quae ingenue et sincere animi sensa, et quidquid optimum videtur, profert, libertatemque adhibet in Magistratu admonendo, eiusque erratis corrigendis, consiliarii quasi propria quaedam virtus est. Wenn aber


page 52, image: s066

das Glück, oder vielmehr Unglück (sic scribit nonnemo) einen Ministrum dahin getragen hat, wo es an die Thür mit grossen Buchstaben geschrieben stehet: VERITASODIUM PARIT, wo man das PLACEBO nur allein singen, und mit der lieben Warheit zu rück stehen muß, das thut einem Heroischen, und generosen Gemüth wehe, und schmertzlicher als der Todt selbsten.

Vespasianus Imp. cum per nuntium Helvidium Priscum monuisset, ne ingrederetur Senatum, respondit: In tua est potestate, ut me moveass loco, quousque igitur tandem me ingredi oportebit? Ingredere sanè, et os contine: sententiam non roga, et tacebo: At oportebit me rogare: ergo iustum aequumque mihi videbitur, conveniet me respondere. Si dixeris, interficiam, num me aliquando immortalem esse dixi? si interfeceris, tu tuum, ego meum praestabo, tuum est occidere, meum mori non trementem. Ab! utinam omnes Principum Ministri hoc animo secretum Consilium Regiminis ingrederentur, et ahene par)r(hs1i/as2 muro contra Principum minantium et indignantium impetus se munirent!

IV. Non minus et ille Minister peccat, qui Principi aliter suadet, quam sibi iustum videtur. Francisci de Almeida


page 53, image: s067

apophthegma est: Peccatum esse, fere proximum illi, quodcommittitur in Spiritum Sanctum, in consilii dandis aliter suadere, ac sibi iustum bonumque esse videatur. Di dire nelle consulte il pater loro, contrario à quel, ch' essi intende, vano doversi dire. Botero. i. d. detti. tit. Consigliere.

CONCLUSIO XVII. PECCAT MINISTER, QUI IN CONSILIIS ET ACTIONIBUS ID, QUOD PRINCIPI UTILE, NON QUOD IUSTUM ET HONESTUM, RESPICIT.

I.

EGregia, et tanto viro, Papiniano, dignissima sententia est, quae habetur in sollemni Leg. filius 15. ff. de Condit. intit. Quaefacta laedunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, et (ut gener aliter dixerim) contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse, credendum est. Optandum sanè foret, sententiam hanc, omnium Aulico-Politicorum cordibus inscriptam esse, eamque in omnibus eorum consiliis et actioniubs debitè semper observari. Pro adulatore autem habendus reiciendus que minister ille, qui suadet, quod est inhonestum. Vinc. Castellan. L. 1. de offic. Reg. c. 44. Numquam certe censenda sunt ea Consilia perutilia esse, quae minus honesta. Nihil utile Principi Christiano censendum, quod non honestum, licet universa Machiavellistarum et Atheo-Politicorum Schola contradixerit.


page 54, image: s068

II. Ceterum, iniusta consilia dantes, si non caelum, minimùm terram respicere deberent, quae omnia tandem aperit, et nihil intra se occultum servat, Si no de miedo de cielo, à so menos porla verguenza de la tierra; que es movediza, yse descubre facilmente lo, que mas se encubre. ait Hispanus Scriptor, Anton. Perez. in Aphor. n. 168. Optamus. quemvis Ministrum Principis, Theologi illius optimi, D. Selnecceri, b. m. verba, quae iam sequuntur, serioconsiderare, qui ita scribit: Ducamus nobilem esse thesaurum, et singulare ornamentum Aulae, cum ex aulicis unum atque alterum virum pietatis et honestatis studiosum, sapientia vera et consiliis piis praestantem, et gloriae Dei inprimis servientem reperimus, imitantem nimirum Aulici et Regii. Ioh. 4. Centurionis Matth. 8. et 9. et Cornelii. Act. 10. ac Abdomeleci Eunuchi. Ierem 38. et Aethiopis cubicularii. Act. 8. et similium exempla. Talis enim Aulicus omni laude ac reverentiâ dignus est, et meritò obtinet nomen et fastigium primarii et secundi à Domino, sicut Ioseph alter Pharao dicebatur. Gen. 41. Requiruntur ad eiusmodi Ministrum 1. Virtutes prime tabulae, vera agnitio et invocatio Deidoctrinae caelestis amor, et studium serium, ac pietas vitae. 2. Fidelitas, quâ Domino bona conscientia serviat, et in nullare eum decipiat, aut circumveniat: Item iustam causam praponat, respectui personarum, et publicum commodum anteferat


page 55, image: s069

privatis commodis, lucris, donis etc. 3. Cogitatio de fortunae inconstantia, et humilitas. 4. Praevisio rationis aliquando DEO reddendae de consiliis et actionibus. 5. Promptitudo audiendi et iuvandi pauperes et indigentes consilio et auxilio. 6. Gravit as in verbis, moribus et gestibus, sine levitate Epicurea, et sine garrulitate scurrili, et non àecente virum boulhfo/ron 7. Custodiae bonae conscientiae erga Deum, ergae Dominum, erga proximum, erga proximum, erga se ipsum. Hae virtutes cum concurrunt, constituunt Aulicum, Deo et hominibus sanis gratum, et subditis, Ecclesiis, et Schelis salutarem. Hactenus ille.

Sequantur Ministri Principum saluberrimum monitum Henrici Besselii, Cancellarii Mind. Tr. Pilati Richterstul. cap. 15. qui ait: Ich bitte und vermahne alle, so in Herren Diensten begriffen, daß sie thren Herren treulich dienen, ohne Ansehen der Person, auch da es ander gestalt nicht geschehen kan, mit ihren Schaden, wennsie gleich Leib und Leben darbey anfsetzen solten, damit ein gut Gewissen, und zugleich ein Ehrlicher Nahme, der köstlicher, als alles Got und Edelgesteine ist, erhalten werde, nimmermehr aber in etwas verwilligem, das wieder Gott, sein Wort, die Billigkeit, und


page 56, image: s070

meine Erbarkeit ist. Solten dann in solchem Lauff eines aufrichtigen Wandels ihnen von denen, so wiedriges Sinnes sind, etwas zustossen, müsten sie es gedultig leiden, und getrost und versichert seyn, daß es ihnen von GOTT, den sie über alles gefürchtet, reichlich in jenem Leben werde belohnet werden, dessen Gnade gewiß und ewiglich wehret, und der wohl thut denen die ihn lieben, biß in tausende Glied, welches gewißlich ihnen von keinen Potentaten der Welt wiederfahren kan.

CONCLUSIO XVIII. PECCAT MINISTER, QUI PRINCIPI SUO IMPIAE, AUT INIUSTAE LEGIS VEL EDICTI PROMULGATIONEMSVADET.

I.

PRincipes terrae non debentuti eâ potestate, quam à Deo acceperunt, contra ipsius voluntatem, aut aliorsum, quam ipse intendit. Neque enim tàm data est illis ea potestas, ut Dominis, quàm à Deo credita, ut administris. Credita autem eo fine, ut iustitiam colerent, non ut tyrannidem excrcerent, et inistè dominarentur. Per me Reges regnant, et Principes iusta decernunt, dicitur Prov. 8. v. 15. et sic id


page 57, image: s071

demum est regnare, et verè Principem agere, quod iustum sit, hoc tantum decernere. Hinc Prophetae passim Dei iram et vindictam proclamant adversum Reges et Principes, qui iniqua decreta statuerant, et meditati erant iniquitatem, sicut Legem. (Esa. 10. v. 1. Psal. 94. v. 20.) Robert. Sanderson. De Obligat. Conscient. praelect. Sext. §. 11. Add. Tract. nostr. de Peccat. Princip. concl. 19. Rectissimè dicitur omnium legum inanem censuram esse, nisi divinae legis imaginem gerat. Man mache was man vor Gesetze wolle, und stelle verborgene und geheime Vornehmen so feste es seyn kan, nur daß sie dem herrlichen und heiligen Gottes Gesetze nicht entgegen sind, und die Religion und das honestum gebührender massen beobachten.

II. Peccat igitur Minister, qui Principi suo impii aut iniusti Edicti vellegis promulgationem suadet; Et hoc peccatum co gravius quo durabilior iniuria et damnum, quod subditi eo patiuntur.


page 58, image: s072

CONCLUSIO XIX. PECCAT MINISTER, QUI IMPIUM AC INIUSTUM PRINCIPIS MANDATUM EXEQUITUR.

I.

OMnis potestas humana sub DEO, non supra Deum: et qui Minister est potestatis humanae, cogitet se etiam Ministrum esse potestatis divinae, cui in omnibus plus oboediendum quàm hominibus. Si igitur Princeps iubeat, quod impium, quod divinae voluntati adversum, quod iniustum, ei minime parendum, licet ferrum et ignem non parentibus minetur. Quaendo Superiorum mandata, (ait Osiander ad d. cap. Actorum Apost.) pugnant cum praecepto Dei, satius est, ut homines potius, quam Deum offendamus: quia ius Superioris semper excipitur.

II. Qui verò magis Principem quam Deum timentes illius iussa impia et iniusta intrepidè exsequuntur, eis aliquando in die illo pantocritico magno, Securis Papiniani, Gentilis quidem, sed iustitiam amantis, ac propter eam mortem patientis Ministri Caesarei, ruborem incutiet, ac coram totomundo confundet. Vid Besold. in Orat. cui titulus: Papinianea Securis. Numquam sane ita Principi serviendum ut contra conscientiam aliquid aut defendamus, aut faciamus.


page 59, image: s073

Semper illud Servatoris tenendum: Nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem occidere non possunt: quin potius timete eum, qui potest animam et corpus perdere in gehenna. Obstetrices illae Hebraeae, magis Deum quàm Regem Tyrannum timentes, iuxta praeceptum Regis Aegypti pueros interficere nolebant. (Exod. 1. v. 17.) Satellites Regis Saulis, eius iussu in sacerdotes Domini manus extendere recusabant. (1. Sam. 22.v . 18.) Optime S. Augustinus. in can. non semper, XI. q. 3. Non semper (ait,) malum est non obedire praecepto: cum Dominus iubet ea, quae sunt contraria DEO, tunc ei oboediendum non est Et in can. qui resistit. d. caus. et quaest. Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Sed quid si illud iubeatur, quod non debeas facere? hîc sane contemne potestatem, ipsos humanarum legum gradus adverte: Si aliquid iuslerit curator, faciendum cst: non tamen si contra Proconsul iubeat. Non utique contemnis potestatem, sed eligis maiori servire: nec hinc minor debet irasci, si maior praelatus est. Rursus, si ipse Consul aliquid iubeat, et aliud iubeat Imperator: vel si aliud iubeat Imperator, et aliud DEUS, quid iudicatis? Maior potestas Deus; da veniam, ô Imperator, tu carcerem, ille gehennam minatur: Et S. Hieronymus in can. si Dominus d. c. et. q. Si Dominus, inquit,


page 60, image: s074

ea iubet, quae non sunt daversa sanctis Scripturis, subiciatur Domino servus: si vero contraria praecipit, magis oboediat Spiritus quam corporis Domino. Si bonum est, quod praecipit Imperator, iubentis exsequere voluntatem, si malum, responde: oportet Deo magis obedire quam hominius. Sic milites Christiani servierunt Imperatori Iuliano apostatae et infideli. Ubi veniebant ad causam Christi, non agnoscebant, nisi illum, qui in caelo erat; quando volebat, ut idola colerent, et sacrificarent, praeponebant illi Deum; Quando autem dicebat: producite aciem, ite contra illam gentem, statim obtemperabant, et distinguebant Dominum aeternum à domino temporali. Can. Imperatores. d. c. et q. Conf. H. Stamm. de Servit. personal. lib. 2. cap. 19. Add. D. Mengering. Scrutin. Conscient. c. 20. ubi monet: Es sollen die Diener nicht eilen, mit grosser Herren jachzornig gethanen Befehl, Verordnung und urtheil, sondern etwas gemach fahren, und die Exsecution verweilen, und aufschieben, biß sich der Printzen Zorn und Unmuth gelegt, und sie etwann uff gelindere, gnädigere Straffe oder gäntzliche Erlassung fallen und sinnen möchten. Das erinnert Elisaeus. 2. Reg. 6. Erempel haben wir an Käiser Theodosio, und andern. etc Idem.


page 61, image: s075

d. Tract. cap. 5. quaest. II. scribit: Es fragen ihr Gewissen Cantzler, Räthe und Beamte, ob sie ihrer Fürsten und Herren unbilliche Befehl und ungerechtes Vornehmen gestrafft und wiederrathen, und wann die Fürsten nicht folgen, und sich dran kehren, sondern es wollen gehalten haben, und ihnen solches zu vollnziehen und zu verrichten ernstlich aufferlegt: Ob sie mit Verweigerung ihres Dienstes und Gehorsams, lieber die Fürsten erzürnen, und zu ungnädigen Herren machen, und haben, als Gottes klarem Wort und Gewissen zu wieder thun und handeln wollen oder nicht? Viele sind (pergit idem Auctor) die zwar anfangs den grossen Herren in ihren ungereimten unbillichen Beginnen sich wiedersetzen, und zum besten rathen. Wenn sie aber sehen, das es die Fürsten wollen haben, und kein anders, so lassen sie sich dann auch überwinden, und zu exsecutoren solcher attentaten gebrauchen, damit sie nicht in der Herren Ungnade fallen, und wollen also lieber GOTT, als Menschen erzürnen, wie Davids Hoffräthe. (2. Sam. 24.


page 62, image: s076

v. 5.) Aber es heisset: GOTT soll man über alle Dinge fürchten.

CONCLUSIO XX. PECCAT MINISTER, QUI AD NUTUM ET VOLUNTATEM PRINCIPIS IMPIAM, INIQUAM, AUT PUBLICE PERNICIOSAM, OMNES SUAS ACTIONES COMPONIT, OMNIAQUE CONSILIA DIRGIT.

I.

BOni ac fidelis Ministri est, summâ ope niti, ut officio suo rectè fungatur, Deoque, cuius et ipse minister est, aliquando rationem reddere possit. Hinc, (uti supra saepius monitum) non alium consiliorum atque actionum suarum finem ac scopum sibi propositum habere debet, quam divini Numinis gloriam ac Reip. cuius caput Princeps est, salutem.

II. Ab hoc autem animo prorsus alienus est, et à scopolongissimè aberrat ille Minister, qui Principis ingenio, et moribus per omnia, ore, gestibus, sermonibus et quibusve actionibus sese adcommodat, neque id potisimum curat, qui honestum, et ex dignitate sit, ipsique conducat, sed quod placeat, omnia honesta et inhonesta laudans. Solche Diener pflegen ihren Herren zu willen zu tun, und ihre


page 63, image: s077

Dienste zu leisten auch in unehrlichen und schändlichen Dingen, als wenn sie den Printzen Concubinen zuführen oder verschaffen helffen: Mengering. Scrutin. Consc. c. 20. p. 157. Mit ihnen oben und unten liegen, toll und voll sauffen, spielen, gassatum gehen etc. Eiusmodi Ministrum obsequiosum Heliotropio similem esse ait D. Pellerus, in Politic. scelerat. cap. 39. In hac enim herba tantus esse videtur Solis amor, ut cum ipso circumagatur, et quocumque se verterit Sol, eodem flectat cacumen, noctu etiam tamquam desiderio Soli contrahat florem: Sic ministri quidam in omnibus se adcommodant voluntati Principum, nihil nisi ad gratiam loquentes: Et quocumque illorum inclinat animus; eodem ipsorum quoque mentes inclinant, atque propendent. Si Princeps vagam libidinem sectatur, minister eius flammam non exstinguere sed incendere studet: si voluptatibus diffluit, ipse voluptates amat: si subditorum bona diripere cupit, media is suggerit: si contemptor est Religionis, se Atheum gerit et hoc in eum finem, ut Principi suo placeat, et ab eo honoribus et opibus extollatur.

III. Quis vero dubitet, eiusmodi Ministrum graviter peccare in Deum, in Principem, et Rem publicam? In Deum peccat,


page 64, image: s078

dum studet magis Principi suo quàm DEO placere, magisque hominibus quam DEO obedire, maioris aestimando Principis hominis, quàm DEI Creatoris gratiam. In Principem ipsum peccat, dum corruptos eius mores magis corrumpit actandem eum in foveam extremae perditionis praecipitem agit. In Rem publicam peccat, dum Principem ei inutilem reddit, ac corpus civile capite suo truncat. Conseieros de su Reg. fin. otro respecto humano, Idolatras. Del Regno solo, Atheistas. De Sysolos, Epicuros. Del Reg, y Regno, Conservation de Reges, y Regnos. id est: Ministri, qui nullo alio, quam Principis ducuntur respectu, idololatrae sunt: qui solius REgni, athei et Machiavellistae: qui sui ipsius, Epicuraei ac voluptuarii: qui verò pietatis et iustitiae conservatores sunt, Regis ac Regni, Minister fidelis affectionem suam aequaliter dividit inter Regem et Statum, optima et maximè egregia servitia tamen in huius, quam illius salutem praestat. Minister Cardinalis Richelii. Lib. 7. c. 34. Ant. Perez. Hispanus, Aphorism. de las cartas. n. 58. Add. Reincking. Polit. Biblic. Lib. 2. axiom. 63. ubi ait: Daß Räthe und Diener nicht gleich seyn sollen den Mundköchen, die in Zurichtung der Speisen bloß nach ihres Herrn Mund sich schicken. Der


page 65, image: s079

Mundköche Amt und Beruff bestehet darinnen, daß sie alles ad palatum Dominorum. nach ihrer Herren Munde, wie es nemlich dieselbe gern essen, zurichten: Wann Räthe denselben folgen, so sprechen sie auch ihren Herren nach dem Munde, und rathen auch nichts, was dem Herrn nicht angenehm, es sey recht oder unrecht, es gerathe wohl oder übel. Aulici plerumque sequuntur humores et mores Principum, iuxta illud:

Nemo suos, haec est aulae natura Petentis,
Sed mores Domini Gaesarianus haebet.

Solche Räthe sind Placentiner und keine Veroneser, mögen wohl auff eine Zeitlang an ihren Herren einen gnädigen Herrn, aber keinen gnädigen GOTT, und reines Gewissen behalten, aber, meine Seele, soll ein frommer Gottseliger Diener sagen, komme nicht in ihren Rath, und meine Ehre sey nicht in ihrer Versamlung. Umbsonst ist es, einen gnädigen Herrn zu erlangen, und beständig zu behalten, wenn man nicht vorhin einen gnädigen GOtt im Himmel, in dessen Händen aller Könige und Herren Hertzen sind, hat und behält.


page 66, image: s080

Herren Gnade ausser Gottes Huld und Schutz ist gleich einem köstlichen Venedischen Glaß, welches, wenn es einmal auff die Erde fället, seine schöne Gestalt gar verleuret. Es mangelt leider grossen Herren an nichts mehr, als an Leuten, die ihnen die Warheit sagen, da ist niemand, der zu erst der katzen will die Schelle anbängen. Aber sie wollen es zum theil nicht anders haben. Die Placentiner sind ihnen lieber denn die Veroneser, die mögen sie nicht leiden, darum werden sie auch wacker betrogen. Haec ille.

CONCLUSIO XXI. PECCAT MINISTER, QUI COOPERATUR, UT, QUOD PRINCEPS SALVA IUSTITA OBTINERE NEQUIT, PER VARIOS PRATEXTUS IURIS, AUT PER VIM ARMORUM AD SE RAPIAT.

I.

