14 February 2004 Ruediger Niehl markup
text typed (without italics) - structural tagging completed - no semantic tagging - no spell check - Could not identify errata-list item: 548. 1. lin. 46. stadium
06/2006; 12/2006; 02/2011 Cornelius Amberger; Bernhard Hollick; Reinhard Gruhl markup
spell check partially performed; the special sign ||: (resp. [erroneously?] ||. ) inserted (see the explanation of the printer: page 18)


image: s001

HIEROLEXICON, SIVE SACRVM DICTIONARIVM,image: s002

[gap: blank space]

image: s003

HIEROLEXICON SIVE SACRVM DICTIONARIVM AVCTORIBVS DOMINICO MACRO MELITENSI ET CAROLO EIVS FRATRE ROMAE Ex Off. Bernardoniana Sub Signo Virtutis Anno 1677 Superior [abbr.: Superiorum] permissu Et privilegiisimage: s004

[gap: praeliminaria; body text (tomus primus)]

image: s391

HIEROLEXICON, SIVE SACRVM DICTIONARIVM, IN QVO Ecclesiasticae voces, earumque Etymologiae, Origines, Symbola, Caeremoniae, Dubia, Barbara Vocabula, atque Sac. Scripturae et SS. PP. Phrases Obscurae elucidantur. AVCTORIBVS DOMINICO MACRO MELITENSI, Olim Cath. Eccl. Viterb. Canonico Theol. Sac. Indicis Congregationis Consultore, Proton. Apost. Eq. Aurato, Com. Palat. ET CAROLO EIVS FRATRE Biblioth. Alexandrinae in Archigym. Vrbis Praefecto. OPVS Figuris ornatum, quod praecedit Index Criticus, ac subsequuntur SYLLABVS graecarum vocum exoticarum, de quibus in eo agitur, et CONTRADICTIONES APPARENTES Sac. Script. ab eodem DOMINICO conciliatae, et ex eius Schedis in hac tertia, et postuma impressione auctae. PARS SECVNDA. [gap: illustration] ROMAE, Sumptibus PONTII BERNARDON Via Parionis, sub signo Virtutis. M. DC. LXXVII. SVPERIORVM PERMISSV, ET PRIVILEGIIS.image: s392

[gap: blank space]

page 675, image: s709

SYLLABUS Graecarum vocum fere exoticarum, quae in toto Opere continentur.

*a

*a)bdero/logos2 Abderologus.

*a)blaros2 Apalareus.

*a)bracas2 Abraxas.

*a(giasmo/s2 Aqua Benedicta.

*a(gio/maxos2 Iconomachus.

*a)gnohtai/ Agnoetae.

*a)ka/qisos2 Acathistus hymnus.

*a)kou/biton Acupictile.

*a(laba/rxhs2 Halabarches.

*a)luta/rxhs2 Alytarcha.

*a)/ma Ama.

*a)ma/s2 Amma.

*a)/mbar Ambar.

*a)nagnwstiko/n Anagnosticum.

*a)na/doxos2 Baptismus.

*a)/nama Ama.

*a)na/rguroi Anargyri.

*a)nasa/simos2 Dominica.

*a)nafora/ Anaphora.

*a)nqrwpomorfi/tai Anthropomorphitae.

*a)no/icion Encaenia.

*a)nomoiou/sios2 Anomaei.

*a)/ntemos2 Antichristus.

*a)ntidikomarianitai Antidicomaritae.

*a)nti/dwron Antidoron.

*a)ntimi/nsia Altare.

*a)ntipa/xa Dominica nova.

*a)ntipe/tasma Antipetasma.

*a)nti/tupon Antitypon.

*a)nti/faton Antiphatum.

*a)po/deipnon Completorium.

*a)pokrisa/rios2 Apocrisarius.

*a)po/lusis2 Octua.

*a)rteturi/tai Artotyritae.

*a)rtofo/rion Pyxis.

*a)rxiake/louqos2 Archiacoluthus.

*a)rxierwsu/nh Archierosyna.

*a)rxioinofo/ros2 Archioenochus.

*a)rxiparafwnisth/s2 Archiparaphonista.

*a)rxisth/rion Archisterium.

*a)rxistrathgo/s2 Archistrategus.

*a)rxitri/klinos2 Architriclinus.

*a)rxifu/lac Archiphylax.

*a)rxondika/ Archondica.

*a)rxontikoi/ Archontiaci.

