02/2010 Reinhard Gruhl markup
text typed - structural tagging completed - no semantic tagging - spell check partially performed


image: s001

OPERVM NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII IVRISC. ET CONSIL. SAXONICI, PARS QVARTA, continens ANAGRAMMATVM LIBROS IX. QVORVM PRIORIBVS VII. DE NOMINIBVS IMPERATORVM, REum, Principum, Comitum, Baronum, Equitum, aliorumque literis et armis clarorum virorum: POSTERIORIBVS DVOBVS de nomine ipsius Auctoris variorum et diversorum leguntur Epigrammata. IENAE Typis Tobiae Steinmanni Anno MDXCIV.image: s002

[gap: blank space]

image: s003

[gap: Greek word(s)] IMP. RVDOLPHO SECVNDO ROM. CAES. SEMPER AVGVSTO: CAETERIS ITEM ORBIS CHRISTIANI REGIBVS CVM PRIMIS SACRI ROMANI IMPERII PRINCIPIB. ELECTORIB. ARCHIDVCIB. DVCIB. LANDGRAVIIS, MARCHIONIBVS, BVRGGRAVIIS; INSVPER COMITIB. BARONIB. EQVITIB. ALIISQVE ARMORVM PARITER ET LITERARVM GLORIA VIRIS ILLVSTRIB. QVORVM FIDELIS HIC RECOLITVR MEMORIA Anagrammatographiam hanc Poeticam LITERARII SVI OTII PLVS QVAM NEGOTIOSI, SYMBOLVM DEVOTAE OBSERVANTIAE FIDEI PERPETVAE MONIMENTVM DD.image: s004

DE RATIONE ANAgrammatismi, EX SATVRNALIBVS N. REVSNERI FRAgmentum.

PRINCIPIO CONSTAT, Hebreos olim non solum nomina, sed ipsas quoque nominum literas in magnā semper veneratione habuisse: et ex hoc quasi fonte postea Cabalistarum secreta sere mysteria literarum numeris intexta promanasse: eaque demum ab Hebraeis ad Graecos transmissa fuisse, auctore Lycophrone: qui vnus fuit e septem Poetis Lyricis Pleiadum nomine olim celebratis. Ac in nominibus quidem ipsis potissimum origo et etymon consideratur: in quo plerunque singularis quaedam ratio et felix aliquod latet nominis augurium, ceu tacitum quoddam mysterium: dummodo absit vanitas et superstitio. Plane n. bonum nomen, bonum in se omen habet: adeoque, secundum Salomonem, (Prov. 22. Eccle. 41.) bonum est habere nomen bonum: cum et in sacris literis. (1. Reg. 26.) Nabal secundum nomen suum stultus perhibeatur. Quam ob causam et olim apud Hebraeos (Gen. 17. Luc. 1.) non nisi octavo die, ne temere aut praecipitanter hoc fieret, circumcisis infantibus nomen imponi solitum fuit: qui mos, postea ad Romanos translatus esse putatur: apud


image: s005

quos maribus die nono, foeminis octavo nomina imponebantur: qui Lustrici Lustratique dicuntur. (Macrob. lib. 1. Saturn. c. 16. Caeli. Rhodig. lib. 22. c. 12. Antiq. Lect.) Quod et ipsum in praenominibus religiose deinceps a Romanis fuit observatum: quae pueris post virilem demum togam: et puellis non ante, quam nuberent, fere imponebantur, auctore Tit. Probo. Perinde ut et in militum delectu ijdem cavebant diligentissime: ut primus faustam haberet nomenclationem: propterea quod omina omnibus inesse crederent principijs. Plane nominis et in eo ominis [gap: Greek word(s)] sedulo veteres devitasse vel vna docet EPIDAMNI in Dyrrhachium commutata appellatio: cuius nullam aliam causam fuisse, quam inauspicatum nomen, et quod velut in damnum ituris triste id omen visum esset, testatur Plinius (Lib. 23. Nat. hist. c. 23.) Sicut et eandem ob causam, et quod ominosa esset, et sinistri alicuius eventus praenuncia MALEVENTI vox, auspicatius mutato nomine BENEVENTVM eandem coloniam fuisse nuncupatam idem tradit Plinius (Lib. 3. c. 11.) Eiusdem generis est, quod de Q. Petilio consule Livius (lib. 41.) narrat: eum adversus Balistae et LETI iugum quod eos montes perpetuo dorso inter se iungit, castra habuisse: ibique adhortantem pro concione milites, immemorem ambiguitatis verbi dixisse: HODIE LETVM CAPIAM: Quod ei omen LETHI fuit: siquidem eo ipso die traiectus missili telo cecidit. Nec alienum ab eo est illud, quod alibi Plinius refert (lib. 15. c. 19.) M. Crasso navim adversus Parthos conscendenti, omen fecisse vocem praedicantis CAVNEAS: quasi voce illā (ut interpretari licet) ei denunciatum fuerit, CAVE NE EAS. Neque vero [gap: Greek word(s)] siue divinationem


image: s006

illam ex nominis cuiusque literarum numeris probo: sed plane potius tanquam impiam et superstitiosam abominor: de qua alias scribit Plinius (lib. 28. c. 4.) Pythagorae inventis non temere fallere impositorum nominum omina: et in his imparem vocalium numerum dextris, parem sinistris casum aliquem fortuitum assignare. Multo minus futilem illam et nugatoriam ex nomine somniorum interpretationem cum Artemidoro probare possumineque etiam ita simpliciter, ut Cratylo et Hcraclito placet apud Platonem, naturae opus quoddam esse censeo ipsa nomina: sed potius ea esse arbitraria, et ex placito aut instituto hominum pendźre existimo, ex sententia Philosophorum Principis Aristotelis. (Lib. 1. [gap: Greek word(s)] 2.) Interim tamen cum nomina significandorum hominum causā reperta sint, et rebus esse debeant consequentia: recte omnino et pie facere eos arbitror: qui nomina bona liberis suis imponere student: quorum monitu ad praeclara facinora subinde excitentur: Id quod fieri ita debere Plato alicubi monet. Nam et ob hanc ipsam causam libera est, et neutiquam periculesa, etiam privatis aut plebeis, nominis vel cognominis mutatio: quatenus scilicet ea non dolose vel malitiose facta sit: vt legitur in Rescripto quodam Diocletiani et Maximini Imperatorum (L. vni. C. de mutat. nominis.) Cuius sane rei exempla innumera non profanae solum, verum etiam sacrae literae suppeditant. Quanquam. n. apud Hebraeos plurima nomina divinitus fuisse imposita minime dubitari potest: perinde ut et nonnullos ante nominatos, quam natos aut visos fuisse constat: quorum ex numero sunt Ismael, Isaac, Salomon, Ioannes Baptista: attamen non pauca nomina. Dei


image: s007

ipsius monitu postea rursus mutata fuisse, satis hoc Abrahae et Iacobi exemplo notum est: quorum ille Dei voce ABRAHAM pro Abramo, quasi multarum gentium pater: Hic pro Iacobo ISRAEL, hoc est, Luctator Dei cognominatus est. Eodem plane modo IOSVA ille Dux, Hoseas ante dictus, ad Terram sanctam explorandam missus, a Mose nomen illud una cum honore ipso et opere accepit: praesagio indubitato, fore eum populi sui Salvatorem ac Liberatorem. Sic et in Novo Testamento (ut alia praeteream) Simoni Apostolo CEPHAE et PETRI nomen a Christo ipso tributum est: ipseque adeo gentium doctor, post Apostolatum, Sauli vocem aversatus, unicā mutatā litera, Pauli sibi nomen usurpavit.

Sed haec quidem de ipso nomine hactenus breviter attigisse satis sit. Caeterum de nominis ipsius elementis, quod singulariter monere hīc nobis propositum est, primo tenendum illud: in his partim numerorum, partim literarum aut vocum considerationem haberi solere. Illa nominum [gap: Greek word(s)] , aut etiam [gap: Greek word(s)] , quae ex numeris ipsarum literarum conflantur: haec Anagrammatismorum, qui ex artificiosā literarum transpositione prodeunt, potissimum habet rationem: utrorumque vero horum usum non incognitum fuisse veteribus manifestum est. Nam et versuum [gap: Greek word(s)] meminit A. Gellius in Noctibus suis Atticis (Lib. 14. c. 6.) fitque adeo mentio nominis cuiusdam, qui DAMAGORAS dictus est, in Epigrammate quodam Graeco: quasi [gap: Greek word(s)] sit istud cum nomine [gap: Greek word(s)] : eo quod utrumque haec vox referat numerum CCCCXX. Qua eadem ratione etiam apud Heliodorum (lib. 9. Anthrop.) [gap: Greek word(s)] fluuius aliud nihil esse dicitur, quam ANNVS:


image: s008

ut et [gap: Greek word(s)] fluuius Franciae in Germania: si scilicet utrinque computentur numeri literarum: qui totidem, quot anni solaris, dies sunt, hoc est, CCCLXV. vnitates efficiunt. Anagrammatum vero usum etiam apud Graecos olim fuisse excultum atque frequentatum, satis hoc ipsum quoque declaratur exemplo Lycophrontis Poetae antiquissimi: cuius supra habita est mentio: quem ob hoc ipsum studium Ptolemaeo Philadelpho Aegyptiorum Regi fuisse acceptissimum, interpres ipsius Tzetzes refert. Quippe a quo [gap: Greek word(s)] dictus fuit ipse [gap: Greek word(s)] : vt et coniux ipsius [gap: Greek word(s)] . Meminitque adeo Anagrammatum quoque Eustachius in Iliade Homeri. (Iliad. a. vers. 55.) ubi plurima eorum exempla recenset. Quo etiam pertinet Platonis illud in Cratylo: quod a Legislatore AHP, occulte HPA, principio eius in fine posito, nominetur: idque ex eo maxime cognoscatur, quod si saepius HPA proferatur, resonet manifesto AHP: innuens nimirum Iunonem ab Aere denominari: propterea quod AHP hoc est aer per Anagrammatisimum sit HPA, quod est Iuno. Sed utriusque huiusce rationis exemplum sacrosanctum adducere fortassis non erit supervacaneum, Etenim si sacratissimum Salvatoris nostri nomen [gap: Greek word(s)] in vero Dei timore ac metu utrobique examinemus: sane in eo perpetuae salutis nostrae mysteria latere intelligemus. Quid enim an non prae reliquis numeris omnibus TERNARIVS sacrosanctae et individuae TRINITATIS in se continens mysterium, apud priscos semper fuit habitus non solum mysticus et sacer, verum etiam faustus et auspicatus? Quid vero an non TRIA OCTO paria summam perfectionem


image: s009

absolutionemque rei significare, vetere notum est proverbio? Iam si nominis illius sanctissimi numeros more Graecorum computes, an non exacte hi numeri in unum collati TRIA OCTO conficiunt: nimirum octingenta octoginta octo: sicut a Sibylla Cumana olim praedictum fuerat: qui profecto numerus divinae Resurrectioni respondens, longe perfectissimam nostri redemptionem, et salutis aeternae summam absolutionem, morte et resurrectione Salvatoris nostri, summa cum gratia totius sanctissimae Trinitatis impetratam, repraesentat. Quemadmodum et Latinum Iesu nomen SALVATOR octo absoluta continet elementa: Ternarium in se ducenties quadragies quater continentia: qui per octonarium divisus producit triginta: quo designatur annus aetatis Messiae tricesimus: quo ipse summus Pontifex et Sacerdos in suo exaltatus est ministerio: in quo postea annos circiter quatuor residuos ad finem usque vitae docendo ac miracula edendo consumpsit: Messias ille nimirum non ab homine, sed a Patre Deo coelitus unctus: et quidem unctus Sancto Spiritu: tanquam alter ille Iosephus, et alter David: quorum uterque similiter eodem aetatis anno sublimatus in regno, atque inauguratus fuisse legitur inter quorum tempora, ut et Christi ipsius, ordine quasi perpetuo multiplicatus redit idem numerus tricesimus. Sed nec silentio praeterire possum illud, quod a quibusdam traditum est, ex Epigrapha Hebraica Genesis Mosaicae BRESCHITH, qua voce FILIVS DATVS significatur, tempus nati in mundo Messiae, eiusdemque crucifixi et ex morte resuscitati Salvatoris nostri Iesu Christi rectissime deduci: quod est annus Mundi quater millesimus: qui


image: s010

sane numerus ex literis et vocibus illis Hebraeis Caballistico more designatur. Quod si vero etiam eiusdem sanctissimi nominis IESV Anagrammatismum elicere fas est auspicatissimum: quid quaeso religiosius aut aptius cogitari potest, quam quod [gap: Greek word(s)] per literarum transpositionem [gap: Greek word(s)] , hoc est, FILIVS nimirum Dei, et Filius hominis: Sed non nisi vnus tamen Filius: et quidem FILIVS (ut alter sonat Anagrammatismus) [gap: Greek word(s)] , hoc est, Essentiae: vere ille et per se existens, siue, ut Graeci loquuntur, [gap: Greek word(s)] : cui a Patre in Psalmo dicitur: FILIVS meus ES tu: EGO HODIE genui te, ab aeterno scilicet: quem profecto qui confessus fuerit IESVM esse DEI FILIVM, in eo manet Deus, et ipse in Deo. De quo mysterio nominis Epigramma hoc exstat nostrum:

[gap: Greek word(s)] .
[gap: Greek word(s)] .
[gap: Greek word(s)] .

Filius ō per se existens IESV ENTIVM es ENTIS:
Ac divina TVA est VIS, opsque salusque beata:
Mortales opifer salva Servator IESV.

Quo in loco animadvertere quoque licet eiusdem nominis Anagrammatismum tertium, [gap: Greek word(s)] : cui alter ille respondet in Latino, IESV VIS ES: de quo et ipso hoc Elogium nostrum notetur:

IESVS VIS ES una salutis, et omnia salvans:
Iure salutiferi nomen et omen habes.

Sed nec inconcinnus est quartus iste Anagrammatismus eiusdem nominis [gap: Greek word(s)] , TV OVIS: cum ille ipse Servator se per Prophetam (Iesa. c. 53.) tanquam OVEM ad sacrificium ducendam esse praedixerit: qui et aliās (Ioan. 1.


image: s011

Apocalyp. 1.) AGNVS DEI et quidem AGNVS ā mundi principio mactatus in sacris literis nuncupatur. Nam et vere IESVS IEHOVA, hoc est PRINCIPIVM ISTE PASSIONE VITAE est: quo verbo Salvatoris ipsius nomen Hebraeis tetragramma similiter denotatur: vt et Christianis venerabile est similiter nomen tetragramma IESV et IOVA: pro quo extremo tamen [gap: Greek word(s)] aliās cum apud Graecos legitur septem vocalibus, nulla alia consonante litera interveniente; omnino ineffabile hoc nomen efficitur: propterea quod aeterna et insinita Dei essentia, quae hoc ipso nomine significatur, mente aut oratione comprehendi nequeat. Quemadmodum et apud Latinos IEHOVA cum scribitur:

Quinque simul iunctis constat vocalibus una
Dictio: nil maius magnus hic orbis habet.

O abyssum! ō pelagus! Quam verum est, vere quod ille dixit; multo verius cogitari Deum, quam dici: multoque verius esse Deum, quam cogitari. Nimirum unus est hominis intellectus de Dei natura certissimus; si scias et sentias, nihil de eo perfecte oratione humana depromi, aut saltem animo cogitari posse. Quam vero lepidum et iucundum summaeque consolationis psenum est (ut alia omittam) nomen illud primae parentis EVA: principio quidem sui nominis dolorem, sed retro lectum AVE ob salutationem Angelicam ingens secum reportans gaudium: qua sane voce inauditā ALMA Deipara MARIA semper VIRGO, vere illa AMARIVIGOR, fidei [gap: Greek word(s)] quadam, quam Angelo ceu Legato comprobavit, recte de se dicere potuit, MIRA ROGAVI. Si quidem teste Bernhardo, tria mirabiliter singularia, ac singulariter mirabilia sunt: DEVS et HOMO:


image: s012

MATER et VIRGO: FIDES et COR humanum. De quo notetur elegans Epigramma illud Lauterbachij:

Quod nos esse facit Satanae mortisque ministros:
Inverso salvos ordine reddit idem.
Nos morti et Satanae peccando tradidit EVA:
Abstulit admissi crimina rursus AVE.

Enimvero admodum vereor, ne putida quibusdam et nugatoria (ne quid gravius dicam) omnis haec, de qua dixi, ratio fortassis videatur: et ob id Poetae illud nobis obijciatur:

Turpe est, difficiles habere nugas:
Et stultus labor est ineptiarum.

Ego vero longe aliter sentio, et omnino ita existimo; omnem hanc operam, qualiscunque illa sit, aeque ac Poesin ipsam, laude et admiratione cum primis dignam esse: multumque eam omninō conferre, tum ad vim ingenij industriaeque excitandam: tum ad rerum et verborum copiam suppeditandam: neque parum eam in se habere iucundae et amoenae delectationis atque voluptatis: modo in eo unusquisque ingenij otijque sui rationem habeat: ita nimirum, vt studij hoc genus [gap: Greek word(s)] potius, quam [gap: Greek word(s)] , atque adeo studiorum graviorum [gap: Greek word(s)] , non [gap: Greek word(s)] sit. Neque enim in eo genere consenescendum esse statuo; quod qui faciat, illum egomet male feriatum iudicabo: saltem per otium ad Musarum illas amoenitates redire licebit: et quod temporis alij vino, alea, nugis, alijsque tricis et ludis inanibus consumunt, sacris hisce Musarum impendere mysterijs. Quin imo et illud addo, singularis cuiusdam sapientiae esse, recte posse numeros huiuscemodi aut literas solerter computare atque dijudicare: manifestum huic rei praebente testimonium ipso Ioanne in Apocalypsi


image: s013

(c. 13.) ubi numerum BESTIAE septicipitis, qua Antichristi regnum praefiguratur, nominat sexcenta sexaginta sex. Sic n. ait: [gap: Greek word(s)] , hoc est, 666. Numerum hominis esse dicit, Antichristi nimirum, qui est Filius perditionis: quem non nisi sapiens et cordatus homo investigare queat: ut et nomen ipsius, et tempus certum cognoscatur: adeoque opus hoc esse profundioris cuiusdam sapientiae, lensum veritatis in nomine ac numero Bestiae sapienter involutum, recte enodare atque explicare posse. Sed de hoc plura aliās.image: s015

IN EFFIGIEM NICOLAI REVSNERI LEORINI IVRISC. ET Consil. Saxon.

ASpice, qualis in hoc gravitas, quae gratia vultu,
Emicat ex toto corpore quale decus.
Magni est effigies REVSNERI illius; amoena
Cui LEORIS vitae semina prima dedit.
Frons index animi, nullo quem reddere coelo
Artificis docti sedula dextra potest.
Sed quem testantur divinum sparsa per amplam
Mirandis Europam monumenta libris.
REVSNERI ingenium, virtus, doctrina, labores
Quem fugiunt? Clario clarior ille Deo est.
Pandoram taceant prisci: PANDORVS ab omni
Virtutum dono nunc LEORINVS erit.

Hieronymus Arconatus Sac.

Caes. Maiest. a bellicis Epistolis.image: s016

IN EANDEM.

POntificum canones, et gentis iura Latinae
Qui calamo faceret lucidiora suo:
Stemmata qui Regum et geneas Comitumque Ducumque
Vsque per innumeros enumer aret avos:
Qui superūm laudes, laudataque facta bonorum
Aeoliā caneret Moeoniaque chely:
Gignere cum vellet fausto Germania partu,
REVSNERVM felici omine progenuit.
Talibus accessit facies heroica donis:
Inque laborifere corpore sana caro.
Si, cui tot dotes tribuere et munera Divi,
Iure beatus erit, iste beatus erit.

Henricus Meibomius P. L. Caesarius Acad. Iuliae Professor.image: s017

AD CLARISSIMVM ET DOCTISSIMVM IVrisconsultum Oratorem et Poetam D. NICOLAVM REVSNERVM Leorinum [gap: Greek word(s)] DAVIDIS PEIFERI Iurisc. Cancell. Elect. Saxon.

CVltori Themidos prosit noceatne Poesis,
Quaerit: et in dubium barbara turba vocat.
Dissidet, et variat discors sententia vulgi:
Hic prodesse refert: ille nocere putat.
Itur ad ignavum puteal: sedet arbiter huius
Litis, truncus iners et sine mente Midas.
Considunt Blatero venali garrulus ore:
Argutisque strepens Antisophista strophis.
Auritus Iudex his assessoribus usus.
Fert magno Laudum triste supereilio:
( [gap: Greek word(s)] . Balbus Balbum rectius intelligit.)
Asserimus legum tanto minus esse peritum,
Quanto quis Clariā maior in arte vir est.
Nec prosit totum ius edidicisse Poetae,
Consultum dicas iuris ut esse bonum.
Oppedit huic Laudo veterum schola docta Sophorum,
Explodens stolidi iudicis arbitrium.


image: s018

Nec mora: Concilio indicto, coiere vocati
Civilis celebres iuris in arte viri:
Virginius, Celsus, Labeo, Nasica, Sabinus,
Marcellus, Paulus, Scaevola, Nerva, Macer:
AEmylius, Proculus, Priscus, Venuleius, Aulus,
Vlpius, Atteius, Mutius, Hermogenes:
Arcadius, Florentinus, Callistratus, Afer,
Servius, Antipater, Tubero, Publicius:
Et qui praeterea (quis enim numeraverit omnes?)
Romano quondam iura dedźre foro.
Inde Modestinus medium procedit in agmen:
Et circumfusis dulce poema legit:
Quod denis libros bis sex AEneidos arctat
Versibus, abbrevians grande Maronis opus.
Hoc alij lecto repetunt oracula iuris:
Quae numeris constant ingeniosa suis:
Fructus [note: Caius lib. 28. ad Edictum. ] pendentes fundi pars esse videntur:
Semper [note: Vlpianus lib. 25. ad Sabinum. ] in obscuris quod minimum est sequimur
Libertas [note: Martianus lib. 4. Regularum. ] non privata, sed publica res est,
Caedem [note: Modestin. lib. 3. de poenis. ] admiserunt sponte, dolove malo.
Servo [note: Caius lib. 2. de legatis ad edictum. ] legato legari posse receptum est:
Mutum [note: Vlpian. lib. 44. ad Sabin. ] morbosum esse Sabinus ait.
Legatus [note: Paulus lib. 17. ad Plautum. ] damni infecti promittere debet:
Pro solido [note: Scaevola lib. 2. Responsorum] pignus vendere quisque potest.
Et, cum lege [note: Caius lib. 22. ad Edict. provinciale. ] quis intestabilis esse iubetur:
Pluraque iuridicis talia sparsa libris.
Attendunt omnes: tandem quoque Servius uno
Orator prodit vix Cicerone minor.


image: s019

Ille gravem mulcens comto sermone Senatum,
Barbariem studio iuris obesse docet:
Nec rem posse capi, nisi sit vis cognita verbi:
Hac Musas, illā parte valere Themin.
Praecipuas legis virtutes esse, quod illa
Permittat, iubeat, puniat, atque vetet.
Quae, nisi cui fuerit verborum nota potestas,
Qualia sint, alios nemo docere queat.
Nemo queat recte dubijs evolvere dictis,
Quae res, quo sensu, quove sit acta modo.
Cum stipulator ait: negat expromissor; et vno
Saepius ex verbo lis dirimenda venit.
Hinc de verborum virtute et origine plures
Consultos iuris composuisse libros.
Seruius haec. illi Logicae doctissimus artis
Est locuples Labeo testis, idemque probat.
Hoc quoque Caecilio Gallo sic esse videtur:
Quorum de verbis scripsit uterque libros.
Postremo tam praeclaris m iure Magistris
Plaudit, et assensu Concio tota fremit.
Mens eadem est cunctis: it calculus ater in vrnam:
Damnatur stolidi factio barda Midae.
Perpetuum solido decretum inciditur aere:
Iuridicaeque Scholae figitur ante fores.
Sit procul hinc osor Clariae temerarius artis,
Polluit illotā qui sacra iura manu:
Nec cuiquam noceant vires in carmine: talem
Consultum iuris quo minus esse putes.
Qualis Cotta fuit, Peligno teste Poeta,
Pieridum numen, praesidiumque fori.
I nunc, et celebres vates legum esse peritos,
Barbare, mendaci futilis ore nega.
I nunc, decretum tanti convelle Senatūs:
Et praeceptores argue Stulte tuos.


image: s020

I nunc, atque tui similes, plus omnibus vni
Vaniloquo credant qui tibi, quaere Midas.
Nos tot prudentum iuris psephisma tuemur:
Pro quo nobiscum Gallia tota facit.
Perlege, BVDAEVS quae commentaria scripsit:
Cecropij dieas esse Solonis opus.
Perlege, quo Mediolanum se iactat alumno,
ALCIATI doctos iuris in arte libros.
Perlege FERRETVM reserantem aenigmata iuris
Linguā, quā posset Pythius ipse loqui.
Perlege, qui suadet numeris includere leges,
Iuridici studij de ratione, MOPHAM.
AEmula tot veteris lege scripta recentia Romae:
Singula quae versu longa referre mora est.
Invenies illis in scriptis pondera rerum;
Quae lux verborum splendidiora facit.
Tu quoque non vnā REVSNERE celebris in arte,
Exemplis tantis annumerandus eris.
Suada tibi eloquium tibi dulce poema Thaleia,
Doctrinam iuris dat tibi sacra Themis.
Doctus es et prudens, facundus et integer, idem
Vir (semel vt dicam) terque quaterque bonus.
Res facit ipsa fidem, et totum celebrata per orbem
Divitis ingenij tot monumenta tui.
Es bonus Orator, vates, iurisque peritus
Sunt testes Divae Suada, Thaleia, Themis,image: s021

IN ANAGRAMMATOGRAPHIAM NICOLAI REVSNERI IC. EPIGRAMMATA. IOANNIS POSTHII Aulae Elect. Palatinae Archiatri.

INtegros Anagrammatum libellos
Dudum compositos te habere rumor
Affirmat manifestus. Ecquid ergo,
Iucundissime NICOLAE, restat,
Quo minus veniant in ora vulgi
Tandem, et publice ab omnibus legantur?
Num famam metuis novis iniquam
Rebus, ac Criticos ineptiores,
Dente rodere qui solent maligno
Ipsis nota parum? Sed heus tu, an istud
Zoili genus improbum vel assis
Vnius facias, Amice? noli
Noli inquam; et tua profer illa amicis,
Imō et principibus viris, et ipsis
Monarchis Anagrammata expetita
Iam pridem: hisce placere summa laus est:
Tu iube Criticos valere ineptos.image: s022

IANI IACOBI BOISSARDI VESVNTINI.

PHoebada miramur solventem oracula Delphis
Verba Deūm sacro pandere de tripode.
Mir amur Laio genitum, qui Sphynga superbam
Praecipitem arguto reddidit ingenio.
Atque senem Pylium; gemino prudentia saeclo
Cui non adversā est Pallade sacta comes.
Sed valeant Delphi: atque aditis cortina reclusis
Proponat Clarij mystica sensa Dei.
Oedipodemque suum tollant ad sidera Thebae:
Et sit prudenti Nestore clara Pylos.
Antiquis fama haec vulget miracula libris;
Quae priscis ad nos permeet historijs.
Nunc se nostra aetas transactis conferat annis:
Vnde haec laudari sit potis inveniet.
Mille in promptu aderunt Musis et Apolline digni;
Quosque aequet divis aemula posteritas.
Inter quos, REVSNERE, locum nisi iure priorem
Vsurpes, nulli tu hercle secundus eris.
Seu legum ambages iuvet explanare, Solonem
Sancta suum credet rursus adesse Themis.
Sive chelyn doctā tractes aut barbiton arte,
Orphea te dicet Calliopea suum,
Seu tu per varios formes Anagrammata sensus,
Ardebit tibi mens entbea pectoribus.
Denique quicquid agas, tu cuncta favente Minervā
Perficis: Et Genio Gratia iunctatuo est.
Euge igitur, REVSNERE! tuos prosecuta labores
Fama tibi cingit fronde virente caput.
Est aliquid multis generis splendore praire:
Doctrinā at maius nomen habere suā.image: s023

CHRISTIANI Gervini.

QVando tuos edis foetus ANAGRAMMATA tandem
Clare vir, Aonij magne Patrone chori?
Vidimus ex illis et praegustavimus ante,
Quae quid divinae nescio mentis habent.
Maxima iamque animis dudum praesensimus inde
Commoda. Sed quantam spem superesse putas?
Ede igitur: Corvos an adhuc deludis hiantes.
Ede, nec ingenij pignora perde tui.
Ast opus hoc nonum vis forte prematur in annum?
Te menses satis est parturijsse novem.

OPERVM POETICORVM N. REVSNERI Catalogus.

PRIMO VOLVMINE.

ELegiarum libri VI.

Elegorum Graecanicorum I.

Heroidum Fragmentum.

SEGVNDO.

Epicorum II.

Hymnorum I.

Odarum II.

Epodon II.

Philotesiorum. III.

Silvarum I.page 1, image: s025

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER I. ROMANORVM IMPERATORVM AVSTRIACORVM.

AD RVDOLPHVM II. ROMANORVM IMPERATOREM semper Augustum.

DVm Regis nomen Ptolemaei melle Lycophron
Ac violā celebrat dulcius Arsinoes:
Promeret eximium sollers utriusque favorem,
Aeternumque sui nominis inde decus.
Fas quoque sit RVDOLPHE tuum mihi carmine nomen,
Magnorumque simul concelebrare Ducum.
Si non ingenium, studium fortasse probabis:
Auspicijs vivant nomina tanta tuis.
Tot te nominibus nomen tantisque; dedisse,
Nominis haec laus est una futura tui.page 2, image: s026

DIVO MAXIMILIANO I. Caes. Imp. Augusto. MAXIMILIANVS IS IMPERATOR IMPERII LAVS MAXIMA NOSTRI.

MAximus IMPERII Aemylius LAVS MAXIMA NOSTRI,
Aeterno dignum carmine nomen habet.
Roma suos sileat, sileat quoque Graecia reges:
AEMYLII maior gloria, maior honos:
Maius et imperium, maiorque triumphus: is ergo
Maius cum magno nomine nomen habet.

DIVO CAROLO V. IMP. Caes. Augusto. CAROLVS [gap: Greek word(s)] LAVS COR.

TOtus homo caput est, aut cor: mens viuit vtroque:
Ac sedes animi cor manet, atque caput.
Totus homo mens est: corpus sine mente cadaver:
Vivitur hac solum: caetera mortis erunt.
Quadrat utrumque tuae virtuti, CAROLE Caesar:
[gap: Greek word(s)] es, LAVS in te COR et una manet.
Pectus forte tibi, sanae prudentia mentis,
Aeternum peperit Marte togaque decus.
Caesaris et caput est, et CORLAVS maxima rectum,
Solus et imperij qui caput atque cor est.page 3, image: s027

DIVO FERDINANDO IMP. Caes. Augusto. FERDINANDVS CAESAR a FERDINANDVS IMPERATOR b

SI fide durans superis beatā
Carus est, Caesar Pie FERDINANDE:
CARVS a EN vere es superis beatā
Sic FIDE DVRANS: domita triumphas
Morte nunc, Christo duce, victor heros.
FINE SIC DVRANS nequit esse MORTI b
PRAEDA, victurus simul hoc et illo
Iugiter aevo.

DIVO MAXIMILIANO II. Imp. Caes. Augusto. MAXIMILIANVS SECVNDVS LVX ANIMI SECVNDA MVSIS.

SAlve LVX ANIMI SECVNDA MVSIS
Caesar MAXIME ō AEMYLI SECVNDE:
Caesar nomine sis ut hoc Secundus,
Tot regna imperio tuo secundans:
Haud ulli tamen es secundus ipse
Doctrina, pietate, comitate
Caesar. Sic mihi ter quaterque felix
Caesar MAXIME ō AEMYLI SECVNDE
Salve, LVX ANIMI SECVNDA MVSIS.page 4, image: s028

EIDEM. MAXIMILIANVS SECVNDVS AVSTRIVS IMPERATOR.

PLVRIMA IVSTITIA NOS REXIMVS ō Deus ARMA:
Te duce tutati moenia, sacra, focos.
MIRO MARTE VIRIS SALVIS MVNITA sed est PAX:
Iam sperare jubet tempora laeta meos.
Imperij saluos, Pater, (euge!) tuere penates:
Servatum imperium serviet omne tibi.

N. CL.

IMP. CAES. RVDOLPHO II. Augusto. RODOLPHVS CAESAR PLORAS DEO CHARVS. RVDOLPHVS CAESAR IMPERATOR TER DEO CHARVS, PLVS ORA IMPAR.

REgni grande iugum: sis fortis pectore quamvis,
Damna videns PLORAS, CHARVS et usque DEO.
TER CHARVS, Rudolphe, DEO, si forsan es hosti
IMPAR, PLVS ORA: te reget ipse Deus.
Plus valet orando pius unus; multa gerendo
Praelia, quam turmae mille aciesque valent.page 5, image: s029

EIDEM. RODOLPHVS SECVNDVS DVLCE HONOS SED PVRVS. RVDOLPHVS SECVNDVS DE AVSTRIA IMPERATOR ARDORIS VACVVS TV DE SPLENDORE TRIVMPHAS.

DVLCE quidem, SED PVRVS HONOS, Auguste Rodolphe:
Purus honos levat hīc grande laboris onus.
ARDORIS VACVVS TV DE SPLENDORE TRIVMPHAS:
O sit [correction of the transcriber; in the print stt] perpetuus splendor honosque tuus!

DE EODEM. RVDOLPHVS SECVNDVS (a) RVDOLPHVS CAESAR (b) RVDOLPHVS IMPERATOR (c)

SEDVLVS (a) imperij CVRO dum praegrave PONDVS:
FRAVDES ac LVSVSDVCO, nec inde tremo:
PLVS ego DVRO malis, coelesti numine fretus:
PLVS ego, NECSVDVS, DVRO sub hoste tamen.
PLVS (b) ACRES sic fortis ADVRO Marte: TRIVMPHOS (c)
Aequis laurigeros et LARE PRODO deis.page 6, image: s030

EIDEM. RVDOLPHVS SECVNDVS AVSTRIVS REX.

VTile quid nostris expendunt numina regnis;
Augent quae tanto regia sceptra Duce.
En! DIVOS CVLTVRVS HERVS DVX,
spes mea, SPERANS,
Austriacae splendor, laus requiesque domūs.
Vive vale Rex macte! tua Rex utere Romā:
Disce senes juvenis vincere Nestoreos.

N. CL.

EIDEM. RVDOLPHVS ROMANORVM IMPERATOR.

DVrat ut assidue, promtam licet vsque resumas
In quosvis usus, limpha perennis aquae:
Sic durat, promtoque sui fluit omnibus usu
Princeps: desumas hinc licet vsque bonum.
Sic VT LIMPHA meis PROMOR: licet vsque RESVMAR,
EN DVRO: populis hinc scatet omne bonum.

L. RH.

EIDEM. RODOLPHVS II. ROM. IMP. semper Augustus; Vngariae, Boemiae Rex: Archidux Austriae, etc.page 7, image: s031

GLoria Romani Imperij velut audio: sic et
Romani Imperij gloria semper ero.
GLORIA ROMANI IMPERII, PATRIAEque: sidelis,
Fultus et aetherio robore firmus OBEX.
TVRCarVM, sancti qui perstant nominis hostes
Imperijque sacri, strenuus HOSTIS ero.
EX VSV PERGAM blasphemum auellere cornu;
Te contra atque tuos quod probra dira jacit.
Tu modo tu DEVS HVC ADES AVRE benignus apertā:
Ac precibus nostris pondus inesse sine.
Daque tuo vires regi mihi, daque vigorem:
Auspicijs pereant Turcica monstra tuis.
Sic vindex sancti semper celebrabere coetūs:
Nominis ut duret gloria lausque tui.

BERN. PRAET.

EIDEM. RVDOLPHVS SECVNDVS, Romanorum Imperator, Vngariae, Boemiae Rex.

NOn semper fortuna favet: non semper Olympus
Ridet: et haud semper garrula cantat avis.
Non horti semper, non halant floribus agri:
Nec semper nivibus frigida candet humus.
Non semper molli vomit ore Favonius auras:
Horrida nec Cauri frigora semper agunt.
Omnia cum vicibus sint hoc obnoxia mundo,
Parvis parva, imis ima, suprema suis:


page 8, image: s032

Cur domus Austriadum non spe fovearis honestā,
Hactenus aspirat quod minus aura tibi.
SOL PRAE NVBE GRAVI, CAESAR, REGVM OMNIVM HONORE,
ADSIT DVX OPERVM. Sol quis at ille. Deus.

SAL. FR.

REGVM ORBIS CHRISTIANI EXTERORVM. D. PHILIPPO II. AVSTRIO Regi Hispaniarum. PHILIPPVS SECVNDVS REX AVSTRIVS.

CEu silvis PINVS, SVPPLEX DECVS eminet ARIS
VIRTVS, quae superos relligiosa colit.
Relligio Regis decus ingens; nobile sidus
Principis; aetherio quae beat una polo.
Sit tibi relligio, pietas sit sancta PHILIPPE
Cordi, spem vitae quae melioris alit.
Sic memori tua laus et gloria crescet in aevo:
Pinus ut in silvis exserit alta comas.

EIDEM.

DVm SVPPLEX ARIS, Rex Maxime, crimina PVNIS:
Te viget hinc VIRTVS vindice sola DECVS.page 9, image: s033

D. CAROLO LAVRENTIO Phil. F. Principi Hispaniae. CAROLVS LAVRENTIVS TVNE SOL LAVRI CARVS?

POst lauros tot avi Carli, patrisque Philippi,
SOL LAVRI CARVS, Carole, TVNE manes?
Euge bonus dexterque tuis sis! nominis omen
Agnosco: factat quod Deus ipse ratum.

REGVM FRANCORVM. D. CAROLO VALESIO IX. Regi Franciae. CAROLVS VALESIVS SOL CVI VERA SALVS.

PRincipe sacrato nil sanctius orbe sub isto:
SOL CVI Iustitiae, Carole, VERA SALVS.

D. HENRICO VALESIO III. Regi Galliae et Poloniae. HENRICVS VALESIVS ALENS HIC VIRES VSV.

PAtria tot bellis labat irrequieta: SVIS EN
CVRIS hanc, Rex ō inclyte, quaeso LEVA.


page 10, image: s034

Gentis ALENS VIRES HīC esto Valesius VSV:
Patria quo valeat viribus aucta tuis.
Pax redeat, soror et Concordia Pacis: Enyo
Sit procul, et Pacis pestilis hostis Eris.

EIDEM.

REx VSV VIRES HIC fortis ALENS age felix:
Viribus et Gallis utere macte tuis.
Non Gallos superes patrijs ut viribus actos:
Aut Gallā, Rex Galle, tuā cum gente virescas:
Ac victrice geras Galla trophaea manu.

N. CL.

D. FRANCISCO VALESIO Galliae Delphino. FRANCISCVS VALESIVS AVSVS FVLCRIS SANCIES.

AVde, quod audes, rite et ut decet pie:
Audere fas haud, quod nec aequum nec pium est.
Sunt fulcra regni bina, Pietas atque Lex:
AVSVS probe FVLCRIS tuos his SANCIES:
ARAS et aulas bene SIC VNVS FVLCIES.

EIDEM.

PAce partā, Marte pulso,
FVLCIES SIC VNVS ARAS:


page 11, image: s035

Tu piā si mente Iovam
Vnum adorāris colendum:
Proximos curāris, ut te:
Ac popellum, Dux, amāris.
FVLCIES SIC VNVS ARAS,
Pace partā, Marte pulso.

N. CL.

D. HENRICO BORBONIO Regi Galliae et Nauarrae. HENRICVS BORBONIVS RE BONVS VIR HIC BONIS.

MAgnum VIR BONVS est nomen, laus denique magna:
Si sit, qui cluet, is nomine reque bonus:
Cui prudens animus rerum, rectumque secundis
Temporibus pariter cor dubijsque manet.
Iudex ipse sui totum se explorat ad unguem:
Quodque decet, facit et vult simul omne bonum:
Crimme sic dubio maculari, aut crimine vero
Laedi, sollicito pectore rite cavet.
Nempe BONIS BONVS HIC RE VIR cluet, inclytus heros,
Borbonij HENRICVS sanguinis altus honos.
Gallia cui pāret Regi simul atque Navarra:
Dij dent huic, opto, ceu meret, omne bonum.page 12, image: s036

REGVM ANGLIAE ET SCOTIAE. D. ELISABETHAE REGINAE Angliae et Hiberniae. ELISABETA SILE BEATA.

IMproba te quamvis fraus terreat hostis, ELISA:
Si Deus est tecum, DIVA, BEATA SILE.
Euge! BEATA SILE, Domino confisa vel vni:
O quantum est um posse silere Deo!

EIDEM. ELISABETHA REGINA RES ITA ANGLIAE HABE.

REGINA Oceani cultissima Nympha Britanni;
Foeminei speculum virtus et gloria sexūs,
ELISABETHA, Dei requies lectissima Iovae:
Sola tibi similis, nulli pietate secunda:
RES ITA partas ANGLIAE HABE tibi muner Christi:
Vt Duce te soli tua serviat Anglia Christo:
Ac pelago praecincta, Deo tutore, quiescat.

N. CL.

EIDEM. ELISABETA REGINA ANGLIAE REGIA AGLAIE BENE ALIT SANA.page 13, image: s037

SI qua est AGLAIE, BENE ALIT quae SANA per orbem,
REGIA, jus, artes, virgineumque decus:
Ac, quod praecipuum est, coelestis dogmata verbi:
Cordeque foemineo mascula dona gerit:
Haec est ELISABETHA, Deus quam praeficit Anglis:
Pro tribus an non haec sit Charis una mihi?

L. RH.

EIDEM.

[gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]

C. V.

D. IACOBO VI. REGI SCOTIAE. IACOBVS SEXTVS.page 14, image: s038

CEdant arma togae: lex armis imperet aequa:
Legis VBI VOX est sancta, SAT ense SECaS.

EIDEM. IACOBVS REX SCOTIAE OCIARE SCOTE SVB AXE.

OCIA RE doctā atque piā SVB Thulidos AXE
Duc, SCOTE, dum sceptrum Rex Iacobus habet.

REGVM CIMBRORVM. D. CHRISTIANO III. Regi Cimbrorum. CHRISTIANVS INSIT CHARVS CHRISTIANVS TERTIVS IVS INSTRVET CHARTIS.

TER CHARVS IVSTI Rex custos NI SIT et aequi;
Nulla salus regno: vi perit inde suā.
Prospiciet melius Christi Rex nomine dictus:
IVS CHARTIS, iure hīc INSTR VET ipse forum
VNIS vivit honos CHARTIS et gloria: regnis
Si Princeps INSIT CHARVS ubique suis.

D. FRIDERICO II. REGI DAniae et Norvegiae.page 15, image: s039

FRIEDERICVS SECVNDVS RES DVC FIDE SINCERVS.

SAncta fides, fidei constantia sancta professae,
Sola vel ad superos laus bona pandit iter.
Illa fides, fideique decet constantia Regem:
In te qualis adhuc eminet una magis.
Sancta fides, fideique tibi constantia cordi est:
Felicem, quae te iam super astra vehit.
Macte animi, Rex magne! pius sic euge beatus,
SINCERVS RES DVC secula longa FIDE.

EIDEM.

SINCERVS, Friderice, FIDE, Rex inclyte, RES DVC:
Ipse SECVNDERE ut fidus tot denique CVRIS.

MANIBVS EIVSDEM. FRIEDERICVS SECVNDVS FIDE CVRRENS VIS DECVS.

SINCERVS, Friderice, FIDE quo perpete DVRES;
Ac populos vera prosperitate bees:
Ipse FIDE CVRRENS per mille pericula vitae,
Integrum regni VIS DECVS esse tut.
Publica res curae, simul est Ecclesia sancta:
Imperio simul haec floret et illa tuo.
Tot FIDVS CVRIS, RE quo pia coeptae SECVNDES:
Perstet et ut fidei laus super orbe sacrae:
Sponte DECVS CVRSV DE RE, Rex maxime, tantā
FINIS, ac nato lampada tradis ovans.
Tot CVRIS DECVS vsque FER ENS, REX DIVE, beatis
Aeternum, coeli regna beata colis.


page 16, image: s040

Regibus assiduus sanctis, Regique propinquus
Christo, iam fidei praemia digna capis.
O fidei vis magna! FIDE CRESCENS homo vere
DIVVS, et est haeres post sua fata Dei.

IISDEM MANIBVS.

FIdus Rex patriae curis Fridericus: at orbos
Tu FIDVS CVRIS nos modo CERNE DEVS.

D. CHRISTIANO IV. FRID. II. F. Regi Daniae et Norvegiae. CHRISTIANVS INTVS CHARVS. CHRISTIANVS REX DANIAE ARX CHRISTI VERE DANIA.

SI duo regnorum sunt, ut sunt, maxima fulcra:
Relligio Christi, sanctaque Iustitia:
Sat regno tutus, CHRISTjANE, sat ipse beatus:
Quo ius cum sanctā relligione viget.
Scilicet ARX CHRISTI VErE Nunc DANIA firma:
Et sanctae domus est aurea Iustitiae.
Regnat et in regno CHARIS INTVS tota superbo,
Et Pax, et Requies dulcis, et alma Salus.

EIDEM.page 17, image: s041

CHRISTIANVS.

PAcis et est belli Ianus, si credere fas est,
Ianitor: et claves sic utriusque tenet.
Pacis et est belli sed Princeps rectius unus
Arbiter, armorum laude togaeque potens.
Sufficit at tibi non laus haec, Christ Iane: quid ergo?
Tu CHRISTI IANVS, nomine teste, clues.

EIDEM. CHRISTIANVS REX DANIAE ET NORVEGIAE.

ARX VENIAE CHRISTVSREGI OR ex maxime DA TE,
Ad clavum IN Cimbra dum bene NAVE sedes.

L. RH.

D. VLDARICO PRINCIPI Norvegiae Frid. II. Reg. F. II. VLDARICVS LVDIS CVRA.

CARVS ut es LaVDI: sic CVRA, Dux Pie, LVDIS:
Laus et cura pia est, ludus et ipse pius.

EIDEM.page 18, image: s042

VLRICVS NORVEGIAE HAERES LVCI HAERES VIGOR AETERNVS.

SI VIGOR AETERNVS LVCI, flos inclytus, HAERES
Regni: te merito ditat ubique favor.
Sic HVLDRICHVS eris, sic nomen ut omen habebis:
O quantum est hominum gratiā ubique frui!

ALITER.

RElligio, Virtus, Ars, Ius fundamina regni
Sint curae tibi, dum vivis, celsissime Princeps:
Exemplo populis ut praesis rite paterno.
HAE RES sunt VIGOR AETERNVS, duce numine, LVCI:
Gratia cui populi comes est, et gratia diuūm:
Quam circum Pax, et Pacis comes, optima rerum
Libertas, et Honos, et Gloria Lausque triumphant?

D. IOANNI, PRINCIPI NORvegiae, Frid. II. Reg F. III. IOANNES NORVEGIAE HAERES REGNO VIRES SANO VI AHAENEA.

PAce bonus, belloque ferox, in utrumque paratus
Sit Rex, suum beare qui regnum studet.
Legibus est opus, et simul armis: Legibus orno,
REGNO ipse VI SANO VIRES AHENEA.
Sit modo vita meae virtuti longa superstes:
Magno gubernem magnus heros cum Patre.page 19, image: s043

REGVM POLONORVM. D. STEPHANO BATORIO Regi Poloniae. STEPHANVS BATORIVS SPE SVBITA THRONVS.

SArmatis ora tibi cedit THRONVS IPSA BEATVS,
Rex STEPHANE, ō patriae splendor honosque domus.
ASVBITA ceu SPE subitus THRONVS imminet aucto:
Sic tuus haud subito fine perennet honos.

EIDEM.

POlliciti crescunt per nominis omen honores:
Ac meritis sperata tuis tibi gloria surgit:
Dum THRONVS A SVBITA subitus SPE Rex tibi cedit.
Incolumi incolumis solio, tu Rex sacer aucte,
Sauromatae vivas amor, et Mosco timor hosti:
Sperandum ut teneas proprijs virtutibus orbem.
Hoc est, optime Rex, votis quod saepe petiui.

N. CL.

D. SIGISMVNDO III. REGI Poloniae et Sueciae. SIGISMVNDVS SIDVS MVNGIS.page 20, image: s044

STellifero clarum splendescit in aethere sidus
Per se, pars orbis lucida nempe sui.
Per se clara micat virtus quoque, sideris instar:
Pars animi melior nobiliorque sui.
Tu tamen, ō Rex magne, vel ipso nomine teste,
Stellifero SIDVS MVNGIS et ipse polo.
Mucus ubi nullus, frustra (inquis) munxero sidus:
Mucida vult mungi sola lucerna manu.
Esto: sed humanis oculis ut in aethere clarum
Sidus habet, si sit nubila forte dies:
Lumine mortali sic virtus splendida cerni
Ipsa satis, nebulis undique pressa, nequit.
Vile latens virtus, nec prodest mersa tenebris:
Spernit humum, superā gestit et ire via.
Promicet ut uirtus in te, ceu nobile SIDVS:
MVNGIS id, ut coelo fulgeat inde magis:
Quo virtus colitur magis, hoc magis ipsa nitescit:
Pulchrius et Luna Soleque lumen habet.

EIDEM. SIGISMVNDVS REX POLONIAE.

QVanta Sigismundi REGIS LVX illa, Polonis
VISENDAM ō, et Suecis, PONIS in orbe DEVS.

L. RH.

D. MAXIMILIANO ARCHIduci Austriae, Regi Poloniae Electo.page 21, image: s045

MAXAEMILIANVS AVSTRIVS SARMATIAE LVX, VIS, ANIMVS.

SArmatiae lectus Rex Maximus Aemylianus
(Quod bene fortunent Dij, perpetuoque secundent)
SARMATIAE LVX, VIS, ANIMVS, MAXAEMILIANVS
AVSTRIVS, orbis amor, patriae tutela salusque.
Euge! novo gratare faveque Polonia Regi:
Augurij certi sit ut omen amabile nomen;
Quod sit SARMATIAE LVX, VIS, ANIMVSque; potentis.

EIDEM. MAXAEMILIANVS [correction of the transcriber; in the print MAXSAEMILIANVS] AVSTRIVS SARMATIAE, LVX, ANIMIS VSVS.

IMpia Sarmatiae regnum dum vastat Enyo,
Et Bellona ferox, et furialis Eris:
Si non addat opem superam placabile numen,
Actum est: et regni visque decusque perit.
Sis animi prudens quamvis, ad vimque paratus:
VNVS SARMATIAE VIX medeare MALIS.
Militiae dux ergo tuae Deus esto, comesque:
Auspice quo felix victor et ultor eris.
Macte animi, Rex ō Maxaemiliane: secundet
Coepta Deus, superam dexter et addat opem.
Vince ANIMIS VSVS, praesenti numine divūm.
Sis ut SARMATIAE LVX, patriaeque salue.
Augurium regni spondet tibi nomen et omen:
Augurium firmet comprecor ipse Detis.page 22, image: s046

EIDEM. MAXAEMILIANVS AVSTRIACVS I LVX SARMATIAE, NVMA SIS CARVS.

I, quo te tua fata vocant, ter Maxime Princeps:
I LVX SARMATIAE, SIS NVMA CARVS age.
Sis fidei tutor sanctae, sis iuris et aequi:
Sic LVX SARMATIAE, SIC NVMA CARVS eris.

ALITER.

SArmatlae clavis, Pietas, Sapientia, Virtus.
SARMATIAE CLAVIS VIX erit una MANVS.

EIDEM. MAXEMILIANVS REX IVS IN RE LEX MAXIMA.

MAXIMA LEX est IVS IN RE, vis maxima regni:
Sarmatici modo ius sic tibi cedit agri.
Felix augurium regni, diademaque felix
Sit precor: ac stabilis perstet in orbe thronus.
Tu populos ut amas, populis redamaris et ipse:
Mars absit procul, et Pax sit amica domi.page 23, image: s047

PRINCIPVM SACRI ROM. IMPERII SEPTEMvirorum. PRINCIPVM ELECTORVM Palatinorum. DIVO OTHONI HENRICO Electori Palatino. OTTO HENRICVS ELECTOR CELET COR THV(R)IS HONORE.

THuris honore Deus placatur, ceu prece sanctā:
Rex pius est sancto quoque dignus honore sacerdos;
Si prece cum sanctā CALEAT COR THVRIS HONORE,
Quale cor OTTO tuum calet ō HENRICE serenum,
Labe carens, expersque doli, fraudisque malignae,
Et sanctā plenum pietate, fideque beatā.

D. FRIDERICO III. ELEctori Palatino. DIV. FRIDERICVS ELECTOR FRVI DEI CVRIS DELECTOR.page 24, image: s048

DVlcis cura Dei: CVRIS DELECTOR et ipse
Nempe DEI, plenus speque fideque FRVI.

D. LVDOVICO V. ELECTOri Palatino. LVDOICVS ELECTOR COELI RECTVS LVDO.

MOrtales inter ludit sapientia dia:
Coelestes recreat ludus et iste choros.
Qui pius est, COELI fit RECTVS denique LVDO:
Post obitūs qui te nunc quoque, Dive, beat.

ALITER. LVDOVICVS ELECTOR.

CRux hominis fit vita pij: luit omne, quod angit,
DE CLIVO RECTVS sic LVO, mente pius.

D. IOHANNI CASIMIRO Proelectori Palatino. IOANNES CASIMIRVS IO! MVSIS EN CANARIS.

MVsis dulce cani: Musarum sacra perennant
Carmina, perpetuus quae comitatur honos:
Fautor Io bonus EN MVSIS, Casimire, CANARIS:
Musas qui toto pectore fidus amas.


page 25, image: s049

I MARS, I, VI NON CESSA, metuendus et hosti:
Musarum decorat Martia castra melos.

EIDEM.

DVx solo discenda SCIAS A NVMINIS ORE:
Ne documenta virūm ceu nocumenta petas.
Vt duce te simplex redeat fiducia mundo:
Veri vera sequax iussa capesse Dei:
Ac pendere tuos jubeas a numinis ore:
Sitque Dei verbum lex tibi, norma tuis.

N. CL.

EIDEM. IOANNES CASIMIRVS PALATINVS PLACES AMATVS VIRIS: SION ANNVIT.

QVod charus superis, quod AMATVS es, inclyte Princeps,
Fortibus inde VIRIS magnanimisque PLACES.
Tantus amor testatus erit magis undique plausu
Quando sancta SION ANNVIT ipsa suo.

I. TH.

D. RICHARDO COMITI Palatino Rheni, Elect. Administratori.page 26, image: s050

REICHARTVS RITE CHARVS.

SVnt tibi chara Fides, Pietas, Sapientia, Virtus:
Tu rursus CHARVS RITE, Richarde, places.

EIDEM. REICHARDVS PALATINVS.

AVrea Xerxis adhuc platanus celebratur in orbe
Nota; voluptatis fida ministra suae.
Tu CERIS DVRA PLATANVS: tua protegat umbra,
Dux Pie, cum sanctis templa forumque scholis.
Ius, ars, relligio, pax, virtus crescat in orbe
Te duce: sic felix atque beatus eris.

D. FRIDERICO IV. PRINcipi Electori Palatino Septemviro. FRIDERICVS COMES PALATINVS FVLCRA DIVINA COMIS SPERET.

SIt pius et cōmis Princeps, DIVINAque FVLCRA
SPERET: sic populis, sic placet ille Deo.
Sis pius et cōmis, FRIDERICE, placebis et ipse:
SPES FVLCIT CVRA nos quoque MIRA DEI.


page 27, image: s051

SPES SACRA ceu REMO FVLCIT DIVINA regentem:
Cōmis es atque pius, cras hodieque places.

EIDEM.

DEliciae mundi, Patriae spes, cura, levamen,
Clara Palatinae lux Friderice domūs:
SPES NOS MIRA DEI CVRA sub te duce FVLCIT:
Dum tua nos bonitas et fovet alma fides.
Cresce, vige, nobis tu murus aheneus esto:
Te, si nos fulcis, fulciet ipse Deus.

N. CL.

PRINCIPVM ELECTOrum Saxonicorum. D. MAVRICIO ELECTOri Saxoniae. MAVRITIVS MARS VT IVI MAVRICIVS MVRIS CAVI.

DVm VIXI, MARS VT bello imperterritus IVI,
Ingenti contra tot fira tela gradu.


page 28, image: s052

Fortis ut Aedeides, animi plenissima magni
Pectora, pro patriā certus obire, tuli.
Marte potens MVRIS CAVI, tot bella gerendo:
Sic studui patriae miles et esse pater.
Posthuma laus alios tantum mea praeterit somnes:
Caetera quantum anteit Lucifer astra poli.

D. AVGVSTO PRINCIPI Saxoniae Electori Septemviro. AVGVSTVS SEPTEMVIR IVS VT AVGET PRESSVM!

MAximus Augustus PRESSVM IVS AVGET VT heros!
Dij faciant, pius hoc augeat ille diu.

ALIVD [gap: Greek word(s)]

VSVS VI, GVTTAS PREME cordis tristis amaras:
Gaudia pro lacrymis, usus amore, cape.

D. CHRISTIANO I. SAXOniae Electori. CHRISTIANVS INSIT CHARVS.page 29, image: s053

TV NI sis CHARIS und tuae vel Gratia genti:
Gratia vix maior vel Charis esse potest.
Macte animi Dux magne! CHARIS ceu nexibus VNIT
Vna Duci populum sic, populoque Ducem:
Laus VNIS vivet semper tibi debita CHARTIS:
Si populi CHARVS iugiter INSIT amor.

D. FRIDERICO GVILIELmo Proelectori Saxoniae. FRIDERICVS GVILIAELMVS MVSIS DEI LAVRIGER FVLCI.

QVi modo Saxonici geris Electoris honorem,
Tutor et ō patriae lux GVILIELME domus:
MVSIS templa DEI, Dux LAVRIGER, aurea FVLCI:
Floreat ut pietas arsque sub orbe diu.
Perpetuos lauri Musae frondentis honores
Imponent capiti praemia digna tuo.
Charus eris superis, Musis venerandus et ipsis:
Inque solo vives inclytus, inque polo.

EIDEM. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE A DEO RELECTVS REGNO MIRE, FELIX IO, PIVS, CLARVS.

IMperio totum mundi qui temperat orbem:
Imperium transfert unus in orbe Deus.


page 30, image: s054

A summo Dux ipse Deo, Friderice, RELECTVS
MIRE sie REGNO, sceptra beata geris.
Euge! PIVS, FELIX, CLARVS sis arbiter heros;
Semper (Io!) vivat laus tua, vivat honos.

D. CHRISTIANO II. CHRIST. F. Saxoniae Duci, Electoratus haeredi. CHRISTIANVS INTVS CHARIS.

CVi CHARIS INTVS adest, et Gratia cui foris astat,
Inclyte Dux, Christi nomine dignus ovas.
Macte animi! sanctae CHARIS VNIT pectora gentis:
VNIS hinc CHARTIS laus tua nota viget.