PErditissimo hoc saeculo, quo sancta iustitia sub tyrannico Marchiavellisticae Rationis Status iugo pressa gemit, haut infrequens est, potentiores, quod per viam iustitiae obtinere nequeunt, id per le drost des sanons, (ut illeait,) durch das


page 67, image: s081

Faust-Recht per arma, ad se rapere, variis ac nonnumquam speciosis praetextibus iuris utentes. Exempla hodiè in Germaniâ nostra, proh dolor! ferè quottidiana. Huic iniustitiae non rarò cooperantur Ministri Pseudo-Politici, Protei, Athei, et Statistae improbi, Principibus callida consilia suggerentes, quibus vel vi vel clam, quod alienum, et in quo nihil iuris habent ad se trahere possint.

II. Tales autem Ministri, qui non nisi Principis quaestuarii commodi, nec publicae unà iustitiae rationem habent, maledictionem adcumulant divinam. Besold. de Consit. Polit. c 14. §. 23. Et si Princeps pro ratione et iustitiâ obtrudat illud sic volo, sic iubeo: illud delictum inter peccata clam antia referre licet, quae in caelo coram summo iustissimoque Tribunali divino Magistratum ipsa per se accusant, reumque agunt. Ex D. Arndio Comment. in Psal. 101. Besold. d. l. §. 33. Rolandus à valle Consil. 91. n. 55. vol 2. (apud Klock. de Contrib. c. 7. n. 100.) cos, qui Potentiorum blandiuntur emolumentis, non Iure-Consultos, sed iniquitatis ministros, non aequi bonique artem exercentes, sed perditissimos homines, non philosophantes, sed hypocritas improbissimos esse, dixit, post Salomonium in repetit. 1. verb. veram. n. 6. de I. et I.


page 68, image: s082

CONCLUSIO XXII. PECCAT MINISTER, QUI PRINCIPI SUO AUCTOR EST, UT TEMERE BELLUM MOVEAT.

I.

IN Magnatum aulis semper reperiuntur Ministri, Martem spirantes, qui gloriam acfortunam suam in armis collocantes, et in turbidis aquis piscari gaudentes, omnem belli incendia suscitandi occasionem captant. Levibus saepe ratiunculis ac praetextibus moventur, aut passione aliquâ ducti, aut aversione animi, quae iudicium iisdem perturbat, aut rumusculis adversis per dolum confictis Principibus persuadent, ut arma temerè sumant, statumque publicum in discrimen coniciant. Maxima Principum infelicitas est, (ait Didac. Saavedra. Symbol. Polit. 76. §. In iis tamen.) quòd rebus omnibus ipsi coràm praesentes adesse nequcant, adeoque necesse habeant in multis aliorum uti relationibus, quae fontibus similes sunt: Sicut enim hi terrae metallicae, quâ transeunt, affectiones imbibunt, ita illae semper ferè malitiâ, passione, aut affectu Ministrorum inficiuntur, eorumque commoda ac fines sapiunt. O quàm quieta hodiè esset Germania nostra, nisi fuislent, quibus volupe fuit,


page 69, image: s083

Principibus communem pacem armis turbandi, consilium et occasionempraebere.

II. Eò gravius autem ac detestabilius est peccatum, Principem ad temerarium et iniustum bellum quocumque modo incitare, quò periculosius ac perinciosius suâ natura est bellum. Adeo enim abominanda res est bellum, ut etiam bella iusta, quae vix unquam tàm feliciter cedunt, quin plus adferant mali, quam boni, detestanda, et pro viribus fugienda sint. Augustin. de Civit. Dei cap. 19. Res est tam horrenda, (ait Grotius. de iur belli et pac. lib. 2. c. 25. §. 9. in fin.) ut eam nisi summa necessitas, aut vera charitas honestam efficere nequeat. Vulgatum est: Bellum si dixeris, omne malum dixeris. Bello namque turbatur Reip. harmonia: mutatur Religio: violatur iustitia: silent leges: laeduntur amicitia et consanguinitas: bonae artes in oblivionem veniunt: perit agricultura: ceslant commercia: vastantur civitates, et immutantur dominatus. Et quis omnia belli mala et incommoda numerabit? vid. Reinking. Polit. Bibl. axiom. 125. et 139. Saavedra Symbol. Polit. 74. ubi ait: adeo exosum esse Deo bellum, ut licet David homo tàm iustus fuerit, noluerit tamen ab ipso templum exstrui, eo quod multum sanguinis profudisset. (1. Paralip. 22. 8.

III. Videant igitur Ministri


page 70, image: s084

iniustorum bellorum incendia suscitantes, et oleum in ignem infundentes, quomodo in tremendo illo iudici die iusto iudici rationem reddituri sint. Certè pro singulis guttulis sanguinis, in bellis iniustis ac temerariis effusi auctoribus ratio reddenda erit. Ex Gerhardo D. Mengering. Scrutin. Conscient. cap. 5. q. 98.

CONCLUSIO XXIII. PECCAT MINISTER, QUI PRINCIPIS POTESTATEM CONTRA IUSTITIAE, HONESTATIS, ET SALUTIS PUBLICAE LIMITES ADULATORIE EXTENDIT.

I.

VEra Principis libertas non consistit in hoc, ut faciat quod velit, sed quod iustè possit. Fulv. Pacian. della arte di governare. cap. 4. Undè Rex Antigonus, cum ipsi diceretur. Regibus, quidquid vellent, licitum esso respondit, inter Barbaros ac Tyrannos ita censeri, ceteris autem solum iustum et honestum licere. Plutarch. in apophthegm. Et Chilon, unus ex septem Sapientibus, dicebat, Principes instar deorum esse, quia tantùm id, quod iustum est, exsequi debeant, ut refert. Cael. Rhodigin. lib. 8. lect. antiq. cap. 1. Pauci autem Principes sciunt, usque quo ipsorum se extendat potestas, quam Deus in subditos eis concessit. Besold. axiom. de Consil. Polit. c. 14. n. 16.


page 71, image: s085

II. Reperiuntur autem Ministri, qui Principis potestatem adulatoriè nimium quantum extendunt, ac supra omnes divinas ac humanas leges evehunt. In horum Au lico-politicorum ore frequens est illud vulgatum: Omnia esse Principis; quod ex l. Benè à Zenone. ult. Cod. de quadr. praescript. per errorem extrahunt. vid. D. Brunnem. in comment. ad h. l. in fin. Eleganter Seneca (lib. 3. de benef. c. 5.) ait: sub optimo Rege, omnia Rex imperio possidet. singuli dominio. Et cap. 6. Caesar omnia habet: fiscus eius, privata tantum ac sua; et universa in Imperio eius sunt, in patrimonio propria. Add. Tract. nostr. De peccatis Princip. conclus. 14. Eorum autem Ministrorum, qui Principem pro libitu contra ius dispensare, et mutare quadrata rotundis posse, dicunt, insanientium magis, quàm iurisprudentium loquelam non immeritò appellat Alvarus Valascus de iure Emph. quaest. 8. v. 30. Pessimi sanè Medici sunt, (ait Ant. Perez. in aphorism. n. 128.) qui ut obsequantur aegro, circa diaetam dispensant: ita qui absolutam potestatem per adulationem extendunt; commoda certè, quae eis, qui hoc medio Principibus placere nituntur, proveniunt, non durabunt: ac si durent, plus famae nocebunt, quàm indè divitiis accedet. Idem. n. 137. seq. O das sind schädliche Leute (Verba sunt D. Lyseri, in der Chur Sächs.


page 72, image: s086

Landtags-Predigt.) welche Fürsten und Herren so viel fürsagen, daß sie an kein Gesetz gebunden währen, sondern möchten anordnen, was, und wie es ihnen beliebet. Ach! das ist ein solcher Gesang, der in der Herren Ohren lieblicher klinget denn wenn ein Capellmeister eine Muteten, oder groß Concent von sechzehen Stimmen componirte. Aber es wird sich über diesen Liedlein einmal ein greßlich Geschrey erheben, wenn GOtt exsequiren wird, was in seinem Wort stehet: Potentes potenter tormenta patientur: Die Gewalt geübet haben, die werden gewaltiglich gestrafft werden.

III. Minister igitur potestatem absolutam numquam in Principe concedat; sed iustitiam et aequitatem extollat. In maximâ fortunâ nimiam licentiam, minimum decere licere, cui multum licet, persuadeat, Besold. de Consil. Polit. d. c. n. 7. Minister non aduletur iniustis Dominorum cupiditatibus, minimeque illud Harpagi ingeminet: Mihi placet, quidquid Rex facit; et Stratoclis decretum, quod in vitâ Demetrii apud Plutarchum exstat: Quidquid Rex Demetrius iudet, id erga Deum sanctum et erga


page 73, image: s087

homines iustum est. Klock. de Contrib. c. 7. n. 99. Cogiter minister illud optimi Caurianae, discors. in Tacit. Annal. lib. 4. pag. 557. Un principe (ait) non debbe haver mai i suoi pensieri ad altro intenti. che al bene universale de suoi popoli, e debbe parimente conoscere che egli è stato dato loro dal Cielo per guida, e custode. Proporsi avantil esempio deb buono Imperadore Adrtano, il quale nelle publiche Assambles diceva: Ita se rem populi gesturum, ut sciret, populirem esse, non propriam, Percioche, si come Dio ha concesso alle st elle il lume, solo per bonefizio de mortali, cosi ha dato la preminenza al Principe sopra gl' altri perutile; e giovamento de gl' altri à lui Soggetti.

CONCLUSIO XXIV. PECCAT MINISTER, QUI NOVARUM EXACTIONUM, QUAS PUBLICA NECESSITAS, AC POPULI UTILITAS NON EXIGIT, IN VENTOR, ET AUCTOR ET SUASOR EST.

I.

IMperia hodie fere sunt boulimi/ai. Principes quamplurimi exsugunt subditos, iisque vix precarium spiritum relinquunt. Vid. Tract. de peccatis Princip. conclus. 32. Sed unde hoc malum? Iram Dei prae oculis cernimus, vitam tamen in melius emendare desistimus. Quapropter cum plane


page 74, image: s088

discesserit à nobis devotio Dei, accessit indictio Fisci.

II. Ministri autem illi, qui omnia studia, curam ac sollicitudinem in excogi andis et imponendis novis tributorum et accisiarum oneribus conferunt, impii sunt, ac gravissimè contra Deum peccant. Deus enim eiusmodi novorum tributorum architectones (Contributs-Egeln, ut eos appellat D. Mengering. Scrutin. Conscient. cap. 19. q. 36.) maxime detestatur. Vid. supra alleg. Tract. d. concl. 32. §. 3. Consulentes Principi, uti nova imponat tributa, et vectigali sine magna causa, esse inferni poenis tartareis perpetuo cruciandos, ait ex Rebufto, Herm. Latherus, tr. de censu. allegans illud in lib. 2. Maccab. 7. v. 1. Tu qui inventor omnis malitiae factus es in Hebraeos, non effugies manum Dei. Cogita itaque, quod morieris et citò, et generatio tua cito exstinguetur. Notabilia, et omninoò digna sunt verba optimi Theologi D. Nicolai Selnecceri, commentario in Psalmos pagina 486. ut heic adsoribantur. Wann ietziger Zeit (scribit ille) unsere Hoffiziebe, die sich unterstehen, die Herrenzu unterweisen, und auf rechte Bahn zu bringen, und wie sie reden, reich und zu guten Haußwirthen zu machen, dahin sehen, wie sie ihrer Herren Hertzen zur Liebe der


page 75, image: s089

Unterthanen, und zur Verhörung armer Leute, lencken und bewegen möchten, das wäre ein Lob und könte gerühmet werden, und sie könten auch gute Gewissen behalten, und dürfften sich nicht besorgen, daß sie der Teuffel heute oder morgen holen würde, und ihnen den Lohn geben, dieweil sie die Herren allein bewegen, und führen, daß sie ihre Unterthanen mit Neuerungen ie länger ie mehr beschweren, und laden auf sich, und wieder sich das Geber der armen Leute, die gen Himmel schreyen um Rache und Rettung, ob sie gleich sonsten müssen stille schweigen, und lassen sich nicht mercken. Tuus enim aspectus terribilis est civibus, si quid dicunt, quo non delectaris, ego autem mussitantes audio, spricht Hemon zu seinem Vater Creonti. Die armen Leute schweigen stille, sind gedultig, und fürchten sich für Gewalt der Herren und Amtleute, und besorgen sich stets, sie möchten sich zu viel klagen und reden, dadurch sie in Gefahr kommen könten, aber doch murmeln sie untereinander, und reden heimlich von ihren Beschwernüssen, und klagens


page 76, image: s090

GOTT, da heisset es denn: vox populi vox Dei, Das gemeine Gebet ist GOttes Stimm, das niemand verachten soll, und wers verachtet, der wirds zuletzt an Leib und Seel wohl erfahren. Roboam folgete seinen jungen geschwinden Räthen, und beschweret sein Volck mit mancherley Aussaugungen, und Bürden, und wolte kurtzum stählern und nicht schlecht eisern seyn, und wolte seinen alten Leuten nicht folgen, darum muste er von Land und Leuten verjaget werden. (1. Reg. 12.) Dergleichen Exempel haben sich auch in Teutschland in kurtzen Iahren zugetragen, (und tragen sich nochtäglich leider! zu,) wer weiß, wie es noch gehen wird? Aus diesen sollen alle sromme Christliche Herren lernen, sich nach GOttes Wort und Befehl recht in die Sache schichekn, und sich lencken, und weisen lassen, weil es Zeit ist, und Lust und Liebe zu ihrer Unterthanen Wohlfahrt haben, sie nit aussaugen, noch übermäßig beschweren, und allen, die ihnen zu neven Beschwernüssen ohne grosse wichtige und nothwendige Ursachen rathen oder


page 77, image: s091

helffen wollen, als losen Leuten gram und feind werden, die wieder GOTT und alle Billigkeit handeln, und zuletzt die Herren in Jammer und Noth (und die armen Unterthanen an Bettelstab) bringen, wie die Erfahrung bezeuget. Haec Selneccerus. Audiemus etiam D. Henr. Bessel. Cancell. Mindens. Tr. Richterstul des Landpflegers Pontii Pilati, cap. 15. Es erweiset sich mancher Diener sehr beschäfftig, und hat für grosse Klugbeit, den Herrn wider Gewissen zubereichern, und sich in grosser Gnade zu behalten, oder dieselbe zu erwerben, und gedencken nicht einmahl daran, daß sie dem allwissenden, und zugleich gerechten Gott als Obersten Erbherrn aller Reich und Länder dafür antworten müssen; Sie sinnen Tag und Nacht darauf, wie sie ihre Vorfahren am Ambte darinnen übertreffen, daß zu besorgen stehet, daß deren Nachsolger endlich, da sie ihrem Wege folgen, und die Gefälle ie länger ie mehr bessern wollen, ihr Christenthum gantz beyfeit setzen, und gleichsam teuffelisch werden müssen; welcher Gesellen wenig nach GOtt, und ihrer


page 78, image: s092

Seligkeit fragen, und pflegen, nachdem sie sich in ihrer Herren Gnade gestärckt, weidlich ihr Auffnehmen und Verbesserung, wie sie es nennen, aber warhaftig, im Nachdruck, Gottes Zorn, und ihren Untergang, als bald, oder nach ihrem Tode sich ausweiset, zu suchen, daß den Unterthanen kaum das blosse Leben überbleibe: und wissen die guten Herren, welche dardurch mit Sünden beladen werden, nicht ehe, wie schändlich sie von ihren Dienern, so sie getreu gehalten, betrogen, und ihre Unterthanen verderben, biß nach den Dienern ihre Patronen zu Hofe gestorben sind, die daselbst ihr Schutz und Rücken wieder alle Ankläger gewesen, so auch das Ihrige von ihnen genossen, welches alles von der lieben Armuth erfolgen müssen. Hactenus ille.

Laudatissimus Imperator Fridericus III. in suâ Reformatione, anno 1442. Moguntiae promulgatâ, Principes, Comites, civitates, Nobilesque Imperii, de ipsorum Consiliariis et administratoribus novas impositiones suggerentibus his verbis notatu dignissimis adloquitur. Was sind eure erbare und tapffere Räthe, die


page 79, image: s093

euch zum besten gegen gemeinen Nutzen rathen? Viel Schmeichler, Heuchler, und Suppenesser habt ihr an euren Höfen: denn ihr möget die Warheit nicht leiden. Welcher aber euer Amt bessert mit der Nutzung, das ist ein geschickter Gesell; Niemand fragt, ob es rechtlich daher komme, so wirs nur haben, als ob GOTT die seinen euch zu Narren geschaffen habe: hättet ihr ein christlich Gemüth, ihr würdet die Göttliche Creaturen baß bedencken.

CONCLUSIO XXV. PECCAT MINISTER, QUI INTEMPESTIVE, UBI CONSULENDUM REIP. DEPRAECEDENTIA LITEMMOVET.

I.

QUamvis honoris acloci debiti ratio meritò habeatur, contentione tamen, eo tempore, quo saluti Reip. periclitanti consulendum, nihil foedius, nihil arrogantius, nihil à sapientis ratione semotius est. Lactant. de Iustit. lib. 5. c. 15. Iactura sane honoris proprii non plusa stimanda, quam salutis publicae. Turpis, scandalosa, ac perniciosa


page 80, image: s094

Ministrorum de praecedentia concertatio, quando pro lege ac grege pugnandum, et Hannibal fere ante portas. Ignominia, non honore digni, quibus potior vanae dignitatis praerogativa, quam salus publica. Vulgatum illud, in materia de praecedentia tantillum remittere, esse totum perdere, in magnis Principibus, minime vero vulgariter acsemper in quibusvis Principum Ministris, inter se de hâcre concertantibus, locum invenit. Minister Principis eundem animum habere debet, quem olim Dux Wurtenbergicus Ulricus habuit, qui ad Principes Germaniae, de sessione disceptantes, dixisse fertur: Collocate me post fornacem, dummodo id efficiamus, ad quod congregati sumus. Certe in hacre, honorem et gloriam hominis concernente, quottidie graviter peccatur. Sciat autem minister, quod, si intempestivâ contentione et praerogati vae vindicatione publicis rebus nocuerit, contra officium boni Christiani ac fidelis ministri faciat, Deumgraviter offendat, poenamque potius quam veniam mereatur.


page 81, image: s095

CONCLUSIO XXVI. PECCAT MINISTER, QUI IN ADMINISTRATIONE SUA PER AVARITIAM PECUNIIS CORRADENDIS, ET DIVITIIS ADQUIRENDIS STUDET.

I.

