10 January 2004 Ruediger Niehl
typed text (only content-list and index) - structural tagging complete - no semantic tagging - no spell-check
10 May 2006 Katharina Meiszus; Reinhard Gruhl
MORPHEUS spell-check performed


image: s613

INDEX CAPITUM.

LIBER PRIMUS DE MAIESTATE IN GENERE.

CAP. I. Quid nomen Maiestatis significet. SUMMARIA.

1. Externam speciem et titulum distinguendum a potestate et reipsa, demonstratur exemplis primorum Imperatorum.

2. Aliis exemplis conficitur, multos esse reges nomine, non re.

3. Non esse rerum essentias metiendas ex nomine.

4. Latitudinem imperii non constituere Regem.

5. Contra eos, qui maiestatem per externum splendorem definiunt.

6. In quo denique consistat essentia Maiestatis.

7. Utrum maiestas competat etiam magistratibus.

CAPUT II. CUI MAIESTAS COMPETAT, ET AN SOLI IMPERATORI. SUMMARIA.

1. Omni et soli superiorem non recognoscenti maiestatem proprie competere.

2. Quinam soli Imperatori [(transcriber); sic: Impertori] maiestatem seu universale dominium tribuant.

3. Ex quibus argumentis universale Imperatoris dominium colligatur, et eorum reprobatio, una [Orig: unâ] cum assertione contraria.


image: s614

4. Utrum Veneti de iure sint subiecti imperio.

5. Utrum Franci.

6. Utrum Hispani, Angli, Poloni.

7. Probatur veritas ex Historicorum et ipsorum Imperatorum testimoniis, seu legibus.

8. Respondetur iis loquendi formulis, quibus universale dominium Imperatori videtur tribui.

9. Inter omnes reges et principes primum, ratione dignitatis, esse Imperatorem.

CAPUT III. IN QUO CONSISTAT ESSENTIA MAIESTATIS SUMMARIA.

1. Probatur, maiestatis essentiam consistere in summa et absoluta potestate.

2. Respondetur argumentis eorum, qui maiestatem populi pedibus conculcandam subiciunt.

3. Probatur auctoritate Patrum et Ictorum, quod maiestas habere debe at potestatem absolutam.

4. Reprobantur, qui absolutam potestatem principis, iniquitatis accusant.

5. Maiestas nec iudicari, nec puniri a quoquam mortalium potest.

6. Maiestas nullis omnino positivis legibus subicitur.

7. Utrum aequum sit, maiestatem pati leges, quas aliis tulit.

8. Maiestas licet soluta sit legibus, sponte tamen iis se accommodare debet.

9. Rex non est, nisi qui ex praescripto rationis et Virtutis imperat.

10. Rex debet se legibus ultro accommodare propter exemplum.


image: s615

11. Consideratur lex regia, utrum per eam Imperator solutus sit ab omnibus legibus.

12. Princeps, quo magis solutus est legibus humanis, eo graviorem caelitus exspectare habet poenam.

13. Reprobantur voces eorum, qui absoluta potestate ad licentiam abusi fuerunt.

14. Maiestas subiecta est Dei et naturae legibus, licet solutae sit humanis.

CAPUT IV. VIRUM MAIESTATEM AMITTANT, QUI IN ALTERIUS PATROCINIUM et clientelam [(transcriber); sic: clitentelam] se recipiunt. SUMMARIA.

1. Maiestati suae non detrahit qui alium in gradu honoris sibi praeferri patitur.

2. Qua ratione patroni et clientes Romanorum olim sese habuerint.

3. Quinam dicantur [(transcriber); sic: dicantnr] esse in fide et clientela superioris.

4. Consideratur conditio Regum sociorum, amicorum, aut subiectorum apud Rom.

5. Maiestati repugnat dependere a superiori.

6. Romani, reges, quos in patrocinium receperant, tutos et defensos praestabant.

7. Quidnam Romani ab iisdem regibus pro patrocinio exegerint.

8. Demonstratur, veges clientes Romanorum in suos subiectos maiestatem illibatam retinuisse.

9. Concluditur in universum de omnibus principibus et Rebusp. quae in alterius fidem et clientelam se committunt, quod maiestatem inde non perdant.


image: s616

CAPUT V. AGITUR DE IIS, QUI FEUDA A MANU DOMINI RECIPIUNT, UTRUM maiestatem ex eo amittant. SUMMARIA.

1. Quae sit origo feudorum.

2. Alii reges ipsa regna feudi nomine possident, alii praeter regna absoluta, feuda habent annexa.

3. Anglorum reges diu fuerunt regum Galliae vasalli.

4. Scotiae regnum an sit feudum Angliae?

5. Ducatus Mediolanensis feudum Imperii.

6. Quo iure regnum Neapolitanum et Siciliae factum fuerit feudum Ecclesiae.

7. Papa ipse obnoxius est iis, a quibus feuda accipit.

8. Distinguitur inter personam Vasalli et feudum possessum.

9 Unde aestimari debeat feudum ligium.

10. Subditus unius principis nequit alterius vasallum ligium se constituere.

11. Nemo potest vasallum habere ligium, qui non sit praeditus absoluta maiestate.

12. Utrum vasallus obligetur contra patriam, patrem et cognatos.

13. Nemo potest obligari contra patriam.

14. Rex, qui sit absolutae potestatis, nequit devenire homo ligius alterius [Orig: alterîus] regis.

15. Ex aequitate Domini potest quis simul esse homo ligius unius principis et subditus alterius.

16. Antiquiori Domino per novam fidelitatem non praeiudicatur.


image: s617

17. Reicitur diversitas respectuum in principe feudatario.

18. Summa reverentia, quam tenetur vasallus exhibere Domino.

19. Ritus investiendi, iuramentum, servitia, officiaque alia, quae declarant subiectionem vasalli.

20. Qui feudum recognoscit ab alio, ratione feudi maiestatem possidere non potest.

21. Distinguitur inter principes feudatarios et stipendiarios.

CAPUT VI. CONSIDERATUR, UTRUM IURAMENTA, QUIBUS REGES ET PRINCIPES SUBditis obligantur, absolutae potestati, seu Maiestati eorum detrahant. SUMMARIA.

1. Opinio eorum, qui iuramenta principium, subditis praestita, interpretantur pro iuramentis fidelitatis.

2. Princeps absolutae potestatis, non est obnoxius subditorum imperiis.

3. Iuramentum ad defendendam Ecclesiam maiestatem non imminuit, nec eam Ecclesiae subicit.

4. Iuramentum ad faciendum officium et administrandam iustitiam non exstinguit potestatem summam.

5. Pacta in praeiudicium liberae potestatis, maiestati praeiudicium creant.

6. Quae princeps ex officio praestare tenetur, ad ea frustra adigitur Iuramento.

7. A Maiestate iusiurandum vi legitima exigi non potest.


image: s618

8. Maiestas non dominatur subditis per mutuum inter utrosque initum contractum, sed per obligationem quandam inaequalem.

9. Principis nuda verba vim habent iuramenti.

10. Male sentit de principe, qui illi, nisi iurato, negat credere.

11. Quaenam iuramenta Maiestatem diminuant.

12. Qui regnum iniit ex pacto, pacto non completo, a regno iure abigi potest.

CAPUT VII. UTRUM MAIESTATIS POTESTAS TAM SIT ABSOLUTA, UT NEC successor antecessoris decretis et promissis obligari queat. SUMMARIA.

1. Videri, successorem teneri legibus antecessoris.

2. Distinguitur inter obligationem ex pacto et ex iure regni.

3. Leges antecessoris non obligant successorem, ubi in hereditaria potestate absoluta succeditur.

4. Exempla legum a successoribus revocatarum.

5. Quis sit sensus clausulae, de aeternum valitura lege.

6. Etiamsi successor non teneatur ex lege servare leges antecessoris, aliae tamen sunt causae, cur eas servare debeat.

7. Utrum successor, acta gestaque antecessoris rata habere, et promissa complere teneatur.

8. Fides et constantia, quam sint necessaria principi.

9. Contractum, quia descendit de iure naturae, princeps nequit rescindere.


image: s619

10. Alia bona Imperatorum referebantur ad fiscum, alia ad aerarium publicum.

11. Contractu de rebus fisci non obligatur successor in regno, sed haeres fisci.

12. In regnis hereditariis filius obligatur ad solvenda patris debita.

13. Quae nomine dignitatis et pro commodis Rei publ. contracta sunt, obligant etiam successorem.

LIBER SECUNDUS. DE IURIBUS MAIESTATIS MINORIBUS.

CAPUT I. Quid et quot sint iura maiestatis. SUMMARIA.

1. Vitrum et quomodo iura maiestatis sint indivisibilia.

2. Quibus nominibus apud auctores exprimantur iura maiestatis.

3. Definiuntur iura Maie statis primum ex aliorum, tum etiam ex propria sententia.

4. Deducuntur iura maiestatis ex c. 8. lib. 1. Samuelis.

5. Quaenam maiestatis iura expresserit Aristoteles?

6. Enumerantur iura maiestatis ex Historicis.

7. Item ex legibus, Ictis et Politicis.

8. Divisio iurium maiestatis in maiora et minora.

9. Tria Essentialia maiestatis iura deducuntur, quibus duo alia adicimus


image: s620

CAPUT II. UTRUM MAIORA MAIESTATIS IURA A MAIESTATE SINT separabilia. SUMMARIA.

1. Maiora maiestatis iura a maiestate sunt inseparabilia.

2. Nequeunt indulgeri subditis.

3. Multa ex iis videntur subditis communicari.

4. Princeps nequit ea, quae summae maiestatis sunt, aliis concedere.

5. Utrum iura Maiestatis essentialia praescribi possint.

6. Quanto intervallo praescribatur contra oboedientiam.

7. Particulae maiestatis, quae universam potestatem non continent, subditis, salvo iure Maiestatis, indulgeri queunt.

8. Quaecumque geruntur in Republ. a maiestate dependent.

9. An subditi possint condere leges.

CAPUT III. DE POTESTATE FERENDI LEGES, ALIISQUE, QUAE HINC PULlulant, iuribus. SUMMARIA.