EIDEM. CHRISTIANVS DVX SAXONIAE.

SI CHRISTI VOX SANA tuis, flos optime Regum,
NAE (Pietas inquit) DVX mihi summus eris.

L. RH.

D. IOANNI GEORGIO DVci Saxoniae, Christ, Elect. F. II.page 31, image: s055

IOANNES GEORGIVS AEGRO INGENIOSVS.

PAtris avique tuo regnat sub pectore virtus,
Inclyte Dux, multis nobilitara bonis.
Patris avique tuum decoret quo gloria nomen:
Imperium INGENIO fac SVO ut omne REGAS.
Imperio si Dux sic INGENIOSVS es AEGRO:
Tu SANO REGNO sanus et Ipse VIGES.

EIDEM.

IN GREGE VISO meo, num tractet pectore SANO
Munera, veridico quae Deus ore jubet.

L. RH.

D. AVGVSTO DVCI SAxoniae, Christ. Elect, F. III. AVGVSTVS GVSTA VSV.

ARtem usus facit, et virtutem perficit usus:
GVSTA VSV, si vis plenius esse bonum.

EIDEM. LAVS AVGVSTIS [gap: Greek word(s)]page 32, image: s056

GVSTAVI, quae vera SALVS: si verba tuebor
Christe tua: hoc tenerum me docet ipsa Parens.

L. RH.

PRINCIPVM ELECTORVM BRANDEBVRGICORVM. D. IO ACHIMO II. MARCHIOni Brandeburgico Electori. IOACHIMVS IO! HIC MVSA. MVSICA loquitur.

MVsae fautor eras bonus piusque
Princeps optime, Musicae patronus:
Post mortem exulat HīC ō Ipsa MVSA:
Passim MVSICA spreta HIO dynastis,
Pro fama miseram famem potita.
O saecli sobolem futuri [gap: Greek word(s)] !

EIDEM. IOACHIMVS BRANDEBVRGIVS ADIGAS HVNC VIRIBVS ORBEM.

IMperij Dux Septemvir lectissime sacri:
Qui genus a Teucris nobile ducis avis;


page 33, image: s057

Dignus es horridule plaustris coelestibus Vrsae:
Atque soli solus dignior imperio.
Ad meliora tuis ADIGAS HVNC VIRIBVS ORBEM:
Orbis sic melior Dux melioris eris.

N. CL.

D. IO ANNI GEORGIO MARchioni Brandenburgico Electori. IANGEORGIVS IN VERO GIGAS.

MEnte pius, gravis ore, sereno pectore celsus:
Alter es IN VERO magnus ut ipse GIGAS.
Mactae ammi, Dux magne! pium verumque tuere,
Dum potes, invicto pectore, salvus eris.

EIDEM. IANGEORGIVS ELECTOR. Ad Marchiam Brandeburgicam.

MARCHIA chara, parens tot avorum clara potentūm,
Imperij lźgit quos sacra Rema Duces:
Eia INSVRGE, ROGA ELECTO suffragia tandens
Laeta Duci: patriae sum nova fama tuae.
COR VANI GREGIS E LETHO: sancti ORE Se natūs
LECTVS Io GIGNAR RE tibi charus herus.


page 34, image: s058

LECTE GIGNE VIROS in secula multa: sed ORA:
Expers ac lethi laeta virago vige.

PRINCIPVM AVSTRIAE ARCHIDVCVM. D. FERDINANDO II. ARchiduci Austriae. FERDINANDVS AVSTRIVS FIDENS VIR DVRAT SANVS.

FIdere tuta Deo res est: DIRE omnia FVNDANS
Disperit, insidus qui studet esse Deo.
FIDENS rite Deo VIR DVRAT pectore SANVS:
Aetherijs fruitur salvus et inde bonis.

EIDEM.

VIR SANVS Christo FIDENS Christo auspice DVRAT:
Votorumque videt vota probata fide.
Et sua FERT DVRANDA graves VIS robore NISVS:
SANI dum TVRRIS, FVNDA, columna Deus.
Fide Deo et DVRA: VT SIS DVRANS FINE beatus:
Atque tuo duret gens tua praesidio.

N. CL.page 35, image: s059

D. CAROLO ARCHIDVCI Austriae. CAROLVS AVSTRIVS SOLVS CARA VIRTVS.

SI caput es totus, si [gap: Greek word(s)] unus: et ipse
CARA tuae VIRTVS SOLVS es ergo domūs.

EIDEM.

VNa salus cordis virtus est, una voluptas:
Tu VIRTVS SALVAS COR Ducis alma boni.

EIDEM.

HVnnorum cineres qui nunquam passus inultos,
Tot tibi de Turcis parta trophaea refers:
CARA tuae gentis tu SOLVS Carole VIRTVS:
Virtus vicino permetuenda Getae.
Eia age dum virtute tua moliris honorem:
Te gentemque tuam servet ab hoste Deus.

N. CL.

D. ERNESTO ARCHIDVCI Austriae, Belgicae Provinciae Proregi, ERNESTVS AVSTRIACVS STRENAS ACVES VIRTVS SANCTE SERVAS VIRTVS.

IPsa sibi quamvis fit merces strenua virtus:
Strena tamen bonae cos strenuitatis eris.


page 36, image: s060

Sie strenas tibi, summe Ducum, dat strenua virtus:
SERVANS AC VIRTVS EST Ducis ipsa sui.
Tu SANCTE SERVAS VIRTVS virtutis alumnos:
Ae longa tecum prosperttate beas.
Sl STRENAS ACVES VIRTVS, hinc strenua mens fit:
Strenuus hinc labor, hinc strenuus exstat honos.

EIDEM. ERNESTVS AVSTRIVS SERVANS EST VIRTVS.

PRaestans ipsa viros ciet ad sua praemia virtus:
Quae meriti merces est sibi magna sui.
Austriaci EST SERVANS VIRTVS cultoris alumna;
Quem famae stimulat jam venientis amor.
Laude suā vigeat, patrem bonitate secutus:
Virtutis verae cultor et ultor eat.

N. CL.

D. MATTHIAE ARCHIDVCI Austriae. MATTHIAS AVSTRIACVS ARMAT CAVTIVS HASTIS.

MArs fortes pariter praedatur Morsque maligna:
Mortem nec Martem mens generosa timet.
Prodest cauta tamen, nocet at temerarta virtus:
ARMAT Dux HASTIS CAVTIVS ipse suos.
Sic MATVRA meis adsit VIS comprecor HASTIS:
Auspice dum Christo rem gero, victor ero.page 37, image: s061

EIDEM. MATHIAS AVSTRIVS MATVRA VIS HASTIS.

EIa age Dux, animo castrorum concipe curas:
Monstrabit cuneos Mars, Pater arma dabit.
Externo virtus non est monitore petenda:
Laus tibi virtutis nonne ministra domi?
HASTIS VIS MATVRA tibi, mens corpore major:
Eia age tu donis sussice nixe Iovis.

N. CL.

D. MAXIMILIANO ARCHIduci Austriae, Supremo Ord. Teuton. Magistro. MAXIMILIANVS EXARCHVS LVX NE SACRI SVI MAXIMA.

CVi LAVS nulla placet, mentis NISI MAXIMA VIRTVS:
MAXIMA nonNE SACRI LVX erit ipse SVI?

EIDEM. MAXIMILIANVS AVSTRIVS VIRTVS NISI LAVS MAXIMA.

DVm VIRTVS NISI MAXIMA LAVS, virtute perennem,
Maxime Dux, laudem conde reconde tuam.


page 38, image: s062

Aemulus et gestis atavos imitare Monarchas:
De quorum felix nomine nomen habes.
Affectata tibi pietas, et candida virtus,
Aequandum proavis te super astra vehent.

N. CL.

D. VVENCESLAO ARCHIduci Austriae. VVENCESLAVS AVSTRIVS SIS VELVT VNVS CAESAR.

TV patriae regno SVALVCES de VENVS ASTRIS:
Auroram quando praevia mane vocat.
Atria nunc decoras: decorabis tu semel astra:
In patrid CAESAR SIS VELVT VNVS humo.

EIDEM.

CAEsare nate Deo Dux SIS CAESAR VELVT VNVS:
Dum pia quae Patris facta sequaris habes.
Sis fidei, sis tu probitatis idoneus auctor:
Te nobis redeant aurea saecla Duce.
Ignarus sceleris, foveas justumque piumque:
Hic labor est vnus, metaque sola Ducum.

N. CL.

D. ALBERTO ARCHIDVCI Austriae, Archiepiscopo Toletano.page 39, image: s063

ALBERTVS TER ALRVS AVSTRIACVS IVSTA CVRAS. ALBERTVS AVSTRIVS TV REBVS SALVTARIS.

STrenuus in stadio quod sic, Dux inclyte, CVRRIS,
Euge! TVA en praesens iam BEAT acta SALVS.
Candidus es, TER et ALBVS CVRAS IVSTA decenter:
Dignus virtutis praemid ferre tuae.
CVRAS LAVS BEAT hīc RITVS: TV REBVS adesto
Euge SALVTARIS Praesul in orbe diu.

EIDEM.

CEssuros tibi, Dux, spondent tua fata Monarchas:
Quos tua deuincet Caesariana manus.
Atque SALVTARIS TV REBVS amaberis unus:
Austriaci fies magnus honoris honos.
Tu solis hominum vives contentus habenis:
Dum superūm sedes annuet ipse Deus.

PRINCIPVM BOIORVM Com. Palat. Rheni. D. ALBERTO COMITI PAlat. Rheni, Duci Bavariae.page 40, image: s064

ALBERTVS BOIVS ALTVS REBVS IBO.

MArte vel arte Duci peragenda negocia multa:
Si non ipse Deus dux sit, inane facit.
Belli potens pariter sapienti potensque fit ille,
Auxilium cui fert sponte refertque Deus.
ALTVS ego REBVS, duce te Deus, IBO gerendis:
Euentūs habeant fac sine lite bonos.

EIDEM. ALBERTVS BOIARIAE PROTODVX LVX ORTA DEO SVPERABIT ORBI.

MAxime magnorum genitor sobolesque deorum:
Quo vix in patulo justior orbe viget:
A summo LVX ORTA DEO SVPERABIT ut ORBI:
Parcarum tibi, Dux, non metuenda colus.
Vives ac vinces: docet hoc venerabile nomen:
Externis speculum: lux tibi, luxque tuis.

N. CL.

D. GVILIELMO COM. PAL. Rheni, Duci Bauariae. GVLIELMVS BAVARVS LEGVM SVB AVRA SALVI.

IVstitiae legumque placet mihi sancta potestas:
LEGVM pro VI sic VSIBVS almus ALAR.
SVB LEGVM SALVI sumus ARA: sic ego semper
Iustitiā vires tempero sponte meas.


page 41, image: s065

Ius omnem positum supravim nempe triumphat:
Pro vi iustitiae vincula sola valent.

EIDEM. GVLIELMVS DVX BOIARIAE ARA DOMI VEL LVX REPERTA.

COelicolas confessus avos e semine divūm
O Dux, ō patriae celsa columna domūs:
CARA REPERTA DOMI VEL LVX, Guilielme, vigebis:
Pacis et vnus amor, Martis et horror eris.
Astra tuae lucis splendor, Dux, ignea vincet:
Ara fide meriti num memor arra poli est.

N. CL.

D. FERDINANDO COM. Pal. Rheni, Duci Bavariae. FERDINANDVS BAVARVS FVNDANS VERA DVRABIS.

QVi frenat populos, et fundat legibus urbes:
Principis ille boni nomina digna gerit.
Mortales inter, Deus immortalis ut alter,
Perpetuis felix durat et ille bonis.
Sic ADDAS VRBI, Dux inclyte, ceu Deus VNVS
FRENA potens Themidis Iustitiaeque sacrae.
Nec dubita, FVNDANS sacra VERA, et iura sacrata,
Numine DVRABIS tutus ubique Dei.

EIDEM.page 42, image: s066

VRBI FRENA tuae, tanquam Deus indiges VNVS,
ADDAS, ut populus te duce vera petar.
DVRABIS, DVX, VERA Dei sub numine FVNDANS:
Et tibi ius durans orbis, ut urbis, erit.

N. CL.

D. ERNESTO COM. PAL. Rheni, Duci Bavariae. ERNESTVS BOIARIVS ARTI BONAE SERIS VSVS.

ARTI quando BONAE SERIS VSVS, maxime Princeps:
Quod sine moribus ars nil valet, ipse vides.
ARTI assuesce BONAE: SERIS venit VSVS ab annit:
Solus et artifices usus ubique facit.

EIDEM. ERNESTVS BAVARVS VNVS EST ARA REBVS.

VNVS in aduersis EST ARA domestica REBVS:
Praesule quo reviret laus reparata domūs.
O utinam Pylios feliciter impleat annos:
Vt sartam tectam praestet ab hoste domum.

N. CL.page 43, image: s067

EIDEM. PRINCIPI ELECTORI ET Archiepiscopo Coloniensi. ERNESTVS BOIVS BEES NOS VIRTVS. ERNESTVS BOIOARIVS BONVS ESTO ARIS VIRE.

SAnctior haud ulla est virtus pietate sacrati
Principis: haec coeli pandit ad astra viam.
RHENVS Io cum gente SVBEST tibi Praesul avitā,
Erneste: ō felix nominis augurium!
ARIS ESTO BONVS: sis ut bonus, impiger aevo
Vsque VIRE, plenus sed pietate, tuo.
Tu VIRTVS NOS und BEES, dux ipsa beatae
Vitae, perpetuus quam comitatur honos.

D. MAXIMILIANO GVIL. F. Com. Pal. Duci Bavariae. MAXIMILIANVS BOIVS LAVS MAXIMI BONI, IVS.

SIt maximum Deus bonum: LAVS MAXIMI,
Religio IVSque sit BONI.
Religio templis, Ius foro imperet, bonis
Virinque fundans legibus.
Nec priva quīs carere, nec res publica,
Nec mundus ipse quit diu.page 44, image: s068

D. PHILIPPO, GVIL. F. COM. Pal. Rheni, Duci Bauaria, Episc. Ratisp. PHILIPPVS BOIARIVS I PAR SVBI HIS POPVLIS.

ET populum decet, et regem gratissima coelo
Ac terris, sanctā cum pietate fides.
I POPVLISque SVBI PAR HIS pietate fideque,
Quos regis imperij lege, PHILIPPE, tui.
Cum Duce si populum pietas simul una fidesque
Copulet, haud nodus rumpitur ille magis.

D. FERDINANDO, GVIL, F. Com. Pal. Rheni, Duci Bavariae. FERDINANDVS BOIVS FER VNA DIS BONA DIVS.

ADijs omne bonum: DjS VNA FER BONA DIVS
Quae bona? sunt Pietas, et sine labe Fides.

PRINCIPVM PALAtinorum, Comitum Veldentiorum ac Sponhaemiorum.page 45, image: s069

DIVO VVOLFGANGO COMITI Palatino Rheni, Duci Bavariae, Com. Veld, et Sponhaem. VVOLFGANGVS COMES PALATINVS.

POst VNVM GALLOS CVNEOS VVolfgange FATIGAS:
Pro grege, proque Dei praelia lege ciens.
Posthuma te coelo victoria laudibus aequat:
Semper honos toto vivet in orbe tuus.

D. PHILIPPO LVDOVICO COM. Pal. Rheni, Duci Bavariae, Com. Vela. et Sponhaemij. PHILIPPVS LVDOVICVS PLVS POPVLIS HĪC DIVVS POPVLI SOL HĪC DVC PIVS.

PLVS POPVLIS HĪC DIVVS es, ō Ludovice Philippe:
Post obitum in coelo plus quoque Divus eris.
More tibi coepto si sit potis usque placere
In superos pietas, in populosque fides.
Tu PIVS HĪC POPVLI SOL DVC tractabilis agmen,
Atque tuo ductu patria regna bea.
Scilicet illa duplex regni solet esse columna:
Illa thronum stabilit, clarificatque Ducem.page 46, image: s070

D. IOANNI COM. PALATIno Rlieni, Duci Bavariae, Com. Veld. Sponhaemque. IOANNES PALATINVS IANO AN PLVS ANTEIS?

PRaeteriti prudens, praesentis es, atque futuri:
PLVS ANne sic IANO ANTEIS?
Isthuc est sapere, a tergo atque a fronte videre:
Nempe hoc biceps Ianus notat.

D. OTHONI HENRICO COM. Pal. Rheni, Duci Bavariae, Com. Veld. et Sponhaemio. OTO HENRICVS SCVTI HONORE.

MArtius in bello SCVTI Dux tutus HONORE:
Abijcit hoc timidus miles HONORE CVTIS.

D. FRIDERICO COM. PAL. Rheni Duci Bavariae, Com. Veld. et Sponhaem. FRIDERICVS FIDE CVRRIS.

PAndit iter coeleste fides: duce et auspice Christo,
Sic plenus, Pie Dux, CVRRIS ad astra FIDE.page 47, image: s071

D. CAROLO COMITI PAlatino Rheni, Duci Bavariae, Com. Veld. et Sponhaemij. CAROLVS SOL CVRA PALATINVS PINVS ALTA.

ALTA decus cultis exstat ceu PINVS in hortis:
Sic patriae decus es, CAROLE, grande domūs.
Sol, oculus, coeli, beat omnia tu quoque CVRA
Carole, SOL patriae commoda magna tuae.
An meliore notā Patriae SOL esse ferźris,
Quam CVRA Patriae si Patris źdis opus?

D. VVOLFGANGO GVILIelmo Com. Pal. Rheni, Phil. Lud. F. VVOLFGANGVS GVILIELMVS MAGNVS LILIO, FVGE VVLGVS.

LIligeris charus Gallis, dum vixit, uterque
Clarus avus pariter Marte togaque, fuit.
MAGNVS et ipse (nisi fallor) Guilielme futurus
LILIO es: ipse catus sed FVGE VVLGVS iners.
Bellua multorum capitum fit mobile vulgus:
Permanet et constans in levitate sua.

EIDEM. BOLGANGVS VILELMVS MAGNVS BELLIO VVLGO.page 48, image: s072

MAGNVS avus BELLIS VVLGO Bolgangus, et alter,
A quo nomen idem sumo, Vilbelmus erat.
MAGNVS ego BELLIS, si Dijs placet, ipse futurus,
Perpetuum famae VVLGO sub orbe decus.

D. OTHONI HENRICO COM. Pal. Rheni, Phil. Lud. F. OTHENRICVS NOTHI SECVRO.

IMpius a vento tremit: intrepido omne per aevum,
SECVROque NOTHI, sed licet esse pio.

D. AVGVSTO COM. PAL. Rheni Phil. Lud. F. AVGVSTVS COMES PALATINVS PLATANVS AVGET COMIS VSVS.

QVae dilecta deis, quae magni Caesaris arbor,
Frondibus umbriseris sidera celsa petit:
Sola voluptatis das haud monimentae: sed VSVS
AVGET et haec PLATANVS consitarite COMIS.
Culta Dei palmis, regni venerabilis arbor,
Vmbram ceu mundo sufficit irriguam:
Inclytus augustae Princeps sic arboris instar,
Auge AVGVSTE comis commoda nostra tuis
Aurea cum ramis arbor ferat aurea mala:
Ius, cultumque Dei, cumque pudore fidem.
Alma pijs requies, et in aestu dulce levamen,
Paxque sub hac maneat arbore laeta diu.page 49, image: s073

EIDEM.

EN PAGANVS VT VSVS ALIT sine crimine mores
COMES, commendat quos popularis amor!
Sit procul a fastu, qui vult Dux charus haberi:
Digna odio res est fastus et ira Ducis.
Charus eris, si cōmis eris, AVGVSTE, bonusque:
Cōmis eris, Princeps sipopularis eris.

D. IOANNI FRIDERICO Com. Pal. Rheni, Phil. Lud. F. IANFRIEDERICVS FIDEI CVRA, SIREN.

BLanda quidem Siren, meretrix sed spurca voluptas:
Plus aloes haec, quam prodiga mellis habet.
CVRA sacrae FIDEI, SIREN bona, sancta voluptas:
Gaudia dat menti non peritura piae.
Scilicet, exemplo Patris, haec, Dux inclyte, Siren
Te beet aeternis hīc et ubique bonis.

D. IOANNI IOAN. F. Com. Pal. Rheni. IOANNES PALATINVS PLANTA VNA ES SIONI.

PAtris nomen habes: ANNIS AH PLENVS ADITO:
PLVS ANNIS jANI sis bonus ō et herus.


page 50, image: s074

A SION tu PLANTA VENIS: sic surculus uni
Insitus es Christo, Dux generose, tuo.
Sis ō sis, velut ES, sanctae PLANTA VNA SIONI:
Nec tua degeneret cum pietate fides.

D. FRIDERICO CASIMIRO Ioan. F. Com. Pal. Rheni. FEDERICVS FIDE CVRES CASIMIRVS MVRI SICAS.

NOn murus, non sica magis, ferrumque tuetur,
Sancta fides populi quam pietasque Ducem.
Sic MVRI, Friderice, FIDE tu simplice SIC AS
CVRES: nil oberit fraus mala visque tibi.

D. GVILIELMO FRIDERICO Car. F. Com. Pal. Rheni. GVILIAELMVS FRIDERICVS PALATINVS LAETVS PALMIS DEI FRVI CVRANS VIGIL.

SVbiacet insidijs multis pietatis amator:
Protegit hunc fidā sed Deus ipse manu.
Sis VIGIL ipse, DEIque FRVI sine crimine PALMIS
CVRANS, sis LAETVS, Dux pie, corde pio.
Pro te nempe Deus vigilat simul ipse: piorum
Custos is noctes excubat atque dies.page 51, image: s075

D. GEORGIO IOANNI Com. Pal. Rheni, Duci Bavariae, Com. Veldentio. GEORGIVS IOANNES SANIS REGNO VIGEO.

QVi sane regit, is populo fit charus: honores
En patrios INEO SANVS et ipse GREGI.
Corpore dum VIGEO, SANIS bene REGNO popelli
Et, quod ago, RE sic INGENIOSVS AGO.

EIDEM.

INGENIO Dux clarus EO SVRGAS duce Christo:
Vivere quo Genius te pietate jubet.
Ingenuis hoc ingenium sit regula natis:
Ac vitae exemplum sit tua vita tuis.
Ingenio ut surgente queas te tollere coelo:
Et patriae, et domui Dux superesse senex.

N. CL.

D. GEORGIO GVSTAVO Com. Pal. Rheni. GEORGIVS GVSTAVVS SVO GREGI AVGVSTVS.page 52, image: s076

QVod fas et ius dictat, et aequum, IVSTVS id VSV
AGGREGO, et AVGVSTVS curo GREGI esse SVO.

EIDEM. GEORGIVS GVSTAVVS BAVARVS.

COelesti VIGOR hīc VSV SVGGESTVS AB AVRA,
Orbis in usum, Dux, clareat orbe diu.

EIDEM. GEORGIVS GVSTAVVS BOIARIVS.

INdomitā, Dux, AVGVSTVS VIGOR ORBIS AGES, VI:
Atque Ducis vives gloria magna Patris.
Publica securum revocabis ad ocia mundum:
Pax te pacatum, Mars aget armigerum.
Aequandus proavis, proavos imitabere Reges:
Principe te tutus gestiet orbis agi.

N. CL.

D. IOANNI AVGVSTO Com. Pal. Rheni. IOANNES AVGVSTVS IVSTA AVGENS ONVS.

AVSVS magnanimos SI NON DVX AVGET honestos,
Disperit: huic virtus et male cauta nocet.
AVGENS IVSTA subit Princeps ONVS utile multis:
Aeternus merito quod comitatur honos.page 53, image: s077

EIDEM.

GEntem AVGENS STO IVVANS, auctore juvante Iehova:
Stanti stans mihi sic gens mea praestet opem.

N. CL.

D. LVDOVICO PHILIPPO Com. Palat. Rheni. LVDOVICVS PHILIPPVS PIVS SOPHI DVCIS PVLLVS.

SI sapiens patris sapientis filius esse
Contigit, hinc patri laus duplicata venit.
Euge! SOPHI PVLLVS PIVS es DVCIS, inclyte Princeps:
Ecqua tibi laus est maior, et ecqua patri?

EIDEM.

HIc POPVLI PVLSV DIVVS, post fata revivet:
Qui vivens populos pellet amare Deum.

N. CL.

PRINCIPVM SAXOniae ... [reading uncertain: print faded] , Landgraviorum Turingiae [reading uncertain: print faded] Marchionum Misniae.page 54, image: s078

D. IOANNI GVILIELMO, Duci Saxoniae. IANGVILIELMVS AEMVLIS EN VIGIL!

MVltum laudis habet, bonique multum
Virtus aemula, cos decoris, atque
Calcar, eN VIGIL AEMVLIS ut ultro
Certas, inclyte Dux, bene hīc gerendo
Res de fortiter: unde mox reportes
Laudis praemia gloriaeque digna.
O pulchram Ducis aemulationem!

D. FRIDERICO GVILIELMO Duci Saxoniae Proelectori. FRIEDERICVS FERRI DECVS.

PAcis ut es dives FRIDERICVS nomine vero:
Sic DECVS es FERRI nomine transposito.
Cur hoc? an quod utrumque decus, Dux, nomine tanto
Imples, militiae laude togaeque potens?
Alterius sic alter honos in Principe magno
Poscit opem: pacis Marte tuendus amor.
Armipotens belli praeses sic Pallas et artis
Pingitur: in Duce par Martis et artis honos.page 55, image: s079

EIDEM. GVILIELMVS LILIVM SVGE.

LILIVM, Princeps Guilielme, SVGE.
Quid sibi vult hoc? Bonus esse perge,
Candidus, clemens, facilis, benignus,
Lilij flos instar et albicantis.
LILIVM (Dux euge!) VIGES decorum:
Gratiae plenus, fidetque Princeps,
Tu salutaris populum albicante
Iupiter gentem radio serenas,
Lenis et clemens, bonus et benignus,
Posteris omni memorandus aevo.

EIDEM. FRIEDERICVS FERRI DECVS GVILIELMVS LILIVM VIGES.

LIliolum Paci, Marti decus utile ferri
Fulgor: uterque bono Principe dignus honos.
LILIoLVM sic pace VIGES, Guilielme: simulque,
Si sit opus, FERRI es, Dux Friderice, DECVS.

EIDEM. FRIDERICVS GVILIELMVS FIDE CVRRIS VIGIL ALMVS.page 56, image: s080

MAgna fides Ducis est virtus, vigilantia magna:
Pro grege qui vigilat legeque rite Dei.
Sic CVRRIS, Friderice, FIDE VIGIL ALMVS ad astra:
Pro grege pervigilas legeque sponte sacrā.
Euge! VIGE REMVS VEL CVRIS vsque FIDELIS:
Te portum teneat nostra carina Duce.

EIDEM. FRIDERICVS GVILIELMVS CELVM FIDE VIGIL CVRRIS.

SAncta fides coeli Dux est, et ianua: nempe
Ad CELVM CVRRIS sic VIGIL ipse FIDE:
I VIGIL, j Friderice, FIDE, Dux inclyte CELVM
VERSVS, et aeternae dona salutis habe.

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]page 57, image: s081

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]

D. IOHANNI DVCI SAXOniae, Landgravio Turingiae, Marchioni Misniae. IOANNES DVX IN NOXA DEVS.

CVm mundi imperio aegrescit sacra concio verb
NI SANES O DVX, disperit ipsa magis.
SIS DEVS IN NOXA populis: sit et ipse vicissim
Coelitus IN NOXA jam tibi praesto DEVS.
Consilijs fac ausa bonis tam NOXIA NVDES:
Impietas poenas te duce dira ferat.

EIDEM. IOANNES DVX SAXONIAE SANA ES VOX DEO INNIXA.

DVx Pie, VOX ES SANA, DEOque INNIXA potenti:
Nam sanā populos relligione beas.


page 58, image: s082

A SANC verbo simul ipse DEOque benigno,
ANXIE es ex cordis NIXVS amore pio.

E. R.

EIDEM. IOANNES DVX SAXONIAE, MARCHIO MISNIAE. MENS CORDIS ANXIA, IN IEHOVA MEO ES NIXA. Ex Psal. 42. et 43.

EXanimas cur me teque doloribus
Curisque moestis, CORDIS ō ANXIA
MENS? pone curas: IN IEHOVA
Sat bene NIXA MEO tuoque ES.
Solus hic est vitae praesidium tuae,
Et certa spes, et robur aheneum,
Munimen, et solamen, et lux
Alma, salutiferumque asylum.
Dogmatis hic large nectare te sui
Pascit salubri, ducit, agit, beat.
O magna ter magni Iehovae
Gratia, mundi opibusque major!
Cur igitur sic te meque doloribus
Turbas molestis CORDIS ō ANXIA
MENS? pone curas: IN IEHOVA
Sat bene NIXA TVO meoque ES.

E. R.page 59, image: s083

EIDEM. IOANNES DVX SAXONIAE EN VOX DEI! SANAS NOXIA.

SI tua, Saxoniae Dux optime IANE, fatigat
Pectora cajasvis anxia cura mali:
Solamen praedulce mali, venerabile verbum
Nempe sit, et curae certa medela tuae.
EN! VOX praesto DEI es (dicis) tu NOXIA SANAS:
Tu si me servas, per mala tutus eo.

L. RH.

EIDEM. IOANNES DVX.

PAtria cum faciles, Princeps, tibi tradat habenas,
NOXIA fac NVDES, scelerataque fortiter ausa
Sub diūm rapias, durique viriliter hostis
Conatus reprimas: sed civibus, ō Bone, miles
IN NOXA DEVS esto tuis, pavidosque benignus
Exaudi: satis est magno pro crimine paullum
Supplicij sumpsisse deos, sumpsisse parentes.
Sic te blandus amor niveis circumstrepat alis:
Perpetuaque tuas relevet dulcedine curas.

VV. H.page 60, image: s084

D. IOANNI ERNESTO IOAN. F. Duci Saxoniae. IOANNES ERNESTVS IN SERENO ES NATVS.

PEctus, mens, animus sunt in te cuncta serena,
Os pariter, vultus, lumina, labra, genae.
Quid mirum? Dux totus amabilis, INque SERENO
NATVS ES: et verum nominis omen habes.
I bonus, I felix Princeps NOS ANTE SERENVS:
ANNO sit felix ISTE SERENVS amor.

D. IOANNI FRIDERICO Duci Saxoniae, Landgravio Turingiae, Marchioni Misniae. IANFRIDERICVS.

AN FIDEI sic CVRRIS iter, Dux sancte, beatus
Per mala, per miserae tot fera damna viae.
O factum bene! sancta Fides est ianua coeli:
Perfer et obdura: te beat una Fides.

D. IOANNI CASIMIRO, DVCI Saxoniae, Landgravio Turingiae, Marchioni Misniae. IANCASIMIRVS MIRA VIS CANIS.page 61, image: s085

PRaelia fortis INI MVSIS, Dux inclyte, CARA:
Cum Musis pulchrum vincere, cumque Deo.
Coelo nempe beant dulces ante omnia Musae:
I, MVSIS felix esto CARINA sacris.
Sic tua felici canescet gloria saeclo:
Scilicet haec CANIS VIS quoque MIRA venit.

EIDEM. IOANNES CASIMIRVS DVX SAXONIAE.

ME SANAS ō IOVA, foves, recreasque beasque:
CRVX ō IN magno SIS mea NIXA DEO.
Tu quoque ME, sis dura licet, CRVX sancta premendo
SANAS. IN IOVA SIS modo NIXA DEO.

E. R.

EIDEM. SINCERVS EX ANIMIS ODI AVSA NOXIA,

Sinceritas nempe Principem, rotunditas,
Morumque honestas, et justi tenacitas,
Integritas vitae, scelerumque puritas,
Odiumque turpidinis, decet pium:
Ac firma cum primis spes et fiducia,
Sanctum in Iehovam praepotentem maximum:
Hinc et DEO committo CASVS ANXIOS
In sorte quavis EX ANIMIS VNI meos,
Non destitutus uspiam adjuvamine.

E. R.page 62, image: s086

EIDEM.

EX ANIMIS CASVS VNI, celsissime Princeps,
Committis ANXIOS DEO.
Invenit hic rebus dubijs curisque medelam,
Haud deserens suos ope.
O res magna, Deo vere confidere, saeva
Tonante sorte fulmina!

E. R.

EIDEM. IOHANNES CASIMIRVS DVX SAXONIAE.

HAec tibi, dum replico, gignit pia Symbola nomen:
O lux Saxonicae IANCASIMIRE domūs.
NOXIA SI MIHI sunt, REX est DEVS omnia SANANS:
Meque (ait) in tristi conditione VOCA.
Illi confido: finem dabit ille malorum:
Quae me, quaeque meos duriter usque premunt.

D. IOANNI ERNESTO DVci Saxoniae, Landgravio Turingiae, Marchioni Misniae. IANERNESTVS SANIS VERNET. IOHANNES ERNESTVS SANE IN RE HONESTVS.page 63, image: s087

VIctrix laborum virtus NISA STRENVE:
Post fata virtus est superstes inclyta:
SINE RE licet NATVS opibus non praevalet;
Haec VNA RES opibus frui aeternis SINET.
SANIS superstes VERNET haec opibus diu,
ERNESTE, virtus inte lucens splendide,
Virtus perenni cum perennans gloria,
SANE sat una hac IN RE Dux HONESTVS est.

EIDEM.

QVi dotes animi, genus alta a stirpe decorum,
Virtutesque tuas, Dux generose, videt:
In specie multi, sed re verā quot honesti?
SANE IN RE, probat hic, quam sit HONESTVS, ait.
Relligionis amor, Pietas, et candida virtus,
Magnanimi te et honos clarus honestat AVI.

L. RH.

EIDEM.

PRinceps ES VERAX, VINDEX et cultos HONESTI
Nos SANA eia tuo, Dive, patrocinio.

E. R.

PRINCIPVM MARCHIO. num Brandeburgicorum.page 64, image: s088

D. IOACHIMO FRIDERICO Marchioni Brandeburgico, Primati Germaniae, Administratori Magdeburgico. IOACHIMVS FRIDERICVS FIDEI COMIS VIRE CHARVS.

SEmper palma virens, sub pondere pressa resurgit:
Pressa viget semper sic reviretque Fides.
Chara fides superis, vitae lux alma beatae:
Morte semel victā nescia sola mori.
Sic FIDEI, Dux sancte, CO MIS sine fine beatae
Ipse VIRE CHARVS, per mala cuncta, Deo.
CHARVS et inde DEO IVS HīC IoachIMe FER aequum:
Te sancto vigeat praeside sancta Themis.

EIDEM.

IOACHIMVS dum Marchio
Fert sceptra FRIDERICVS:
DIC MVSA, CIVIS HīC FEROR,
Me fert ubi Patronus:
Qui commodum se Ecclesiae
Fert artibusque amicum.
Vbi Dei verbum sonat,
Nactum pios amicos.
HīC MVSA CIVIS anteis
Donis FEROR beata.

L. RH.page 65, image: s089

D. IOANNI SIGISMVNDO Ioach. Frid. F. Marchioni Brandenburgensi. IANSIGISMVNDVS DIIS VNIS MAGNVS. IOANNES SIGISMVNDVS SIS AGENS IVS IN MVNDO.

MAgnus es, et magno satus heros Patre: sed VNIS
MAGNVS DIIS heros qui placet, ille placet.
Sit licet in mundo immundo nil denique mundi:
Dum tamen in mundo te iubet esse Deus:
IN MVNDO SIS mundus, AGENS IVS denique iustus:
Sic homini studeas charus et esse Deo.

D. IOANNI GEORGIO IOach. Frid. F. Marchioni Brandeburgico, Administratori Argentinensi, Landgravio Alsatiae. IANGEORGIVS IN VERO GIGAS.

MAgna fides veri, magnum decus. euge! tuendo
IN VERO magnus sis maneasque GLGAS.
Cui verum rectumque placet, Dux inclyte, Princeps
Charus erit populis, charus et ille Deo.page 66, image: s090

EIDEM. IOANNES GEORGIVS IN REGNO OS VIGEAS.

PRincipis est laus magna, oris facundia: sic OS
IN REGNO VIGEAS, opto, disertus herus.

D. AVGVSTO IOACH. FRID. F. Marchioni Brandenburgensi. AVGVSTVS MARCHIO ARMIS AVCTVS HVGO.

MAgnus consilio fuit HVGO, magnus et armis:
Septemvir primus Marchio, BRENNE, tuus.
Caesaris Hetrusco Legatus Othonis in orbe:
Imperio Septem qui creat inde viros.
Tu quoque magnanimae nunc vernans indole mentis,
AVGVSTE ō patriae splendor honosque domūs:
Alter eris HVGO simul ARMIS AVCTVS et annis:
Nominis hoc spondet sic anagramma tui.

D. ALBERTO FRIDERICO. Ioach. Frid. F. Marchioni Brandenburgico. ALBERTVS FRIEDERICVS LIBER TV FIDE RES CVRAS.

LIBER TV, Friderice, FIDE RES, inclyte, curas;
Principe quid fido charius esse potest?


page 67, image: s091

Chara fides populis, libertas aurea: felix
Libertate frui cui datur, atque fidź.

D. IOACHIMO, IO ACH. Frid. F. Marchioni Brandenburgensi. IOACHIMVS IO! HĪC MVSA.

PHoebus Io regit HĪC Ducis, et pia MVSA disertum
Pectus: adest comes huic Pallas, et ipsa Themis.
O pectus pulchrum, tot numina magna quod ornant!
O doctum pariter suaviloquumque Ducem!

D. ERNESTO, IOACH. Frid. F. Marchioni Brandenburgico. ERNESTVS MARCHIO

MAioribus palmas quot olim strenuis
Mars contulit victricis dextrae praemia:
Patri trophaea ERNESTE quot superstiti
Avoque Mars dat, aut dabit, aut dedit prius:
MARS belliger tot HEīC tibi iam STRENVO
Palmas, tot et trophaea belli conferet,
Cum maximis honoribus: si numina
Propitia vitam (quod precor) superstitent:
Sic verus augur nominis ominor tui.page 68, image: s092

D. CHRISTIANO VVILHELmo Ioach. Frid. F. Marchioni Brandenburgensi. CHRISTIANVS VILELMVS

SI sit amans CHRISTI, MVSA Dux ILLE vel VNVS
Dignus, et a serā posteritate cani.
Christi nomen amas: CHRISTI te cantet amatrix
MVSA: pius Princeps ILLE vel VNVS eris.

D. CHRISTIANO IO. Georg. Elect. F. Marchioni Brandeburgico. CHRISTIANVS INSIT CHARVS.

INSIT CHARVS amor populi: sic charus habetur
Princeps. nam NI SIT CHARVS, IS hostis erit.

D. IOACHIMO ERNESTO, IO. Georg. F. Marchioni Brandenburgensi. IOACHIMVS ERNESTVS MANE HIS VERI CVSTOS.page 69, image: s093

SAnctus amor veri, sancto quoque principe dignus:
Principis haud virtus sanctior ulla manet.
Illa beat populos cum Principe. Tu quoque sanctus
CVSTOS HIS VERI, Dux Ioachime, MANE.
Sic veri te tollet amor super aethera coeli:
Virtus haec coeli civis et ipsa manet.

D. FRIDERICO, IO. GEORG. El. F. Marchioni Brandenburgensi. FRIEDERICVS I FERRI DECVS.

SI quid habent veri praesagia nominis unquam:
Tu, FRIDERICE, feri Martis alumnus eris.
Laus FERRI, laus est DVCIS haud postrema potentis:
Tu FERRI potis es, pacis et esse DECVS.
I FERRI DECVS, et pugna feliciter hosti:
Servator patriae sis maneasque tuae.

D. SIGISMVNDO, IO. GEorg. EL. F. Marchioni Brandenburgensi. SIGMVNDVS MARCHIO MAGNVS HIC DIS MVRO

QVi victoris habes nomen SIGEMVNDE superbum:
Dij faciant, omen nomen habere tuum.


page 70, image: s094

Auspicibus MAGNVS MVRO HIC DjS ipse futurus
Imperij, semper victor honorus eris.

D. GEORGIO FRIDErico, Marchioni Brandenburgico, Duci Borussiae. GEORGIVS FRIEDERICVS. SI FIDE EGREGIVS CVRO. FERE CVRIS IVS DO GREGI:

EGREGIVS SICVRO FIDE sic pondera regni:
Sit mea quo populis grata Deoque fides:
Totque FERe CVRIS oppressus, totque periclis,
Subiecto si IVS DO pius ipse GREGI:
Denique si patriae sic consulo Martis et artis
Munere; quis Patriae me neget esse Patrem?

EIDEM. GEORGIVS FRIEDERICVS FIDVS HEĪC SVGGERE RORI.

LYmpharum qua fonte scatens Heilsbronna salubri
Emicat: Aonio structa Lycea choro:
Auspice te, FRIDERICE, vigent, Dux inclyte: fas est
Hīc Aganippaeo fonte levare sitim.
Macte tuis coeptis! rores HEIC SVGGERE RORI
FIDVS herus: tuus (en!) iam ceiebrescit honos.page 71, image: s095

D. ALBERTO FRIDERICO, Marchioni Brandenburgensi, Duci Borussiae. ALBERTVS FRIEDERICVS FIDE SI ALTVS, REBVS CVRRE.

ALTVS SI, Friderice, FIDE es, age REBVS in arctis
CVRRE salutaris, ferque benignus opem.
Magnum opus est fidei, miseris succurrere, sanctae:
Et bene consilio reque iuuare pios.

PRINCIPVM BRVNS VIGIORVM AC LVN AEburgiorum. D. IVLIO, DVCI BRVNOSvicensi ac Lunaeburgensi. IVLIVS LIVIVS.

LIVIVS Aeneadae celebrator dignus Iuli:
A quo nomen idem IVLIVS ortus habet.
IVLIVS imperij Romani conditor ille:
Caesaribus nomen qui dedit inde suum.
Sic Princepsvere es, tamre, quam nomine, IVLI,
Magnus, Iulaeā nobilitate satus.
Sanandae praestare LVI IVS scilicet aequum,
Aequum ne jus mox VILIVS extet, aves.


page 72, image: s096

LIVIVS ō redeat celebrator laudis avitae:
Perstet Iulaeae nobilitatis honor.

D. HENRICO IVLIO DVCI Brunsvicensi ac Lunaeburgensi, Administratori Halberstadiensi. HENRICVS IVLIVS VIS HERCVLIS VNI.

LVx veri rectique cor ornat Principis alma:
Lux in te, Phoebo clarior ista, nitet.
Mens studiosa tibi veri rectique bonique,
IVLI: Cercropiā pectora voce madent.
Contigit invicti praestans VIS HERCVLIS VNI:
Tot pugnis virtus cognita, totque malis.
Scilicet est IN LVCE SVIS VIR amabilis Heros:
Euge! VIRE LVCI NISVS et ipse diu.

EIDEM.

QVid teneri solidos miraris corporis artūs?
Seu pedes arma gerit, seu sedet altus equo:
Mascula belligeri VIS cotigit HERCVLIS VNI:
Majus et humano robore robur habet.

H. M.

DE EODEM.

QVando HENNERICVS IOVLIVS
Sceptrum Patris capessit:


page 73, image: s097

Es HERCVLES IVNONIVS,
I, dixit ipsa virtus.
Opus tuum capessito,
Vt Hercules peregit.
Sagax tibi cor, ac pium,
Quod Momus ipse laudet.
Musas fove, Themin cole,
Et dogma veritatis.
Vt Herculem, sic laudibus
Ad astra televabo.

L. RH.

D. SIGISMVNDO PHILIPPO Duci Brunsvigio ac Lunaeburgio. SIGISMVNDVS PHILIPPVS.

QVam bene Dux MVNDVS PVPPI sic LEGIS ab altā
Imperat HIS, patriā quos pietate fovet!

D. IOACHIMO CAROLO Duci Brunosvicensi ac Lunaeburgensi. IOACHIMVS CAROLVS MVSIS COR HIC LAVO.

FOns Aganippaeis ebullit qua sacer undis;
Ingenium MVSIS HīC LAVO CORque sacrum.page 74, image: s098

D. IVLIO AVGVSTO DVCI Brunsvigio ac Lunaeburgio. IVLIVS AVGVSTVS ASTV VSVS VIGIL.

VSTVS ab igne semel, VIGIL hinc sibi praecavet AVSV:
ASTV sic VSVS tu VIGIL ipse cave.
Nusquam tuta fides: monet hoc quoque LIVIVS: VSV
GVSTA, quam res sit fidere plena doli.

D. GVILIELMO, DVci Brunsvicensi ac Lunaeburgensi. GVILIE(L) MVS VIGILEMVS.

MIlle hostes hominis, Christo qui fidus adhaeret:
Apparat hinc fraudes mundus, et inde Sathan.
Ergo fide tuti VIGILEMVS speque salutis:
Vni mens vigilet dedita tota Deo.

D. ERNESTO, GVIL. F. Duci Brunsvigio ac Lunaeburgio.page 75, image: s099

ERNESTVS BRVNOSVIGIVS SVRGE VI STRENVVS BONIS.

PRotegit insontes qui sponte bonosque tuetur:
Principis officio fungitur ille boni.
SVRGE BONIS tutor VI STRENVVS, inclyte Princeps:
Ac patrocinium fer pius ipse pijs.
Sic tua te charum bonitas et strenua virtus,
Terrigenis pariter coelitibusque facit.

D. CHRISTIANO, GVIL. F. DVci Brunsvicensi ac Lunaeburgensi. CHRISTIANVS INSIT CHARVS.

NI populo CHARVS SIT Dux, infirma potestas:
Regnis Dux INSIT CHARVS ut ipse, paret.

D. AVGVSTO, GVIL. F. DVci Brunsvicensi ac Lunaeburgensi. AVGVSTVS GVSTA VSV.

LEne facit durum Patientia, quicquid amarum est
GVSTA VSV patiens, dulce fit inde magis.page 76, image: s100

D. FRIDERICO GVIL. F. Duci Brunsvicensi ac Lunaeburgensi. FRIDERICVS

CVR, mea Mens, RE FIDIS Iesu? Soter is unus,
Per quem certa fides, est quoque certa salus.

D. MAGNO, GVIL. F. DVci Brunsvicensi ac Lunaeburgensi. MAGNVS LVNAEBVRGIVS.

PRincipe nil melius Princeps est MAGNE benigno:
Pro vi cui regnum firmat amica fides.
SVB VI REGNA regit Princeps malefida MALIGNVS:
Pestilis in ferro cui manet una salus.
SVB VI ne REGNA sic, ne sis, Magne, MALIGNVS:
Nempe capesse fide regna, Benignus eris.

D. GEORGIO, GVIL. F. DVci Brunsvicensi ac Lunaeburgensi. GEORGIVS LVNAEBVRGIVS SVB LVNA VIGOR EGREGIVS.

MEns super orbe vigens Lunae Deus, arbiter aevi:
SVB LVNA Princeps est VIGOR EGREGIVS.


page 77, image: s101

Mortalis Princeps Deus est, terrestreque numen:
Nempe vicem magni praestat in orbe Dei.
Macte animi felix, Princeps divine GEORGI:
SVB LVNA Princeps sis VIGOR EGREGIVS.

D. IO ANNI, GVIL. F. DVCI Brunsvicensi ac Lunaeburgensi. IOANNES ANNIS EO.

PEctore sat maturus, adhuc puerilibus ANNIS,
Celsus EO, soboles digna parente pio.

D. HENRICO DVCI Brunsvigio et Lunaeburgio. (H)ENRICVS LVNAEBVRGIVS.

CVR NABLI, Dux magne, VIGES sacer hīc quoque NERVVS?
Musarum num te sic sacer urit amor?
Musis nabla placent: Musarum nabla patronos
Laeta juvant: Musis duice vacare sacris.

D. ERNESTO IVLIO, HENR. F. Duci Brunsvicensi ac Lunaeburgensi.page 78, image: s102

IVLIVS ERNESTVS STRENVVS ES IVLI LENE SVIS VIRTVS.

STRENVVS ES IVLI: spe finis dura ferendo,
Grande licet, VIRTVS LENE fit ipsa SVIS.

ALITER.

SIt sublime licet, IVLI Dux inclyte, virtus:
Ipsa SVIS VIRTVS LENE fit inde iugum.
LENE SVISVIRTVS, sed onus fit grande iugumque
Durum, virtutis quos piget ire viā.

EIDEM. IVLIVS ERNESTVS IVS NERVVS TELIS.

ARma decent et iura Ducem: ius armae tuentur:
IVS TELIS NERVVS si sit, utrumque placet.

D. FRANCISCO HENR. F. Duci Brunsvigio ac Lunaeburgio. FRANCISCVS SIC FRANCVS.page 79, image: s103

FRanca fides, virtus Germana est Principe digna:
Libertatis amans, fraude doloque carens.
Pectore SIC vere es FRANCVS, Germanus et heros,
FRANCISCE ō Guelphae dia propago domūs.
Libera mens, vox est tibi libera: candida virtus,
Candida sincerā cum pietate fides.

EIDEM. FRANCISCVS LVNAEBVRGIVS EN! ARAE CRVCIS FIS VNVS GLOBVS.

SPes vitae, ARA CRVCIS, beatioris:
Vitae qua semel interempta vita
Vitam reddidit omnibus perennem,
Vitae spem si habeant beatioris.
Haec tespes fovet alma, Dux beate;
Haec te sancta beat fides, et aevo
Perfrui facit una sempiterno.
EN! ARAE CRVCIS VNVS ipse Princeps
FIS GLOBVS: fidei una sanctioris
Lux, vitae columen beatioris.
O ingens fidei decus beatae!

EIDEM. FRANCISCVS DVX LVNAE: FAS IN CRVCE DVRANS LVX.

QVod fas iusque iubet, fer laetus, et in cruce fide:
LVX DVRANS est FAS IN CRVCE nempe pijs.page 80, image: s104

D. GVILIELMO OTH. F. Duci Brunsvigio ac Lunaeburgio. GYLIELMVS MILES VIGIL.

PAr est Martis et artis honos: laudatur utrinque
Si sit Marte simul MILES et arte VIGIL.
MILES es ipse VIGIL, vel nomine teste, Vilhelme:
Militiaeque favet Mars simul Arsque tuae.
Hinc geminus tibi surgit honos, et gloria duplex:
Qualis et Herculei nominis exstat honos.

D. OTHONI, OTH. F. DVCI Brunsvigio ac Lunaeburgio. OTO BRVNOSVIGIVS BONVS IVSTI VIGOR.

QVod ius est iustumque, merctur denique laudem:
Nempe BONVS IVSTI perstat ubique VIGOR.
Tu quoque juris amans, et justi cultor es OTTO:
Euge! BONVS IVSTI sit VIGOR ille Ducis.page 81, image: s105

PRINCIPVM HOLSAtorum et Slesvigiorum Regni Norvegiae haeredum. D. ADOLPHO, FRID. I. REG. Daniae F. Principi Norvegiae, Duci Holsatiae et Slesvigae. ADOLPHVS

QVas amo, Musarum pius HAS ego DVPLO corollas:
Sancta quibus pietas arsque fidesque placent.

D. FRIDERICO, ADOLPHI F. Principi Norvegiae, Duci Holsatiae et Slesvigae. FEDERICVS HOLSATIAE DVX FAX SOLA DVCI HĪC ERIT DEVS.

SIdus es ō patriae Princeps Friderice beatae:
Aque DEO FARCIT LVX bona SIDVS humi.
SOLA DVCI FAX HĪC ERIT, et lux cordis amica
Ipse DEVS: tutas haec reget vna vias.

D. PHILIPPO ADOL. F. PRINcipi Norvegiae, Duci Slesvigi et Holsatiae.page 82, image: s106

PHILIPPVS DVX HOLSATVS PIVS SAPIT DVX PHILOLAVS.

Ille SAPIT DVX mente PIVS, PHILOLAVS amator
Qui populi potiūs, quam sit amator equūm.

D. IOANNI ADOLPHO, Adol. F. Principi Norvegiae, Administratori Bremensi. IOANNES ADOLPHVS.

DVlcis HONOS SANI gregis, heros inclyte PLAVDE:
Per te qui Christi dogmata sancta colit.
Principis est merito pietas sanctissima virtus:
Cum Duce quae populum copulat, atque Deum.

D. IOANNI, CHRIST. III. REG. DAN. F. PRINCIPI Norvegiae, Duci Holsatiae. IOANNES HOLSATIVS OS INANE LAVS HOSTI.

LAVS HOSTI timido vana est OS semper INANE:
Fortis es haud lingvā, sed magis ipse manu.

D. CHRISTIANO, IOAN. F. Principi Norvegiae, Duci Holsatiae.page 83, image: s107

CHRISTIANVS (H)OLSATVS SOL CHRISTVS VI SANAT.

SOL vitae, CHRISTVS VI SANAT coelite mentes:
Criminis afflictas quas premit aegra lues.
Solus hic est Medicus, Dux magne, salutifer orbis:
Vulneribus sanans vulnera nostra suis.

D. ERNESTO, IOAN. F. Principi Norvegiae, Duci Holsatiae. ERNESTVS HOLSATIVS STRENVVS HIS SAT LEO.

PArcere subiectis et debellare superbos,
Magnanimi laus est dignior unae Ducis.
STRENVVS HIS SAT eris LEO, Dux Erneste, rebelles
Quos semel imperio noveris esse tuo.

D. ALEXANDRO, IO. F. Principi Norvegiae, Duci Holsatiae. ALEXANDER HOLSATIVS LEX RE SALVANDA HOSTI.

LEX pariterque fides data RE SALVANDA vel HOSTI:
Hoc ratio, et iuris regula sancta iubet.


page 84, image: s108

Fallere namque fidem, vel legem temnere pactam
Est grave: qui pactis star bene, iustus erit.
Sic tua clara fides teneris praefulget in annis.
Inclyte Dux: illud nomine teste probo.
Si fidem habes in consilio, fis aequus et hosti:
Et verae laudem sic pietatis habes.

D. AVGVSTO, IO. F. PRINcipi Norvegiae, Duci Holsatiae. AVGVSTVS GVT(T)A VSVS.

GVTEA cavat lapidem, non vi, sed temporis VSV:
Sic usu prudens et sapiens fit homo.

D. IOANNI ADOLPHO, Io. F. Principi Norvegiae, Duci Holsatiae. IANADOLPHVS PLVS DONA HIAS.

INgenio, dubium, sis an praestantior arte:
TV PLVS DONA tamen, Sol ut amoenus, HIAS.
Nimirum satiās nulla est virtutis honestae:
Maius et augmentum semper habere cupit.
Macte animi felix Princeps: sic itur ad astra:
Si bene virtutis noveris ire viā.page 85, image: s109

D. FRIDERICO, IO. F. Principi Norvegiae, Duci Holsatiae. FRIEDERICVS FIDE CVRRIS.

PEr mortem ad coelum fidei sub tramite recto
Curritur: hinc pretium, qui bene currit, habet.
Sic et tu Friderice FIDE bene CVRRIS ad astra:
Post mortem sis ut civis et ipse poli.

PRINCIPVM MEGAPOLENSIVM. DIVO IOANNI ALBERTO Duci Megapolensi, Principi Vandalorum et Obetritarum. IOANNES ALBERTVS SENIO AN TER ALBVS.

AN SENIO TER es ALBVS, Ian Alberte? ter albus
An niveae mentis simplicitate magis?
Sic reor: albidius mens in te candida multo
Aut nive, gypsato promicat aut ebore.page 86, image: s110

D. VLDARICO PRINCIPI Megalburgio, Duci Vandalorum et Henetorum. VLDARICVS LVDIS CVRA.

PRincipis est LVDVS, popularis gratia, CARI:
Quam virtus, et quam promeret una fides.
Securus nihil ergo times, nil denique curas:
Carus es, et CVRA LVDIS vbique bonus.

ALITER.

PRaemia tu CVRA LVDIS bona, Dux bone: CARI
Sit LVDVS, ludos sponte fovere, Ducis.

EIDEM. VLRICVS DVX MEGAPOLENSIS. LVX POLI, CVRANS GESSI DEVM.

LVX sum magna POLI: quia CVRANS pectore magno
Et colui, et GESSI, qui regit astra, DEVM.
LVX sum magna POLI: populum quia legibus aequis
CVRANS, me GESSI, te duce CHRISTE, DEVM.

E. R.page 87, image: s111

D. CHRISTOPHORO, Duci Megapolensi. CHRISTOPHORVS [gap: Greek word(s)] .

SEu tu fers Christum, seu Christo ferris ab ipso:
Sis vel [gap: Greek word(s)] , vel mihi [gap: Greek word(s)] .

D. CAROLO DVCI MEGApolensi, Principi Henetorum. CAROLVS SOL ARCV.

SOL picto decorat coelum ceu fulgidus ARCV:
Sic decoras patriam CAROLE luce tuā.
Quaenam lux est ista? Fides Pietatis amica:
Clarius haud toto fulget in orbe decus.

D. IOANNI, IANALB. F. Duci Megapolensi, Principi Henetorum. IOANNES

CEu Nestor Princeps animis maturus et ANNIS
(Laudibus ō faveant numina!) celsus EO.page 88, image: s112

D. SIGISMVNDO AVGVSTO, Ian Alb. F. Duci Megapolensi, Principi Henetorum. SIGEMVNDVS AVGVSTVS MVNDVS TV IVS AVGES.

TV, Pie Dux, AVGES IVS MVNDVS legibus aequis:
Iustitiae decus ut constet in orbe sium.
Castalio MVNDIS AVGES quoque gurgite GVSTVS
Phoebicolis, Musis ut suus exstet honos.
Quid mirum, si sancta Themis, si praemia Musae
Retribuunt, nullo commoritura die?

D. ADOLPHO FRIDERICO, Ioan. F. Duci Megapolensi. ADOLP(H)VS FRIDERICVS. FIDE CVRSVS POLI.

FIde Deo, sivis coelesti sede potiri:
Nempe FIDE CVRSVS fertur ad astra POLI.

D. IOANNI ALBERTO, IOan. F. Duci Megapolitano. IHAN ALBERTVS ALTVS IN HERBA.

INgenio genioque vires, flos ALTVS IN HERBA,
Inclyte Dux: fructus mox feret ille bonos.page 89, image: s113

PRINCIPVM POMERANORVM ET CASSVBIORVM. D. IOANNI FRIDERICO, Phil. F. Duci Pomeraniae, Principi Sedinorum ac Rugiorum. IOANNES FRIDERICVS FIDE EN SANIOR CVRIS!

CErta medela Fides animae, si cura remordet:
SANIOR EN CVRIS mens mea facta FIDE.

D. ERNESTO LVDOVICO, Phil. F. Duci Pomeraniae. ERNESTVS LVDOVICVS RE VSVS VINCET DOLOS.

PRinceps iustitiae vindex est: crimina poenis
Pensat, et haud patitur longiūs ire malum.
Ecquid enim VINCET REVS aequo iure DOLOSVS?
Haud decet: hoc iuris regula sancta vetat.
Ipse DOLOS VINCET RE, ceu decet, VSVS in hoste
Dux pius, et noxis ponet ubique modum.
Iuris amans VINCET RES LVDO saepe vel VSVS:
Hoc VLCVS DONIS SER VET ut ipse SVIS.page 90, image: s114

D. BARNIMO, PHIL. F. Duci Pomeraniae. BARNIMVS POMERANVS MENS PVRA RONI RAMVS.

AVreus est MENS PVRA BONI, Dux inclyte, RAMVS:
SVMMA BONI MENS est PVRA, vigensque fides.