SCeleratus ille Politicus, in Compendio suo polit. novo cap. 29. consulit, nihil nisi spe commodi agendum suscipiendumque esse, et curandum maximè, ut opes adquiras et corradas maximas. Sed impium hoc consilium iamdudum Politici saniores damnarunt, et nos cum eis damnavimus in Tract. de Gratiâ Princip. erga Ministrum cap. 14. Semper sanè res privatae publicis offecere; et idipsum hodiè tristis experientia in multorum Germanorum Principum Aulis comprobat. Auri sacra fames semper fuit, est, et erit, omnium malorum in quovis officio radix. Ubi in Rem publ. dominatur avaritia, et ingens habendi cupiditas, inibi luxus, doli, fraudes, inimicitiae, comtemptus Dei, legum Magistratuumque nascuntur. Besold. de Consil. Polit. c. 11. n. 15. Avaritia latentium indagatrix lucorum, manifestae praedae avidisima vorago: nec habendi fructu felix, et cupiditate quaerendi miserrima. Val. Max. lib. 9. cap. 4. myriades scelerum in omnes Rei publ. partes protrudit.


page 82, image: s096

II. Melius consilium praebet Salustius, de Republica administr. Multo maximum (ait) bonum patriae, civibus, tibi, liberis, postremò humanae genti pepereris, si studium pecuniae, aut sustuleris, aut quoad res feret, minueris, aliter neque privata res, neque publica, neque domi, neque militiae regi potest etc. Et Didac. Saavedra, Symbol. Polit. 50. rei privatae studium Ministro Principis seriò dissuadet: Durus de Pascolo, in suo Aulico axiom. 205. Magnum, ait, semper Ministrum esse eum, qui praestat se cunctis vitae officiis aequabilem, recti pervicacem, opumque contemptorem: Multum sane dignitatis ac splendoris Ministri merita amittunt, si cum perpetuo rei privatae studio iuncta fuerint. M. Crassum quinque, eaque maxima habuisse scribunt, quod esset nobilis simus, quod eloquentissimus, quod Pontifex Maximus, quod ditis simus Quiritum post Syllam. At omnes has virtutes et fortunae bona avaritiae sordes obscurarunt. Et sane nihil, Saavedra teste, recte geritur. quod rei privatae studio geritur, hanc siquidem ipsi etiam obligationi et honori anteponit utilitas. Man pflegt um Geld und Gutes willen, Ehre und Pflicht hindan zu setzen. Vid. d. Tract. de Gratia Princip. c. 14. Qui in omnibus actionibus commodum suum respiciunt privatum, hi nec DEO,


page 83, image: s097

nechominibus prosunt, sed directe communioni civili adversari solent. Besold. d. c. n. 8. Demosthenes (ut ait Plutarch. in Apoht.) aiebat, si res privata publicam non avertat, tolerari aliqua ratione posse, ut Consiliarii ditescant, et incrementi participes fiant: Verum, quia utplurimum videmus, quo magis res eorum augentur, qui publicis muneribus praesunt, eo magis Remp. minui; cavendum esse. Hippol. à Collib. in suo Consiliario.

III. Hoc si crederent nonnulli Principum Ministri, non tam avidi essent magnarum opum et pecuniarum, nec tam anxiè omnes saepe minus laudabiles ditescendi vias ac modos, nonnumquam etiam in ipso officii limine, quaererent, nec Principum facilitate in expetendis exspectativis, aut subditorum mulctis, aut duplicandis salariis, abuterentur. Sanè, quod morem istum, exspectativas feudorum adquirendi, attinet, eum, utpote cum singulari voto alienae mortis fere coniunctum, non adeo post alios probat optimus ICtus, Hieronymus Schurffius, ille enim in Consilio quodam (quod habetur vol. 1. consil. Mod. Pistoris) notabiliter ita scribit: Pii et bonarum conscientiarum viri vix laborant, ut investiantur in feudis nondum apertis. Bonarum enim mentium est, timere culpam, ubi culpa minime reperitur, ut inquit Gregorius;


page 84, image: s098

Sed pauci sunt, qui illa curant propter nimiam avaritiam, omnia excaecantem. Numquam non Ministri tàm Ecclesiastici quam saeculares, saluberrimum illud monitum Paulinum, quod legitur in Epistolâ priore ad Timotheum, cap. 6. v. 9. et seqq. cogitare deberent, quod hoc est: Qui volunt ditescere, incidunt in tentationem et laqueum, et cupiditates multas amentes et damosas, quae demergunt homines in exitium et perniciem. Siquidem radix omnium malorum est amor pecuniae: quam quidam, dum appetunt, aberrarunt à fide, et se ipsos undiquaque transfixerunt doloribus multis. Tu verò ô homo Dei, ist a fuge: Sectare, autem iustitiam, pietatem, fidem, charitatem, tolerantiam, lenitatem. Ah crederent Ministri Ministrissimo magnae Britanniae Regis ad supplicium capitis damnato, Comiti Strafforto, qui in Epistolâ ad Angliae Proceres valedictoriâ scripsit: Inter homines nil stultius, et insanius inveniri aut excogitari posse, quàm summo labore et sudore facultatum et opum suarum incrementis inhiare, corpusque suum vermium habitaculum, vanitatisque domicilium probè cur are et exornare; animum autem è contrario vanis voluptatum recreationibus aeterno gaudio exuere. D. Dillherrus, pius Theologus b. m. in der Propheten: Schule. pag. 488. scribit: Sind nicht dises Abgöttische Leute, welche vermeinen, wenn


page 85, image: s099

sie nicht so viel tausend Gülden zusammen scharreten, so könten sie und die ihrige nicht fortkommen. Haben sie nicht auff den mammon ein höcheres Absehen, als auff GOttes Väterliche providentz und Vorsorge?

IV. Gubernatio sanè in eo statu rectè institui non potest, cuius Ministri avari sunt, et cupidi. Quomodo enim suam amabit Rem publicam, qui de thesauris colligendis dies noctesque cogitat? quomodo rebus agendis advertet animum, qui lucro totus inhiat? quomodo obsequiis suis praemia promereri conabitur, qui suâ sibi manu ipse satisfacit? Nullum facinus generosum suscipitur absque famae existimatione; hanc vero in pretio non habet animus vilis, abiectusque, avaritiae deditus. Nihil magis ad rebellionem concitat subditos, quàm rapina corruptelaeque Ministrorum: graviter enim irritantur damnis propriis, iniustitiâ communi; invidiâ erga eos, qui opes in immensum accumulant: odio denique in ipsum Principem, qui remedium adferre negligit. Ecce, omnia haec mala ex Ministrorum rei privatae augendae studio, in Rei publicae damnum ac perniciem nasci solent. Vid. Didac. Saavedra. Symbol. Polit. 53.


page 86, image: s100

CONCLUSIO XXVII. PECCAT MINISTER, QUI dwrofagi/as2 VITIO LABORAT.

I.

DEtestandum dwrofagi/as2 vitium hâc tempestate ferè omnium officiorum, tàm Ecclesiasticoru quàm lecularium, maximorum minimorum administrationes irrepsit, easque veneno suo infecit atque corrupit. Querelae audiuntur quottidianae ab iis, qui opem et consilium in Aulâ, vel Curiâ supplices petunt. Nonnulli Ministri, etiam Scribae et famuli, adeò impudentes sunt, ut munera spontè oblata non tantùm avidè accipiant, sed etiam ultrò quasi debitam salarii partem nonnumquam exigere, et ab invitis extorquere minimè vereantur. Quod si verò miselli supplicantes vel non habeant, quod donent, vel donare nolint, ipsorum desideria vel planè non audiuntur, vel audita non implentur, vel implenda retardantur. O tempora! ô mores!

Man meint, es sey schon gut, wann man nur sagen kan,
GOTT weiß, wie recht und wahr! das hat der auch gethan.

II. Maledictâ sanè Ministrorum, cumprimis qui in iudiciis sedent, aut à Consiliis secretioribus Principis sunt,


page 87, image: s101

dwrofagi/a| perditur Reip. salus, libertati et incolumtati Reip. struuntur in sidiae, adulterantur iudicia, corrumpuntur aut protrahuntur tenuiorum, viduarum, ac pupillorum causae et querelae. Munera quippe latenti quadam e)nerge/ia| etiam invitos trahunt, et nescientes, mentemque à recto tramite discedere cogunt. Oculos occaecant sapientum, verba pervertunt iustorum, et velut pastomis ori indita, avertunt reprehensiones. (Deut. 17. v. 19. Sir. 20. v. 30.) DEV Mtentat, (ait. Besold. de Consil. Poli. cap. 11. n. 14.) qui munera capit, et reputat se nihilominus integrum iudicium, mentemque non perversam retenturum. Certè in sacrà paginâ ubertim licet observari, munera ferè usque cum iniquitate copulari. Hinc verbum est Domini: eorum in manibus iniquit ates esse, quorum dextra muneribus sit repleta. Die gerne Geschencke nehmen. (Psal. 26.) Ubi munera sunt grata atque accepta, ibi ianua pauperibus est clausa. Unctio (ait idem Besold. d. l.) docere nos de omnibus deberet, (1. Ioh. 2. v. 27.) nunc ea neminem erudit, sed tamen omnia efficere solet. Wer schmieret, der fährt. Tam omnibus nationibus in ore fuisse videtur haec sententia, quàm nunc etiam omnibus est in usu. Pecuniae oboediunt omnia. Unde Aristophanes in Pluto:


page 88, image: s102

Proh! ut nihil sanum reperias uspiam,
Sed pariter omnes serviunt victi lucro.

Erasim. in Adag. Pecuniae oboediunt omnia. Nihil est, quod Aula det absque argento. Die Tinte fleust zu Hofe nicht, wenn man nicht Gold darein wirfft. Turpe est quidem dictu, (ait Durus de Pascolo, in suo Aulico Polit. axiom. 310.) at ita radicitus introductum omnium aulicorum principium, ut dona nobis aditum ad gratiam, favorem et officia aperiant. Is dicitur mos Aulciorum in Curiis Principum (teste ICto Zasio) ut neminem frustra promoveant. Vid. Dd. ad tit. C. de Suffragio.

III. Equidem Ministrorum praecipuorum iuramentis, ac literis Reversalibus nonnumquam inseri solet clausula, quod nulla munera, nes ab amicis, nec ab hostibus, aut Principis subditis accipere velint: ut scililit dwrofa/goi, Geschencktresser, (vid.Part. 2. medit. nostr. sacrat. ad lib. 1. Samuelis.) promptius puniantur, vel tamquam periuri ab omnibus vitentur; sed quàm malè clausula illa à plurimis attendatur, experientia docet. Purae omnino manus sunt servandae DEO, Regi, et Legi. Certè qui Christiani sunt, semper memores esse debent optimiac conscicontiosi simi illius regii Ministri, Danielis, qui Principi suo magna munera offerenti heroicè respondebat: Munera tua sint tibi, et opes


page 89, image: s103

tuas alteri da, cui volueris, Scripturam autem nihi lominus legam tibi, ô Rex, et interpretationem tibi flendam. Lutherus ita: Behalte deine Gaben selbst, und gib dein Geschencke einemandern, ich wil dennoch dem Könige die Schrift lesen etc. (Dan. 5. 17) Utinam omnes ministri illicitè munera offerentibus subditis ita responderent, et nihilominus id promptè facerent, quod charitas dictitat, fidesque et iustitia ab eis exigunt.

IV. Nec Conscientiae suae consulit Minister Ille, si patiatur uxori aut liberis munera offerri, cum per se res illicita sit dwrolhfi/a. Frequens est Sycophantiae huius exercitium (ait D-Peller. in Polit. scelerato. cap. 19.) ut etiam nonnullibi expresse inter iuramenta, de non acceptandis muneribus, mulierum et liberorum mentio inserenda à Legislatoribus fuerit.

V. Quid vero, si (ut saepe fieri solet) Princeps Minostro suo tantum salarii annuatim non dependat, quantum ipsi ad suifamiliaeque exhibitionem ac sustentationem honestam sufficiat; Neque hic excusationem merebitur, si vel ipse, vel per domesticos suos munera accipiat, quamquam Principem eum, qui sufficiens salarium, quod praesentissimum contra dwrofagi/an remedium, Ministro non constituit, malè Rei publicae ac subditis consulere, non negemus. Ossa in in Consil. iurid. Polit. c. 6. et c. 10.


page 90, image: s104

Cogitet Minister Poplicolas, Aemilios, Fabricios, Curios, Scipiones, Scauros, omnes de Republicâ Romanâ optimè meri os Viros, quibus nullum, aut admodum parvi ponderis argentum, pauci servi, pauca iugera aridae terrae; indigentia domi, publicè impensa funera, inopes dotum filiae; sed egregii Consulatus morificae dictaturae, innumerabiles triumphi fuerant De Photione Atheniensi dicitur, quod paupertatem, quasipraecipuum aliquod virtutis kdecus, et argumentum excoluerit. Plutarch. in Apophthegm. De Epaminondâ idem acutor scribit, quod paupertatem adeò facile perpessus sit, ut de Republ. nihil praeter gloriam ceperit. vid. plur. Tract. nostr. de Gratiâ Princip. erga Ministr. c. 14. Nobilis est illa M. Ciceronis suspiratio. O te felicem, M. Porci, a quo rem improbam pctere nemo audet! Plin. in Praefat. ad Vespas. Hoc elogium (ait. Besold. de Consil. Polit. c. 11. §. 25.) etiam Minister Principis et Consiliarius meretur, quem corrumpere verentur omnes: Nicht, daß man bey ihme mit Schmiralien alles zu wegen zu bringen getraue. Praeterea cogitet Minister, quod paupertas Officialis optimus sit Advocatus, ea enim sinceri animi purae que manus indicium esse creditur. Botero l. de detti. tit. magistro ò ministri Ceterum de dwrofagi/a| iudicum in specie, vid. Winter. in Assessore. P. 2. c. 6. n. 28.


page 91, image: s105

et seqq Reinck. Biblische Policey. lib. 2. axiom. 50 Parthen litig. lib. 2. c. 10. Bernegget. in Quaest. ad Agricol. Taciti. 1. 8. fusè D. ziegler. in Dicaestice. concl. 20. comment. nostr ad l. 6. §. 3. de offic. proc. et l. 18. de offic. praesid.

CONCLUSIO XXVIII. PECCAT MINISTER, QUI ACCIDENTALIA NOVA FACIT, AUT TAXAM CONSUETORUM EXTENDIT.

I.

AVaritia omnium vitiorum radix (1 Tim. 5. v. 9.) nonnullos Principum Officiales, tam Ecclesiasticos, quam Politicos eò adigere solet, ut nec constituto salario, nec accident alium usitatorum taxa contenti esle velint, sed pro libitu, vel nova inveniant, et ab invitis extorqueant, vel solita extendere, et plus iusto accipere non vereantur, minimè cogitantes, Accidentalia esse Accidentalia, non salaria fixa, nec eundem favorem cum hisce habere. Rigor certè in iis exigendis minimè probandus Optandum foret, accidentalia in universum omnia tolli, et salaria, quae pro cuiusque Ministri conditione et qualitare sufficiunt, ex aerario publico praestari. Vix enim dici potest, quantus ubique ferè accidentium sit abusus, et quàm saepe munera sub specie accidentalium illicite petantur, et


page 92, image: s106

accipiantur. Vid. Stypmann. Tract. de Salar. Cleric. cap. 3. et quae diximus in supplemento Speidelio-Besoldiano verb. Accidentalia. Et in Tract. de iure Accidental. c. 3. et 4. D. Mengering. Scrutin. consc. cap. 11. q. 69. ubi in specie monet, daß die Prediger die accidentia ihres Gefallens nicht steigern sollen. Non possumus non subiciere querelam Casparis Manzii, ICTI Bavari, in Centuria Decision. Palat. quaest. 76. quam etiam in Tract. de Resignat. cap. 5. adduximus. Remora, (ait) si Physiologis credimus, stupendae naturae animal est, pisciculus nempe parvus, qui cursum onusti navigii sistit, et magnas machinas remoratur, unde etiam nomen habet, ut Remora dicatur. Aeque horrendum, aeque stupendum brutum est taxa, merces videlicet, seu sportula, scribis (alibi etiam ipsis Consiliariis et iudicii Adsessoribus,) solvi solita, pro extradendis, mandatis, decretis, sententiis, protocollis, et copiis quae cum summâ mea indignatione cursum iustitiae saepissime sistere consuevit. Dum enim nemo praestò est, qui taxam exsolvat, omnia praesata iacent neglecta, haut expedita, haut exsecutioni data, in multos saepe menses, in plures quandoque annos, ut ita frequenter optarem, taxam in profundo pelagi sepultam iacere, praesertim, quod conveniens mihi videretur, iustitiam gratis ideò


page 93, image: s107

administrari, quod subditi propterea tributa solvant, ut ipsis ius diceretur, iique à laesione, iniuriis et iniquitatibus aliorum, tàm in iudicio, quàm extra iudicium defenderentur. Dum hoc saepius ingeminavi, audire debui, Taxam scribis in partem salarii computari; meritoque exigi. Cùm enim exigua salaria habeant, et de vento non possint vivere, debent aliunde sustentationem suam habere etc. Vid. d. Tr. nostr. de iur. accidental.

CONCLUSIO XXIX. PECCAT MINISTER, QUI CLAM PRINCIPE SUO, PENSIONEM AB ALIO ACCIPIT, FIDEMQUE SUAM PERICULO CORRUPTIONIS EXPONIT.

I.

ORculum antiquis fuit: Argenteis iaculis pugna, et omnes viceris. Quasi nil imperiosiùs moneat, aut moveat adfectus mortalium, quàm Dea illa, moneta: Necullae machinae validiores, quàm haec dona, haec munera. Magnum sane instrumentum rebus pecunia: Omnis praeterea flagitii magistra et ministra; quâ quidquid hîc amatur, et laudatur, videtur impetrari. Marsalaer de legato. lib. 2. diss. 19. Vis magna in donis et muneribus ad obtinendum aliquid ab altero. et ut habetur Prov. 22. Victoriam et honorem accipiet, qui dat munera, animum autem aufert accipientium.


page 94, image: s108

Hannibal Scotus. in Comment. ad Tacit. 4. Histor. quem refert Peller. in Polit. Scelerat. cap. 26. Oraculum hoc hodiè quosdam Europae Reges ac Principes probè obser vasse, tristis experientia in Germania nostra hactenus docuit, dum in nonnullis Principum Aulis reperti, et adhuc reperiuntur, qui clam Principibus suis. pensiones annuas ac munera Regia accipere, non dubitarunt. Quantum alieno auro in Germaniâ effectum fuerit, et adhuc efficiatur, in propatulo est.

II. Ministro autem Status eiusmodi pensiones vel munera ab extero Principe accipere minimè licer, quippe quâ acceptione fidem suam periculo corruptionis, ac consequenter periculo Status eixponit. Et quamvis Princeps alter, à quo pensionem nabet, sui Principis amicus vel socuis sit, notissimum tamen est, quam fragili fundamento eiusmodi societates et amicitiae Principum nitantur: quam facile ex amico inimicus et ex socio hostis fieri possit. Exempla ubivis tam nova, quam antiqua obvia sunt. Certe non raro optimus etiam ac fidissimus Minister ciusmodi argenteis iaculis vinci et à tramite iusti in adversum rapi potest. Munera occaecant Sapientes. Si Minister magnitudinem quaestuum et auri famem secta verit. numquam fidem integram et puras manus, sinceramque mentem habebit, ait Durus de Pascolo. Axiom. Polit. 205.


page 95, image: s109

Romani ne Legatis quidem munera accipere permittebant. Nonnumquam expressis verbis iuramento adsecurationis, der Bestallungs-Pflicht inseritur clausula, quâ Minister ab alio Principe donativum accipere prohibetur. Cogitet igitur Minister, quae Lauredanus, Silva Rerum moralium, sub tit. Favor. pag. 286. scribit, suaeque conscientiae ac fidei consulat, ab eiusmodi re abstinendo Verba illius haec sunt: Eâ tantum ratione favores praestantur eis, quibus debentur (si iocari liceat in hâc re) qua illi hos suos effecerunt, ipsos emendo. Favores exhibentur merentibus illos, sed eo pacto, quo meretrices merentur lucra. Gratiae, ut prisci aiunt, erant virgines, sed nos prostitutas passim fecimus. Ut prostitutae et meretrices non communicantur bonis viris, sed malis: sic venales hae gratiae. Nam boni non solent eas emere. Honestis viris non nisi honestae mulieres, et praesertim virgines in matrimonium collocantur, dotem potius cum uxore exigunt, quam ut velut scortis velint ipsi dare pretium. Ita boni non dant pro officiis, ac potius cum iis etiam volunt beneficia. Bene etiam Hispanus Apher: de las cartas n. 187. Los dones, que son en muestra de agradesacimiento, y prenda de deuda, deven ser resacibidos: Los que vionen con fin, recusados come tentacion. Iuramento


page 96, image: s110

Consiliariorum (ait Besoldus. de Consil. Polit. c. 11. §. 21,) aliqua clausula est inserenda, quae eos ullo modo ab amicis vel hostibus Principis sui aliquid accipere prohibeat. Tùm ut munera accipientes promptiùs puniantur, vel tamquam periuri ab omnibus vitentur, eos omnes cum viderint, tamquam auspicium malum in Rei publ. detestentur.