1. Quod potestas ferendi leges ad maiestatem proprie pertineat.

2. Utrum Reges Rom. aut populus hoc iure usus fuerit, durante regno ante Tarquinium.

3. Eiectis regibus, quis in Rep. Rom. leges tulerit.

4. Hoc ius translatum fuit in Imperatores, una cum summae potestate.


image: s621

5. Utrum hoc ius extendatur etiam ad leges divinas.

6. Contra ius divinum faciunt, qui iure damnatos facile eximunt a suppliciis.

7. Sola maiestas potest poenam a legibus inflictam remittere.

8. Reprehenditur clementia regum, qui lege divina volunt esse moderatiores.

9. Exempla aliquot, in quibus inique a maiestate humana dispensatum est contra ius divinum.

10. Maiestas nequit ius naturale tollere, vel ex toto vel ex parte.

11. Iniquitatis convincuntur leges, quae sunt latae contra praescriptum iuris naturalis.

12. Maiestas nequit rescindere contractus, quia prodeunt ex iure naturae.

13. Declarat tamen maiestas tam ius divinum, quam humanum.

14. In leges positivas dirigitur totum hoc ius, quas ponere et abolere potest maiestas.

15. Maiestas restituit in integrum et ad famam, remitti [(transcriber); sic: remtitti] poenam legis civilis, dat veniam aetatis, etc.

16. Privilegia indulget sola maiestas.

17. Ad hoc ius pertinet potestas nobilitatem conferendi.

18. Maiestas concedit facultatem nundinarum etc.

CAPUT IV. DE POTESTATE CONSTITUENDI MAGISTRATUS ET EXTREMA provocatione. SUMMARIA.

1. Deducitur secundum Maiestatis ius ex legibus Publicolae


image: s622

et ostenditur, quomodo extrema provocatio et ius magistratuum cohaereant.

2. Potestas magistratibus concessa redicem habet in maiestate, in qua summa est et propria.

3. Extrema provocatio nequit a maiestate abdicari.

4. Appellatio tollitur a principe aliquando, salva eiusdem maiestate.

5. In suam maiestatem et ius naturae peccat, qui vetat ad se provocari.

6. An valeat consuetudo, ut in criminalibus non appelletur.

7. Remota appellatione, nihilominus restant alia remedia contra iniquam iudicis sententiam aut rei circumventionem.

8. Stultum est putare, a maiestate appellari posse.

9. Distinguitur inter constitutionem magistratuum et electiones.

10. Maiestas continet in se omnium magistratuum iurisdictiones.

11. Magistratuum creatio pertinet ad maiora maiestatis iura.

12. Imperatores primi Roman. revera constituerunt maiores magistratus, licet secus facere aliquando viderentur.

13. In Comitiis, curia vel Senatu dicti magistratus, nihilominus suam potestatem ab alio, penes quem est maiestas, habere possunt.

14. Maiestatis criminis se alligat, qui magistratum propria auctoritate init.

15. Virum principes Germaniae, qui Iurisdictionem habent hereditariam, magistratibus annumerandi, et a maiestate Imperatoria dependeant, et qua via ad tantam pervenerint potentiam.


image: s623

16. Ad hoc caput pertinet etiam ius comitiorum.

17. Quantum in comitiis, ad mutandam Rem publ. situm sit.

CAPUT V. DE POTESTATE ARMORUM: ET QUAE HUC PERTINENT. SUMMARIA.

1. Potentiores oportet esse in Republ qui armorum potestatem habent.

2. Quid significet vocabulum Armandiae, in c. un. quae sint Regal. [Abbr.: Regalia] [(transcriber); sic: Rega.]

3. Imperatores reservarunt sibi publicas armorum fabricas et custodias.

4. Ob quas causas maiestas subditis usum armorum inhibere, sibique tantum reservare possit et debeat.

5. Etiam pugiones et cultelli alicubi non sine periculo gestantur.

6. Arma non ferenda in curiam, aut palatium.

7. Arma olim publicis locis solita fuerunt custodiri.

8. Utrum Ius muniendarum urbium ad Maiestatem pertineat.

9. An Itali, Hispani, et ex parte Galli ex hoc iure merito possint peregrinos prohibere arma in urbes inferre.

10. Quid per potestatem armorum praecipue intelligatur.

11. Potestas belli et pacis ad solam maiestatem spectat.

12. Magistratus iniussu maiestatis bellum iustum nec indicere nec gerere potest.

13. Pluribus exemplis demonstratur bellum a sola maiestate denuntiari debere.

14. Foedus stipulari sola maiestas potest, aut pacem stabilem perpetuamque condere.

15. Quid inter sit inter sponsionem, a magistratu factam et foedus a maiestate conclusum.


image: s624

16. Ad hoc idem caput redigitur facultas mittendi legatos qui iure gentium tuti sint ab omni periculo.

CAPUT VI. DE IURE, QUOD MAIESTATI COMPETIT, IN RELIGIONEM et Ecclesias. SUMMARIA.

1. Religio continet omnes societates.

2. In religione consistit fides et iusiurandum.

3. Superstitio quoque habet vim continendi subditos in officio.

4. Religionis, quatenus quatere aut conservare potest Remp. cura pertinet ad maiestatem, id quod per partes explicatur.

5. Quae mala sit perpessa Germania, propter potestatem nimiam pontificum.

6. Excommunicatio neminem privat suarum rerum dominio.

7. Papa non potest dispensare contra ius naturale et divinum, nec filios contra patrem, subditos contra regem armare.

8. Utrum Papa magis possit absolvere a iuramento, quam maiestas temporalis.

9. Reges et principes non sunt prorsus excludendi a rebus sacris, seu Ecclesiasticis.

10. Quid iuris competat maiestati in ordinandis et constituendis officiis Ecclesiae.

11. Quatenus ad maiestatem pertineat ius convocandi et conscribendi concilia.

12. Princeps in negotiis fidei alligatur sententiis Orthodoxorum Theologorum.


image: s625

13. Maiestas convocat Episcopos ad concilia, actaque eorundem sua auctoritate valere facit.

14. Maiestatis est erigere Universitates et Academias publicas.

15. Ad securitatem Rei pub. facit, ut haec iura sint penes summam potestatem Politicam.

CAPUT VII. DE POTESTATE IN REM NUMMARIAM.

1. De origine et utilitate nummi.

2. Quare nummorum cur a pertineat ad maiestatem.

3. Utrum in contractibus, soluta pecunia, respiciendum sit ad valorem in puncto contractus, vel solutionis: Et quid iuris in multis a legibus praefinitis.

4. Exemplis plurimarum Rerump. probatur, quod Ius monetae fuerit penes caput earum.

5. Si cura monetae pertinet ad principem, Utrum is tam absolutum in eam habe at imperium, ut insciis subditis eam mutare queat.

6. Virum ius monetae communicari possit.

7. Sola maiestas dat aestimationem, seu pretium seu valorem materiae monetali.

8. Utrum princeps valori moneta, ultra pondus, addere possit.

9. Sola maiestas praescribit monetae materiam.

10. Signum autem imprimendi copia fieri potest subditis sine maiestatis praeiudicio.


image: s626

LIBER TERTIUS. DE IURIBUS MAIESTATIS MINORIBUS.

CAP. I. DE POTESTATE MAIESTATIS IN POSSESSIONES ET BONA privatorum. SUMMARIA.

1. Privilegia dignitatum et honorum cum iuribus maiestatis non esse miscenda.

2. Quod sint omnia in ditione Maiestatis, quaecumque in Republ. etiam a privatis possidentur.

3. Nec tamen per ditionem Maiestatis tollitur dominium privatum.

4. Quomodo dominium privatorum simul stare possit cum dominio universali Maiestatis.

5. Maiestas non est nuda tutrix aut administratrix Rei publicae.

6. Itaque ex multis causis potest ius nondum acquisitum impedire.

7. Ius tamen semel acquisitum tollere nequit, cuius causae redditur.

8. Improbatur consuetudo Anglorum, qua Vasalli heredibus, quam diu sunt minorennes, Dominus aufert usum fructum feudorum nobilium.

9. Maiestas pro salute publica demum iuste exserit imperium, quod habet in bona subditorum.


image: s627

10. Utrum Maiestas bona Rei publ. invitis vel non consentientibus subditis abalienare possit, quia est eorum domina.

11. Princeps nequit invitos subditos a Republ. avellere et distrahere.

12. Nisi in casu necessitatis, aut utilitatis publicae urgentis.

13. Pluribus probatur, quod princeps nequeat Remp. notabiliter deteriorem facere.

14. In parvis vero alienatio non est prohibita, ubi item, quae dicatur parva Rei publ. laesio, quae magna.

15. Graves Rei publ. laesiones iterum rationibus damnantur.

CAPUT II. DE NUMERO ET ORDINE IURIUM MAIESTATIS FISCALIUM, ET quantum principi ex bonis privatorum delibare liceat. SUMMARIA.

1. Maiestas nequit plus per dominium suum a privatis possessoribus exigere, quam publica utilitas requirat.

2. Publica utilitas requirit exactiones tributorum et vectigalium.

3. Iniustum est, quicquid praeter publicam utilitatem exigitur.

4. Ad tributa non est confugiendum principi, nisi, quando aliunde argentum non suppetit.

5. Optimus maiestatis thesaurus, divitiae benevolorum subditorum.

6. Tres classes bonorum, in quibus iura maiestatis minora fundantur.


image: s628

CAPUT III. DE BONIS PUBLICIS IN GENERE. SUMMARIA

1. Qua de causa maiestati tribuenda sint bona publica, a privatis civium possessionibus secreta.

2. Bona publica, distincta a communibus, an propria sint maiestatis, seu Rei publ. seu principis.

3. Quo respectu aut iure inter iura Maiestatis reponantur viae publicae, flumina navigabilia, portus etc.

4. Rerum publicarum usus civibus omnibus debet esse communis.

5. Publica privato occupare sine venia maiestatis non licet.

6. Molendinum excitans privatum in flumine publico, fundum occupat alienum.

DE IURE VENATIONIS, PISCATIONIS [(transcriber); sic: PISCACATIONIS] ET AUCUPII, UTRUM ID iure Maiestas sibi vindicare possit. SUMMARIA

1. Venatio, piscatio et aucupium iure divino, naturali, et multarum gentium, habentur inter res communes.

2. A maiestate subditis auferri non possunt ex vulgari sententia.

3. Utrum in puniendis vetitis venationibus progrediendum ad vitam et sanguinem.

4. Multa, quae iure primaevo sunt communia, iure gentium fiunt propria.


image: s629

5. Maiestatis ius est, posse dispendare de venatione, piscatione.

6. Incommoda venationis et ob quas causas nimius eius amor damnandus.

7. Deducuntur rationes, et quibus principes ius venandi sibi solis tribuere licite potuerint.

8. Mala, quibus se et Remp. exponunt principes, qui se totos venationi dedunt.

9. Vtrum et quaenam praescriptio in iure venationis allegari possit.

10. Venatio cohaeret summo principum imperio.

11. Ius venandi reponendum inter regalia.

12. Ius venandi, est servitus alieni agri.

13. Utrum territorio cohaereat vel iuris dictioni.

CAPUT V. DE BONIS PUBLICIS IN SPECIE. SUMMARIA.