PRINCIPVM VVIRTEbergicorum ac Tecciorum. DIVO CHRISTOPHORO, Duci VVirtebergico ac Teccio. CHRISTOFERVS.

CHRISTIFER es: Christum sancto fers pectore: CHRISTO
Haud FERVS: at Christo subditus ipse tuo.

D. LVDOVICO, CHRIST. F. Duci VVirtebergensi et Teccensi. LVDOICVS DVX LVX DVCI DEVS.page 91, image: s115

TE Duce floret honos sanctae pietatis ubique:
LVX tibi sancta DEVS sit Ludovice DVCI.
LVX cui sancta DVCI DEVS est, recte imperat ille:
Floreat ut sanctae sic pietatis honos.

D. FRIDERICO, GEORG. F. Principi VVirtebergico ac Mompelgardico. FRIDERICVS VVIRTEBERGIVS REGI SVB FIDE CREVI VIRTVS. Virtus loquitur.

SVm nihil absque Fide VIRTVS: sanctissima rerum.
Tam coelo, terris quam beat, una Fides.
Si quid ego, si chara Deo sum denique virtus:
Hoc totum, quod sum, glorior esse Dei.
SVBque FIDE CREVI iam REGI maxima VIRTVS:
Nam virtute meus Dux valet, atque fide.

D. FRIDERICO LVDOVICO, Frid. F. Principi VVirtebergico ac Mompelgardico. FRIEDERICVS LVDOVICVS. LIVOR FIDEI CVRSV DECVS.

SEmper ubi fidei lux est clarissima sanctae:
Livor ibi sedem gaudet habere suam.
LIVOR at in FIDEI CVRSV DECVS exstat ubique:
Fautorum sat habet, cui Deus ipse favet.


page 92, image: s116

Sic dum sancta fides decus est tibi nobile, Princeps
Inclyte, livoris spernis ubique malum.

D. FRIDERICO ERNESTO, Frid. F. Principi VVirteberg. et Mompelgar. FRIDERICVS ERNESTVS FIDE SINCERVS, TVRRES.

SAncta fides homini sancto fortissima turris:
Praefidium vitae sola vel arxque suae.
SINCERVS, Friderice, FIDE sic inclyte duras:
Mille fides TVRRES vincit, et una beat.

PRINCIPVM CATTO RVM, COMITVM PROvincialium Hassiae. D. GVILIELMO LANDgravio Hassiae. VILELMVS LANDGRAVIVS LARGVS MANV ILLE DIVVS.

LArga Dei manus est, propensaque munus ad omne;
Commoditas homini si modo certa venit
Munificam dignisque simul GVILIELME paratam,
Sic magni fas est Principis esse manum.


page 93, image: s117

Proximus ille Deo, tamre quam nomine Divus,
Praemia qui donat munificente manu.
Cuncta manus avidas fugiunt haeredis iniqui,
Dux bonus et sapiens munera si qua dedit.
Quam bene Musa tuae loquitur sic conscia laudis:
Princeps est DIVVS LARGVS et ILLE MANV.

EIDEM.

ILLE MANV LARGVS felici nomine DIVVS,
Re divus, divūm numina sancta colit.
ILLE SALVS MVNDI divinus creditur AVGVR:
Cuius ab augurio discimus esse Deum.
Felices Catti! Princeps quibus imperat augur,
Augurio DIVVS, LARGVS et ILLE MANV.

N. CL.

D. MAVRITIO, GVIL. F. Landgravio Hessiae. MAVRITIVS MARS VIVIT VI MARTIVS.

MArtis MAVRITIVS potens alumnus,
Miles Caesare sub Diocle quondam,
Martyr Vallesiae beatus orae,
Famae promeruit decus perenne.
Martis MAVRITIVS potens alumnus,


page 94, image: s118

Princeps Saxoniae inclytus potentis,
Et coniux amitae meae serenus,
Famae par meruit decus sub orbe.
Martis MAVRITIVS potens alumnus,
Princeps inclytus Hassiae paternae,
Magni filius ille GVILLIELMI,
Iamdudum celebresco vix ephebus:
Spondet celsa quod indoles, et omen:
Firmat nomen: id arguit, quod heros
MARTI sim semel VSVI futurus:
Totus MARTIVS ipse VI, vir armis:
In me MARS ita VIVIT alter uno.

EIDEM. MAVRITIVS LANDTGRAVIVS HESSIAE. SVDAS VIRTVTIS AMANS: HILARE VIGE.

ARdua non nisi cum magno sudore paratur,
Proxima Dīs virtus, civis et ipsa poli.
Sic VIRTVTIS AMANS tu, Princeps inclyte, SVDAS:
Celsus et ad laudis niteris omne decus.
Tam placet egregius sudor, generosaque virtus:
Post ciner es hominem sola vel illa beat.
Quam VIRTVTIS AMANS pulchrae, Dux inclyte, SVDAS:
Tam felix HILARE vive VIGEque diu.page 95, image: s119

EIDEM. MAVRICIVS LANDTGRAVIVS HESSIAE.

SIGNAS AVRVM, ET DAS: Ars est tibi et aurea virtus:
Hessiacis HILARVS quam tibi CEIVIS agris.

L. RH.

EIDEM. MAVRITIVS LANDTGRAVIVS I MAS! VIRTVS VVLT GRANDIA.

MASculus I factis Princeps: VVLT GRANDIA VIRTVS:
Virtuti faveat sic Deus ipse tuae.

B. PRAET.

EIDEM. MAVRITIVS MIRA VI(R)TVS: VIR MA(R)TIVS.

MIRA latet certe VIRTVS in Principe Catto
Mauritio: VIR is est MARTIVS ipse satu.
Mirus ob ingenium; primo quod flore juuentae
Indolis heroae tot documenta dedit.
Id loquitur coram conspectu totius orbis,
Psalmographi versum nobile vatis opus.
Mirus ob imperium; mirā virtute quod idem
Cepit, et hoc mirā dexteritate gerit.


page 96, image: s120

Tam mirā virtute potens patriam ipse gubernat.
Ac si per denas regnet Olympiadas.
Has in eo deinceps virtutes coelitus auge;
Huncque mihi in Pylios protege Christe dies.

B. PR.

EIDEM. MAVRITIVS LANDGRAVIVS, PRINCEPS HASSIAE, COMES IN CATTENELLBEVGEN, DIETSIO, TZIGENHAINIO ET NIDDA. LIBERALITAS ET CLEMENTIA IN DVCE MAGNA DOS ET VIRTVS: HAS SVO INGENIO DIGNE INDVIT PRINCEPS HASSIAE.

IN DVCE DOS MAGNA est, ET praeclarissima VIRTVS,
CLEMENTIA ET LIBERALITAS.
Vtraque dIs aeqvat, custos solijque, Solique:
Nil imperante dignius
Antoninus ait Caesar: Magnique Leonis
Id adprobatur Symbolo.
Marmoris hoc itidem Romani inscriptio signat,
Supra forum qvod visitur
Trajanum, vigilum prope turrim militiarum:
In Principe potentissima
Dos ubi dicuntur, regni Clementia Custos,
Et larga Liberalitas.


page 97, image: s121

HAS DIGNE INGENIO, virtutes INDVIT ambas
SVO, HASSIAE PRINCEPS meae.
Expertus loquor hoc: noruntque Tuisconenati;
Qui Principem norunt modo.
Scit Ligeris potor, scit Vedrae, scitque Lemani:
Fretique cultor Balthici.
Ergo diu vivat, valeatque ter optimus heros,
Illustris a tot dotibus
MAVRITIVS: dictas praeter qve Musa, Themisque
Timorque clarat coelitum.
Hoc voveo, hoc illi devota mente peropto:
Annue tu votis, rex homo Dive, meis.

B. PR.

DE EIVSDEM NVPTIIS. MAVRITIVS LANDGRAVIVS PATRIAE PARENS. AGNETAQVE COMES SOLMENSIS: NOVI SPONSI:

SINT SPONSIS ANNI CENTVM, VIRTVSQVE PARENTVM:
DIIS AMOR A SOLIS: O APAGE AEGRA I VES.

B. PR.

D. LVDOVICO, LANDgravio Hessiae. LVDOICVS.page 98, image: s122

CVI DOLVS haud ullus, cui mens est conscia recti:
Tu columen populi sis LVDOVICE tui.

DE EODEM. TV LYDOICVS ES COELI VT SYDVS.

TV populi columen COELI Lydovicus VT alti
SYDVS es, et gentis splendor amorque tuae.
Tu pia cura Dei es: COELI fulgebis et olim
SYDVS VT ante homines, sydus et ante Deum.

EIDEM. LVDOVICVS HASSIAE LANDGRAFIVS. SOL HIC VALIDVS, FIAS GRANDAEVVS.

MVsae, vester amor, divi duo numina Fratres,
Tu GVILIELME tibi, tum LVDOVICE tibi:
Et tibi, qui patrias MAVRICI surgis in artes,
Mollia submisso poplite fata canunt.
In primis LVDOVICE pater tua festa coronant,
Et cumulant socias in nova vota preces.
Sis SOL HIC VALIDVS, FIAS GRANDAEVVS, et absint
Omnia, quae sanctis sunt inimica toris.


page 99, image: s123

Fac Deus hinc priscae surgant plantaria stirpis
AEmula, et in laudes prodiga corda tuas:
Fac niteant geminae, praelustria lumina, stellae:
Marte fac invictus duret et arte LEO.

H. TREVT.

EIDEM. LVDOVICVS LANDGRAVIVS, HASSORVM PRINCEPS. CHARVS PA. P. NVLLI GRAVIS, SVORVM CVSTODIENS.

OPtima civis amor custodia Principis esse
Dicitur, et vis est optima civis amor.
Princeps qvem populi concors dilectio munit,
Felix, hic solio non timet arma suo.
Qvem patriae patrem plebecula sub dita dicit,
Qui caput in gremios ponere qvosque velit.
Dux Eberhardus uti fuit ausus Teccius heros,
In sibi iurata tale probare fide.
Nec minus a populo fidei, LVDOVICE, fideli
Qvi PAter es Patriae, tutus habeto, tuo.
NVLLI qvi GRAVIS es, gratissimus omnibus audis,
Omnibus inque sinum credere quaeque potes.
CVSTODIS populos, et custodiris ab illis,
Perpetuus nobis sit precor umbo tuus.

H. KIRCH.page 100, image: s124

EIDEM. LVDOVICVS LANDGRAVVS, PRINCEPS CATTORVM. DEI CVLTOR, DVRVS POPVLI MVRVS, CC. ANNOS AGAT.

NOsse Deum virtus, et primae Principis artes,
Ars morum populis esse secunda suis.
His, LVDOVICE, tuam coelo famam artibus aequas:
CVRA tibi DEVS est: tu pia cura DEO.
Moenia quid prosunt, tua ni vigilantia MVRVS,
Et propugnaclum fortius arce foret.
Troja perit facilis vinis et prodita somnis,
Si pater AEneas stertit, et Hector abest.
Haurit aquam navis, torpet si dextra magistri:
Moenia, ni Princeps muniat illa, ruunt.
Hassiadum steterint te Principe, et aggere turres;
Sentiat interitum, te duce, nulla domus.

H. KIRCH.

D. GEORGIO LANDGRAvio Hessiae. GEORGIVS LANDGRAVIVS.

AGGREGO IVSRITVSque, nitens ceu LVNA colores,
Splendicat aethereo quando serena polo.
Ius ritusque bonos quis quis serit, ille beatus
Cum populis urbes, regna domosque beat.page 101, image: s125

D. LVDOVICO, GEOR. F. Landgravio Holsatiae. LVDOVICVS CLIVO VDVS.

QVod CLIVO sudas virtutis anhelus et VDVS:
Arguit hoc nomen, Dux Ludovice, tuum.
Scilic et e terris haud est via mollis ad astra:
Sublimi virtus vertice celsa sedet.
Cernitur haud cuiquam, nisi CLIVO sudet et ipse
VDVS, et emerito clarus honore micet.
Macte antmi Princeps! hilaris cum pondere virtus,
Gaudia cultori fert requiemque suo.

D. PHILIPPO, GEORG. F. Landgravio Hessiae. PHILIPPVS LANDGRAVIVS PVPILLIS PIVS HAVD ANGAR.

MOrtalis Deus est Princeps: sit et aemulus huius:
Semper se dignum fingat et esse Deo.
Pupilli Deus ipse pater populique vocatur:
Pupilli Princeps sit populique pater.
PVPILLIS populisque PIVS pater ipse futurus
HAVD ANGAR: pietas praemia semper habet.

D. IOANNI GEORGIO, Landgravio Hessiae.page 102, image: s126

IOANNES IASON NE GEORGIVS SVO GREGI.

ABstulit auratum vellus Pagasaeus Iason:
Cum socijs Argo Colchica regna petens.
Iste SVO IASON NE GREGI Dux sponte futurus?
Felix, cui tanti nominis omen inest.
Fallor? an Aemonio superato sortiter hoste,
Perferet ad parrios aurea dona lares?

PRINCIPVM ANHALDINORVM, COMITVM Ascaniorum. D. IOACHIMO ERNESTO, Principi Anhaltino, Comiti Ascanio, et Bernburgio. IOACHIMVS ERNESTVS. Musa loquitur.

STrenua quos ornit virtus pietasque fidesque,
Hos Musa laudat strenua
Carmine victuro. Qualem te sponte fatebor,
Flos ō IOACHIME Principum:
Quem pietas et sancta fides et sirenua virtus
Coeli intulit celsum polo.
Macte animi Princeps: comes en heroibus ultro
HīC MVSA STRENVIS EO.page 103, image: s127

EIDEM. IOACHIMVS ERNESTVS.

PRima Dei sit cura: tuae, Dux, altera gentis:
Complaceat Christi munere parta salus.
Sit cordi sincerus amor, pietasque fidesque:
Nulla Ducis virtus sanctior esse potest.
HIS, Ioachime Erneste, MANE CVSTOS age VERI:
Sic te sic tutum reddet ab hoste Deus.

N. CL.

D. IOANNI GEORGIO, IOach. Ern. F. Principi Anhaltino. IAN GEORGIVS.

QVam toga pace, sagum tam bello pectus honestat
Forte Ducis, superā qui petit astra viā.
Ipse togae quamvis sum clarus laude: potentis
Clarior EN hostes vinco VIGORE SAGI.

D. CHRISTIANO, IO. Ern. F. Principi Anhaltino. CHRISTIANVS ASCANIVS SANVS ARTI HIC IVS CANIS.

IVs et Ars vitae bona magna nostrae:
Curat hoc Princeps sapiens utrumque


page 104, image: s128

Cum Dei sancta pietate sanum.
SANVS HīC ARTI quoque Christiane
IVS CANIS Princeps populis, et aequum:
Ipse amans aequi, sacer ipse cultor
Iuris et Artis.

D. BERNHARDO, IO. ERN. F. Principi Anhaltino. BERNARDVS REB. DVRANS.

SEu bona, seu mala sir vitae sors inclyte Princeps,
Tu REBVS DVRANS omnibus aequa sapis.
Fers bene, quod laedit: quod prodest, denique persers:
Constanter minuis quodque serendo malum.
Sic DVRANS REBVS te servas ipse secundis:
Fortior ut possis cladibus esse tuis.
Crescit in aduersis, et tendit in ardua virtus:
Quae latet in rebus paene sepulta bonis.
Mens tamen aequa satis cuivis medicina dolori
Fit bona: sic leve fit, quod bene fertur onus.

D. AVGVSTO, IOACH. Ern. F. Principi Anhaltino. AVGVSTVS ASCANIVS CANIS AVGVSTA VSV.

QVod Musis, Auguste, VAGIS augere sit AVSVS
CANTVS, hospitio commodiore fovens:


page 105, image: s129

Ille tuus genitor, Patriae Pater, optimus heros:
Ad superos certum iam patesecit iter:
Postgenitisque suae virtut is amabile lumen
Praetulit, et specimen laudis ubique suae.
Exemplo CANTVS Musis augere paterno
AVSVS, et hospittum sic dare molle VAGIS:
Inclyte Dux, pleno iam tendis ad aethera cursu:
Patria sic per te terra beata viget.
Iamque CANIS Musis AVGVSTA faventibus VSV
Carmina: laus duplex et venit inde tibi.
IVSTA AVSVS vincas modo CANVS secula longa:
SANGVIS et AVCTVS ovet posteritate SVA.

D. RVDOLPHO, IO. ERN. F. Principi Anhaltino. RVDOLPHVS SVLPHVR DO.

SI pax, carmen amo: si Mars, DO SVLPHVR in hostem:
Felix, cui Mars et Phoebus utrinque favent.

D. IOANNI ERNESTO, Io. Ern. F. Principi Anhaltino. IANERNESTVS SERENAT SINV.

CEu Solluce polum, sic Dux pietate SERENAT,
Gratia quos placido confovet alma SINV.page 106, image: s130

D. LVDOVICO, IO. ERN. F. Principi Anhaltino. LVDOVICVS CLIVO VDVS.

QVam bene virtutis CLIVO, Ludovice, laboras
VDVS, et ad laudis niteris omne decus!
Perfer et obdura: labor hic tibi proderit olim:
Virtutem profert ardua nempe via.
Ipsa tamen requiem fessis in vertice summo
Praebet, et aeternis gaudia plena bonis.

PRINCIPVM SAXONIAE ANGRIVARIORVM, et VVestphalorum. D. FRANCISCO DVCI Saxoniae Laoburgio. FRANCISCVS DVX FANS CRVCIS DVX.

FANS Deus ipse CRVCISDVX est, adiutor et ide:
Fatum hoc nempe suo fatur ab ore Deus.

D. FRANCISCO IVLIO DVci Saxoniae, Angriae et VVestphaliae.page 107, image: s131

FRANCISCVS IVLIVS CVRANS IVS FVLCIS.

IVstitia est virtus Phoebi sulgentior astro:
Iustitiae ius est normaque visque sacrae.
Iustitiae praeses Princeps, iurisque minister:
Felix, quā triplex hoc viget urbe bonum.
Sic tu IVS CVRANS FVLCIS, Francisce, beatum
Imperium: tuus hinc et celebrescit honos.

PRINCIPVM IVLIACENSIVM ET CLEVENSIVM. D. GVILIELMO PRINCIpi Iuliae, Cliviae et Montis. GVILIELMVS IVLIACI DVX MVSA, LVX LILII, VIGE DVCI.

LILIoli LVX, MVSA, DVCI bona laude perenni
Carminis, et meritae laureae honore VIGE.
Alter hic ut Phoebus Musas sovet almus, et ornat:
Musarum mereat carmine nonne cani?

D. IOANNI GVILIELMO, Guil. F. Principi Iuliacensi. IOANNES GVILIELMVS LEONIS EN MVSA VIGIL!page 108, image: s132

FOrtis ut es dextrā, sic clemens pectore, celsus
Ceu Leo, Iuliacae spes GVILIELME domūs.
Parcere subiectis magni solet ira leonis:
Pugnat in aduersos cominus ungve fevo.
Macte animi GVILIELME! vidEN' ut MVSA LEONIS
Facta sui triplici cantat in orbe VIGIL!

PRINCIPVM ALLOBROGVM. D. EMANVELI PHILIberto, Duci Sabaudiae. IMANVEL PHILIBERTVS PIVS LETHI MANV LIBER.

SOla Ducem Pietas aequat Dijs, inclyte Princeps:
LIBER abit LETHI Dux PIVS ipse MANV.

D. CAROLO EMANVELI, Duci Sabaudiae. CAROLVS EMANVEL SOL CVRAE LEVAMEN.

LVNAE CVRA, MELOS: SOLEM sic CVRA fatigat
LVNAE: SOL CVRAE magne LEVAMEN ades:


page 109, image: s133

Musagetes CAROS vates, ceu magnus Apollo,
Quo tua gesta canant, Carole, VELLE MANV.

ALITER. CAROLVS EMMANVEL MANV COR LVES MALE.

MEns superos placat pia, non manus impia: mente
Sis pius ipse: MANV COR MALE nempe LVES.

PRINCIPVM MARCHIONVM BADENsium. D. ERNESTO FRIDERIco, Marchioni Badensi et Hochburgio. ERNESTVS FRIEDERICVS SERENVS IS FIDE CVRRET.

QVam prudens animo Princeps, tam fronte serenus,
ERNESTVS patriae Marchio gentis honos.
Moribus et sancta simul IS pietate SERENVS,
Salvificā coeli CVRRET ad astra FIDE.
O sanctae fidei cursum! quater ille beatus,
Qui fidei stadio victor anhelus ovat.page 110, image: s134

D. IACOBO MARCHIOni Badensi et Hochburgio. IACOBVS MARCHIO.

MVsa, decus Phoebi, laus vatum aeterna Ducumque,
Quam felix tanti es digna favore Ducis!
Cum Phoebo, cuius COMI sic BRACHIO es VSA
Hactenus, auxilium non remorante pium.
Eia beata COI mea BRACHIO amabo beato
MVSA, canens celebrem voce lyraque Ducem.
Cantet ut hunc vates, CHARO quoque MITIS amico
Chara SVBI, Phoebi numine plena sacri.

D. GEORGIO FRIDERICO Marchioni Badensi. GEORGIVS FRIDERICVS.

MAgnus inestvegeto vigor altae in corpore mentis;
Magnus et ingenij, iudicijque vigor.
I REGIS DECVS et FER, Dux Generose, VIGORI:
Principe quid tali pulchrius esse potest?

D. PHILIPPO MARCHIONI Badensi. PHILIPPVS MARCHIO BADENVS. PHOEBI CHARIS PVLPA MVNDIS.page 111, image: s135

MVsa, CHARIS PHOEBI, MVNDIS fit PVLPA poetis:
Fortiae qui celebrant carmine facta Ducum.
O plac eat quoque pulpa tibi Phoebea, PHILIPPE:
Te Charis ut Phoebi carmine Musa canat.

D. FOR TVNATO EDOVARdo, Marchioni Badensi. FORTVNATVS EDOVARDVS FORTVNA DEVS DVRA TVOS.

FOrtunare suos populos, laus Principe digna:
Qui facit hoc, velut est alter in orbe deus.
Fortunate, TVOS FORTVNA tu quoque DVRA
Iam populos: patriae sic DEVS alter eris.

PRIN CIPVM SILESIORVM. D. GEORGIO DVCI LIGNIcij et Brigae. GEORGIVS IVS GREGO.

EN! Clarij gregis alter ut audio pervigil heros:
AgGREGO IVS studijs nec sine laude sacrum!

D. IOACHIMO FRIDERICO Duci Lygiorum ac Breganorum.page 112, image: s136

IOACHIMVS FRIDERICVS.

MVSIS dulce DEO CARIS HīC pectore laeto
Posse FRVI: Musae nobile nomen amant.
Musis care, pias, Pie Dux, sic dilige Musas:
Quae decus amplificent perpetuentque tuum.

D. IOANNI GEORGIO, Duci Lignicensi ac Brigensi. IANGEORGIVS AGNI ES VIGOR.

AGNI tu VIGOR ES sancti, pia cura deorum:
Sic decet: hac ale te, Dux generose, fide.
O VIGEAS, faciasque NIGRO modo candida saeclo,
Vana superstitio quae nigra fecit avis.
Sit cordi sincera fides, doctrinaque pura:
Quaeque beat Christi munere parta salus.

D. HENRICO, DVCI Lignicensi. HENRICVS SILESIVS HERCVLIS VIS SENIS.

HErculea Herculeo cui mens in corpore regnat:
Seu sit Marte soris, seu bonus arte domi:
Principis Herculei verum decus ille tuetur:
Herculeā ferri dignus ad astra viā.


page 113, image: s137

Qualis inest tibi VIS SENIS HERCVLIS, optime Princeps:
Dij faxint, recte semper ut usus oves:
Vt patriam serves: superes ut strenuus hostem:
Et celebri mereas stamia signa tholo.

D. FRIDERICO DVCI Lignicensi. FRIDERICVS DVX SILESIVS. LIS SI REDVX, FER DECVS IVS.

LIs litem parit: at litem ius tollit iniquam:
Hoc decus, illa fori dedecus esse solet.
Principis est munus, lites praecidere iure:
Claudere perpetua civica bella sera.
SI LIS ergo REDVX fora, Dux Pie, turbet et urbes:
IVS FER, ut aeternum sit DECVS inde fori.

D. FRIDERICO CASIMIro Duci Teschinensi et Glogoviensi. FRIDERICVS FIDE CVRRIS CASIMIRVS MIRVS SICA.

SIS quamvis MIRVS SICA, sis sortis et ense:
Fortior en CVRRIS, Dux Generose, FIDE.
Ferrum nempe Ducem gladiusque tuetur et basta:
At melius pietas, et sine labe fides.page 114, image: s138

D. ADAMO VVENCESLAO Duci Teschinensi et Glogoviensi. ADAMVS VVENCESLAVS MVSA LAVDE ACVENS.

CArmine MVSA canens heroum facta potentum,
Ocstro ceu stimulat fortia corda Ducum:
LAVDE ACVENS animos merita ceu cote viriles:
Martis et accendens ad fera bella magis.
Sit cordi quoque MVSA tibi Dux semper Adame
Inclyte, LAVDE ACVENS exstimulansque sua:
Sis haeres patriae, simul et virtutis avitae:
Aeternumque feras laudis ab orbe decus.

ALITER. ADAMVS VVENTCESLAVS LVCEAT AD MVSAS VENVS.

CAsta Venus Musas ornat: sit ut ergo venustas
Carminis, AD MVSAS LVCEAT alma VENVS.

D. CAROLO DVCI MVNsterbergensi et Olsnicensi. CAROLVS.page 115, image: s139

LVcus iners spelaea ministrat vasta ferarum:
Foedaque coenoso mergitur unda lacu.
Talis at est lacus haud tuus, et tuus optime lucus
CAROLE Dux, patriae stella corusca tuae.
Musarum Themidisque, tuo sacra, Carole, LVCO
ARS viget, et Clario ROS fluit usque LACV.
Ipse colis doctas doctus redamasque Camaenas:
Eunomie sub te sancta Diceque viget.
Macte piā, Princeps patriae SOL inclyte, CVRA:
Quodque facis, Musis RVS Themidique LOCA.

PRINCIPVM LANDGRAVIORVM LEVCHtebergiorum. D. GEORGIO LVDOVICO Comiti Provinciali Leuchtebergio. GEORGIVS LVDOVICVS LEGIS Ō VIGOR DVC VSV.

REgula Lex aequi: vitae Lex norma beatae:
Principis illa bonum cor sapientis agit.
Me VIGOR ō LEGIS DVC VSV, meque guberna:
Quic quid agam, duce te quo sapienter agam.

PRINCIPVM HENNAEbergiorum.page 116, image: s140

D. GEORGIO ERNESTO Principi Hennaebergensi. GEORGIVS ERNESTVS VERE NOSTER EGREGIVS.

STRENVVS EGREGIOS de Marte reportat honores
Heros, et coeli sidera vivus adit.
Strenuus est, VEREque Georgius, inclytus heros,
NOSTER, et EGREGIVS Martis honore cluet.
O tam clarus honor per secula multa perennet:
STRENVVS EGREGIOS Mars decet vsque Duces.page 117, image: s141

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER II. ILLVSTRISSIMI PRINCIpis D. Friderici Guilielmi Proelectoris Saxoniae Honori sing. consecratus.

AD FRIDERICVM GVILIELmum Proelectorem Saxoniae. FEDERICVS GVLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PIVS, FOELIX, CLARVS, A DEO MIRE REGNO ELECTVS.

QVam PIVS es, FELIX, CLARVS, virtute fideque
Lux Friderice domūs Dux Guilielme tuae:
Tam MIRE REGNO praestans ELECTVS es heros
A summo, coeli qui regit astra, DEO.
Si dubitem, tanti mysteria nominis istud
Tanta, tot ominibus plena, sat ipsa docent.


page 118, image: s142

Perlege, si non est grave; laetus et omine tanto,
Hinc desiderium nosce probaque meum.

Fax Ducis triplex. FRIDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. CARMINE VIVAX VIRTVS: RELLIGIO PRECE: FAS DEO SOL.

FAx Regis triplex: VIRTVS, FAS, RELLIGIOque
Splendidius nihil his machina tota tenet.
Fax haec in te clara micat, Dux inclyte, triplex:
Concedunt triplici sidera cuncta faci.
RELLIGIO PRECE, sed VIVAX fit CARMINE VIRTVS:
FAS, coeli SOL ut fulget in axe, DEO.

Tria bona. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FELIX ANIMI, CORPORIS, SORTIS, CEV DEVS ILLE, AVGE.

MEns et corpus, Homo: Fors est utriusque sequela:
Sic triae sunt: totidem sunt bona, totque mala.
CORPORIS es SORTISque bonis ANIMIque beatus:
AVGE, Dux: FELIX, CEV DEVS ILLE, sat est,
Cui nihil in vita desit; cui suppetit omne
Corporis hīc, animi, sortis abunde bonum.page 119, image: s143

Nominis omen. FRIDERICVS GVLHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PACE FRVI DIVES REX SAL(O)MON, GALEIS VICTOR HEROS.

PAcis opes, simul et galearum copia nomen
Dant tibi, DVX; sis quod Marte togaque bonus.
Sive legas recto, seu mixto tramite nomen,
Nam quod nomen, idem vult Anagramma, tuum.

PACE FRVI DIVES SAL(O)MON REX, VICTOR et HEROS

Tu GALEIS, alter ceu Ptolemaeus, ovas.
Pace bonus Princeps, fortis bellator in armis,
Laudati punctum Principis omne tulit.

Generis splendor. FRIDERICHVS GVILHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FAMILIAE LVX, HONOR, DECVS: VIGE HEROS: ARA CELI P(O)RTVS.

INgens bonum generis virtus, et claritas
Familiae honestae, et dignitas natalium:
Virtutis ingens calcar atque gloriae,
Et laudis incitamentum pulcerrimum:
Lux magna Principis, paribus sed caeteris;


page 120, image: s144

Generosus ut su generosi Ducis animus.
Talis, FRIDRICE DVX GVLIELME Maxime,
Generis boni virtus, familiae ciaritas,
Nataliumque splendor atque dignitas,
Ceu laudis auct oramentum tuae, ac decus,
Te Principem commendat omnibus probum:
Probum inquam avtiā laude, sed magis sua.
Aliena iactat, qui genus iactat suum,
Si proprijs sit destituium laudibus,
Felix ō HEROS euge! diu flore et VIGE:
Fulge diu FAMILIAE LVX, HONOR, DECVS
Fulge inclytae: ARA CELI PORTVS sit sacra:
Matoribus coeli eadem facta ianuae
Dudum tuis: quorum perennis gloriae
Vivit solo, vivit salo, vivit polo.

Propagatio virtutis cum semine. FRIDERICVS GVLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FLOS Ō APRICE VETERIS GENERIS: LVX CLARAE DOMVS.

SI semine ex bono gigni fructus boni:
Generosioris si ferax et arboris
Planta esse cum fructu solet statim suo:
Mirumne oriri ex nobilis prosapiae
Sobolem peraeque pulchro nobilem satu,
Frugis bonae pariter et indolis probae?


page 121, image: s145

Priseum propagatur decus cum semine
Heroico virtutis atque gloriae.
Tuo probo exemplo, Princeps ō Maxime;
Flos ō APRICE VETERIS GENERIS, ō DOMVS
LVX clara CLAR AE: stirpe prosatus inclyta,
Virtutis ac rerum immortalium decus,
Coelo capi quod vix queat, e domo in domum
Sic intulisti: et stirpis excellentiam
Ac pervetustam dignitatem, per manus
Ceu traditam quondam a maioribus tuis,
Laudabili vitae multum auxisti modo:
Cunct is honorum ornamentis decorans satis,
Pulchrisque gloriae superbae insignibus.
Macte ō serene Princeps! macte gloriā!
Felix bono fruere hoc in multa secula.

Pietas Avi. FRIEDERICVS VVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. AVVS DVX ELECTOR ENSIFER, PIVS ILLE COELI AMOR.

QVanta fuit gravitas in avo sapientia quanta,
Inque fide ptetas, in pietate fides;
Tanta nitet gravitas in te, sapientia tanta,
Maxime Dux, simul et cum pietate fides.
ENSIFER ELECTOR DVX Ian Fridericus, et beros
Sanctus AVVS, COELI Dux AMOR ILLE PIVS:


page 122, image: s146

Immensis totum compleoit laudibus orbem:
Nempe Ducis pietas nescia tania mori.
Te quoque laus eadem manet hīc, et gloria tantas
Quam bene sic imples omme nomen Avi!

Patris sanctimonia. FRIEDERICHVS VVILHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PATER VILHELMVS, FIDEI SACRAE HONOR, REX COELI.

VT quis que filium suum vult esse, ita est:
Probum patrem esse oportet, qui gnatum suum
Esse probiorem quam ipsus fuerit, postulet:
Vere illud Comicus. Pium sic Principem
Formavit a primis annis Princeps Pius
PATER VILHAELMVS, ille FIDEI SACRAE HONOR:
Ecclesiae, Patriae, et Academiae Pater:
Post fata COELI REX cum Rege coelitum.
Quid ergo mirum, si Patris exemplo pij
Princeps VILHAELMVS FIDEI sit SACRAE HONOR,
Ecclesiae, Patriae, et Academiae PATER;
Post fata COELI REX futurus cum Patre?

Fratris amor. FRIDERICVS GVILAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FRATER DVCI SVM IOAN(N)ES, CAS(RO)RI POLLVX, LEO REGI.page 123, image: s147

QValis Amyclaeos inter concordia fratres,
Qualis amor, vincens fata suprema, fuit:
Talis amor geminos fratres, concordia talis,
Saxonicae gemis sidera clara, fovet.
Alter ut est Castor, sic Pollux alter: amore
Mutuiter certat frater uterque pari.
IOANNES dicat: FRATER SVM, CASTORI ut alter
POLLVX, perpetuo vinctus amore DVCI.
Frarer fratri adsit: LEO REGI sum tpse sururus:
Fortunas fas est sratribus esse pares.
Coniunctos retinet fratres si gratia concors:
Quis tantae poterit ius violare domūs?

Patriae celebritas. FRIEDERICVS GVILIHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. GERMANIAE DECVS, LVX PROVI(N)CIAE, FORTIS ILLE HEROS.

SIpatriae decus est aliquod provinciae,
Aut gentis: haud parvum Ducis sane est decus:
Quod gente Germanus, Saxo provincia
Princeps cluet Fridrich V Vilhelmus inclytus.
At maius est longe decus, Princeps pius
Quod FORTIS ILLE HEROS, DECVS GERMANIAE,
PROVINCIAE LVX quod refulget patriae:
A gente Dux capit, et genti und dat decus.page 124, image: s148

Imperij maiestas. FRIEDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. IMPERII SACRI FORO ELECTVS REGVLVS: LEO VINDEX.

QVadrupedum rex est LEO VINDEX; pectors fortis:
Magnanimo solidum pectore robur habet.
Sic Dux ipse Ducum vindex es, et optimus heros;
Magnanimo robur corde Leonis habens.
IMPERIIque FORO, Dux, SACRI ELECTVS es unus
REGVLVS, et VINDEX, ceu LEO, Iustitiae.
Macte animi Princeps! simul et te vindice tanto
Imperij crescat gloria magna sacri.

Officij dignitas. FREDERICVS GVILHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PROENSIFER DVX ARCHIMARESALLI LOCO VEGETVS.

FOrtis es et VEGETVS DVX nunc PROENSIFER ipse,
ARCHIMAR ESCHALLI LOCO:
Imperij sacri vindex, Equitumque Magister:
Quod ensis hic notat duplex.
Implicitus Rutae, Princeps celsissime, serto:
Pulchri triumphi ceu decus


page 125, image: s149

Nobile. Sed duplex cur ensis? nempe vagina
Sic cohibet alter alterum.

Ruta Saxonica. FRIEDERICVS VVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. SEMPER RVTA VIRE DVCE SANO: FLORE OLE VI(ctri)X SICIS.

SEmper Ruta viret, nec frigore marcet et aestu:
Semper et haec constans permanet ipsa sibi.
Quam bene Saxonicae domui communicat arma
Ruta virens, sicis clarior ipsa suis!
SEMPER RVTA VIRE DVCE SANO sana Vilhelmo:
FLORE et OLE, SICIS VIX minor ipsa tuis.

ALITER.

SEMPER RVTA VIRE DVCE SANO sospita, VIctriX
FLORE et OLE SICIS tutior usque tuis.

Testante virebit. FRIDRICVS VILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. SEMPER RVTA VIRE FELIX DVCI SANO CELIS OLOR.page 126, image: s150

LVcem oculis acuis; restingvis Cypridis ignes:
Supprimis et dirā mixta venena manu.
SEMPER RVTA VIRE: FELIX DVCI et undique SANO.
Laeta vige: CELIS iam tuus extat OLOR.

Formae dignitas. FRIEDERICVS VVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PVLCER Ō DEI FACIE REX, AMOENVS ORE, VULTV HILARIS.

FOrma Ducem divina decet: Deus alter ut ille Fulget, si facies digna sit imperio.
REX HILARIS VVLTV, ORE es AMOENVS, fronte serenus,
PVLCER et ō FACIE, Dux Guilielme, DEI.
Dignus es imperio sic Dux, Deus alter et orbis:
Quod loquitur nomen, res satis ipsa probat.

Forma, muta commendatio. FRIDERICVS VVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PVLCHRO ORIS VISV FACIE DVX ILLE SERENAT AMORE.

FOrmae pulcher honos est commendatio muta:
Regnum, forma decens, absque satellitio.
Compositae signum bene mentis: lumen et ipsa
Viriutis: Regis nobile nempe decus.


page 127, image: s151

PVLCHRO ORIS VISV DVX ILLE SERENAT AMORE:
Maiestas FACIE celsa decente sedet.

De eiusdem effigie. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. RELIGIO, VIRTVS, ARS, LEX, FIDES PRAELVCENS MICO.

FRonte serenatus qua viget imagine Princeps
FRIDRICVS patrie Dux GVILIEL MVS honos:
RELLIGIO, VIRTVS, ARS, LEX, pietasque, FIDESque
PRAELVCENS radio candidiore MICO.
Tot bona qua fulgent, an non haec semper in orbe
Fulgeat, et cunctis vivat imago locis?

De eadem. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. RELIGIO, VIRTVS, ARS, LEX, FIDES, CELO PRAECONIVM.

QVa FRIDERICE VILHELME serenus imagine
Corporis ac mentis non bona sola refert: (vivis:
RELLIGIO, Pietas, VIRTVS, ARS, LEXque, FIDESque
Ipsa sub hac pariter vivit, et omne bonum.
Illa solo famam, COELO praeconiummaito
Promeret, aeternis laus comitata bonis.page 128, image: s152

Indoles naturae. FRIDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PRECLARA INDOLE FLORES: COS VIRTVS EXIMIA; VIGE.

ARgumenta seges frugis matura futurae
Edit, et indicijs noscitur ipsa suis.
Spinte tua sic es primis praeclarus ab annis
Ingenio, gentis lux GVILIELME tuae.
Signa sui generis rigido ceu Martius ungve
Dat Leo: naturae degener esse nequis.
INDOLA PRAECLARA FLORES: COS semina VIRTVS
Insita iam coeli promovet EXIMIA.
Nunquam altud natura, aliud sapientia dicit:
Mentem, non aetas, dat Deus ipse bonam.
Macte animo Princeps: macte ō macte indole magna:
Ac virtute magis macte, magisque VIGE.

Apex regni. FRIDERICVS VVILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MAIESTAS, REGNI APEX, FIDELI VSV VERI, COLOR CELO.

MAIESTAS Reverentiae ac Honoris
Adsum filia: REGNI APEX potentis:


page 129, image: s153

CELO et assecla maximi Tonantis;
Praesto cui sine vi tenenda sceptra:
VERI VSV COLOR indidem FIDELI.
Per me Principis amplitudo magni
Constat, summaque dignitas, habenas
Mundi qua bene temperat patentis.
Regum nil sine me valet potestas:
Regni et hinc colophon apexque dicor.

Regni divinitas. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. A IOVE REGES ALTI: PRO MILLE CVRIS, COR FIDES NEXV.

EX Iove sunt Reges: ALTI sunt A IOVE REGES:
Dij quoque sunt Reges, et Divi numine: MILLE
PRO CVRIS regni, FIDEI COR nobile NEXV:
Prosequitur Regem quo subdita turba benignum.
Sola fides populi firma est custodia regni:
Aurea maiestas solio dominatur eburno:
Quae reges in honore pio, regnumque tuetur:
Atque datos fasces commendat, et aurea sceptra.

Fulcrum regni. FRIDERICVS GVILHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MAIESTAS REGIS VERI FVLCRO ILLO, HAVD ENSE PROCAX.page 130, image: s154

IMperij mundum maiestas temperat omnem:
Arx regis: regni fulcrum: tutela salutis.
Assidet illa Duci: Ducis est fidissima custos:
Pulcer Honos, placidoque decens Reverentia vultu
Cui comes, et Pax laeta, Quiesque, Salusque beata.
Nimirum REGIS VERI ILLO splendida FVLCRO
MAIESTAS, HAVD ENSE PROCAX, sine vi, sine fraude
Imperat, et regnum placide cum rege tuetur:
Ferrea nec regum quicquam valet ulla potestas:
Haec nisi Maiestas valeat prius, assecla regni:
Aurea Maiestas, sceptri fidissima custos.

Regni salus. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. VIRTVS REGNI SALVS: VITIVM LVES: COELO REX FIDE PACOR.

CErta SALVS REGNI VIRTVS, VITIVMque LVES est:
At COELO PACOR REX Deus ipse FIDE.

Virtutum cumulus. FRIEDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. RELIGIO, VIRTVS, LEX, ARS, FIDES EN COMI PRAELVCE.page 131, image: s155

SAnctius in terris nihil aut divinius usquam
Principe, RELLIGIO, VIRTVS, LEX, ARSque FIDESque
PRAELVCET CVI sancta, Deo duce, semper in omni
Vita: non homo, sed Deus est, divinus et heros.
Talis Saxoniae FRIDERICVS Dux GVILIELMVS,
Relligionis amans, legis, virtutis, et artis,
Ac fidei: charus Dijs, et venerabilis orbi:
Imperij columen, Patriae Pater. Eia age COMI
EN comes ipsa Duci PRAELVCE tu quoque comis
RELLIGIO, VIRTVS, LEX, ARSque, FIDESque beata.
RELLIGIO, VIRTVS, LEX, ARS cui sancta FIDESque
Praelucet, charus Dijs, et venerabilis orbi,
Tandem Dux COELI PRAECONIVM in arce reportat.

Fastigium regni. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FASTIGIO PVLCRO NIL SECVRIVS DEI AMORE: RE LEX.

FAstigio nec dignius, nec pulcrius
Vllum decus est aut ornamentum Principis:
Corona quam ob cives servatos civica.
Recte hoc Sophus. Multo sed illud verius:
FASTIGIO PVLCRO dirini Principis
Nil dignius quicquam, NIL est SECVRIVS,
AMORE vero veri et unici DEI.
Haec summa regni LEX RE verā est inclyti.page 132, image: s156

Cultus Dei. FEDERI(c)CVS GVVILLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FVLCERRIMVS SANE DEI CVLTVS RELIGIO, FAX COELO.

QVae numen coeleste pie colit, assecla coeli,
Principis est oirtus maxima RELLIGIO.
RELLIGIO CVLTVSque DEI PVLCERRIMVS ILLE,
FAX SANE COELO sola perennat iter.
Sola Deum placat, punit cum crimina vindex:
Sola docet vitae sanctius ire viā.

Fidei anchora Princeps. FRIDERICVS GVILIHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIDEI ANCHORA, ECCLESIAE TVRRIS, PROXIMVS ILLE DEO. MVRVS VALENS, TERRA PIO AC RELIGIOSO DVCE FELIX.

O qvam grande bonum Princeps! Dijs PROXIMVS ILLE,
ECCLESIAE qui TVRRIS est,
FIDEI ANCHORA sanctae.
Te fidei columen, te lumen, maxime Princeps,
Te numen agnoscit suum
Fidei assecla sanctae.


page 133, image: s157

Principe te salvo fidei res salva manebit:
Ecclesiae tu turris es,
Fidei anchora sanctae,
Coelitus hoc tanto rerum discrimine lapsa.
MVRVS nempe VALENS,
FELIX TERRAPIO AC DVCE RELLIGIOSO.

Fidei vis. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIDES, LVX CELI, PIO ELECTO MVNVS, ARRA, VIGOR.

SAncta FIDES, Christo tota uni dedita, CELI
ELECTO MVNVS, LVX, VIGOR, ARRA, PIO.

Princeps ara fidei. FRIDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. LVX FIDEI, CVRAE COLVMEN, RELIGIONIS ARA, PORTVS ES. LVX FIDEI, PATRONVS ECCLESIAE ALMVS, REGI ORO VIRE.

PRo te vota Deo populus facit omnis, et optat
(Quid mirum?) longā posse salute frui.
Tu COLVMEN CVRAE, FIDEI LVX, RELLIGIONIS
Tu simul, ō Dux, ES PORTVS et ARA sacrae.


page 134, image: s158

LVX FIDEI, PATRONVS et hinc ECCLESIAE es ALMVS:
Coelicolūm REGI iugiter, ORO, VIRE.

Arx fidei. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIDEI COR ELVCES: ARX, PETRA, MVRVS ILLE SIONI.

SAncta Sion, Christi sancta est Ecclesia: sancta
Praelucet coelo cui sine labe Fides.
Tu sanctae, Dux, ARX, PETRA, MVRVS es ILLE SIONI:
ELVCES FIDEI COR, Guilielme, sacrae.

Dei veneratio. FRIDERICVS VVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FELIX Ō DEVM VENERARIS: PVLCER Ō SIONI CVLTVS.

FELIX, ō iterum
Felix, mente DEVM
Simplice qui VENER ARIS:
Ac mandata Dei
Puro corde colis,
Inclyte Dux Guilielme.
PVLCER CVLTVS ō hic,
Quovis thure sacro


page 135, image: s159

Pulcrior, esto SIONI.
Cultu nempe pio
Gaudet sancta Sion,
Sancta Dei veneratrix.

Regis corona. FRIEDERICVS GVILLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. TIMOR DEI, CORONA REGIS: FELIX ILLE CELI VIVVS PRAES. (h. e. receptor et satisdator locuples.)

SEptenis magnus claret virtutibus heros:
Rerum perito si Plutarcho credimus.
Ingenium sit Alexandri: sit spiritus illi
Cyri: sit Agesilai temperantia:
Iustitia et sit Aristidae: experientia magni
Macedūm Ducis Philippi: sit Themistoclis
Mens sollers: magni sit denique magna Periclis
Rei gubernandae scientia publicae.
Sunt haec magna quidem decora, ornamentaque magna:
At si Dei desit Timor, omnia sunt nihil.
Nempe DEI TIMOR est REGIS gemmata CORONA:
FELIX beati CELI VIVVS ILLE PRAES.

Pietatis laus. FRIEDERICVS VVILIHELMVS PROELECTOR SAXONIAE.page 136, image: s160

PIETAS DVLCIS VERI HONOR FELIX RAMVS COELI AVREVS.

DVLCIS HONOR VERI PIETAS, Dux inclyte, FELIX:
AVREVS haec COELI RAMVS in arce beat.

Religio Christianorum. FRIDERICVS GVILIHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. CHRISTIANORVM RELIGIO PIE VIVERE: LVX SOLA FIDES.

SI CHRISTIANORVM RELIGIO est optima
PIE DEO, sancteque mundo VIVERE:
Nempe ille Princeps vere Christianus est,
Pius Deo, sancte mundo vivens simul.
LVX SOLA vitae sed piae et sanctae FIDES:
Sine qua Deo nemo placet mortalium:
Fide carens opus bonum, scelus est merum.

Princeps Christianus. FRIDERICVS GVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. CHRISTIANVS DVX: RELIGIO MELLE PVRIOR A FAECE.

SI CHRISTIANVS nomine
Haud nuncuparis proprio,


page 137, image: s161

FRIDRICE GVILLELME inclyte:
Sat CHRISTIANVS es tamen
Professione ac munere,
Mysterioque nominis
Saltem augurati et ominis.
En! CHRISTIANVS nomine
Sis teste DVX, cui rosido
RELIGIO MELLE PVLCHRIOR,
A FAECE falsi dogmatis
Prorsus vacat. Si respuit
FAECES profani dogmatis
RELIGIO MELLE PVRIOR;
Intaminatis simplicis
Veri nitens honoribus;
Sciens sit huius si probe,
Sat CHRISTIANVS DVX is est.

Timor Dei. FRIDRICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. VNIVS DEI PAVOR, CVLTVS, RELIGIO, FIES MEL, ARX, COR.

RELLIGIO mihi sancta DEI VNIVS esto COR unum:
MEL, CVLTVS, simul ARX FIS PAVOR usque DEI.page 138, image: s162

Falsae doctrinae odium. FRIDERICVS VILHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. POL! VERAE LVX, FALSAE DOCTRINAE HOSTIS ACERRIMVS.

DEsensor veri, sit falsi dogmatis osor
Dux pius, et flagrans legis amore sacrae.
POL! fidei VERAELVX es, defensor et idem:
Assertor patriae relligionis herus.
DOCTRINAE FALSAE, Pie Dux, ACERRIMVS idem
HOSTIS, et es vindex, ceu decet, ipse bonus.
Sanctus avum patremque refers pietate fideque:
Sic tibi concilias rite perenne decus.

Miles Christianus. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. EN! CLARVS FIDEI CHRISTI PRO AMORE SVO VEXILLIGER.

MIlitat omnis homo, Christum sine fraude professus:
Felix, militiae qui meret aera sacrae.
EN! CLARVS FIDEI CHRISTI VEXILLIGER ipse
Princeps, PROque SVO miles AMORE vigil:
Militiam certare bonam sine fine paratus:
Figit honorata laeta trophaea manu.page 139, image: s163

Regula vitae. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. REX CLARVS, LEGI DEI COMPOSITVS, SANE VIRE FLORE.

SIt pietas, sit sancta Dei Lex regula vitae:
Imperij pariter norma sit illa boni.
Tu pius hanc sequeris regni, Dux inclyte, normam
LEGI COMPOSITVS totus ubique DEI:
Relligione pius, patrio REX CLARVS in orbe:
Sic FLORE SANE, clarus et usque VIRE.

ALITER.

FLORE REX CLARVS SANE pietate VIREque:
COMPOSITVS LEGI, Dux Pie, rite DEI.

Fide salus. FRIEDERICVS GVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. CHRISTO EX FIDE SALVAMVR, SINE OPERE, LVCRO LEGIS.

COeli Fides Lux: EX FIDE
SALVAMVR omnes SINE OPERE:
CHRISTO salutis auspice:
Hoc omne LEGIS est LVCRO.


page 140, image: s164

Lex damnat; at salvat Fides,
Coelo beans gratis reos.

Porta coeli Christus. FRIDERICVS GVILHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MVNDI LVX CHRISTVS, POLIFER REGO, ARA ECCLESIAE.

VAna fides, humeris coelum quod fulciat Atlas:
Coelifer hinc dictus: fabuia certa manet.
MVNDI LVX CHRISTVS, POLIFER certissimus unus:
En! Coelum omne gero, mundum hominesque REGO.
Mundi Rex, Princeps ECCLESIAE, et ARA piorum:
Ame certa salus, non aliunde, venit.

Lux coeli Fides. FRIEDERICVS GVILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. LVX COELI, ALMA FIDES, VRENS COR PROTEGE VERSI:

LVX COELI, ALMA FIDES, VRENS COR PROTEGE VERSI:
Converso coeli dux ades una Fides.page 141, image: s165

Fides triplex. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIDE SINCERVS, PIVS, VIGIL: A MORTE RELAXOR CELO.

CHara Fides superis, homini quoque chara: meretur
Aeternum verae laudis utrimque decus.
Sim PIVS opto FIDE, VIGIL, et SINCERVS ubique:
COELO sic simul A MORTE RELAXOR ego.

Idem aliter explicatum.

POllens FIDE felix sat est:
PIVS Deo; sibi VIGIL:
SINCERVS homini proximo.
Sum talis, et ō sim diu:
A MORTE felix sic ego
CELO RELAXOR denique.
Fide beatus triplice.

Pietas et virtus. FRIDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE.

PRVDENS RELLIGIO,
VIRTVS FLEXANIMA,
Regis cor decorans,
COELI fit ROSA duplex.page 142, image: s166

Cura studiorum. FRIDRICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. RELIGIONIS AC STVDIORVM CVRA POLLES FELIX. ECCE! PRAESES STVDIORVM, RELIGIONI VEXILLA FERO.

PAr cui relligio, studiorum par quoque cura;
Hic solidae laudem Dux pietatis habet.
Tu POLLES CVRA STVDIORVM AC RELLIGIONIS
FELIX; laus tua te, Dux Pie, iure manet.
Sic cum par studij sit cura ac relligionis:
De te cum vera dicere laude potes:
En VEXILLA FERO STVDIORVM PRAESES, et almae
RELLIGIONIS amans ECCE trophaea fero.

Publici Iuris tutela. FRIDERICVS GVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. OHE! FIDELIS MVSAE PATRONVS, COR CLERI, REX VIGIL.

REX VIGIL es, COR (OHE!) CLERI, Guilielme,
FIDELIS
PATRONVS MVSAE, Iuris et ipse Pater.


page 143, image: s167

sic populi bene ius commune tueris, ut heros
Inclytus, et Patriae fidus ubique pater.

Sophiae studium. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PERVIGIL MECOENAS FILIAE STVDIO RELAXOR CVRIS. FERVIDVS ILLE AMPLEXVS ARTES INGENIO COR CVRO. PROFESSORES ALENDO VIGIL, LVX VERE AMICA CHRISTI.

FIliolae quamvis geminae Pater audio charus:
Legitimo SOPHIAE quam dedit alma toro:
Me tamen et recreat multum haec Academia patrem
Filia: perpetuo culta favore mihi.
FILIOLAE STVDIO MECOENAS sponte RELAXOR
PERVIGIL (en!) CVRIS, sollicitoque metu.
FERVIDVS AMPLEXVS Sophiae ARTES, Magnus ut ILLE
Carolus, INGENIO CVRO COR esse bonum.
Sacra PROFESSORES curo VIGIL almus ALENDO:
LVX VERE CHRISTI semper AMICA mei.
O vigeat Sophie semper me dia parente!
O vigeat verae Relligionis honos!page 144, image: s168

FRIDERICVS VVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PROFESSORES LINGVARVM ALO EX LVCE CHRISTI DEI.

TOt decorum titulis, tot laudum Academia Salae
Inclyta, Patrono me Ducelaeta, viget.
Relligio, Iuris prudentia, et ipsa Hygieia,
Et Sophiae triplicis denique floret honos.
Nempe Sophos, Medicos, et Iuris in arte peritos,
Quique sacrae fides dogmata sana docent:
LINGV ARVMque PROFESSORES multiplice sumptu,
CHRISTI EX LVCE DEI coelite doctus, ALO.
Publica res vires, simul hinc Ecclesia Christi
Incrementa, Deo sic moderante, capit.
Optima sit Schola docta meae possessio terrae:
Felix, si patriae tot bona nōru humus!

Splendor Academiae. FRIDERICVS VVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. ILLE SALANI MVSAEI RECTOR, PROVINCIAE REX FIDVS. PROVIDVS ILLE HEROS, SAGAX, MENTE CELER, COR FAVI.

SPlendidior nunquam fuit haec Academia docta,
Quam sub magistratu tuo,


page 145, image: s169

Inclyte Dux: RECTOR MVSAEI tu ILLE SALANI,
FIDVSque REX PROVINCIAE:
Multa secuturae virtutis signa dedisti:
Primo iuventae flore iam
Dux animi maturus et indolis integer altae:
Ex ungve notus sat Leo.
MENTE CELER HEROS, et PROVIDVS ILLE SAGAXque,
Prudentiae COR et FAVI.
Credo equidem de te doctum dixisse Platonem:
Tunc Resfore demum publicas
Cum populis fortunatas, urbesque beatas;
Si regna vel Sophi regant:
Vel qui regna regunt, Sophiae studium omne reponant.
O digna tanto vox Sopho!

Fatale imperium. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. SOL MEDIO FVLGET COELI ARSI CRINIGER AXE PVRVS IRAS.

QVod Schola dat regni, quod et ipsa Provincia clavum;
Fallor? an hoc facies signat et ipsa poli?
Nempe Duci dias venienti lucis in auras,
Sceptriger, et Tauri lucida signa premens:
SOL MEDIO FVLGET COELI ARSI CRINIGER AXE
PVRVS, et baud IRAS, sed bona quaeque vovet.


page 146, image: s170

Fatalis tabula haec, fatalis munere divūm:
Astra regunt homines: at regit astra Deus.

A Deo imperium. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. A DEO MIRE RELECTVS REGNO, (IŌ) PIVS, FELIX, CLARVS.

IMperio totum mundi qui temperat orbem:
Imperium transfert unus in orbe Deus.
A summo Dux ipse DEO, Friderice, RELECTVS
MIRE sic REGNO, sceptra beata geris.
Euge! PIVS, FELIX, CLARVS sis arbiter heros:
Semper (IO!) vivat laus tua, vivat honos.

In pace honor et opes. FREDEREICHVS GVILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. REGNO A DEO MIRE ELECTVS PIVS, FELIX, CLARVS, HEROS.

PAcis, honoris, opum, FRIDEREICHE, dat unio nomen
Dux tibi: sis dives pacis, honoris, opum.
Aque DEO MIRE ELECTVS nunc denique REGNO
Sis FELIX HEROS, CLARVS et usque PIVS.page 147, image: s171

Felix administratio. FRIDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PVLORE ADMINISTRARE SECVS IOVE FELIX GLORIA.

QVod administras regna pulere, quod pie
Cum gente pupillos tueris Principes;
Fridrice Dux Guillelme, Princeps Principum,
Hinc ADMINISTRATOR, fidelis diceris
Hinc TVTOR: omen nomini subest suum:
Vtrimque Tutor et Administrator bonus.
PVLCRE ADMINISTRARE in terris Rempublicam,
FELIX SECVS IOVE et perennis GLORIA.

Prudentiae lux. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PRVDENTIA Ō FAX REGIS, MILLE CVRIS COR RELEVO.

MILLE ego COR RELEVO CVRIS PRVDENTIA: magni
FAX REGIS; Ducis et lux oculusque mel.

Sapientiae fructus. FRIEDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE.page 148, image: s172

SAPIENTIA FRVI VELLE DECORVM: LEX COR REGIS.

PAranda non solum, fruenda sed bene
Sapientia est, prudente digna Principe.
Fructūs et usūs expers quid Sapientia
Pradest? inane plus obest Regi Sophos:
Qui fructuosa, non qui multa scit, sapit.
Plus scire velle, quam satis sit, aut opus,
Intemperantiae genus haud male dixeris.
SAPIENTIA FRVI sic VELLE Principi
Opus DECORVM est: quod vel tunc fit maxime,
Si sancta LEX Dei REGIS sit COR boni.