CONCLUSIO XXX. PECCAT MINISTER, CUI CURA REDITUUM ET PECUNIARUM PUBLICARUM COMMISSA, EARUM PARTREM, ANIMO RESTITUENDI, IN PROPRIOS USUS EXPENDENS.

I.

AERarii publici aut Fisci Principis praefecti, Quaestores et rationarii nonnumquam pecuniam publicam in suos usus convertere audent, non quidem ea intentione, ut eam subtrahant, sed ut alio die in rationes publicas referant, ac restituant. Verum id minime licitum. Pecunia namque publica, velut res aliena, ac Ministri fidei concredita, à Ministro non contrectari, aut ad tempus, licet modicum, in utilitatem suae rei familiaris converti, sed velut depositum quoddam, apud eum integra manere debet. Administrator est pecuniae in rem Domini, non ipse Dominus. Contra iurisiurandi


page 97, image: s111

religionem peccat Minister, qui (ut non rarò accidit) sibi persuasum habet, ipsi licere, interim pecunia publica uti, licet in eventum Domino inde damnum nullum emergat Facile quippe fieri potest, necessitatem aut utilitatem Domini ante consuetum diem pecuniam paratam exigere, quam Minister expensam illicò restituere nequit.

II. Non minus etiam ille Minister peccat, qui tributa et census in optimâ monetâ accipit, monetam autem meliorem, auream vel argenteam, cum minuta ac deteriore sua commutat, ac in Cameram Principis infert. Utilitas enim, quae ex meliore moneta speratur, Domino aufertu, dum a ministro intercepta in rem propriam illicite convertitur. Optamus, bonorum publicorum administratores, aerariorumque Praefectos, exemplum illius Paullini, annonae Praefecti Romani sibi imitandum proponere, de eo namque Seneca, in libello de brevit. vitae, cap. 18. scribit. quòd orbis terrarum rationes administraverit tàm abstinenter, quam alienas, tàm diligenter, quam suas, tàm religiose, quàm publicas. Alias notissimum est illud: Die im Rohr sitzen, pflegen sich ssselbst die besten Pfeiffen zu schneiden.

III. Reperiuntur etiam officiales in Prae fecturis, qui cum Colonis Principis, aut Rusticis pacisci solent, ut quotannis hoc


page 98, image: s112

vel illud, ad rem domesticam pertinens, eis praestent, v.g. linum gratis serant, operas ad exstructionem domus praestent, pecora alant, agellum colant etc. Id autem minime probandum, cum dwrolhfi/as2 speciem praebeat.

IV. Nec hoc extra vitium est, quando aerarii publici administratores salaria Ministris non praestant, aut Creditoribus Principis debita exsolvunt, nisi sub certâ promissione aut pactione certae pecuniae summae Qui probi sunt, bonamque famam plus diligunt, quám pecuniam, ab eiusmodi rebus abstinent.

CONCLUSIO XXXI. PECCAT MINISTER, QUI IN ALIORUM PRAEIUDICIUM IMMUNITATES ET EXEMTIONES CAPTAT.

I.

REperiuntur Ministri, qui, licet adhuc circa limina officii haercant, nec de Principe aut Rep. benè meriti sint, nihilominus tamen non verentur, importunis precibus Principes suos fatigare, ut eis haec vel illa privilegia, immunitates et exemptiones concedant. Sic qui forte agros et praedia oneribus provincialibus aut rusticis subiecta possident, non tantùm ea ab eiusmodi oneribus liberare, verum etiam nova eis iura et commoda,


page 99, image: s113

v.g. Oenopolii, iuris braxandi, pascendi, etc. adquirere laborant, niohil pensi habentes, quod aliis inde nova onera et incommoda accrescant; Quod sanè iniustum, minimeque probandum. Privilegia namque uni concessa, in alterius praeiudicium non redundare l. 21. de R. I. l. cum filius de Test. mil. l nec avus C. de emancip. lib. nec ad aliorum iniuriam trahi debent. A. Faber. in Cod. lib. 9. tit. 29. def. 6. n. 2. Ac in dubio eiusmodi privilegia praesumuntur obreptitia et per importunitatem concessa. l. 1. C. de petit. bon. subl. Lib. X. Natta. Cons. 66. n. 11. Klock. de contribut. c. 16. n. 25. et seq. Befreyung foll geschehen ohne des andern unbilliche Beschwerung. Ea demum favorabilia censentur, quae nulli nocent l. rescripta 7. de precib. Imper. Brunneman. ad tit. Cod. de Praepos. sacri Cubicul. in fin. Cogitet Minisser, neminem cum alterius damno lucupletari debere, ac quemque suum, non alterius onus portare debere. l. 1. C. ut null. ex vic. Libr. XI. Insignis est Ciceronis sententia, ac dignissima, ut Christianorum etiam cordibus inscriberetur, quando lib 3. Offic. scribit: Detrahere aliquid alteri, et hominem hominis incommodo suum augere commodum, magis est contra naturam, quam mors, quàm paupertas, quàm dolor, quàm cetera, quae possint aut corpori accidere, aut rebus


page 100, image: s114

externis. Nam principio tollit convictum humanum, et societatem. Si enim sic erimus adfecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet, aut violet alterum, disrumpi necesse est eam, quae maximè est secundum naturam, humani generis societatem. Nam sibi, ut quisque malit, quod ad usum vitae pertinet, quam alteri adquirere, concessum est, non repugnante naturâ. Illud autem natura non patitur, ut aliorum spoliis nostras facultates, copias, opes augeamus etc.

Experientia sanè docuit, eiusmodi bona, quae cum aliorum damno et iniuria adquisita, vel emendicatis iuribus et privilegiis adaucta et cumulata, rarò ad primum, rarius ad tertium heredem pervenisse. Cogitet Minister illud Ecclesiastici: Curam habe de bono nomine, hoc enim magis permanebit tibi, quam mille thesauri pretiosi et magni. (Eccles. 41.) quae verba Lutherus ita vertit: Siehe zu, daß du einen guten Namen behaltest, der bleibet gewisser, denn tausend grosse Schätze Goldes.


page 101, image: s115

CONCLUSIO XXXII. PECCAT MINISTER, QUI OMNIBUS STUDIIS SE INCLINAT AD EFFLORESCENTEM FORTUNAM ALTERIUS, PRINCIPEMQUE SUUM DESERIT.

I.

PErpetuum et universale esse dicitur, mutata Principum fortunâ, mutari voluntates non tantùm subditorum, sed multò magis Ministrorum. Peucer. in lect. Chron. ad annum 1571. Plures (ut de Pompeio dictum) malunt adorare Solem orientem, quàm occidentem. vid. Richter. axiom. Polit. 120. ubi Exempla. Fidus autem Minister, qui DEO suo fidem, oboedientiam, et amorem praestat, Principi suo, summi Regis Vicario, fidelis permanet, Domini sui commodis ac honoribus constantissimè studens. Non patitur obsequio ac fide ministerii sui a fortunae adversae flatibus se abripi, firmiter persuasum sibi habens, contra conscientiam peccare eos, qui ad omnem ventum vela vertentes, iuratam ministerii fidem perfringunt. Testantur historiarum monumenta, eiusmodi Ministros saepè in discrimen vitae, famae, ac bonorum incidisse, ac serò nimis inconstantiam datae fidei deplorasse. Ministri prima dos, quâ Domino commendatur, Fides est. In regiâ Regnoque praecipuus error infidelitatis, cuius ne


page 102, image: s116

nomen quidem ad aures admittunt, qui rem non fugiunt. Fidum qui dixit, omnia complexus. Cetera animi corporisque ornamenta, si absit fidelitas, suspecta sunt, et tamquam fraudum instrumenta odio habentur. Conzen. in suo Daniele cap. 12. §. 1. Es gehövet fürwahr viel darzu, wenn einer ein treuer Diener seines Herrn will gerühmet seyn.

Rara avis in Aulis Minister fidelis est. Illic nemo non sibi ipsi vota concipit, sibi ipsi litat. Illic ambitio dominatur, et in summo fastigio collocata omnia spernit, omnia conculcat. Sed si Minister summa fidei testimonia Principi in Aulâ exhibet, statim ad gloriam eius cum privato compendio divortium facit. Langius de Ministris Principis. sub lit. C. 2.

Infidi sunt, quicumque malis artibus fidem Principi probare suam amant; falla ciam illi in fidelitatis locum substituunt, sineeritatis colore tinctam. Fidus non est, qui contra officium praestat fidem, ait Ambrosius lib. de officiis, et Augustinus fidem esse negat, si peccato praestetur. Hoc enim in genere fides eriminosa est, quod etiamd Gentes Numinis ignarae intellexerunt. Seneca in Hercul. Oeteo.

Praestare fateor posse me tantam fidem.

Si scelere careat: interim scelus est fides. Vid. Conz. in Dan. c. 4. §. 3.


page 103, image: s117

CONCLUSIO XXXIII. PECCAT MINISTER, QUIER GA PRINCIPEM SUUM IR REVERENTER SE GERIT, EIUSQUE PERSONAM COMTEMPTUI HABET.

I.

PRincipes, cumprimis illi, qui ingenio ac moribus simpliciores, à Ministris suis, vel generis nobilitate, vel rerum gestarum gloriâ tumentibus quandoque spemuntur, eisque reverentia debita denegatur. In eo autem Ministros peccare, extra dubium. Pius namque Minister non obliviscitur reverentiae, quam suo Magistratui debet. D. Osiander. in 2. Reg. 19. ubi ait: Ioabum Davidis Capitaneum, peccasse, quod occiso Absalomio, nullâ Regiae Maiestatis ratione habitâ, tàm importunè invectus fuerit, et hoc Principibus nonnullis accidere, ut non multae humilia, aut benigna verba ab aulicis suis audiant Add. D. Meng. Scrutin. cons. c. 20. ubi ait; Daß manche Herren Diener unterweilen sehr trotzig, und treust mit Redenj gegen den Printzen, und sich mit harten stoltzen Worten vernehmenr lassen wie Joab. Apostoli monitum est: Timete Deum, honor ate Regem: exhibete honorem ei, cui honorem debetis. (Rom. 13.) ubi addit Osiander: Magistratui seilicet: in enim propter dignitatem et utilitatem sui officii honore est prosequendus.


page 104, image: s118

Quare graviter in Deum peccant, qui de Magistratu sue per contemptum loquuntur. Nec Ministrum magna et praeclara in Principem, forte simplicem, Regiminis negligentem, impium, merita excusabunt. Quamvis enim talis sit, Princeps tamen est. nec Ministro etiam optime merito inde ius adquiritur, reverentim ei debitam denegare.

II. Gravius adhuc peccant illi Ministri, qui suos Principes, Seiani exemplo, in metu continere, et ita ipsi Principes esse volunt, quibus tamen experientia teste numquam res bene cessit. Vid. Cominae. lib. 4. Comment. quem refert Reincking. Polit. Bibl. lib. 2. axiom. 76. ubi ait. Daß ein Diener, des seines Herren Gnade durch seine hohe meriten und dapffere Dienste erworben, nicht folle so vermessen werden, es dahin zu spielen, daß sein Herr sich für ihm fürchte.

III. Non minus et illi Ministri peccant, qui contumeliose de Principis personâ apud alios loquuntur; quod cumprimis sollemne est eis, qui iniuriam aliquam à Principe passi, vel ab officio remoti sunt. From~e, getreve, und Gottesfürchtige Diener reden nicht bald etwas unziemliches von ihrer hohen Obrigkeit, aber Leute, die sich üb els bewust, oder sonsten einen faulen


page 105, image: s119

Schincken bey ihrer Obrigkeit im Saltze haben, oder die sonsten gern in trüben Wassern zu fischen pflegen etc. pflegen ins gemein auff ihre Obrigkeit zu lästern. Reincking. Polit. Biblic. lib. 2. axiom. 115.

CONCLUSIO XXXIV. PECCAT MINISTER, QUI VEL CONSULENDO VEL AGENDO AD CHRISTIANISMI PROMOTIONEM NON PRAESTAT, QUANTUM OFFICH RATIONE POTEST AC DEBET.

I.

INter pii cuiusdam Iure Consulti nu=n makari/tou, quinquaginta sex propositiones hoc anno à nobis editas, super puncto, Was und wie viel ein ieder Christlicher Regent, so wohl dessen Diener und Beumpte, zu mehrer Erbauung des waren Christenthumbs deren Unterthanen Ambts und Gewissens halber beyzutragen schuldig? earum ultima est: Ob nicht überaus schwere Verantwortung auff dem Halse liegen werde allen Kirchen- und Regiments-Bedienten, welche umb Erbavung des Christenthums zu ihrem Theil sich nicht, oder wenig bekümmern; oder doch hierunter ihre Obern gar nicht, oder viel


page 106, image: s120

zu kalt und laulicht anmahnen; oder auch endlich in dißfals anvertrauten expeditionibus allzu lässig, träge und faul sich bezeige thun? ubi à nobis rosponsum fuit: daß es freylich, so wohl Geist-als Weltliche eamte schwer zuverantworten haben, wenn sie hierungter ihre Schuldigkeit und Gebühr nicht beobachten, und um den Schaden Joseph gantz ohnbekümmert seyn. Wann sie durch den ihnen von G Ott verliehenen Verstand, und Geschickligkeit, auctorität, vermügen etc. das jenige hiebey nicht treulich thun, und beytragen, was Sie doch thun können und sollen.

II. Quid verò et quantum à Ministris hâc in re praestandum sit, heîc determinari non potest. Videatur iam laudatus Tractatus, ubi pluribus actum, quid Principibus eorumque Ministris hac in re faciendum incumbat. Add. Tract. nostr. de iure Visit. Eccles. it. de iure ac privileg. Hospital. c. ult.


page 107, image: s121

CONCLUSIO XXXV. PECCAT MINISTER. QUI AUCTORITATE AC POTESTATE SUA ABUTITUR.

I.

QUemadmodum Princeps civili potestate. â DEO ipsi concessa, pro gloriâ Dei et salute populi legitimè uti, minimeque pati debet, ut ea in Tyrannidem abeat: Sic Ministri, velut instrumenta Maiestatis, (ut superiùs dictum) ad eundem scopum collimare et auctoritate atque potestate officii nullo modo abuti debent. Gogitent illi, Ministerium non esse Magisterium.

II. Sunt autem multi, qui ex ambitione aut prava libidine, plus auctoritatis ac potestatis, quam ipsis à Deo ac Principe concessum, sibi arrogare non verentur, per detestabilem abusum auctoritatis muneris in subditorum vitam, famam, ac bona grassantes, quos etiam miselli subditi saepe magis, quàm Principes ipsos, timere solent. Es kartens offtmals grosser herren Diener, durch allerh and List und Practicken dahin, daß sie mehr Ansehen, Furcht, Respect und Ehrendienst bey klnterthanen, und anderen geringen Dienern gewinnen und haben, als die Herren


page 108, image: s122

selbst, daß einer bißweilen lieber den Printzen selbst, als einen solchen Hamans: Bruder und Neffen Ahitophels offendiren und beleidigen möchte. Osiand in Esther. 6. Mengering. Scrutin. Conscient. c. 20. pag. 1507. Gemeiniglich wollen sie Fürsten un d Herrend an der eisern Jungfer-Kette gefangen führen, (wie Lutherus, tom. 6. Iehn. fol. 145. schreibet) und sind die grossen teuren Hengste, die Fürsten und Herren reiten. etc.

III. De talibus Ministris Rex ARTAXER XES, in fragment. Estherae, ita ait: Wir befinden, daß viel sind, welche der Fürsten Gnade mißbrauchen, und von den Ehren, so ihn wiederfähret, stoltz und böse werden, also, daß sie nicht allein die Unterthanen pochen, sondern auch gedencken die Herren elbsten, von denen sie erhöhet sind, unter die Füsse zu treten, und thun nicht allein wieder natürliche Billigkeit, durch Undanckbarkeit, sondern sind durch Hoffart so verblendet, daß sie auch meynen, Gott, der auff die Frommen siehet, straffe solche Untreue nicht. Sie betriegen auch fromme Fürsten, auff daß sie unschuldig Blut vergiessen. etc.


page 109, image: s123

IV. Cumprimis autem pestilenti hoc vitio laborant ii, quos Ministrissimos vocant, Eos utpote rerum omnium arbitros, rarò intra limites modestiae ac officii sese continere videas, saepè summam rerum affectantes, quctoritate ac potestate, quandoque etiam supra ipsos Principes pessimè abutuntur. Plerumque fit, ut qui bonam et fidelem oper am praestiterunt, arbitrentur, sibi aliquantò plus, quam aliis licere. Principes contra longè aliter sentiunt, et aequius esse ducunt, ut qui se ipsorum clientelae et ministerio tradiderunt, officio fungantur. Philipp. Cominae. lib. 6. Histor. Talis in Aulâ Persarum Regis erat Amanus: in aula Tiberii Seianus: in aulâ Arcadii Imp. Rufinus: in aula Honorii Imp. Stilico: in aula Mariae Scotorum Regini Rizius: in aulâ Ioannis Regis Castellae Alvarus de Luna: in aulâ Philippi IV. Hispan. Regis Olivarius: in aulâ Ludovici XIII. Galliarum Regis Marechallus de Ancre. Vid. Auctorem, des plus illustres Favoris. His Imperii nomen et habitum Principibus quidem concesserunt, at rerum summam, cum lingvâ, tum manu usurparunt. Tales adhuc hodiè in multis Germaniae Principum Aulis videas, qui auctoritate ac potestate sua gravissimè abutentes, Principibus, eorumque subditis variis modis nocent, eosque premunt. Invaluit penè mos. non Reges


page 110, image: s124

regere, sed primum Ministrum pariter et subditis dominari. Auctor observat. Polit. super nuper Galliae motibus cap. 15. Nec superioris tantum classis Ministri, sed et inferioris sortis Officiales, in hunc lapidem offendunt, und bildet sich mancher Amptmann oder Schösser mehr ein, als ein Vice-Roy zu Neapolis, oder Sicilien, ferè plus imperii in subditos sibi arrogans, quàm ipse Princeps. Sed talis potestatis excessus vitiosus est, à regia vocationis viâ aberrans, Ministri conscientiam non parum laedens. Ex omnibus vitiis, (ait Pro-Rex Hiberniae Comes Straffortus) quae magnorum ingeniorum animos inquinare, et commaculare solent, nullum maius odium parit, quam Ambitio, cui Avaritia ut plurimum se comitem adiungit. Qui contagiosis his morbis infecti sunt, ut propositum scopum attingant, nil pensi hasive Religionis et rationis limites egrediantur, sive necessitudinis et consanguinitatis vincula confringant.


page 111, image: s125

CONCLUSIO XXXVI. PECCAT MINISTER, QUI PER INVIDIAM, AUT OCCULTUM ODIUM ALIIS AD PROMOTIONEM ADITUM PRAECLUDIT.

I.