1. De viis publicis.

a Quid sint viae publicae.

b. Quatenus pertineant ad regalia.

g. Quae iura inde habeat princeps.

d. Quod princeps teneatur securitatem praestare viis publicis et damna illic data resarcire.

e. Quod solius maiestatis sit instituere cursus publicos.

2. De Fluminibus.

a. Quid sint flumina publica, quid privata.

b. Ad regalia pertinere navigabilia, et ex quibus fiunt navigabilia.

g. Quatenus huc pertineant.


image: s630

3. De Portubus.

a. Quid per portus intelligendum.

b. Quatenus ad regalia referantur.

4. De Fodinis metallorum et salis.

a. Quid sint argentariae in c. un. quae sint regal.

b. Utrum metalli fodinae iuris privati sint, vel publici.

g. Utrum constitutio accipienda sit de omni genere fodinarum.

d. Quantum possit consuetudo in re Metallica.

e. Quo iure principes fodinas sibi tribuerint.

5. De Palatiis.

CAPUT VI. DE BONIS, QUAE INDIGNIS AUFERUNTUR, AUT NULLIUS ESSE REPEriuntur, ubi multa de crimine Maiestatis. SUMMARIA.

1. Distinguitur inter bona indignis ablata et caduca.

2. Perduellio prima causa est, quam propter vel civibus, vel integris nationibus et civitatibus bona auferuntur, ubi de spoliis bellicis, cui cedant.

3. Quid sit crimen maiestatis, et erga quos committatur.

4. In quam minimis rebus Imperatorum plurimi maiestatem suam laedi putaverint.

5. Utrum convitia in principem pro crimine maiestatis habenda.

6. Quomodo in crimine maiestatis puniatur conatus.

7. Distinguuntur crimina maiestatis quia non omnia aeque rigorose aut enormiter puniuntur.

8. Utrum poena possit extendi ad posteros et amicos.


image: s631

9. Quare in crimine maiestatis damnetur memoria rei.

10. Peculiares rigores contra perduelles.

11. Inter perduellionis crimina, quodnam tam rigorose plectendum.

12. Crimen maiestatis non committitur nisi a subdito.

13. Ex perduellionis condemnatis fiscus lucratur bona, an a puncto commissi sceleris vel latae sententiae.

14. Utrum maiestatis divinae crimen confiscationem bonorum secum trahat.

15. An et cur deportatorum bona confiscanda.

16. Damnatur lex Anglorum et Gallorum, qua quocumque de crimine ad mortem damnatorum bona confiscantur.

17. Ex quibus criminibus bona damnatorum inferantur fisco.

18. Utrum bona vacantia sint ex ordine Regalium.

19. Utrum per naufragium perdita cadant in fiscum.

20. Utrum bona peregrinorum morientium, heredibus abiudicari et in fiscum deferri iure possint.

21. Quid sit thesaurus.

22. Thesaurum pertinere ad inventorem.

23. Contraria consuetudo redigit thesauros in fiscum.

24. Quid in hac re aequius sit et bono principi sequendum.

CAPUT VII. DE VECTIGALIBUS ET TRIBUTIS. SUMMARIA.

1. Omnes cives debent Rei publ. tributum.

2. Quinam ab hoc onere sint exempti, licentia maiestatis.

3. Solius maiestatis est eximere, a qua qui se exemptos demonstrare nequeunt, tenentur etiam in foro conscientiae solvere.

4. Explicantur nomina vectigalium.


image: s632

5. Quid per vectigalia intelligamus, seu quid sint, et quibus rebus indicentur.

6. Soli Maiestati licet vectigalia imponere et imposita augere.

7. An ius Vectigalium sit communicabile subditis.

8. Quid sint tributa.

9. Utrum imperanda tributa pro numero capitum, vel habitu bonorum et possessionum.

10. Tributorum impositio pertinet ad regalia.

INDEX RERUM ET VERBORUM.

A.

ABrogare et ferre leges eiusdem est 363

Abrogans antecessoris acta et illi nocet et sibi 198. 199. 202.

Absurda quae sequuntur ex dominio universali Imperatoris 33.

Academias erigendi potestas pertinet ad Maiestatem 417. 419.

Academiae quantum possint in Republ. 417.

Accusatio non delet maiestatem 97. 101.

Actio confessoria vel negatoria datur in servitutes 542

Administrator nequit bona sibi commissa distrahere 447. 450. 480

Adulteri Spartae non puniti. 523.

AEgyptiorum regum quidam in numerum Deorum relati 223

Ex aequitate facta non sunt alleganda pro lege. 66

Aestimatio monetae quid sit 435

Agesilai circumscripta potestas 7

Agri vectigales, quibus hostes multabantur 564

Albinagii ius apud Gallos 599

Albinagii ius reprobatur 600

Alienantur bona Reip. subditi et Vasalli ex necessitate et pro salute publicae: 487

Alienata non videntur quae manent sub dominio 253. 496. 497.

Alienationes Reip. detrimentosae licet iuramento firmatae non [(transcriber); sic: von] valent 496


image: s633

Alieno in agro capta fera cedit capienti 519

Alterum alter nequit obligare 369

Angli an subiecti imperio 30

Anglorum feuda in Galliis 111

Angli quibus pactis liberati ab oboedientia Gallorum 112

Angli an habuerint sibi Scotiam subiectam 113. 114

Anglus an Vasallus ligius Gallorum 113

Anglorum et Scotorum unio an Reip. ipsorum utilis 145

Anglia vectigalis Ecclesiae 160

Anglorum regum iur amentum 169

Anglorum consuetudo 281

Anglorum ius in Ecclesias 393 401

Anglici regis titulus et potestas in reb. religionis 419

Angliae rex solus in toto regno cudit monetam 430

Anglorum ius in orphanos Vasallorum 475

Anglorum ius de confiscatione bonorum post damnationem 591

Antiquius quo quodque eo dignius 78

Antiquior Dominus semper praefertur posteriori 143

Antiquiori Domino nequit novus praeiudicium creare 141

Appellatio communicatur subditis 234

Sed quomodo 254

Appellationis vis 301

Appellatio potest tolli a magistratu, salvo iure Maiestatis 303

Appellatione remota nihilominus remanet iurisdictio suprema 302

Appellationes ob quas causas non facile admittendae 303

Appellatio in criminalibus an iure prohiberi queat 303. 304

Appellatio ex quibus causis prohibita sit 305

Appellatione remota, non removetur via nullitatis aut supplicatio 305. 306

Appellari a maiestate nequit 307

Apulia et Calabria [(transcriber); sic: Calebria] diu pertinuerunt ad Imperium Orientis 121

Archiepiscopus Viennensis 8

Archiepiscopus Lugdunensis 8

Argentariae quid sint 552

Aristoteles quo in loco explicet iurae maiestatis 224

Armeniae reges subiecti Romanorum Imperatoribus 8. 102

Armorum ius quid in se complectatur 230

Arma dominantur Rei publicae 332. 336

Armorum potestas pertinet ad Maiestatem 333

Armandiae quid sint 334

Armorum fabricas sibi reservarunt Imperatores 343

Armorum usum sibi reservare debent Principes 336

Armorum gestatio prohibita 338. 343


image: s634

Arma non sunt ferenda in curiam 338

Armorum gestatio an magis licita nobilib. quam plebeiis 339

Arma olim publicis locis concludi solita 340

Armamenta celebriora 341

Arma movere quid sit 345

Asiae reges non omnes fuerunt tyranni 221

Athenienses correxerunt multa in legibus Solonis 193

Athenienses cui parti Reip. tribuerint ius gerendi bellum 351

Augustus sub specie modestiae et popularitatis regnum in se transtulit 3

Augustus veniam legis Voconiae petiit 61

Augustus magistratus maiores ipse constituit 314

Aurum et argentum valent ex opinione hominum 436

Auri valor dependet ex praescripto Maiestatis 437

Austriae Archiducum privilegia 150. 235

Austriae Archiduces Reges creati 161

B.

Bannitus an a quovis impune possit occidi 277

Belli ducendi potestas pertinet ad Maiestatem 345. et seqq.

Belli pericula 346

Bellum quod sine edicto Maiestatis geritur iniustum 347

Bellum commune omnium suffragiis gerendum 352

Benevolentia subditorum quantum iuvet Principem 507

Bonitas Monetae extrinseca et intrinseca quid sit 439

Bona Ecclesiae et Reip. a praesidibus nequeunt alienari 480. et seq.

Bona propria Principi assignanda 510

Bona caduca quid sint 561

Bona ereptitia quid sint 561

Bona committentium crimen Maiest. confiscantur 587

Bona quam plurimis exstiterunt causa damnationis 588

Bona vacantia quid sint 596

Bona vacantia an pertineant ad regalia 596

Burckgravii qui sint 322

C.

Caduca bona quid sint 561

Camera Imperialis facit gratiam iuramenti 378

Canon metallicus 554

Capitaneus an habeat ius Regis in suo territorio 320

Carnutense pactum inter Gallos et Anglos 112

Caroli M. cum Imperatoribus Orientis transactio 24. 25.