Consilij gubernaculum. FRIDERICVS GVLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. LEX DEI FESSO, CONSILII PRORA ET GV(B)ERNACVLVM.

NIlrite, nil fit providenter, nil bene,
Sine ope Dei, et consilio, et honore maximi?
Semper DEI LEX FESSO PRORA Principi
Vitae sit, ET CONSILII GVBERNACVLVM.
Quod cum Deo fit, fit bene et feliciter.

Consilij expers vis. FRIDERICVS VVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE.page 149, image: s173

FLORE CORDE: VIS CONSILII EXPERS M(O)LE RVIT SVA.

MEns sine consilio, vis coeca, potentia praeceps:
Mens sapiens sorti praestat ubique manu.
CONSILII VIS MOLE SVA RVIT utilis EXPERS:
FLORE CORDE ptus, consilioque vige.

Perniciosa [gap: Greek word(s)] . FRIEDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. EX SVO SOLVM ORE SAPERE VELLE FVR(O)R DVCI CANIT.

PRudentiae una pestis est vel maxima,
EX ORE SOLVM SAPERE SVO VELLE omnia:
Praeceps DVCI CANIT hoc malesuadus FVROR.
Pauca unus aliqua videat, unus audiat:
Multi esse debent oculi, aures multae Ducis.
Rei qui publicae sat recte consulat.
Superba res nimis propria sapientia;
Assumere in partem curarum nesciae
Fidos amicos, ac Senatores probos.
Magna imperij moles, gravis et Regis labor
Magnis subinde certe eget adminiculis:
Adeoque sacra res est consultatio:
Hac scilicet sola stant regna, urbes, domus.page 150, image: s174

Consilij cunctatio. FRIDERICVS VVILAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. CONSILIA VIRI MORA VALESCERE FAS, PVDOR, ET LEX.

PEstis boni consilij, et mentis est bonae
Scopulus profecto caeca festinatio.
Temeraria illa semper ac improvida:
Clarum esse cui certumque nil potest satis.
Consilia lenta amo magis et in pectore
Bene cocta: nam bona sic MORA VALESCERE
CONSILIA FAS, PVDOR ET LEX suadet VIRI.
Celere sequi consilium poenitentia
Celer assolet, plerunque sera et inutilis.
Consulere fas lente, et cito consulta exequi:
Mora omnis odio est, sed facit sapientiam.
Deliberare utilia, mora tutissima.

Fulcrum sceptri. FRIDERICVS GVVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MVLTOS IN DVCE OCVLOS AVRES E(X)PERIRI FELIX.

THesaurus est Regis Senator optimus
Fidelis, et sceptrum regni firmissimum.
Princeps sua non cuncta complecti potest


page 151, image: s175

Scientiā: superbus hic est, quam sapiens magis,
Si de suā unius omne gerit sententiā.
Nec vnius mens molis est tantae capax:
Magnis egent negotia adtutoribus
Magna, nec Atlas quae sustineat sine Hercule:
MVLTOS et AVRES et OCVLOS magno IN DVCE
Saepe EXPERIRI REGNO FELIX arbitror:
Princeps Sophus Sophorum fit commercio.

Cedendum tempori. FRIDERICVS GVLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FAS, LEX, SORS, CVRA VVLGI: NOLI CEDERE TFMPORE.

HOc FAS, haec LEX una, haec SORS est, CVRAque, VVLG:
NOLI CEDERE TEMPORI.
Non fas, non haec lex, non sors tibi, curaque, Princeps:
Pulcrum cedere tempori.
Desipiens ventis reflat: sapiens homo semper
Gaudet cedere tempori.

Prudentia fori. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. SAPIENS CVRA DECET REGEM: LVX ILLI IVS FORO.page 152, image: s176

CVRA FORO SAPIENS DECORAT, Dux inclyte, REGEM:
Enthea LVX ILLI IVS sit ubique sacrum.
Pulchrius imperium sapiens Rex denique reddit;
Pulchrior ut virtus exstet et ipsa foris.
Sic sapiens tibi cura fori cum iure sacrato
Dum placet: hinc nomen, Dux, Sapientis habes.

Lex iuris soror. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. IVRIS CONSORS LEX; IMO ET FIDIS; LAVS PVLCRA REGI.

IVRIS LEX CONSORS: LAVS REGI PVLCRA potenti:
Dulcis ET IMo FIDES est utriusque soror.
Cura tibi ius est, et Lex, Dux magne, Fidesque:
Ecquis te Regis nomen babere neget?

Lex anima imperij. FRIDERICVS VVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FLORE Ō LEX: IMPERII MENS, COR, VITA, SALVS, DECVS.

IVstitiae genitrix iniuria: ceu Medicinae
AEgraelues: Lex hinc est bona nata fori.


page 153, image: s177

Iniusti lex nempe metu data: fortior omne
Ne possit, sua quod quemque libido iubet.
Legibus inde bonis malus emendatur: et una
Legibus arguitur sic bonus ipse malis.
Publica res sine lege quid est? sine pectore corpus:
Illa anima est urbis: corporis hoc anima.
FLORELEX ō IMPERII MENS, VITA, COR, ō et
Imperij flore Lex DECVS atque SALVS.
Floreat ō pariter Legis cor, imperijque
Princeps: regnum excors fit fragile absque Duce.

Lex Dei, cor Legis. FRIDERICVS VVILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. LEGIS COR DEI LEX; PORTVS, FVLCRVM, ARA SIONI.

PRima Dei lex sancta; fori lex altera cura
Sit moderatori semper in orbe pio.
Sancta fori lex nulla valet, ceu regula iuris
Dirigat hanc recte lex nisi sancta Dei.
LEGIS COR, DEī LEX: PORTVS, FVLCRVM, ARA SIONI:
Robur ab hac solidum lex capit ipsa fori.
Quam bene tu patrio, Dux inclyte, consulis orbi,
Lex cui sancta Dei cura forique manet.
Sis felix patriae, sis orbis Legifer unus:
Lexque Dei tecum salva sit, atque fori.page 154, image: s178

Pietas legis dux. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PIETAS, COELVM CORDI RESERANS, LVX LEGI FORI.

TV PIETAS, COELVM RESER ANS sanctissima CORDI,
LVX et dux LEGI sis maneasque FORI.

Pietas iuris regula. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. COELVM RESERANS PIETAS DVX LVCROR LEGI FORI.

COELVM ego DVX PIETAS RESERANS
LVCROR enthea LEGI
Rite FORI sanctae regula Iustitiae.
Me sine nil iustum, nil aequum, aut denique rectum,
Me sine nil ius, nil lex valet ipsa fori.

Fide virtus. FRIEDERICVS GVILHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MAGNVS VIRTVTE CLARA HEROS: LEX, COR: FIDEI VI POLLES.page 155, image: s179

MAGNVS ut es VIRTVTE HEROS, Dux inclyte, CLARA:
Sic FIDEI POLLES VI, Friderice, sacrae.
COR tibi LEX est sancta Dei, ratioque voluntas:
Sic Deus et ratio quod iubet, ipse iubes.
Clara solo Virtus, sed Christo dedita soli;
Coelo sancta Fides tempus in omne beat.

Principis Iustitia. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FAC IVS IVDICIVM: LEX ESTO REGI PRORA ILLA SERENO.

FAC IVS, IVDICIVMque SERENO pectore: PRORA
LEX ESTO REGIS semper et ILLA pij.

ALITER.

FAC IVS, IVDICIVM: REGI LEX ILLA SERENO
PRORA simul regni puppis et ESTO boni.

Themidis amor. FRIEDERICVS GVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. REGINA THEMIS: PAX, IVS, DICE SORORES: FERVEO.page 156, image: s180

EN REGINA THEMIS! PAX en ego, IVSque, DICEque
Trina SOROR magni FERVEO amore Ducis.
Quis Dux ille? Ducum FRIDERICHVVILHELMVS is heros:
Ensifer Imperij nunc super orbe sacri.
Ille sacrae Themidis, Pacis, Iurisque, Dicesque
Patronus, nostri fervet amore simul.
Felix ō nimium tanto Duce patria tellus:
Cui Themis, et Pax, sic Iusque Diceque favent!

Iuris observantia. FRIDERICVS GVILLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIDEI CORCVLVM, VERI TENAX, IVRE POLLES, ROSA LEGIS. FIDE POLLES, VERI TENAX, COR IVRIS, LEGIS CLAMOR.

IVRIS COR, LEGIS CLAMOR, Dux optime, POLLES
Quando FIDE, VERI nempe bonique TENAX:
An non Iustitiae merito sine labe coronam,
Ac fidei mereas, clarus ubique, sacrae?
Nempe TENAX VERI Dux POLLES IVRE sacrato:
CORCVLVM et es FIDEI, LEGIS et ipse ROSA.page 157, image: s181

Regni firmitas. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIRMITAS REGNI PIA IVRIS CVRA: LEX SOLO, DEVS CELO.

FIRMITAS REGNI PIA CVRA IVRIS:
LEX SOLO, CELO DEVS at gubernat:
Qui Deo pāret pius, atque Legi;
Ius amat, cur at, fovet, ac tuetur:
Firmitas regni manet hunc salusque.

Pervicacia recti. FRIDERICVS VVILAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. ILLE RECTI PERVICAX, IVRIS SERVANS, FAR DEO MOLO.

SEro molunt molae deorum, verbum est vetus.
Lento ad sui vindictam numinis pede
Procedit ira: poena sed tandem venit
Vindex. Bonus Princeps sic aemulus Dei
Poenae coercet saepius improbos metu,
Poenae ipse parcens: tandem recti pervicax,
Celeri impium poena sceius ipse vindicat.
Malum secandum, non fovendum est amplius,
Quum putrefactum sectionem flagitat.
ILLE ergo Princeps RECTI PERVICAX ego,


page 158, image: s182

IVRISque SERVANS, FAR DEO MOLO suum:
Iuste bonorum exemplis punio improbos:
Sic adsit ut peccatis aequi regula.
Princeps bonum et benignum se dici studens
Nimium, improbi dum fert scelus, facit suum:
Culpamque sic ferens veterem invitat novam.
Homine improbo nulla hostia gratior est Deo.

[gap: Greek word(s)] . FRIDERICVS GVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FLOS PATRIAE HEROS, COR REIS VIGE CAMILLVS VINDEX. ALMVS DEFENSOR PACI, CVSTOS IVRI, REX RELLIGIOSE.

SIt bonus ut iudex Princeps super orbe, sit auris
Actori una patens, altera clausa reo.
Vnus vir, nullus vir: nulla oratio sic est
Vnius: at partem praestat utramque loqui.
FLOS ō, Dux Guilielme, Ducum, PATRIAE utilis HEROS,
Sic COR et ipse REIS, integer aure, VIGE.
Tu libertatis VINDEX es, et ipse CAMILLVS
Alter: iudicij regula iusta tui.
ALMVS DEFENSOR PACI, CVSTOSque fidelis
IVRI sic ō REX RELLIGIOSE mane.page 159, image: s183

Praeses fori. FRIDERICVS GVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. COR FORI, PIE HEROS, ALTER CAMILLVS VINDEX VIGE.

SAncta Themis, verique fides tibi, normaque recti
Cura manet: pictas dirigit omne Dei.
Sic COR es ipse FORI, VIND EXque CAMILLVS ut ALTER:
Euge HEROS! populo Dux PIE et usque VIGE.

Principis clementia. FRIEDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PAR REGI COELI REX SOLA CLEMENTIA, FIDE VSVS VIRO.

QVo quisque est maior, magis est bonus atque benignus:
Irae suae placabilis:
Parcit subiectis, et lapsos erigit ultro,
Ac noxios una eripit.
Quem ratio, non ira movet, Dijs proximus ille est.
Princeps pius vere ac bonus:
PAR REGI COELI, REX ipso nomine Divus,
SOLA cluit CLEMENTIA:
Temperat imperij vires bonitate: FID Eque
Afflicto opem VSVS fert VIRO.page 160, image: s184

Clementiae laus. FRIDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. CLEMENTIA, PAX REGI, DVCI SALVS: FLOREO VI RORIS.

SIt pius et clemens Rex, ut bene cuncta gubernet,
Afflictis facilis, supplicibusque bonus.
Sola Deo virtus aequo CLEMENTIA Regem:
Princeps non Dominus, Rex magis esto bonus.
Subdita cui, non quem timeat gens; Patris et instar
Quem colat, et populus qvem reverenter amet.
Ceu seges in campo, sic VI CLEMENTIA RORIS
FLOREO, PAX REGI vera, DVCIque SALVS.

ALITER. FRIEDERICVS GVLIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FLORE Ō CLEMENTIA, REGI COR, PAX, SALVS, SIDVS VIRE.

MAxima dos Regis, mundi Clementia custos:
Cui Pietas dux est, et comes alma Fides.
FLORE ō COR REGI CLEMENTIA Diva sereno:
PAXque SALVSque DVCI SIDVS et usque VIRE.
Mortali Deus est, mortalem posse iuvare:
Hac peritur coelum, Dux Gvilielme, viā.page 161, image: s185

Facilitas veniae. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. IMPVNE LAESO DVCE NIL GLORIOSIVS: REX FERRI CESSAT.

IMPVNE LAESO GLORIOSIVS DVCE
NIL est: FERRI ille CESSAT REX sui
Cruore: nec vaecors simultates alit,
Aut odia longa infensus exercet nimis:
Quantum potest, is sanguine humano abstinet:
Potensque placide servat innocuas manus:
Antmoque parcens, irae tempus dat suae:
Metuentiumque mitis imperium regit.
Sic clarus eminet inter illustres viros:
Famae et salutirite consulens suae;
Felicis aevi spacia permensus diu
Cum pace, rectā sic petit coelumviā.
Haec nempe virtus Caesarem fecit Deum:
Haec Patriae sacravit Augustum Patrem:
Haec Principem Antoninum indigetavit Pium.
Pietas Deo haec cordi est, et haec clementia.

Robur imperij. FRIEDERICVS GVVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. AVREOLO IMPERIO VIRES, GENTIS FIDELIS CVRA CEV LEX.page 162, image: s186

AVREOLO IMPERIO VIRES, pia CVRA FIDELIS
GENTIS: CEV LEX hoc protegit ipsa Fides.
Qualis rex, talis grex: si bene Rex, bene vult grex:
Mutua sic Regem cura gregemque beat.

Morum amabilitas. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIDE LENIS REX, COMPOSITVS ORE, CLARVS VI GLORIAE.

LEni patens vultu Ducis Clementia,
Magnam parit magnā cum laude gratiam.
REX si FIDE LENIS, COMPOSITVS ORE sit,
Perennis ille CLARVS fit vi GLORIAE.

Principis comitas et magnificentia. FRIDERICVS GVI(L)IELMVS PROELECTOR SAXONIAE. PERFACILIS DVX COMI ORE LENIS VERE GRATIOSVS. REX Ō MAGNIFICVS OPERE ET AERE DIS IRO.

PER FACILIS Princeps, et COMILENIS es ORE,
Guilelme Dux: DVX VERE GRATIOSVS es.
Sis OPERE ō REX MAGNIFICVS, LVCVLLVS ut alter,
IROque DIS ET largus AERE pauperi.page 163, image: s187

Principis favor. FRIEDERICVS GVILIHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. ILLEX HONORIS GRATIA: IVS VERE COLE PRECVM FIDE.

ILLEX HONORIS GRATIA,
Honos an illex gratiae?
Honore dignus est simul,
Et gratia, Princeps pius,
Sic gratiosus omnibus
Et subditis, et exteris.
Tu gratiae tibi vinculo,
Quod iam facis, Dux inclyte,
Cunctos benignus obliga:
IVS et sacrum VERE COLE
PRECVM FIDE veracium:
Sic omnium cum gratiā
Refers honoris praemium,
Charus Deo, charus solo:
ILLEX HONORIS GRATIA.

Principis gratia. FRIDERICVS GVILIAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. COMES PRORSVS A CELO GRATIA LENI DVCI FELIX VIRE.page 164, image: s188

A COELO COMES aque DEO es bona GRATIA: LENI
FELIX Diva DVCI PRORSVS et ipsa VIRE.

Principis humanitas. FRIDERICVS VVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MELLEVS ORE, CORDE FACILIS, PRONVS RE IT VIVAX. PACIFICVS, MITIS, LENIS DVX, VERE ILLE ROS ORAE.

DE singulis carpens apices virtutibus,
FRIDRICVS ille Princeps laudis adored
Praecellit haud unā, sed multā gloriā.
Tamen haud scio an virius in hoc praeluceat
Maiore digna gloria, quam humanitas.
Vere illa maximarum virtutum est apex:
Adeoque particula deitatis: cui comes
Benignitas, Facilitas, Beneficentia,
Et Comitas, et Lenitas, et Aequitas.
Sic digna cumprimis homine est humanitas
Virtus: nec homo est homo, absit ā quo humanitas:
Princepsque vere hominum Rex, in quo humanitas;
Rex alter a Deo, ac pene ipsemet Deus.
Haec summa Principem virtus humanitas
Coeio meum sublimat: ORE MELLEVS,
RE PRONVS, IT VIVAX HEROS, CORDE FACILIS:


page 165, image: s189

Quid multa? PACIFICVS, MITIS, LENISque DVX;
Patriae parens, et Evergetes maximus;
VERE ILLE ROS ORAE foecundus iamsuae:
Provinciam dulci recreans solamine:
Ros aridas cea resicit herbas vitreus.
O Principem laude aererna dignissimum!

Fides subditorum. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. CENTVPLEX REGI MVRVS, COR SVI LARIS FIDELE: IO OVA.

FIdus amor populi, simplex et gratia gentis,
Magnum praesidium Principis esse solet.
CENTVPLEX REGI MVRVS, qum imo FIDELE
(Certa fides veri) COR LARIS esto SVI.
Talis (Io et OVA!) populi te gratia princeps,
Talis amor tutum semper ubique facit.
Non sic excubiae, aut ferro stipata potestas;
Mutua iutatur quam sine labe fides.
Nilodio gravius populi: sat magna potestas
Est amor, et vere grande satellitium.

Principis candor. FRIDERICVS VVILLIELMVS PROELECTOR SAXONIAE.page 166, image: s190

LILIOLI FLOREM VERIS CANDORE SIC SVPERET VIVAX.

CAndor, amans veri, dos Principis optima magni:
Cor plenum fidei nobilioris habet.
Sic cor habet plenum fidei, candoris, amoris
Princeps, Saxoniae sceptra superba regens.
Candidus est sermo, mens candida Principis, aeque
Candida relligio, candida vita placet.
LILIOLI FLOREM VERI CANDORE decentis
Sic SVPERET: VIVAX flos sit et iste diu.

Mentis excelsitas. FRIDERICVS VILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. ACER REGIS CELSI ANIMVS POLLEO DVX FORTI VIRO.

CElsus REX: ANIMVS quoque REGIS celsui et ACER
CELSI: DVX FORTI POLLEO nempe VIRO.
Si praesens animus sit, et acer, acutus et idem,
Et probus; invictos efficit ille viros.

Principis aequanimitas. FRIDERICVS VVI(L)IELMVS PROELECTOR SAXONIAE.page 167, image: s191

FORTIS CORDE VIR EXCELSO LEVIA OMNIA SPREVI.

FOrtunam rectus vir fortis utrumque tuetur:
Invicto vultu semper et ore manet.
Sperat et insestis sortem, metuitque secundis
Alteram: et est similis semper utrinque sui.
FORTIS CORDE VIR EXCELSO LEVIA OMNIA SPREVI:
Aero composito cuncta serenus ago.
Sub pedibus fatum rego sic virtute superbum:
Quod fors fert, aequa dum bene mente fero.
Scilicet ingenium levis inconstantia nunquam
Infirmat, sanā cum ratione bonum.

Mens celsa in pectore celso. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MENS PIA FORTIS CORDE VIRILI CLAVSA LVX ERO LEGI.

LVdit in humanis rebus fortuna rotunda:
Quicquid et in mundo est, sors rotat omne levis.
Laudo fortunam, faveat silaesa, manentem:
Aequa, si fugiat, mente resigno datum.
Me virtute mea involvo, spe solor amicā:
Sustineo mentis robore quodque malum.


page 168, image: s192

Quoque magis dubius status est, hoc pressius ipse
Semper sto certo fortis ubique gradu,
Fortunae dare terga haud est, mihi crede, virile:
Fortiter ille sapit, qui miser esse potest.
MENS PIA si FORTI sit CLAVSA IN CORDE VIRILI,
Fortunae LEGIS LVX ego forsan ERO.

Fortitudo bellica. FRIEDERICVS VVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. OPE ET CONSILIO DEI VALES ARMIS FERRI LVES CRVX. O CRVX CLAVIS PARADISI, ō LIGNVM VITAE, REIS FLORE.

PAcis am ins es Dux, et pacis nomine teste
Dives, Saxonicae lux Friderice domūs.
Pacis et imponis morem, legesque tueris:
Sumere nī fera sit bella necesse manu.
Tunc animis ARMISque VALES bellator in hostem
Fortis OPE excelsi CONSILIOque DEI.
Tunc certa est virtus divina, potentior armis:
Certa LVES FERRI CRVX sacra, certa salus.
O CRVX! ō CLAVIS PARADISI! nobile VITAE
O LIGNVM FLORE sola medela REIS.page 169, image: s193

Princeps in Dei manu. FRIEDERICVS GVILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. REX ILLE SION A LATERE: CVSTODI FEMVR SVO REGI.

MAgna Iovi cura est venerandi Principis: arma
Si gerat, et forti bella timenda manu.
Tunc Reges servat Rex ille potentior vnus:
A LATERE et REX ost Principis ILLE SION.
Sospitat ille suum Regem, Rex maximus ipse:
Praestat et incolumem per mala quaeque Ducem.
Fidere fas illi, simul ac pia fundere vota:
Sis REX ILLE SION A LATERE, oro, Ducis:
CVSTODIque SVO REGI FEMVR ipse pedemque:
Hosti NE CAPIAR praeda petita sero.
Multum vota valent, sincero corde profecta:
Sunt bona et in genubus, sunt mala quaeque Dei.
Omnis in arbitrio posita est victoria tandem
Illius: huic fidit qui bene, victor abit.

Militis virtus. FRIEDERICVS VILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. MILITIS DECVS: VELLE, VERERI, PARERE VISCO: VOX NOHAE.page 170, image: s194

MILITIS omne DECVS sit bello, VELLE, VERERI,
PARERE FISCO: VOX sit haec lex ut NOHAE.

Pij Ducis oratio. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. LVX DEVS, CORNV SALVTIS MEAE, FILII ORE PRECOR. PROTEGE SOL ALMVS, SVCCVRRE FIDELIS ANXIO REI.

LVX ō DEVS mea,
CORNV MEAE SALVTIS,
Te FILII, Pater,
PRECOR ORE, mente supplex:
Serva tuum, Deus,
Verbum, salutis unum
Cornu fidelium.
SOL ALMVS ō misellum
Fidelium gregem
Christum Deum colentem,
Virtute PROTEGE
Tua: REI salutem
Ob publicae ANXIO
SVCCVRRE nunc FIDELIS.
Te unum Deum, et Deum
Solum hostis efferatus
Iam sentiat: tui et


page 171, image: s195

Maneat perenne robur
Vbique numinis,
Cornu Deus salutis.

A Deo victoria. FRIDERICVS VVILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. A COELO SALVS: ARX VERE FIDELIVM: RE VICTOR IN SPE.

A COELO SALVS:
ARX VERE FIDELIVM.
Arce fisus hac
Imperator una Dux
Bellistrenuus:
RE, vel IN SPE, VICTOR est.
Ad pugnae diem
Praeparatur hic equus:
A Deo salus,
Vna laus victoriae.

Pro vi jus. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FAS OMNIA EXPERIRI: COLI IVS REGI VT ROS DVLCE.page 172, image: s196

PRius EXPERIRI Regem FAS iure OMNIA,
Quam armis: COLI IVS DVLCE REGI, ROS
Plantis: thymum vel dulee ut apibus Attieum. (VT est
Ius, hommis arma: trux decet vis bestias.
Sic REGE LVSO forsan, aut VI perdito
(FAS OMNIA EXPERIRI) DVLCE IVS COLET
Pro vimagis: sacrum listet vim ius feram.
FAS OMNIA EXPERIRI IVRE: VIS data
COLLO SCELVS REGI DAT, quam decus, magis.

Cedat viribus aequum. FRIEDERICVS GVILIHAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FAS OMNIA LEGE EXPERIRI: VIS COLLI RE H(A)VD DECOR. LEGE OMNIA EXPERIRI DECET, VIS VRSI, FRVI COLLO.

FAS OMNIA EXPERIRI LEGE prius Duci,
Quam Marte; VIS COLLI REgi HAVT DECOR.
COLLO FRVI sic VELLE, VIS VRSI trucis:
LEGE OMNIA EXPERIRI sapientem decet,
Actemperare sic consilio vim bono.

Fortunam reverenter habe. FRIEDERICVS VVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE.page 173, image: s197

FORTVNAM REVERERE: DIV PRAECELLIS: et ipse
LVX, VIS, COS SOR(T)I sic es ubique tuae.

Postera gloria. FRIDERICVS GVILIAEMVS PROELECTOR SAXONIAE. SVVM ICONI DECVS ILLEX REFER GLORIA POSTERA.

IVdicio vulgi satis haud est fidere tutum:
Aut laudum niti tempore velle brevi.
Sat tibi sat fuerint verae praeconia laudis:
Iudicium melius posteritatis erit.
Posteritas sic cuique suum decus ipsa rependit:
Sat probus, et clarus, quem probat esse Deus.
Te manet hinc aeternus hones, et postera fama:
Te pia carminibus postera turba colet.
Quod superest, DECVS ipsa SVVM quoque POSTERA Regis
ILLEX Iconi GLORIA fida REFER.

Principis aemulatio. FRIDRICVS VVILAELMVS PROELECTOR SAXONIAE. SALOMON, CYRVS, ALEXANDER, IVLIVS PERFECTOR.page 174, image: s198

SApientiae Rex laude SALOMON maximus:
Felicitate David, Ezechias fidź:
At gloria rerum optimus immortalium
CYRVS, et ALEXANDER, Caesarque IVLIVS:
Mundi Monarcharum Trias ter optima:
Exempla Princeps sumat hinc vitae bonus:
PERFECTOR ut sit ipse mentis iam suae,
Tam pulcra conspicans heroum agalmata,
Seris vel aemulanda semper posteris.

Mors beata. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE. LVX FIDEI VERITAS ILLVMINES COR AGONE PRECOR.

LVX sancta FIDEI VERITAS,
O maximum Dei bonum!
O et salus mortalium:
AGONE mortis horrido
ILLV MINES PRECOR meum
Radio tuo COR anxium:
Mortis tenebras luridae
Repelle luce gratiae:
Coelo Fides et Veritas
Praeluceat, dux et comes,
Coelestis alma gratiae.page 175, image: s199

Aeternae vitae beatitas. FRIDERICVS VVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. IESV PRO ME CRVCIFIXE, LENIS E DVRO LETHO SALVA. Ad Iesum crucifixum.

TE CRVCI PRO ME bone FIXE Christe,
Supplex adoro IESV.
Tu Salus mundi, bonus ipse Soter,
Mortalium Redemptor
Vnus: E DVRO stygis usque LETHO
SALVA tenebricosae
LENIS et clemens miseris benignus
Mitisque Liberator:
Da pios tecum meliore vita
Coelo frui beato.

Recte factorum gloria. FRIDERICVS VVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE. RBCTE FACERE, POLI VSVI: ILLE REX, DOMINVS, HEROS. SALVE IŌ HEROS: PACI EN DECVS, MARTI VIGOR, FELIX VALE.page 176, image: s200

QVi pius ac probus est, recte facere omnia gaudet:
Fugax mali, sequax bani;
ILLE sui REX est DOMINVSque et nobilis HEROS:
RECTE FACERE est POLI VSVI.
Tu populum recte faciendo, maxime Princeps,
Recte facere doces tuum.
Aeterna hinc vis laude frui, veraque salute,
Bonaque conscientia.
SALVE HEROS, et Iō FELIX salve inclyte, PACI
(EN!) DECVS, ut MARTI sis VIGOR, usque VALE.

DE EIVSDEM PRINCIPIS nomine Eliae Reusneri Leorini Odarion Anagrammaticum.

I. FRIDERICVS GVILELMVS PROELECTOR SAXONIAE.

O Dive, diae legis, et ō DEI
ECCLESIARVM PORTVS et anchora,
REGNOque IVS FELIX, tuaeque
LAR, Friderice VVilhelme, terrae:
Vt te colentem semideūm patrum
Vestigiorum sancta imitamina,


page 177, image: s201

Totum per orbem Christianum
Relligio Pietasque cantat!
Tu nempe nobis ILLE DEI NOAS
Es (nomen almam quod requiem notat)
FRVGIque REX: ECCLESIARVM
O bone PORTVS et arx piarum:
Coeleste verbi quae sitiunt sacri
Nectar: prrosae toxica dogmata
Fanaticae turbae rebellis:
Dogmata Tartarei Charontis.
LVX ET DECOR tu REGIS, (Iō PIE!)
Germanien nunc portus ERIS quoque,
FVLCRVMque SALANO Lyceo,
Phoebus et Aoniae coronae.
Namque ille nobis tu FRIDERICVS es,
Ille et VVILHELMVS; casside plurimā
Armatus a lova potente,
Paceque dives es incruentā.
Eia ergo sis O et maneas DEI
ECCLESIARVM PORTVS et anchora:
LENISque FRVGALI ō bonusque
REX, Friderice VVilhelme, Musae.
REGI supremo sic PIE et ō ERIS
CORDI: salus ceu LVX et es unica,
FVLCRVMque SALANO Lyceo:
Innumeris opibus beatus.

II. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE.page 178, image: s202

O sancta Christi Relligio, vigens
Io triumpha laeritia! FEROR
En PORTVS ille ECCLESIARVM,
LEXque DEI VIGILANS morbe.
En, ut sacratas tergemini DEI
Desendo FELIX ORNOque REGVLAS.
Sum PORTVS en ECCLESIARVM
Ille salubris. Io triumpha!

III. FRIDERICVS GVLELMVS PROELECTOR SAXONIAE.

QVis talis heros inclytus,
Vulturefulgens splendido
Amabilique? quo satus
Et semidivūm sanguine?
Dulces Camoenae dicite.
FRIDRICVS hic VVILHELMVS est,
Dux atque magnus Ensiser
Divi Rudolphi Caesaris:
Cultor DEI sanctissimus:
ECCLESIARVM PORTVS, arx,
Murusque: Patriae Pater:
Musarum alumnus optimus,
REGNOque LAR FELIX SVO.
IANVS VVILHELMVS huic pater,
Sat notus orbi bellicis


page 179, image: s203

Virtutibus, clementia,
Vitaeque sanctimonia.
IANVS FRIDRICVS ast avuus
Electus ille martyr est
Christi, Dei ter maximi:
Eiusque Dux fidelium:
Comesque Veritatis: et
Sanctae Crucis Vexillifer,
Haeresque vitae coelicae.
Vterque PORTVS exulum
ECCLESIARVM maximi
DEI salubris audijt:
REGNOque LAR FELIX SVO.
Horum ipse nunc sanctissimis
Innititur sat strenue
Vestigijs nam fortibus
Fortes creantur, et bonis.
Hinc ipsius laus pervolat
Omnes per orbis cardines:
ECCLESIARVM quod DEI
Sit PORTVS et sacra anchora:
REGNOque LAR FELIX SVO.
Sit ergo felix Patriae:
Multosque in annos floreat,
Beatus aeternis bonis.

DE EODEM.

REGIS Io PIE Romulei LVX ET DECOR, eia
SALANO patronus ERIS FVLCRVMque Lyceo.page 180, image: s204

ALITER. FRIDERICVS GVILIELMVS PROELECTOR SAXONIAE.

SALANI LVX, ō Friderice VVilhelme, Lycei
Solus ES ET FVLCRVM, Dux, OPE magne Dei.
Laetus Io! Regum REGI, qui cuncta gubernat,
Semper ERIS CORDI, Dux pie, laetus iō!

DE EODEM NOMINE ANAgrammata. Laurentij Rhodomanni. FRIDERICVS VILELMVS PROELECTOR SAXONIAE. FIDELIS PATRONE: ROS ECCLESIAE: LVX VIRORVM.

SAxonidum flos vere Ducum FRIDERICE VVILHELME:
Quem Christus sceptri et iuris in arce locat:
ROS ECCLESIAE, ave: salve LVX summa VIRORVM:
Hocque tui felix nominis omen habe.
Quo Musae et Christi verax doctrina salutant:
In serosque optant te superesse dies:


page 181, image: s205

Et sic appellant: salve PATRONE FIDELIS:
Quo Duce lus, probitas floret, et alma fides.
Tu Christi sanctam recreas solamine Nympham:
Rore velut sitiens herba iuuatur agri.
Per te salvifici redeunt quia dogmata verbi:
In patria ferme iussa valere tuā.
Tu lux illa virūm, superans virtute micantes
Iustitiā et verarelligione Duces.
Tu Pater es Patriae, Patronus et ille sidelis,
Qui Mysos decoras Tyrigetasque beas.

II. Christophori Hammeri. FRIDERICVS GVILHELMVS PROELECTOR SAXONIAE.

CHRISTI EX LVCE, DEI LINGVARVM sacra PROFESSOS
RE, praebens victum sufficienter, ALO.

III. Bernhardi Praetorij, P. L. FRIDERICVS VVILHELMVS DVX AC PROSEPTEMVIRATVS SAXONIAE TVTOR ET ADMINISTRATOR.page 182, image: s206

SAXO RE IVSTVS, PIVS, FELIX, INCLVTVS, VICTOR ET TRIVMPHATOR, ADAMANDO SIDERA MERETVR. SAXO PIVS, FELIX, INCLVTVS VICTOR ET TRIVMPHATOR, SANA STVDIORVM DEA, MERETVR SIDERA.

RE IVSTVS, FELIX, VICTOR, PIVS, INCLVTVS armis
Atque TRIVMPHATOR Princeps: virtutibus istis,
Quos regit hīc, populos ADAMANDO, SAXO MERETVR
SIDERA, cumque Deo quondam, cunctisque beatis,
Aligerisque choris, aeternae gaudia vitae.

ALIVD.

SAXO pius felix Friderich VVilhelmus (ō isto
Principe ter felix Saxonis ora tuo!)
In coelum PIVS est: FELIX moderamine: VICTOR
Atque TRIVMPHATOR relligione sacra.
INCLVTVS et genere, et maiorum fortibus ausis:
Inclytus est ausis fortibus ipse suis.
SANA DEA ut Pallas studiorum: sic quoque SAXO:
Sala mihi testis, testis et Albis erit.
Tot meritis igitur merito Dux ille MERETVR
SIDERA: sed sero quae det adire Deus.page 183, image: s207

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER III. ILLVSTRIVM COMITVM et Baronum honori consecratus.

AD RICHARDVM STREINIum Baronem Schvarzenavium, Sac. Caes. Maiest. Consil. Primarium. REICHARTVS RITE CHARVS.

CHARus RITe Deo, CHARVS tu RITE Camoenis,
Magne Baro, Themidi charus es ipse sacrae.
Quid mirum, charos habeas si rite colentes
Cum Themide ac Musis numinamagna Dei.
Testis amoris ero, CHARVS tibi RITE tot annis:
Tot donis auctus muneribusque tuis.
Si taceam, nomen pro me, Baro Magne, loquetur:
RITE quod es populis CHARVS et ipse DEO.
Sit CHARVS quoque RITE tibi meus iste libellus:
Sint et in hoc Comitum nomina chera precor.
Sic CHARVS sis RITE Deo, doctisque Camoenis,
Ac Themidi, vitae tempus ad usque tuae.page 184, image: s208

D. RICHARDO STREINIO BARONI SCHVVARZEnavio, Sac. Caes. Maiest. Consil. RICHARDVS STREINIVS BARO AVSTRIVS. CORDIS VIS STRENVA BIS ARRHA VIRTVS. REIC(H)ARDVS STREINIVS IVS REI DESIT, NI CVRRAS.

CAesareae, STREINI, quia Praeses es integer aulae,
NI CVRRAS, DESIT IVS, Baro magne, REI.
Iuris iustitiaeque decet te nomen, et aequi:
Et laudem pariter strenuitatis habes.
STRENVA VIS CORDIS BIS VIRTVS ARRHA fit ingens:
Strenuus es, virtus strenua visque favet.

D. IVLIO COMITI SALMAE et Neoburgi ad Oenum, Sac. Caes. Maiest. Consiliario. IVLIVS COMES SALMIVS MELIVS VI COMIS SALVS.page 185, image: s209

QVam prudens animo, IVLI, facundus es ore
Tam bene, Salmaeae gentis alumne Comes.
MEL VOCI, SALVIS MVSIS, nec deźrit et ori:
Musas sic fas est mellea verba loqui.
Quod comes es cōmis, laudem simul ipse mereris:
Nam MELIVS COMIS VI muat ipsa SALVS.
Sis felix salvusque diu: LVE COMIS et usque
IVS aequum, sit ut hoc VIS nocitura MALIS.

EIDEM. IVLIVS LVI IVS SALMIVS MVSA LIS.

IVS sit praesto LVI: MVSA LIS absit ab omni:
IVLIVS exstabit SALMIVS ille comes.

D. IOANNI SEPTIMIO BAroni Liechtensteinio, Caes. Consiliario. IOANNES OS INANE SEPTIMIVS TIMES PIVS.

QVi pius est, fortis simul est, in utrumque paratus:
Seu mala sors praesto est, seu bona, corde sapit.
Fortunae nil ille minas, nil tela veretur:
Perpeiuo constans in pietate suā:
Sic animo fastus PIVS hic quoque TEMNIS INANES,
Magne Baro, ō patriae gloria magna domūs:


page 186, image: s210

Fortunaeque minas rides securus et iras:
Sed tamen OS PIVS et semper INANE TIMES.
Criminis exsortem quoque suspicione carere
Criminis, et famam laude merere decet.

EIDEM.

FOrtis ut et sanus sis, ac sine crimine pulcher;
Felix forsan, at haud ipse beatus eris.
Crede mihi, forti, pulchro, SANO PIVS omni
EMINET IS, clemens cui favet usque Deus.
Solus nam pius est ex omni parte beatus:
Sic terris pietas una poloque beat.

EIDEM.

MVsae noster amor: SINE MVSIS vivere non est
Vita, sed IT vitae POENA dolorque gravis.
Quam bene cum Musis vitae tibi ducitur aevum!
Cum Musis vera est vivere vita Deo.

D. SVEICCARDO, IVL. F. Comiti Salmaeo. SVEICCARDVS COMES SALMAEVS.

ECCE! DEO CARVS, SIM MVSAE cura SALVSque:
Musa solo, coelo sed Deus ipse beat.page 187, image: s211

D. CAROLO, IVL. F. Com. Salmaeo. CAROLVS COR LVAS SALMAEVS SAL MVSAE.

RElligione LVAS COR: SAL sis Carole MVSAE:
Sic felix terris, aethere sanctus eris.

D. RVPERTO A STOZINgen Baroni, Caes. Consil. Praesidi Austriae superioris. RVPERTVS A STOTSINGEN.

PORTVS ut EST INGENS VIRTVS: sic robore mentis
Virtus nixa piae, nobile robur habet.
Magnae SORS INGENS es TV VT PETRA Caesaris aulae:
Quam bonus eloquio consilioque iuvas.
INGENS O RVPES STRVAT aulae commoda semper
Caesareae, virtus nota, RVPERTE, tua.

ALITER.

[gap: Greek word(s)] , vetus est verbum. TER sic OPVS VRGENS
INSTA nam INSTANTER sic tibi SVRGET OPVS.page 188, image: s212

EIDEM. RVPERTVS A STOZI(n)GA PRO GAZA EST VIRTVS.

SAt dives, VIRTVS cui PRAESTO est aurea GAZA:
Quem penes est virtus, omnta dives habet.
PRO GAZA dives tibi sic EST divite VIRTVS
Ruperte: hinc duplici nomine dives ovas.

EIDEM. RVPERTVS STOTSINGENIVS VIRTVS EST INGENS PORTVS.

VIRTVS EST INGENS PORTVS virtutis alumno
Vivida quae fractis rebus non frangitur una:
Quae sibimet precium, et precij gratissima merces,
Divitijs contenta suis, nec laudis egena:
Post varios casus, varia et discrimina rerum
VIRTVS EST INGENS PORTVS virtutis alumno.

N. CL.

D. GVILIELMO COMITI SAcri Rom. Imperij Schvvarceburgico, Caes. Consil. GVILIAELMVS MVSAE VIGIL.page 189, image: s213

MVlcet ut aures Musa, sapit sic Mulsa palato:
Musae, quam MVLSAE, plus VIGIL ipse faves.
Macte Comes Generose! nocet mellita voluptas:
Musa sed aeternae praemia laudis habet.

D. ALBERTO COMITI SAcri Rom. Imp. Schvvarceburgico. ALBERTVS TER ALBVS.

MEnte simul, simul es senio, ceu moribus albus
ALBERTE: an non sic ergo TER ALBVS eris?

D. CAROLO GVNTHERO, Alb. F. Comiti Schvvarceburgico. CAROLVS GVNTERVS.

CLARVS erat REGNO, clarus virtutibus Heros,
Auctor GVNTHERVS sanguinis ille TVVS.
Arbiter imperij sacri, magnusque Monarcha:
GVNTHERE ō patriae sidus honosque domūs.
CLARVS Auus REGNO cognominis alter, et alter
Marte potens Atavus flammigerante TVVS.


page 190, image: s214

Clarus eris regno, clarus virtutibus Heros?
Si coeptam teneas conficiasque viam.
Sit via difficilis quamvis virtutis et artis:
Fine tamen laeto gloria sera beat.

EIDEM. CAROLVS GVNTHERVS COMES SCHVVARTZEBV RGENSIS.

CHRISTVS ego ZABAOTH, AC LVMEN lumine SVRGENS
De vero, CVRSVS (en!) REGO rite tuos.

E. R.

D. ALBERTO COMITI Nassavio ac Saraepontano. ALBERTVS NASSAVIVS SALVS VI SANAT REBVS.

COelite VI SANAT cor laesum REBVS in arctis
Diva SALVS, et fert, quam petit aeger, opem.
Proximus ille Deo, potis est qui ferre salutem:
Sic homini fit homo commodus ipse Deus.
Scilicet heroum virtus haec nobilis ornat,
Magne Comes: laudes hinc pietatis habes.page 191, image: s215

D. PHILIPPO COMITI Nassavio ac Saraepontano. PHILIPPVS NASSAOVIVS AH POPVLIS IVS SANO PIVS.

SPreta iacet pietas, spretum ius denique passim:
Cumque Dice terras deserit ipsa Themis.
AH! POPVLIS IVS SANO PIVS. quid Principe dignum
Est magis? heroem ius pietasque decet.

D. LVDOVICO COMITI NASsovio ac Saraepontano. LVDOICVS CVIVS LVDO NASSAVIVS IVS SANAS.

DVm sacra mortales terras Astraea relinquit:
Quod coelo revocas hanc, LVDOVICE, sapis.
Eunomiae Themidisque placet tibi nempe Dicesque
Sanctus amor, sancta cum pietate DEI:
CVIVS tu LVDO sancto IVS nobile SANAS:
Legibus ac ornas templa forumque bonis.
Macte animi LVDOVICE Comes: sic itur ad astra:
Iuris amor populos cum pietate beat.

D. CAROLO COMITI Zolleriano.page 192, image: s216

CAROLVS LAVS COR.

INgenuum cor habes, Comes inclyte: LAVS, COR apertum est:
Ingenuas vires nobile pectus amat.

D. EITELFRIDERICO COmiti Zollerio. EITELFRIDERICVS CELERI FIDET RISV.

FIde, parum sed fide: sides est lubrica mundi:
Saepe bonis risu falsus amicus obest.
Qui CELERI FIDET RISV, sibi damna facesset:
Haud res mira, CELER SI RVIT ille FIDE.

D. ERNESTO COMITI Mansfeldio. ERNESTVS MANSFELDIVS FLOS DIVS MANET SERENVS.

FLOS, Erneste, MANET DIVS sine labe SERENVS:
Flos Comitum ō, maneas opto, Scrine, diu.

EIDEM. ERNESTVS COMES MANSVELDIAE COMIS VALDE ET MENS STRENVA.page 193, image: s217

STrenua mens decet heroem comisque potentem:
Temperet ut vire; sic bonitate suas.
Magne Comes, COMIS VALDE tibi STRENVA MENS EST:
Quid Comite ō tali pulchrius esse potest?

D. IOANNI GVNTHERO Comiti Mansfeldio. IANGVNTERVS SVNT VI REGNA MANSFELDIVS FEL DIS MANVS.

QVid, latrocinium nisi, VISVNT condita REGNA?
Quae vis, non ratio quae gerit atque fides.
FEL DIS est violenta MANVS: mel, corde sereno
Fota fides, cui ius cum pietate placet.
Vis exosa homini, vis est ingrata Tonanti:
Servat regna diu cum pietate fides.

D. VVOLRADO COMITI Mansfeldio. VVOLRADVS ARDVVS LVO.

SVbvolat ut coelo Iovis armiger arduus ales:
Alis et paribus sidera summa ferit:
Ardua me celsum sic tollit ad aethera virtus:
ARDVVS (en!) coeli iam super astra VOLO.


page 194, image: s218

Consilioque bonus LVO nomen in omine pulcrum
VVOLRADI: patriae consulo, mente pius.

D. OTHONI COMITI Mansfeldio. OTO MANSFELDIVS FLOS DIVOS MANET.

QVae beat, et coelo divos locat enthea virtus:
Perpetuo semper vivida flore viret.
FLOS MANET hic DIVOS heroas laude perennis:
Qualis flos merito te decet, OTTO Comes.

D. GOTEFRIDO COMITI Oetingensi. GOTEFRIDVS FIDET ROGVS. [gap: Greek word(s)] . SVPERSTITIO ET RELIGIO.

S. FRIGET Relligio? R. SVDO magis ipsa, labore
Pervigil. S. ah sudes? DEFIT at ipse ROGVS.
R. Quid blateras? FIDET ROGVS uno praeside Christo,
Quem colo: nec colo te vana Superstitio.
S. Vana fides, operum ni sit quoque mole beata:
Facta decent sanctam multum operosa fidem.


page 195, image: s219

R. SVRGO FIDE concussa: FIDE bene GVSTOR et alma:
Caetera nil curo: me beet una Fides.

D. IOANNI HENRICO COmiti Leiningio ac VVesterburgio. IAN HENRICVS COMES LEININGII LENI HĪC INGENIO VIRENS MICA.

MEnte pius, Cōmis comes ore, ac corde benignus,
Quod patriae curas commoda multa tuae:
Quate voce canam? qua dignum laude merebor?
Ingenio par haud est mea Musa tuo.
Macte heros animi! Deus et Sors coepta secundent:
I, quo coepisti, celsus ad astra pede.
INGENIOque VIRENS HīC LENI clarus ubique,
Clarus ut ae thereo Lucifer orbe, MICA.

D. HERMANNO ADOLPHO Comiti Solmensi ac Muncaebergensi. HERMANNVS ADOLPHVS SOLMIVS LAMPAS HVMO SOL HEROS DIVS.

SOL HEROS est DIVS HVMO clarissima LAMPAS;
Quae recreat mundum luce beatque sua.
OH SIDVS pius est heros: at corde tyrannus
Efferus est PLENVS RHAMNVS ubique MALO.


page 196, image: s220

Tu Sol, tu lampas, tu nobile sidus ADOLPHE
Sis patriae: rhamno fidere nulla salus.

EIDEM. HERMANNVS ADOLPHVS SOLMAEVS MANV HEROS PLVS AN MALO SVDES!

PLVS, Hermanne, MALO SVDES AN strenuus
HEROS
Ipse MANV? virtus crescit et ipsa malis.
Explorant aduersa viros, et robore firmant:
Strenuus (euge!) malo grande lucrare bonum.

D. IOANNI GEORGIO COmiti Solmaeo ac Muncaebergio. IOANNES GEORGIVS GENIO VIGENS ORAS.

MVltum cura potest, multum labor, ingeniumque:
Cum precibus genius plus valet usque pijs.
Ingenio GENIOque VIGENS tu fortiter ORAS,
Magne Comes: superūm te favor inde beat.

D. OTHONI COMITI Solmio ac Muncaebergio.page 197, image: s221

OTHO SOLMAEVS SALVET OS HOMO.

FRonti nulla fides: facilis sit lapsus et oris:
SALVET HOMO prudens OS pia fande suum.
Talis mens, os quale: animi sic nuncius os est:
Sic volucris cantu proditur ipsa suo.
Tu pia ceu versas animo, sic ore profaris,
Magne Comes: salvus sic manet oris honos.
Si cor et os, si mens et vox, si oratio concors
Et ratio, ecquaenam est pulchrior harmonia?

D. PHILIPPO GEORGIO Io. Geor. F. Comiti Solmensi. PHILIPPVS GEORGIVS COMES SOLMIVS MVSIS MELICVS, POPVLI GREGI SOPHVS.

MAgnus honos Sophiae, Musae laus magna: serenat
Principis ingenium splendor uterque pij.
Tunc Virtus, tunc sancta fides, tunc Gratia morum,
Tunc bona Sors, simul et Gloria laeta favet.
Sic te Musarum Sophiaeque, PHILXPPE GEORGI,
Ornat honos: Virtus hinc favet ipsa tibi.
Applaudit bona Sors, et laeto Gloria rultu:
Cumque Fidź, populi certus ubique favor.


page 198, image: s222

Sic MVSIS POPVLIque GREGI SOPHVS es MELICVSque:
Proque una duplex laus tibi laude venit.

EIDEM. PHILIPPVS GEORGIVS COMES SOLMIVS.

QVam de te LINGVIS addictus COGIS, ō Heros,
IMO etiam SVPPLES SPEM patris atque domūs!

E. R.

D. FRIDERICO COMITI Solmensi, Io. Geor. F. FRIDERICVS SOLMIVS MVSIS FIDELIS CVRRO.

QVamvis ad Musas datur haud via currere lata:
Invia virtuti non tamen ulla via est.
In stadio currens, MVSIS Friderice FIDELIS
CVRSOR, vel Phoebo iudice, victor abit.
Si cupis optatam cursu contingere metam:
MVSIS hoc CVRSOR curre FIDELIS iter.
Tunc bene currenti dabitur tibi digna corona:
Perpetua cuius laude virebit honos.page 199, image: s223

D. CHRISTOPHORO IO. GEor. F. Comiti Solmensi. CHRISTOPHORVS SOLMIVS CHRISTVS SOL MIRVS SOPHO.

QVod sine luce dies, Sophia est hoc lumine cassa
Aetherio, Christi sermo quod unus alit.
SOL MIRVS nitet ergo SOPHO, Comes inclyte, CHRISTVS:
Solus dans verum cernere, nosse pium.
Sol ubi Christus adest, coelestibus omnia flammis
Splendent: cum tenebris nox fugit acta procul.
Lux lucis Christus, mentis caligine pulsa,
Irradiat vitae lucidioris iter.
Sumit ab hoc uno splendorem lumine quisquis:
Occasūs expers perpete luce micat.

D. ALBERTO OTHONI Io. Geor. F. Solm. ALBERTVS OTHO SOLMAEVS SOL MVSAE LETHO ABORTVS.

QVi comes est Musae, Comes est huic inclyta virtus:
Cui comes est virtus, fit comes ipse Deus.
Coelo Musa beat: virtus beat inclyta coelo:
Post mortem coelo sed beat inde Deus.
Euge Comes Solmaee! favet tibi Musa, favetque
Virtus dia, magis sed favet ipso Deus.


page 200, image: s224

SOL MVSAE LETHO fit nempe superstes ABORTVS:
Cum Musa virtus te beet atque Deus.

D. VVOLFGANGO COMITI Solmensi Io. Geor. F. VVOLFGANGVS COMES SOLMIVS MVSAS COLO SINE FVCO LVSVM.

SVnt lusūs alijs: dulces ante omnia Musae
Sunt tibi, quas vero semper honore colis.
Musarum dulces sine fuco et crimine lusus
VVOLFGANGE; ut de te dicere iure queas:
MVSAS ecce COLO SINE FVCO et crimine LVSVM:
Sic est cum Musis ludere dulce mihi.

D. HENRICO GVILIELMO Io. Geor. F. Com. Solm. HENRICVS GVILIELMVS SOLMIVS MVSIS LENI MELOS CVRSV VIGIL.

QVod Musas Phoebumque colis, Comes inclyte; Phoebo
Ac Musis coleris rursus bonore pari:
MVSIS (euge!) VIGIL CVRSV MELOS obsecro LENI:
Castaliaeque leva servidus amne sitim:


page 201, image: s225

Sic Musis sudans ac Phoebo, laude perenni
Aetherei scandes lauriger astra poli.

D. FRIDERICO MAGNO Io. G. F. Com. Solm. FRIEDERICVS MAGNVS SOLMIVS. REGNO DEI SIS MAIVS FVLCRVM.

MAGNI nomen habes: MAGNIque tuebere nomen,
MAGNE Comes, pacis si quoque dives eris.
Sic FRIDERICVS eris, tam re, quam nomine MAGNVS:
Clarius ecquod nam nomen habere potes?
Quod si sponte DEI REGNO SIS denique FVLCRVM
MAIVS, utrum maius nomen habere queas?
Relligio pietasque Dei sit maxima gaza:
Perpetuas cum quā semper habebis spes.

D. IOANNI ALBERTO Comiti Solmensi et Muncaebergio. IANVS ALBERTVS SOLMIVS MVSIS AN VIRET SOL ALBVS.

MVSIS AN VIRET iste Comes, SOL ALBVS ut astris
Praenitet, ac radijs sidera parva premit?


page 202, image: s226

Sic est. SOL MVSIS ORTVS favet inclytus heros:
EN! ut Phoebus EI dat sua NABLA lubens.
Musarum chorus applaudit Charitumque sororum:
Aeternumque parat Gloria laeta decus.

D. PHILIPPO COMITI HAnovio et Lichtenbergio. PHILIPPVS HANAOVIVS POPVLI VIS VNA SOPHIA.

PRincipis et POPVLI SOPHIA est VIS VNA, Philippe:
Protegit haec urbes, firmat et inde domos.
Qualis te populumque tuum Sapientia vera
Laude beat, cui Pax astat, et alma Fides.
Felices terrae, sapiens quibus imperat heros:
Moriger ac populus quem sapienter amat.

D. IOANNI REINHARDO Comiti Hanovio. IANREINHARDVS HANOVIVS SANI RHENI VIS VNA OH DVRA.

MVlta tibi subsunt Rheni castella, propinqua
Dijs laribus patriae compita multa tuae.
Ius, Pax, Relligio, Comes ō generose, tuentur
Haec satis, atque fides gentis amorque piae.
O SANI DVRA RHENI VIS VNA perennis:
Vtque diu durent haec bona, vive diu.page 203, image: s227

D. PHILIPPO LVDOVICO Comiti Hanovio et Reineccio. P(H)ILIPPVS LVDOVICVS (H)ANOVIVS POPVLI PLAVSV CONVIVIS DIVS.

MAxima relligio virtus est sancta deorum:
Quae duplicis vitae praemia semper habet.
Sit tibi relligio curae, Ludouice Philippe:
Sic terris felix, sic potes esse polo.
Sic POPVLI PLAVSV CONVIVIS in aethere DIVS
Cum superis: felix vivere vita Deo.

D. ALBERTO COMITI Hanovio et Reineccio. ALBERTVS HANOVIVS THVRE ALBO VI SANVS.

THuris honos albi pariter Dijs dignus et aris:
THVRE litans ALBO, VI bene SANVS abit.
Aspicit ara preces, votivaque thura piorum:
Acceptant superi sic pia thura precum.
Orandum est, prece fit sancta placabile numen:
Mens ut sit sano corpore sana diu.

D. GEORGIO A SENA, Comiti VVitgenstenio.page 204, image: s228

GEORGIVS A SENA SVO GREGI EN SANA. GEO RGIVS SEINAEVS IVS SANE ROGES, VIGE.

IVs aequumque tibi curae, Comes optime: SANE
IVS quo multa ROGES secula, mente VIGE.
Iura GREGI labefactae SVO, pietate benigna
EN SANA: sic te gloria sera manet.

EIDEM. GEORGIVS A SAENA AGE IVS SANE ROGA.

QVem Treveris, quem prisca Colonia, quemque beata
Argentina pio mentis honore colit:
Magne Comes, Praesul sacrorum magne GEORGI:
Iustitiae quando traditae frena regis:
IVS AGE cuique ROGA SANE: ius fasque tuendo,
Quod facis, e terris exulet omne nefas.
Tanta tibi recti rever entia cum sit, et aequi:
Tu Numa sis saecli dignior ipse tui.

D. LVDOVICO A SENA Comiti VVitgensteinio. LVDOVICVS A SAENA CVI SALVS VNA A DEO.page 205, image: s229

VAna salus hominis, spes in quo nulla salutis:
Mortalium salus, DEVS.
Ipse suos servat Deus: hoc confisus, ab omni
Securus est periculo.
Felix, ō LVDOVICE Comes, nimiumque beatus,
VNA A DEO CVI est SALVS:
Quem colis, et sancto semper veneraris honors,
Salutis auctorem tuae.
Scilicet hoc cum re nomen convincit, ut omen:
CVI est SALVS VNA A DEO.

D. GEORGIO LVD. F. Comiti Senaeo. GEORGIVS SENAEVS SANVS ES, REGNO VIGE.

SAnd decet virtus, mens sana in corpore sano:
Qui rector populi vult bonus esse sui.
Corporis ES SANVS, mentis quoque viribus ipse:
Euge! VIGE REGNO cum Patre, magne Comes,
Cum Patruo simul ipse VIGE cognominis heros:
IVS populis SANE quo sine fine ROGES.

D. FRIDERICO COMITI Hohenloio. FRIDERICVS COMES DE HOENLOZ FIDEI HONOR MERES COELO DECVS.page 206, image: s230

MAgnus HONOR FIDEI! Christo sublimis adhaerens
Mente pia, COELO tu DECVS una MERES.
O mereas decus hoc mihi constans, munere Christi,
Alma Fides: sine te non datur ulla salus.

D. ALBERTO COMIti Leostenio. ALBERTVS LEOSTENIVS TER ALBVS LENIET SVOS. ALBERTVS COMES A LEVVENSTEIN IN LABORE LEVES CASVS TEMNET.

MAgnanimus Princeps, ac coeli dignus honore,
Celse Comes, qualem te quoque ture voco:
Ipse SVOS comi TER LENIET ALBVS amore
Hostes, infestos quos videt esse sibi.
LENIET ipse SVOS TER et ALBVS mente dolores
Aequa, sors vitae quos mala saepe creat.
Quic quid erit, constans is perferet: INque LABORE
Assiduo, CASVS TEMNET ubique LEVES.
Candida mens leni, decus ingens, pectore clausae,
Tam sibi, quam populis commodat ipsa suis.