*a)/spron Asprum.

*au)toke/faloi Authocephali.

*a)fqartodeki/tai Aphthartodocitae.

*a)foplisths2 Aphoplista.

*b

*bai+ofo/ros e(orta/ Baia.

*barbariko/n Barbaricum.

*bardario/ths2 Bardariotae.

*baru/llion Baryllum.

*bekau/dhs2 Baguada.

*berou=ta Veruta.

*bh=ma Bema. Sacrarium.

*bi/gla Bigla.

*bla/ttion Blattum.

*blaxe/rnai Blachernae.

*ble/mmuos2 Blembus.

*bordo/nia Burdatio.

*bo/skoi Luara.

*boukella/rios2 Bucellarius.

*boukella/ton Bucellarius.

*bou/tinon Butina.

*bou/ttis2 Butto.

*brefotro/fion Brephotrophium.

*g

*gale/a Galea.

*genearxiko/n Genearchicum.

*d

*depouta/tos2 Deputatus.

*deuteria/rios2 Deuteriarius.

*dibampoulos2 Monobambylum.

*diakainh/simos2 Diacaenisimos.

*diapisth/ Diapistis.

*diasurtiko/s2 Diasyrticus.

*diasw/sths2 Diasostis.

*dikh/rion Bulla.

*dittoxai=on Dittochaeum.

*dome/stikos2 Domesticus.

*doukuna/rios2 Dioeceta.

*doulianoi/ Duliani.

*dragouma/nos2 Dragumanus.

*drougga/rios2 Drungrius.

*e

*e)gxei/rion Epigonatium.

*ei)konokla/sths2 Iconomachus.

*ei)kono/maxos2 Iconomachus.

*e)mbruorh/kths2 Embryorectes.

*e)/mbw Ambo.

*eu)neadekateri/s2 Aureus numerus.page 676, image: s710

*e)ca/gion Exallella.

*e(cah/meron Hexameron.

*e(cateu=xon Exstaticum.

*e)cwkata/koilei Exocatacaeli.

*e)pigona/tion Epigonatium.

*e)piko/mbia Epicombia.

*e)pi/luxnos2 Vesperae.

*e)pimani/kion Epimanicium.

*e)pisku/nion Episcynium.

*e)pisthmona/rxhs2 Epistomonarcha.

*e)pito/gion Epitogium.

*e)pitraxh/lion Epitrachelium. Oratium.

*e(pta/luxnos2 Heptalismus.

*e(pta/mucos2 Heptalismus.

*e)rgodokei=on Ergodocium.

*e(/rkeios2 Herceia.

*e)swfo/rion Esophorium.

*e(tairia/rxis2 Hetaeriarcha. Mega Hetaeriarcha.

*eu)fwnotro/fion Aephonotrophium.

*z

*za/berno/n Zaberna.

*za/kon Zacon.

*ze/ma Zema.

*zwfo/ros2 Zophorus.

*q

*qammou/s2 Thammus.

*qeandriko/s2 Theandricus.

*qeopasxi=tai Theopaschitae.

*qeo/polis2 Theopolis.

*qeo/sofos2 Areopagus.

*qnhtoyuxi=tai Thnetopsychitae.

*qumole/ontes2 Thymoleontes.

*qusi/aMissa.

*qusiasth/rion Sacrarium.

*i

*i(era/ Iera.

*i(era/tei=on Crux.

*i(eratri=on Sacrarium.

*i(eroqh/kh Hierotheca.

*i(erolo/gos2Tractator.

*i(eromnh/mwn Hieromnemon.

*i(eromo/naxos2 Hieromonachus.

*i(erourgi/a Missa.

*k

*kabida/rios2 Cabidarius.

*kaqhme/rion Cathemerium.

*ka/qisma Cathisma.

*kalafa/ths2 Naupegus.

*kalo/ghros2 Calogerus.

*kalubi/ths2 Calybita.

*kalu/ntron Caliendrum.

*kamelau/kion Camelaucium.

*kamisa/tos2 Camisatus.

*kampa/gia Compagi.

*kana/lion Canalis.

*kandhla/pths2 Candelaptis.

*kanona/rxhs2 Canonarcha.

*ka/nstei/on Canstrisius.

*kanstri/sios2 Canstrisius.

*kapitw/lion Capitolium.

*ka/tinos2 a(/gios2 Piscina.

*ka/ragos2 Caragus.