Caroli M. Pipini et Ludovvici Pii


image: s635

donati in Ecclesiam 121

Carolus V. se liberavit ab Imperio Gallorum 127

Caritas incipit a se ipsa 139. 140

Carinthiae Ducis antiqua inauguratio 154

Ex causa iusta a regulis iuris receditur [(transcriber); sic: recediditur] 478

Censores elegerunt Senatores 309

Censuale et feudatarium quid differant 159. 160

Censuram supremam exercuit populus et postea etiam Imperator 298

Centgravii qui sint 322

Certamina Principum de praerogativa dignitatum 81

Cives honorarii expertes commodorum 8

Civiliter acquisita an tolli possint a Principe 459

Clausula: salva Maiestate imperii, quam vim habeat 159

Clausulae: Ut nec nobis nec successoribus fas sit legem rescindere, quis sit sensus, quae vis 189. 194. 191

Clementia facile degener at in vitium 268

Clerici an subiecti potestati politicae 403

Clericus ratione feudi sortitur forum Laici 129

Clientum Roman. descriptio 82. 83

Clientes privati et publici 85

Clientes proximo post liberos loco 82

Clientum reverentia erga patronum 83

Clientum officia ad quae patronis obligabantur 83

Clientum nomen tribuitur etiam Advocatis et Vasalli 85. 109. 147

Clientum loco habitae integrae civitates, nationes et regna 85

Clientulorum Regum conditio apud Rom. 90

Clientes non sunt, quicumque exhibent alteri reverentiam 90

clientes reguli non nisi propter magna officia a Romanis recepti 91

Clientes reguli ad quae servitia Romanis fuerint obligati 97

Clientes reg: quantam coacti fuerint reverentiam exhibere patronis 98. 99

Clientes non perdunt Maiestatem 103

Clientes sive civitates sive Principes manent liberi 106

Clientelae utrum dederint initium feudis 108

Clientes secuti patronos in bellum 109

Cogitationis solius poenam nemo patitur 572

Collectandi ius an sit der regalib. 621

Collegis saepe datur potestas cooptandi collegas 308

Colonis ex quibus causis non indulgendae venationes 531

Comiter conservare quid sit 104. 105

Comite qui fuerint ab initio 321

Comitiorum ius an transeat ad subditos et magistratus 237


image: s636

Comitiorum ius pertinet ad ius Maiestatis de Magistratibus 325

Comitia cogere et ad ea invitare, diversa sunt 325

comitiorum quanta sit vis ad servandam vel evertendam Rem pub. 327

Comitia in Rep. Rom. et Hebraeorum fuerunt penes Maiestatem 328. 329

Communia quid differant a publicis 511

Communia cedunt occupanti 512. 519

Conacia feudum Angliae 161

Concessio interdum accipitur pro confessione aut declaratione 392

Concessio seu donatio incapaci facta, aut contra salutem publicam non valet 239

Conciliorum congregatio pertinet ad iura Maiest. 405

Conciliorum acta non obligant, nisi confirmata a Maiestate 410

Concilia praeter Maiestatem nemo convocare potest 412

Concilia Universalia congregata ab Impp. provincialia a Principibus aliis 412. 414

Confiscatio bonorum an incipiat a puncto criminis commissi, vel latae sententiae 587

Confiscatio bonorum in quibus casibus adhuc locum habeat 593

In conscientiae foro cogimur omnes tributa praestare 610. 611

Constantini M. donatio 120

Constantia in Principe necessaria 201

Constituens non semper superior est constituto 44

Consuetudinis vis in iure Metallico 557

Consul unius diei 316

Contractus inter Principem et subditos 163

Contractum non servanti non servatur 163

Contractus non semper dissolvitur es modo quo fuit conflatus 175

Contractus Deus ipse servat 283

Contractui suo nequit Princeps contra venire 203. 283. 456

Contractus fiunt incerti ob incertitudinem monetae 428

Contrahentis conditio ignoratur cum damno eius qui contrahit 356

Contemptus intolerabilis regibus 81. 253

Convitia calida non sunt punienda, ut crimina Maiestatis 568

Convocatio foederatorum fit ab aliquo eorum 326

Crimen Maiestatis vide: Maiestatis crimen

Crimina levissima a crudelibus Principib. habita pro criminibus Maiestatis 570

Crimina non facile sceleratis condonanda 267. et seqq.

Criminum condonatio praebet


image: s637

delinquentibus 270. 271. 277

In criminalibus an appellatio admittatur 303

Cultelli veniunt appellatione armorum 337

Cumulative concedi quid sit 250

Curiam armato ingredi non licet 338

Cursuum publicorum usus et commoda 547

Cypri Regis iuramentum 155

D.

Damnatus morte an bona sua relinquat fisco 591. 593

Daniae Rex respective Vasallus IMperti 115. 161

Daniae Regis iuramentum et obligatio 184. 185.

Declaratio iuramenti quid sit 385

Deditiorum [(transcriber); sic: dedititiorum] conditio 86. 87

Dediti hostibus qui sint a Roman. 357. 491

Defensio quae est iuris natur alis a Principe tolli nequit 281. 304

Definitiones distributivae 214

Dei timor continet homines in officio 361

Delphinatus feudum Imperii 486

Delphinatus donatus regi Galliarum 130

Deportatio habuit annexam bonorum confiscationem 590

DEUs non distinguit inter iuramentum et sermonem nudum 172

DEUS competens iudex Maiestatis 57

DEUS graviter advertit in peccantes Principes 70. 72

DEUS concurrit ubique cum actionibus causarum secundarum 251

Dictatoris absoluta potestas 216. 272

Dignitas non dat potestatem 7. 444. 445

Dignitas diminuta non diminuit Maiestatem 78

Dignitates omnes fluunt ab Imp. aut Maiestate 80. 290

Dignitas maior non exstinguit minorem 80

Dignitas facit ut iniurate credatur 178

Dignitas facit ut iuramentum remittatur 179

Dignitatis intuitu contracta obligant successorem 208

Dignitas non constituit regalia 213. 445. 229.

Dispensari contra ius divinum et naturale an possit 265. 280

Divinae legis fit iniuria, si reus mortis absolvatur sine causa 269

Dolus vitandus in abrogatione legum 285

Dominiorum distinctio 449

Dominium universale non tollit dominium particulare 449

Dominium Universale Maiestatis in quo consistat 450

Dominus differt a Rege 454


image: s638

Domanium [(perhaps: Dominium)] Gallorum 204

Domanium [(perhaps: Dominium)] Gallorum non est alienabile 483

Dominus nequit eiurari a Vasallo, nec Vasallum invitum abdicare 484

Dominium quid sit 50

Donatio Constantini M. Pipino Caroli M. et Ludovvici Pii in Eccles. 120

Donationes Principum ex mera liberalitate factae fine intuitu meritorum, an sola donantium voluntate revocari possint 199. 202.

Donationes immodicae revocantur 199

Donatio prior praevertit posteriorem 201

Donatio in praeiudicium Rei pub. non subsistit 239

Dualitatem non patitur summum Imperium 41

Duces qui sint 323

Duos Deos ponere est contradictoria asserere 41. 233

E.

Ecclesiae quale iuramentum praestent Principes et Imperator 166

Ecclesia an sola habeat vim absolvendi a iuramento 383. 384.

Ecclesia quatenus terrenae potestati subiecta 394

Ecclesiae Anglicanae caput Rex est. 420

Ecclesiae bona Administrator distrahere nequit 480

Ecclesia non debet cum alieno damno ditescere 485

Ecclesiae bona alienantur ob necessitatem 488

Electorum an maiestas laedi dicatur 13

Electio et non coronatio dat Imperatoriam potestatem 78. 81. 167. 174

A quibus Electorib. non appelletur 235

Electio quid differat a constitutione magistratuum 297. 308

Episcopus non eligendus sine consensu Principis 394

Episcopi ab Impp instituti 397

Episcoporum investitura differt ab electione 397

Episcoporum ignorantiae 409

Episcopi ad concilia convocandi a Maiestate 412

Excommunicatio iniusta Imperatorum et Principum 371

Excommunicatio neminem privat rerum suarum dominio 376. 374

Excommunicationibus suis quam leves causas praetexuerint Pontifices 371. et seqq.

Excommunicatio Principum abalienat animos subditorum 373

Exemplorum Principum quanta sit efficacia 65

Exempti qui sint a vectigalibus 610

Externus titulus distinguendus a potestate et re ipsa 4. 5. 6. 7. 11


image: s639

F.

Fabricenses 334

Ferae communes ex iure primaevo et multarum gentium 518

Ferae sunt communes non positive sed privative 525

Eras capiendi spes non est in numero bonorum nostrorum 526

Feudum distrahitur ex necessitate 489

Feudorum collatio spectat ad Imperatorem 324.403

Feudum an possit praescribi contra dominum 247

Feuda traxerunt originem ab antiqua consuetudine Germanorum 110

Feudorum ius admodum antiquum 109

Feudum an habeat essentiae suae innexa servitia 155. 156.

Feudum differt ab agro vectigali seu censuali 159 160

Feudum nondum apertum ab antecessore conferri nequit 190

Feudum nequit filius adire, si hereditatem paternam repudiarit 207

Et quid de agnatis ibid.

Fides quantopere commendet Principem 200. 201

Fides nobilium et Principum loco iuramenti habetur 178

Fidelitas est de natura feudi 156

Fidei vis in societatibus 362

Fides ex religione 362

In fide populi rom qui dicerentur esse 86

Fiduciarii reges dupliciter intelliguntur 110

Filius an possit obligari contra patrem 136. 137. et seqq.

Filius nequit adire feudum repudiatae hereditate privata 207

Filius contra patrem moliens, peccat in ius divinum, nec ulla humans potestate defendi aut excusari potest 278. 381

Filii an luant crimina parentum 575. 590

Fiscales res propriae Principis 203. 481

Fisci et aerarii distinctio 203

Pro fisco obligatur haeres 204

Fiscalia iura 444

Fiscus non curandus cum detrimento subditorum 506

Fiscus ditatur ex trib. bonorum ordinibus 509

Fiscus plurimum augetur ex spolis hostium 563

Florentini et Lucenses frustra admirati sunt libertatem 240. 497

Flumina, fodinae, portus etc. quatenus ad Maiestatem pertineant 512 513. 542

Flumina publica et privata quae sint 549

Flumina quae et quatenus ponantur inter regalia 550

Fodinae privatae fuerunt 552


image: s640

Fodinae locorum publicorum 553

Fodinae quatenus pertineant ad Maiest. 554

Fodinae rerum quarumcunque an comprehendantur in c. un. quae sint reg. 555

Fodinae quo iure ad Maiestatem et Principes transierint. 557

Foederum tria genera. 86

Foedus aequale 88

Foederatorum consensus requiritur ad commune bellum gerendum 352

Feminae mitius puniendae viris 577

Francorum reges ex Merovaei stirpe maioribus domus subiecti 5. 6.

Franci an de iure subiciantur. imperio 26. 28.

Franci qua via et iure occuparint Gallias 27

Francorum regum quidam non recte usurparunt nomen Imperatorum 38

Francorum reges non oboediunt parlamentis 62

Franciscus I. Flandriam et Artesiam liberavit oboedientia Gallorum 127. 493

Francorum Rex ante consecrationem iurat Archiepiscopo Remensi 167

Francorum Rex de iurisdictione suprema 318

Francorum reges quare et quomodo comitia seu statuum conventus sustulerint. 330

Francorum reges non patiuntur sibi sacra a Romanensibus eripi 373

Francorum ius in electione Episcoporum 400

Francorum Rex solus utitur flave cera in sigillis 441

Francorum reges olim soli gestabant Caesariem 441

Franci an recte ruperint pacta cum Anglis et Carolo V. Imp. inita 482. et seqq.

Franci confiscato corpore confiscant bona 593

Fraudulenta quorundam promissorum interpretatio 285. 286

G.

Galli vide Franci

Genevensium Episcopus 9

Genevenses sub patrocinio regis Galliarum 107

Genuenses subfuerunt Romanis 241

Genuenses agnoverunt Imperium Germanorum 241

Genuenses coacti destiterunt a munienda urbe 341

Germanorum constitutio de pace religionis 4. 23. et seqq.