INvidia et odium coram iudicio divinc. S. Apostolo teste, (Gal. 5. v. 20.) peccata sunt damnabilia, licet pessimi huius saeculi homines credere nolint. El odio, y invidi subio del infierno, ait Perez. aphor. de las cartas 89. Omnia etiam consilia, studia et actiones hominum, quae ex istis Stygiis fontibus fluunt, peccata sunt, quibus dilectio proximo debita maximè violatur. Quicumque igitur per occultam invidiam vel odium, aliorum promotioni, aut felicitati obstaculum praebet, eum contra conscientiam graviter peccare, manifestissimum. In aulis Principum malum frequentissimum, speratam vel praesentem aliorum fortunam aegris oculis introspicere, alterius gloriam verbis obscurare, apud Principem sinistrè de eo logui, eum suspectum reddere, ingenii dotes, vitam ac mores per calumnias accusare et ex musca, ex levi quodam corporis vel animi defectu (ut dicitur) Elephantum facere, aliisque infinitis modis, ne altius emergat, impedire. Cumprimis autem illi Ministri detestabili hoc vitiô laborant. qui


page 112, image: s126

metuunt, ne per aliorum promotiones queid gratiae aulicae, auctoritatis, vel lucri ipsis decedat.

Es ist nicht auszusprechen, wie gewaltig heimlicher Haß und Neid an grosser Herren Höfen dominire. Wenn man diesen oder jenen grossen Hauffen gleichsam nicht anbetet, und um Beförderung zu Fusse fället, sein Ansehen und Gewalt heraus streicht, oder mit annehmlichen praesenten vor ihm erscheinet, so ist kein Gehör, und wird mancher ehrlicher Mann, an seiner promotion dadurch verhindert. Fragt der Fürst einen solchen Diener, was ihme von dieser oder jener Person, die um gnädigste Beförderung zu einem Geistl. oder Weltlichen Ampte suppliciret, düncke, so ziehet er entweder die Achsel, und will mit der Sprache nicht heraus, oder er weiß die bereits genugsam bekante qualiteten des Supplicanten wieder besser wissen und Gewissen, zu verkleinern: da fehlet es hier und dar an der Capacität, an der Erfahrung. etc. Er aber weiß so bald dagegen andere subiecta, die seine Creaturen, Vettern, Schwäger etc. seyn, zu


page 113, image: s127

dem vacirenden Dienste vorzuschagen, und sie uffs beste zu recommendiren. Da es sich doch im Ende findet, wie der herr hinder das Licht geführet worden. Et haec quottidiè in Aulis Principum agitur fabula.

II. Sed fugiant Ministri omnes, cuiuscumque status ac conditionis fuerint, caninam ac Diabolicam invidiam, quae in Luciferi cerebro nata, et S. Basilio docente, Serpentis est documentum, Doemonum inventum, seminatio inimici, arrhabo supplicii, impedimentum pietatis, via ad gehennaem, sprivatio gloriae. Caveant, ne bonis ac benè merentibus Viris emergendi occasionem, aut promotionis spem iniustè auferant. Est Deus, qui omnia videt, auditque. malorum vindex acerrimus Numquam non aureum illud cogitandum: Quod tihi non vis fieri, alteri ne feceris.

CONCLUSIO XXXVII. PECCAT MINISTER, QUI VARIIS ARTIBUS FIDELIUM MINISTRORUM RUINAM InTENDIT.

I.

REperiuntur in aulis Principum pessimi homines, qui diabolico instinctu, ministris optimè audientibus, optimeque merentibus insidias struunt, ut eos evertant, Spartamque


page 114, image: s128

corum, vel ipsi arripian, vel ad alium transferant. Sunt praeterea, qui, ut captent Principis gratiam, studiosè inquirere solent, quibus Princeps est offensus, eosque postea variis criminationibus apud ipsum accusant. Improbi aulici (ait Durus de Pascolo. in Aulic. Polit. aphor 194.) qui aliquem evertere student, scelestâ viâ et callidissimâ uti solent: subdunt aliquem, qui miserum accuset, atque illi interim partes iudicis assumunt, quasi merâ aequitate, et iure, non adfectibus impulsi iudicaturi sint. Atali iudice libera nos Domine.

II. Ab eiusmodi bestiis multos innocentissimos Viros dilaniatos perisse, et adhuc quottidiè perire videmus. Res sanè indignissima. inpsis etiam Gentilibus exosa, quam Nemesis divina non rarò manifestissimè punivit, dum eiusmodi homines, qui aliis foveam fodêre, perditionisque laqueos posuêre, ipsi praeter omnem exspectationem, cum iacturâ aeternae salutis, pessum ivêre.

III. Qui probi sunt Ministri, Deumque timent, perversissimum hunc Aulae morem detestantur, et ab eiusmodi scelere sedulò sibi cavent, cogitantes illud Salvatoris: Eâdem mensurâ, quâ mensi fueritis, remetietur vobis. (Luc 6. v. 2.) et illud eiusdem: Quaecumque vultis, ut faciant vobis


page 115, image: s129

homines, eadem et vos facite illis (Matth. 7. v. 12.) Chiara cosa è (ait Cauriana. Discors. i n Annal. Tacit. lib. 5. pag. 606.) che il sommo dio non lascia passare alcun male impunito: onde meritamente quegl' huomini, che si prendon piacere d'offendere gl' alteri, o con parole, o con fatti, possono tenere per costante, d' havere dopo'l corso de qualche tempo à pagare il fio di quelle offese, le quali all' altre persone fanno.

CONCLUSIO XXXVIII. PECCAT MINISTER, QUI EX MERO CONTRADICENDI STUDIO MINISTRORUM ALIORUM SALUBRIA CONSILIA IMPEDIT.

I.

LAborant ministrorum nonnulli hoc vitio, ut auctoritate suâ, quâ apud Principem pollent, abutentes, aliis in medium benè consulentibus semper contradicere soleant, quam vis ipsi meliora aut saniora consilia adferre nesciant: quod ut publicè perniciosum, sic in se omninò culposum ac reprehensione dignum. Equidem natura, ut ait Iureconsultus, homines ad dissentiendum faciles sunt: Undè vulgatum illud, quot capita tot sensus. Homines non facie tantum sed et consilio, opinionibus, iudiciisque dissimillimi, numquam tres


page 116, image: s130

convivae conveniunt, qui non dissentire videntur, iuxta illud:

Poscentes vario multum diversa palato.

Id autem maximè culpandum, quando quis vanus' is1xurogno/mwn est, ac studio alteri contradicit, nec pensi habet, an contra dictione sua utilitati publicae noceat, an non.

II. Minister autem, qui in Consilio libere sententiam suam aperit, ac contradictiones vel Principis vel collegae sui patitur, id aequo animo ferre, illudque, DIC, ET LIBERASTI ANIMAM: cogitare debet. Eskan, und soll ein verständiger mann wohl leiden und geschehen lassen, daß ihme im Rath und in suffragiis ferendis von seinen Collegis wiedersprochen werde, denn dem Sprichwort nach: So viel Köpffe, so viel Sinne.

CONCLUSIO XXXIX. PECCAT MINISTER, QUI SECRETA STATUS SUI PRINCIPIS DIVULGAT, ALIISQUE PRODIT.

I.

TAciturnitas optimum, atque tutissimum rerum administrandarum vinculum. Val. Max. lib. 2. c. 2. Quam propterea ministri Principis iuramento promittere solent, ut ex


page 117, image: s131

consuetâ obligationis clausulâ apparet: Soll Er alles, was ihme unferm Rath und Diener, in unsern und des Landes Sachen anvertrauet, oder er sonsten erfahren wird, bey sich biß in seine sterbliche Grube in guter Geheim und Verschwiegenheit behalten, und darvon niemanden nichts offenbahren. Gli ministri (ait Caurian. in Tac. lib. 1. Annal. p. 74.) deb bono le commissioni loro date tenere in loro, seza mai manifestasse: percioche quando elle si scuoprono, l' impresse non riescano, es: sminuisce del Signore la riputazione. Ocde la miglior parto d' un Servitore è la taciturnit à e la fede.

II. Magnum igitur levitatis signum est in Ministro, qui nihil secreti tegere potest, sed rimarum plenus huc atque illuc diffluit.

Eximia est virtus praestare silentia rebus:
At contrà gravis est culpa, tacenda loqui.

Vid. Felbinger. de Consiliar. Disp. 1. th. 16. Andreas Schottus Tr. de bono silentii. lib. 2. c. 9. Schütz. De rectâ silendi ratione.

Principis aut Reip. Consilia enuntiare, est Principem aut Rem publicam prodere. Tales autem secretorum proditores, (quales hodiè, proh dolor! in multis Germaniae Principum Aulis) non immeriò, ut periuri et perfidi homines, ac Reip.


page 118, image: s132

hostes, mortis et perpetuae infamiae poena plectuntur, et eò iustiùs, quo magis auro alieno corrupti peccant. La prudencia (ait Perezius, Aphorism. de las cartas. n. 27.) sin sedelidad, saeta enherbolad, si se puede Ilmar Pruàensia la que no es virtud: Sagac idadantes.

CONCLUSIO XL. PECCAT MINISTER, QUI PLUS SUAE PRUDENTIAE, QUAM DEI PROVIDENTIAE FIDIT.

I.

SAlustianum illud in magnorum Ministrorum ore non infrequens esse solet: Vigilando, agendo. bene consulendo, omnia prospere cedunt; si te socordiae atque ignaviae dederis, ne quidquam Deos implores, infensi ir atique sunt: Et illud Poëtae:

Nullum Numen abest, si sit prudentia.

II. Quamvis autem prudentia humana ad felices rerum successus multum faciat, ei tamen non plus fidendum, quam divinae providentiae. Peccatum est, quod Atheismi spcciem habet, plus hominum prudentiae, quam Dei providentiae adscribere. Haec sanè non illa est, quae cuncta gubernat. Deus solus gubernat, et regit res humanas: stulta impietas est, quod homines sibi persuadent, omnia niti politicis sundamentis. Optimè Besoldus de Consil. Polit. c. 14. §. 44. Aliter rerum eventus considerat Tacitus,


page 119, image: s133

aliter sancti Prophetae. Qui vero sibi aliquid beni adscribunt, athei sunt divinamque providentiam negant. Idem d. c. §. 51. Saepe sed non rectè imprudentiae adscribimus, quod impedit Deus: in more hoc positum habet malitia humana, ne vi maiori et occultae paelmam cog atur deferre. Perez. in aphor. n. 153. Non rarò namque bona, et ad speciem pia consilia turbat vel impedit Deus; et male vel impertinenter suasa promovet bono fine. Exemplum vide in 2. Sam. 16. Unde parum iuvat prudentia humana, cum mundum regat Deus, non politicis rationibus, nec etiam legibus, secundum nostram opinionem bonis: sed absolutissima suâ potestate. Hancvirgulam divinam, qui in se, vel aliis animad vertit, sapiens est, qui verò negat, suaeque prudentiae magis quam DEO fidit, impius. Und wird offtermahlen ein solcher Mensch, der sich uff seinen klugen Kopff gar zu viel verlässet, von GOtt anderen zum Erexpel, vor der Welt zu Spott und Schanden gemacht. Serò nimis conqueritur ad capitis supplicium damnatus ille Hiberniae Pro-Rex Straftortus: Quod Sapientiae, (inquit) ac cognitioni meae versatae, et ex imaginatione conceptuum meorum profectae nimis confisus fuerim, potissimum et praecipuum est, quod me in fraudem et damnum devolvit. Hominum sapientia stulitia est coram Deo.


page 120, image: s134

Se ipsum nosse, optima est notitia, Eam consequutus omni filauti/a| ex animo suo exterminata sibi ipsi non placebit, utpote, qui seriâ meditatione ertum et exitum suum inspiciet. Non est, cur aliquis de propriis viribus glorietur etc.

Notabile est illud Oppiani, gentilis Poetae lib. 2. de piscat. princ.

——Quid ab hominibus perfici potest
Absque diis? ne quidem pedis plantam sustollere,
Ae ne quidem aperire palpebrarum illustres circulos,
Sed ipsi gubernant ac dirigunt singula,
Procul propè praesentes.
Sed semper Dii omnium supremis habenas ubique
Inflectunt, quoquò voluerint: Ille vero sequitur, quicumque sanus est,
Priusquam aspero flagello etiam invitus compellatur.

CONCLUSIO XLI. PECCAT MINISTER, QUI IUSTAS VIDUARUM, ORPHANORUM, PAUPERUM ALIARUMQUE MISERABILIUM PERSONARUM QUERELAS AUDIRE DETRECTAT.

I.

VIduarum, Orphanorum ac miserabilium personarum cura non tantùm Principibus ac Magistratibus, sed omnibus cuiuscumque sortis ac conditionis hominibus ab


page 121, image: s135

omnipotente DEO maximè commendata, et sub gravissimae poenae comminatione iniuncta est. Vae igitur illis, qui iustas miserabilium querelas vel plane non, vel cum taedio audiunt, ac ut saepe fieri solet, supplicationes oppressorum reiciunt. Deus iustiss mus Vindex eorum uxores viduas, et filios pupillcs reddere velle comminatur. Viduae (ait) et pupillo non nocebitis; si laeseritis eos, vocifer abuntur, ad me, et ego audiam clamorem eorum et in dignabitur furor meus, percutiamque vos gladio, et erunt uxores vestrae viduae, et filii vestri pupilli. (Exod. 22.)

Wer armer Witben und Wäisen Bitte und Anliegen nicht hören noch ansehen will, sondern sie mit rauhen Worten abweiset, und sich ihrer nicht erbarmet, der muß ein verzweiffelter, harter, böser Mensch seyn, ait D. Mengering. in scrutin. Conscin. c. 9. quaest. 69. Daher nennet das buch der Weißheit solche Witben-Feinde, rohe Leute. Diß hat Gott der HErr zumahlen ernstlich in seinem Gesetz verboten. Denn Er, als ein Vater der Wäisen, und Richter der Witben (Ps. 68. v. 6.) will sie unbeleidiget wissen, (Exod. 22. v. 22.) und will ein schneller Zeuge seyn wieder die, so ihnen Gewalt und Unrecht thun.


page 122, image: s136

(Mal. 3. v. 5.) Nun geschicht solches gemeiniglich an Witben und Wäifen, wieder das 7. Gebot, hier wirds aber nothwendig erinnert, weil alle andere Ungerechtigkeit, Frevel, und Gewalt wieder solche elende Personen verübet, aus der Gehässigkeit und Unächtiglichkeit derselben herrühret, so wieder das 5. Gebot schnur gleich läufft, denn manche sehen lieber einen Wolff vor sich, als eine arme Witbe, die ihre Sache, Noth und Anliegen anbringen will: Darum müssen sie auch auff Rathhäusern, und bey Amt=Stuben biß auffs letzte warten, werden rauhe und unfreundlich angefahren, bekommen schlechten und kurtzen Bescheind, werden abgewiesen, sollen wieder kommen etc. Ist das nicht Sünde und Unrecht? Hactenus Mengering. Cui add. Scheffer. in den Regiments-Regeln. fol 60. ubi praeclarè scribit: Es soll die hohe Obrigkeit sich nimmermehr bereden, als ob ihrem Ampte, und des Heil. Geistes Befehl, ein überflüssiges Vergnügen beschehen wäre, wann sie das hochnötheige Hören der Unterthanen allerdings den Räthen, Dienern, Beysitzern, und andern


page 123, image: s137

Offieirern wollen anhängen, sie aber deroweilen den Wollüsten, oder des Müssiggangs pflegen. Nein, es ist der Obrigkeit selost gesagt: Höre den armen gern. Es finden sich immer etliche Jünger, welche dem Blinden und armen Timäostauen, wehren, und verhindern, daß er nicht für Christum komme. (Luc. 18.) Ja etliche berühmen sich wohl öffentlich, wie sie diesem und jenem die Barte haben worgeloffen etc. darumb es eine grosse Nothdurfft seyn will, soll der Arme zur Verhör kommen, daß man auff solche Leute, die ihnen den Weg verstellen, eunte qute Ausfacht habe. Vid. etiam quae diximus in principe peccante. Concl. 38. per tot.

Haut sane minima, (ait Comes Straffortus, Hiberniae Pro-Rex) verum potissima honoris pars existimatur, siquis cum functionis et muneris sui functione affabilitatem, comitatem, commiser ationem, ac misericordiam copulet. Hisenim virtutibus, tamquam dulci aliqua violentia maximae mortalium partis animos ad se alicit. Et certe, Il n ya rien qui fasse mieux remar quer en un homme le car actere de Chrestien, que le soin, qu' il pend pour secourir les affligez, et la compassion, qu il a pour les miser ables. Audin. dans les Maximes de la Politique, et de la morale Part.


page 124, image: s138

second. chap. 28. Quicumque igitur Minister vult esse Christianus, nec dici Atheus, miserabilium personarum querelas promptissimè audiat, earumque curam, quantum potest, semper habeat.

CONCLUSIO XLII. PECCAT MINISTER, QUI AD OBTINENDAM PRINCIPIS GRATIAM, AUT OB TEMPORALE ALIUD COMMODUM RELIGIONEM SUAM SIMULAT VEL DISSIMULA T.

I.

SAnguineis sanè lacrimis deplorandum, Religionem Christianam hodiè tot haeresium ac schismatum monstris adeò turbari, angustari, ad incitas ferè redigi, ac impio infidelium, Iudaeorum Turcarumque ludibrio exponi. Nullum, proh. dolor! saeculum tàm ferax novarum, ac impiarum in Religione opinionum, nullum tàm sterile virtutum, tam sterile sincerae fidei, veraeque pietatis. Ubique putida et in atheisimum degenerans confusio. Ex unâ parte horrenda anathematum et exsecrationum fulmina audiuntur, ex altera religionis omnis vel contemptus, vel simulata professio.

II. In hoc autem maximè confuso Religionis Christianae statu nonnulli ad Religionem, quam Politicam vocant, velut ad sacram anchoram consugiunt, Saepientiam esse putantes, ita tempori posse inservire. Ea


page 125, image: s139

nonnullis dicitur eine Nicode mische Hoff-Religion (ut scribit Auctor libelli, cui tit. Nicodemus pag. 12.) alldieweiln dieselbe gemeiniglich und meistens an den grossen Herren Höffen practiciret wird, da man die Sache nicht so genau suchet, sondern die meisten sich mit ihrem Mantel nach dem Winde richten, und eine Religion annehmen, die an dem Hoff, der eusserlibhen profession nach, gilt, ob sie gleich im Hertzen, entweder durchaus, oder doch eines theils, nichts davon halten, sondern gantz das Wiederspiel glauben, und solches geschiehet darum, weil man entweder eine andere Religion an dem Hoffe nicht duldet, oder doch den jenigen zu keinen sonderlichen Aemtern, und Ehrenstellen befördert, der nicht derselben Religion zugethan, oder daß man sonsten zu keiner Heyrath, Bürgerlichen Nahrung etc. gelangen kan etc. Ita Auctor ille in suo Compendio Politices novo, cap. 2. Hominem suum Politicum instruit: Non certe uni Te Religioni mancipare ita convenit, ut ei adhaereas tenaciter, sed ut in omnibus eam simulare, dissimulare, (sicut temporis et loci necessit as ex utilitate tuâ voluerit) citra levitatis notam discas.


page 126, image: s140

III. Verum enim vero, graviter in Deum peccare omnes, cuiuscumque sortis ac conditionis fuerint, qui gratiae aulicae, muneris publici obtinendi, aut cuiusblibet tempor alis commodi gratia, Religionem simulant, nemo, nisi impius nega verit. Religionem in hypocrisin transmutare, Deum offendere, et eodem se defendere, tantum abest, ut sit DEO inservire, ut potius dici debeat, à Deo nobis serviri, et cum is decipi non possit, nos per eum decipere velle, ut optimè scribit Malvezzi, in persecut. David. pag. 8. Etenim qui aliter credit, quam se credere simulat, fucum quidem facit mundo, et imperito vulgo obtrudit palpum, et de eo, quod ista simulatio tàm feliciter sibi succedat, cum internâ quadam animi laetitia gratulatur. At ô homo! quid est alios decipere; cùm interea te ipsum decipias, Deum verò quem esse negas, quemque exsistere non credis, cum tuo autem irreparabili damno in aeternum ut horribilem et iustum iudicem experieris, numquam possis fallere? vid. pluribus Clasenius. Tract. de Relig. Polit. Es hat ein ieder Gottseliger Christ (ut Auctor quidam in Tract. de inquisitione verae et fallae Religionis. pag. 171. scribit.) leichtlich zu ermessen, wie gar ein gefährlich Ding es sey, in Religion=Sachen heuchlen und laviren. Denn sintemal in Heiliger Schrifft lauter


page 127, image: s141

ausgedruckt, daß die, so weder kalt noch warm seyn, wie ein Wust von dem Leibe, sollen ausgeworffen werden: Was wollen sich denn endlich die jemgen, so sich unterstehen dürffen, die gantze Christenheit unter dem Schein des gutenzu betriegen, und also GOTT sein Erbe zu zerreissen, anders oder bessers zu ver sehen und zu vergewissern haben.