*kh/ragos2 Caragus.

*karaka/llion Caracalla.

*ka/rfion Carphia.

*kasei/a Castus.

*kata/klastos2 Antidoron.

*kau=ka Caucus.

*kauka/lion Caucus.

*kaukou=los2Cauculus.

*kaya/khs2Capsaces.

*keimh/lion Cemelium.

*khro/statos2 Cerostata.

*kleinw/dion Clenodium.

*koini/skia Ceniscia.

*koinomui=a Coenomyia.

*kolluri/dia Collyridiani.

*kommerkia/rios2 Commerciarius.

*kontepai/kths2 Contopoectes.

*ko/ntos2 Contostaulus.

*kostou/mion Costuma.

*koufi/a Cophia.

*kuma/tion Cymatium:

*kupriana/ Cypriana.

*kupria/rxhs2 Cypriarches.

*kuriakh/ Dominica.

*kuro/s2 Domnus.

*l

*labi/dai Forceps.

*lampeti/s2 Antichristus.

*latei/nos2 Antichristus.

*lebhta/n Lebitonarium.

*lebhtwna/rion Lebitonarium.

*leitourgi/a Missa.

*liqopa/rios2 Lithoparius.

*limniw/ths2 Limniota.

*linosth/mon Linostima.

*lito\s2 pappa/s2 Lector.

*logariasth/s2 Logariastes.

*lo/gion Logium.

*logo/grafos2 Logographus.

*logoqe/ths2 Logotheta.

*m

*ma/gganon Manganum.

*ma/na Mana.

*mandrage/rontes2 [note of the transcriber: in the print: *mandrage/rentes2] Mandragerontes.

*mandu/h Mandyas.

*manou/qia Manuthia [correction of the transcriber; in the print Nanuthia].page 677, image: s711

*marge/llion Margellus.

*martu/rion Confessio.

*matzou=ka Matzuca.

*matroniko/n Matronaeum.

*mafo/rion Maphorium.

*mesa/zwn Sequester.

*mesotro/pos2 Mesotropus.

*meta/tw Aspaticum.

*metenswma/twsis2 Metensomatosis.

*mhnai=on Menaeum.

*mhnolo/gion Menologium.

*mixahla/tos2 Michelatus.

*moixosu/nodos2 Moechosynodus.

*mona/zontes2 Monazontes.

*mona/mpoulon Monobambylum.

*monogra/mma Monogramma.

*monoqelh/ths2 Monothelita.

*monote/ssaron Monotessaron.

*murofo/roi Myrophori.

*mustagwgi/a Missa.

*n

*na/rqhc Narthex.

*nekroqu/tai Necrothyta.

*nekrolo/gion Necrologium.

*newfu/lac Neophylax.

*nobelissi/mos2 Nobilissimus.

*nuktagoi/ Nyctages.

*nukta/zontes2 Nyctages.

*nuktastrathgo/s2 Nyctastrategus.

*nuktiko/rh [note of the transcriber: in the print: *naktiko/rh] Nycticorax.

*c

*cenopa/roxos2 Xenoparochus.

*culofori/a Xylophoria.

*custa/rxhs2 Xystarchus.

*o

*o(dhporiko/nHodeporicum.

*oi)kono/mos2 [note of the transcriber: in the print: *o)kono/mos2] Oeconomus.

*o(lo/grafos2 Holographus.

*o(mou+po/staton Omohypostaton.

*o)nonuxi/ths2 Ononychites.

*o)cu/pteros2 Oxypterus.

*o)cu/rugxos2 Oxyryachus.

*p

*paga/rxos2 Pagarchus.

*pammui=a Coenomyia.

*panagi/a Panagia.

*panou=kla Pannucula.

*panuperse/bastos2 Sebastocrator.

*papadia/ Presbytera.

*papalh/qra Papalethra,

*pa/pas2 Papa.

*papa/s2 Papa.

*pa/ppa Papa.

*pa/ppas2 Papa.

*pappi/as2 Pappias.

*para/bolos2 Parabolus.

*parakoimw/menos2 Paracimomenus.

*paraskeuh/ Parasceue.

*parasunagwgh/ Parasynagoga.

*pastofo/rion Cubiculum.

*pente/pitropos2 Pentepitropus.

*penti/loris2 Triloris.

*peribo/lion Periuolium.

*pettalorigxi/tai Trascodrugitae.

*podh/rhs2 Alba.