Gloriae appetitus 579

Graeci nolebant adorare Persarum reges 125.

H.

Heredes non puniendi pro reo 591


image: s641

Haeres obligatur ad debita hereditatis 204

Hereditas tota adeunda 206

Haeresis ficta ob quam multi Imperatorum a Pontificibus excommunicati fuerunt 377

Haereses tenetur Maiestas praevenire 406

Helvetiorum pacta de evocandis cantonibus 326

Herodes ultro subiit arbitrium Imperatoris 101

Hierosolymit anum regnum feudum Ecclesiae 127

Hispani an subiecti imperio 30

Hispanorum in attrahendis feudis cupiditas et ambitio 116

Hispanorum regis iuramentum 167

Hispanorum maioria non transit 233

Hispanorum lex de summae iurisdictionis immobilitate 300

Hisp. lex de appellatione in criminalibus 303

Hisp. lex de magistratuum creatione 318

Hisp. regum ius in Ecclesias 393.401

Historici quorum Maiestatis iurium mentionem faciant 226.227

Holsatia feudum Imperii 115

Homologus 131

Hostis perduellis 562

Hostis bona confiscantur 563. seqq.

Hungaria an feudum Ecclesiae 92

Hungar: regis obligatio et iuramentum 183. 185. 189

Hungariae Palatinus 317

Hungariae regum ius in Episcopos 393

Hungarorum Rex solus cudit nummos 430

Hungarorum ius circa Metalla 555

I.

Ianuam apud Rom.non licuit in publicum aperiri 514

Imagines nummis imprimere licet etiam subditis 441

Imperatores primi Rom. nomine populares et externo honore,at reipsa reges 3.4

Imperatoris et Regis differentia 38

Imperator an Dominus totius mundi 17

Imperatoris Universale dominium probatur ex sacris literis 20

Imperator Vicarius DEI in temporalibus 21

Imperatores an possint esse duo simul 22

Imperatoris potestas dependet partim ex iure gentium, partim ex l. Regia 23

Imperatores numquam tribuerunt sibi Universale dominium 31

Imperatoris Universale dominium ex ll. explicatur 34.35

Imperatorum ante omnes reges et Principes praerogativa 38


image: s642

Imperator licet electus, superior tamen est Electoribus 45

Imperator quantum et quibus de causis omnes Reges antecellat 78

Imperator superat omnes gradus dignitatum 80

Imperator excipitur in iuramento fidelitatis 136

Imperator non praestat Ecclesiae iuramentum fidelitatis 167

Imperatoris erga status imperii obligatio et iuramentum 184

Imperatori soli non competunt regalia 212

Imperator semper habet intentionem suam, quoad iurisdictionem, fundatam 243

Imperatoris Rom. erat ferre et tollere leges 262

Imperatoris Rom.erat gratiam scelerum facere 274

Ab Imperatore ad Papam nequit appellari 307

Imperatoriae potestatis apud Rom.insignia 310

Imperatores Rom. creabant magistratus 314

Impp.Rom. sancti 566

Sine Imperatoris scitu olim Rom: Pontifex non ordinabatur 392

Imperatores quando perdiderunt ius investiendi Episcopos 398.399

Imperatores Rom. quo sensu fuerint Pontifices Maximi 420

Impp. Rom. summam religionis curam habebant 421

Impp. soli gestabant purpuram 444

Impp.multifariam disposuerunt circa venationem 527

Impp. Roma. crudelitas in Maiestatis reos 5???9

Imperator creat Duces, Marchiones, comites etc et confert feuda 324

Imperatores reservarunt sibi fabricas armorum 334

Imperium non est extra Ecclesiam 21

Imperium antiquius est omnibus regnis hodiernis 79

Imperii lex de iurisdictione 318

Impia vita non aufert Principibus legitima Imperia 378. 381

Inauditus aut indicta causa nemo condemnandus 281

Incertitudo monetae quam noxia sit Reip. 428

Incestuosorum bona confiscantur 594 595

Indignis ablata bona quid sint 561

Individua multa dividuntur 210

Indivisa et indivisibilia quid differant 210

Inferior nequit violare iura superioris 264. 276

Inferiores dignitate Maiestatem non perdunt 78

Infideles an de iure subiecti sint Imperatori 19

Intercessio in crimine Maiestatis non


image: s643

admittitur 581, 582

Interpretatio quae ducit ad absurda reicienda est 33

Investiendi ritus apud Gallos et Neapolitanos 147. 148

Investitura Episcoporum pertinet ad Principem 390

Investitura petitur ad domum domini 149

Invitus per alterum non obligatur 359

Ipso iure et ipso facto quid sint 176

Iudaeorum reges numquam iurarunt populo 181

Iudicium debet incipere a domo iudicis 58

Iulius Caesar liberalis in dandis magistratib. 314

Ivetotius Rex 11

In omni iur amente fidelitatis non ligio excipitur Maiestas 136

Iuramentum ad inhonesta nullum 138

Iuramentum antiquius praeiudicat novo 141

Iuramenta Principum triplicia 166

Iuram. defensionis praestitum Ecclesiae non tollit Maiestatem 167

Iuram praestari se i???m [(reading uncertain: letters are unclear)] a Principibus absolutae potestatis, quale sit et ad quid obliget 168

Iuramentum dignitatem regiam laedens pro nullo habetur 171.496

Iuramentum quid addat sermoni nudo 172

Iuramentum non ampliat contractum 272

Iuramentum non parit actionem 172

Iuramenta Principum spontanea 173

Iuramenti vis et obligatio 177

Iuramento inest religio 363. 365

Iuramentum religione ligat et deterret mentes hominum 177. 364. et seqq.

Iuramentum remittitur ob dignitatem 179

Iuramento Principes tuti sunt 361

Iuramentum addit promissis et contractibus metum Deorum 364

Iuramentum quid sit 364

Iuramentum per Iovem lapidem 365

Iuramentum sancte servandum propter obtestationem divinam 382

A iuramento absolvere quid sit 383

De iuramento tam dispensat Princeps atque Pontifex 384. et seqq.

Iuramentum an res spiritualis 387

Iuramentum contra dignitatem regiam non obligat 498

Iuramenta per genium Imperatoris non sancta 382. 567

Iura Maiestatis sunt divisibilia 209

Iura Maiestat. quib. nominibus exprimantur 211

Iura Maiestat. non continentur omnia in c. un. quae sint regalia 211. 212

Iura Maiest sunt propria et perpetua 212

Iura Mai. non dantur in praemium laborum 213

Iura Mai. a Samuele Iudaeis proposita


image: s644

c. 8. li. 1. Sam. 215

Iura Maiest: deducantur ex Aristotele [(transcriber); sic: Aristotetele] 233. et seqq.

Iura Mai: deducuntur ex Halyc: Polyb. Tacit: Sueton: Dion: 226. 227. Item ex politicis et ICtis seu legibus 228. 229

Iura Mai. recte distribuuntur in Maiora et Minora 229

Iura Mai. Essentialia tantum sunt tria 230

Sed ad Maiora rediguntur quinque 213

Iura superioritatis nequeunt communicari subditis, ut subditis 233

Iura Mai: an possint praescribi 244. et seqq.

Iure communi quod obtineri potest, frustra petitur ex privilegio 98 142

ICti quae iura Mai. proponant 228 229

Iurisdictio conceditur subditis, cumulative, non privative 250

Iurisdictio summa nequit a Maiest: abdicari 300:

Iuri Metallico dominatur consuetudo 557

Iurium Mai. minorum ordo seu classis triplex 509

Iurium Mai. definitio 214

Ius divinum, naturale, et positivum quid sint 264

Ius Monetarum quid in se complectatur 435

Ius naturale totum immutabile 274. 280.

Ius primaevum negativum a Maiestate mutari potest 525

Ius quaerendum potest Maiestas impedire 452

Ius quaesitum nemini vel per absolutam potestatem auferri potest 453 nisi ob salutem publicam 453

Ius in alium elaboratum, in se quisque quomodo admittere cogatur 55

Ius Regis c. 8. lib. 1. Samuel. et Lex Regis c. 10. idem sunt 215

Ius Regis non est contrarium legi Regis Deuteron. 17. 218

L.

Lacedaemoniorum populus habebat potestatem indicendi bellum 351

Lacedaem. Regum limitata potestas 4. 351.

Lacedaemonii revocarunt leges Lycurgi 192

Laicis permissum, imo iniunctum est biblia diligenter legere 389

Laici non prorsus alieni a rebus sacris 390

Laici tenentur interesse conciliis 406 nec ab iis abiguntur 408

Landgravii quid sint 322

Legati non meant nisi inter diversas Resp. 358


image: s645

Legati tantum mittuntur a superiorem non agnoscentibus 359

Legatorum varii ordines 359.360

Leges antecessorum in perfecta Rep. non ligant successorem 190

Leges oportet esse in manu Maiestatis 192. 258

Leges Valerii de provocatione 297

Legis est cogere 53

Legis et virtutis differentia 53. 59. 256

Legis definitio Ciceroniana reicitur 257

Legislator quid differ at a Maiestate 56

Legis officium et finis 256

Legis perpetuae a temporaria distinctio 194

Legis regiae amplitudo 68

Legitimare Maiestatis est 293

Legitimatus a Papa non succedit in feudo 292

Legum vis directiva et coactiva 54. 59

Legum crebra mutatio quam sit perniciosa 195. et seqq.

Legum condendarum ius quae iura in se contineat 230

Legum ferendarum ius an communicetur subditis 236.253

Legum promulgatio arguit superioritatem [(transcriber); sic: superiotatem] 251

Lex regni quid sit 204

Lex sacrata Roman. abrogata 193

Lex Samuelis non est contraria legi Deuteron. 218

Lex vim suam habet a Maiestate 54. 257. 190

Liberi exstiterunt populi, etiamsi Romani latissime dominarentur 32

Liber populus quis sit 104

Libertas populorum aestimatur ex libertate comitiorum 327

Libertas clientibus relicta 106

Libertas semper intelligitur concessa, salvo Iure Imperii 239

Licentia regia distinguenda ab eo, quod honestum est 217

Licita non semper sunt honesta 60. 216

Ligii nominis varii abusus 132

Ligius ex post facto an subsistat 142

Ligius Vasallus quis sit 131. 135

Ligius praestat iuramentum contra omnes homines 135

Ligius non sustinet alium Dominum, quam Maiestatem 135

Ligius subicit omnia sua bona Domino 136. 146.

Ligius nemo potest esse duorum dominorum 142

Limites Romani Imperii 31

M.