Tepidum esse, (ait D. Winckelm. comment? sup. Apoc. p. 120.) significat, nullum Zelum habere pro veritate Evangelii et pietate; quemadmodum qui rebus benè stantibus speciem prae se ferunt aliquam pietatis, sed tempore periculi metuentes suae cuticulae, utrique parti sese adcommodant, ut utriusque partis favorem aucupentur. Audiant illi, quod hîc dicat Dominus: Utinam frigidus esses, aut fervidus: Itaque quoniam tepidus es, nec frigidus, nec fervidus, incipiam te evomere ex ore meo. Add. D. Hunnius. Comment. cap. 19. Iohann. loc. com. 10. Exempla (ait) Nicodemi et Iosephi nihil patrocinantur eorum hypocrisi, qui cùm veritatem agnoverint, tamen vitandi periculi (vel commodi alicuius acquirendi) causâ cultus idoloatricos contra conscientiam suam adhuc frequentant, et istam hypocrisin nomine infirmae fidei venditant productis etiam exemplis Nicodemi et Iosephi. Contra quos tenendum,


page 128, image: s142

quòd eiusmodi homines neque firmam neque infirmam fidem habeant, nec se tueri commemoratis exemplis possint. Quamvis enim Nicodemus et Iosephus suam fidem aliquandiu publice confessi non sunt, non tamen consenserunt in errores Pharisae orum et Pontificum ampliûs, eo ipso tempore infirmitatis suae, cùm occulti essent discipuli Christi. Aliud namque est, csse discipulum Christi occultum, qui serio ad profectum fidei contendit, et in agnitos errores amplius non consentit: aliud verò est, contra conscientiam servare cultum idololatricum. Qui enim hoc faciunt, abnegant Christum ipso facto, quod neque Iosephus, neque Nicodemus fecit. Praeterea, non exemplis, sed legibus iudicandum: et duo cùm faciunt idem, non est idem, Vid. etiam D. Caelestin. in Histor. Aug. Conf. tom. 1. pag. 76. et seqq. D. Ioh. Müller. Atheismi devicti, Part. 2. cap. 6.

IV. Nonnulli Germaniae Principes Ministrorum suorum perniciosam in causa Religionis simulationem praecavere volentes, eos Religionis iuramento, (dem Religions - Eyde) obstringere solent, de qua mento, vid. Finckelth. de iure Patron. (adductus in Tract. nostr. de liter. reversal.) D. Mengering. in Horcolog. cap. 3. p. 45. et in scrutin. Conscient. cap. 12. q. 51. et 52. D. Muller, Atheism. devict. part. 2. cap. 5. Reincking. Polit. Biblic.


page 129, image: s143

lib. 2. axiom. 72. ubi inter alia scribit: Es kan leichtlich geschehen, und giebt es die Erfahrung, daß Diener, wenn sie ihres Herren statum erfahren, und in etwas penetrir et, hernacher resignir en, und zu des Herren Wiederwärtigen tretten, auch sonsten bey wärender Bedienung, das jenige, was sie erfahren, so ihren Religionsperwandten nachtheilig, denselben, wenn es schon des Herren intention und Vorhaben nachteilig, eröffnen. Etliche haben eine Hoff-Religion, wollen sich weder zu dieser noch zu jener bekennem, sagen, sie seyn gute Christen, auff Christum und keinen andern getaufft, welches zwar wahr; aber damit würde der Unterscheid in der Religion auffgehaben Diesem vorzubauen, unddamit ein Herr Gewißheit habe, ist an theils Höffen und Orten ein Religions-Eyd eingeführet, welchem die Diener, sonderlich Räthe, bey Antretung ihrer Dienste ablegen müssen, und kan von einem Regenten ein solcher Religions=Eyd von seinen Dienern aus erheblichen Ursachen, wol erfordert, wuch von diesen mit guten Gewissen, wen~ sie lauter in der Religion seyn, und es zu halten gedenckem, wol abgelegtwerden. etc.


page 130, image: s144

CONCLUSIO XLIII. PECCAT MINISTER, QUI CONSILIORUMET ACTIONUM SUARUM FELICEM EVENTUM NON DEO, SED SUAE PRUDENTIAE ET INDUSTRIAE. ADSCRIBIT.

I.

GRatia Dei est, quidquid sumus, quidquid boni agimus. Impius, qui negat; impius, qui suis viribus, suae prudentiae vel industriae minimum adscribit. Plurimi Principum Ministri. cumprimis ii, qui primi gradus, si prosperè et ex voto ipso rum consilia succedunt. vel in rebus gerendis felices sunt, tumidi fiunt, ac minimum gratiae divinae tribuentes in corde dicunt: Haec est Babylon magna, quam ego aedific avi in robore fortitudinis meae. Longe aliter Ministrissimorum Regiorum optimus ac sapientissimus Daniel, qui negotiis omnibus Regis sui fehciter expeditis, in humilitateperstitit, nihil sibi, sed potentiae ac gratiae Dei cuncta tribuens. Vid. Conzen. in suo Daniele

Lutherus in Psalmis Graduum, Psal. 127. notabiliter scribit. Si vir Politicus putat, se omnia ex se ipso habere, nec respicit sursum, nec glorificat Deum, largitorem donorum, sed dicit: Hoc ego feci: tunc ex hoc Feci, verè fiunt Faeces: Debebat enim dicere: Hoc accepi: Haec Dominus Deus meus dedit etc. Dominus est custos, qui si non adsit, infelix est, quidquid in rebus publicis agitur.


page 131, image: s145

Paucissimi sunt divinitus illuminati, qui hanc gratiam habent, ut se agnoscant esse instrumenta, Deum autem gubernatorem, Et qui donum existiment successum, non opus, suae sapientiae, et consilii. Haec Lutherus.

CONCLUSIO XLIV. PECCAT MINISTER, QUI VITA, MORIBUS ET ACTIONIBUS INDECENTIBIS APUD POPULUM SESE CONTEMTIBILEM REDDIT.

I.

AUctoritas Ministro tàm Politico, quàm Ecclesiastico maxime necessaria; haec si abfuerit, multae eius expeditiones ucelimpedientur, vel fructu et effectu carebunt. Ex contemptu Ministri nascitur subiectorum inobedientia, quam sequitur licentia vivendi, et ex eâ non rarò turbae, seditiones, aliaque incommoda non pauca. Ministro igitur incumbit, auctoritatem muneris ac personae suae recte tueri, eaque omnia cavere, quibus ea vel multum imminuitur, vel plane amittitur. Quod S. Apostolus, ad Timotheum scribit: nemo adolescentiam tuam contemnat. (1. Tim. 4. v. 12.) et ad Titum: Nemo ex auditoribus tuis te contemnat. (Tit 2. v. ult.) Id etiam alii Ministri observare debent.

II. Contemptibilem autem apud homines sese reddit Minister pravis moribus, et indecentibus actionibus; si, v. g. frequens fuerit in cauponis, si aleatorum ac


page 132, image: s146

potatorum socius; si sordidam negotiationem exerceat; si maximè somnolentus ac negligens in officio, si vaniloquens et mendax, si manifestam turpitudinem committat, ac scandalosè vivat. etc. Haec atque alia, quibus Minister officium suum commaculat, idque in multis inutile reddit, conscientiam eius onerant, adeoque summopere fugienda. Cogitet Minister. quod homines eò saciliùs in erroribus suis deprehendi possint, quò altiorem honoris, auctoritatis, et amplitudinis gradum conscenderunt, immò minimum crimen ab ipsis commissum capitale iudicatur, minima in tenuissimo et albissimo linteo macula grandis apparet, minimumque in pretiosissimo adamante vitium longe facilius animad vertitur. Straffortus, Hiberniae Pro-Rex, in Epistolâ ad Proceres Anglios. Quo pertinet vulgatum illud:

Omne animi vitium tanto conspectius in se
Crimen habet, quanto maior, qui peccat, habetar.

Et illud:

Turpe est Doctori, cùm culpa redarguit ipsum.

CONCLUSIO XLV. PECCAT MINISTER. QUI ALIOS OFFICIALES DIGNITATE INFERIORES PER FASTUM CONTEMPTUI HABET.

I.

Solet ut plurimum ex suorum bonorum cum aliis collatione superbia nasci: quam non sine causâ morbum sacrum, ab


page 133, image: s147

Heraclio vocari solitam legimus, quòd praestantissimus quis que eâ peste implicetur, imprimis Regiae potentiae Ministri, quos delectat superbiae suae longum spectaculum. Hippol. à Collib. in Palatino. Vitium Aulae insitum naturâ, corroboratum usu est superbia. Ex aulicis moribus nomen illi indidêre maiores, cum Hoff. Art, quasi indolem geniumque aulae vocarunt. Conzen. in suo Daniele. c. 61. §. 1. Quantusquisque autem te honorantium globus circumdat, quidquid in te titulorum Principes ingerunt, si tumidum efficit vanitas, Numini es invisus. Arrog antiam (inquit) et superbiam detestor. (Prov. 8. v. 13.) Abominatio Domini est omnis arrogatntia, ait Salomon (Prov. 16. v. 5.) Odibilis coram DEO et hominibus est superbia, quae plerumque perditionem et ruinam praecedit. Hoffart gehet vor dem Fall. (Eccles. 10. v. 7. Destestabilior superbiae pars est (ait Conzen. in Daniele suo. cap. 42. §. 8.) quâ alios despiciunt in alto positi, qua eò deveniunt, ut adversus Deum erigantur. Tanto quisque Deo vilior est, quanto sibi pretiosior: caelum occupari videmus ab humilibus, superbiam ruere quottidie.

II. Danielem, quem recte Conzenius (d. tr. c. 4.) aulicorum Principem, curiae Doctorem et comnium viventium suo tempore sanctissimum appellat, imitentur Principum Ministri, in quo maxima humilitas et


page 134, image: s148

modestiaeffulgebat, qui neminem dignitate inferiorem despexit. Cogitent illud Siracidis, Je höher du bist, ie mehr dich demütige, so wird dir der H Err hold seyn. Sine humilitate virtutes omnes sunt sparsus in ventum pulvis. Haec (ait saepe laudatus Conzenius) Ministris Principum, aulicis cumprimis animo intimo recondenda sunt, de loci enim praestantia etiam aliquando in templo. inter sacra contendunt, et superbia irata à Deo veniam non petunt, sed vindictam contra proximum meditantur, nonnumquam malunt non adire Ecclesiam quam cedere, quasi de altiore loco facilius audiendi. Ecce Daniel affligit animam suam. Et posui (ait) faciem meam ad Dominum meum, rogare et deprecari in ieiuniis, sacco et cinere (cap. 9. v. 3.) Savia cosa e (scribit doctissimus Cauriana Discors. in Tacit. lib. 5. Annal.) et da huomo prudente, il promettere poco di se, et mostrare di tener conto d' ognuno, evenirsi sempre in attioni generose piu che sia possibile essercitando, Iasciateal volgo, et alli sciocchi millanterie et i vanti. Il sar questo molto più agl huomini grandi si convieneche a quelli, che son di bassa fortuna, percioche alle parole, et alle minacce dc' gtandi deb bono ragionevol mente sempre Segnire fatti.


page 135, image: s149

CONCLUSIO XLVI. PECCAT MINISTER, QUI PROPTER GRAVEM INIURIAM, QUAM APRINCIPE VEL REPUBLICA PASSUS, PRIVATAM VINDICTAM QUAERIT.

I.

NIhil verius est, quâm ut rarissimè ii, quos Principes benevolentiâ complectuntur, in finem usque codem statu perfruantur. Scipio Amirat. aed Tacit. L. 3. dissert. 4. Plerumque enim, qui Res publicas vel constituerunt, vel praeclare de iis meriti sunt, experientiâ teste, pessimam gratiam retulere. Nam aut exularunt ab iis Rebus publicis omni dignitate, aut prorsus ab ingratâ multitudine oppressi, nullique indignius tractati sunt. Georg. Richter: axiom. Polit. 46. Exempla sunt Themistocles, Alcibiades et alii Viri Athenienses de patriâ suâ optimè meriti, de quibus Cornel. Nepos. de Viror. excell. vitâ.

II. Minister autem iniuriam à Principe vel Rep. passus minimè malum pro malo reddere, et contra patriam proditoriis consiliis, aut auxiliis passae iniuriae vindictam exercere, quin potius laudabile Alcibiadis, Viri de Atheniensium Republicâ totaque Graecia meritissimi, exemplum sequi debet; is enim per invidiam Magistratus officiô depulsus à caritate patriae recedere noluit, sed adeam ab hostibus liberandam omni cogitatione


page 136, image: s150

constanterserebatur, Corn. Nepos. in Alcibiad. c. 8. et 10. Pictas erga patriam semper omni offensione ac iniuriâ potior esse debet.

Tam magna tamque arcta est obligatio, quâ quilibet civis ei obstringitur, ut eius vinculum nullae iniuriae privatae disrumpere possint aut debeant. Condonandum igitur bono publico, quod patimur innocentes. Cogitandum praeterea, nullam planè proportionem esse posse inter damunum, quod quis, ut privatus, per iniuriam patitur, et inter damnum aut periculum, quod ex vindictâ in communem rem nasci potest. Quod hominem Christianum attinet, ei Verbum DEI patientiam iniungit, ac vindictam prohibet. Meae est vindicta, dicit Dominus, ego retribuam. Qui Principum in obsequio versantur, plurimum praeter sententiam et voluntatem evenire illis, necesse est. Vasta est in numerosâ domo adversantium moles; non arte, non vi amoveri potest. Sola patientia illa reprimit. Tolerabilia fiunt, dùm tolerantur adversa. Mitigat aequus animus, querelae exasperant, iracundia miserias auget, quies lenit. Salomon impatientiam stulto tribuit. Prov. 24. v. 20. vid. D. Geier in comment. ad d. loc. Inter Moralia Beati Domini Parentis nostri etiam hoc erat: Adversa in secundis eogita: Secunda in adversis spera.

III. Ceterùm aulica verba sunt, (ait Conzenius, in suo Daniele.) opes, vitam,


page 137, image: s151

omnialubens volens Principi impendam. (Ich will Guth und Blut vor meinen gnädigsten Fürsten und Herren lassen) Prae me meisque illum diligo amanter, magnifice; Intimos tamen conscientiae recessus inspice, causas expende: Si postulata negavit; si alium praetulit; si reprehendit; si multam dixit; si movit officio; omnia querimoniis personant, abitum meditantur, et quia dicere in Principem, cui iniuriam facere non male intutum iudicant, iram in Consiliarios et maledicta convertunt.

IV. Non minus et ille Minister peccat, qui propter simultates et inimicitias privatas salati publicae consulere detrectat. Quippe semper Publica privatis anteferenda bonis. Sit Collega inimicus, sit obtrectator, sit persecutor, cum eo tamen, ob publicam rem, in medium consulere, minime detrecta ndum.

CONCLUSIO XLVII. PECCAT MINISTER, QUI HOMINES PROMISCUE VANIS ET NUNQUAM IMPLENDIS PROMISSIS LACTAT, ET LUDIFICAT.

I.

MUltis Principum Ministris sollemne est, summos atque infimos, divites ac pauperes, vana spe lactarevariisque pollicitationibusliberalem se omnibus exhibere, nihil quidquam autem praestare. In eos quadrat illud Germanicum: Grosse Wort, und nichts dahinden. Eis


page 138, image: s152

pro complere et implere promissa, sunt Compliments. Sie sagen nicht anders denn Ja, und Nein: Ja, in promittendo, Nein in non servando, ita promissio in vitium excidit. Steph. Nathan. de iustit. vulner. P. 1. tit. 6. c. 1. n. 11. cum tamen seriò serium illud Salvatoris, (quod repetit Apostolus Iac. 5. v. 12.) observare deberent: Sit sermo vester: Est, est, non, non, (Matth. 5. v. 37.) quae verba sic explicat D. Osiander: Si quid affirmatis, idrever â ita se habeat: Si quid negatis, verba vestra rebus conveniant, ne aliud loquentes, quàm sentitis, hypecritae fiatis, qui quidvis simulent vel dissim ulent. decet enim homines Christianoscander, ut verbar ebus consonent Et Apostolus Paulus. (Eph. 4. v. 25.) Deponentes mendacium loquimini veritatem, anusquisque cum preximo suo: quoniam sumus invicem membra. (Osiand.) Ne sitis in sermone leves, vani, vafri, subdoli, inconstantes: sed candide agatis. nemo alterum circumveniat. Qui aliud loquuntur, aliud corde fovent, Deo sunt abominabiles.

II. Levisimi animi mos est, ait Cassiodorus. lib. 5. Epist. 34. polliceri facile, quod non disponit implere. Qui neminem offendere audet, omnibusque operam suam polliceri adsolet. is vel levis et vanus est, vel scrupulo conscientiae urgetur. Haut debet Minister, (ait Besold. de Consil. Polit. c. 16. §. 65.) omnibus liberaliter operam polliceri, et nil cuiquam denegare, reipsâ verò omnibus ex aequo,


page 139, image: s153

nil quicquam praestare, Idem §. 63. ait: Fidelis Minister nons solùm Principi non adulatur, sed nec etiam subditis, aliisque vanè promittit. quod praestare numquam intendit. Add. D. Mengering. scrutin. conscient. cap. 12. quaest. 38. ubi docet, daß stattliche promessen und Vertröstungen thun, da nichts dahinder ist, eine Falschheit, und merckliche Sünde wieder das 8. Gebot, und im Gewissen zu rügen sey. Es will die welsche und Griegische Unart (ait ille) Gott erbarm es! an manchen Höffen einreissen, wie Lutherus schon zu seiner Zeit darüber geflagt (tom. 6. oper. Iehn. fol. 164.) daß gute Wort, und nichts darhinder, und allerley artificia und stratagemata fallendi gebraucht werden, wordurch mancher guter Mann, durch solche Achitophelische Simulir Kunst seiner Hoffnung mercklich betrogen wird etc. Officiali (ait Scipio Amiratus. lib. 19. Discurs. in Tacit. 8.) cum inferiore homine, quid, rogo, officiosi verbi faciendum est? quo pacto quis verborum suorum obliviscens, aut malignitatis, aut levitatis, aut impotentiae saltim vanitatis notam effugiet? Igitur qui praestare non vult, non polliceatur.

III. Observent igitur Ministri illud Ecclesiastici, qui ait: Ne temere et praecipitanter multa premittas, quae postea re ipsâ praestare aut


page 140, image: s154

nolis aut non possis: Luther. in versione: Sey nicht wie die, so sich mit hohen Worten erbieten, und thun doch gar nichts darzu. Multi enim sunt liberales in promittendo, sed in praestando tardi sunt aut nulli. D. Osiand. in paer aphrasi. dict. loc.