*poluka/ndhlon Polycandelum.

*polu/ptuxon Polyptychum.

*polustau/rion Polystaurium.

*poluxro/nion Polychronium.

*primikh/rios2 Primicerius.

*prohgiasme/nh Missa.

*pro/qesis2 Prothesis.

*prosa/bbaton Parasceue.

*proskomidh/ Concha.

*prosfora/ Missa.

*prwtekdikri=on Protecdicus.

*prwte/kdikos2 Protecdicus.

*powtoko/llon Protocollum.

*prwtokunhgo/s2 Protocynegus.

*prwtonota/rios2 Protonotarius.

*prwtopapa/s2 Protopapas.

*prwtose/bastos2 Protosebastus.

ptuxa/kion Pyctacium.

ptwxotro/fion Ptochotrophium.

puco/mhlon Pyxis.

*r

*r(ipi/dion Monobambylum.

*r(ou/xion Rochetum.

*r(ou=xon Rochetum.

*s

*sakella/rios2 Saccularius.

*sa/kra Sacra.

*sa/kkas2 Saccas.

*samarda/kos2 Samardacus.

*sebastokra/twr Despota. Sebastocrator.

*semnei=on Semnium.

*shmanth/rion Pascha Semanterium. Symandrum.

*shranqasmo/s2 Seranthasmus.

*siroma/sths2 Siromastes.

*sitarxi/a Sitarchia.

*si/fwn Siphon.

*ski/brion Scebrum.

*skeuofu/lac Sceuophylax.

*ski/rpios2 Scorpius.

*sole/a Solea.

*soubadi/ouba Subadiuva.

*spaqa/rios2 Spatharius.

*spaqomh/lh Cupha.

*spanopw/gwn Spanopogon.

*staurola/trhs2 Staurolatra.page 678, image: s712

*stauropa/ths2Stauropata.

*staurope/gion Stauropegium.

*staurofu/lac Staurophylax.

*sta/fos2 Staupus.

*stixa/rion Sticharium.

*stoixa/rion Sticharium.

*strwmatei/s2 Stroma.

*su/ggelos2 Congellus. Syncellus.

*su/llhyis2 Conceptio B. M.V.

*sumpai=kths2 Sympoectes.

*sumya/lmh Simpsalma.

*sunapth/ Synapta.

*sunousiasth/s2 Synuasiastae [perhaps: Synusiastae].

*sunwri/s2 Synoris [correction of the transcriber; in the print Syuoris].

*swsa/nion Sosania.

*t

*tabli/a Tabula.

*taca/tos2 Taxatus.

*tei/tan [reading uncertain: print blotted] Antichristus.

*teleth/ Missa.

*tessareskaidekatistai/ Quartadecimani.

*tetra/bhla Tetrauela.

*tetragra/mmaton Tetragrammatum.

*tetradi/tai Tetraditae.

*tetra/polis2 Tetrapolis.

*tetra/fullon Crionia,

*tza/gga Zanca.

*tzagga/rios2 Zangarius.

*tzau/strion Tzaustrium.

*topothrh/ths2 Topotiritis.

*tou/ldon Tuldum.

*tou=fa Tufa.

*trikh/rion Pascha.

*tri/loris2 Triloris.

*tri/mma Trimma.

*tripa/ssalon Tripassalum.

*trista/ths2 Tristata.

*tri/stegos2 Tristegus.

*trou=llos2 Trullus.

*troglodu/tai Troglodytae.

*tuflokwmei=on Typhlocomium.

*u

*u(dromu/sths2 Hydromysta.

*u(drosko/tion Hydroscopium.

*u(pa/nth Hypante.

*u(papa/nth Hypante.

*u(pe/rqesis2 Superpositio.

u(perqesmo/s2 Yperthesmus.

*u(pe/rpuron Hyperpyrum.

*u(pogona/tion Epigonatium.

*u(poma/xalon Auerta.

*u(pomimnh/skwn Hypomimniscon.

*f

*fagoloi/doros2 Fagolidorus.

*fratri/a Phratria.

*x

*xalki/dikos2 Chalcidicus.

*xartofu/lac Chartophylax.

*xartoprati/a Chartoprata.

*xa/sdion Chasdius.

*xe/lton Geldum.

*xru/samnos2 Balluca.

*y

*yeudofo/ron Pseudophorum.

*yia/qion Psiathium.

*w

*w)ra/rion Orarium.

[gap: errata list]