Madriciana conventio 127. 493

Magica remedia non probanda 384

Magistratus tenetur lege sua 56.57

In Magistratu quomodo laedatur Maiestas 13. 16


image: s646

Magistratuum mandandorum ius quid in se complectatur 230. an possit communicari 237.252

Magistratus nequit lege mitior esse 271

Magistratus sententiam nequit revocare 287

Magistratus nominatio et Electio differunt 297. 308.

Magistratus cessat praesente Maiestate 310

Magistratuum creatio pertinet adiura Maiest. 311

An Magistratus quoscumque constituat Maiestas 311. 312.

Magistratus Rom. creabantur a populo [(transcriber); sic: popopulo] 313.tum ab Imperatoribus 314

Magistratus ab eo constituitur, a quo potestatem accipit 316. 317.

Magistratus nequit aliunde potestatem habere, quam a Maiestate 319

Magistratum sumens propria auctoritate tenetur l. Iulia. Maiest. 319

Magistratus iniustum bellum gerit, sine edicto maiestatis 348

Magistratus nequit pro Rep. pacis leges dare 354

Magistratus nequit obligare Rem publicam 355

Magna imperia periculosa 33

Maiestas non consistit in splendore aut dignitate 11

Maiestas nomen iuris est 12

Maiestas etiam apud antiquos designat potestatem 13

Maiestas divina 13. 588.

An in divinam committatur crimen maiestatis ultimo supplicio et confiscatione bonorum multandum 588

An Maiestas et quo sensu tribuatur Praetori, Electoribus et Magistratibus 13. 16

An Maiestas laedatur in consiliariis, Cardinalibus etc. 14

Maiestas tribuenda omni Reip. perfectae 15

Maiestati soli adaequate competit, legibus solutam esse 42

Maiestas nihil agnoscit supra se 49

Maiestas iudicari aut damnari a nemine mortalium potest 52

Maiestas non tenetur legibus 53.59.

Maiestas armat leges 54. 257

Maiestati ius non dicitur 56

Maiestas aliter, aliter legislator fert leges et iis tenetur 56. 57

Maiestatem solus Deus iudicat 57. 176

Maiestas non facit quantum licet sed quantum decet 59. 60

Maiestas legibus se accommodans facit id sponte sua, non coacta 61. 173

Maiestas ex quibus causis legibus suis morigeram se praebere debeat 63. 65. 66

Maiest. per absolutam potestatem non absolvitur a lege divina et naturae 68. 69. et seqq.


image: s647

Maiestas at reliqui mortales, naturae legibus obnoxia 76

Maiest. fons dignitatum [(transcriber); sic: diguitatum] 80. 290.

Maiest. non minuitur, si provinciis [(transcriber); sic: previnciis] aliquot multetur 88

Maiest, an possit alibi accusari 97. 101. 158. 161. 131.

Maiestatem non delet clientela in quam Princeps se recipit 103. et seq.

Maiestati servitia sunt contraria 131

Maiestas sola potest habere Vasallum ligium 136

Maiestas nequit praestare homagium ligium 143. 145

Maiestati repugnat feudum recognoscere ab alio 158

Maiestas non obligatur subditis ex contractu 164.174.177.213

Maiestatis absolutae iuramentum 168

Maiestati detrahunt, qui per pacta cum subditis regna ineunt 170

Maiestas iuramento spontaneo praeiudicium sibi non creat 173. 181

Maiestati detrahit, qui cogitur iurare in leges praescriptas 181. 186

Maiestas num obligetur antecessoris promissis, actis et legibus 188. et seqq.

Maiestas est divisibilis in partes potentiales 209. 211

Maiestatis iura vide IURA

Maiestas tota communicari subditis nequit, sed eius particulae 250

A Maiestate dependent omnia, quae sunt in Rep. 251

Maiestatis est ferre leges 257. et seq. nec non abrogare 263

Maiestas nequit ferre leges contrarias divinis 265

Maiestas sola condonat crimina 272 Et facit gratiam sceleratis 286 quos etiam ad famam restituit 287

Maiestas nequit abrogare ius naturale 279

Maiestas declarat ius divinum et naturale 284

Maiestas domina est legum civilium, quas fert et abrogat pro libitu et exigentia salutis pub. 285

Maiestas multis modis disponit contra leges 287. 288

Maiestas sola irrogat privilegia 289

Maiestas nobilitat 290

Maiest legitimat 293

Maiest nundinas concedit 295

Maist curas suas non in parvis sed maximis rebus occupare debet 300. 312

Maiestas nequit abdicare ultimam provocationem 300.

A Maiestate non appellatur 307

Maiestas continet in se omnes magistratus 310

Maiestas reservat sibi usum armorum 336. et seqq.

Maiestas concedit ius muniendarum urbium 342

Maiestas denuntiat bellum et facit pacem 345

Maiestas tam [(transcriber); sic: tom] absolvit a iuramente atque Ecclesia 385

Maiestas non abigenda ab omnibus rebus sacris 388


image: s648

Maiestas obligatur ad curam religionis 391

Maiestatis consensus requiritur in Electione Episcoporum 394

Maiestas congregat concilia 405 Et eorum acta confirmat 410

Maiestas erigit Academias 417

Maiestas domina est rei nummariae 427. 430. 432.

Maiestati licet monetam pro arbitrio mutare 432

Maiestas quousque sit domina bonorum subditorum 445. et seqq.

Maiestas impedit ius quaerendum 452 sed non tollit quaesitum 453

Maiestas an possit subditos et bona Reip. alienare 486. et seqq.

Maiestas in quantum exigere. possit tributa et vectigalia 503. seqq.

Maiestas quid dominii habeat in flumina, fodinas, portus etc. 512

maiestas an possit venationes promiscuas prohibere 520. et seqq.

Maiestas obligatur ad restitutionem damnorum datorum in viis publicis 546

Maiestatis crimen quid sit 565

Maiestas non laeditur in rebus quibusvis minimis 566.572

In Maiestatis crimine punitur conatus 571

Maiestatis crimina varia 574

Maiestatis criminis poena extenditur etiam ad filios 575 an ad filias 577 aut cognatos et amicos 576

In crimine Maiestatis puniendo quae sint singularia 579. 581.

Maiestatis crimina omnia non aequaliter vindicanda 582

Maiestatis crimen non committitur nisi a subdito 584. et seqq.

Maiestatis divinae crimen an habeat annexam confiscationem bonorum 588

Maiestas sola eximit a vectigalibus et tributis 610

Maiestas sola instituit vectigalia 614

Maiestas sola auget vectigalia 615

Maior pars saepe sumitur pro toto 36. 37

Maiora Maiest. iura quid sint 229

Maiora iura Maiestatis quot sint 230

Maiora Maiestat. iura nequeunt separari a Maiestate 232 Nec per concessionem 238 Nec per praescriptionem 245. et seqq.

Mala interdum toleranda, quia cum maiori malo mutarentur 196

Mala lex etiam lex est 256

Malorum quoque Principum leges et sancita toleranda 197. 198

Mala non sunt facienda, ut eveniant bona 384

Mannae Insulae regulus 4

Marchiones qui sint 322

Massiliensium consuetudo 277. 342


image: s649

Matrimonium dissolvere an humana potestas possit 565

Matrimonia debent esse libera et ad ea subditi a Principe non cogendi 281. 282

Mediolanensis ducatus feudum Imperii 116. 117

Mediolanensis senatus iudicat sine appellatione 234

Mediolanensium patritiorum statutum de homicidio 275

Mediolanensis Ecclesiae schisma a Romana 404

Memoria perduellis cur deleatur 529

Quae sunt merae facultatis non praescribuntur 540

Metallorum fodinae an pertineant ad Maiestatem 554. et seqq.

Metallorum vectigal sive canon 554

Modica non curant leges 200. 495

Modica laesio quae sit 496

Molendinum excitare in flumine publ. privato non licet 515

Monarchomachi refutati 8. 44. et seqq. 54. 163. 171. 378 447

Moneta quid sit 430

Monetam cudit Maiestas 430. 432.

Monetae variatio quantopere variet pacta convenata 428 429

Monetae ius an et quantum sit communicabile 237. 238. 252. 434. seq.

Monetae percussio signum superioritatis 431

Monetam an liceat Principi facere deteriorem 433

Ad monetae ius quatuor pertinent 435

Monetae aestimatio quid sit 435 et unde dependeat 437

Monetae quantitas quid sit 438

Monetae valorem an possit augere Maiestas 438

Monetae bonitas extrinseca et intrinseca 439

Monetae materiam praescribit Maiestas 440 ut et formam ibid.

Morbus excusat a servitiis 457

Moses an fuerit summus sacerdos 388

Mulctae sunt de fructu iurisdictionis 594

Muniendarum Urbium ius pertinet ad Maiestatem 342

Muscovitarum Princeps 9

N.

Navarra reges subditi Gallorum 131

Naufragorum bona an ad Iurisdictionem pertineant, vel proicientis maneant 598

Neapolitanum regnum quid dicatur 118

Neapolitana Resp. cuius ditionis fuerit 124

Neapolit. regnum quo iure venerit ad Imperium Ecclesiae 119. et seqq.

Neapolitani Reges Ecclesiae imperium agnoverunt 125

Necessitate expressa aliquando


image: s650

servanda sunt 27. 490

Necessitatis vis supra regulas communes 488

Nobilitas duplex, absoluta et in hac vel illa Republica 291

Nobilitatis collatio quo respectu pertineat ad iura Maiest. 290

Nobilium creatio differt a legitimati one 293

Nobilibus an magis liceat gestare arma quam plebeiis 339

Nobilium apud Gallos in conferendis tributis praerogativa, ut et apud Polonos et Hispanos 608. 608

Nomen non mutat rei naturam 9. 11. 134. 132. 214.

Nomina iurium maiestatis 211

Normanni ultro se subiecerunt Ecclesiae

Nummi necessitas 426

Nummus mensura rerum 427

Nummorum cura pertinet ad Maiest. 427. 430

Nummorum materiae variae 436

Nummis imagines imprimere licet etiam subditis 441

Nummus omnis habet auctoritatem a maiestate 442

Nundinae differunt a mercatibus 298

Nundinarum ius conceditur a Maiestate [(transcriber); sic: Maieiestate] 259

O.

Olim possessor hodie quoque possessor praesumitur 243

Ordo dependet ab uno primo 40

Ordo scripturae non spectatur indignitatibus distinguendis sed rei veritas 47. 47

P.