CONCLUSIO XLVIII. PECCAT MINISTER, QUI AEMULUM SUUM PREMERE, PRINCIPI SUO SUSPECTUM REDDERE, ET QUOVIS MODO PERDERL LABORAT.

I.

IN Principum Aulis non infrequens est, ab aemulis bonos atque innocentes viros, saepè cum clade et ruina Principum ac subditorum, secretis criminationibus accusari, corum consilia et actiones Principi suspectas reddi, illosque everti. Trovansi (ait Cauriana, in Tacit. lib. 1. Annal. pag. 231. nelle Corte de Principi molti e molti Seiani, i quali non cessano mai, di fare appo loro sinistri uffici, hor contra uno, et hor contra un' altro, secondo che veng ano dal' odio, e dalla naturale perfidia loro stimulati.

II. Hoc autem vitium Diabolicum, publicè perniciosum, et sanctisimis Christianismi legibus maxime contrarium. Peccant tales Ministri gravissimè contra quintum, peccant contra septimum, quin et octa vum, Decalogi divini praeceptum, dum vel per


page 141, image: s155

detestabile odium vel per caninam invidiam, aliorum, quos vel ut aemulos, vel ut Principi aut populo caros, ferre nesciunt, vitam, famam ac fortunam in periculum conicere, misereque vel per se vel per alios, improbitatis administros, perdere, non verentur. Experientia longisimi temporis edocuit, DEUM iustum malorum vindicem ab eiusmodi impietate ac malitia hominum maxime abhorrere, et gravi talionis poena auctores vindicare. Vid. supra Concl, 36.

CONCLUSIO XLIX. PECCAT MINISTER, QUI INNOCENTES VIROS, PER CALUMNIAS IMPROBORUM INIUSTE OPPRESSOS A DISCRIMINE FAMAE AUT VITAE, QUANTUM POTEST, NON LIBERAT, AC PRO EIS APUD PRINCIPEM InTERCEDIT.

I.

NOn raro in magnorum Principum Aulis Viri innocentissimi, ac de Rep. optimè meriti, fraudibus, mendaciis, atque calumniis malevolorum oppressi pereunt, cum nemo sit, qui eorum innocentiam liberè aperiat, excuset, ac intrepido animo defendat. Quibus autem Ministris Pietas carior, quam Principis gratia; Veritas gratior, quam aulica adulatio; iustitia potior, quam potentiorum libido, iis pro innocentia oppressorum loqui, grave non est. Officium est pii Aulici, (ait


page 142, image: s156

D. Osiander ad Ierem. cap. 38.) intercedere pro iis, qui iniuriam patiuntur. Idem ad 1. Regum cap. 19. scribit. Si cui vim iniust am intentari videmus, ibi Christianus tenetur pro suae voc ationis ratione intercedere. Sic Ionathan commenda vit Davidem, ab ipsius virtutibus, irascenti Patri Saul, ne mali quidpiam ei faciat. Daß er sich an seinem treuen Diener David nicht vergreiffen solte. (1. Reg. 19.) Sic Abdemelechus Vir Eunuchus, apud Regem Sedeciam pro Ieremia, Aulicorum instinctu in lacum coniecto, intercedebat, ne in eius seqalore periret.

II. Qui igitur Ministri debitum hoc pietatis officium negligunt, ii omnino pccant, et ut idem aliquando patiantur, Deum iustum Iudicem provocant. Christianismi Regula est, ut idem faciamus aliis, quod velimus, ut nobis faciant alii. Et ut proximum sicut nosmetipsos dilig amus.

III, Adhuc gravius peccant illi, qui quidquid sinistri audierint de alio ministro, mox longe lateque spargunt, et hoc modo offendicula excitant, saepe etiam bonorum et innocentum hominum famam iniustè denigrantes. Quin et veritatem dicere impio animo, illegitime, odiose et virulenter, non minus peccatum est, quam mendacium dicere, et est contra legem naturae, et charitatem proximi, quae operit delicta. Vid. Mengering. Scrutin. Conse. c. 12. q. 11. et 12. Osiand. in Syrac. c. 19. v. 6.


page 143, image: s157

CONCLUSIO L. PECCAT MINISTER, QUI TEMERE ET SINE IUSTA CAUS OFFICIUM SUUMRESIGNAT.

I.

MInistro officum suum, vel ex pacto et conventione vel alia iustâ de causa, resignare licere, extra dubium est. Recte enim Charles Loyseau, dudroit desoffices. liur. 5. chap. 3. n. 7. quem in Tract. de Resignationibus cap. 4. n. 12. adduximus) scribit: Qui osteroit à l' officier le pouveir de resigner son office, il le tiendroit attache, et clone â iceluy, comme un forgat à son navire, et partant le rendroit serf, ou du moins ascriptice, ax lieu, qu' il a commandement sur les libres. i. e. Quicumque negat ei, qui officium gerit, potestatem illud resignandi, is eundem officio alligat, eo modo quo condemnatus ad triremes accedit, atque ita cum servituti subicit, vel saltim facit adscriptitium, cum tamen in liberos homines potestatem exerceat.

II. Sunt autem resignationis officii causae aliae iustae ac probabiles, aliae iniustae acminus probabiles, de quibus latè in dict. Tract. de Resignat. cap. 4. egimus. In hac autem re minister, ne quid temere et cum Rei publicae damno faciat, conscientiam suam consulere debet. Sanè ob levem offensam, umb ein gering disgusto willen, aut ob


page 144, image: s158

leve aliquod incommodum functionem suam deserere minimè probandum.

Heroicus animus, ad publicam rem iuvandam et servandam natus. facile spernit eiusmosi levicula, quae ipsi in munere recte obeundo non nocent, nec obstaculo sunt Gravissime eum peccare puto (ait Besoldus. de Consil. Polit. c. 3. §. 8.) qui aliquo incommodo territus, publico commodo deest. Si Adulator privati lucelli causa patienter iniuriam perfert; si nihil in vita humana incommodo caret, cur Vir bonus Rem publicam propter aliquas molestias deserere velit? Et adhuc magis culpandus ille, hoc qui facit labborum taedio. Los trabaios hermanos de un parto de los hombres nascen y mueren con ellos. Perez. in Aphorism. n. 15. Nemo sapiens (ait Moltke Tract. de divers. homin. proposito, pag. 192,) recusabit molestias et labores, si iis saluti hominum prodesse potest, et à summo distributore ad hoc munus ductus videtur. Quia Te Deus ad hanc vitam vocavit, officii tui est, ei in illa inservire. Nullae honestiores occupationes cogitari possunt, quam illae, quae ad tuendam generis humani socieratem bonumque publicum procurandum diriguntur. Add. D. Schütz Reflex. Polit. c. ult. Conzen. in suo Daniele pag. 439. Tract. nestr. de gratia Princip. ergo Ministr. cap. ult.

FINIS.


page 145, image: s159

SUMMA TOTIUS TRACTATUS.

BOnus, cordatus, fidelis, ac Christianus Minister non alium, quam Dei gloriam, sui Principis ac Rei publicae salutem, officii sui scopum sibi propositum habet, minimè vero in actionibus suis proprium honorem aut gloriam sectatur. Officium publicum, non propriae, sed communis utilitatis gratiâ quaerit legitime, non per largitiones, matrimonium, aliumve modum illicitum, sed via legitima. Principi ctiam suo ob favorem, sanguinem aut adfinitatem, exclusis dignioribus inidoneum et inhabilem minimè commendat. Officio suo cum debita sollicitudine semper defungitur, nec negotiis suis privatis aut recreationibus, cum eius neglectu, vacat. Ubi speciali Principis mandato opus est, propria auctoritate quid peragendum non suscipit. polupragmos1u/nhn ceu pestem fugit, mec unquam officii sui limites exccdit. Plura officia non captat, quàm quibus recte administrandis par est. Novititum, quibus Reip. tranquillitas turbatur, eiusque salus in discrimen conicitur, numquam auctor est. Gratia et favor Principis sui non potior est ei, quam salus populi, Magis DEUM quam Principem timet, magisque DEO, quàm


page 146, image: s160

Principi placere studet. In gratiam Principis sui iniustam causam numquam defendit, nec ob metum illius irae et indignationis iniquitates tacendo approbat. In consiliis et actionibus suis Machia vellisticam Status rationem minime sequitur, nec id tantummodo, quod Principi utile, sed cumprimis quod pium, iustum et honestum, respicit. Impiae aut iniustae legis vel Edicti auctor, vel suasor non est, nec ad nutum et voluntatem Principis actiones et consilia sua unice dirigit. Et cum bellum horrendam summeque periculosam rem esse sciat, Principi illud potuis dissvadet, quàm svadet, nisi vera ac summa necessitas hoc urgeat. Principis sui potestatem ultra iustitiae, honestatis, et salutis publ. limites adulatorie non extendit. Numquam novarum exactionum, quas publica necessitas, ac populi utilitas non exigit, inventor, auctor et suasor est. Ubi consulendum Reip. de praecedentia cum alio intempestive non disputat. In administratione sua, pecuniis corradendis, magnisque opibus ac divitiis adquirendis non studet, à vitio dwro fagi/as2 maxime abhorrens. Principem suum in adversa fortuna, vel ob aetatem occidenti Soli similem, non deserit; nec unquam erga eum irreverenter se gerit, aut ex quacumque causa eum contemptui habet. Christianismum, quantum officii ratione


page 147, image: s161

potest, consulendo vel agendo semper promovet. Auctoriatate ac potestate sua numquam abutitur. Aliis per odium aut invidiam ad promotionem aditum non praecludit, nulliusque ruinam intendit. Contradictionis studio salutaria consilia minimè impedit, nec secreta status sui Principis temere divulgat ac prodit. Numquam plus suae prudentiae quàm Dei providentiae fidit, aut felicem consiliorum eventum viribus suis ac industriae adscribit. Viduarum, orphanorum, ac miserabilium personarum querelas audire non detrectat. Ad obtinendam Principis gratiam, aut ob temporale aliquod commodum Religionem suam non simulat. Moribus gravis est, cavetque, ne indecentibus actionibus apud populum sese contemptibilem reddat. Inferiores dignitate aut potestate non spernit. Iniuriam à Principe vel Republ. passus privaram vindictam non quaerit. Homines varus fictisque promissis lactare, ab eo alienum est. Aemulum suum premere aut perdere, nefas esse credit, ut et innocentes viros calumniis improborum oppressos, à discrimine vitae aut famae non liberare. Denique in officio, ad quod legitime vocatus, persistit, nec temere ac sine gravi causa illud resignat.


page 148, image: s162

APPENDIX.

I.

Der Christliche Rath.

DAs Wort des Herren ist die gewisseste Regel und Richtschnur aller seiner Rath und Anschläge. Demselben muß Ratio Status iederzeit weichen, und unterwürffig seyn. In denen Consiliis zielt er nicht auf eigenen Nutz, eigene Ehre und reputation, noch blößlich auf seines Herren privat-interesse, sondern zuförderst uf Gottes Ehre, seines Herren, und die allgemeine Landes-Wohlfart. Von der GOttesfurcht, Wahrheit und Gerechtigkeit weichet er nicht einen Nagel breit, solte er auch gleich mit dem frommen Daniel in die Löwen-Gruben geworffen werden, Leib, Leben, Ehr, Haab und Gut darüber verliehren, und vor der Welt zu Spott und Schanden werden. Er ist weder durch Droh-Worte, Geschencke, oder andere promessen zu bewegen, ichtwas nur denen Menschen zugefallen, zurathen, zu billigen, oder befördern zuhelffen, das wieder Gott und sein Wort,


page 149, image: s163

oder aber der lieben Wahrheit, und heilsamen Gerechtigkeit zu wieder laufft: sondern er sagt vielmehr mit jenem redlichen Hoffmanne: Behalte deine Gaben selbst, und gib dien Geschencke einem andern, ich will dennoch dem Könige rathen, was recht ist. Weiln vor Menschen sich scheuen zu Fall bringet, so fürchtet er vielmehr GOtt, denn die Menschen; achtet weit höher einen gnädigen GOtt im Himmel, als einen gnädigen Fürsten auff Erden zu haben, weiln dieser nur den Leib tödten, jener aber auch die Seele in der Hellen verderben kan. Keine maioritet der Stimmen vermag ihn zu einiger Unverantwortligkeit zubereden, sondern er hält fest und ohnbeweglich an der Warheit. Er betet ohnablässig zu Gott, daß er sein Hertz regieren, alle seine Gedancken, Rath und Anschläge zu schuldiger seines Nahmens Ehre und frölicher Vollbringung seines allerheiligsten Willens, lencken und leiten wolle. Den ersprießlichen. Fort- und Ausgang seiner Rath- und Anschläge schreibt er allein der gnädigen provi dentz und Allmacht Gott4es zu, keines wegs


page 150, image: s164

aber dem blinden Heyden Glück oder seinem hohen Verstande, Vigilantz, Klugheit, Erfahrung und Geschickligkeit. Und weiln seine Weißheit ein von Gott entlehntes talentum und fremb des Guth ist, davor er einsten schwere Rechenschafft geben muß, so gefället er ihme darinnen selber nicht, machet dieselbe auch nicht zum Abgott, daß sie von andern adorirt werden müste. Sein Symbolum ist: es hilfft keine Weißheit, kein Verstand, kein Rath wieder den HErrn. Denn GOtt machet zu nichte die Anschläge der Listigen, daß es ihre Hand nicht ausführen kan. Er fähet die Weisen in ihrer Weißheit, und stürtzet der verkehrten Rath, daß sie des Tags in Finsternüß lauffen, und tappen im Mittage wie in der Nacht. In Rath geben übereilet er sich nicht, sondern bedencket sich zuvor wohl, und prüfet mit Fleiß, ob das Werck so wohl auf Gottes, als seines Herrn Seite gut sey, oder nicht. Weil er weiß, daß der Menschen Anschläge mißlich und gefährlich, so travet er seinem Verstande und Weißheit alleine nicht, stehet nicht auf seinem


page 151, image: s165

eigenen Sinn, sondern höret anderer, auch geringerer, Leute Rath gerne, folget iederzeit einem bessern, und erkennet darbey seine Unvollkommenheit, Fehler und Mängel in Demuth. Wird seine Treue und Auffrichtigkeit von der Welt mit Undanck belohnet, so wird er doch hierüber nicht zur Ungedult bewogen, sondern bleibt in seinem Amte beständig und getreu, weil er weiß, daß die Belohnung bey Gott desto grösser seyn werde. Er erhebt sich auch nicht, wegen seiner stattlichen meriten, und glücklichen Ausgangs seiner Anschläge, sondern eignet alles in Demuth blößlich der reichen Gnaden Gottes zu. Zu Erhaltung Kirchen und Schulen, Beförderung Gottes Ehre, und der wahren Religion, Beschirmung armer beträngten Witwen und Wäisen, zu Ernähre- und Erhaltung derer Nothleidenden Unterthanen, auch derer Rechte und privilegien manutenentz, und Handhabe, hifft er nicht allein treulich rathen; sondern ist auch besorget und bemüthet, daß heilsame Ordnungen und Rathschlüsse zu guten effect nachdrücklich gedeyen mögen. Zu


page 152, image: s166

neuen Beschwerungen und Aufflagen der Unterthanen, da es die ohnvermeidliche Noth, und gemeine Landes-Wohlfahrt nicht erfodert, hilfft er weder Rath noch That geben, fürchtende die Drohunge des Allgewaltigen Gottes. Bileams Rath, mit Ehr- und Geld-geitz angefüllet, ist ihme ein Greuel. Mercket er gefährliche, heimliche practicken, und ohngerechte, blutige Auschläge, so offenbahret er dieselbige nicht allein, sondern er eyfert auch darwieder, redet die Wahrheit ohngescheuet heraus, ist dem fimuliren feind, und achtet keine Gefahr, die ihme etwa hierunter entstehen könte, weiln er allenthalben in dem Hause seines Herrn getreu erfunden zu werden bemühet ist. Er dringet sich nicht in frembde Händel, die ihn nicht angehen, sondern bleibt in den Schrancken seines Beruffs, wohl wissende, daß ihme schon mehr befohlen, als er außrichten könne.

II.

Der Christliche Hofmann.

DAs Leben des frommen Daniels stellet er ihme stets zum Spiegel


page 153, image: s167

vor, und befleissiget sich, in seinem Hoff-Ambte dessen wahren Eyfer, Treve und Aufrichtigkeit in dem Dienste so wohl seines Gottes, als seines Herrn nachzuahmen. Bey der wahren und reinen Religion bleibt er standhaftig, und lässet sich weder durch Gnade, noch Bedrohungen davon abwendig machen, solte er auch gleich darüber in glüenden Ofen gestürtzet werden. In bösen sachen heuchelt er seinem Herrn nicht, sondern redet die Warheit frey herauß, schevet keine Gefahr und Ungnade. Kan er nicht einen gnädigen GOtt und Fürsten zugleich haben, so erwehlet er lieber ienen zum Freunde zu behalten, als des Menschen Hertz, so in Gottes Händen stehet, durch Liebe gleichsam gantz eigen zu besitzen. Die gefärbte Hof-Gunst hält er vor einen zergänglichen Rauch und Dampff, verlässet sich keines weges darauff, sondern weiß dieselbe klüglich zu verachten. Ist er bey seinen getreven Diensten nicht angenehm bey Hofe, so bekümmert er sich nicht darüber, neidet auch nicht andere ihres Glücks, Ansehens und Ehre halber, in Erwegen, daß


page 154, image: s168

alles Glück und Unglück von GOTT komme, welcher diesen angenehm, jenen unangenehm machen; diesen erhöhen und jenen erniedrigen könne. Wird er beleidiget, so suchet er nicht eigene Rache, sondern befiehlet die Sache GOtt und seiner Obrigkeit, deme das Schwerd anvertrauet ist; zumahl er weiß, daß eine Großmühtigkeit sey, Schmach und Unrecht ohne Abbruch Gottes und des-Nechsten Ehre und Wohlfahrt zu dulten; hingegen eine warhaffte Zaghafft- und Blödigkeit, privat-Nache zu begehren, und im Zorn außzuüben. Hat iemand eine Sache bey Hofe, so ist er willig und bereit, auch ohne einiger Vergeltung, dieselbe bestes zu befördern, wenn zumahln die Sache arme verlassene Witben und Wäisen betrifft: Des unschuldigen Iosephs im Gefängnüß vergisset er nicht, sondern redet bey dem Könige sein Wort, und ist bemühet denselben von dem Schnauben und Brüllen des Königs zu erretten, und dessen erzürnetes Gemüth zn stillen und zu besänftigen. Gegen die Diener Gottes, so um der Warheit willen Verfolgung leiden,


page 155, image: s169

hält er sich als ein treuer Obadias, und als jener Kämmerer an dem Hofe des Zedekias; er sorget und bemühet sich eyferig wieder die listigen Hoff-practicken, und alle unrechte Gewalt, ohner achtet seiner eigenen Gefahr, sie zu salviren, und bey ihrem Leben, Ambte, Freyheit und privilegien zu schützen. Auch intercediret und bittet bey seinem Herrn er vor from~e, treve und redliche Leuthe fleissig, damit dieselben nicht etwa zurücke gesetzt, sondern zu des Landes Diensten gebührend befördert werden mögen. Er verachtet niemand nebem sich, erhebt sich seines Standes und Herrligkeit nit, sondern iemehr ihn Gott durch seinen Herren erhöhet, ie mehr er sich demüthiget, sich allwege fürchtende, daß er nit etwa strauchelen und fallen möge. Er frevet sich eines andern Unglücks nicht, sondern ist vielmehr gegen die ienige, so in Ungnaden gefallen, mitleidig, eingedenck, daß ihme durch GOttes Verhängnüß ein ebenmässiges begegnen könne. Er dringet sich nicht in frembde Händel, sondern wartet des seinen. Mit denen Verleumbdern und


page 156, image: s170

Hof-schmeichlern hat er keine Gemeinschafft. Die politische Falschheit findet weder in seinem Hertzen noch Wercken, und Geberden Raum und Platz. Vielmehr liebet er eine Christliche prudentz und Fürsichtigkeit. Die Wercke der verleumbdischen, stoltzen und ungetreuen Hofmänner Doegs, Ziba und Hamans sind ihme ein Greuel, hasset dieselbe mit gantzem ERnst und Eyfer. Dem wilden und wüsten Hof-Leben, dem pancketiren, müssig gehen, Courtesiren, und allen dergleichen übel anständigen wollüstigen Dingen ist er von Hertzen feind, in Betracht, daß er dermaleinsten seinem Gott auch von einem einzigen Augenblick seines Lebens und Verhaltens werde genaue Rechenschafft geben müssen, solte er gleich darüber verlachet, verspottet, und der Welt gantz verdrießlich und unangenehm werden.