D. LVDOVICO COmiti Leonstenio. LVDOVICVS COMES A LEONSTEIN I SANCTVS DEO IN COELVM VOLES.page 207, image: s231

SAnctus amor iuris, recti reverentla sancta,
Relligio superūm quod tibi sancta placet:
Laus est magna satis, Comes ō Ludovice: peruni
Cum fama decus hinc nempe perenne feres.
I, quo coepisti, pede felix atque beatus:
IN COELVMque DEO SANCTVS et ipse VOLES.

D. CHRISTOPHORO LVDOvico Comiti a Leonstein, Lud. F. CHRISTOPHORVS LVDOVICVS COMES A LEONSTEIN. SEDVLVS ENSE SOLO CHRISTO VINCO AC TRIVMPHO.

MIlitat omnis homo, Christi sacra signa secutus:
Christo dans nomen militat omnis homo.
Mars nunquam, nunquam belli certamina desunt:
Semper et hīc, cum quo mens pia certet, habet.
SEDVLVS en CHRISTO VINCO, AC SOLO ENSE TRIVMPHO:
Ensis, sermo Dei sit, clypeusque fides.
Omnis sermo Dei, clypeus ceu fervidus igne,
Protegit adverso semper ab hoste pios.

D. LVDOVICO LVD. F. Comiti Leonstenio. LVDOVICVS COMES LEONSTENIVS COELO MEDIO TV SENSV INCLVSVS.page 208, image: s232

SPernit humum, coelo si mens inclusa sit alto:
Mens et divinum nil nisi celsa sapit.
Summa petit semper: nil est mortale, quod optat:
Sic dulci fruitur nectare et ambrosiā.
SENSV TV MEDIO INCLVSVS, Comes inclyte COELO,
Quod iuuet in terris, nil quoque rźre tuum.
Tota mente Deum divinaque noscere gestis:
Sic frueris summi cognitione boni.
Summa in cognitione Dei cultuque voluptas:
Si nescis, hoc est nectar et ambrosia.

D. THEODORICO COMIti Manderschiedio. THEODORICVS COMES MANDERSCHIEDIVS MVNDO CONCEDO DIES: SVM HAERES CHRISTI.

SEu datus ipse Deo, siue a Deo amabilis heros
Sum datus: hinc donum glorior esse Dei.
Sic Theodoricus dicor: quid? SVM quoque CHRISTI
HAERES: CONCEDO MVNDO ego sponte DIES.

D. LVDOVICO COMITI Koenigstenio et Stolbergio.page 209, image: s233

LVDOVVICVS STOLBERGIVS SVB CVRIS SOL VIGET LVDO.

Oquam perpetuis curis hoc vivitur aevum!
In quo pars vitae nulla dolore vacat.
Curam cura trahit, ceu pulsa procella procellam:
Sic curae cedit cura repulsa novae.
Saepe tamen curas bona vitae multa serenant:
SVB CVRIS LVDO SOL meliore VIGET.
Sunt bona mixta malis: sunt tristibus addita laeta:
Sollicitis curis gaudia iuncta manent.
Perpetuoque manent nexu dolor atque voluptas:
Inque vicem haec cedunt pulsa repulsa duo.
Felix ō, curas qui mente gubernat acerbas:
Edulcet vitam quo sine labe sibi.

D. VVOLFGANGO ERNEsto Comiti Stolbergio. VVOLEGANGVS ER(O)NESTVS REGNO SVO ANGELVS FESTVS.

ATtribuit Genij Deus omni numina regno:
FESTVS at hic REGNO est ANGELVS ipse SVO.
Hercyniam festā sapiens in pace gubernat:
Et Musas verā cum pietate fovet.

D. ERNESTO COMITI Honstenio.page 210, image: s234

ERNESTVS HONSTENIVS SERENVS IT HONESTVS.

SPlendidus ut Titan IT luce SERENVS, HONESTVS
Ingenio, fama, relligione, fidź.
O pulchrum iubar! ō lumen virtutis honestum!
Lucidior non hac lux super orbe nitet.

D. HERMANNO SIMOni Comiti Lippiano. HERMANNVS SIMON MANV HERVS MINOS.

SIfers iura, MINOS: HEROS es, fortia si fers
Arma MANV: duplex hinc tibi fama venit.

D. IOACHIMO COMITI Furstenbergio. IOACHIMVS FVRSTEBERGIVS BREVI VITA FRIGESCO MVSA. Musa loquitur.

VItae vita brevis: Musae mage vita perennis:
Musae sed multis haud ea vita placet.
Sic FRIGESCO BREVI VITA quoque MVSA subinde:
Felix, a Musa cui data vita manet!page 211, image: s235

D. HERMANNO COMITI a nova Aquila. HERMANNVS NVENARIVS MANV VNA VIRENS HEROS. HERMANNVS COMES NVENARIVS MENS CVI SERVANS MANVS, HEROS.

MEnte vires, Comes, ingenioque, serenus et ore:
Ipse VIRENS HEROS VNA, Aquiline, MANV.
MENS CVI celsa, MANV SERVANS grave robur, is HEROS,
Magnanimus dici cur mereatur, habet.

D. HERMANNO ADOLPHO Comiti Nuenario. HERMANNVS NVENARIVS MANV IN RE HAERENS NAVVS. HERMANVS ADOLP(h)VS NVENARIVS IVS MANV DVPLANS NERVA HEROS.

IVS DVPLANS, ceu NERVA, MANV laudabilis HEROS,
Magne Comes, duplum fert simul inde decus.
Sic decet: arma decent heroem, iuraque: recte
Pacis ut ac belli tempus utrumque regat.


page 212, image: s236

Ipse MANV quamvis IIAERENS sat NAVVS es IN RE
Castrensi, sacrum ius tamen usque colis.
Praelia det Pallas tibi Martis et artis honora:
Praemia cum Musis det tibi sancta Themis.

D. VVOLFGANGO COMIti Castellano. VVOLFGANGVS CASTELLAE COMES MAGNVS LGO OCVLVS STELLAE FACE.

MAGNVS EGO patriae (en) OCVLVS, lux magna, beatae;
Praefulgens STELLAE ceu FACE, summa peto.
Tantus honor iuris, tantum pietatis et artis
Est dectis: ut lampas sideris, ista micant.
Sideris et lampas tanto conspectior illa:
Quanto, cui fuiget, maior habetur honos.

D. GEORGIO RVDOLPHO Comiti Gleichensi. GEORGIVS RVDOLPHVS SVLPHVR DO SVO GREGI.

PRo grege Dux pugnet vigil: hinc sit Martis honore
Inclytus: en! SVLPHVR DO GREGI et ipse SVO.page 213, image: s237

D. HERMANNO COMIti VViedano. HERMANNVS a VVEDA HEROA MANV VIDE.

QVem pietas, virtus, ars et sapientia vitae
Ornat, et aeternā laude vigere facit:
Exemplum morum Comes est HERMANNVS: abunde
Cui dotes confert Pallas amica suas.
Marte simul, simul arte valet: sic Nestora mente,
Sic HEROA MANV belli potente VIDE.

D. IOANNI COMITI MONTfortio, Praesidi sacri Tribunalis Imperialis. IOANNES COMES MONTFORTIVS FORTIS MENS COMES ANNI VOTO. IOANNES MONTFORTIVS FORTIVS IN MONTE SANO.

MOns Fortis mihi cognomen, dat Gratianomen:
Aether Mons fortis, Gratia sola Dei.
FORTIVS hoc IN MONTE, Dei sed munere SANO,
Sanari quic quid ius pietasque iubet.
MENTIS et ō FORTIS vi praeditus ANNVO menti
Sponte tuae, si quid iusseris, alme Deus.


page 214, image: s238

FORTIS MENS ANNI VOTO COMES esto perennis:
Auspice quod fiat sic moderante Deo.

D. IOACHIMO COMITI Ortenburgico. IOACHIMVS ORTEBVRGIVS.

MVsa Deum celebrare potens, heroas et altos,
Condecorat virtus quos et aperta fides:
VRGET opus MVSA HIC VI SOBRIA Principe dignum:
Magna subit virtus quum tua, magne Comes.
At sua metitur dum pondera, ferre recusat:
Cum nequeat digne carmine, mente colit.
Sit pietas haec grata tibi IOACHIME fidesque:
Teque loco tandem Sors meliore beet.

D. EBERHARDO COMITI Tubingensi, Domino Liechteneccio. EBERHARDVS COMES TVBINGENSIS REBVS TE DVRA COMES BIS INGENS.

DVrare, et semet rebus servare secundis,
Principis est virtus magna EBERHARDE boni:
Nemo bono fragili sapiens confidit: at aequo
Fert casūs animo sic variosque tremit.


page 215, image: s239

Sic REBVS, Comes ō, DVRATE magne: BIS INGENS
Sis COMES, et patriae tutor ut ipse tuae.

D. CONRADO COMITI Tubingae. CONRADVS COMES TVBINGAE CONCORDIA, NVM TVBA SEGES.

Laeta SEGES populi CONCORDIA, NVMTVBA belli?
Mars perimit, concors corpora servat amor.
Mars odium generat: Concordia nutrit amorem:
Pax adsit: belli sit procul inde tuba.
Fallor? an hoc in te nomen CONRADE fit omen?
Pax animo concors insidet una tuo.

EIDEM. CONRADVS COMES TVBINGENSIS.

SI fides regni pietasque fulerum est:
TV DEVM CONCORS pietate placa:
Tu fide paca populum serena:
Haec BASIS regni, Comes ō, fit INGENS.
Nam Fides regnum et Pietas tuetur:
Pax, Quies, Ius cui comes est, Salusque.

D. ALBICO COMITI Tubingensi.page 216, image: s240

ALVVIGVS COMES TVBINGAE EVGE! BONIS VIGET CALAMVS.

DVlce decus calami, quo Musa Charisque triumphat,
Et Themis, et Clarij praeses Apollo chori.
Vsus ubique patet: Calamus regic omnia doctus
ALBICE, quem studio derenerante colis.
EVGE! BONIS CALAMVS VIGET omnibus: euge triumpha
Magne Comes: calamo nempe perennat honos.

EIDEM. ALBOICVS COMES TVBINGAE COECA MALI SVBIGET BONVS.

SIqua pavent cuncti, mala perdomat omnia virtus
Nescia fortunae cedere sola minis.
COECA MALI tormenta BONVS sic fortiter heros
Ingenio SVBIGET consilioque suo.
Tune cede malis, sibi et occinet, ALBICE, semper:
Fortunae victor sic erit ipse suae.

D. IOANNI COMITI SALmio, Produci Lotharingiae. IOANNES COMES SALMIVS IO COLVMEN SANES AMISSA.page 217, image: s241

MVsa melos, ius sancta colit Themis. EN! age CōMIS
Iure melos, SANA IVS, Comes alme, MELO.
CONSILIO SANE sic SVMMO ES praeditus heros:
E coelo populis MISSA COLVMNA SVIS.
Gentis Io COLVMEN SANES AMISSA togatus
Commoda, consilij robore fulta tui.

EIDEM. IANVS COMES SALMIVS.

EN! SOCIIS LAVS SVMMA suis virtutibus heros:
Gentibus E coelo MISSA COLVMNA SVIS.
A SE CONSILIVM SVMAS, credasque monenti,
Cum tibi praemonitus consuluisse cupis.
Curarum Ducibus comes est, sociusque laborum:
Quem patriae natum publica vota probant.

N. CL.

D. CLAVDIO COMIti Salmio. CLAVDIVS SALMIVS LAVS LVDIS MVSICA.

MVSICA LAVS LVDIS: sine Musis ludus inermis:
Musarum CLAVDI ludicra grata tibi.page 218, image: s242

EIDEM. CLAVDIVS COMES SALMIVS.

VT mihi nobilitatis origo domestica virtus:
Vt generis durat splendor inemtus avis:
Sic mihi sclus amor virtus, ante omnia virtus,
Quae Genio splendet nobilitata meo.
CELSA meae DOMVI SIC SVMLAVS unica celsoe:
Et laudata domus, laus quoque celsa mihi.

N. CL.

D. PAVLO COMITI Salmio. PAVLVS COMES SALMIVS PLAVSV MĪ COMES SALVS.

PAlladis Astraeae, Phoebi, Veneris comes unus,
Saeclo SVM LAC, IVS, MVSA, LEPOSque meo.
Alma SALVS COMES est Mī PLAVSV laeta beato:
Virtus dux superum praevia monstrat iter.

EIDEM. PAVLVS COMES SALMIVS.

MVSAM SI PLAVSV, Comes alme, COLES; tibi Musa
Applaudet, Comitem te quoque culta colet.


page 219, image: s243

Sis ergo Musae cultor, columenque poetis:
Musa quibus fervet nobilitata comes.
Versibus applausum te Musa colenda beabit:
Actua post mortem fama perennis erit.

N. CL.

EIDEM. PAVLLVS COMES A SALMIS.

OSVS Paulle, MALVM SICA PELLAS fugiasque:
Dijs placet: esto malo tempore nempe bonus.
Macte tuā virtute, Comes, domitrice malorum!
Pro meritis cinget querna corona comas.
Sicigero Comiti cedet tibi Claviger ille
Alcides, et eris noster Alexicacos.

N. CL.

D. MAXIMILIANO, NIC. F. Comiti Salmio ac Neoburgio. MAXIMILIANVS SALMIVS IVS EN MAXIMI MALI SALVS!

IN orbe IVS EN MAXIMI SALVS MALI:
Mali sed omnis unus est Deus salus
In aethere. Ius ergo simul ac Deum colis,
Comes Serene, litteris iunctis bonis:
Salus ut bīc et illīc certa sit mali.page 220, image: s244

D. NICOLAO, NIC. F. Comiti Salmaeo ac Neoburgio. NICOLAVS SALMIVS.

EMusis laus digna venit, Comes inclyte: summae
VNI LAVS gaudet sic tibi MVSA COLI.

D. IOANNI HENRICO Comiti Schvarzeburgio. IANHENRICVS.

CLarus avis opibusque potens, virtuteque multā,
Ac solidā praestans relligione Dei:
Flore VIRENS Comes HīC AN mentis et indole pulchrae,
Laudis in hoc mereas non decus ipse choro?
Musis dexter ades: Musae tibi digna rependunt
Praemia: Musarum non abolescit honos.

D. IOACHIMO ANDREAE Schlickio Comiti Passaunio. IOACHIMVS ANDREAS IO HĪC MVSA! AN ARDES.page 221, image: s245

MVsae cultor, Io MVSA HĪC, Comes inclyte regnat:
Musis AN ARDES munera grata dare?
AN RE DAS potius? sic arbitror: hinc quoque Musae
Cultor, Io MVSA HīC, clamitat omnis amans.
Cultorem beat ipsa suum quoque Musa beata:
Felix, cui favet hīc dedita Musa Deo.

D. GEORGIO FRIDERICO COmiti Hardeccae Glazij et Machlandia. GEORGIVS FRIDERICVS HARDECCIVS.

CVRIS CVR HīC DEGO? FIDES RE, ō assecla coeli,
SERVA me REGI semper amica Deo.
COELVM IVSTVS HABET, FIDEI quod GRATIA donat
Per Christum: Christo fidere certa salus.

D. GEORGIO COMITI ERbachio et Braunbergio. GEORGIVS COMES ERBACHIVS GIGAS HIC VERVS BEOR.

PAce bonus belloque GEORGIVS inclytus heros,
Conueniens nomen dat tibi, magne Comes.


page 222, image: s246

Ille Gigas verus pietatis tutor et auctor,
Ac fidei sanctae iustitiaeque fuit.
Talis es et tantus pietatis tutor et auctor,
Ac fidei praeses iustitiaque bonus.
De se si verum liceat cui dicere, dicas:
Ecce! Comes BEOR HīC VERVS in orbe GIGAS.

D. FRIDERICO MAGNO Comiti Erbachio. FRIDERICVS MAGNVS COMES ERBACHIVS.

MAGNES ad astra FIDES CVRSVRIS, auspice Christo:
Terrifica HīC ACIE MORS VBI dira secat.

D. GEORGIO MAGNO Comiti Erbachio. GEORGIVS MAGNVS COMES ERBACHIVS MAGNES EGREGIVS IVS, BACCHO MORBVS.

QVi Themidis Sophtaeque pio pius ardet amore;
Nil furialis huic Bacchus Amorque nocet.
Magnes Amoris, amor Bacchi: fuge cautus utrumque:
Vno namque modo Bacchus Amorque nocent.
Bacchus ubi regnat, vel Amor: procul inde facessit
Relligio, et Virtus, et Sophia atque Themis.


page 223, image: s247

MAGNES at EGREGIVS, IVS: BACCHO MORBVS, Amori
Mors; si dux Sophia est cum Pietate simul.
Scilicet haec, Patris exemplo, te cura GEORGI
MAGNE tenet: certum nominis omen adest.
Macte Comes, Patris ō magnisis aemulus haeres:
Sic re, non solo nomine MAGNVS eris.

D. LVDOVICO COMIti brbachio. LVDOVICVS COMES ERBACHIVS COME OS BACCHI VSV DVLCIVS.

Cōmis es, et morum suavis LV DOVICE lepōre:
In labris Peitho sessitat ipsa tuis.
Scilicet OS COME est BACCHI vel DVLCIVS VSV:
Aut si quid Baccho dulcius esse potest.

D. CASIMIRO COMIti Erbachio. CASIMIRVS COMES ERBACHIVS CVI MVSAS CIRCO MARS HIC BEES.

MVsas Pallas amat: favet haec quoque Pallas amica
Marti, quae bello praesidet atque togae.


page 224, image: s248

Martis et Artis honos heroes ornat, amicos
Palladis, ō patriae lux CASIMIRE domūs.
Sic te Pallas amet: sic Mars et Musa coronet:
Auguror, augurium firmet hoc ipse Deus.

D. CAROLO BARONI VVALpurgio, Sac. Rom. Imperij Dapifero haereditario. CAROLVS VVALDBVRGIVS COR GRAVI SVB LACV LVDVS. CAROLVS VVALDTEBVRGICVS CVRA SVB GRAVI DOLET VLCVS.

PRo patria pugnas pius, et fers multa pericla
CAROLE: nec mortem captus ab hoste times:
SVBque GR AVI CVRA DOLET hoc magis VLCVS:
in hostis
Perfida quod tradit te tua turba manūs.
Grande quidem scelus: at fers aequā mente ferenda:
SVBque GRAVI LVDVS COR fit alacre LACV.
Cor sceleris purum, mens et sibi consciarecti:
Frangere vis hostis quod fera nulla potest.
Euge, beate Baro! semper tua gloria vivet:
Clara futura solo, clara futura polo.

D. HENRICO SEMPER LIBEro Baroni Limpurgio, Sac. Rom. Imperij Pincernae haereditario.page 225, image: s249

HENRICVS LIMBVRGIVS CVRIS REGI, NIMBVLVS.

MVltum terrificus segetes gravat arvaque nimbus:
NIMBVLVS est CVRIS cum ratione regi.
Regni cura gravis: tu cunctis consulis, ipse
Nec tibi: sic patriae civis es atque pater.

D. ALBERTO BARONI Limburgio semper Libero. ALBERTVS LIMBORGIVS MARS TVBIS BELLI VIGOR.

COrde vales dextraque potens: te classica quando
Ac tuba cum lituis, Martis ad arma vocat:
Sat virtus tua nota foris, sat clara domique:
Et caput ornat adhuc cassis et hasta manum.
I Comes, et magnos, ALBERTE, merere triumphos:
Martis herus, BELLI MARS VIGOR ipse TVBIS.

EIDEM. ALBERTVS BARO A LIMburg, Sacri Romani Imperij Pincerna Haereditarius. [gap: Greek word(s)]page 226, image: s250

INPRIMIS ORA, DVRA, PERCVRRE, LABORA, INGENIVM RARAE SIMPLICITATIS HABE.

Quod simplex, gratum est: duplices Deus odit, homoque:
Ipse Deus simplex: DIS niger ille duplex.
Grata Deo pietas tua: grata fidesque manusque,
Et non fucatae simplicitatis amor.
Te Deus asservet geminis cum fratribus: idem
Tempora det vitae non onerosa tuae.

N. FR.

D. IO ANNI BARONI SEMper Libero Limburgio, Sac. Rom. Imp. Pincernae haereditario. IOANNES LIMBVRGIVS SOL MIRA VI BENIGNVS.

SOL, oculus mundi, MIRA VI sponte BENIGNVS,
Cuncta fovet, vitae dans alimenta suae:
SOL populi Princeps MIRA VI sponte BENIGNVS,
Orbi praestat opem consiliumque suo.
Quod facis ergo, benignus opem fer consiliumque
Magne Baro: populi SOL es et ipse tui.

D. PHILIPPO BARONI VVinnabergio ac Beilenstenio.page 227, image: s251

VVINNAEBERGIVS I BENE IVRA GNAVVS.

CVltor es Astreae Themidisque PHILIPPE vercndus:
I, BENE ius, GNAVVS tam bene IVRE, cole.

D. HENRICO RVTHENO Posthumo, Domino Plavae. HENRICVS RVTENVS POSTVMVS PRO CENSV MVNVS EST VIRTVS.

SI cui Musa favet, favet huic simul inclyta virtus:
Cui virtus favet, hic omnia dives habet.
Vtile PRO CENSV VIRTVS EST divite MVNVS:
Cui praesto est Virtus, copia nulla deest.
Sic comes es Musis HENRICE: fit inclyta Virtus
Hinc comes, et censu divite plena, Salus.
IN! PROMPIVS CENSVS VIRTVS: nihil indiget ultra:
Aeternas haec cui Diva ministrat opes.

D. EBERHARDO, EGEN. F. Domino Rupis Spoletanae et VVasgoiae. EBERARDVS RVPESPOLETANVS SOLA VT RVPES DVRA, BENE SPERA.page 228, image: s252

FErre malum sperare bonum, rebusque secundis
Servare semet ac durare fortuer.
Qui didicit, didicit sapiens bene multa: beatus
Censendus is ter hoc quaterque nomine.
Pectore sit DVRA, RVPES VT SOLA, bonumque
SPERA BENE omne, et omne fer malum bene.
Et merito sapiens. et eris EBERHARDE beatus:
Certum omen hoc agnosce certo in nomine.

EIDEM. EBERARDVS ALSATVS REBVS SALVS RE DATA.

SIt pietas, EBERARDE, tibi sit patria curae:
Tu REBVS patriae es RE DATA nempe SALVS.

D. ADAMO GANSIO POTlicio Baroni. POTLICIVS POLITICVS.

POtliciae gentis mulctos Arctoarecenset
Marchia, de Brenno nomen adepta Duce:
Ingenio magnos, magnos virtute fideque:
Seu pacis, Martis munere seu sit opus.
Cognino rerum cunctos, vartaeque loquelae,
Et Sophiae, et Ihemtais clarat honore decus.


page 229, image: s253

Talis sis et ADAME Baro, qui strenuus aulae
Summo Palatinae nunc gerus officia.
Convincet nomen, si non res ipsa loquetur:
POTLICIVS vere sit mihi POLITICVS:
Civilis cut pectus alit sapientia vitae:
Cui mens consilij civitis ampla penus.
Primipilus eris, si belli arrideat omen:
POTLICIVS PILO dicitur unde CITVS.
Euge Baro! felix amplectere nominis omen:
Tu potes et patriae miles et esse pater.

D. HELMHARDO IORGERO Baroni, Praesidi Austriae, S. Caes. Maiest. Consil. IORGERVS IVS ROGER.

IVS ROGER En! praesto est, PRAESES, tibi iura roganti
Sancta Themis, dictans ius, BARO magne, sacrum.

D. NICOLAO ISTVANFIO Libero Baroni, Propalatino Regni Hungariae, S. Caes. Maiest. Consil. NICOLAVS ISTVANFIVS ALCINOVS INI FAVSTVS.

SVmme Palatinos inter, Baro mogne, potentis
Pannoniae proceres, Phoebicolasque duces:


page 230, image: s254

Martis et artis herus pariter praecellis utrinque:
Tu simul es vates, miles et ipse bonus.
Ipse sat arte decens, sumptisque decentior armis:
Palladium te sic ornat utrumque decus.
FAVSTVS INI novus ALCINOVS sic Palladis arcem:
AVSVS LAVS CONI FINIT honosque tibi.
Fortiter us Marti sapias, sapis haud minus ipse
Phoeboi sic duplex hinc tibi surgit honos.

EIDEM. NICOLAVS ISTVANFI ALCINOVS FINI ASTV.

ALCINOVS ceu mente potens, vim roboris ASTV
FINI: sic; quod habes, nomen ut omen habes.

D. MARCO FVGGERO LIB. Baroni Kirchbergae et VVeissenhornae. MARCVS FVGGAERVS FVGAS CVRAS REGVM. SECVRVS FVGA ROGVM.

TOt Regum, tot MARCE Ducum es pia cura potentūm:
Imperij favet hinc tota corona sacri.
Saepe FVGAS REGVM CVRAS procerumque Ducumque,
Eloquio fidus consilioque tuo.


page 231, image: s255

Macte Heros! Regumque savore Deique beatus
Iam FVGE SECVRVS per tua facta [reading uncertain: print faded] ROGVM.
FAMA vehat magnum, ceu GRVS, super aethera CVRSV:
Impleat et Solis perpes utramque domum.

D. IOHANNI FVGGERO Baroni Kirchbergio et VVeissenhornio. IOANNES FVGGAERVS ANNVE FAS SVO GREGI.

QVod fas est, pius aude Iane: GREGIque verendus
ANNVE FAS, sancta menta fideque, SVO.
Regnum fas decet, et regni quos cura fatigat:
Hoc regni columen praesidiumque manet.

D. IACOBO FVGGERO BAroni Kirchbergae et VVeissenhornae. IACOBVS FVGGAERVS FACIBVS AVGE GIROS.

CAlcar laudis, honos: fax gloria mentis honestae:
Laude magis virtus crescit, et ipse labor.
AVGE CEV FACIBVS GYROS, Comes alme, laboru:
Praemia dans studijs digna IACOBE bonis.
Crescet gyrus: amor studij simul atque laboris
Crescet: et hinc claram nomen ab orbe feres.page 232, image: s256

D. PHILIPPO EDOVARDO Fuggero, Baroni Kirchbergio et VVeissenhornio. EDOVARDVS DEVS O DVRA.

SVnt bona, sunt vitae mala multa fugacis: et uda et
Alternas variant tempora suda vices.
Fas est utraque ferre modeste, Sic ego SVDA
EDVRO, SVDO RE simul VDA pius.
Tu DEVS O DVRA fortunā dexter in omni:
Suffice vom menti sidus ubique meae.

D. OCTAVIANO FVGGERO Baroni Kirchbergae et VVeissenhornae. OCTAVIANVS VIS VNA CATO.

MAximus ille Cato, exemplum laudabile morum:
Cunctando res quem restituisse ferunt.
Alter es OCTAVI Cato, nempe Catonis inhaerens
Magna tuo cordi VIS viget VNA CATO.
Sat catus es cautusque. AN VIS CAVTO obsit et ulla?
Insidiae multae sint licet usque bonis.
CAVTVS VINA bibis: cautus commercia quaeris:
Cautus amas, vitas cautus: es ergo Cato.page 233, image: s257

D. ANTONIO FVGGERO Baroni Kirchbergae et VVeissenhornae. ANTONIVS FVGGERVS FAVE GIGAS, ONVS NE RVAT.

PVblica res onus est ingens: superesse regendo
Cui bene, ceu fas est, hoc erit artis opus.
Strenuus huic oneri qui non succumbit honesto:
Fortis, et est magno dignus honore Gigas.
Tam grave NE RVAT, Amoni, sine praeside certo
Forsan ONVS, FAVE, et ō strenuus esto GIGAS.
Sic quod nunc onus est, honor est sine labe futurus:
Sic es honoratus nomine reque Gigas.

D. GEORGIO FVGGERO Mar. F. Baroni Kirchbergae ac VVeissenhornae. GEORGIVS FVGGERVS FRVGI AGGREGO VSVS.

LEges haud prosunt vanoe sine moribus: VSVS
AGGREGO sic FRVGI legibus ipse bonos.

D. IACOBO FVGGERO 10. F. Baroni Kirchbergae ac VVeissenhornae.page 234, image: s258

IACOBVS FVGGERVS FVGAE CIBVS ROGVS.

VIta quid est hominis? fuga. Quoe fuga? sit bona tantum,
Sit pia, tunc vitij certa malique fuga est.
Sit licet in vita fuga nulla doloris acerba:
Ipse FVGAE CIBVS est unus in orbe ROGVS.
Felix mens, fugienda fugis si, fersque ferenda:
SVBque FVGA COR si cum pietate VIGES.

D. HIERONYMO FVGGERO Iac. F. Baroni Kirchbergae ac VVeissenhornae. HIERONYMVS HIERON MVSI'S.

SIS MVSIS HIERON, Hieronyme: nomen ut ipsum
Te monet: aeternum sic bene nomen habes.

D. REYMVNDO FVGGERO Baroni Kirchbergae ac VVeissenhornae. REIMVNDVS FVGGERVS RES VRGE MVNDVS FVGIS.

PRava fuga est studij, vitij bona: ceu fuga virtus
Fit vitij: studij sic fuga fit vitium.


page 235, image: s259

Virtutem fugit ille, fugit quicunque laborem:
Sic verbum veius est: Otia dant vitia.
Ipse FVGIS MVNDVS studium RE sedulus VRGE
Sic virtus vitij sit fuga nempe mali:
Quam comitatur honos et laus et fama perennis:
Quam sors fausta bonis ditat, et ipsa Salus.

D. IOANNI CHRISTOPHOro Tschernemlio, Lib. Austriae Baroni. CHRISTOPHORVS TSHERNEMELIVS CHRISTVS PRO HOC SI MERET LVENS.

PRO mundo LVIT HOC immundo CHRISTVS: IS almae
Immerita vitoe munera morte MERENS:
Vnus sic nobis moriendo restituit rem:
Cui benc qui fidit pectore, salvus erit.

D. GEORCIO ERASMO Tschernemlio Lib. Austriae Baroni. GEORGIVS ERASMVS TSHERNEMELI LENE SAT COR, EGREGIVS MVSIS HERVS.

EGREGIVS MVSIS HERVS audis, atque patronus:
CORSAT LENE tibi, mens sat amica manet.


page 236, image: s260

Scilicet hanc laudem nomen tibi dictat ERASME:
Laus tribui cuiquam clartor cequa potest?

D. IOANNI HENRICO Dietrichsteinio Baroni Hollenburgio ac Finckensteinio. DIETRICHSTEINIVS SIT DEVS HIC IN ITER.

SIt quamvis haud apta viae nec commoda tantae
Tristis hyems, nimbis horrida, dura gelu:
Nil nocet illa tamen, praesenti numine divūm:
Si DEVS HIC IN ITER SIT simul ipse comes.
Cui comes et virtus, et soncta modestia morum,
Ac ptetas: simul huic fit comes ipse Deus.
SIC ITER ipse DEVS praesens INIT inclyte tecum
IANHENRICE, viae auxque comesque tuae.
Nam tua te virtus, et sancta modestia morum,
Ac pietas, charum nunc facit esse Deo:
Teque simul tutum per mille pericla viarum
Reddit, ne noceat frigore tristis hyems.
Ire paras, rideo: sic ergo numine divūm
Tutus abi: DEVS et SIT COMES HIC IN ITER:
Sospes ut in patria recrees fratremque patremque:
Ac vivat nato cum sene mater anus.

D. REINPRECHTO BARO NI POLhemio, Rectori Academiae Salanae Magnifico.page 237, image: s261

REYNPRECHTVS POLEMIVS BARO PRAE TVIS IMPERIO BONVS CLARE.

POLHEMIAE clarent tot splendida sidera gentis:
Tot pariter culebres Marte vel arte duces:
Gloria Polhemidum passim cantata Baronum
Impleat ut mundt triplicis omne latus.
Sic tua te coelo virtus doctrinaque tollit,
REINPRECHTE Aonij fama decusque chori.
Palladijs eadem decorat te gloria sceptris:
Gaudet et imperio laeta Salana tuo.
Macto animi Baro magne: Dei laetare favore:
Salva diu Clarij iuta tuere gregis.
PRAEque TVIS BONVS IMPERIO Sol inclyte CLARE:
Plena sit ut numeris glorta prisca tuis.

D. FRIDERICO BARONI Polhaemio. FRIDERICVS POLEMIVS PRO FIDEI CVRSV MILES.

PRO FIDEI CVRSV MILES fit dignus Olympos
Miles et est patrie, miles et ipse Dei.
Militia haec sacra est: cui si das nomen, et hostes
Sic reprimis patriae strenuus, atque Dei:
PRO FIDEI CVRSV MILES fis dignus Olympo:
Aeternumque manet te FRIDERICE decus.page 238, image: s262

D. GOTEFRIDO BAROni Polhemio. GOTEFRIDVS POLEMIVS FIDVS ROGET PIVS MELO.

SParsa pijs lacrymis oratio nubila tranat:
Gratior haud ulla est Musica nempe Deo.
Insonat in terris, validumque oratio coelo
Robur habet, si sit corde profecta pio.
Sic FIDVS ROGET ipse PIVS, speretque rogando:
Placet et hoc dulci numina sancta MELO.

GOTEFRIDVS BARO POLhaemius et Lichteneccius.

INnocuae pietatis amans, ACTVque FIDELIS
THEOPHILE, Pace qui Dei
Gaudes, magne Baro: CHRISTVM immemorabile Verbum
AGNOSCE VERBO coelico:
Sit pedibus lus clara tuis: te nempe reducet
Ad tecta coeli regia.

ALITER.

E DVPLO VERBO CHRISTVM; Godefride, Patremque
HEĪC LATE AGNOSCIS, sed mediante FIDE.

EL. R.page 239, image: s263

D. GVNDACCARO BARONI Polhemio. GVNDACARVS POLHAEMIVS POL DIGNVS MVSAE CHARVS.

MVsa tibi genium, carmen GVNDACARE Phoebus
Donat: et ingenio Pallas amica favet.
POL DIGNVS, sis qui sic MVSAE, Palladi, Phoebo
CHARVS, et Aonij fautor herusque chori.

EIDEM. GVNDACCARVS BARO POLHAEMIVS ET LICHTENECCIVS.

ECCE, Baro, HVC PLENE celebri TV GLOovas. RIA ABVNDAS:
EX animo, CHRISTO semper AMICVS

ALITER.

HĪC PHILOMVSVS AGO (ECCE!) LIBENS, AC ARDVA CERNO
TOT bona, vix Phoebus quot memorare potest.

EL. R.

D. VICTORI AB ALTHAN Libero Austriae Baroni. VICTOR ALTANIVS COR VNIT VIS ALTA.page 240, image: s264

MEntis VIS VNIT celsae roburque COR ALTA:
Pectoris hinc virtus nascitur alta probi.
Mentis et in te vis et virtus emicat alta,
Magne Baro: VICTOR sic potes esse tui.

D. CHRISTOPHORO SCHLEInicio Baroni, Caes. Consil. CHRISTOPHORVS SCHLEYNICIVS CHRISTO SOPHVS VINCIS CHELY.

SI Christo quis rite sapit, sapientior unus:
Desipiens mundo sit licet ille pius.
Tu mundo Sophus es, cui rerum suppetit usus,
Et prudens animi consilijque fides.
Tu CHRISTO SOPHVS es pa Riter, cui carmina cantas:
Phoebicolas dulci VINCIS et ipse CHELY.
Sic Sophiae duplex surgit tibi gloria: mundo
Quod sapis et Christo sic, BARO, laude pari.

D. RICHARDO STAREMbergio Lib. Austriae Baroni. RICHARDVS STAROBAERGIVS ROBVR GREGIS ADAE, CHRISTVS.

VAna salus, hominum gregis est vis nulla miselli:
Si Deus in coelo subtrahat ipse manum.


page 241, image: s265

ROBVR ADAE GREGIS est CHRISTVS, vis una piorum:
A quo certa salus, non aliunde, venit.
Tutius in Domino certam sperare salutem:
Fidere quam validā velle RICHARDE manu.

EIDEM. RICHARDVS BARO A STAREMBERG AVSTRIACVS DA BRVTIS COR HARAS, ET CVRAM REGIBVS ARAS.

QVi nihil ad sese curam spectare sacrorum
Affirmant, mundo dedita turba vago:
Non aras curant, sed haras: mysteria verbi
Non solis mystis mystica nosse datum.
DA BRVTIS COR HARAS, ET CVRAM REGIBVS ARAS:
Nam cor hara est brutis: Regibus ara placet.

N. FR.

D. ERASMO STAREMBERgio Libero Austriae Baroni. ERASMVS STAREBERGIVS RVS AMES REGIBVS RESTA:

CAstalidum quod AMES RVS, laudi cedat Erasme:
REGIBVS ō RESTA cura salusque tuis.page 242, image: s266

D. HENRICO TSCHERNEMlio Lib. Austriae Baroni. HEINRICVS TSCHERNEMLIVS EN! HERCVLIS MENS HĪC SERVIT.

CElsa decet mens heroa: EN! MENS HERCVLIS alta
HĪC SERVIT: servit laus simul huic, et honos.

D. IOANNI BARONI a Kriechingen. IOANNES BARO CREICHGIENGIVS I BONVS INGENIO CRESCE GRAVI.

QVam formae te pulcher honos, tam mentis honestat
Te pulchrae et linguae gratia IANE decens.
Inter aves aquila est, rerum prudentia velox:
Dij faciant, sapias ut valeasque diu.
Quodque cupis, compos fias ut denique voti:
HA! BONVS INGENIO Mars, Baro, CRESCE GRAVI.

D. CASPARO VVINDISCHgraecio Baroni, Rectori Acad. Salanae Magnifico.page 243, image: s267

CASPARVS VVINDISHGRECIVS BARO SVB IVGO CHARVS DIS ASPERA VINCO.

PVgna foris, intus terror, crux sancta piorum:
Crux haec haud poena est, sed magis alma salus.
Ferre crucem secum CR VCIFER inbet ipse supremus:
In cruce qui peragit dulce salutis opus.
Sic cruce CASPAR ovas laetus, fidisque Ichovae:
Ac tecum loqueris, dum cruce victor ovas:
Pido: SVBque IVGO CHARVS DIIS ASPERA VINCO:
Nornis hoc dict at sic anagramma tui.
O praedulce iugum crucis! ō venerabile nomen!
Ferre crucem novit qui bene, victor abit.

EIDEM.

MAgnus quaestus opum magnarum, vivere parces
Magnumque vectigal est parsimonia.
Maior at est homim pietas sanctissima quaestus,
Bonisque mens contenta coelitus datis.
Sit pietas mihi praesto, bonorum PARCVS et VSVS:
Sic GRATIA DIVINA sat felix BEOR.

EIDEM. CASPARVS A VVINDISCHgraitz Baro in Thal et VValtstein.page 244, image: s268

SVnt gazae Christi verbum et mysteria sacra:
Quīs melius nihil aut maius hic orbis habet.
Salvificas CHISTI TOT HABENS in pectore GAZAS,
An non, magne Baro, iure beatus eris?
Euge Baro! NIL PLVS CVRA, sat caetera dives:
Cuncta simul pereunt, praeter amare Deum.
Vive DIV felix: TANTAque benignius IN RE,
Quā potes ipse tuos parte invare, IVVA.

EL. R.

D. GEORGIO GVILIELMO Baroni Zinzendorfio. GEORGIVS GVILIELMVS BARO SINCEDO RFIVS MVSIS FIDVS EGO GENIVS, LIVORE CAREBO.

QVod Musis Phoeboque faves GVILIELME GEORGI:
Concilias famae perpetis inde decus.
Livor tit invideat, famae nihil iste nocebit:
Si cupiat, Genius dixerit ipse tuus:
MVSIS FIDVS EGO GENIVS, LIVORE CAREBO:
Quam Musae donant, nescia fama mori.

D. HILTEBRANDO IORGEro Libero Austriae Baroni.page 245, image: s269

HILTEBRANDVS IORGERVS LETHI IVS BREVE DVRANS ROGO.

FAma vince bona lethum: BREVE IVS AGE LETHI
DVRANS a ROGO abit: sed bona fama manet.

D. HELMHARDO IORGEro Lib. Austriae Baroni. HELMHARDVS IORGERVS.

PErfer et obdura: durando fit leve durum:
Si DVRAS, MEL erit denique GYRVS HERO.

EIDEM.

MEL GYRO DVRAS HERVS? audio: quid sibi vult hoc?
Te DVRAS GYRO, flexile ceu MEL, HERVS.

D. SENDIVOGIO COMIti Ostrorogano. SENDIVOGIVS COMES OSTROROGIVS STES DIV, ROGO, SANVS VIGORS, OS COMIS.page 246, image: s270

COMIS es OS, Generose Comes: STES ergo VIGORE
Ipse DIV SANVS, numina sancta ROGO.

EIDEM. SENDIVOGIVS OSTROROGANVS.

SAnctus honos, SANVSque DEO VIGOR omne per aevum
Carminis hoc sancti, SVRGET in orbe, SONO.

D. IOANNI IACOBO Comiti Ostrorogio. IOANNES IACOBVS OSTROROGANVS.

SVAVIS COR Comes AN BONA SIGNO percitus OESTRO?
Scilicet hoc nostrum fert bona multa bonum.
Nempe bonum signare, quod est imitabile: rursus
Declinare malum qui studet, ille sapit.

D. STANISLAO COMITI Ostrorogio. STANISLAVS OSTROROGIVS SATIS SANVS SOLVITVR ROGO.

MAxima dos vitae, mens sana in corpore sano:
Hinc viget ingenium, robur et inde viget.


page 247, image: s271

Inde viri virtus vires assumit: at una
Sanctificat simul haec omnia Relligio.
Relligio cui sana, et mens in corpore sano est
Sana, SATIS SANVS SOLVITVR ille ROGO.

D. THEOPHILO DAMASIO Baroni a Digonia. THEOPHILVS DAMASIVS I PLVS HIS DEO AMATVS.

SI pius ac probus es, sapis: HIS virtutibus ipse
PLVS, quam Marte, DEO semper AMATVS eris.

D. GOTEFRIDO STADLEro Domino Reccersburgi Freibergae et Crotendorfi. GOTEFRIDVS STADLERVS FIDVS ROGET RE DET SALVS.

CVm mala nos sine fine premunt, et nulla salutis
Spes superest, et opem terra polusque negat:
Anchora, si nescis, oratio sola piorum est:
Impetrat haec, quod vult, sit modo plena fide.
Coelum aperit clausum, Paradisi oratio clavis:
Optatae fert haec sola salutis opem.
Cui placet alma salus, FIDVS ROGET ille Tonantem:
Sic quod voce rogas, RE DET et ipsa SALVS.page 248, image: s272

D. MICHAELI FORGAzio Baroni Gymesio. MICHAEL FORGATSIVS COELI GRATIA SVM FISVS.

QVod sum, Dei sum gratiā: FISVS magis
SVM GRATIA COELI, meae quam gloriā
Virtutis: hinc et servor, et tandem beor:
Christo salutem dante uno credentibus.
Quod ergo sum, FISVS COELI SVM GRATIA.

D. PETRO VVOLOVICIO Palatinidae Lithvano. PETRVS VVOLOVICIVS COELO VT PVRIVS VISV!

PVrius haud coelo quicquam solet esse sereno:
Sancta fides, et mens purior una manet.
PVRIVS VT COELO pectus quoque nobile dudum,
Petre tuum VISV candidiusque nitet.page 249, image: s273

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER IV. ILLVSTRIVM ARMIS ET literis Equitum Nobilium honori consecratus.

AD CHRISTOPHORVM Schleinicium Baronem, Sac. Caes. Maiest. Consiliarium SCHLEINICIVS.

MVsa Lycophrontis ludens Anagrammata plectro,
Offert nobilium nomina clara virūm:
Strenua quos virtus, et rerum gloria coelo
Aequat, et ingenij vis, animique vigor.
SIC ō LENIS HVIC sis, ō vir maxime, Musae:
Lenis ut ingenij vis solet esse tui.
Tu Phoebi cultor, tu Musae magnus alumnus,
Carminis auctores, carminis auctor, amas.
Euge! fave Musae pariter, Musaeque parenti:
Quicquid et hoc est, magni pignus amoris habe.page 250, image: s274

D. CHRISTOPHORO A SCHLEInitz Baroni, Sac. Caes. Maiest. Consil. CHRISTOFERVS SCHLEINICIVS FERS CHRISTO VNI HVIC SILES.

QVod Deus et Fors fert, CHRISTO FERS auspice laetus:
VNI CVI vera cum pietate SILES.
Magna silere Deo virtus; sapientia magna,
Ferre potens Fors quod ferre Deusque iubet.
Fer bene, quod Fors fert: nam si bene ferre recusas,
Fert male Fors simul, et sic cruciare magis.

D. HENRICO RANZOVIO Equ. Produci Cimbrico. ERRICVS RANTSOVIVS CVRIS ORNATVS VIRES.

QVem Musae curis onerant sic semper, et ornant:
Et Themis, et Themidis Pallas amica sacrae:
Quem Mars, quem Phoebus, quem curis Iupiter ornant:
Immo onerant: belli sis ut et artis herus.
Cimbrica quem gens, et Cimbrae rex inclytus orae
Praestituit curis cor sine fine suis:


page 251, image: s275

Regia dum curas tot magna negotia solus:
Holsatiae Prorex Slesvigiaeque benus:
Atque Diethmarsae terrae praefectus et heros:
Quam regis eloquio consilioque tuo:
Sic igitur quia VIR CVRIS ORNATVS ES altis:
Curia cui curis cor bene fida manet:
An mirum, curis ornatus, si quoque CVRES
ORNATVS doctis doctior ipse VIRIS?

EIDEM. ERRICVS RANTSOVIVS SORS AC VIRTVS, NERVI.

SVnt NERVI duo laudis, SORS AC Sortis amatrix
VIRTVS: cui favet haec utraque clarus abit.
Scilicet haec ERRICE tibi favet utraque: laudis
SORS NERVI AC VIRTVS sunt tibi nempe duo.
Floreat ō tua Sors ac Virtus omne per aevum!
Floreat ō laudis nervus uterque tuae!

EIDEM.

SOrs Dea fit vulgo: sit RE SORS VNICA VIRTVS:
Cui Virtus favet, huic Sors favet, atque Deus.

EIDEM.page 252, image: s276

PAlladium SANE ORSVS ITER, VI CVRRIS anhelans:
Iam tibi fama solo, vita parata polo est.

EIDEM.

QVi nimium currit, currit mald: CVRSVS et ERRANS
Hic VITIO secumfert mala damna suo.
Est modus in rebus: laudem moderata merentur,
Nam praeter metam currere velle nocet.

EIDEM. HENRICVS RANTSOVIVS CVRSV, NON VI, VERITAS SORTIS IN CVRSV VERA.

SORTIS IN CVRSV sequere utriusque
VERA: sic vivis bene, sic beate.
VERITAS CVRSV moderata, NON VI,
Robur est vitae pariter beatae,
Ac decus: coeli veneranda civis
Sola convictu fruitur deorum.

EIDEM. HENRICVS RANSOVVIVS CVRIS AN VIRES NOVVS? NI CVRAS VIRES, ONVS.page 253, image: s277

SI cor cura lapit, si corpus et afficit aegra;
Perdit et hoc aevi quod dat in orbe Deus.
Cor corpusque tuum cur sic iuuat ardua cura?
AN magis et CVRIS iam NOVVS ipse VIRES?
Sic reor: edulcas vitam, curasque gubernas
Sensibus: hinc prodest, nec tibi cura nocet.
Regni NI CVRAS VIRES, Henrice, fit ipsa
Vita ONVS: in curis vivere, fine beat.

EIDEM. HENERICVS RANTSOVIVS EN! CHRISTO VIVVS SANER.

CHristus vita pijs, et spes est una salutis:
EN! CHRISTO VIVVS SANER, et inde beer.

EIDEM. HONORICVS RANTSOVIVS.

CVrae reddit honos plerunque onus utile NAVO:
CVRIS sic HONOR EST VIS, et onus fit honos.

EIDEM. [gap: Greek word(s)]page 254, image: s278

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]

Idem Latine.

VItae VIS VITAEST, RADIX currentis et AEVI:
Vive bene, et vives cras hodieque et heri.

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]

Idem Latine.

GVTTA hominis VITA est: et ut undae gutta repente
Lapsa perit: sic et vita repente fugit.

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]page 255, image: s279

Idem Latine.

MENS hominis VITA est: sine mente est mortua vita,
Aut mors ipsa, vel est mortis imago magis.

D. NICOLAO A CAAS DOmino Torupi, Magno Regni Daniae Cancellario. NICOLAVS CAAS O CANA SALVS SALVAS CONSCIA.

CANO LAVS est SICA viro: qui Nestor ut alter,
Consilio patriae consulit atque manu.
CONSCIA sic SALVAS regni, Casa inclyte, damna:
O te CANA SALVS sic sine fine beet!
Secula VI sic CANA COLAS durante salutis:
Aevo sis Nestor, Nestor ut eloquio.

D. ERASMO NEVSTETEro cogn. Sturmero, Decano Comburgio. ERASMVS NEVSTAETERVS MVSA VERSV TE SERENAT.page 256, image: s280

MVSA potens VERSV TE magne SERENAT Erasme:
Musae patronus tu bonus esse potes.

EIDEM. ERASMVS STVRMERVS

QVam bene MVSARVM RVS RESTES cultor Erasme
Nobile, Musarum vox sonat una novem.
Vive diu, bene RES gere SVMMVS, RARVS amicus:
MVSAS sic REMVS SERVET et usque tuus.

ALITER.

RARVS amat Musas RE, si EST quis SVMMVS honore:
Fallor: tu Musas summus honore colis.

ALITER.

SPlendida RES EST, RVS MVSARVM ornare beatum:
Quas ornas, ornant rursus honore deae
Te merito Musae, Musarum fplendor ERASME:
SVMMVS et hoc RVS, et RES colis ARTE bonas

D. IOANNI COSTITIO Equ. Eccles. Mersburg. Praeposito. IOHANNES COSTITIVS SANCTIO, VIS HONESTI IN IVSTITIA EST HONOS.page 257, image: s281

REgula Lex, simul et VIS SANCTIO si sit HONESTI:
Tunc bene Iustitiae crescit adauctus honos.
Sanctio, pars legis; lex, iuris: finis utrinque
Iustitia: hinc iusti gloria lausque viri.
Scilicet EST IN IVSTITIA (sic credere fas est)
Verus HONOS: comes est huic quoque vera salus.
SANCTIO sic et LEX tibi VIS et regula HONESTI
Iane placet, Clariae fautor amice lyrae.
Ecquid adhuc mirer, si tantum iuris amicum
Iustitiae decoret te quoque verus honos?

D. IOANNI ERNESTO HAVgvvitio Equ. Eccles. Misnensis Praeposito, Praesidi Ciziensi. IOANNES ERNESTVS HAVBVITIVS VNVSNE IS HEROS IN VITA BEATVS?

TE genus et virtus, simul ars beat atque potestas:
Contigit haec superūm sorte favente tibi.
Invidet hanc laudem nemo, nisi lividus hostis:
Sponte favet laudi sed mage quisque tuae.
ANNI HABITVS pariter favet ET IOVIS iste SERENVS:
Nominis hoc signat littera mixta tui.
Scilicet haec de te loquitur sic: VNVS IS HEROS
EN meus IN VITA rite BEATVS ovat.


page 258, image: s282

O praeclarus honos! ō sortis cura beatae!
Dij dent, ut laeta sorte perennet honos.

D. IOANNI A CRACAVV Equ. Eccles. Citiensis Decano. IOANNES A CRACAV SANI COENA A CVRA.

SIt sapiens, sit sana, malis ne cura cor urat
Languida, sed vitae commodet atque Deo.
SANI hominis procul A CVRA sit COENA: sit EOS
Sana magis studijs VNICA CVRA pijs.
ANCHORA sit VACVA SINE spe simul unica Christus:
Sic anima in sano corpore sana viget.
Tam sapiens, tam sana beat te nunc quoque cura,
IANE Medusaei fontis alumne sacer.
Securus coenas: Musis et corpore sanus
Mane sub auroram dulcia sacra facis.
Anchora sola tuae fidei fit Christus IESVS:
Corporis atque animae sic vigor almus adest.
Quam bene sic de te dicas: Bene sanus IN AVRA
CANESCO, corpus dum mihi mensque viget.
Macte animi, curisque vige sic denique sanis:
I simul ac ANNO CHARVS abunde VACA.

EIDEM. IOHANNES DE CRACAV EN HAEC DONA A CVRIS.page 259, image: s283

SAncta tibi Pietas, simul est Respublica curae:
Cum Musa Virtus et Schola cura tibi.
Ergo tibi merito magni tribuuntur honores:
Hinc te virtutis suspicit omnis amans.
Te proceres ornant; te plebs miratur et ardet:
Te schola, te digno Musa favore colit.
EN! HAEC DONA tibi A CVRIS: sic munera praestet,
Publica cui curae est res pietasque, DEVS.

ER. L.

EIDEM. IOANNES CRACOVIVS

PVra venenatos abigit ceu gemma vapores:
VNIO SIC VANOS ACER et ipse fugas.
A templis prohibes pestes virtute NOCIVAS,
VNIO Gymnasijs praees et ipse SACER.
Hac vehier NAVI cupiant si forte, NOCIVOS
ARCES: INNOCVIS at bonus, ACER OVAS.
SIS bonus INNOCVO, et benefacta fidelis ACERVA:
Et dicźre bonis; CAESAR (Io) INNOCVus.

B. PR.

D. GEORGIO CARLOVIcio Equ. Eccles. Magdeburg. Canonico. GEORGIVS CARLOVICIVS EN VIRTVS GLORIA VIGESCO.page 260, image: s284

QVod virtutis alumna sit comesque
Almae Gloria, pulchra fax honestae
Mentis, per petuam vigens in aevum:
Exemplo satis hoc probas tuopte,
Splendor nobilium chori GEORGI.
Te virtus simul ipsa, et ipsa iuxta
Cultrix Gloria, ceu meres, honorat,
Affatimque suis bonis redonat:
Virtutis quod es ipse Gloriaeque
Tantus tam bonus et potens alumnus.
Te sedem sibi Gloria atque Virtus
Gestit ceu statuam tenere magnam,
Dignam perpete conspici theatro.
Immo haec mente latens tuā, vel ipsa
Forma corporis utraque aemulatrix.
Vno dum coalescit inde nexu;
Iam de te sibi gloriatur una:
EN! VIRTVS ego GLORIA VIGESCO.

D. IOAN. GEORGIO A VVerdenstein, Canonico Augustano. IOANNES GEORGIVS A VVERDENSTEIN EGREGIA VENA VIRTVS NON SINE DEO.

CEu summum Deus ipse bonum, finisque bonorum:
Absque Deo pote sic est nihil esse bonum.


page 261, image: s285

Absque Deo virtus nulla est, sapientia nulla:
Ingenij vis nec divitis absque Deo.
Sic vatum NON VENA DEO SINE Iane triumphat
EGREGIA: aut VIRTVS carminis ipsa boni.
In Musā Deus est, igitante calescit et illo:
Numinis afflatu spiritus ille viget.
Sic virtus, sic te coelo sapientia tollit:
Ingenijque viget vis animosa tui.
Carminis et tibi vena boni placet, atque Camoena
Heroum laudes quae superūmque canit.
Aque DEO summo bona sunt haec omnia: SANE
STRENVVS es RE sic, INGENIOque bonus.
Augeat omne bonum magis ac magis ipse bonorum
Fons Deus ad vitae tempora summa tuae.

D. ERASMO A LAIMINgen Aulae VVirteberg. supremo Magistro. ERASMVS LAYMINGIVS MVSIS EN VIGIL AMARIS.

MAgnus honos, nec onusleve, magni principis aulam
Quodregis eloquio consilioque tuo:
Quod sacra, quod leges, quod iura tueris et aequum:
Floreat ut sanctae pacis in orbe decus.
At minor haud honor est, nec onus grave mentis ERASME:
Quod sacra Musarum castra patronus amas:


page 262, image: s286

Inque suo precio Musarum ponis alumnos:
Quas testes virtus splendida semper amat.
Quisquis amat Musas, Musis redamatur et ipse:
EN! VIGIL hinc MVSIS sidus AMARIS herus.

D. ERICO VOLCMARO A Berlepsch, supremo Elect. Saxon. Capitaneo. ERICVS VOLCMARVS SECVRVS CVRA VOLEM.

PEr te, Christe, fidź, sancta suffulius ut ala,
SECVRVS CVRA celsus ad astra VOLEM.

EIDEM. ERICVS VVOLTMAEVS MARTI LVO SECVRVS.

ME Pallas Musis et Marti dedicat olim:
Mars armis acer, Musa sed arte potens.
Pectus uterque suis donis instruxit honestum:
Consilio mens hinc, robore dextra valet.
Sic LVO SECVRVS MARTI mea munera: Musas
Nec tamen hīc aequo negligo Marte sacras.
Laurea serta parat duplici mihi nomine Pallas:
Strenuus hīc quod sim Martis et artis herus.

D. ABRAHAMO BOCK EQV. Elect. Sax. Consiliario.page 263, image: s287

ABRAHAMVS BOCCIVS.

DVlcia non gustat, quis quis non gustat amara:
Dulcis amarities iuncta sub orbe munct.
Dulcis honor virtutis: AMARA SVB HOC tamen ipso
Sunt CIBVS, infelix cura, laborque gravis.
Tempore dulcescunt sed amara: subitque vicissim
Gloriapro cura, proque labore salus.

EIDEM.

Laeta magis, magno constans sibi gloria: duris
Gaudet honor, virtus gaudet, et ipsa salus.
Perfer et obdura: fit amarum dulce ferendo:
Per mala sic fas est vincere multa pios.
SVBque COMA virtutis, honorum praemia victor
CHARA SVBI: laus hinc te manet atque salus.

D. IOANNI GEORGIO A Ponica Aulae Elect. Sax. Consil. IOANNES GEORGIVS A PONICA.

COrde sapis, sapis ingenio bene IANEGEORGI:
Ingenium cordi, par cor et ingenio.
Par Sophiae tibi laus est, et virtutis honestas:
Ingenio pietas nec minor ipsa tuo.


page 264, image: s288

Quicquid agis, prudenter agis: lingvaque disertus
Magnorum regis hīc pectora celsa Ducum.
Consulis et patriae, patrij non degener oris:
Seu sit virtutis, seu pietatis opus.
Nimirum patriae SAPIENS COR commoda curat:
Aque VAGO multum dissidet INGENIO.
Macte animi felix! tua semper fama manebit.
INGENS A ROGO OPVS iugiter (EIA!) CANI.

EIDEM. IANGEORGIVS A PVNICAVV IN VERO GIGAS PVNI VACVA.

IVstitiae verique pius sit cultor et auctor
Iudex, ut tribuat ius bene cuique suum.
Criminibus poenas atrocibus irroget aequas:
Poena fit unius sic metus alterius.
IN VERO sic, Iane, GIGAS, VACVA omnia veri
PVNI: fraus poenas semper iniqua ferat.
Iudicis officium, lex: finis legis at ipsa
Iustitia, et veri sit maneatque favor.

D. IOANNI LOESERO ELEcturae Saxonicae Mareschallo Haereditario. LOESERVS SOL VERE ES.page 265, image: s289

IOANNES LOESERVS SANE SOL ES IN VERO.