Pacem facere Maiestatis est 345.353

Pacis faciendae causa subditi possunt alienari 493

Pacta contra bonos mores et utilitatem public. item de Rep. etc. non valent 499

Pacta diligenter servanda 201

Pactionatae leges 170

Pactionati reges 186.181

Palaestini reges subiecti Romanis 102

Palatinus Pannoniarum an constituatur a Rege 316

Palatia quatenus sint de Regalib. 595

Papa Rom. nomine servus, re ipsa dominus 9

Papa non est Dominus mundi 17

Papa non transtulit imperium a Graecis in Germanos 21

Papa potest de nihilo aliquid facere 59

Papa non potest successori manus ligare 190

Papa revocat gratias expectativas 191

Papae in dispensando contra ius divinum audacia 264

Papa non potest recipere appellationem ab Imperatore 307

Par in parem non habet imperium 55

Pares curiae quare ad iudicium non iurent 180


image: s651

Paritionis verbum non designat subiectionem 103

Parvi momenti quae sunt a Principe alienari possunt 496

Patroni qui fuerint apud Romanos 83

Patronorum officia erga Clientes 83

Patroni Romani reges clientes ubique auxiliis iuvabant 95

Patronum Ecclesiae quae constituant 461. seqq.

Patriae maior debetur reverentia quam patri 137

Patria tacite semper excipitur in iuramento fidelitatis 138

Contra patriam nemo obligatur 137 seq.

Pax publica violatur illicita armorum gestatione 336

Pax differt a sponsione 353

Pecunia est alter sanguis 276

Perduellis quis antiquitus fuerit 562 quis nunc proprie sit 583

Perduellis non gaudebat privilegio civium Rom. 584

Peregrinus non committit crimen Maiest. 585

Peregrini Principes faciles sunt ad indulgendum, quo regnum ad mercentur 170

Peregrini vetita arma gestantes an puniendi 344

Peregrini in Gallia morientes bona sua relinquunt fisco 599. 600

Periuru poena 36. 380

Periurus sit qui auctoritate Papae iuramentum frangit 375. seqq.

Persarum Regum latissimum imperium 10

Persarum Reges adorabantur 152

Apud Persas nefas erat legem revocare 188 sed quousque 193

Persarum riger in puniendo crimine Maiestatis 576

Persona regis distinguitur a rege 130. 586

Persona loquentis in generali locutione excepta semper putatur 49. 140

Pfaltzgravii qui sint 322

Philippaei nummi 431

Plebiscita quando ceperint totum populum tenere 261

Poena pecuniaria cum corporali non est contendenda 276

Poena venatorum illicitorum 528

Poena an extendi queat ad posteros, cognatos et amicos 576. 575

Poenae cur tantopere exacerbentur in crimine Maiest. 578

Poenae sceleratis a Maiest, an remitti possint 267. et seqq.

Politici quae agnoscant iura Maiestatis 227. 228

Poloni an sint subiecti imperio 31. 160

Poloni exuti regno a Pontifice 90

Polon. regum iuramentum 181

Polonorum Reges an absoluti 5


image: s652

Polonorum Duces 9

Polonorum leges de homicidio 297

Pontificis iniuria in faciendis et deiciendis regibus 92

Pontifex Vasallus imperii 128

Pontifex ratione possessionis terrenae sortitur forum laici

Pontifex quantas turbas dederit Germaniae ob Imperium religionis 370

Pontifex a iuramento fidelitatis absolvens subditos periurii auctor fit 375. 380

Pontifex non potest vim iuramenti tollere aut religionem 384

Pontificatus et regnum coniuncta 424

Pontifices Rom instituti ab Impp. 395 seqq.

Pontifices nequeunt regno quempiam abdicare propter vitam improbius actam 378. 379. 381.

Pontificum audacia in Impp. et alios Reges 370. 371

Pontificum in condonandis sceleribus nimia facilitas 266. 267

Populo periculosum est dare ius in Principem 164

Populus propter electionem non habet ius in Regem electum 45

Populus Rom. universus iudicabat de capite civis Rom. 273

Populus rom.creabat magistratus 313

Populus Rom.indicebat bellum et faciebat pacem 350

Populus Rom.iudicabat de religionibus 421

Portus quid sint, et quatenus pertineant ad Regalia 551

Possessio omnis de iure gentium 456

Postarum usus et commoda 547

Postas adornare maiestatis est 549

Posterior constitutio derogat priori 67. 195

Potestas absoluta quid sit 60

Potestas absoluta defenditur 50.51

Potestas divina duplex 51

Potestatis absolutae abusus 73

Potestas alta ex iure alia ex pacto 171

Potestas constituit iura mai. 214.229

Potestas omnis Reip. aut consistit in pace aut in bello 230

Potestas absoluta limitatur a salute publica 477. 502

Potestatis Imperatoriae insignia apud Rom. 310

Praefecti sub Impp. Germanis qui olim fuerint 9

A Praefecto praetorie non appellatur 235. 305.

Praescriptio et consuetudo differunt 537

Praescriptio non habet locum in iis, quae sunt merae facultatis 540

Praescriptio an currat contra oboedientiam 247. 248

Praescriptio an in acquisitione regalium allegari queat 245

Praescriptio omnis habet aliquid iniqui 246


image: s653

Praescriptio immemorialis differt a Centenaria 249

Praescriptionis immemorialis vis 535. 539

Praescriptum non plus intelligitur quam possessum 247

Praetor ius alteri datum in se tenetur admittere 55. et seqq.

Primo nihil est prius 41

Primo loco nominatus propterea non est primas 46

Primus ad locum destinatum veniens, an alterius dignitati cedat 81

Prior scriptura interdum derogat posteriori 62

Princeps non debet invitos subditos cogere ad matrimonia 281.282

Princeps nequit ultimas voluntates subditorum revocare 282

Princeps obligatur ad curam religionis 391. 406. 407

Princeps in iudiciis religionis alligatur sententiis sanorum Theologorum 407. 409

Principis actus omnes debent esse bonae fidei 284

Principes Imperii Germanici olim erant magistratus 323

Principes sibi et Reip. consulunt, qui armorum promiscuum usum subditis adimunt 335

Principes non sunt prorsus profani et a rebus sacris alieni 387

Principes possunt esse iudices in religiosis 389

Principes patroni maiorum Ecclesiarum 401

Principis quomodo sint omnia 445

Princeps non est nudus administrator vel tutor Reip. 447. 450

Princeps in pluribus de Rep disponendi facultatem habet 450

Princeps nihil potest iniuste facere 454

Princeps nequit subditis bona possessa eripere 459

Princeps nequit invites abalienare subditos 486

Principes iurant se nolle Remp facere deteriorem 494

Principes non debent prodigere tributa et sudores subditorum 505

Princeps pluris facit bona subditorum, quam divitias fisci 506

Principes quo iure potuerint venationes subditis prohibere 527. et seq.

Principum molestiae 532. 533

Principes nimis venationi dediti quantum damnum inferant Reip. 534. et seqq.

Principes sunt soluti vi legum 59

Principi non tam considerandum quid liceat, sed quid sit honestum 60

Princeps vivit secundum leges non quod cogatur sed quod Reip. expediat et a virtute exigatur 61.62

Princeps exemplo plus prodest, quam praecepto 65


image: s654

Princeps a quibus legibus sit solutus 66. 67

Principum poenae gravissimae 69

Principes peculiari sacramento Deo obligati 70

Principes morosi in propugnandis dignitatibus 81. 153

Princeps magis obligatus Reip. quam Vasallus Domine 141

Princeps absolutus nequit fieri Vasallus ligius 143. 145

Princeps an quivis Imperator in suo territorio 159. 330

Princeps an possit in ordinem cogi a subditis 163. 175. et seqq.

Princeps cum subditis de imperio paciscens non est absolute liber 170

Principes non iurant coacti sed sponte sua 173

Princeps procedit sola veritate inspecta et teste se ipso 173

Principum dignitas non patitur ab iis iuramentum exigi 177

Principum verba instar iuramenti habenda 178

Principum dignitati remitti debent iuramenta 179

Princeps absolutus confirmans privilegia, non facit id ex debito, sed ex gratia 190

Principi quantopere debeat commendata esse fides 200. 201

Princeps in contractu subit locum privati 203. 283

Principes succedunt ex lege regni 204 206

Privative concedi quid sit 250

Privilegi concessio arguit superioritatem 239. 241. 242

Privilegium frustra expetitur, quando iure communi uti licet 93. 142

Privilegium in praeiudicium tertii non subsistit 296

Privilegium quid sit et unde dicatur 289

Privilegium datur a Maiestate 290

Propter quod alterum est, illud altero non semper nobilius est 46

Provocatio extrema Valerii legibus concessa populo 297

Provocatio extrema nequit a Maiestate abdicari 300

Publica quid differant a communibus 511

Publica bona non delenda 511

Publica utilitas finis boni Principis 498

Publica pertinent ad proprietatem totius Reip. 512

Publica privatus nequit occupare 513

Publicarum rerum usus communis 515

Publicae utilitatis gratia ius suum privato aufertur 478. 487

Publicae utilitati quantum tribuendum 488

Publica custodia armorum 340

Pugionum usus interdictus 337


image: s655

Pupillus an teneatur ad servitia Domino 157

Pupillus sine tutoris auctoritate quam vis lucrosam hereditatem adiens non tenetur 487

R.

Regalia an sint idem, quod iura Maiestatis 211

Regalia competunt omnis Reip. perfectae capiti 212. 43

Regalium definitio 212. 213

Reges honorarii aut nomine tenus 4. 5

Reges omnes alii tenentur regi Roman. loco cedere 80

Reges accipere possunt feuda etiam ab infertoribus 111

Reges non sunt Vasalli subditorum 164. 175

Reges an Vasalli Dei 163. 176

Reges Iudaeorum numquam iurarunt populo 181

Reges Iudaeorum non fuerunt tyranni 221

Reges primi creati ob virtutem 222

Reges cum nominis collatione acquirunt omnia regalia 218

Reges Iudaeorum, quam multa mutarint in sacris 339

Reges in suo quisque regno habent potestatem convocandi Synodes 415

Regia licentia maior est, quam honestas permittat 217

Regia potestas summa est 38

Regis et tyranni differentia 65. 216. 220

Regis et Maiestatis iura an differant 215

Regis ius non potest explicari per morem Regis lib. 1. Sam. 8. 215

Regium ius tyrannorum 216

Regna quomodo dentur testamentis 205. 451. 452

Regna tradita per gladium 149. 310

Regni et fisci successoris distinctio 204

Regnum non aestimatur ex latitudine sed absoluta potestate 10. 11.

Regum pericula ex licentia subditorum 165

Regum, qui se in clientelam Romanorum dedissent, conditio 90

Reip. interest, ne crimina maneant impunita 270

Rei public. essentia consistit in ordine 40

Rei pub. interest, ut Clerici cogantur revereri iurisdictionem [(transcriber); sic: iuridictionem] Maiestat. 403

Religionis constituendae ius pertinet ad iura Maiest. 231. 361. et seqq.