III.

Der Christliche Richter.

ER betet empsig zu GOtt, daß er in seinem befohlnen Richter-Amte ihn lehre gedencken, reden und


page 157, image: s171

thun, was recht, heilsam und gut, und dem heiligen Wort und Willen des Höchsten gemäß. Sein Symbolum ist, dessen er sich stets erinnert, was der König Iosaphat zu denen Richtern und Ambt-Leuten in Iuda sagte: Sehet zu was ihr thut, denn ihr haltet das Gerichte nicht den Menschen, sondern dem Herrn und er ist mit euch im Gerichte, drumb lasset die Furcht des Herrn bey euch seyn, und hütet euch und thuts, denn bey dem Herrn unserm GOTT ist kein Unrecht, noch Ansehen der Person, noch annehmen des Geschencks. Das Wehe und der Fluch, welcher denen angedrohet ist, die das Recht in Galle und Wermuth verkehren, schallet immer in seinen Ohren, darum führet er sein hohes und schweres Richter-Ambt allezeit mit Furcht und Zittern, weil er weiß, daß in dem Augenblick, darinnen er einen andern richtet, er auch also vor GOttes Richterstuhl gerichtet, und dermaleinst Rede und Antwort davon geben werde! Er höret den Armen gerne, und antwortet ihme sanfft. Er errettet den, dem Gewalt geschicht, von dem, der ihn Unrecht


page 158, image: s172

thut. Er zerbricht die Backen-Zähne der Ungerechten, und reisset den Armen aus seinen Zähnen. Er errettet den Armen der da schreyet, und den Wäisen, der keinen Helffer hat, und erfrevet das Hertz der Witben, und also kömpt der Segen dessen, der verderben solte, über ihn. Sein Mund fehlet nicht im Gerichte. Er ist streng und gelinde, nachdem es die Sache erfordert. Er ist unerschrocken, wenn er urtheilen soll. Er bekennet das Recht frey, wenn man den Leuthen helffen soll. Er verachtet nicht das Recht seines Knechts, oder seiner Magd, wenn sie eine Sache wieder ihn haben. Er verdammet niemand, ehe er die Sache zuvor erkennet, und urtheilet nichk, ehe er die Sache höret. In allen Dingen, zumahlen in zweiffelhafften Fällen, gehet er behutsam und fürsichtig. Welche Sache er nicht weiß, die erforschet er, und erholet sich bey denen Weisen und Frommen Raths und Unterrichts. Er übereylet sich nicht in Urthelfällen, damit nicht von ihme gesagt werde, was der Prophet des Herrn von denen Israelitischen Richtern sagte: Daß


page 159, image: s173

sie ihre Urthel ausköcketen. In Rechtsprechen siehet er nicht so wohl auff die Formaliteten des Rechts-processes, und dessen rigor, als die vernünftige Billigkeit, und die Christliche Liebe; doch gilt bey ihme mehr das Recht, denn eine blosse eingebildete aequitet. Summa er bezeiget sich in allen Stücken der Gestalt auffrichtig, getreu, standhafft, und gewissenhafftig, daß er auch den geringsten Schein einiger ohnziemlichen Partheiligkeit oder affecten zu meiden, sich befleissiget, als wodurch sein hohes Richter-Ambt beflecket, und der Richterstuhl geschändet wird.

Menschen Gunst oder Ungunst, Liebe oder Haß, promessen oder Bedrohunge mögen ihn nicht bewegen, daß er auch einen Nagel breit vom Recht und Gerechtigkeit abweichen solte. Von Corruptelen, financien, und Geschencke nehmen enthält er sich gäntzlich, ist mit der ihme verordneten Besoldung, wie gering auch dieselbe, wohl vergnügt, ob er auch nebenst den seinigen dabey zuweilen Mangel und Dürfftigkeit leiden solte. Er lässet auch nicht zu, daß


page 160, image: s174

durch andere mit übermässigen sportulen oder Gerichts-Gebühren temand, zumahln arme Witben und Wäisen, beschweret werden. Dener Parteyen oder derer Advocaten und procuratoren gestattet er keine muthwillige Verzögerung der Sachen, noch einige, kostspildige Weitläuftigkeit, wordurch die Sache intricat und verwirret gemacht wird. Zuförderst ist er eyferig bemühet, mittelst beweglicher Vorstellung vieler verhasten Beschwerligkeiten, und inconvenientien derer Rechts-processen, die Streitigkeiten und Rechtfertigungen, uff billiche Wege güt- und Christlich zu componiren und beyzulegen, und zwischen denen Partheien allerseits Fried und Einigkeit, Liebe und Freundschafft zu stifften und zu unterhalten. Kürtzlich, er administriret die Iustiz solcher Gestalt, wie er in seiner eigenen sache wünschet, daß ihme geschehen solte.


page 161, image: s175

INDEX MATERIARUM ET LOCORUM COMMUNIUM, QUI IN HOC TRACTATV TRACTANTUR, ILLUSTRANTUR, ET AMPLIFICANTUR, PAGINAS CVIUSQUE INDIGITANS.

A.

ACcident alia nova excogitare aut exigere non licet 90. 91. sed Reip. melius consuleretur, si penitus omnia tollantur, sufficienti salario ministris constituto. 89. 90.

Accisarum novarum exactiones Principi non sunt suadendae. 74.

Adulandum non est Principi. 62. seqq.

Advocatus et Assessor de Romano iure nemo simul esse poterat. Cur? 24.

AEmuli nostri haut premendi, aut eorum consilia et actiones Principi suspectae reddendae. 140. 141.

Alcibiadis laus 135.

Ambitio quam detestabile vitium sit, 34. à ministro maxime fugienda. 107,

Antigoni responsum laudatur. 70.


page 162, image: s176

Atheismus fundamentum et basis est Machiavellisticae rationis status. 41.

Avaritta in Rep. dominans quid operetur! 81. seqq.

Auctoritas omni ministro necessaria. 131. hinc omni studiô eò innitendum, ut eam salvam retineat 131. quibus modis ea amittatur. 131. 132.

Aulici pii requisita quae? 54. plerique sunt dwrofagoi 86. et superbi.

B.

Bellum suscipiendum temere svadendum non est. 68. etiam iustum detestandum et maximopere fugiendum est ibid. qui eius fructus. ibid.

C.

Christianismum promoveat quilibet minister, quantopere pro officii sui ratione potest. 105.

Nemo plus quam unius cinguli nomen de Romano iure aftectare poterat. Cur? 24.

Literae Commendatitiae regulariter non obligant, nisi dolus et fraus accesserit 7. Commendantes aliquem ad officium, apud romanos sponsores erant, et obligati, si postea commendatus ineptus repertus fuerit. 8. In literis recommendatiis quo respiciendum et quae observanda. 8.

Consilia salubria aliorum ex mero contradicendi studio impedire nefas est. 115. iniqua consilia Principis tacendo minister


page 163, image: s177

approbare non debet. 48. in consiliis non id quod Principi utile, sed quod honestum et iustum est, respiciendum 53. seqq. nec ad Principis nutum ac voluntatem 62. eventus consiliorum exoptatus non sibi, sed Deo adscribendus. 130.

Contr adicendi studium homini maxime naturale est. 115.

D

Danielis laus. 130.

Dei honorem Minister omnis intendere debet. 32. Deus non raro bona et in speciem pia consilia turbat, et mala è contrario promovet, bonô tamen fine, 119. Deus dirigit consilia et actiones, et ipsi adscribendus est eventus. 118. 119.

*dwrfagi/as2 vitium hodie oppido vulgare quidem, sed maximè damnandum et vitandum 86. seqq. eius encomia et fructus quae? ibid.

E.

Eventus meditationum et consiliorum nostrorum non nobis ipsis, sed Deo acceptò ferendus. 130.

Exemptiones in praeiudicium tertii nemo ministrorum à Principe suo petere debet. 99.

Exspectativas feudorum acquirendi mos an licitus sit? 83.

F.

Fidelitas Ministri non laeditur per hoc, quod non omnes Principis sui causas defendere velit. 36.


page 164, image: s178

Friderici III. Imp. oratio laudatur 78.

Iohannis Friderici polopra/gmonos2 exemplum refertur. 22.

G.

Germani veteres omnia à se gloriosa facta Principibus suis adscripsere. 35.

Gratia Principis saluti publicae praeferenda non est 28. maxime fragilis est. 31. 32. praeprimis si Dei timore destituta est. 63. raro durat in eodem statu usque ad finem vitae ministri. 135.

H.

Heliotropii herbae proprietates. 63.

Hypocrisis maxime fugienda et noxia 124. seqq.

I.

Immunitates et exemptiones in praeiudicium aliorum subditorum minister iustus à Principe suo petere non potest. 98.

Innocentes per calumnias improborum hominium iniustè oppressos à discrimine vitae aut famae, quantum potest, liberet minister. 141. 142.

Invidia Aulicis familiare vitium III. eius effectus qui? 112.

Iosephi dissimulatio religionis an licita et pio imitanda? 128.

Iurisconsultus non est, qui potentiorum causas contra ius defendit et tuetur. 67.

Iustitia est optima rei publicae bonae ratio Status. 41.


page 165, image: s179

L.

Legis novae edictivè promulgatio Prinicpi non facile persuadenda. 56. 57.

Libertas Principis non in eo consistit, quod omne, quod velit, possit, sed quod omne iustum velit. 70.

Literae commendatitiae. vid. supra. Commendatitiae Literae.

Locupletari cum alterius damno natura iniquum est. 100.

M.

Machiavelli dogmata praecipua, quae notam merentur, quae sint? 39. 40.

Machiavellista nihil minus, quam verus Politicus nominari potest. 38. seqq.

Duobus Magistratibus eodem tempore Romae nemo assidere potuit. Cur? 24.

Mahometis prudentia laudatur. 19.

Sine Mandato speciali Principis minister prudens nihil ardui expedire debet 18. nec nisi improbus mandatum in negotiis gravibus sese habere mentietur. 19. Romani id quod ultra vel contra mandatum etsi utiliter gestum fuerit, tamen punivere. 19.

Nemo plus quam unius militiae nomen de iure Romano affectare poterat, qua de causa? 24.

Minister non suus est, sed Principis et negotiorum. 16 eius scopus sit salus Reip. et honor et gloria Dei. 9. 10. 11. 28. 58. ambitionem maximopere fugiat. 107. ardua negotia


page 166, image: s180

absque speciali mandato Principis sui ne suscipiat. 18. aut se id habere mentiatur. 19. Principi suo edicti legisve novae promulgationem non facile persuadeat 56. 57. Principi aliquid contra ius naturae et divinum sibi praecipienti ne obtemperet. 58. seqq. Principis adulator ne sit, sed consiliarius. 62. seqq. à Principe laesus privatam vindictam in rep. ne quaerat seve in sub. ditis eius ulsciscatur. 135. innocentes per calumnias malevolorum iniuste oppressos à discrimine famae aut vitae, qua ntum potest, liberet, et pro illis apud Principem intercedat. 141. auctoritate sua ne abutatur 107. Principem suum ne contemnat aut deserat, aut se illi praeferat. 103 clam Principe suo pecuniam ab alio accipiens fidem suam corruptionis periculo exponit. 93. seqq. 91. ideoque plerumque hoc etiam ipsorum iuramento inseritur. 95. inpromissis parcus sit. 137. in relationibus ne se assimilet sontibus. 68. Fidelium ministrorum ruina variis quaeri solet artibus. 113. suum proprium commodum ne quaerat in administrando officio. 32. immunitates et exemptiones in praeiudicium aliorum minister à Principe ne efflagitet. 98. seqq. iniqua consilia Principis tacendo ex metu indignationis ne approbet, sed veritatem secundum conscientiae suae dictamen propalet. 48.


page 167, image: s181

in consiliis non id, quod Principi aut sibi utile, sed quod honestum, respiciat. 53. tunc maxime si publica utilitas cum privata pugnet. 10. 11. iura, quae Principi suo non competunt, per varias artes illicitas ipsi acquirere ne tentet. 37. causas iniustas Principis sui defendere non tenetur. 35. plura simul officia obire affectare non debet. 23. 24. plus Deo quam gratiae sui Principis confidat. 30. vid. supr. tit. Gratia. Principi suo fidelis maneat, etsi fortuna eius sese inclinare incipiente. 101 102. eius prima et praecipua dos est fides. 101. eius effectus qui? 101. 102. via. plura in indice Conclusionum et Summa totius Tractatus. pag. 145

Ministrissimi Principum plerique sua potestate abusi sunt. 109. 110.

Miser abiles personae ab omnibus, maxime potentioribus patienter exaudiendae. 20. seqq.

Misericordiam ministrum summopere decet exercere. 123.

Munera minister capiat nulla 86. seqq. nec uxorem aut liberos capere permittat 89. etsi à Principe suo sufficiens salarium non percipiat. 86. vid. supr. tit. *dwrofagi/a.

Mutationes in Rep. omnes sunt periculosae 25. 26. Quae vero sint dicendae mutationes? 26. 27,

N.

Nicodemi dissimulatio religionis an sit imitanda? 128.


page 168, image: s182

Novitas plerumque reip. tranquillitatem turbat. 25. inde non suscipienda, nisi necessitas, vel utilitas eam imperent. 25. 26. Quae dicendae sint Novitates tales. 26. 27.

O.

Odium gloriosum quod sit? 49.

Officiales inferiores à superioribus non contemnendi. 132.

Officium tam politicum, quam ecclesiasticum largitionibus, matrimonio aut alio illegitimo modo captandum non est. 1. sed legitima vocatione 1. quae sint media ordinaria et licita officii consequendi. 2. publicae rei interest, ea idoneis conferri. 3. in his conferendis non ad affinitatem, consang vinitatem alia ve respiciendum, sed ad solam idoneitatem, et virtutes. 3. 4. 5. 6. 7. non privatae, sed publicae utilitatis gratia affectanda. 12. eorum finis genuinus et ad quatus quis sit? 12. 13. anxie et fideliter ei incumbendum est. 14. 15. et privata sudia et oblectamenta omnia seponenda. 16. 17. negligens in officio quomodo puniatur? 16. resignari quidem potest. 143 sed non nisi ex iustis causis. ib. quae illae sint, quae non? ibid.

Nemo plus, quam unius Ordinis nomen de iure Romano affectare potuit. Cur? 24.

Orphanorum querelae ab omnibus, maxime potentioribus patienter et clementer exaudiendae. 120. seqq.


page 169, image: s183

P.

Papiniani Iurisconsulti magnanimitas laudatur. 48.

Patriae caritas omnem privatam iniuriam absorbeat. 135. 136.

Paullini exemplum commendatur? 97.

Paupertas ministro non vitio, sed gloriae vertenda est. 90.

Pecunia omnia vincit. 93. 94. in administrandis muneribus sibi concreditis pecuniae aut divitiis acquirendis studendum non est. 81.

Pietas est optima Reip. ratio Status. 41.

Politicus verus Miachiavellisticas artes non adhibet. 38. scire tamen eas potest. imo debet. 39.

polupragmos1u/nhs2 vitium unde nascatur. 20. maximè vitandum est omni ministro. 20. 21. 22. quae alia gignat mala? 20, quae eius primae? 21. 22.

Praecedentiae litem eo tempore, quo de reip. salute tractandum, nemo prudens movere studeat. 79. 80.

Princeps omnia possidet non dominio, sed imperio 71. eius potestas adulatorie extendenda non est ad leges divinas aut ius naturae. ibid. nec omnibus is legibus solutus est. ibid. ministro patienti varia officia iniungere non debet. 24. reverenter habendus ab omnibus suis ministris, etiam summis, nec contumeliose de eo


page 170, image: s184

loquendum. 104. Principis gratia saluti publicae postponenda, quia maxime fragilis 28. seqq. vid. tit. Gratia. Libertas Principis in quo consistat? 70. Germani veteres omnia gloriose facta á se suis Principibus adscribebant. 35. nihil potest nisi honestum 70. potestate sua contra voluntatem Dei uti non debet. 56. id quod per viam iustitiae obtinere nequit, per vim armorum ad sese rapere ne tentet. 66. 67.

Privilegia in tertii praeiudicium non concedenda. 99.

Promissis vanis homines ludificandi non sunt. 137.

Promotio alterius per invidiam aut odium impedienda non est. III.

Prudentiae humanae non plus quam Dei providentiae fidendum. 118.

R.

Ratio Status optima est pietas et iustitia. 41. Machiavellisticae vero fundamentum est Atheismus. 41. falsae et impiae effecta et elogia quae? 42. seqq.

Reditus publici in privatam utilitatem impendendi non sunt, etsi animum eosdem restituendi habeas. 96. nec hi in optimâ monetâ accepti cum minutâ ac deteriore sua commutandi sunt à ministro. 93.

Relationes ministrorum fontibus sunt similes, qui eum colorem attrahunt, cuius


page 171, image: s185

terram alluunt. 68.

Religio Christiana hodie multis haeresibus infecta 124. ad obtinendam Principis gratiam, aut ob temporale aliquod commodum, simulanda aut dissimulanda non est. 117. seqq. De religionis iuramento à ministris praestando remissive. 128. dissimulatio Iosephi et Nicodemi an imitanda? 128. ab omnibus ministris pro ratione officii summè promovenda. 105. 106.

Rei publicae rectae ad salutem sui nihil exigunt, nisi quod pium et iustum est. 38.

Rei publicae saluti nihil detrahendum est propter simulates et inimicitias. 137.

Cardinalis de Richelieu dictum examinatur. 11.

S.

Substitutum in officio qui penes Romanos olim ordinabat, pro illo fideiussisse putabatur. 8.

Superbiae vitium ministris quidem oppido familiare, sed maximè noxium. 133. quae post se trahat mala. ibid.

T.

Tacendo peccari potest quot modis? 49.

Taciturnitas Ministro publico maxime adsuescenda. 116. 117.

Taxa consueta augenda non est 91. 92.

Timor Dei omnia alia mala vincit. 31.

tolerantiae studium ministrorum maximopere commendat. 135 seqq.


page 172, image: s186

Tributorum novorum exactionem minister Principi suo praeter necessitatem publicamne persvadet 73. seqq.

V.

Veritas ex metu potestatis reticenda non est. 50. 51. consiliario proprai virtus est. 51. veritatem dicere impio animo peccatum aeque est ac mendacium dicere. 142.

Vespasiani Imperatoris responsum laudatur 52.

Viduarum querelae ab omnibus, maximè potentioribus, patienter et clementer exaudiendae. 120. seqq.

Ulrici, Ducis Würtenbergici modestia laudatur. 80.

FINIS.