DVlcis amor veri, sine fraude doloque coruscat:
Aethere ceu Phoebe, Phoebus et ipse, nitet.
IN VERO SANE sic SOL ES splendidus ipse,
Cultor et Astraeae, IANE, Dicesque pius.
Vendere nec vanos circa pallatia sumos,
Plaudere nec populo doctus es ipse levi.
SOL VERE ES veri: SINE VANO crimine SOLERS.
Ac prudens, animo sanus, et ORE VALES.
Tu patriae RES SOLVE, quibus modo pressa laborat,
Quod facis: et RE sic OS animumque LVES.

EIDEM. IOANNES LOSERVS SINE VANO SOLERS.

MVltos prava iuvat vanae solertia mentis:
Mille sit ut fraudum mens adoperta dolis.
Fraus haec, non laus est: SINE VANO candida virtus,
In vero SOLERS scilicet una manet.
In vero sic es, VANO SINE nomine, SOLERS,
Splendor et ō Equitum IANE fidelis amor.
Relligio tibi vera placet, doctrinaque vera:
Vana superstitio displicet atque dolus.
Fraude carens virtus, et mens te nobilis ornat:
Quam decorat morum cum gravitate lepos.
O quam rara avis est, nigroque simillima cygno,
Mens si non vanis est temerata dolis!page 266, image: s290

EIDEM. IOANNES LOESERVS.

QVantus es, es lepidum caput ō LOESERE: lepore
Os scatet, ac niveo lingva diserta sale.
Candidus es pariter, linguaque et pectore verus:
Semper et es niveae simplicitatis amans.
O NIVEO sic, Iane, SALES pius, usque lepore
ORNES, et populis gaudia multa firas.
Quique est in caris animi tibi candor amicis,
Haud careat nervis, comprecor, iste suis.

D. CHRISTOPHORO A Loss Imperialis Aerarij Praefecto. CHRISTOPHORVS LOSIVS PLVS OH SERVIO CHRISTO.

IMperio multum, patriae quoque servio multum
Hactenus: hinc measat cura fidesque liquet.
Vana sed haec omnis laus: PLVS (OH!) SERVIO CHRISTO:
Mens mea quem vera relligione colit.
Christo qui servit, sibi servit commodus ipse:
Actandem coelo praemia digna capit.
Maxima virtutum Pietas, pulcherrima rerum:
Causam in se Pietas prosperitatis habet.page 267, image: s291

D. SVEIPOLDO A BRANdenstein Aulae Saxon. Consil. SVEIPOLDVS A BRANDENSTEIN PIE DVRANS IN LAVDES NOS BEAT.

EXpers virtutis nihil est, SVEIPOLDE, beatum:
Vera nec est virtus, si pietate caret.
Sola PIE DVRANS IN LAVDES inclyta virtus
Nempe Dei, coelo NOS sine fine BEAT.
Sic tua cum duret virtus pietate refota;
Te beat, et laudis fert tibi dulce decus.

D. LVDOLPHO AB ALvensleben Equ. March. LVDOLPHVS ALVENSLEBIVS PHOEBVS ILLE LAVDANS LVSV.

ILLE Deus vatum, LAVDANS facta inclyta PHOEBVS
Musis, vel LVSV, carmina docta canit.
Carminibus vitam inspirat, famamque perennem:
Semper ut heroum vivat in orbe decus.
Te quoque, nobilium flos ō Ludolphe catervae,
Cultorem celebrat Phoebus Apollo suum.


page 268, image: s292

ILLE tuas LAVDANS virtutes carmine PHOEBVS,
Ceu LVSV, aeternum iam meditatur opus:
Aeternis in quo scribat tua nomina cedris:
Aeterno tuus ut tempore perstet honos.
Mille aevi memoris commendet LVLLVS ut artes:
IN LAVDES unus saet tibi PHOEBVS erit.

D. BVSSONI CLAMERO ab Alvensleben, Canonico Magdeburgico. ALVENSLEBIVS A BELLIS VENVS.

QVam male conveniunt, nec in unā sede morantur,
Imperiosus Mars, imperiosa Venus!
Sit VENVS A BELLIS, et mollia regna capessat:
Sit Mars a Veneris, Busso, furore procul.
Langvet ut insano Veneris Mars coecus amore:
Sic in Marte Venus plus furiosa furit.

D. HENRICO RAMMELIO Equ. Pomer. Regni Daniae Cancell. Teutonico. HENRICVS RAMMELIVS MIRA VI CLEMENS HERVS.

MIRA VI CLEMENS HERVS omnia recreat unust
Ceu Titan reficit lumine cuncta suo.


page 269, image: s293

Talis es et tantus, RAMMELI: maxima virtus
Quem decet eloquij, consilijque fides.
SVMME CHARVS ob id Regi, cui Dania paret:
Tam RE, quām docti cognitus ore LINI.
Tu tamen es facilis cunctis, clemensque patronus:
Mecoenas atavis ceu fuit ortus Eques.
O vim doctrinae miram! quo clarior exstat,
Charior hoc virtus commodiorque venit.

D. OTHONI GRVNRADIO Equ. Aulae Palatinae Magistro. OTHO GRVNRADIVS THRONO GRATVS DIV.

QVando THRONO Otto DIV GRATVS Grunrade fuisti;
Tot ducibus charus principibusque bonis:
Phoenicem quis te dignum neget esse magistrum
Pelidae Rheni, quem regis ipse, Duci?

D. IOANNI PHILIPPO A Kettenheim Equ. Praetori Reipub. et Cancellario Academiae Argentoratensis. IOANNES PHILIPPVS PLANE IN SOPHIA PIVS.page 270, image: s294

CVi Sophia in corde est, Pietas in mente magistra:
Possidet aeterni nominis omne bonum.
Sic PLANE IN SOPHIA PIVS es quoque Iane Philippe:
Magnus honos urbis, splendor et ipse scholae.
Quem morum gravitas, et iuris maximus usus,
Consilijque fides, eloquijque nitor:
Puraque relligio, doctrinaque nobilis ornat:
Hinc decus aeternae posteritatis habes.
Semper enim Sophiae pius ardor vivet honestae:
Sidera dum coelum, dum mare volvet aquas.

D. ADOLPHO CASPARO Berlepschio, Equ. Aulae Brandeburg. Praefecto. CASPAR BERLAEPSIVS PIVS CELLBRAS PARCAS.

MArchiacae dum frena tenes, bonus arbiter, aulae:
Principis et mores cum pietate regis:
Ipse satur vitae, Christo iam deditus uni,
Tu CELEBRAS PARCAS, nomine teste, PIVS.
Dulce mori lucrum, cui vita est denique Christus:
Mortuus, in Christo nunc quoque vivus ovas.

D. ANDREAE CASPARO Ebenlebio Equ. Aulae Saxonicae Consil. et Praefecto.page 271, image: s295

ANDREAS CASPARVS EBENLEBIVS PARCE VERBA DEI SANAS LVBENS.

SAncta LVBENS, Caspare, legis mysteria: PARCE
Ac relegens SANAS VERBA subinde DEI.
Sanus sermo tibi placet, et sententia sana:
Sunt procul binc aegri syrmata vana Sophi.
Sobria mens, et parca magis sapientia pollet:
Semper et est verbum semita certa Dei.
Fallitur et fallit ratio coelestia tractans:
Fallere vel falli regula sacra nequit.
Qui sapit in Christo, sapiens feliciter ille
Desipit: in Christo desipere est sapere.

D. IOAN. VVOLFGANGO ab Anvveil Consil. VVirteberg. ANVVEILIVS VNI IVS VALE.

IVS AN VILE tibi? reor haud, Vvolfgange, quid ergo?
VNI semper (ais) IVS mihi dulce VALE.

D. IOANNI ERNESTO A Teutleben, Aulae Coburg. Consil. Praesidi Iudicij Curialis Ienensis.page 272, image: s296

IOANNES ERNESTVS A TEVTLEBEN IN SANO BENE ET STRENVE VALET.

COnsilio pulchrum sano sensuque valere;
Iudicij quoties lis dirimenda venit.
Hoc opus, hic labor est, falso discernere verum:
Ius aequumque bonum mente videre pia.
Consilio BENE sic IN SANO ET STRENVE Ianus
Ernestus, Themidis splendor honosque valet.
Ille sed ET SENSV SANO, BENE LITE secanda,
VERNAT, ius doctus reddere cuique suum.
Iustitiae cultor, lites disterminat aeque:
Legibus appendens singula facta suis.
Ne quid hiet, ne quid protuberet, angulus aequi
Partibus ut coeat, providus omne cavet.
Aurea iustitiae facies hoc Praeside vere:
Qui, nisi quod fas est, nil probat, atque pium.
Cūm viget alma Dice, tunc et Respublica floret:
Tunc pax atque fides floret, et alma salus.

D. HENRICO A BVNAV Proiudici Tribunalis Provinc. Ienensis. HEINRICVS A BVNAV IN CVRIS HABE VINA.

CHARA VENVS nymphae, quae NVBERE digna sit uni
Se pariter digno mente fideque viro.


page 273, image: s297

Dorotheae sic CHARA tuae VENVS obtigit; uni
Vna tibi digno NVBERE digna viro.
Par genus et virtus, par et prudentia mentis:
Par pietas vobis, et sine labe fides.
Caetera sint paria: AH RE VINCE Henrice SVB VNA.
Par ut amor nunquam desinat esse minor.
Crescat amor, crescat sanctae concordia vitae:
Sit Charis haec, semper sit tibi chara Venus.
Et quod Dorotheae fert nomen amabile divūm
Munere, te longā posteritate beet.
Laetior IN CVRIS et HABE bona VINA: labori
ANCHORA SVB VINO sic venit alma quies.

D. ISACO A BRANDENstein Assessori Iudicij Curialis Ienensis. ISACVS A BRANDSTEIN SANA DICIS VERBA NATIS.

PRoles multa tibi, mentis simul indole proles
Praestans est: felix es mihi sisque pater.
SANA tuis animo sanus VERBA oreque NATIS
DICIS, et ingenua sedulus arte doces.
Coelica verba DEI SVBDIS quoque SANA RENATIS:
Acverā superūm relligione beas.
TEque CIBIS SANE DVRANS, exempla modestae
Pulchra palam vitae das imitanda tuis.
Iure equidem dicas: NATIS ego iure BEATVS
DICAR: et ō talis sis maneasque diu:


page 274, image: s298

Multaque sic videas in natis gaudia multis
Comprecor, ad vitae tempora summa tuae.

D. IOANNI MELCHIORI a VVitterda Aulae Vinar. Consil. IOANNES MELCHIOR A VVITTERDA MEL HVIC TER VITAE IN CORDE SANO.

VIta bonum, sano vigeat si corpore vita:
Mors est, insano corpore vita magis.
Credo: sed HVIC TER VITA MEL est IN CORDE beata
SANO: mens sano corpore sana prior.
Felix ille, cui mens sano in corpore sana est:
An non huic vere est nobile vita bonum?
Scilicet hoc laetare bono gaudeque beatus
IAN MELIOR: quod te nomen abunde monet.
Corde diu, simul et sano sic corpore vive
Felix; ut tibi sit nobile vita bonum.

D. IOANNI A LOEBEN Consil. Brandeburgico. IOANNES A LOEBEN SANA E LENI BONA.

PEctore quid leni melius? BONA pectore SANA
E LENI, favor et laus venit, atque salus.page 275, image: s299

D. GEORGIO ALBERTO A Cromsdorf, Aulae Vinar. Consil. GEORGIVS ALBERTVS A CROMSDORF LABOR CORDIS FORMATVS EGREGIVS.

EGregie cordatus homo sublimia semper
Cogitat; et prudens consulit omne bonum.
Sic CORDIS LABOR in te iam FORMATVS et ipso
EGREGIVS tantum quaerere celsa iubet.
Contemnens humiles curas id dispicis unum,
Quod patriae pariter commodet atque Duci.
Macte animi prudens sic ō ALBERTE GEORGI:
Multaque ser patriae commoda, multa Duci.

D. APICIO A GRVNBERG Aulae Holsaticae Praefecto. APICIVS PACI IVS.

PACI IVS servit: iuri Pax servit amica:
Vtraque Iustitiae fida decensque soror.
Scilicet Horarum pulchra haec est triga sororum:
Digna Iovis soboles pol Themidisque sacrae.
Iupiter Eunomiae pater, Irenesque, Dicesque:
Horarum genitrix est Themis alma trium.
Tu quod IVS aptas PACI, et VI PACIS, Apici,
Cuncta facis, iuris iustitiaeque tenax.


page 276, image: s300

Indicat hoc nomen, felix et nominis omen:
Res probat, et nomen sic facit esse ratum.

EIDEM. OPICIVS A GRVNBERG PIVS, BONI GREGIS CVRA.

QVi PIVS est, GREGIS ille BONI fit CVRA,
Deique:
Grex hominum, simul hunc curat amatque Deus.
Grande lucrum vitae, Pietas, foenusque beatum:
Praemia digna solo fert simul, atque polo.
Littera dispositi bene nominis omen, APICI,
Arguit hoc: PIVS es, CVRABONI GREGIS es.
Cura boni gregis, ac regis simul una, Deique:
Nomine quid tali pulchrius esse potest?

D. PANCRATIO STIBARO a Putenheim Eq.Fr. [gap: Greek word(s)] .

[gap: Greek word(s)] !page 277, image: s301

Idem Latine.

COnsilij quod fers re cunctis ROBVR in OMNI:
PANCRATII verum nomen et omen habes.

EIDEM. PANCRATIVS STIEBARVS PIVS BIS CANAT RE SATVR.

SI cantat vacuus coram latrone viator:
RE verboque SATVR BIS CANAT ipse PIVS.

D. IOANNI GEORGIO A Rotenhan Equ. Fr. IOANNES GEORGIVS A ROTEN(H)AN INGENIO, SANO AGRO, SANE VTERE.

INgenij sterilescit ager male cultus amoeni:
Si bene sit cultus, foenore certat ager.
INGENII SANE tu SANO rectius AGRO
VTERE: iam fruges sponte dat almus ager.
Fax oleo, ligno nutritur lucidus ignis:
Ars est ingenij, corporis esca cibus.

D. IOANNI PHILIPPO Stibaro Eq. Fr.page 278, image: s302

IOANNES PHILIPPVS STIBARVS.

PLebs populi fex est, capitis ceu bellua multi:
Nescia iudicio vel ratione regi.
SANARIT PLEBI NI mentem animumque subinde
Ipse SOPHVS rector relligione PIVS:
Coeca suo misere tandem perit ipsa furore:
Publica res simul et tota repente ruit.
Maxima laus, animos plebis sanare furentis:
Qui facit hoc, PIVS est nomine reque SOPHVS.

D. GVILIELMO A ROTENhan Equ. Fr. GVILIAELMVS A ROTE(N)HAN SAMVEL ET AHARON VIGIL.

PRo sancta qui lege Dei VIGIL arma fideque
Sponte gerit MILES, miles is esto bonus.
Pro sancta pariter vigilat qui lege fideque;
Sanctus homo dici cur mereatur, habet.
Sic AHARON VIGIL ET SAMVEL pro lege fideque
Pervigilat sancta sanctus uterque Dei.
Tu quoque militiae consors, Guilielme, sacratae,
MILES, ut es, semper sis VIGIL ipse Dei.

D. GEORGIO SEBASTIAno Stibaro Eq. Fr. STIBARVS BIS SATVR.page 279, image: s303

STIBARVS es, BIS es SATVR,
Sebaste mi Georgi.
Cognominis vuli hoc tui
Anagramma mox repertum.
At BIS SATVR cur? quo cibo?
Cibus duplex hic esto.
Mentis cibus, verbum Dei:
Coelestis illa manna.
At ingeni alter est cibus
Ars ipsa liberalis.
Vtroque pastus hoc cibo,
Fame STIBARE pulsā;
Re et nomine iam BIS es SATVR:
O ter epulum beatum!

D. VVOLFGANGO CHRISTOphoro a Rotenhan Equ. Fr. VVOLFGANGVS CHRISTOP(H)ORVS CHRISTVS AGNVS LVO PROFVGO. Christus loquitur.

MOrte premens mortem, patior Deus ac Homo
mortem,
Fons vitae, vitae quo sine nulla salus.
Pro mundo PROFVGO LVO CHRISTVS, mactor
Sic noxas mundi totius ipse fero. (ut AGNVS:
Pro servis Dominus sic, et pro milite ductor,
Pro populo Rex, et pro grege pastor obit.page 280, image: s304

D. LEVINO A SCHVLEN-burg Eq. Marchico. LAEVINVS SC(H)VLEBVRGIVS LEVI SVB CVRA LVIS GENVS.

QVamvis luce potes radiare coruscus avita:
Ac patria claram de face ferre facem:
Te proprio LAEVINE tamen de lumine lumen,
Ingenio praestans, arteque clarus, alis.
Abnuis esse reses: proprijs virtutibus exis:
SVBque LEVI CVRA sic GENVS ipse LVIS.
Palladis ac Themidis sect aris sponte cathedras:
Iuris et exerces te vigil arte sacri.
IVS tibi CVRA, GENVS LEVIBVS magis assolet esse
Ingenijs, modo quīs cera superstat anus.

D. IOANNI A SCHVLEN-burg Equ.March. IOANNES A SC(H)VLAEBVRG LARORE INGENS VACAS.

MAgnus ut ingenio, sic INGENS Iane LABORE,
Pervigil Astraeae quod Themidique VACAS:
Laus haec magna, decus magnum: sic gentis avitae
Ingeminas animi nobilitate decus.
Propria nobilitat volitatque sub aethera virtus:
Hinc aquilae pullus noscitur ingenuus.


page 281, image: s305

Macte animi! INGENVO SIC VSVS Iane LABORE,
Ingenio referes digna trophaea tuo.

D. IOANNI NOSTICIO Aulae Brigensis Consil. IOANNES NOSTICIVS SINE CANO IVS NOSTI.

CAna fides hominem decorat, prudentia cana:
Sit licet haud aetas cana, nec ipsa coma.
Incanum sic te rerum prudentia cana
Condecorat, simul et cognita cana fides.
Tam bene IVS NOSTI SINE CANO, Iane, capillo:
Scilicet hoc res et nomen abunde probat.
Consilio patrias aulas et iure gubernas:
O aetas servet te quoque cana diu!

D. CHRISTOPHORO A Loss, Chr.F. CHRISTOPHORVS LOSSIVS PROSIS CHRISTO SOLVS.

NEmo sibi vivit soli: sibi vivere mors est:
Soli sed vera est vivere vita Deo.
Si tibi vivis iners, moreris tibi denique: praestat
Vivere nempe Deo, quo moriare Deo.
Sic CHRISTO PROSIS ut vita SOLVS in omni,
Semper agis: Christo vivere, vera salus.page 282, image: s306

D. ENGELBERTO A LAVtern Praefecto Hanoviano. ENGELBERTVS A LAVTERN LEGENS VEL ARTE BEATVR.

SI verum, Engelberte, tuum quod nomen adumbrat:
Ipse VEL ARTE LEGENS saepe BEATVR homo.
At verum hoc te iam vel solo teste probabo:
Omnigena lucens arte beatus ovas:
Quamvis sis multis titulis generosus avorum:
Tu geminas artis nobilitate genus.
Dij faciant, laus haec genti sine fine perennet:
Floreat et tecum nobilis artis honos.

D. HENRICO A GOLZEN Aulae Lunaeburg. Praefecto. HENRICVS GOLTSIVS SOL E CVNIS SVRGIT.

VIx bene vitales fueras cum natus in auras:
Talia Lucinam verba dedisse ferunt:
SOL meus E CVNIS SVRGIT: Sol iste futurus
Et patriae, et gentis, Marte vel arte suae.
COS rirtutis, honos: VIGIL hic et HONESTVS ovabit,
Praemia cum virtus puluerulenta dabit.page 283, image: s307

D. HENRICO ERASMO ab Einsidel. HENRICVS ERASMVS EINSIDELIVS LENIS HAERE MVSIS, IVS DEI CVRANS.

CLarius aut Musis, aut iuris sanctius arte,
Pectore quid leni gratius esse potest?
Tu MVSIS HAERENS, IVS CVRA LENIS Erasmo
Rite DEI: vera laude beatus eris.

Eiusdem pijs Manibus.

QVo tua nobilior gens, et virtute parentum
Clarior antiqua splendidiorque fuit:
Clarior hoc virtus in te doctrinaque fulsit,
Et probitas morum, relligioque Dei.
Vixti, dum vixti bene: LENIS nobile CVRIS
Nempe DEI IVS, et VERVS in ore MANES.
Ius utrumque colis sacrum pius atque profanum:
Sic cupis et patriae, fidus et esse Deo.
Patria te fruitura bono dum cive superbit;
Te subito e terris evocat ipse Deus.
Invidet immundo mundo tam nobile donum:
Praeripit et tantis te super orbe malis.
Salve animi felix HENRICE, ac sede beatus
Actheria longum perpetuumque vale.page 284, image: s308

D. IOANNI ADOLPHO Bock Equ. Misnico. IOANNES ADOLPHVS BOC(K)IVS I BONE SVDA POLO HIC SANVS.

MOlle iter e terris haud est adsidera celsa:
At labor et constans omnia vincit amor.
Sic tibi non onus est, sed honos perferre laborem:
Exserat ut virtus se tua clara polo.
Ingenium studijs, mentem pietate colendo,
Strenuus aetheriā tendis ad astra viā.
I SVDA BONE, longa POLO HīC quoque tempora
SANVS:
Ac virtute tuā nomina magna mere.
Quo non it virtus? coelo beat una: soloque
Clara simul, simul et clara fit inde polo.

D. FRIDERICO A BRAND Canonico Naumburgensi. FRIEDERICVS BRANDVS FIDENS RVBRICA DVRES.

FAs et Ius duo sunt vitae munimina sanctae:
Qui pius et simul est iustus, utrumque colit.
Quid fas, quidque pium sit, lex hoc sancta profatur:
Quid ius aut iustum, docta Rubrica notat.
Legis apex sanctae pietas veneranda fidesque:
SVB CRVCE sic DVRANS, sas colis ipse, FIDE.


page 285, image: s309

Iuris apex, aequi sacra norma bonique: RVBRICA
FIDENS si DVRES, iustus et aequus eris.
Ergo FIDE DVRANS BIS CVRRE per aetherae
clarus:
FER DICI: DVRANS REBVS ad astra volo.

D. BALTHASSARI MARvvitio Equ. Marchico. BALTHASAR MARVVITIVS MARS ABI, ARS VVLT VITA.

MAgnus honor Martis: maior tamen Artis habetur:
Nam plus Mars expers, BALTHASAR, artis
obest.
Martis mors comes est, comes artis vita: magistrae
Ars vitae: vitae Martia bella lues.
Ars pro Marte tuo placet istis BALTHASAR annis
Ingenio, vitae docta magistra tuae.
Mortis ABI comes ō MARS: ARS, cui VITA cohaeret,
Perpetuis iuvenem VVLT superesse bonis.

D. OTHONI VVENTIO Equ. Holsato. OTHO VVENTIVS.

SOspes ad Alsaticas cum Principe sospite terras
Quando venis, patriae lux nova gentis OTHO.


page 286, image: s310

Tam platide ac TVTO VENTIS tibi gratulor VSO:
Difficiles licuit quod superare vias.
Grande viae precium, superi custodia coetūs:
Sit vobis praesto comprecor illa diu.
Sospitet absentes feliener illa: suoque
Tempore vos patrio sospuet inde Lari.
Sospitet absentes eadem constanter: et olim
Restituat patriae vos, Patriaeque Patri.
Vivat iō valeatque diu pulcherrimus heros:
Ac vivat nato cum sene mater anus.

D. SEBASTIANO AB Haetzfeld Equ. SEBASTIANVS HAETSFELDIVS FIDE SANVS SIS ALTE BEATVS.

COelo sana fides beat: ALTE nempe BEATVS
SIS coelo, SANVS, chare Sebaste, FIDE.

D. ADOLPHO A STEInen Equ. Als. ADOLFVS A STEINEN FATA DOLENS VENIS.

IMis FATA DOLENS VENIS miserabilis aevi;
Quo mhil est sanctum fasque piumque magis:
In pia vota voca superos; praestaque probatam,
Quod facis, afflictis rebus ADOLPHE fidem.


page 287, image: s311

Aspera sint quamvis, pietas vel sola fidesque,
Praeside tuta Deo, vincere fata potest.

D. GVILIELMO STRAIFIO a Lauenburg Equ. Als. GVILIEL MVS STRAIFIVS MVSIS SALVTIFER VIGIL.

CVi Phoebus placet, et dulces ante omnia Musae:
Musis ac Phoebo saepe canendus eric.
MV SIS esse VIGIL Guilielme SALVTIFER optas:
Quas celebras, et quas sponte patronus amas.
Macte animi, MVSISque TVIS VIGIL optime FLORE:
Floreat et tecum nominis omne decus.

D. FRIDERICO A FLECKstein, Equ. Alsatio. FRIDERICVS FLECCESTENIVS EN! FIDE FRVI SIT CVRSVS COELI.

MEta FRVI sit certa FIDE, SIT CVRSVS et unus
(EN!) COELI: calo dux beat una fides.

D. HONORIO A SAVRAV Equ. Austriaco. HONORIVS SAVRAVIVS SVAVIS AVRI HONOR IVS.page 288, image: s312

AVri suavis honor, fames auri sacra: sed AVRI
SV AVIS HONOR doctae IVS magis esse solet?
Sic AVRI fu HONOR doctae IVS SVAVIS, Honori,
Nempe tuae: ius qui tam bene doctus amas.
Dum sanctae Themidis sic pulpita docta frequentas
Sedulus: afflat et hinc AVRA SVAVIS HONOR.

EIDEM. HONORIVS A SAVRAV.

AVRA SVAVIS HONOR: noli popularibus auris
Credere: divinae te manet artis honos.
Nam tua maiorum famae sublimius addet
Nomen, ab ingenio gloria partatuo.

N. FR.

D. VVENCESLAO A VVENzeltz Equ. Moravo. VVENCESILAVS SALVVS VINCE.

DVm patrias repetis fatis felicibus oras:
Ingenioque re dis cultus et arte domum:
Quod milius, quod amabo precer tibi faustius omen,
Quam quod habet nomen VVENCESILAE tuum?
Quicquid erit durum, quic quid grave, quic quid acerbum:
Quale viatorem saepe manere solet:


page 289, image: s313

SALVVS id omne precor divino numine VINCE:
Sit labor iste viae, sit calor iste levis.
Oscula tu patriae, reduci tibi patria rursus
Mixta det, et reditu gaudeat inde tuo.

D. EBERHARDO A BOTHmar Equ. Sax. EBERARDVS BOTMARIVS REBVS DVRA MARTI OR(S)ES.

REBVS in adversis bene DVRA fortis: alumnus
Sic, Eberarde, bonus MARTIS, et OBSES. eris.

D. IOANNI A BOTMAR Equ. Sax. IOANNES BOTMARIVS IASON EN MARTIVS IBO.

MArtis honos Iason, Colchorum victor honorus:
Det Deus, (EN!) IASON MARTIVS IBO nov.

D. THEODORICO A SCHVlenburg Eq. March. THEODORICVS DEO HIC TORVS:

MEns est casta Deus: castā vult mente latźre:
Sit TORVS HīC uni mens quoque nostra DEO.page 290, image: s314

D. HELMHARDO A FRIdesheim Equ. Austrio. HELMHARDVS A FRIDESHEIM.

QVid tibi cum galeā, si pax dat nomen amica?
Fallor? an est curae Martis et artis honos?
FER MELIVS tamen, ō Helmharde, ferenda: quietus
Ac SEDA, MARTI ne sit ubique locus.

D. CASPARO A TEVTleben. CASPARVS A TEVTLEBEN.

PRAEVALET ingenio BENE CASTVS ephebus et arte:
Sic BENE PVRA mali pectora CASTVS ALET.

D. EHRNRICO A GERAV Equ. Austr. ERNRICVS A GERAV REGNI CVRA ARES.

NOn calamo, multo minus ipse, ERNRICE, ligone,
At REGNICVRA tu bene doctus ARES.
ARVA tam in REGNI ut ARES bene, cautus et ipse
Sic OVRES A RE semter abesse NIGRA.
Candor nempe bonos decet: ornat candor et aulas:
Semper AGER RHENI sic tibi CARVS erit.page 291, image: s315

D. CHRISTOPHORO LEIsero Equ. Austr. CHRISTOFERVS LEISERVS FER CHRISTO SILE SERVVS.

FER quae ferre decet, Leisere: SILEque ferendo
CHRISTO SERVVS: et es Christifer ipse pius.

D. IOANNI BALTHAS Aria Geiman, lenae mortuo. IOANNES BALDASARVS GEIMANVO SANA DEVS, ANIMO GRAVIS NE LABAR.

VIta quid est? culpae series, poenaeque propago:
Inque metu dolor est, inque dolore metus.
Quo plus vivit homo cumulat plus demque culpae.
Ac poenae: metus est cui comes atque dolor.
Qui moritur iuvenis, superis arlectus habetur:
Sic poena et culpafu cito liber homo.
Sic minus ille metūs in viva hibet atque aoloris:
Mortaus in coelis vivit et inde Deo.
O me felicem, Deus, hac si sorte beatus
Arbitrio vivam sic moriarque tuo!
Me DEVS ō ANIMO SANA, NE crimine LABAR
Forte GRAVIS: iuveni ō da mihi posse mori.


page 292, image: s316

Posse mori iuveni mihi da Deus obsecro: culpa,
Ac culpae noceat ne mihi poena comes.
Sim tuus, ut meus es: tuus ut sim denique semper,
Sis meus: in coelum fert via: Munde vale.

D. NICOLAO AB HAGEN Equ. Holsato. NICOLAVS HAGIVS SCHOLA ANGI, VSVI.

QVi cupit optatam studijs contingere metam:
Saepius infelix angitur ille Schola.
Multa facit patiturque: labores atque dolores
Firt miser: et multum sudat, et alget inops.
Ipse tamen sua fert tandem quoque praemia victor:
VSVI et hīc ANGI sic solet esse SCHOLA.
Crede mihi, vanus labor haud est iste futurus
HAGI, quem studijs sedulus usque navas.
Ipsa tibi virtus et gloria praemia dudum
Praeparat: his felix iam quoque disce frui.

D. HENRICO ALBERTO Mynsingero a Frundeck Equ. HEINRICVS ALBERTVS MYNSINGERVS INSIGNIS HERCVLIS TVMBA REVIRENS.page 293, image: s317

MVsarum templo meruit sacra tumba reponi
Herculis, a quibus et nobile nomen habet.
Heroum celebrant Musae inclyta gesta potentum,
Qui sublime merent Marte vel arte decus.
Musarum REVIRENS in te sic Mynsiger, aede
HERCVLIS INSIGNIS nunc quoque TVMBA nitet.
Musarum cum Patre tuo vis ipse vocari
Antistes: simul his dulcia sacra facis.
Laudis et Herculeae manet hinc te gloria vivax:
Si nescis, nomen consule, et omen habes.

D. SIGISMVNDO IVLIO Mynsingero a Frundeck. SIGISMVNDVS IVLIVS MYNSIGERVS MVSIS SYDVS VNVM INVRI ELIGIS.

PAtris gente simul fulges et honore coruscus,
IVLI, Musarum cui sacra turba favet.
Tu tamen haud tantā contentus laude, paternum
Conduplicas artis nobilitate decus.
En! Coelo MVSIS VNVM iam SYDVS INVRI
ELIGIS, ut semper sic tuus exstet honos.
Dum Patris exemplo tot scribis carmina docta,
Digna vel a sera posteritate legi.
Macte animi IVLI, Musarum nobile sydus:
Deflagret nunquam fax tua clara polo.page 294, image: s318

D. IOANNI SEBASTIAno Schertelio a Portebach Equ. IANSEBASTIANVS SCHERTELIVS.

MOrtem CHRISTE LVIS: nos VITA BEANS ut Olympo,
Vulneribus SANES vulner anostra tuis.
O da CHR ISTE mori mundo, tibi vivere soli:
Mors tua perpes crit vita salusque pijs.

D. IOANNI FRIDERICO Schertelio a Portebach Equ. IANFRIDERICVS SCHERTELIVS FIDES SANE RELVIT HĪC CVRIS.

FIde, SILEque Deo pius HīC Friderice: RENATVS
Nempe FIDE, Domino, CVRRIS ad astra silens.
Sancta FIDES SANE RELVIT pia pectora CVRIS
Omnibus HiC: coelo denique sola beat.

EIDEM. IOANNES FRIDERICVS SCHERTELIVS.page 295, image: s319

PRome CHRISTE LVES: CVRIS EN SANIOR adsuno
Ipse FIDE: mentis certa medela fides.

D. IOANNI HENRICO Scherrelio a Portebach Equ. IAN HENRICVS SCHERTAELIVS.

LAurus Apollineis semper viret inclyta chartis:
Felix, cuius in his nomina seripta vigent.
Ipse VIRENS CHARTIS HINC Phoebi, cultior arte.
Iam lauri VELES tempora fronde sacrae.
Sunt tibi, sintque precor merita vivtute parentes;
Cumque opibus priscae stemmata clara domūs:
Ingenio par sit genius studiumque laborque:
Par et virtuti sit data vita tuae:
Charus eris Phoebo: Musae tua nomina cedro
Inscribent: tuus ut sic reuirescat honos.
Longa VIRENS HINC LAETERIS quoque tempora CHARVS:
Laetetur laeto te tua tota domus.

D. PAVLO MARIASIO de Marcusfalva. PAVLVS MARIASIVS PLVS A VISV AMARIS. Filius Parenti defuncto.

QVi fuer as praesens mihi semper charus, AMARIS
Dissitus A VISV PLVS mihi, chare Parens.


page 296, image: s320

Chare Parens, et luce magis mihi chare cupitās
Quando peregrinus Musica castra sequor:
Quid mihi nunc fiet, toto procul orbe remotus,
Regna poli quando mortuus alta subis?
Cernere praesentem licet haud; sed amare licebit
Absentem; donec iungar et ipse tibi.
(Quod precor et spero) coelo sublimis in alto:
Grata sit ō pietas haec mea, gratus amor.
Tam procul A VISV PLVS ipse remotus AMARIS:
Musarum sit et ō testis amoris honor.

D. FRANCISCO AVERLIO Equ. Gallo. FRANCISCVS AVERLIVS SACRI VSV, FINE CLARVS FRVARIS CELIS CANVS.

SIs verbi CLARVS SACRI VSV, FINE beatus:
Post obitus CANVS CELIS sine fine FRVARIS:
Apta frui celis, mens verbo dedita sacro:
Caetera NIL CREDAS vulgi, Francisce, FAVORI.

EIDEM. FRANCOIS D'AVERLI. FAVORI NIL CREDAS.

SI, nisi quae firmae constantia retur, habenda est
Nulla locis, rebus temporibusque fides;


page 297, image: s321

Pluribus exemplis monitus, Francisce, FAVORI
NIL CREDAS: nihil est, quam levis aura, fauor.
Aura levans, simul aura premens, ut pondera lances:
Tam grave nec plumbum est, tam neque pluma levis.
Scilicet Aeoliā volat haec titubanter ab aulā,
Saepius aduersis concita turbinibus.
Naufragia ambiguis multi fecere procellis,
Aequora quos anceps traxit in alta favor.
Has ut declines, flatum inter utrumque tenendae
Res, locus et tempus dant documenta viae.

P. M.

EIDEM. FRANCOIS D'AVERLI.

VT fidis harmonicae fidei concordia par est;
Corruptaeque fidi par temerata fides:
Sic animus compar in amico surgit amici:
Sic animus dispar hostis in hoste ruit.
Tu numeris ORNAS CVRA Francisce FIDELI:
Quos ALACRI FVNDIS rhythmicus ORE tener.
IN RARA LOCVS ecce FIDE patet: ecce! patebit
RARA FAVENS CORDI Franc Alemanna, LYRA.
Iam LYRA FACVNDIS ERO: tu sacraris honori
Principio: LAVDI mox ego FINE SACROR.
SIC LAVRI FER DONA, polo fruiturus, Averli:
Sic CAELI DONIS lauriger ipse FRVAR.


page 298, image: s322

Nam tecum mea, ceu mecum tua France triumphat
CLARIOR VNA FIDES, clarior una fides.

P. M.

EIDEM. Dialogus Virtutis et Voluptatis.

Vol. Quae? praesaga mali? cuias? inimica quietis?
Vir. Virtus coelica sum, cui labor est requies.
Vol. Cur tibi sola comes sugienti vilis egestas?
Vir. Pauperies hilaris quod mea chara Deo.
Vol. Grata libido mihi, luxu contenta viresco:
Vir. FINE SACROR LAVDI, sed tibi meta pudor.

N. CL.page 299, image: s323

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER V. ILLVSTRIVM ET CLAROrum Iurisconsultorum honori consecratus.

AD IOANNEM VVOLFGANGVM Freymomum Sac. Caes. Maiest Consil et Rom. Imperij Procancellarium. IOANNES VVOLFGANGVS FREIMONIus FIRMA INGENIO FINGENS SOL OVA.

MAgnus ut ingenio, sic magnus es arte, fideque
Magnus, et eloquio consilioque potens.
Solunus patriae, magnae SOL Caesaris aulae,
INGENIO FINGENS FIRMA, serenus OVA.
EN MAGNVS FAVOR, et LONGE tibi maximus VNI
Firmat amor FISO IVS sine labe sacram.
Imperij tibi cura sacri, VVOLFGANGE, in vandi
Cum populo ac magno Caesare sola manet.
Te populus redamat: favet et tibi Caesar: et una
Te colit imperij concio tota sacri.
Tu quoque iam mihi Sol affulge luce serenā:
Mutuus hoc exstet pignore noster amor.page 300, image: s324

D. IOAN. VVOLFGANGO Freymonio Iurisc. Procancellario Imperij. FREIMONIVS IVS FER OMNI.

IVre vales, et iure gubernas Caesaris aulam:
Et tua Cecropia pectora voce madent.
Mirarisne alios, cum sis mir abilis ipse:
Cui Themis, et Peitho, Phoebus et ipse favet.
Macte animi VVOLFGANGE, sacerdos iuris et aequi:
Aequum IVS OMNI FER sine fine bonus.

D. SIGISMVNDO VIEHEV sero, Procancellario Imperij. SIG MVNDVS VIE(H)EVSERVS MVNDVS IVS IVGE SERVES.

SVnt duo, Ius et Vis: sibi sed contraria multum:
Si vim ius sistit, fit Dea Iustitia.
Sic tu Iustitiae magne ō Sigemunde sacerdos,
Iure VIGENS, ES VI MVNDVS et aequus HERVS.
Imperij sacri cancellos iure sacratos
Quando regis, cor et es Caesaris osque sacri.


page 301, image: s325

O MVNDVS SERVES IVS aevo IVGE perenni:
Iustitiae vigeat te duce semper honos.

D. IACOBO CVRTIO A Senftenau, Procancellario Imperij. IACOBVS CVRTIVS COR SVBACVIT IVS CVRA IVSTO CIBVS.

AEqui CVRA bonique CIBVS ceu dulcis et escae
Grata placet IVSTO cum pietate viro.
IVS ACVIT SVB COR de bonus vir semper et ore:
Eloquio pariter consilioque potens.
Sic IVSTO tibi CVRA placet quoque iuris et aequi
CVRTI, ceu sano dulcis in vre CIBVS:
Quem rapit esuriens arenti fauce viator:
Aut inopem vexat quem violenta fames:
Tantus amor recti, iusti reverentia tanta:
Ingenio pietas nec minor ipsa tuo.
IVS ACVIS SVB COR de bonus vir semper et ore:
Eloquioque simul consilioque vales.
Caesaris hinc sapiens cor et os laudaris ubique:
Dum bene Romano consulis imperio.

D. ANDREAE GEYLIO IVrisc. Caes. Consil. et Elect. Colon. Cancel.page 302, image: s326

ANDREAS GEILIVS AN REDAS IVS LEGI? Iurisprudentia loquitur.

LEgis vis est vana: silet ius inter et arma:
Ac vi ius premitur, iuris et almus honos.
IVS AN RE LEGI DAS, Iuris magne sacerdos?
DA SANER, vigili IVS bene mente LIGA.
Euge! LEVA DIAS aequo moderamine leges
GNARIS: sic auctor iuris es ipse bonus.

D. ANDREAE ERSTENBERgio Caes. Consil. ANDREAS ERSTENBERGIVS REGIS SERVANS BENE DVRAT.

LEgis es observans, et Regis: laudo: perennat
Sic REGIS SERVANS, et BENEDVRAT amor.

D. DAVIDI PEIFERO IVRISC. Aulae Sax. Elect. Cancellario. DAVID PEIFERVS PVRA FIDE DIVES.

QVod PVRVS A sancta DEI clues FIDE:
PVRAque DIVES quod Deum FIDE colis;


page 303, image: s327

Quem mentis agnitum PVRA VIDES FIDE,
Sic RVPE Christi DIVA perstet ut FIDES:
Quod diceris, vere es DAVID charus DEO,
PEIFERE. Te praesens Dei iam gratia
Cunctis referta commodis vitae beat:
Aevo magis deinceps beatura altero:
Frui Deo, Deumque hibere quo datur
Totum, perenne purae fidei praemium.
Quid ergo mirum, DE PVRA purum FIDE
Ceu fonte si promanat IVS aequum bonum?
Quod dicis, et tueris, et reddis probe;
Pro dignitate cuique ius tribuens suum;
Antistius saecli tui, vel Scaevola:
Magni cor osque Principis quo Saxonis,
Et norma sancti quo Senatūs, et fides,
Integritasque gentis sancta nititur,
Praesentis Astraeae fulcro ceu maximo.
Macte ō vir ample! macte tot felix bonis!
FIDE pius SVPRA VIDE: coelo fides
Cognata: terris hinc FIDE SVPERA DIV:
Coeloque semper E FIDE DVRA PIVS.

EIDEM. DAVID PEIFERVS FIDE DIV SVPERA PIVS DIVA DEFER.

PRincipis os divum: sunt Principis omnia diva
Iussapij: DEFER tu quoque DIVA PIVS.


page 304, image: s328

Muneris ac tanti curas, Peifere, labore
Atque FIDE SVPERA, cum pietate, DIV.

EIDEM. DAVID PEIFERVS DIVES PVRA FIDE.

QVod PVRA, Peifere, FIDE sis DIVES: id ipsum
Sat mentis monstrant candida iura tuae:
Qua me quaque alios, qui Musica castra sequuntur,
Complexus, nymphas provehis Aonias.
Sit dives, quemcunque opibus fortuna beavit:
Et vel possi deat mille fluenta Tagi:
Hae verae sunt divitiae, quas pura paravit,
Virtutis solidae munere fulta, fides.

P. A.

ALITER.

MVnere linguarum et facundae flumine Suadae
Dives es; ingenio dives et arte simul.
Maius at est multo Peifere quod optime divūm
Praesidio PVRA DIVES es ipse FIDE.
Haec te namque polo vehet: illa sub orbe perenni
Nomine te clarant progeniemque tuam.

ALITER. DIVA FIDES RVPE RVPES DIVA FIDE.page 305, image: s329

PRo RVPE est tibi DIVA FIDES, qua scandis ad astra,
O patriae rupes Pieridumque decus.
RVPES DIVA FIDE gaudet: non gratius illi
Est opus, amplecti quam sacra dona fidź.

ALITER.

NIXA est DIVA FIDES RVPE, hoc est, dogmate Christi:
Coelestem qui se nominat ipse Petram.
Amplectenda fidź sacra Petra est: firmius est nil
Rupe: pio satis est firma columna fides.

ALITER.

DIVA Astraea FIDE RVPES immobilis exstat:
Nam vere nulla est iustitia absque fidź.
Haec dicti et facti est constantia: qua sine nec res
Priva diu, nec res publica stare potest.
Nititur Astraea DIVA, ceu RVPE, vetusta
Sancta FIDES: sic has mutua vincla ligant.

ALITER. FIDES DIVA PVRE IVS DE PVRA FIDE.

SOla fides meritum Christi complexa beatum,
Acterno iustos nos facit esse Patri.
Hinc nobis aliquod ius ortum est, iureque coelum
Accipimus meriti munere CHRISTE tui.


page 306, image: s330

Et tamen accipimus gratis. nam gratia nobis
Nulla venit, pure sit nisi sola fides.
Pura fides, adamantina spes, dilectio vera,
Haec tria perpetuo foedere iuncta manent.
Nil tamen est iuris de spe, vel amore. sed uni
Vni inquam fidei est attribuenda salus.
DIVA FIDES PVRE Christo servanda, sine omni
Mente vaga, aut meritis, aut dubitante metu
DE PVRA sic ergo FIDE IVS provenit, inquis:
Et Christi meritum non tamen inde cadit.

ALITER.

DIVA FIDES PVRE servat promissa: nec ulla
Res magis humano congruit officio.
Fallere namque fidem grave: nec mortalibus usquam
Alma fidź longum stat titubante salus.
Frangere qui pacta, et tenues spes linquere amici
Ambiguā gaudet per notha verba fidź:
Non domus aut coniux illi vel vita manebit
Vnquam expers luctūs tristitiaeque gravis.
Nempe vagum violata fides aget aequore semper,
Aut tellure aegrum nocte dieque premet.
IVS oritur PVRo FIDEi DE fonte salubre:
Sic vere nullum est ius, ubi nulla fides.

ALITER. PVRA FIDE VIDES.page 307, image: s331

SI quos pura fides hīc et mens conscia recti
Ornat, in aetheriā praemia sede ferent:
Tu quoque post mortem, Peifere, veheris Olympo:
Iamque FIDE PVRA coelica regna VIDES.

ALITER.

NVnc quod egere VIDES, Peifere, hoc tempore Musas:
Ac PVRA miseris auxiliare FIDE:
Symbola fers collecta tuo de nomine vera:
Quae tua perpetuā nomina laude vehent.

P. A.

D. MARCO GERSTENBERgio Iurisc. Aulae Saxon. Cancellario. MARCVS GERSTENBERGIVS CVRAM REBVS GERENS TEGIS.

MVltum cura potest, solers industria multum;
Publica si res sit MARCE gerenda bene.
Quam bene, Marce, GERENS CVRAM sic REBVS amicam,
Aulas eloquio consilioque REGIS!
Macte animi felix, vir maxime! Fors bona laudi,
Virtutique favet Gloria fida tuae.page 308, image: s332

EIDEM. MARCVS GERSTENBERGIVS I. C. CARMEN TV SCRIBIS EGREGIVS.

SIs magnus licet orator, iurisque peritus:
Sis licet ingenio dives, et arte potens:
TV tamen egregium, EGREGIVS quoque divite Musā,
CARMEN, et Aonium SCRIBIS et ipse melos.
Musa favet Peithoque tibi Pallasque Themisque,
MARCE; simul Phoebus Mercuriusque favet.
Te Schola, te gaudet Respublica, Praeside magni
Te partier gaudet Curia sancta Ducis.
Applaudit Pax alma, Quiesque Fidesque, Salusque.
Sanctaque Libertas, Relligioque Dei.
Sit bene sit tibi MARCE diu: patriaeque superstes
Consilio prosis auxilioque tuo.

EIDEM. MARCVS GERSTENBERGIVS GREGEM VT RES BIS CVRANS.

ET gregis, et rerum cessit cui cura fidelis:
Praefecti digne munia sancta gerit.
Marce, GREGEM CVRANS BIS sancte, Principis VT RES,
Dirigis eloquio consilioque tuo.
Cura tibi duplex duplicem promittit honorem:
Certa salus rerum te duce, certa gregis.page 309, image: s333

EIDEM.

COnsilij, MARCVS bene GERSTENBERGIVS orans,
CERTVS GERMANIS REGIBVS auctor adest.

L. RH.

D. CHRISTIANO DISTELmaiero a Radesleben Aulae Elect. Brandeburg. Cancellario. CHRISTIANVS DISTEL MAIRIVS INSIT CHARIS, DESIT MALI VIRVS.

GRatiolae grato quid amore est gratius usquam?
Pectore quid Charitum charius esse potest?
INSIT Diva CHARIS, pia Gratia: DESIT amico
Omne MALI VIRVS, lis et amara bono.

D. IVSTO REVBERO I. C. Aulae Elect. Palatinae Cancellario. IVSTVS REVBERVS REBVS TVIS VERVS.

SI quisquam bonus, aut si rebus verus habetur
Iuste, TVIS REBVS VERVS es atque bonus.


page 310, image: s334

Ius aequumque bonum colis, osor fraudis iniquae:
Quodque colis, fidus consulis, atque doces.
Ipsa adeo regit os et cor Themis alma Diceque
Teque suum mysten utraque Divae colit.
Quod geris, ergo geris bene nomen amabile IVSTI:
O quam iustitiae laude vigere pium est!

D. SAMVELI MOSBACHIO Iurisc. Aulae Saxonicae Cancellario. SAMVEL MOSBACCHIVS MVSA MEL BACCHO VSIS.

MErcurium Baccho, rel Musam iungere dulce,
Ac vino lepidos associare sales.
Crede mihi, BACCHO MEL sobria MVSA fit VSIS:
Fit condimentum nobile sermo cibis.
Melle tibi fluit os, SAMVEL, stillante disertum:
Eloquij vis est Musica tanta tui.
Ceu Venus et BACCHVS, sic VIS est Musa serenans:
Aeternum cantat sie tibi MVSA MELOS.

EIDEM.

SOlus HABES MVSAM, sis CVI SOL, Phoebus, Apollo:
Te duce sic Musae summus habetur honos.
Cultor ut es Phoebi, Phoebi sic semper alumnos
Diligis: et Musae Phoebus es alter herus.page 311, image: s335

D. MICHAELI VVIRTH IC. Aulae Coburg. Cancellario. MICHAEL VVIRTVS TV VIRE HIC ALMVS.

OPtimus est flos Iustitiae: viret omne per aevum:
Multa solo confert commoda, multa polo.
Iustitiae TV FLORE VIRE HIC, Michaele, sacerdos
ALMVS: consilio rector, et ore, Ducum.
Sic felix, sic prosper eris, vereque beatus:
Nescia iustitiae gloria sola mori.

EIDEM. MICAELVS VVIRTVS CAELVM VIS VIRTVS.

Ovis quanta tua est, VIRTVS! ō gloria quanta!
Nil humile, abiectum nil tibi Diva placet.
CAELVM VIS VIRTVS: tua vis est proxima coelo:
Vnde venit, coelum Gloria rursus adit.

D. RVDOLPHO GVILIELMO Megbaccho Reg. Dan. Consil. et Administr. Magdeburg. Cancellario. RVDOLPHVS VVILIELMVS MEGABACHus MVSA VIGIL PHOEBVM EDVLCES LAVRV.page 312, image: s336

MVsas Musarumque colit MEGABACHVS alumnos:
Musarum Phoebus sie pater alter erit.
Musarum Phoebus celebrari carmine dignus,
Inter Gratiolis agmina iuncta sacris.
MVSA VIGIL PHOEBVM EDVLCES Parnasside LAVRV:
Gratia quam Clarijs blanda rigavit aquis.
Perpetuo floret laurus: sic floreat ipse
Perpetuo dignus Phoebus honore coli.

D. HENNINGO HAMMElio Iurisc. Consil. Principali Magdeburgico. HENNINGVS HAMMELIVS HA! LVMEN INGENS IVS.

PAlpitat in tenebris iudex, sine iure ministrans
Iustitiam: AH! INGENS IVS voco LVMEN ego.
Et merito: rectae ius regula normaque vitae:
Quae facienda iubet, quae fugiende vetat.
O micet hoc longum verbi cum lumine lumen:
Iustitiae sacer, et sit pietatis honos.

EIDEM. (H)ENNINGVS (H)AMELIVS INGENIVM SANVS ALE.page 313, image: s337

COrpus et ingenium sanum duo maxima dona
Henninge: INGENIVM nobile SANVS ALE.

D. GVALTHERO DRECHselio IC. Cancel. Palat. Neoburg. VVALTHERVS DRECHSELIVS RE HILARES HVC DES VVLTVS.

IVSTE RES CVRAS Themidis, Gualthere, DVELLO:
Aulas veridico qui regis ore Ducum.
Tu VVLTVS HILARES DES HVC RE semper amicis:
Praedicet ut grato te pius ore cliens.
Iustitiae laus magna, minor nec gloria mentis
Est hilaris, populus cui favet atque Deus.

D. IO ACHIMO MYNSINgero a Frundeck, Aulae Bruns. Cancell. IOACHIMVS MINSINGERVS MVSAM IN HOC SINV GERIS.

MVsae grata Themis, Themidi quoque Musa: peribo,
MVSAM NI GERIS HOC tu, Ioachime, SINV.

D. IOANNI IAGMANNO IC. Aulae Bruns. Cancell.page 314, image: s338

IOANNES IAGMANVS INGENIO SANVS AMA.

INGENIO SANVS, ceu corpore, menteque sanus,
Ingenio sanos menteque rursus AMA.
Ingenium sanum, mens est cui denique sana,
Quae facit, haec sane sic homo cuncta facit.
Quae mala sunt aut aegra, resanat pectore sano:
Quae bona sunt, aegrā praecauet ipse lue.
INGENIO SANVS sic tu facis omnia sane:
Commoda dum populi, lane, fidelis AMAS.

D. IACOBO BORDINGO IC. Aulae Megapoli. Cancell. IACOBVS BORDINGVS CVBO DIRIGAS BONVS.

QVid virtus? Cubus est: quia labi nescia virtus,
Perstat firma diu quolibet ipsa loco:
Sic cubus est vir et ipse bonus, virtutis amator:
Pectore qui constat menteque rite sibi.
Totus et in se perfectus, teres atque rotundus,
Perpetuo similis noscitur ipse sui.
Talis es, et tantus quoque vir, Bordinge: cubique
Instar habes firmam iactus vbique basin.
Virtutisque CVBO BONVS omnia DIRIGIS acta:
Menjura hinc virtus cuique, bonusque vir est.page 315, image: s339

EIDEM. IACOBVS BORDINGVS CANCELLARIVS BALDVS COR AC OS VLRICI, BENIGNVS.

IVs, BORDINGE, Themis; mentem Natura benignam;
Eloquiumque tibi Suada decora dedit.
Alter es hinc BALDVS: COR et hinc quoque diceris AC OS
VLRICI ducis: hinc cuncta BENIGNVS agis.
Viue diu felix Patriae, patriaeque parenti:
Atque decus Musis sis columenque pijs.

EL. R.

D. HENRICO HVSANO IC. Cancel. Megapol. (H)ENRICVS (H)VSANVS SENSVS VNI CVRA.

MAgna boni SENSVS VNI tibi CVRA redundas.
HENRICE, eloquij robore fuita tui.
Par est eloquio prudentia: Pallas et ipsa
Certatim, simul et Suada Themisque fauent.
Quid? quod Apollo fauet cum Musis ipse nouenis?
Nobile de cuius concinis ore melos.
SANCTVS vt in CVRSV vitae: sie sanctus, et vna
SANVS ES IN VERSV scilicet ipse tuo.

D. HENRICO SVEBELIO IC. Cancel. Bipontino.page 316, image: s340

HENRICVS SVEBELIVS IVS HIC REBVS LEVES.

IVstitiae sanctae cum sit tibi maxima cura:
Et par huic pietas relligioque Dei:
Nempe VEL HIS ducibus BENE quod IVS utile CVRES.
Sat liquet: et nomen resque fidesque probant.
Quando Palatini sapienter Principis aulam
Sic regis: eloquio, iuris ut arte, bonus.
O vivas HENRICE diu, vivasque beatus:
REBVS et HIC animo IVS sapiente LEVES.

EIDEM.

LEgibus HIS ut sum BENE, Christi munere solo
VSVS: sic CREVI tot bonus ipse bonis.

I. TH.

D. IOANNI SCHVLTERO Cancell. VVirteberg. IOANNES SCHVLTERVS IN SCHOLA EST NERVVS.

IVstitiae Sol Christus in aethere: iuris in orbe
Tu SOL RE SANCTVS, Iustitia alma, VENI.
Iustitiae simul EST, et sancti iuris, et aequi
INque SCHOLA NERVVS sat bonus, inque foro.

D. HIERONYMO GERHARdo IC. Procancel. VVirteb.page 317, image: s341

HIERONIMVS GERARDVS MVSA HIERON REGI DVRAS.

TV REGI DVRAS HIERON, Hieronyme, MVSA:
Ius Themis, os donat Suada, Thaleia melos.

D. HARTMANNO PISTOris IC. Consil. Sax. HARTMANVS PISTORIS PROSIT ARTI MANVS.

PROSIT docta MANVS melius tua iuris ut ARTIS
Cancellis spretis, praedia docta colis.

D. MELCHIORI IAEGERO A Gertringen, Cons. VVirteb. MELIOR MELORI.

COnsilio meliore beas qui principis aulam:
Semper et HVIC melius MEL GERIS ORE pius:
Si pro barbarica, MELIOREM voce Latina
Te magis indigetem, nunquid ineptus ero?
Haud reor: ut MELIOR sis, stillat dulce MEL ORI:
I, MEL et ut RORES tempora multa, VIGE.page 318, image: s342

EIDEM. MELIOR IAEGER A GERTRING MEL ERO IN ARA REGI GREGI

MEilificent in haris alij: mihi mella per aras
Lecta placent: ERO MEL IN ARA,
Dum mihi vita manet, REGIque GREGIque cicadas
Hinc Deus ō abigas inertes.

N. FR.

D. HENRICO CANISIO Cancel. Hassiae. CANISIVS IVS CANIS.

IVS Themidi CANIS, et doctis fers sacra Camoenis:
O maneat CANIS VIS diuturna tuis!

D. CLAVDIO GOVFIERIO Reg. Gal. Consil. CLAVDIVS GOVFIERIVS CLARVS VIVO REGI FIDVS.

CLarat sancta Fides: en! REGI FIDVS vbique,
Clarus et in mundo VIVO, beorque polo.

D. HIERONYMO SAVMAIRIO Regio Consil.page 319, image: s343

HIERONYMVS SAVMAIRE ANIMA SVM VERI HEROIS.

SI pietas, virtus, ars heroem inclyta format:
SVM VERI HEROIS nunquid et ipse ANIMA?

D. IOANNI REYMANNO IC. Cancel. Bregano. IOANNES REIMANNVS OS INANE, NI RES MANV.

PRompta MANV NIRES, OS dicam semper INANE:
Rem volo, non verbum: re sine verba nihil.

D. GABRIELI SCHVTZIO Cancel. Mersburgio. GABRIEL SAGITTARIVS (a) SCHVTIVS (b) TOXITES (c).

LIber homo sat haber, quod agat, si iuris et almae
Iustitiae satagat dogmata sancta sequi,
Iuris amor cui iustitiaeque fit vnica cura:
Ille homini, pariter charus et ille Deo.
Sic a LIBER SATAGATIVS REGI aequale Senator
Dicere, consilio promptus et ore simul.
Nempe vir hic vere bonus est, vereque beatus:
Commodat ille homini, commodat ille Deo.


page 320, image: s344

Talis es et tantus, SCHVZI; tu Regibus aequā
Ius satagis liber dicere lance sacrum.
LEGIBVS augendis HESIT tibi CVRA fidelis
Sic Rex, sic debet Lex bona multa tibi.
Plaudat io Themis, Eunomieque, Diceque sacrata
Plaudat io! GRATIS LEX pia iura BEET.