Religionis ius an possit indulgeri subditis 236

Religionis vis in Republica 361. et seqq.

Religio vinculum societatum 361


image: s656

Religioni Roman.quatenus asscribenda felicitas 367

Religio fulcrum Rei publicae 369

Religionis Dominus uno ictu totam potest evertere Remp. 370

Religionis cura pertinet ad iura Maiest. 420. et seqq.

Religionis institutio ad quos pertineat in Germania. 424

In Religiosis ipsi Maiestati standum sententiis Theologorum 407

Respectus diversi Vasallorum 130 reiciuntur 146

Res publica mixta 45.210

Res publica a Principe alienari nequit 480. et seqq.

Res publica comparatur pupillo 480

Reverentia alteri exhibita non exstinguit Maiestatem 89. 99

Reverentia imperata minuit Maiestatem [(transcriber); sic: Maieiestatem] 100. 153

Reverentia Vasalli erga Dominum 147. seqq.

Revisio 306

Reus mortis non eripiendus iniusta clementia 767. seqq.

Rex sacrificulus Roman. 4

Rex non est, nisi bonus 63

Rex Stoicorum 64

Rex absolutus non indiget Pontificis vel alterius Regis renuntiatione 94

Rex per pactum electus, pactum non servando perdit regnum 186

Rex non init regnum quia iurat, sed iurat, quia init regnum 174

Rex in leges iurans an verus Rex 181 seq.

Rex interdum utitur sophismatis Tyrannorum 220

Romani quid iuris habuerint in universum mundum 25

Romanis quanta habita fuerit reverentia ab aliis regib. et rebus publ. 89

Romani cives pleni maiestate 565

Romani venationem non magni fecerunt 535

Romanis summa foederum religio 365

Roman. senatus plurima expediit populi nomine 354. 358

Romanorum in legibus condendis ordo post eiectos Reges 260. 261. 273

Romanorum Reges primi ferebant leges 259. 272

Romanorum erga reges clientes obligatio 95. et seqq.

Romanorum fastus: 90

S.

Sabaudus an Princeps imperii 243

Salinae quatenus pertineant ad Regalia 555

Samuel non fuit Rex 220

Samuel an fuerit sacerdos 388

Scotia an sit feudum Angliae 113

Scotorum et Anglorum in unam Britanniam unio necessaria 145

Scotorum lex de iurisdictione suprema 318


image: s657

Scotiae regina an potuerit iudicari a regina Angliae 585. et seqq.

Se ipsum nemo potest cogere 54.173.192

In seipso admittere quisque tenetur, quod in alio statuendum putaverit 55

Contra se ipsum nemo obligatur 139

Se ipsum interficiens divinae Maiestatis reus est 278

Senatus Mediolan. cognoscit sine appellatione 234 ut et Pedemontanus et Gallorum 234. 235

Senatus Rom multa expediit nomine universi populi 354.358

Senatus Roman. misit legationes 358

Sententia regulariter in poenis requiritur 176

Servitia num cohaereant feudo 155

Servitutes quae habent causam discontinuam non praescribuntur nisi tempore immemoriali 538

Siciliae regnum perperam duplex statuitur 118

Sicula regna feudum Ecclesiae 118 et quidem ligium 125

Quo iure ad Pontificem pertineant 119. seq.

Signaturae variae nummorum 441

Sophismata primorum Imperatorum 1. 2. 315.

Spes capiendi feras non est e bonis nostris 525

Spolia pertinent ad Imp.summum belli 562

Sponsio quid sit et quid differas a foedere 353

Stipendium quid sit 612.619

Studia quaecumque vult in sua Rep. permittit Maiestas 418

Subditi non sunt capaces iurium Mai. maiorum 233. 238

Subditi nequeunt praescribere iura Mai.contra Principem, ut subditi 245

Subditi nequeunt arma movere, aut bellum excitare 347

Subditis licet etiam imagines imprimere nummis 441

Subditi invita alienari possunt pro salute publica, et in casu necessitatis 487. 493

Subditorum divitiae thesaurus Principis 506

Subditus nequit obligari contra patriam 137. et seqq.

Subditus nequit fieri ligius Vasallus alterius Principis 142

Subditi an habeant ullum ius in Reges et Principes 163. et seqq.

Subditi non oboediunt propter contractum inter se et Principes 163.175 176

Subiciens se alteri sibi detrahit 93

Succedere in regno, et adire hereditatem fiscalem diversa 204

Successor absolutae potestatis non tenetur legibus Antecessoris 190

Successor et sibi et antecessori nocet,


image: s658

dum tenere huius acta abrogat 198 199. 202

Successor regni non obligatur ad quaevis antecessoris debita 206

Sed ad ea quae contracta sunt intuitu dignitatis et pro utilitate publica 207. 208.

Suarum rerum quisque est dominus usque ad caelum et infernum 553

Suevor. regis iuramentum et obligatio 184

Suevor. reges deponuntur a subditis 186

Suis rebus alicui ob salutem publ. ablatis, an pretium rependendum 479

Summo nihil est superius 41

Duo aeque summa nequeunt dari in una Rep. 41.55

Superstitionis eadem vis cum religione 367

Superiorem agnoscentes maiestatem amittunt 77

Superiorem non agnoscens omnia agit, quae Imp. 38

Superbia Principum punita 74

Supplicare licet contra Praefectum Praetorio 305

Supplicatio servatur remota appellatione 305

Suum ius quatenus et qua ex causa alicui per absolutam potest:auferri queat 452. et seqq.

Syllae dictatura 3. 319. 587. Proscriptio 587

Syndicatus 306

T.

Tassilonis Ducis Boiariae investitura132

Temporariae leges quae sint 194

Tempus non addit capacitatem 245

Tempus immemoriale requiritur ad praescriptionem Regalium 249

Tempus non firmat, quod ab initio nullum fuit 242

Testari de feudo non potest Vasallus 205

Testari de regno quatenus possit Rex 204. 451. seq.

Thesaurus quid sit. 601

Thesaurus de iure cedit inventori- 601. 602

Thesaurus de consuetudine ut plurimum vendicatur fisco. 603.

Circa thesaurum variae dispositiones legum Roman. 604.605

De thesauris, quid rationi et aequitati magis consentaneum 606

Thesauros quo iure Maiest. sibi vendicare queat 607

Tiberii Imp. simulatio 1

Tribunorum in Rep. Rom. potestas 261

Tribuni eripuerunt Consulibus ius armorum 333

Tribuni Rom. sancti 565

Tributorum usus in Republica 501

Tributa et vectigalia non imponenda ultra publicam exigentiam 501

Tributa denegantes peccant in Deum et salutem publicam 502


image: s659

Tributa non imperanda nisi summa exegerit necessitas 506

Tributa aequaliter omnibus civibus imperanda 607. 609

Tributa et vectigalia debentur propter conscientiam 610. 611

Tributa quid sint et quid differant a stipendiis et vectigalibus 618. 619

Tributorum indictio pertinet ad Regalia 620

Tributorum exactio praeter usum publ: damnata 503

Tutelae administratio individua et tamen dividitur 210

Tutores quam arctis legibus circumscripti apud Rom. 476

Tutor nequit distrahere bona pupilli 480

Tyranni propria 220

V.

Vacantia bona quid sint, et an de numero Regalium 596

Valerii leges de provocatione 297

Vasallus invitus nequit a domino abdicari 484

Vasallus non committit crimen Maiest.nisi sit subditus 585

Vasallus semper iudicatur a Laico 129

Vassallus non obligatur a Domino contra patrem, multo minus contra patriam 136. 137. et seqq.

Vasallus abdicatur si ante fuerit ligius alterius Principis 142

Vasallus inferior Domino 147

Vasallus quantam reverentiam debeat Domine 147. et seqq.

Vasallus an fidem praestare queat per procuratorem de iure et consuetudine 150. 151

Vasalli abiectio erga Dominum 152

Vasallus damnatur ob intermissam reverentiam 147 non praestita servitia 156 detrectatum iudicium 157

Vectigal ex viis publicis debetur Mai. 546

Vectigales agri 564. 612

A vectigalibus qui sint exempti 610

Vectigalium nomina 611

Vectigal pro varii rebus accipitur 612

Vectigal variis rebus imponitur et quibus potissimum 612. 613

Vectigalium institutio an solius sit Imp. 614

Vectigalia aucta sunt nova 615

Vectigalia an sint de maioribus vel minoribus regalibus 617

Vectigalia in Repub. deleri non possunt 501. 205

Venantes illicite an puniri possint capite 522. et seq.

Venandi libido facit homines officiorum suorum negligentes 528

Venationes iure gentium liberae 520

Venatio prohibita quas secum trahat iniurias 521


image: s660

Venatio illicita non est furtum 522

Venatio non pertinet ad fructus fundi 526

Venatio quo iure a Principib sit prohibita 527. et seq.

Venationis voluptas 528

Venatorum indoles 529

Venatoris nomen in sacris ut plurimum in deteriorem partem accipitur 530

Venationis commoda 530.531

Venatio non indulgenda colonis 531

Venationis sumptus 532

Venationis ius acquisiverunt principes immemoriali praescriptione aut consuetudine 537. et seqq.

Venationis ius pertinet ad Regalia seu minora iura Maiestatis 541

Venatio est servitus 542. sed non personalis 543

Venatio cohaeret iurisdictioni 543

Venetorum Ducum limitata potestas 5

Ven. Dux creatus protospatharius 7

Veneti an subiecti sint imperio 25

Veneti an exempti, propterea quod in mari habitent 26

Veneti excommunicati a Paulo V. 373

Venetorum supplicium in perduelles 580

Verba nobilium et spectatae fidei virorum iuramenti effectum habent 178

Verba iniuriosa non faciunt crimen Mai: [Abbr.: Maiestatis] 568

Viarum publicarum nomina 545

Viae publicae quid sint 545

Viae publicae quo sensu pertineant ad regalia 545

In viis publicis securitas praestanda Principi 546

Victorum bena de iure gentium cadunt in potestatem victoris 23.563

Victus et Provinciis quibusdam multatus, non perdit Maiestatem 88

Ultima provocatio ad Maiest pertinet 300

Ultimae voluntates subditorum nequeunt revocari a Principe 282

Unctio Regum nihil addit ad dignitatem 78

Universalia studia erigit Maiest.417

Voluntas Principis pro lege 59

Urbium muniendarum ius pertinet ad Mai. 341

Usus communis est rerum publicarum 514