D. HENRICO RVDOLPHO Iurisc. Cancellario Citiensi. HENRICVS RODOLPHVS PLVS DVRES: HĪC HONOR.

SI laus e duris et gloria surgit honosque,
HENRICE Aoniae fautor amice lyrae:
Qui durat duris in rebus, victor honorus
Hinc abit, et verae praemia laudis habet.
Sic tu PLVS DVRES duris in rebus et ipse:
Hīc laus, HIC HONOR, hīc gloria vera manet.

D. MATTHAEO VVACCEro Constantiensi Cancellario Nisseno. MATTHAEVS VACCERVS MVSA VETVS COETV CHARA.

COETV CHARA VETVS Phoebeo MVSA triumphat:
Applaudit triplex associata Charis.


page 321, image: s345

Musa tibi sic chara placet, Matthaee; placetque
Chara charis: rursus Charus vtrique places.
Si cui Musa fauet, soror et Charis aemula Musae:
CVRAS HAC MVSA vitet, et vsque VETET.

EIDEM.

SIt vati fortuna comes: sit Pallas amica:
Phoebus dux: Charis Ars, Suada ministra triplex:
Consultor sit Mercurius: sit Iuppiter vltor:
Et sit Musa quies, sit quoque Musa labor.
HAC MVSA vates CVRAS vitetque VETETque:
Sorte suā, laetus spe, satīatus eat.

N. CL.

D. LVDOVICO GREMPIO a Freudenstein Reip. Argent. Consil. LVDOVICVS GREMPIVS PLVS GREMIO IVS CVDO.

PLVS GREMIO IVS CVDO meo, sit vt vtile vitae:
Nam ius absque bona nil ratione sapit.

D. DIONYSIO GREMPIO A Freudenstein Consil. Palat.page 322, image: s346

DIONYSIVS GREMPIVS PIVS IN GREMIO SYDVS.

SYDVS ut, IN GREMIO PIVS emicat aetheris haeres:
Cumque Deo vivens gaudia vera capit:

D. BERNHARDO BOTZHEMIO Reip. Argentor. Consil. BERNARDVS BOTSEMIVS Themis loquitur.

SAncta Themis cor iure tuum rego semper amica
SVB ME sic DVRAS TER bonus ipse BONIS.
O dures et adhuc multos longaevus in annos:
Sis et ō Antistes iuris in urbe meus.

D. IOANNI NERVIO REIP. Argentor. Consil. IOANNES NERVIVS OS INANE RENVIS.

IVris et eloquij si quem Natura peritum
Arsque facit: merito dignus honore cluet.
Iuris et eloquij sic te Natura peritum
Arsque facit, NERVI: te decet amplus honos.
EN ut habes OS IN RE SVAVI, Iane, disertum!
SERVIS AN VNI sic bene quaeso foro?


page 323, image: s347

NI OS SVAVE sit, IN RE frustra sudet agendā:
Causis OS RENVIS sic et INANE fori.
I Felix ō, NERVOSe IVS ANNVIS aequum:
Eloquij currant flumina longa tui.

D. GEORGIO TRADELIO Reip. August. Consil. GEORGIVS TRADELIVS LVSO GREGI IVS TRADE.

FRaus ius saepe premit: fraudem ius arguit: et tu
Per fraudem LVSO IVS bene TRADE GREGI.

D. IOSIAE MARCO CONsil. Vinariensi. IOSIAS MARCVS.

MVlta Themis debet tibi, iuris sancta magistra:
Quod studio tanto iusque bonumque colis.
Multa simul Musae, debent tibi multa Camoenae
Patrono, tantā quas pietate foves.
O ingens meritum! redamat te Phoebus amantem
Musas, et meritum laudat ubique tuum.
O MVSIS DA sponte SACRIS sua praemia laudum:
Phoebeaque coli MARCE merere lyrā.


page 324, image: s348

O SI CARA facis MVSIS, si grata Camoenis
Ocia, te manet hinc non moriturus honor.

D. IOACHIMO A BEVSTH IC. Consil. Elect. Sax. BEVSTIVS SVB TE IVS.

SVB TE IVS pietasque viget, Ioachime, magistro:
O SVB TE vigeat IVS pietasque diu!

D. VVOLFGANGO SPELTO IC. Aulae Vinar. Consil. VVOLF SPELTVS SPE FVLTVS LVO.

VIta quid est? dolor et metus, et mare grande malorum:
SPE tamen atque fide FVLTVS id omne LVO.

D. IOANNI VVEXIO IC. Aul. Sax. Alteburg. Cancel. IOANNES VVEXIVS IVS VEXANS VENIO.page 325, image: s349

IVS VEXANS VENIO: verso sic nomine, VVEXI,
Iactas. quid? vexat ius tua cura sacrum?
Sic puto. namque bonā quae fit vexatio curā,
Mox intellectum iuris abunde dabit.

D. VOLCMARO SCHAERERO IC. Aul. Coburg. Consil. VOLCOMARVS SCHAERERVS ARS COELVM VERSVS CHARO.

ARS, vitae custos: ARS COELVM VERSVS honesta
Sublevat: et CHARO praebet honore frui.

D. CHRISTIANO DOLDIO Consil. Vvirteberg. DOLDIVS LVDI DOS.

TAm lepido sale quod ludis, salsoque lepore,
Doldi, tu LVDI DOS mihi sola places.

D. GVNTHERO SCHNEIDEVINO Aulae Vinar. Consil. SCHNEDEVINIVS EN! HIC ES DIVINVSpage 326, image: s350

IMmortalis vis animi immor talia curat:
Viuitur hac solum: caetera mortis erunt.
Quoque sapit divina magis, divinior hoc est:
Solaque divina est vivere vita Deo.
EN! divina colens HIC ES DIVINVS et ipse
Gumhere: una placet vivere vita Deo.
Vive Deo: Deus est animus: divinus et ipse es,
Si vivens animo sit tua vita Deus.

D. IACOBO CVIATIO Iurisconsultorum Coryphaeo. CVIAS CAIVS.

CVIAS sim, quaeris? CVIAS sum nomine Francis
Genteque: sed CAIVS iuris in arte feror.
IVS ACVI CATVS, haud minor ipso denique Caio:
IBO solo clarus, clarus et inde polo.

EIDEM. IACOBVS CVIATIVS.

CAIVS IVS ACVIT BOnus (en!) Cuiatius: hinc IVS
Ipse suum CAIVS rite VOCABIT herus.page 327, image: s351

ALITER.

CAIVS OBIT IVS mentis ACV Cuiatius alter:
CAIVS et hic OB IVS CAVIT, vt ille, bonus.

D. IACOBO MENOCHIO Iurisconsulto. MENOCHIVS IVS HIC OMNE.

MEnochij sub corde latet ius omne. quid? imo
IVS simul OMNE sit HIC, est vbi MENOCHIVS.

EIDEM. IACOBVS MENOCHIVS SIC MANV HOC IVS BEO.

SIc BEO IVS HOC ore MANVque disertus vtrinque
Par et doctrinae consilijque fidź:
Laudibus aeternis illustris ut audiar ipse
Scaevola iam saecli Sulpitiusve mei.

D. IOACHIMO HOPPERO Iurisc. IOACHIMVS IO HIC MVSA!

IVris es antistes: Astraea, Diceque Themisque
Te colit: HIC et (IO!) MVSA diserta manet.page 328, image: s352

D. MATTHAEO VVESENbecio Iurisconsulto. MATTHAEVS VVESENBOECCIVS MVSAS ET IVS BENE HVC VOCAS.

QVam BENE IVS, Matthaee, VOCAS HVC ore diserto,
ET MVSAS, studijs qua viget ora bonis!
Musis gratus amor Themidis, Themidique vicissim
Musarum solito foedere constat amor.
Musarum sacer antistes Themidisque Sacerdos
Te saeclo nostro dignior ecquis erit?

D. FRANCISCO HOTOMANNO Iurisconsulto. FRANCISCVS HOTO MAN HOC FATO NOS NASCIMVR.

VItae summa brevis prohibet spem ponere longam
In mundo: spes est scilicet una mori.
NASCIMVR HOC FATO NOS ut moriamur ab uno.
Perpetuae vitae spes manet una Deo.
Mors hīc nulla timenda magis, nec funeris hora:
Dulce mori mundo: vivere dulce Deo.

EIDEM. FRANCISCVS HOTOMANVS.page 329, image: s353

FIsa Deo mens, et recti sibi conscia, laudum
Praemia fert terris, praemia digna polo.
Integer, et FISVS superis, Hotomanne, CORONAM
Sic Clarij CANTVS ipse merere sacram.
Ius decoras scriptis, CANTVM pietate CORONAS
FISVS, et eloquio docta Pylaea beas.

EIDEM. FISCVM SANCTVS HONORA.

PRo merito patriae licet haud te fiscus honorat:
Exsul dum patriam pro ptetate fugis:
Munere tu FISCVM CANTVS et iuris HONORAS
Ipse tamen: dum ius cum pietate doces.
Perge, Deoque silens age FISCVM SANCTVS HONORA
Iugiter: in coelo praemia certa manent.

D. BASILIO AMERBACHIO Iurisconsulto. BASILIVS AMERBACHIVS IVRIS BEA LACVM BASIS.

LEgum honor es, Basili, Iuris basis: euge! docendo
Iure BEAIVRIS, ceu BASIS una, LACVM.page 330, image: s354

D. NICOLAO CISNERO Iurisconsulto. NICOLAVS CISNERVS. ALCINOVS SINCERVS.

MEnte vales, Cisnere, dolo sine fraudeque, teste
Nomine; SINCERVS semper es ALCINOVS.

EIDEM.

NOminis haec elementa tui CISNERE disertim
Transposuit Natura sagax: studione vel arte
Fecerit, occultans: artem studiumque Minervae
Expertura meae. SINCERVS es atque fidelis;
Theseaque fidź non te sincerior alter:
Theseas immo inter tu sincerissimus omnes.
An non te Musae inscribant Amarantide cera!

P. M.

EIDEM.

LItterulas totidem plane et CISNERVS easdem
Quas SINCERVS habet: collige, certus eris.
Et bene: cui sincera fides, mens vitaque tota est,
SINCERI nomen convenienter habet.

I. P.

EIDEM.page 331, image: s355

NICOLAVS CISNERVS LACON IVS VSV CERNIS.

MEnte simul calamoque LACONIVS CERNIS et VSV:
Quod seribis, dicis quod catus, atque doces.
Laudo Laconismum CISNERE: perenne sit opto
Mentis et ingenij semper in orbe decus.

IER. R.

D. VALENTINO FORSTERO Iurisconsulto. VALENTINVS FORSTERVS.

COrde VALENS FORTI Genius tuus hīc SERET VNVS,
Forstere, Astraeae commoda multa sacrae.
Iure madens, varioque togae limatus in usu,
Ius sacrum calamo clarus et ore seris.
FORTIS VT hīc VERNES longum Forstere VALENSque,
Det Deus, et salvum te sinat esse diu.

D. SAMVELI GRYNAEO Iurisc. Agonothetae. SAMVEL GRYNAEVS MVSALYRAE GENVS.page 332, image: s356

MVSALYRAE GENVS omne colit: lyra te quoque Musae
Docta iuvat, SAMVEL. quid fit at inde, rogas!
Musarum GRYNAEVS amator Apollo lyraeque:
Quam bene GRYNAEI nobile nomen habes!

EIDEM.

SVAVE MEL est GRANIS: paleas Grynaee relinquis:
Colligis ac iuris sic bene grana sacri.

D. GEORGIO OBRECHTO Iurisc. Argentor. GEORGIVS OBRECHTVS COR OB THVS EGREGIVS.

THure precum gaudet numen fideique GEORGI:
THVS OB hoc EGREGIVS nempe COR ipse places.
Sanctā rite fide numen colis, ac prece sanctā:
Corde sub egregio fasque piumque viget.

EIDEM. GEORGIVS OBRECHTVS V. I. D. SVB DIVO GREGE HIC ORTVS.

SVada, Themis, Virtus, faret Ars cui, Relligioque
ORTVS an HIC DIVO SVB GREGE, numen habet?page 333, image: s357

IDEM DE SEIPSO.

EN! Clarij GREGIS alter VT in CVBO pervigil HEROS:
OBGREGO IVS RECTVS nec sine laude sacrum.

D. IOANNI BORCHOLTENO Acad. Iuliae Ordinar. IOANNES BORCOLTENVS.

LAVS pietas, virtus tibi laus, doctrinaque laus est:
INque BONO quod COR triplice grande TENES.
O trias alma boni! quid, IANE beatius illam,
Sanctius aut poterat nobiliusque dari?

D. NICOLAO VIGELIO Iurisc. Acad. Marpurg. Professori. NICOLAVS VIGELIVS.

IVS CLAVO recto TV NES VIGIL: arte diserta
Tandem per te ius incipit omne legi.

D. PHILIPPO CAMERARIO Iurisc. Reip. Norib. Consil. PHILIPPVS CAMERARIVS PLVS AMER PIIS AC PVRIS.page 334, image: s358

MVltis saepe petunt multi constanter amari:
Esto: sed multis posse placere grave est.
PLVS AMER ipse PIIS AC PVRIS, pectore purus
Ac pius, et purae sic pietatis amans.

EIDEM.

PAmphilus es: sic charus es omnibus ipse PHILIPPE,
Mutuus istud amor notus vbique facit.
PAMPHILVS I bene PER SECVRA, merere triumphos:
Sis maneasque diu perpes ut orbis amor.

D. OBERTO GIFANIO Iurisc. OBERTVS GIFANIVS IVS BEO GRATVS FINE.

QVod possum, BEO IVS, sic GRATVS FINE futurus:
AEterno meus ut tempore vivat honos.

D. IOANNI LOBBETIO Iurisc. IOANNES LOBBETIVS BONA IS SOLVIT BENE.page 335, image: s359

OFficio nihil est studioque fidelis amici
Charius, ex cepta relligione Dei.
Tam BENE cum studia IS BONA SOLVIT amicus amicis:
IBIT SOL SANO dum BENE, charus erit.

EIDEM.

ES bonus: euge! diu supera, divūmque per oras
Laude VOLA. fas est: SIT BENE nempe BONIS.

G. C.

D. DIONYSIO GOTOFREdo Iurisc. DIONYSIVS GOTOFREDVS SYDVS EGO RITE IVS FVNDO.

SYDVS EGO Themidis IVS FVNDO RITE sacratum:
Me duce qui discit ius bene, corde sapit.

D. IVLIO PACIO IVrisconsulto. IVLIVS PACIVS PLVS ACVIS IVS.page 336, image: s360

PLVS ACVIS IVS voce sacrum calamoque disertus:
PACI IVS ne sit LVSVI, id omne caves.

EIDEM.

MArs ubi regnat atrox, PACI IVS LVSVI habetur:
Militiae leges inter et arma silent.
Tunc merito Iuris, PACI, optime dixeris auctor:
Quam male IVS ACVI sedulus ipse LVPIS!

D. PASCHASIO BRISMANNO Iurisc. Aduocato Camerae Imperialis. PASCHASIVS BRIESMANNVS PIVS MANENS SARCI ABVSVS.

TAm bene quando SAPIS REBVS, ius utile SANCIS,
Ceu NVMA iustitiae lux Sophiaeque sacrae.
Iuridicus PIVS usque MANENS age iuris ABVSVS,
SARCI: iudicij quos videt omne forum.
Sic coelo Themis ipsa, solo te Musa sonabit:
Quam tibi sancta Themis, tam pia Musa favet.

D. MATTHAEO LEYMANNO Iurisc. Reipub. August. Consil.page 337, image: s361

MATTHAEVS LEYMANNVS MALE IVS ANTEIT MANVS.

QVam MALe IVS sanctum MAMVS ANTEIT visque rebellis!
Aequm plus valeat robore, IVSque manu.

D. IOANNI BONRIEDERO Iurisc. Princ. Campidun. Consil. IOANNES BONRIEDERVS DEI BONO SANER NERVIS.

SVnt bona magna Dei, mens sana in corpore sano,
Sanaque relligio: sunt bona magna Dei.
Ipse DEI, dum vivo, BONO, precor his quoque NERVIS
SANER, et his felix glorier esse bonis.

D. IOANNI VVOGESSERO Iurisc. Reipub. Argentor. Consil. IOANNES VVOGESSERVS EN! IVS SVO REGNO SERVAS.

REGNO sicNE SVO IVS SERVAS, Iane, togatus?
Laudo: Iustitiae sic mihi Praesul eris.page 338, image: s362

D. PETRO IANIO IC. Praesidi Burgundiae. PETRVS IANIVS TV PAN ES IVRIS SAPIENS TV VIR.

COnsultos inter, Petre, PANTV IVRIS ES alter:
Haud miror, SAPIENS TV quod, et ipse VIR es.

D. IACOBO PARISEO Iurisc. IACOBVS PARISEVS PACIS IVS OBSERVA.

PAx soror est Iuris: Themide vtraque nata parente:
Et ius pax, pacem ius sine fine decet.
Sic ius pace bonus, pacem rege iure Iacobe:
PACIS et OBSERVAIVS super orbe diu.

D. HIPPOLYTO DE COLlibus Iurisc. Acad. Heidelb. Antecessori. HIPPOLYTVS DE COLLIBVS SYDVS POLI CVPIT BELLO.page 339, image: s363

MArs acie, Themis ipsa foro gerit arma diserto:
Militiae duplex hinc solet esse genus.
Altera decernit, decertat et altera bello:
Sed suus ex aequo quamque tuetur honos,
It coelo virtus armis spectata togaque:
Clarius haec quovis syaere lumen habet.
Militat Hippolytus Themidis sic doctus alumnus:
SYDVS et hoc BELLO tam CVPIT esse POLI.
O factum bene! sancta Themis quem dotibus ornat
Omnigenis, coelo Gleria laeta beat.

D. IOANNI STROMERO IC. Acad. Salanae Ordinario. IOANNES STROMERVS ARIS SERMONE NOTVS.

AVlis es SERMONE scholisque hīc NOTVS et ARIS:
SANVS et est suaui SERMO NITORE tuus:
O sano SANVS fluat hic tibi SERMO NITORE,
Stromere, et sano duret honore diu!

D. DANIELI EVLENBECIO IC, Acad. Salanae Antecessori.page 340, image: s364

DANIEL EVLENBECIVS LENE IVS DA LVCI BENE.

IVris iustitiaeque bonus consultus haberi
Qui cupit: hic iuris non modo semper amans:
Sed mage iustitiae cupiat studiosus haberi:
Pro merito doctus reddere cuique suum.
IVS BENE DALVCI, Daniel, sic LENE bonumque:
Iustitiae cultor, non modo iuris amans.
SIC LVCES IN LAVDE satis BENE clarus: honorque
Maior iustitiae, quam tibi iuris erit.

D. VIRGILIO PINGIZERO Iurisc. Acad. Sal. Antecessori. VIRGILIVS PINGICERVS IVS GERIS IN CVRIS PVGIL.

OPtima gymnasia est vitae, alma professio iuris:
Apta homini, populis commoda, grata Deo.
Tu GERIS IN CVRIS IVS, ceu PVGIL impiger, aequum:
Consultus simul et voce manuque doces.
Sic ius, PINGICERE, tibi se debet, et ipsa
Iustitia. ō pugilis nobile pancratium!

EIDEM. VIRGILIVS PINGICIERVS PIVS IN CVRIS REGIS VIGIL.page 341, image: s365

MAgnus honos iuris, pietatis maior in orbe:
Tu PIVS IN CVRIS ius REGIS ipse VIGIL.

EIDEM. VIRGILIVS PINGISSERVS PLVS IVRI SVGGERIS IGNIS.

LVceat ut clare, PLVS IVRI SVGGERIS IGNIS,
Pingiser: hinc famae lux tibi clara micat.

D. LIBERIO HOFMANNO Iurisc. Acad. Salanae Antecessori. LIBERIVS LIBER IVS.

LIBER IVS dicis; scribis IVS LIBER et ipse:
Iustitiae dictat IVS LIBER omne tibi.
LIBERII sic omen habes cum nomine verum
HOFMANNE: et liber iuris hic esto liber.

D. ARNOLDO DE REYGER IC. Acad. Sal. Profess. ARNOLDVS DE REYGER.

LAr est cuique suus, genius suus, et suus intus
Spiritus: hoc verum famaque resque probat.
Lar sic Suada tibi tuus est, Arnolde, Themisque:
Illa dat eloquij, iuris at ista decus.


page 342, image: s366

LAR cum sit tuus hic, geniusque, et spiritus, ORA
Eloquio pariter iureque NVDA REGIS.
Gratia te pariter comitatur honorque docentem:
Sic EHRENHOLDI nomen et omen habes.

EIDEM. ARNOLDVS A REIGER EN! DVRA RES GLORIA.

DEgener est, licitos qui spernit et odit honores,
Degener est. EN! DVRA nimis RES GLORIA: pauci
Qui decus hoc cupide multo peperere labore.
Scilicet ex alto terras irrorat Eous.
A superis venit omnis honos: sua sed bona cautus
Non nisi prostituit coemenda laboribus aether.
Sic Arnolde, piae virtutis inire sacellum
Haud tibi displicuit: nunc fana beatus Honoris
Ingrederis victor spolijs ditatus opimis.
Quot mare volvit aquas, quot sidera pascit Olympus:
Tot precor egregijs bona, tot mala deprecor, ausis.

VV. H.page 343, image: s367

D. IACOBO VVELSENIO IC. Acad. Ien. Profess. IACOBVS VVELSENIVS EN! COELOS VIVVS SVBIS.

QVod pius ac probus es, quod iuris cultor, et aequi:
EN! VIVVS COELOS mente Iacobe SVBIS.

D. LEOPOLDO HACCELMANO Acad. len. Iurisc. LEOPOLDVS LVDES POLO.

CVrae tibi ius est, pietas tibi cura, fidesque:
Clarus es hīc, LVDES sanctus et inde POLO?

D. BARTHOLOMAEO REVSNERO Iurisc. Acad. Vviteberg. Profess. BARTOLOMAEVS REVSNERVS LABOS ET AMOR VERVS NERVVS.

OMnia vincit amor: constans labor omnia vincit:
Sed labor ingenuus, sed sit honestus amor.
Nempe LABOS ET AMOR NERVVS fit VERVS agendi:
Cui comes est virtus, gloria, laus et honos.
Musae dulcis amor: Musae labor omnis honestus,
Ac Themidis: famae praestat uterque decus.
O igitur tantos SERVET LABOR VNVS AMORES:
Quos tibi conciliat Musa, vel ipsa Themis!


page 344, image: s368

SERVET et VNVS AMOR rursus sine fine LABORES:
Ac Genius coeptis adsit ubique bonus.

EIDEM. BARTHOLOMAEVS REVSNERVS ARS VNOS MORES VVLT HABERE.

SVnt qui nefas hoc esse non magnum putent,
Si flamines doctive distent moribus.
Sed vt pares et congruas sententias;
MORES ita ARS VNOS salusque HABERE VVLT.

M. F.

EIDEM.

MVltos amasti forte quondam tu puer
REVSNERE: qui dudum calor deferbuit.
Amicitia, quam nunc colis, semper manet.
Nam SERVS AMOR HABET futuri NERVVLOS.

M. F.

D. IOANNI HENRICO SVEBELIO Iurisc. IANHENRICVS SVEBELIVS.page 345, image: s369

LItem ius parit, an lis ius? si nulla sit usquam
Lis mala, ius vigeat nunquid in orbe bonum?
Lite prior quamvis sit ius, ceu regula vitae:
Sit tamen et litis sancta medela malae.
An bene non HENRICE tuo sub nomine dicam?
LIS CVRA BENE: IVS (en!) super orbe VENIS.

D. IACOBO MONAVIO Patricio Vratisl. IACOBVS MONAVIVS IOVA BONVS AMICVS.

SIs BONVS ō SVAVI, sis suavis amicus AMICO
Ipse bono: ecquid erit suavius aut melius?
Sic BONVS ipse tibi sit AMICVS IOVA, Iacobe:
Ex solido iam sic asse beatus eris.

EIDEM.

IOVA BONVS fidusque malis in rebus AMICVS:
Is faciet, MONAVI, quae facienda putas.

H. M.

EIDEM.

QVid miserae vitae mens vsta libidine langues?
Quandoquidem nihil est, sit nisi, dulce, malum.


page 346, image: s370

Error et hīc merus est terrorque: et carcere longo,
Seruitium pateris corporis aegra tui.
Tunc ego membra novus, tunc tu sine labe nitebis:
Sede VIAS divūm cum semel IBO NOVAS.

G. C.

EIDEM. CVIVS ANIMVS A BONO.

HAud esse vir malus potest,
Est CVIVS ANIMVS A BONO
Pendens: et ad bonum refert,
Quae cunque agit, vel cogitat,
Aut dicit. Haec stat unice
Semper viro sententia:
Vt arte Musae floreant:
In pace sint Ecclesiae:
Hoc orat, hoc et consulit:
Committit eventum Deo:
Et cum Davide Symbolum
Suum, IPSE FACIET, accinit.

D. THEODORO PASCASIO IC. Aduoc. Paris. PASCASIVS PASCAS IVS.page 347, image: s371

TE vatem Phoebus, celebrat Themis ipsa patronum
PASCASI: PASCAS IVS milos vsque canens.

IDEM DE SEIPSO et filio cognomine. THEODORVS PASCASIVS.

THESAVROS PACIS verso mihi nomine SVDO,
Dicis: dum libris, mi Theodore, vacas.
Ni Patri imponas, iam te, Theodore, patremque
Vno ita THESAVRO PASCIS amice DVOS.

D. IOANNI GONTERIO Iurisc. IOHANNES GONTERIVS.

INTE fulget HONOS morum (EN!) GRAVIS optime Iane,
Splendida sic VNISGESTA IN HONORE tuo.

DE FRATRIBVS QVATVOR Torvobatijs Gallis. IOANNES TORVOBATIVS.

PRomerito praesens gaudens bene dignus honore:
SAT felix et ABIS nunc IN HONORE TVO.

THEODECTES TORVOBATIVS.page 348, image: s372

ARte vales, simul et rerum vsu caellidus: ITO
HEROS TE digno DOCTVS honore BEAT.

STEPHANVS TORVOBATIVS.

PHOEBO TV NATVS, STAS VIR bonus, utilis urbi:
Phoebicolam solido sic pede stare decet.

ALBXANDER TORVOBATIVS.

VIRTVS EX VERO durat DONATA LAEORE
Illa beat coelo sola, beatque polo.

D. CHRISTOPHORO STVRZIO Iurisc. STVRCIVS IT CV RSVS.

NAscimur et morimur, sic mundi CVRSVS IT unus:
Vinimus aeternum, CVRSVS IT inde poli.

D. HIERONYMO ARCONATO P.L. Caes. Maiest. a bellicis Epistolis. HIERONYMVS ARCONATVS MVSAE CHORI HIERON NATVS.page 349, image: s373

MVsarum sacros Hieron legit undique flores:
Masarum sacer hinc dicitur esse procus.
Tu quoque Musarum flores dum carpis ubique
Instar apis, succos gignis et inde bonoss
Fallor? an es Phoebus dux, Arconate? noreni
An HIERON, MVSA NATVS, et ipse chori?

D. ZACHARIAE PRANTL Austriaco. SACHARIAS PRANTELIVS CHARIS VNA PARIT SALES.

SAlvitae Charis est, et mentis vera voluptas:
Iucundosque PARIT sic CHARIS VNA SALES.
Sic Charitum fer sacra choris, ut ameris, amicis,
SACHARIA: sic te Gratia chara beat.

D. GABRIELI RHAMVISIO Iurisc. GABRIEL RAMVISIVS MARI GAVISVS LIBER.

MAgna tibi cura est peragrandi saepius orbis
RAMVISI: visens sic mare laetus ovas.
Sit mare triste licet multis, plenumque timoris.
Semper GAVISVS LIBER es ipse MARI.
Providus ac sapiens hinc factus, et alter Vlysses,
Consilio procerum nunc quoque regna beas.page 350, image: s374

D. IO ANNI BARVITIO Aulae Imperat. Secretario. IOANNES BARVITIVS IN SANO VITA BREVIS.

QVam misero longa est in terris vita, vel aegro:
Tam BREVIS IN SANO corpore vita venit.
Sit quamvis haec VITA BREVIS, sat longa putanda;
Si bona, si pia sit, fineque clausa bono.
Bis vivit, bene qui vivit: sic praemia vitae
Illius pietas semper et huius habet.

D. ABRAHAMO SCHVVARZIO Poetae et lurisc. ABRAMVS SCHVARCIVS MVSIS AB CVRA CHARVS.

CHARVS es AB CVRA MVSIS: quia carmina cur
Sunt tibi, quae dictat dexter Apollo tibi.
Charus es a cura Themidi quoque Iuris ob artem:
Laureola decorat quae tibi dulce caput.
O Musis valeas longum Themidique precabor.
Laureolae partus iuge perennet honos.

EIDEM.

MVSAS CVR HABVI CVRAS? quia saecula donant.
Cur est culta Themis? spem quia praebet opum.

G. C.page 351, image: s375

EIDEM. ABRAHAM SCHVARCIVS ALEMANNVS V. I. D. ET POETAL.

LVCVBRAS solerter, AMASque PVRE
Melleos dantem moduios THALIAN,
Ac satam coelo THEMIDEN, verenda Iura docentem.
Iamque sic laetus quod OVAS, Deaete
(Ecce!) donarunt duplici coronā:
Gratiam sic iam tibi rettulźre,
Optime SCHVARCI.
Id monet cinctus viridi capillos
Aethiops lauro, geminumque gestans
Candidae sanctaeque notam trigonum Simplicitatis.
Nempe virtuti decus hoc probatae
Omne debetur, vigilantiaeque:
Dij bonis vendunt bona, pro labore
Non nisi magno.

E. R.

D. STEPHANO BERCHTHOLDO V. I. D. STEPHANVS BERICHTOLDVS PHOEBVS LVDENS CHARTIS.

CHartae dignus honos: Musarum charta voluptas:
Musarum chartis ludere dulce sacris.


page 352, image: s376

Ipse simul PHOEBVS LVDENS per carmina CHARTIS,
Recreat Aonios exhilaratque choros.
Scilicet hac LVDENS CHARTA SVB POSTE, sacerdos
Musarum nobis fis Themidisque bonus.
Musis qui LVDOS PRAEBET, Themidique, sub orbe
SANCTVS, et aeterno nomine clarus abit.

D. IOANNI GERNANDO V. I. D. IOANNES GERNANDVS DEVS REGNA IN ANNOS.

AEternos, DEVS ō, REGNA benedictus IN ANNOS:
Laus omnis regni, gloriavisque tui est.

D. GEORGIO MICHAELI LINGELSHEMIO Iurisc. Consil. Palat. GEORGIVS MICHAEL LINGELSHEMIVS.

MOrum doctor, et artium magister
Quando sum datus optimi parentis
FRIDRICO soboli optimae, Palatī
Sese iactitat aula quo Nicrina,


page 353, image: s377

Rheni proxima subditi fluentis:
Faxit Maximus Optimus Iehova,
LINGVA MELLEVS HIC SIM et ORE GIGES:
Pectus Principis ut mei tenellum
Sanctis moribus imbuam probisque:
Doctrinae erudiens politiore:
Curae haec res mihi sola, et una cordi est.

D. IOANNI ZESCHLINO IC. Consil. Palat. IOANNES ZESC(H)LINVS COS NAE INANIS ZELVS.

QVem nec relligio, ratio nec suggerit ipsa,
COS NAE virtutis ZELVS INANIS erit.
Cosceleris magis, imo scelus, Zeschline, vel ipsum
Zelus, cui pietas non ratioque subest.

EIDEM. IOANNES ZESCHLINVS LAVINGANVS IVS NON SILE ENN [gap: Greek word(s)] : HINC LAVS GAZA.

ZESCHLINE, nomen consule:
IVS NON SILE; sed [gap: Greek word(s)]
Ius cuique dic, da, fac suum
Pro dignitate: nempe


page 354, image: s378

HINC GAZA, LAVS, honos, decus
Cum gloriā perennat.

ALITER.

IVSNON, Iane SILE: dic cuique disertus et [gap: Greek word(s)] :
HINC LAVS, hinc veniet plurima GAZA tibi.

E. R.

D. IOANNI CASELIO IC. et Oratori. CASELIVS IVS CA(L)LES.

IVre cales, et IVSCALLES scitissimus vnus,
CASELI: eloquij plus tamen arte vales.

EIDEM. IOANNES CASELIVS.

OS LENE, ac suaui plenum modulamine SANCIS
In Roseo nido tu, bene Rhetor, AVI.

N. FR.

D. IOANNI VVEISSIO IC. Consil. Anhaldino.page 355, image: s379

IOANNES VVEISSIVS VENI IVO, SANES IVS.

MOle suā sacrum ius rursus quando laborat;
Et patitur multas per mala sensa tricas:
IVO VENI SANES IVS, quaeris, Iane, quis IVO!
Audi: nominis est hoc anagramma tui.
Iustitiae antistes, iurisque patronus habetur.
Ac tutelaris ceu Deus IVO sacer:
Anglia cui patriam, cathedram Germania quondam,
Laureolam studij Gallia docta dedit.
Magna viro recti reuerentia semper et aequi.
Inculpata fides integritasque fuit.
IVONI similes consultos turis habere
Si liceat, turis sit quoque sanus honor.
Talis es, et sis opto diu: hoc age nominis omen
Accipe: sis medicus iuris ut IVO bonus:
Ascaniae quem notae Duci, Comitique probatae
ERNESTO virtus laude fidesque lehit.
Sit prosper tibi pertus hanor, sit lturea filix:
Et laudem de te patria terra ferat.

D. FRANCISCO MODIO Iurisconsulto. FRANCISCVS MODIVS.

FAtum ferre, sequi fas quod iubet, utile duco:
NI CRVCIS hīc MODVS est FAS, perit omne, MODI.page 356, image: s380

D. IOANNI CAROLO LORCHERO CONSVLI ARGENTORATENSI, et Acad. Scholarchae. CAROLVS LORCHERVS SOLES LVCROR CHARVS.

QVi patriae pius ardet amore, scholaeque iuvandae:
Charus is et famā clarus ubique manet.
Stc patriae vessit mihi cura, Scholaeque beandae:
Longos (en!) SOLES CHARVS in orbe LVCROR.
Sint grandes eurae, sint magna negocia quamvis:
Iam CVRAS famae SOLER abunde LVCRO.

D. ABRAHAMO HELDIO Reip. Argentor. Consuli, et Acad. Scholarchae. ABRAHAM HELDIVS ARAM LVDI HABES.

LVmina sunt urbis duo, sanctus Ludus, et Arae
Sancta, vigens sanctā relligione Dei.
Relligione viget pariter quā Ludus et Ara:
Servatrix urbis floret abunde Salus.
Scilicet haec, Abrahame, Senatus optime princeps,
Cura tenet mentem sollicitatque tuam:
Relligione sacrā vigeat quo Ludus et Ara:
Et patriae crescat sic magis urbis honos.


page 357, image: s381

ARAM dexter HABES LVDI, vel nomine teste:
Praeses es, et fidus sic uiriusque pater.
Macte bonis tantis HELDI! sic nomine reque
Sis HEROS: vox hoc patria nempe sonat.
Dij, precor, hunc Ludum conservent semper et Aram:
Servet et hanc urbem sospita, teque, Salus.

D. IOSIAE RIHELIO REIP. Argentor. XVViro, Acad. Scholarchae. IOSIAS RIHELIVS SIS (IO!) VIR HELISA.

QVanta fides, pietas memoratur qualis ELISAE,
Antistes sanctae dum manet ipse Scholae:
Tanta fides, pietas talis si corda gubernet
Sancta viri, Praeses qui cupit esse Scholae:
Quod geritur, geritur bene. Coeli gratia praesto est;
Atque pijs studijs iugiter addit opem.
Publica tunc pariter res et privata vigescit:
Assiduaque beat prosperitate salus.
Sic tu SIS VIR (IO!) ceu spondet nomen ELISA
Iosia, Aonio lecte Patrone choro.
Spondet idem pietas tua nota fidesque, quod ipsum
Nomen: et eventum res habet illa suum.
Felix augurium! felix ō nominis omen!
Dij precor hoc firment perpetuentque ratum.page 358, image: s382

FELICITATI PVBLICAE FOEderis cum socijs Helvetiorum Tigurinis et Bernatibus a S. P. Q. Argentor. renovati 3. Idus Maij M. D. XIIC. ARGENTINA TREBOCVM TIGVRVM BERNA CANET.

FOederis Heluetici princeps urbs maxima, magnum
BERNA CANET TIGVRVM: Tiguri canet urbs quoque Bernam,
Foederis Helvetici princeps urbs maxima, magnam:
Aurea libertas longā quas pace tuetur,
Libert as faustum terris et amabile nomen.
Argentina canet Tigurum, Bernamque: vicissim
BERNA potens, TIGVRVMque CANET vetus Argentinam:
Mutua quas stabili sociat concordia nexu
Foeder is aeterni, longos servanda per annos.
Funiculus triplex haud rumpitur: aethere lapsa
Iustitia en praesto est, orbis decus, unicae eustos
Imperij: cui sancta fides et foedera curae:
Laeta comes cui Pax, simul est comes optima rerum
Libertas, plenoque manet Bona Copia cornu.
Dij precor hoc iubeant: et laeto foedus amicum
Augurio firment, mansurum tempore longo:
MAIORVMLIBERTATI fideique TVENDAE,
Communem patriae Pietas quod suasit in hostem:
Praedam exercentem ferro, caedesque par antem,


page 359, image: s383

Exitiumque pijs meditantem coetibus: usi
Quos CHRISTO iur ata fides nunc denique servet.

EIDEM. TIGVRVM ET BERNA ARGENTORATVM VI BEA.

DVm soedus renovas urbis sociale propinquae,
Quae soror lmperij cluet Argentina Sacrati:
BERNA potens, Bernaeque soror TIGVRINA potentis,
Finibus Helveticis urbs utraque prima vetusque:
Euge! tibi gaude, gaude simul (euge!) Sorori
Vtraque laeta tuae: praesenti numine divūm
Foedus inis, ineasque precor: Deus orsa sec undet:
Foederis et tanti solus sit sponsor et obses:
Praeside quo nec fraus, nec vis metuenda potentum.
Ne qua pios coetus, tutos sub nomine CHRISTI,
Hostilis rabies absumat, et agmina turbet.
Accipe daque fidem Soror utraque laeta Sorori
BERNA potens, Bernaeque Soror TIGVRINA potentis:
ARGENTORATVM fidei VI, Martis et aequi
Saepe BEA: rursus beet urbs haec saepius ambas
Foederis aeterni socias, placitasque Sorores.
Annuat omnipotens Deus: hoc et numine firmet
Foedus, et aeternam rebus belloque quietem.

D. GERLACO CALENIO Reipub. Brunsuicensis Consuli.page 360, image: s384

GERLACVS CALENIVS LANCES, REGI CLAVVS.

IMperij CLAVVS REGI sunt, Gerlace, LANCES
Iustitae, sancta quas librat ipse manu:
Ne quid hiet, ne quid protuberet, angulus aequis
Partibus ut coeat, providus omne cavet.
Legibus appendens aequis mortalia facta,
Pro merito tribuit ius bene cuique suum.
Aurea iustitiae facies hoc principe vere:
Qui, nisi quod fas est, nil probat, atque pium.
Consule te digna est cura haec quoque, Gerlace, magno:
Consilio patriam qui regis, atque fide.
Iustitiae cultor, reddis ius omnibus aequum:
Euge! manet verum te sine fine decus.

D. CHRISTOPHORO REVSNERO Iurisc. Consuli Leorino FR. CHRISTOPHO RVS REVSNERVS PRO REO CHRISTVS VNVS HEROS.

PRO re proque REO CHRISTVS luit VNVS ut HEROS:
Sic vitae mancat dux opiferque meae.

D. ANDREAE REVSNERO Mil. Tribuno FR. ANDREAS REVSNERVS SERENS VERA, DANS VERA.page 361, image: s385

VERA SERENS ore, et DANS re quoque cordeque VERA,
Pectore Germano cognitus ille cluet.

D. IEREMIAE REVSNERO IC. Praefecto Schintauiae FR. IEREMIAS REVSNERVS IVS SERE, ARMIS RENVE.

MVltis aula dolis patet infidisque latebris:
Nusquam, si fas est dicere, tuta fides.
Consilij REMVS tu quaeso SERENIVS aulam
SERVA, quando potes, Principis ipse tui.
Tu SEREIVS, ARMIS RENVE et vim sponte dolumque:
Officij sic est integra cura tui.

EIDEM. IEREMIAS REVSNERVS MERA VENVS E RE IVRIS.

HAud VENVS E RE IVRIS erit MERA: iure periti
Ipse VIRI VENERES cerno quid ergo MERAS?
Fallor: sunt Charitum Veneres, Suadaeque lepores:
Felix, cui Charites, Suada, Themisque favent.

M. CH.page 362, image: s386

D. BARTOLO RICHIO Iurisc. BARTOLVS RICHIVS CHRISTO VIR ALBVS.

MVltos ille vol ille labor iuvat: estor Sed VSV
Praepollet CHRISTI dignior hercle LABOR.
Qui Christo pius hoc RICHI, super orbe laborat:
In coelis CHRISTO, crede, VIR ALBVS erit.

EIDEM.

DVm moror in tertis, me sordida crimina turpant:
Dum CHRISTO in coeli sede VIR ALBVS ero.

H. M.

D. PAVLO HOECHFELDERO IC. Reip. Argentor. Syndico. PAVLVS HOECHFELTERVS.

PLVS HEīC FORTE VALES, quam iuris apiscier arte;
Legis ubi non est intemcratus honos.
Fraus ubi visque forum pro iure tuetur et aequum;
PLVS HERES FVCO, Paule, lucrante VALET.
Heu pietas! HEV prisca fides! tu consule rectum
Paule magis, PLVS et FASLVE CORDE pius.page 363, image: s387

D. BENIAMINO TILESIO IC. Reip. Mulhus. Syndico. BENIAMINVS TILESIVS.

SIt varium ius quantumvis, specieque repugnans:
Si bene distinguis, constat ubique sibi.
Tu facis hoc, Themidis praeses, Iurisque sacerdos
TILESI: res hoec nomine certa tuo.
IVSBENE LIMITA, ais: ius VNIS denique recte:
Sic iuris ratio constat ubique sibi.

D. IOSEPHO HETLERO IC. Consil. Baden. IOSEPHVS HETLERVS PLVS TV LETHES HEROS.

SIs absens quamvis, ac det tibi pocula Lethe:
Immemor haud nostri tu tamen esse potes.
Hoc tua magna fides facit ac studiosa voluntas:
Cui comes it Sophiae splendor, et alma Themis.

TV PLVS es LETHES HEROS, vel nomine teste:
Ne longā pietas excidat ista die.


page 364, image: s388

Praemia pro qua nunc loetor tibi digna rependi:
Dij faveant laudi tempus in omne tuoe.

D. SEBASTIANO HORMOLDO Iurisc. SEBASTIANVS HORMOLDVS SOL MARO VNVS BEAT SIDVS.

SOlradijs sidus beat aetheris omne coruscis:
Publica lux mundi Sol oculusque sui.
SOL MARO sic vatum BEAT VNVS SIDVS: Homeri
Provocat Ausonio dum melos ore senis.
Ille placet placeatque tibi sine fine, Sebaste:
En! iubet hoc genius nominis ille tui.

D. BERNHARDO RVELOVIO Iurisc. BERNARDVS RVELOVIVS BONVSVIR VEL RE DVRAS.

SI studeat simul esse, cupit quod quisque videri:
An non hic merito vir bonus esse potest?
Si nescis, vera est isthaec via proxima laudi:
Sit bonus ut pariter, qui velit esse bonus.
Sic, Bernarde, BONVS VIR RE vel nomine DVRAS:
Re bonus es, simul es nomine teste bonus.page 365, image: s389

D. IOANNI FABRO Iurisc. IOANNES FABER I FER BONA SANE.

SI BONA FERS bene, IANE, sapis: bona quippe modeste
Maius opus mentis, quam mala, ferre pioe.
I, BONA FER SANe: fer et hinc mala leniter ipse:
Fortunae domitor sic utriusque mane.

D. IACOBO TSCHANTERO V. I. D. Reipub. VVormat. Syndico. IACOBVS TSCHANTERVS ACTIS BONVS ET CHARVS.

QVod ciuibus tuis Reique publicoe,
Iacobe, CHARVS es, haud miror. Omnibus
ACTIS BONVS, sincerus, fidus, integer
Bene ciuibus cupis Reique publicoe:
Illi colunt, hoec et merito te amat tuo.
Bonum videri velle laudi haud sufficit:
Praestat bonum esse re, videri quam bonum.

EIDEM.

QVid mirum, si CHARVS es omnibus? et BONVS ACTIS,
Et simul es verā relligione pius.page 366, image: s390

D. PHILIPPO GLASERO V. I. D. Acad Argent. Professori Historico. PHILIPPVS GLASERVS.

PLVS instant SVPERI PLAGIS, quum ponere verbo
Criminibus non vult coeca libido malum.
Felix, ad Dominum qui se convertit, et ultro
Pertoesus culpoe iam meliora sap. t.

EIDEM.

PLVS PVER IS PLAGIS, ceu verbere coesus asellus:
Quam vi, sed praestat corda pudore regi.

EIDEM.

CInnama quīs possunt, aut sal mordere palatum:
PLVS PIPER HIS mordax urit acore GVLAS.
Mitia qui facilis non audit verba Magistri:
Flagra puer duri sufferat Orbilij.
Qui GLASERE piper, qui sal dare nescit alumnis:
Pharmacon exemplo temperet ille tuo.

G. C.

D. IACOBO STINCIO IC.page 367, image: s391

IACOBVS STINCIVS SAT BONVS HIC CIVIS. IACOBVS STINCIVS HAMBOVRGIVS. IVS SVBIGIT BONO CHARVS AMICVS.

COnsilio momenta bonus regit omnia rerum:
Quodque facit, cautus cum ratione facit.
Consilioque BONO SVBIGIT IVS CHARVS AMICVS
Iustitiae suus vt sit fideique locus.
Tu, Stinci, CAVTOS VINCIS BIS cautus amicus;
Quando iure simul consilioque caues.
SAT BONVS HIC patriae CIVIS, sat fidus amicus:
Qui, quod, ture cauet consilioque facit.

EIDEM.

VNa dies, lux una tibi duo praemia reddit:
Doctor honore clues, Sponlus amore cales.
Ne fora, ne lucem fugito: IVS omne SIT ACTV
NOBIS: nec latebras quaerat amica Themis.
Dirigito curvum, sed flectere recta caveto:
Hoc scelus, ingenui pectoris illud opus.
Sic tibi partus honos, sic laudis adorea crescet:
Ac feriet celso vertice templa IOVIS.
Sponse novos intras thalamos, nova gaudia carpe:
Fac TOTI SVBSIS VNICA Sponsa viro.


page 368, image: s392

Doctor honore tuo bene rem gere, Sponsus amore:
Sic florescet honor, sic sobolescet amor.

VV. H.

D. VALENTINO THILONI LYGIO Poetae et Iurisconsulto. VALENTINVS THILO SALVTI, NON VI LETHI

LETHALI non est Lethae VNINOTVS Apollo
Cum Musis, Lethi quae soror una cluet
LENIT ONVS VITALE simul vitalis Apollo
Cum Musis: Lethi lenit et omne malum.
Musae noster amor, dulces ante omnia Musae
Vitam dant: LETHI triste ONVS usque LEVANT.
Musis das vitam, recipu THILO denique vitam:
Musis ac Phoebo dum canis apta mele.
LETHI NON VI Musa perit, vicina SALVTI:
Si comes est Musae gloria, vita, salus.

D. DANIELI BRANDO V. I. D. DANIEL BRANDVS BLANDVS INARDE.

IGnea vis animi, Themidis flagrantis amore,
Aptum dat nomen quam bene, BRANDE, tibi.


page 369, image: s393

Iguis ceu fomes est titio: Sic BLANDVS INARDE
Astraeae studijs tu Themidisque sacrae.
Idque facis, facturus adhuc. te Spira disertae
Hinc amat, et decorat te Basilea gradu
Applaudens Astraea Themisque Diceque triumphat:
Laureolā cingit quoe tibi dulce caput.
Viue diu felix, fer et ō DVRANDA, LIBENSque:
Sit felix patriae, sit tibi partus honos.

D. LEONHARDO VVEIHEMAIERO V. I. D. LEONARDVS VVEIHEMAIERVS LEO DVRANS VERI VEHES VIAM.

SIs DVRANS ut corde LEO, constansque labore:
Nempe VEHES VERI sic, Leonarde, VIAM.

EIDEM. LEONARDVS VVEIHEMAIERVS IN VERO EAS, VERVM HAVD SILE.

LEONARDE, vix vitalis auras luminis
Tenellus hauseras: stetere quum deae
Ascraea, Veritas tua ad cunabula,
Bene ominantes invicem. Quarum prior
Sic Veritas: Puelle, VERI, blandule
VEHES VIAM, modo Dij benigni sint tibi.
Ascraea mox ad haec: LEO DVRANS eris.
Nam ceu Leo morsus ferarum despicit:


page 370, image: s394

Sic tu favorem odiumque respues probus:
[gap: Greek word(s)] non eris: nec munera
Curabis; at quae iura tantum dictitant
Ita VIVAM ego, EVEHERIS, haec si feceris,
Malis repugnans semper ceu DVRANS LEO.
Sic et LEONARDI aequas nomen omme.
Haec andiens traxit parens suspiria:
O dulce nomen (inquiens) avi tui,
Heu morte praerepti nimis maturā avi!
LEONARDI avi nunc, nate mi, nomen geres;
Quam dulce visu erat tunc, certatim deae
Vt mollibus te foverint complexibus!
Vt fixerint his mixta dictis oscula!
Inunc, IN ORAS LAVDE VERVM tu VEHES:
IN VERO EAS age strenue: VERVMque ius
Innoxio pariterque noxio HAVD SILE.
Sic lova mentem det leoninam tibi:
Tibique nectant longa Parcae siamina.

E. R.

D. PETRO CEVLINO V. I. D. CEVLINVS VNI LVCES CIV LINVS.page 371, image: s395

PETRVS CEVLINVS LVCET SVPER SINV.

LVcet Apollineā celebratus CEV LINVS arte:
VNI sic LVCES Themidis, Petre, cognitus arti.
Ac ceu gemma SINV SVPER aurea LVCET Aronis:
Sic inter reliquas ars iuris promicat artes:
Lux vitae, lux consilij, fideique togatae.

D. IOANNI SIGISMVNDO MEIDELINO V. I. D. IANSIGISMVNDVS MEIDELINVS.

QVod ius MVNDVS INIS, linguaque et pectore verus;
Et sapis, et MELIVS INDE AGIS hoc, quod agis.
Iuris ut ars sancta est; sic ipsa professio iuris
Sancta sit, et sanctae relligionis amans.
Iustitiae cultrix, recti sit mater et aequi:
Sic bene veridico quae regat ore forum.
Macte tot ergo novis titulis, SIGEMVNDE: Themistis
Inclyta quem mysten nune Basilea creat.
Iuris et aequarum legum quod cultor haberi
Mundus amas: mens cui linguaque sancta placet:
Et decet, et fas est. Rabularum turba valeto:
Cui bos in lingua sic sine meme sedet.

EIDEM.page 372, image: s396

IOANNES SIGISMVNDVS MEIDELINVS LAVINGANVS V. I. D. IVS DANS SVVM, NEMINE VI LAESO LAVDE INSIGNI DIGNVS. IVS DANS SALVVM, EIVS NO MINE LAVDE INSIGNI DIGNVS. IVS DANS VSV, NEMINEM VIOLAS. LAVDE INSIGNI DIGNVS.

VIR bonus, et SALVVM DANS IVS, vel NOMINE IS EIVS
DIGNVS, et INSIGNI LAVDE perennis ovat.
IVS DANS cuique SVVM pariter, VI NEMINE LAESO:
INSIGNI DIGNVS LAVDE vir ille cluet.
IVS DANS ex VSV, VIOLAS si NEMINEM inique:
LAVDE hac INSIGNI tu quoque DIGNVS eris.
Laude hac te dignum, trutinā Basilea probavit
Iustā: nunc melius Spira diserta probat.
Affluat ergo tuo fructus, precor, uber honori:
Et titulis crescas IanSigemunde novis.

E. R.

D. ADAMO HVNERERO IC. ADAMVS HVNERERVS REHERVS SVA DE MANV.page 373, image: s397

MAxima libertas, vitijs non vivere servum
At servire piā mente fideque Deo.
Solus enim sapiens revera liber, Adame:
Deque SVA Dominus RE sit HERVSque MANV.

D. IOANNI STVRCELIO Iurisc. IOANNES STVRCELIVS SANE TV IVS RE COLIS.

SANEIVS TV, lane, COLIS RE: cultor es aequi
Ac recti: qui ius re colit, ille sapit.

D. IOANNI CELLARIO IC. Reipub. Posoniensis Syndico. IOANNES CELLARIVS.

VIrtus visa, Deo duce, promeret inclyta laurum:
EN! NISO LAVRI iam coma CELSA patet.
Coepta tene felix: LAVROS cur fortis INANI
Promeritas CELES, Iane diserte, metu.
Accipe quam Phoebus dat lauri sponte corollam:
Hinc decus, hinc laus et gloria sera venit.

D. ERASMO MAVRICIO Iurisc.page 374, image: s398

ERASMVS MAVRITIVS SVMMVS A IVRIS ARTE.

MAgnus amor iuris discendi, magnaque cura
Te tenet, ō patriae lumen ERASME tuae.
Laudo, nec invideo: iuris praecellere laude
Fas huic, quem virtus ornat avita domi.
Te iubet inprimis hoc laeti nominis omen:
SVMMVS et A IVRIS sic HONOR arte manet.

EIDEM. ERASMVS MAVRITIVS SVMMA EI ARSVIRTVS.

CVi laus vera placet, longaevaque gloria: SVMMA
ARS sit EI VIRTVS, summa sit ars Pietas.
AVREVS haec RAMVS MITIS dux aetheris alti:
Perpetuo cuius frondet honore decus.

EIDEM. AD MVSAM.

MVSA, decus Phoebi, VIRTVS ES MIRA sub orbe:
MARS VIVIT, si RES MVSA diserta canit.
Lauricomis VIRTVS E MVSA vivida RAMIS
Frondet, et hinc decorat tempora sacra Ducum.
Crescit et A MVSA VIRTVS bene cognita REMIS:
Seu res clara foris, seu sit agenda domi.


page 375, image: s399

Denique et AMVSIS VIRTVS MERA pr fluit omnis:
Musarum gaudet semper et ore coli.
Sic MARTI RES VSVI es ō mea MVSA tot ipsa
RERVM MVSA vigens SIS modo VITA diu.

EIDEM.

MVSARVM SI RES gestas est siribere VITA:
Pro merito Musis magnus habetur honos.
Felix Musarum qui vivit carmine docto:
A MVSIS AVRVM clarus in orbe SERIT.

D. PETRO LEPIDO Iurisc. PETRVS LEPIDVS.

PLVS SPERET pius ipse DIV mala plurima passus:
Fisa Deo spes est certa medela malu.

D. MARTINO MOLLERO CONsuli senensi. MOLLERVS MOLLE RVS.

MVsarum RVS MOLLE colis, Martine, subinde:
Laus hinc certa tibi, famaque clara venit.
Mollis ager, RVS MOLLE, colenti Musica tempe:
Sit durus quamvis saepius ipse labor.
Mollescunt tactu crebro sic omnia dura:
Ac leve sit tandem, quod bene fertur, onus.page 376, image: s400

D. STATIO HALTERINO Iurisc. STATIVS HALTERN SAXO LEX STAT; HONORAS IVSTA.

PEr se STAT solidum IVS: NOXAS ALTER iniquus
Accumulat: statuit ius sine fraude bonus.
Taxat, non LAXAT noxas TERSANVS et hosti:
Si STAT NOXA vigens, RVS mala tela premunt.
Si STAT LEX, oneras vel HONORAS IVSTA decenter
Ipse magis: Legis ius honor, haud onus est.

D. GEORGIO GENISSCHEDELIO Iurisc. GEORGIVS GENISSCHEDELIVS LEGISCIVS BENE DVRES CHARVS.

LEGISCIVS Themidi DVRES BENE CHARVS amicae:
Aonio vates charus et ipse choro.
Sie bene conveniunt, et in una sede morantur
Officij cultrix Musa Themisque sui.

D. THEODORICO HESSO IC. Consil. Palat.page 377, image: s401

THEODORICVS HESSVS SECVRO DEVS HOSTIS.

HOsti securo nocet hostis saepe pusillus:
Pervigil haud hostem sperne, sed vsque time.
SECVRO SVDES HOSTI contrarius hostis:
Hostes qui? Mundus, Styx, Caro, Mors, Satanas.
Corde pio vinces vsus, bene robore verbi
Fultus, et in coelo quae beat una, fidź.
SECVRO nimium DEVS imminet HOSTIS et ultor:
Cultorem fas est pervigilare Dei.

D. IOAN. ADAMO VVILVESHEMIO IC. IOANNES ADAMVS VVILVESHAEMIVS.

ADEO ut VNA SALVS, et spes est una salutis:
Sic VIS est IVVENI vis quoque SVMMA Dei.

D. IOANNI MARTINO Aulae Sax. Secretario. IOANNES MARTINVS ARTINOMINE SANVS.

IOANNES MARTINVS es ARTI NOMINE SANVS:
An aliud scribam vis anagramma tibi?page 378, image: s402

D. ANDREAE REVSSIO IC. Reip. Vratisl. Syndico. ANDREAS REVSSIVS IVS ARDENS VERSAS.

QVi Themidis VERSANS IVS, ARDES totus amore
Iustitiae, quae dat tus bene cuique suum:
Macte inimi, silixque Dei sia munere fisus
Coepta tene: turis perstet ut alm is amor.
IVS ARDENS VERSA; IVS RE DANS denique SERVA:
Ius amat in coelo iustiuamque Deus.
Criminis at vindex DEVS IRAS pectore iustas
SERVANS, iniustum punit ubique nefas.

D. IACOBO VARENBVLERO Consil. March. Hochburg. IACOBVS VARENBVLERVS LAVRVS CEV BONA VIBRES.

SAera viret semper laurus vernatque Iacobe:
Pacis amor, belli gtoria, frontis honor.
Sic vireas VIBRESque comas super aeihera, LAVRVS
CEVBONA perpeiuum gernunet inde decus.

D. EITELVLRICO VARENBVLERO Praefecto Liechteneccae.page 379, image: s403

EITELVLRICVS VARENBVLERVS LAETVS IN REBVS VIRE, LVE LVCRO.

FOrtunae, mens laeta, malae certissima victrix:
Mens hilaris, recti conscia nempe sibi.
Quicquid agit, recte sine fine triumphat agendo:
Ac se lucratur, dum magis ipsa viret.
LAETVS ō IN REBVS VIRE, et hoc quoque te LVE LVCRO:
Mors vitae moeror: mors animae dolor est.
Dum licet, in rebus iucundis vive beatus:
Et quam ius aevi sit breve, vive memor.
Namque hilart pietate coli quoque numina gaudent:
Tristitiam prohibent per sua festa coli.

D. IOANNI CAMINAEO Iurisc. IOANNES CAMINEVS MVSA IN SIONE CANE.

MVsa tibi favet, atque Themis: tu, Iane, SIONE
In sancto MVSA carmina sancta CANE.

D. DANIELI PAPPO CONSIL. Palat. Lutzelstenio. DANIEL PAPPVS PAPE! PLANE SIDVS.

IVris sciens et eloquens si sit pius,
PAPE! orbis hunc PLANE SIDVS iam dixero.page 380, image: s404

EIDEM. PIA PLVS PANDE.

SIPIA sunt SVPPLENDA pio: PIA PANDE subinde
PLVS, quam divitias, carmina, Pappe, Deo.

EIDEM.

QVisquis es alterius scriptorum censor iniquus,
Erras: disce meā clementer voce moneri:
Scribentis perpende animum: metire loquentis
Ingenium, non verba: doce, vel disce doceri.
Sunt SVPPLENDA pio: PIA sunt pietatis amore.

N. CL.page 381, image: s405

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER VI. RELIGIONIS ET LITERARVM GLOria clarorum virorum honori consecratus.

AD DANIELEM PRINCIVM Sac. Caes. Maiest. Consiliarium.

SI mecum reputo iuvenilis tempora vitae,
PRINCI, Castaliae splendor honosque lyrae:
Tu patriae consors: tu primis iunctus ab annis:
Paene puer puero iunctus amicitia:
Tu quod es hinc alijs factus, mihi natus amicus:
Tam mihi, quam fvatri frater, amatus eras.
Par nobis aetas, et amor: nos porticus omnis,
Nos Schola, nos pariter vidit et una domus:
Tu studij socius, tu duxque comesque fuisti:
Tu studijs semper plenus et usque meis.
Quid nisi tot lusus et tot tua seria nossem,
Tot dubitem lusus te quoque nosse meos?
Pectore, quos mitto, lusus evolve benigno:
Seria quo dabitur noscere, tempus erit.page 382, image: s406

D. DANIELI PRINCIO Caesar. Consil. DANIELVS PRINCIVS PIIS IN CARNE LVDVS.

LVDVS crux INCARNE PIIS: oratio semper
Fit comes, et verbi coelica norma sacri.
Lucis vbi verbum, crucis est ibi denique verbum:
Crux vbi, lucis ibi coelitis aura nitet.
Tu crucis IN CVRSV totum te pectore LENI
DA PIVS, et Christo ser decus omne tuo.
Si crucis est verbum, verbum venerabile lucis:
Ferre decet, verbum ferre quod omne iubet.

D. IVLIO CAESARI SCALIGERO Musarum Apoliini. IVLIVS CAESAR SCALIGER.

QVae sera Barbaries studiorum damna bonorum
Intulit, aetatis foeda magistra suae:
SARCIS haec E VI LVIS, AC LARGe omnia sarcis,
IVLI: Musarum te duce floret honos.
Floret honos linguae Gratae simul atque Latinae:
Floret honos Sophiae, floret et omne decus.
Te quoque iam fatis merso revirescit in orbe
Ingenij ac genij flos magis ille tui.
Floret et eloquij laus doctrinaeque perennis:
Et te Musarum vox canit una novem.


page 383, image: s407

Barbarie pulsā, qut tot mala damna resariis:
An non perpetua lauae canendus eris?

D. IOACHIMO CAMERARIO Papaeberg. Ocello Germaniae. IOACHIMVS CAMERARIVS CVI MVSAS CHARIS AMORI.

MVSAE CVI CHARIS est et Gratia semper AMORI;
Dignus an is grato non sit amore coli?
Talis es et tantus IOACHIME. quid ergo! mereris,
Musa amet, et Musae te sine fine Churis.

D. IOANNI STVRMIO ORAtorum Principi. IOANNES STVRMIVS ANIMVS NESTORIVS.

AEvum sit tibi Nestoreum, quem sermo ANIMVSque,
NESTORIVS, Sturmi, iam super astra locat.
ANNVIT OS MVSIS, sed RE comitante, disertum:
SVAVIS sic NESTOR Mī quoque semper eris.
VSV ANIMIS NESTOR: longos MVSIS VIRLT ANNOS:
Lerhum nec MVSIS ORTIS INANE pavet.page 384, image: s408

EIDEM.

NEstoriā linguā decoratus, Nestoris aevum
Dignus et est ANIMVS vivere NESTORIVS.

EIDEM. IOANNES STVRMIVS OMNIS SANE VIRTVS.

MAximus hic SANE VIRTVS est Sturmius OMNIS:
Maxima virtutis propriae cui gloria merces:
Quem penes est omnis virtus, habet omnia solus.

N. CL.

EIDEM.

NESTORIVS datus est ANIMVS tibi coelitus: heros
Sic ANNOSVS ERIS TV MIhi, numen ait,
Io. TH.

D. MARCO ANTONIO MVRETO IC. et oratori. MARCVS ANTONIVS MVRETVS NATVS MERCVRIO SVM NATVS.page 385, image: s409

INgenij vis magna tui, vis artis et oris
Magna simul: iunctis his tribus ipse vales.
Contulit ingenium, simul os facundus et artes
Mercurius: de te dicere iure potes:
MERCVRIO NATVS SVM, lucis NATVS in auras:
Ingenio sum par oreque Mercurio.

EIDEM.

MVsa placet tibi iusque places utrique vicissins
MARCE: Poeta clues iuridicusque bonus.
MVSAM NON ARCETIVS, RVS ut vitet amoenum:
Ipse Modestinus (scis bene) talis erat.

EIDEM.

SVNT mihi MVSARVM, sunt VNICO Apollinis ARTES:
Quas colo, quas veneror, quas redamatus amo.
NATVRA NVMERI SVM CVSTOS, tutor et auctor:
Quantum nominibus numen et omen inest!
Artibus et Musis mihi nomen, ut omen, amatum
Annorum innumeros floreat in numeros.

N. CL.

D. IOANNI AVRATO Poetae Regio. IOANNES AVRATVS AVRO VATES INNAS.page 386, image: s410

AVro quid melius? VATES en integer AVRO
INNAS: Auratus totus es atque bonus.
Scilicet ARS VNA tibi VI succreuit HONESTA
Aurea: tot parit haec aurea scripta tibi.

FIDEM.

SImea me tellus habet enumeratque poetam:
Si claret scriptis gens tumefacta meis:
Corpore si qoid in hoc Aurate, mihi latet attis:
Ingenij Genius tu facis omne mei.
ARS mihi nempe VNA succrenit HONESTA tuā VI:
ARS VNA quae VI durat HONESTA tuā.

N. CL.

EIDEM.

ARte noua factum cum noster Apollo poetam
Cerneret auratum: quis, stupefactus ait,
Ille quis est vates? ARS EN NOVA VATIS, in illo,
Quisquis is est vates, ARS NOVA VATIS INEST.
Arte nouā vates(en!) aureus aurea condit
Carmina, quae reris coelite facta nono.
En! hinc ARS VATIS NOVA dictus et ille: nouorum
Arte premat vatum quod genus omne nouā.page 387, image: s411

D. GEORGIO BVCANANO Scoto Poetarum Principi. BVCCANANVS BVCC(i)NA ANVS.

MVsarum omne NAVAS decus HVC BONVS vndique cultor
Ipse GREGI: Phoebus fis, Bucanane, novus.
Musarum colit ergo te sacer ordo vicissim:
Quarum te cantat BVCCINA semper ANVS.

EIDEM. GEORGIVS BVCANANVS SCOTVS.

MItte solum natale tuum, patriosque penates.
Solue ratem; Leucos per freta longa pete.
GNARVS, et VSV HABITVS nostros COGNOSCE, Georgi:
Dumque prior carum te colo, me redama.
Felix, qui varios didicit cultusque locosque
Multos, a multis notus amatus, amans.

N. CL.

D. IOSEPHO SCALIGERO Panepistemoni. IOSEPHVS SCALIGER HIC SPES VIS, GLORIA.

INgenium Pallas, Charis os, sed Musa dat artem:
SCALIGER hoc solus possidet omne bonum.
Palladis HIC VIS EST, Charitum SPES, GLORIA Musae:
Amplius omniscius PHOEBVS IS vnus erit.page 388, image: s412

EIDEM.

HIC EGO SPES LAVRIS, lauros qui dente momordi:
Laurigeri HIC SPES SEV CLORIA vivo chori.

N. CL.

EIDEM. SCALIGER LAC GERIS.

QVos video niveos in translucente colores
Pectore? quisve tuo candor in ore nitet?
LAC GERIS, ō Iosephe sacer, divinius illo,
Pavit Amaltheae quo pia cura Iovem.
LAC GERIS, ipso illo mage dulce, quod astra serenans
Lucinae riguis fluxit ab uberibus.
LAC GERIS, Ausonidum naevis medicabile vatum:
Quodque cicatrices atraque menda levat.
LAC GERIS, agricolae humectans vetera arva Latini:
Aruerant hirto quae vepre senta diu.
LAC GERIS, infectis maculas pote tergere, et album
Atthidas in noctes insinuare diem.


page 389, image: s413

Da mihi lac, dedero tibi mella: rigabis abunde
Cor mihi lacte tuo, cor tibi melle meo.

P. M.

D. HENRICO STEPHANO Musarum Cadmo. HENRICVS STEPHANVS TV PENNIS ES CHARVS.

PEnnae clarus honos aevum perdurat in omne:
Ac chartae, dempto fine, perennat honos.
TV PENNIS simul ES CHARVS, CHARTISque verendus:
Perpetuus quarum te duce vivit honos.
Sis felix, PENNASque TVIS, Stephane optime, libris
CVRES: PES CHARTIS NE labet VNVS, agas.

EIDEM. PENES HVNC ARTI VSVS.

PLurimus est auctor tibi curae, Henrice: PERITVS
Ingenio SANES HVNC genioque tuo.
PENNA sit HīC et charta tibi THESAVRVS honoris
Opto dus: sit et haec copia dives opum.
Dixerit hinc aliquis: PENES HVNC ARTI manet VSVS:
Virat (iō!) charus Dijs valeatque diu.page 390, image: s414

EIDEM. CHARTIS NE SPES VNVS.

VNVS SPES CHARTIS NE manes! an nomina testem
PENNIS TV pariter CHARVSES, et calamis?
Sie reov: en! per te chartae pennaeque perennis
Viun honos: viuit nomen et inde tuum.

EIDEM.

QVi potes auguribus pennis te credere coelo,
Et praesaga typis condere fata virūm:
Non soli tibi, sed viuis coeloque soloque:
Cura Deo surgis, ceu tibi cura Deus.
Ingenio felix, TV PENNIS CHARVS ES illis:
Te sibi dum coelum poscet, vt arte solum.

N. CL.

EIDEM. [gap: Greek word(s)] [gap: Greek word(s)] .

[gap: Greek word(s)]


page 391, image: s415

Tu IVVENVM studijs es pulcra CORONA: puellis
Charus, quae Sophiae semper in arce sedent.

L. RH.

D. HIERONYMO VVOLfio Philosopho et Rhetori. [gap: Greek word(s)] [gap: Greek word(s)] .

[gap: Greek word(s)] .
[gap: Greek word(s)] .

Idem Latine.

Sacrum nomen habes, Hieronyme: nam SACER ipse
MVSARVM LIBRO, carminasacra canis.

EIDEM.

[gap: Greek word(s)] .

Idem latine

TAm sanctum Musis hoc est, Hieronyme, nomen:
Quam superis es tu charus et ipse deis.page 392, image: s416

D. IANO DVSAE EQV. et Poetae. IANVS DVSA DIVVS SANA.

MArtis vana salus: potius mors assecla Martis:
Inclyta Musarum gloria Marte perit.
Tu SANA DIVVS Martis vi vulnera facta
Musis: SANVS eris, sit bona DIVA Salus.

EIDEM. MVSAE ET DVSAE Dialogus.

M. AN bona VIS? SVDA. D. Sudo. M. VANIS age SVDA
Musis. D. Musa meo carmine VADIS ANVS.

EIDEM. IANVS DOVSA VSVI DO SANA.

COrruptos queritur Romana Academia libros
Plurimis scatere ubique mendis.
Corrigitur multum, multum integratur ab aevi
Nostri Aristarchis, Machaonumque


page 393, image: s417

Dextrā. Scaligeri fas testem adducere limam,
Lipsijque, Guilelmijque,
Lislaeque mei. Tu Censor acute loquelae
Nordovix, opisque large priscas
Auctorum in chartas, iure an non dicere possis:
VSVI DOSANA DOVSA IANVS.

P. M.

EIDEM. IANVS DVSA NORTVIIC IANO DOS VNICA VIRTVS.

QVid iuvat esse satum generoso sanguine regum?
Aut inter proavos posse referre Iovem?
Quid robur? quid forma iuvat? quid divitis auri
Copia? quid culti iugera multa soli?
Quilibet his alius iactet se laudibus: horum
Qui volet, immodicā dote superbus eat.
Scilicet est Dusae IANO DOS VNICA VIRTVS:
Regibus ac Regum maior imaginibus.
Haec coniuncta novem ternisque sororibus, una
Nomen inextinctae nobilitatis habet.
Sufficit haec robur, formamque ac divitis auri
Copiam, et innumeri iugera culta soli.
Hoc duce Tantalidas, Peliden, Nerea temnas:
Ac Phrygij spernas fulva talenta Midae.


page 394, image: s418

Macte age, perge tuis virtutem iungere Musis:
Sit tibi dux virtus, sit tibi Musa comes.
Sic tibi sint doctae dulces ante omnia Musae:
Sic felix studijs immoriare tuis.
Scilicet aeterna est Musis dos vnica virtus:
Quae laudem rupti sola Acherontis habet

IO. VT.

D. IVSTO LIPSIO PHIlologo. IVSTVS LIPSIVS PLVS VISITIVS.

PLVS, Lipsi, VISITIVS: Ius vim sistat; iniquum
Aequi submoveat Lesbia norma bom.

D. PAVLO MELISSO EQV. et Com. Palat. ciui Romano. PAVLVS MELISSVS PLVS MVSIS VALES.

PLVS MVSIS dum, Paule, VALES in carmine docto:
Dic mihi, Musarum num tibi constat amor?
Pellicis, an PELLIS MVSAS sic carminis VSV?
Haud reor: hae vinci carmine semper amant.
At MVSIS VSV PALLES? quid tum? color iste
Te decet, ingenij testis vbique tui.


page 395, image: s419

Sic MVSA PELLIS LVSVS: fit MVSA PVELLIS
LVSVS: sunt Veneres hae Charitesque merae.

EIDEM.

PLVS MVSIS, quam gaza, VALES tu, Paule Melisse;
SALVE PLVS MVSIS semper amate tuis.

EIDEM.

PVLLVS quod MVSAE SIS, haud res mira, Melisse:
Musica si camūs dat tibi, Musa melos.

EIDEM.

QVicquid habent Musae Charitesque, et quicquid Apollo,
Et Veneres, et quod turba diserta tenet:
Solus habes, nec non te: haec ō possessto quanta est!
Nam sic PLVS MVSIS nomine teste VALES.

FR. AVERL.

EIDEM. PAVLVS MELISSVS PLVS SVMES AVLIS.

AVla calet: frigent Musae, quis deneger vsus
Omnia subversis mutat agitque rotis?


page 396, image: s420

PLVS, mi Paule, VALES MVSIS, quam quidquid habemus
Vatum, qui nostro tempore nomen habent.
Sed tamen ut spernunt teneras haec secula Musas,
PLVS SVMES AVLIS at quibus? Aetherijs.

H. FR.

EIDEM.

BArbara de Latijs te Dictatote, Melisse,
PVLSA LVES MVSIS omnis ubique fuit.
PLVS AVSVS MELLIS prisci de floribus aevi
Fingere: quam nutrix ulla Melissa Iovis.
PLVS itidem MELLIS SVASV Phoebi inderelinquis,
Vllus in hac alius quam queat arte potens,
PLVS igitur MVSIS SALVE mihi chare Melisse:
Certa SALVSMVSIS pluria mella PLVE.

P. PR.

EIDEM. PAVLVS MELISSVS PLVS MELISSA VSV.

PLus valet ingenium: valet ars minus, at valet usu:
PLVS VSV stipat dia MELISSA favos.

L. RH.page 397, image: s421

EIDEM. PAVLVS MELISSVS P. L.

SI legitur, PLAVSVS ciet: at si noscitur vsus [reading uncertain: print faded]
MEL sapit: atque Lyrae sceptra Melissus habet.

L. RA.

EIDEM. [gap: Greek word(s)] [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .

L. RH.

D. IOHANNI POSTHIO P. L. Archiatro Palatino. IOANNES POSTHIVS IN SOPHIA HONESTVS.

CVnctis promptus opem medicam sero, Phoebus ut alter:
Sic PIVS (EN) HOSTI, SANO medente manu.
Namque bonis pariter Phoebum lucere malisque
Ipse Deus, celsā rector in arce, facit.


page 398, image: s422

Conueniens homini est hominem seruare voluptas.
IN SOPHIA vere sic et HONESTVS ero.

EIDEM.

TAm medicus bonus es, quam vates IANE disertus
Morbi ONVS ipse PIAS hostis IN HOSTE mali.

EIDEM.

PEr Sophiam sapit: In SOPHIA celebratur HONESTVS
Vates, quem Sophiae clarus honestat amor.

N. CL.

D. IOANNI SAMBVCO Caes. Historico. IOHANNES SAMBVCVS AMICOS HABENS VNVS.

MVltos VNVS HABENS, Sambuce, bearis AMICOS:
Cur? HOC MVSA BEANS vult habitare SINV.

EIDEM.

TVtius vt fidas, NVBES quasi SANVS AMICO:
Ipse BONA in SENSV semper AMICVS ALIT.page 399, image: s423

DE EIVSDEM IMAGINE.

NObilis VNVS HABENS plures Sambucus AMICOS,
Arte Timanthaea conspiciendus adest.
Pectore denudat tenus os, frontemque, sinumque:
Quīs DIS est notus, carus vt ille viris.
Hoc nitet am brosio candor, Peitho, Venus ore:
Fronte Minerva: BEANS HOC pia MVSA SINV.

N. CL.

D. CAELIO SECVNDO CVrioni Philos. et Oratori. COELIVS SECVNDVS CVRIO COELO DĪS CRESCENS VIVVS.

MOrtuus es quamuis, Coeli, DīS VIVVS adhaerens,
Ac COELO CRESCENS, Curio, senctus ouas.

D. PAVLO FABRICIO Caes. Mathematico. PAVLVS FABRICIVS PLVS FABRICA VISV.

Caesaribus fabricas tot pulchra theatra, tot orbes
Aetheris: et te iam machina tota capit.
PLVS FABRICA VISV, magni haeres aetheris olim:
Aspirat fabricae gratia dia tuae.

EIDEM.

ARs tutrix operum, magistra rerum,
Mater ingenij scientiaeque.


page 400, image: s424

Dux vitae comes et perita vitae,
Vrbis melliculum tuae Viennae,
PVBLICI FAVVS ARS, favus Lycei,
Fabrici, duce te viget magistro.

N. CL.

D. CAROLO VTENHOVIO Terrae Novae Domino. CAROLVS VTENHOVIVS SALVVS E VICTV HONOR.

MVsarum gaudes ac Phoebi Carole victu:
Hoc satis EVICTV stat tibi SALVVS HONOR.
Musis ō VICTVRVS HONOS et gloria vatum
Salve etiam atque etiam, sospes et usque vale.

EIDEM.

SAt tibi praeclaris famam virtutibus auges:
Nomina satque tuo carmine clara nitent.
Externis nec eges, proprijs qui rebus abundas:
Laudibus et factis Carole macte tuis!
Ergo VALE VICTVRVS HONOS et gloria vatum.
CLEMENTEM, qui te primus amavit, ama.

N. CL.page 401, image: s425

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

QVod [gap: Greek word(s)] si Graijs caput est, [gap: Greek word(s)] integer: ipse
Totus eris cerebrum, totus et ingenium.

I. B.

Idem de suo nomine.

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .

ALITER.

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .

D. THEODORO ZVINGERO Philos. et Medico. THEODORVS ZVINGERVS.

CHrystallo nil splendidius, zeroque nitente:
ZEROS es ipse VIGENS VT, Theodore RHODO.
En! famae lux clara tuae toto orberefulget:
Spirat et aethereas fax sine fine faces.page 402, image: s426

D. IOANNI CRATONI A Craftheim Caes. Med. IOHANNES CRATO CANIS A TE HONOR.

SI CANOS RATIONE, Crato, vitaque quis ornet:
Sunt cani capitis pulchra corona pij.
Sic CANIS HONOR A TE nunc pulcherrimus exstat;
Quos ratio decorat, quos proba vita satis.
O HONOR iste tuus per seculamulta senescat
Canus, et in patria det bona multa CASA.

EIDEM.

HONOR CANEAT IS tibi tuisque
CRATO, quo tua te fides honestat:
HONOR ET tuus IN CASA senescat:
Cratonum genus ut potens honore
Honoris dominum datorem honoret.

EIDEM.

TVrbas cum solet excitare mundus:
Saeuit cum furor aestvans periclis:
Diris me meus aut lacessit hostis:
Huic solatiolo mei doloris


page 403, image: s427

ANCHORAE crucis INSTO, Christe, iunctus
Pendet de cruce sic salus tuorum.

ALITER.

REgna sollicitent suam quietem:
Orbem concutiat timor pavorque:
Coelum concitet hoc solum procellis:
Praesens mors inhiet, latret vel Orcus:
ANCHORAE crucis INSTO, Christe, iunctus,
Vitae praesidio meaeredemptae:

N. CL.

D. GEORGIO VVIRTH CAroli V. Caes. Medico. GEORGIVS VVIRTH VIRTVS VIGET ROGO.

QVam sit longa tuae virtutis vita, GEORGI:
Collige litterulas nominis ipse tui:
Sola rogos vtrtus fugit: expers una sepulcri
Morie viget: VIRTVS ET VIGET una ROGO.

D. PETRO MONAVIO Medico Caesareo.page 404, image: s428

PETRVS MONAVIVS MORTVVSPIE SANVS.

MVndi vanus amor mortalia pectora fallit:
Segnius vt vero certet amore frui:
Mundi quisquis amans nunis est et amicus iniqui:
Exitium satagit sic sibi quisque suum.
IESV NVPTVS AMOR, Petre, te iuvat: haud iuvat ergo
Mundi amor: ac mundi cesset vt omnis amor:
Coeli pro mundi modo amore capessis amorem:
Sit tuus vt coelo semper IESVS amer.
MORTVVS ipse PIE, mente es et corpore SANVS:
Quid magis optari per pia vota potest?
Magna quidem laus haec, mundi tot amore potentum,
Ac tot amicorum sic potuisse frui:
Mator at haec laus est, magni frui amore Monarchae:
Maxima laus, Iesu semper amore frui.
Tu quoque noster amor quondam salu optime PETRE:
Ac veteris serum pignus amoris habe.

D. DAVIDI CHYTRAEO S. TH. D. DAVID CHYTRAEVS TV DIVA DEI CHARIS

QVi diuo sic ore doces oracula diua:
An non TV CHARIS es DIVA, Chytraee, DEI?page 405, image: s429

EIDEM. DAVIDES CHYTRAEVS

ASudan do udum nobis si ducere fas est:
VDVS tu CYTHARA ES, magne Chytraee, DEI.
Te CYTHARAm ES se DEI nemo negat: VDVS in orbe
Toto tu sudans hanc resonare facis:
VDVS vt ipse DEI CYTHARA ES, Chytraee, potentis:
Sic quoque DE CYTHARA DIVVS in orbe vigES.

ALITER.

VErna ministerijs ad nutus aptus heriles
Dauus erat: veluti fabula prisca refert.
Tu DAVVS, Chytraee, DEI: tu verna: lehovae
Verna ministerij gratus vbique tuis.
CHYTRA DEI simul ES: in te vt vas gratiae amatum
Contulit immensas caelicus auctor opes.
Ergo DEI DAVVS CHYTRA quoque perpluis ista
Pulvinos Domini, qua potis arte, tui.
Sis DAVVS, sis CHYTRADEI, Chytraee, perennis
Inque ministerio vive valeque Dei.

B. P.page 406, image: s430

EIDEM. [gap: Greek word(s)] [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
Fata iubent, vitae VIA sit IOVIS ASPERA NATIS:
Cur tibi, cur alijs, die Chytraee, canis?

L. RH.

D. LVCAE OSIANDRO S. Theol. D. LVCAS OSIANDER REDVCO SALINAS CORDA LVI SANES.

TAm cordis medicus Lucas, quam corporis aegri,
Sanctus Evangelij scriptor et auctor, erat.
CORDA LVI SANES, animae medearis ut aegrae:
Quam recreat verbi certa medela sacri:
Tam bonus officij, LVCA, es quam nominis haeres:
O animae medicus sis vigeasque diu!
O et fonte REDVC de viuo praeco SALINAS!
Sal terrae, vivi nobile praeco Dei.page 407, image: s431

D. GEORGIO MYLIO S. Theol. D. Acad. Salanae Prosessori Primario. GEORGIVS MYLIVS MOLY GREGI VISVS.

MOly deūm generi sacrum, quod maximus orbis
Munus et inventum Mercuriale tulit:
Fallor? an eloquij gerit utile Symbolon? atra
Radix, at floris lacteus exstat honos.
Difficile omne bonum: labor improbus omnia vincit:
Sic multo eloquij fama labore venit.
Antidotum Aeaeae medicata in pocula Circes,
Mercurio hoc Ithacus nobile dante capit.
Quid? quod et antidotum (magno si credis Homero)
Omnigenis morbis utile Moly datur?
Sic tu, MOLY GREGI VISVS quoque dulce, GEORGI,
Eloquio mulces tot fera corda tuo.
Pestiferos animi morbos vi coelite pellis:
Ne Sathanae noceant philtra maligna gregi.
O vigeat verbi tam nobile Moly sacrati:
Eloquij simul et nobile Moly sacri.
Tuque simul vigeas GREGIS VSVI amabile sacri
MOLY, Myli: tua sic fama perennis erit.page 408, image: s432

D. IOANNI PAPPO S. TH. Doctori, Acad. Argentor. Professori, et Eccles. Antistiti. IOANNES PAPPVS.

COeli, sermo Dei, panis sacer: hoc age, Pappe,
PANE gregi PONAS pabula laeta PIVS.

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .

D. EGIDIO HVNNIO S. THE. D. Acad. Viteberg. Professori Primario. EGIDIVS DIIS VIGE.

TAm calamo, quam voce Dei sacra dogmata pandis:
Te duce relligio sancta fidesque viget.
O simul ipse VIGE DIS longos sospes in annos
Auspicibus: tecum gloria lausque viget.page 409, image: s433

EIDEM. EGIDIVS (H)VNNIVS GENIVS DIVINVS.

QVae loqueris scribisque pius, diuina fatebor
Omnia: sic in te viuit vbique Deus.
Quam bene DIVINVS GENIVS nuhi nomine verso
Diceris! hic, HVNNI, sit tibi charus honos.

D. AMBROSIO REVDENIO S. Th. D. Acad. Sal. Professori. AMBROSIVS REIDENIVS REBVS DOMINI SERVIAS.

SAcrae doctrinae ceu doctor es ipse peritus,
REBVS pie sic SERVIAS DOMINI sacris.
Conuenit hoc tibi, REVDENI, bene nomen vt omen:
I, nominis verum nega mysterium.

EIDEM. REVDENIVS EN REDIVVS.

DIceris AMBROSIVS bene? cur? EN DIVVS es ipsa
RE, divum divo dogma tenore docens.

L. Rhpage 410, image: s434

D. SAMVELI FISCHERO S. Th. D. Acad. Sal. Profesiori, et Antistiti Ecclesiae. SAMVEL FISCHERVS FISVS HERCLE MVSA.

MVsa, decus vatum, coelo quae creditur ortae,
Quid nisi mens fuerit coelitis alma Det?
Qui valet ingenio, coelo sic dicitur ortus:
Ac Muse pariter filius ille sacer.
Sic Musam coelestis egens opis invocat omnis:
Quo bene succedat, quod bene coepit opus.
Coelite sic FISVS MVSA facis HERCLE docendo
Officium, Samuel, cum pietate tuum.
Sacra doces, et sacra canis vi coelitis oris:
Spiritus aethereis sedibus ille venit.
Macte animi SAMVEL! sic itur ad astra: beatus,
Coelite qui Musā tot bona fisus agit.

EIDEM. SAMVEL FISCHERVS DOCTOR CHRISTO DVCE SOLVS FERAM

QVod Deus et sors ferre mihi dedit, hoc DVCE CHRISTO,
S oli cui fido, SOLVS et ipse FERAM.page 411, image: s435

EIDEM. SAMVELVS FISCHERVS.

HIc est IS Christi FAMVLVS, praecepta SEVERVS
Qui docet, et certam monstrat ad astra viam.

L. Rh.

D. ERASMO MARBACHIO S. Theol. D. Acad. Argentor. Professori. ERASMVS MARPACHIVS DVRAS HIC, SVMMA SPERA

DVm pius HīC DVRAS, et perfers multa docendoc
A summo SPERA praemia SVMMA Deo.

EIDEM.

MVSCVS AMARA lues HERBIS venit, arboribusque:
Emuscata arbos ni sit et herba, perit.
Infelix lolium segetes suffocat amoenas:
Cultor agri si non sedulus addat opem.
Sic bene tu purgas sacri plantaria verbi:
Sanctus honos hinc et crescit ERASME Dei.
Sis felix, pie Doctor, et hinc ex ASSE beatus,
BRACHIVM ut aeterni SACRVM habeare Dei.page 412, image: s436

D. IOANNI FREDERO S. Th. D. Professori Acad. Rostoch. IOANNES FREDERVS FER IN DEO RE SANVS

FIde Deo: medicina Fides est certa salutis:
INque DEO SANVS RE FER, et usque vige.

D. ANTONIO PROBOS. Theol. Doct. Antistiti Eccles. Vinar. ANTONIVS VI TONANS.

MAgna Pericleae vis, atque potentiae linguae:
Dum loquitur, tonat, ac fuimen ab ore iacit.
Sic est fama vetus. Sed maior es hercle Pericles,
Oris VI magnā coelitis ipse TONANS.
Fulmine percellis valido fera pectora legis:
At fidei sanctae robore trita beas.

EIDEM. ANTONIVS PROBVS.

QVando fide PROBITAS, NON VSV vera para tur,
Sic vere PROBVS es, quod pius et probus espage 413, image: s437

D. IOSVAE LOENEROS. Theol. Doctori, Antistiti Eccles. Altenburg. IOSVA LOENERVS A IESV VNO SOLERS.

MAgna sit ingenij quamuis solertia virtus:
St pietas absit, non tamen illa placet.
Credere multa pium [reading uncertain: print faded] magis, haud ratione magistra
Solertem ingenij quaerere nempe decet.
A IESV SOLERS VNO fert dentque laudem:
Plus valet ingenio sancta magistra fides.
Sic, Iosua, A IESV SOLERS quod diceris VNO:
Aque Deo doctus sic magis ipse places.
Testis sit labor iste tuus: Daniele Propheta
Sanctior ecquis erit splendidiorque labor?
Ingenij solers hunc reddis acumine planum:
Praevia dux vt sit cum pietate fides.
Floreat iste labor, longumque vigescat in aevum:
Concilietque tibi nominis omne decus.

D. ELIAE SCHADAEO Theol. Professori Argen. ELIAS SCHADEVS SALVS HAEC DIES.

COntentus te viuo Deus: mea cura, meum cor
Tu Deus esto: SALVS HAEC beat vna DEI.page 414, image: s438

D. LVDOVICO CAMER Ario loach. F. LVDOVICVS CAMERARIVS. CVLMVS RADICE SVAVIOR.

CVLMVS ceu RADICE, nuce est sic nucleus ipse
SV AVIOR: haud felix absque labore labor.
Difficile est pulchrum omne, sed ipso fine beatum:
Flos lactis, radix est nigra, Moly, tibi.
Cos est virtutis laus, quam parit ardua cura:
I, LAVDVM CVRA COS, Ludouice, VIRES.

EIDEM.

PRincipij discas superare labore laborem:
Principij sic est ianua prima labor.
SVAVIOR ut RADICE vigescit CVLMVS opertā:
Sic quo que principio dulcior exitus est.
Res age, fructifer est in culmi culmine dulcor:
Culmen, quo dabitur gloria, finis habet.

N. CL.

EIDEM.

ET nomen, Ludovice, tuum et cognomen honestum
Hanc continent sententiam pulcherrimam:
Ordine iuncta legas certo si grammata: CVLMVS
RADICE SVAVIOR: laborem scilicet


page 415, image: s439

Radici similem fecit veneranda vetustas:
Quae gustui sit tristis et amarissima.
Ex illa sedenim fructus et commoda tandem
Aevum per omne pullulant dulcissima.
Hoc monitus stimulo, Camerari docte, labores
Musarum amore pertulisti maximos.
Provenit unde viro tibi nunc uberrima messis,
Culmoque suavi lata complet horrea.

I. P.

EIDEM.

OMnia prima fere duro molimine constant;
Successu tempus quae leviora facit.
Scilicet in pulchris primi sunt artibus acres
Conatūs: et habent optima quaeque moram.
At dulces tandem fructus in fine sequuntur:
His vel gustatis omnis amaror abit.
SVAVIOR est CVLMVS RADICE, anagramma recenses:
Quod, LVDOVICE, geris nomine transposito.

P A.

D. IOANNI HERMANNO Poliatro Vrastisl. IOANNES HER MANNVS

SI medici manus est divūm auxiliaris, ut olim
Censuit Hippocrates:


page 416, image: s440

NONne MANV SANES ut HERI medicando supremi
Coelitis aegra Dei?
Ille repertor opis medicae, princepsque salutis
Solus et vnus adest.
At media tamen ille manu sic sponte medentūm
Vtitur artificum.

D. IOANNI SCHROTERO Medico, primo Acad. Salanae Rectori. IOANNES SCHROTERVS VERNANS ESTO CHORIS.

PRima choros tibi debet vt haec Academia doctos,
SCHROTERE, Aonijs praeses amate choris:
Sic IN TE tam rite CHOROS hos denique SERVANS;
Salanis VERNANS arbiter ESTO CHORIS.

D. MARTINO RVLANDO Medico Palatino. MARTINVS RVLANDVS ARSNE MVNDI LAVRVS!

CHara Deo, Musis Ars chara. quid? ARS NE putetur
MVNDI LAVRVS, honos crescit et vnde decus?

EIDEM.page 417, image: s441

Per se firma valent: medicinam postulat aeger:
ARTI NVM LVDOR SANVS, et inde beor?

D. SEBALDO HAVENREVtero Medico Argentoratensi. SEBALDVS HAVEREVTERVS RES HABEAS VVLTV VERENDVS

LAetas RES HABEAS et usque lautas,
VVLTV, clare Sebalde, sic VERENDVS,
Alter ceu Podalirius, Machaon
Alter ceu bonus, Aesculapiusve,
Aut horum alter ut est parens Apollo.

EIDEM.

RES HABEAS, VVLTV gravis, ore Sebalde VERENDVS:
Cum vitā res hīc augeat ipse Deus.

D. IOANNI LVDOVICO HAuenreutero Philos. et Medico Academiae Argentoratensis. IOANNES LVDOVICVS HAVEREVTERVS TV VERI DECVS HONORAS; EN! SALVS VENIT.page 418, image: s442

Quam bene TV VERI DECVS et sapienter HONORAS!
Coelitus ipsa SALVS EN, Ludovice, VENIT.

EIDEM. SOPHIA loquitur.

ENTHEVS VERI EN DECOR ipsa SALVO
VIVA. quid? veri decor ille quis sit
Entheus, quaeris? SOPHIA alma, veri Candida nutrix.
Entheum veri cupis hunc decorem?
Dic: HAVE VERI DECOR, VT serena
LVNA NOS VISE, ac radiante mentes Imbue luce.
Cultor ō sanctae Sophiae fidelis
Iane, TV VERI mihi IVS DECORE,
LVNA VT, ORNAS. Euge! Salus ab alto
Te beat alma.

EIDEM.

IANI nomen habet: Ianus prudentia vitae
Bifrons: ante videns nempe retroque sapit.
EN! IANI ut LVDO CVNEOS VEHAT iste REVERSVS:
Cui Sophiae studium sic sine fine placet.page 419, image: s443

D. PHILIPPO IACOBO Schrotero Medico Acad. Salanae. PHILIPPVS IACOBVS SCHROTERVS.

TVta pijs nautis est PVPPIS CHRISTVS in ORBE:
Velificant SALVI HOC per freta saeva Duce.
CHRISTE seco mundi vada dum scopulosa maligni,
Sis quaeso cursus pisppis et aura mei.

D. IOAN. FRIDERICO Schrotero Medico. IOANNES FRIDERICVS SC(H)ROETERVS FIDEI CVRSOR RERE SANCTVS SIONE

SI FIDEI CVRSOR sanctae es, Friderice; SIONE
Tu RERE in sancto SANCTVS et ipse Dei.

D. IACOBO FLACHIO MED. Acad. len. Profess. IACOBVS FLACHIVS FLABIS HĪC VSV COA

HIppocratis tibi dogma placet: tu dogmata, Flachi,
COA docens, VSV FLABIS et HīC melius.page 420, image: s444

D. ANTONIO VARO MED. Doct. et Professori in Acad. Salana. ANTONIVS VARVS VNA VIRTVS SANO

PLus vsus valet, ars quam docta: magister hic artis,
Solus et artifices qui facit, vsus erit.
Sic VNO scandes VSV VIRTVTIS in astra:
Optimus an quisquam, VARE, repente fuit?
Ingenium ceu cura, artem sic adiuvat usus:
Ingenio studium, plus labor arte valet.
Sic artis praecepta TVAE ORNAS doctus in VSV:
Ingeniumque labor dat tibi, VARE, sagax.
Sis aegro VIRTVS et SANO, comprecor, VNA:
Multos sic usu viceris Hippocratas.

D. MELCHIORI IVNIO Oratori Acad. Argent. Rectori. MELC(H)IOR IVNIVS VNI COR MELIVS

CVm loqueris, Iuni, VIS VNI dulce MEL ORI
Prorsus inest: mel ceu Nestoris ore fluit.
VNI COR MELIVS donat Deus, osque disertum:
Cordati ō prudens pectoris eloquium!


page 421, image: s445

An non sic MINVI LIVORES posse putabis?
Ars superet, livor sit procul omnis iners.

EIDEM. MELIOR IVNIVS

LIuor iners vitium, virtutem rodit amaris
Dentibus, et morsu non nisi summa petit!
Infelix, cui nemo suae laudem invidet artis:
Felix, quem stimulis impetit invidia.
Sed tamen ante alios longe felicior unus,
Invidiae rabiem qui superare potest.
Ipse licet nondum possim invida corda domare:
LIVORES MINVI, qua potis, arte tamen.

N. FR.

EIDEM. MELCHIOR IVNIVS

PRaeest SILOH CVI MVNERI.
Favet beata Trinitas:
Virtus, Salus, Felicitas,
Cornu Beatae copiae,
Et omne praesto est hic bonum.

I. Th.page 422, image: s446

EIDEM.

IVLIVS optasset CHIRONEM forte magistrum:
Iulius immensi qui caput orbis erat.
IVNIVS at iuvenum prima caput urbe Trebocūm,
Multiplici praestat nomine Phillyriden.
Verum namque Deum colit (ō divina voluptas!)
Huius et in laudes, quod facit, omne facit,
Et cūm Graiugenūm solo sit is ore locutus:
Teuto mel hic Graium fundit et Ausonium.
Adde, MEL HIC ipsum quod in VSV dulce sit ORI:
HVIC MEL et IN RIVOS diffluit Aonium.
Peleus huic tuto magnum concredat Achille:
Et petat hunc, qui vult arte levare caput.
HI COR habent VNI MELIVS quos Musa polivi:
I, puer, HIC VNVS doctior et MELIOR.

G. C.

D. MELCHIORI SEBIZIO Profess. Poliatro Argent. MELCHIOR SEBITIVS MEL HOC CIBIS SERVIT

MIscet MEL Panacaea: CIBIS HOC SERVIT amicum:
Si cibus est pariter, iam medicina placet.page 423, image: s447

EIDEM. MELCHIOR SEBIZIVS MEDICIS MORBIZELVS

CEu vehemens studium, sacer ardor sancta docentūm:
Iram quo placent, vera docendo Dei:
Sic MEDICIS ZELVS sacer esto fidelibus, atque
Sanandi MORBI maxima cura mali.

I. TH.

D. MATHIAE ANOMAEO Poetae ac Medico. MATHIAS ANOMAEVS MVSA AETATI HONOS

MVSAM servat HONOS AETATI, Anomaee futurae:
ANTEIT at MVSAS sic HOMO corde pius.

EIDEM.

CVm Divam te, Musa, feras, sic prosata coelo;
Vt celebres superos factaque semideūm:
Dignos laude viros vehito: missisque profanis
HOSTIA cantando MVSA MANETO Deo.
Vtque labore tuo, vivas cum laude perennis,
AETATI sit HONOS SVMMA scopusque tuae.page 424, image: s448

ALITER.

REs ITA SANVS AMET cunctas HOMO: praesit ut aris:
Proxima sit patriae: tertia cura foci.

G. C.

Idem de se ipso.

SEmina virtutum plantat generosus et auget:
Degener haec eadem SEMINA VASTAT HOMO.
HOSTEM ANIMO VASTA forti, nec cede maligno:
Pectore submisso non decet esse virum.
In rebus cunctis HOMINES, AMO, VASTAT iniquum:
Nil nimium cupias: disce tenere modum.

D. IOANNI LAVTER BACHIO Poetae coronato. IOANNES LAVTERBACCHIVS LAVRIEN BACCA HONESTVS

LAVS VTER BACCHI vino sit plenus: inanis
Laus at nec Musas, OS nec INANE iuvat.
Laurum Ehoebus amat: LAVRI frondentis HONESTVS
EN BACCA cingis tempora docta sacrae.


page 425, image: s449

Musis delicias facis, et colludis amice:
Delicias redamat Musica turba tuas.
Macte animi! Musis LVSV sic sospes in OTīI
Aut bacca, aut SANES BACCHARE damna diu.

EIDEM. IOANNES LAVTERBACHVS

LAurus vbique viret: viret et sua fama poetis:
Et non mortalis nos comitatur honos.
Quis Lauterbacho meliora poemata fecit?
Cuius de vena limpidiora fluunt?
Nominis omen habemus: ET HIC SANE BONA LAVRVS:
Laurus in aeternos non moritura dies.

N. FR.

EIDEM. IOANNES LAVTEREACHIVS

QVae Diuum prope templa virens te fronde coronat:
EST EA NI LAVRVS HIC BONA, nulla bona est.

ALITER.

CEu patiens hyemis, frondescit Apollinis arbor:
Sic et dura potis ferre superstes agit.


page 426, image: s450

Comit et haec sacros, quod vivant arte, poetas:
Hanc quoque fert miles: laus quia Marte viget.
I, SIC E LAVRO vir HABET quia strenuus ANNOS;
Inter et indigetes post sua fata sedet.

G. C.

EIDEM.

O ANNI VBERTAS! unquam si fertile natum est,
Ingenium, HīC Musae dote benigna VALES.

L. Rh.

D. IOANNI SCHOSSERO Aemiliano P. L. IOANNES SCHOSSERVS

TV Clario, Schossere, CHORO NI SANVS Apollo
ESSES, qui Musis carmine ferret opem:
Certa forent hinc damna timenda, periclaque certa:
Musarum passim quando laborat honos.
Per te sanus honos Musis revirescit: Apollo
Sanus sis Clario, comprecor, vsque choro.

D. NICOLAO CLEMENTI Trelaeo Poetae et IC. NICOLAVS CLEMENS CELO MENS INCLVSA

CELO MENS INCLVSA, refert anagrammate Clemens
Symbolon: in coelo vivere mente pium.page 427, image: s451

EIDEM. NICOLAVS CLEMENS MELOS CLIVS CANENS

SIc ne CANENS CLIVS vincis MELOS optime Clemens:
Nempe melos VINCENS MELSCHOLA dulce dedit?
SIC LVCI MELOS ipse CANENS: MEL et vtile COLANS
VINCES, et melicā nomen ab arte feres.

EIDEM. NICOLAVS CLEMENS TRELEVS ECCE! NVLLA SINE MORTE SALVS MELOS CANES ALTER CEV LINVS

NVLLA SALVS (ais) ECCE mihi SINE MORTE, Trelaee:
Esto: mors longā sancta salute beat.
Sit tamen hoc ut in orbe salus a morte superstes
ALTER CEV LINVS hīc tu MELOS usque CANES.

EIDEM. NICOLAVS CLEMENS TRELAEVS MOSELLANVS.

LAVS EST NOSCERE SVMMA SE: NEC ILLO
Salus NVLLA beata continctur:
Se noscens, sapiens is omne novit:
Noscens ac fruitur Deūm salute.page 428, image: s452

EIDEM.

CELO MENS INCLVSA parit, Trelaee, salutem.
Quod iuvet in terris, vel breve, vel nihil est.
Sit spes firma, animus speret coelestia: caeli
Regia fidentes vitaque vera manet.

G. CR.

Idem de suo nomine. AD N. CLEMENTEM Patrem.

MENS INCLVSA, PARENS, spatietur libera CELO:
Ac duce sub Christo sit comes alma fides.
Nominis omen erat nobis Clementia victrix:
Illecebras, mundum, spemque metumque domet.
Ancipitem spernat MENS CELO INCLVSA pavorem:
Nec metuat rabiem, quam vomit ore Satan.

Idem de nomine filij. CAROLVS CLEMENS CELSA MENS LVCRO Ad Filium.page 429, image: s453

FIli, dulcis amor; fili, mea maxima cura:
Matris onus, fueras qui modo, matris honos:
Vive domus columen, senium fulturus auorum:
Dum vitae ingrederis hospes amatus iter.
Disce Deum, pete celsa, decus succresce parentum:
MENS ut sit LVCRO, Carole, CELSA tibi.

D. LVDOVICO MASVRIO Neruio Poetae. LVDOICVS MASVRIVS CVI SI DOLVS, MVSA RVIS

QVae Musis, manet haec tibi mens, Ludoice, fidelis:
CVI DOLVS in corde est SI quoque, MVSA RVIS.

Idem de suo nomine.

ASSIDVVM CVR VOLVIS, Homo? quae causa laborum?
Tene quod Aeoliden Sisiphon urget opus?
Me verus pietatis (Ades Deus, atque cor imple
Ignibus) assiduum volvere cogit opus.

ALITER.page 430, image: s454

Damna cum Musis toties ab ipsis
Laesus immensum tuleris per orbem:
CVR DIV MVSAS malesanus alto
Pectore VOLVIS?
Cur diu Musas ita mente volvam:
Causa nimirum, nimios quod illae,
Dum premor curis aliunde, pellant
Corde dolores.

De eodem.

CVr MVSAS vitiata DIV ludibria VOLVIS!
Quid toties, MASVRI, conteris arte dies!
Nos Phoebi genus! at genus irrisibile vatum:
In nobis Deus! ast vltima cura Deus.
Par haud ingenio precium, nec gloria merces:
Dum tibi pro sterili vita labore cadit.

N. CL.

D. PETRO RONSARDO Poetae Melico. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]page 431, image: s455

Idem Latine.

PEtrus Ronsardus, ROS VSV (dispice nomen)
TERPANDER, recreat carmine, voce, lyrā.

EIDEM.

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] , Ronsarde, parens [gap: Greek word(s)] optime vatum,
Et Rosa Pindaricae crederis esse lyrae.

C. V.

EIDEM. RONSARDVS ROS DVRANS

ELoquij flores solitā qui demetis arte:
Qui cupis expressis tangere labra favis:
Hyblaeoque sitis qui scripta madentia rore:
Ronsardi libris rosida mella lege.
ROS DVRANS roseo superat RONSARDVS odore:
Roratoque nitet nectare, melle, favo.

N. CL.page 432, image: s456

D. IANO GRVTERIO Poetae et Philologo. IANVS GRVTERIVS AVREVS INSVRGIT GRATVS VERI NISV.

FAllitur et fallit, vulgi qui pendet ab ore:
Iudicium melius sic sapientis erit.
IRVS ut ARGENTI, virtus nisi suppetit, VSV
Noscitur, et Phrygio par homo, Iane, Midae:
AVREVS INSVRGIT sic totus, Croesus ut alter,
Cui pariter virtus fit probitasque comes.
SANVS ubique VIGET, formoso pectore dives:
Sive cupit RVRI vivere, sive domi.
GRATVS et est NISV VERI rectique bonique:
Hinc laus, hinc hominum progeneratur amor.

D. IANO IACOBO BOISSARdo Poetae Vesuntino IANVS IACOBVS BOISSARDVS DIALOGVS ARTIS et Fortunae.

A. Vtilis ars terris, ceu sidus in aethere, lucet.
F. ARS VACVA ipsa BONIS, ceu breve SIDVS OBIS.
A. Aureus est artis fundus. F. vix terreus immo:
A. Ars famam Musis clara dat. F. immo famem.


page 433, image: s457

A. Artem quaevis terra alit. F. immo eget improba passim:
Ars misera est, Fors si defit amica, satis.
Sic et HONOS ARS vsque BONIS EA VATIBVS esto:
Fors Arti, Ars Forti duret amica diu.

EIDEM. IOANNES IACOBVS BOISSARTVS

QVae Minerva dedit tibi, tu cole
Sacra, IAN IACOBE, animi bona;
Artis o decus, arte tua vige;
Arte quaere, tuere novem deas.
Arte post cita fata superstite
Vivitur super astra beatius:
EN! BONIS EA VATIBVS ARS HONOS.

N. CL.

D. NICODEMO FRISCHLIno Com. Palat. Caes. P. L. NICODEMVS FRISCHLINVS IN MENDIS FRICO HVLCVS Strigilis Grammatica loquitur.

IN MENDIS HVLCVS FRICO. quid sic? omne ministro
Hoc Strigilis, mendas quae frico Grammaticas.page 434, image: s458

EIDEM.

FRONDIS Apollinei VIS HīC, et gratia MVLCENS
Cum Phoebo Musas, Gratiolasque viget:
Mentis ubi vigor ille tuus bene floret, et artis,
FRISCHLINE Aonij digne chorage chori.
MVSIS HINC, Phoeboque DVCI, sic carmine FLORENS,
Acterni vatis nomina digna geris.

Idem de suo nomine.

FLOS MVSIS HINC INDE suus CVR permanet idem?
Flos hic cur nullo tempore deciduus?
Dic Dea tu nobis: alijs ego dixero rursum:
Laurea Musarum flos tuus esse solet.
Laurea praeteriti merces operosa laboris:
Laurea perpetuis iussa virere comis.
Ex illo Musis hinc inde est flos suus idem:
Famaque perpetuum non moritura viret.

D. NATHANI CHYTRAEO Poetae Acad. Rostoch. NATAN CHYTRAEVS

CHARVS NAE mundo TITAN: sed charus Apollo
Musis: tu Musae Sol et Apollo sacrae es.page 435, image: s459

D. LAMBERTO LVDOLPHO Pithopoeo Poetae Acad. Heidelberg. LAMBERTVS PITHOPOEVS

MVsa tibi Peithoque favet, Lamberte: disertum
Pol tibi RVS PEITHO MVSAque docta BEET.

D. PETRO ALBINO POEtae et Historico Saxonico. PETRVS ALBINVS PERALBVS INTVS

QVam bene nomen habes ALBINI, Petre! PER ALBVS
INTVS, et es vere candidus intus homo.

EIDEM.

PLenus es historiā, Petre, PLENVS es ARTIBVS unus:
Si nescis, nomen consule Petre tuum.

EIDEM.

ALBVS IN TVRPES, Petre censor: ARTE
NVBIS ut PLVS historiae abstulisti:
ARTIBVS sic et merito Camoenae PLENVS amaris.


page 436, image: s460

Hinc LATENS Pindi gemino virentis
RVPIBVS fructu; PER amoena NVBIS
ALTVS excelsae iuga ferris vsque Alite pennā.

VAL. TR.

D. REINERO REINECCIO Historico. REINERVS REINECCIVS I RES CERNE, VINCE VERIS

CErnere res multas, sed veris vincere dictis,
Postulat historiae semper amica fides.
Illa tibi curae est fidei plenum omne probatur,
Ac veri plenum, iudicijque probi:
Continet historiae quic quid REINERE volumen
Grande tuae: seu sit prisea, vel illa nova.
Macte animi, REINERE: manent te praemia digna:
Perpes vita polo, seraque fama solo.
I VERI SINCERVS adhuc RES CERNE vetustas
Atque novas: quod te sic iubet ipsa fides.
I RES CERNE sagax, sed VERIS VINCE disertus:
IN VERIS RES est VINCERE magna fide.

EIDEM.

LVcta tibi assidua est cum nugarum agmine falso
Verax vt nobis luceat historia.


page 437, image: s461

Scilicet IN VERIS, Reinecci, VINCERE RES est,
Tu verum in scriptis rite fidemque colis.

P. A.

EIDEM.

QVale nec Argolici potuerunt condere ciues:
Nec soboles urbis Romule prisca tuae:
Tale laborat opus terra Germanide cretus:
Iudicio ambiguum major, an ingenio:
Regna sub aspectum ponens, regumque labores,
Vsque per innumeros exspaciatus avos.
Iamque renascuntur veteris monumenta Philisti:
Quaeque olim in lucem Pollio scripta dedit.
Apparent memores Romana per atria cerae:
Et numeri pubis Teuto vetuste tuae.
Dij faciant, operis tanti venerabilis auctor;
Vt tibi sit robur corpore, mente vigor.
Vna tibi res haec est credita, firmior VNI
NERVIS ac vegeto robore CRESCEREI.
Iamque sacri vivent heroes: notus Eois
Principibus vives, notus et Hesperijs.

H. M.

D. CONRADO DASIPODIO Mathematico. CONRADVS DASIPODIVS SIDVS DA CORDI PIO SANVSpage 438, image: s462

SAncta sides sidus menti coeleste refulget:
Fax haec ad coelum fulgida signat iter.
SIDVS DA, Conrade, PIO tam nobile CORDI
SANVS: et in coelum te vehat alma Fides.

D. THEOPHILO GOLIO Professori Ethico Acad. Argentor. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)] .

EIDEM. THEOPHILOS GOLIVS IS PHILO THEOLOGVS.

CVi Deus est, pariterque Deo qui charus, an IS non
Alter dic Goli, sit PHILO THEOLOGVS

EIDEM. THEOPHILVS GOLIVSpage 439, image: s463

SEdulus hīc, Goli, Phoebi colis arva ligone:
Hinc seris, hinc fructus carpis et ipse bonos.
PLVS VSV LIGO semper HIET: foecundet et aura
Coelitus: et fructus messis opima ferat.

EIDEM. M. THEOPHILVS COLIVS

PLVS MIHI prae reliquis placet ille THEOLOGVS unus:
Qui docet aeternūm non peritura bona.

I. Th.

D. MATTHAEO DRESSERO Oratori et Historico. MATTHAEVS DRESSERVS SERVAT TE DEVS MARS.

QVid cum Marte tibi, tantus qui cultor es Artis?
An quod et ingenuā Mars cupit arte regi?
An quia militiae Mars vult Deus esse togatae,
Armataeque simul, Pallas ut ipsa, togae?
An potius quod Marte tuo facis omnia dextre
Quae facis: ingenium suscitat ipse Deus.
Quicquid id est, TE MARS DEVS Arti nomine SERVAT
Teste: fit eloquio clarior ipsa tuo.


page 440, image: s464

Sic Spartam, quam nactus es, ornas: ergo vicissim,
SERVET ut hanc SARTAM, comprecor, ipse DEVS.

EIDEM. MVSAS DAT TERES HERVS

GNavior ad nutum ceu verna ministrat herilem:
DRESSERO Musae sic famulantur hero.
DAT TERES eloquio pueris HERVS ubere MVSAS:
Has ipsas tereti vel docet ore loqui.
Huc ades, ō Latij qui nectar et Helladis optas:
Pocula DRESSERVS fundere plena potest.

G. C.

Idem de suo nomine. DEVS VERE THVS AMAT

THure Deus gaudet; penetratque precatio vera
Nubes: nec voti pars perit ulla pij.

De eodem.

THVS AMAT aeternus VERE DEVS; ac prece fusa
Gaudet, et auxilij fert miseratus opem.page 441, image: s465

D. GREGORIO BERSMANNO Poetae et Philologo. GREGORIVS BERSMANVS

QVam bene Gregorij nomen gero! pervigil ut GRVS,
BIS GERO, quas recte RES gero, nempe MANV.

D. FRIDERICO SYLLAEburgio Philologo. FRIDERICVS SYLLAEBVRGIVS.

BIle caret quisquis, meret haud victricia lauri
Praemia molle nimis nempe cor ille gerit.
Quaerere tam noli, LAVRIS CVR FIDVS habetur
GYRVS BILE? notat nomen ut omne tuum.
Cos virtutis ut ira, boni sic carminis ardor
Bilis, et ingenij fit FRIDERICE vigor.

EIDEM. [gap: Greek word(s)] .

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .


page 442, image: s466

DOCTRINIS iterum se Barbariae, excitat ignis:
TV SAPIENS VIDE, et ō damna futura leva.

L. RH.

D. CHRISTOPHORO HAMERERO Linguae Sanctae Professori. CHRISTOPHORVS HAMERERVS

SIS [gap: Greek word(s)] et sis VERE piscifer HAMVS:
Sic, quod habes, verum nomen, ut omen, habes.

LAVRENTIO RHODOMAno Acad. Salanae Professori. LAVRENTIVS IN TE LAVRVS.

LAuro haud est opus ut velet tua tempora Phoebus:
Si nescis, IN TE LAVRVS et ipsa viget.

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .page 443, image: s467

Idem Latine.

CEu fruticis decus est ROSA, Spinae splendor honosque
Musarum decus es sic Rhodomane GREGI.

EIDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .

Idem Latine.

CArmen dulce ROSA est: ROSA flos hominumque deumque,
Carminibus varijs CARPITVR ipsa tibi.

EIDEM. LAVRENTIVS RHODOMANVS IEHOVA LAVRVM DAT ORNANS.

LAude Deum celebrans, ornans et laude lehovam:
Carmine sic laurum suaviloquente meres.
Pro Phoebo LAVRVM tibi DAT, Rhodomane, IEHOVA
ORNANS: sic vates lauriger esse potes.page 444, image: s468

Idem de suo nomine. LAVRENTIVS RHODOMANVS EN MVSIS LAVDATVR HONOR

1. EN! MVSIS LAVDATVR HONOR, si sufficit artem
Cum virtute Deus, non tibi defit honor.
2. Si vis laudari Musis, fac laudis honorem
Vt referas: Genitor semper honoris honos.
3. Nil Musae laudant, nil et laudare tenentur:
Hos nisi virtutum nobilis ornet honos.
4. Verus honor Musis debetur: is omne per aevum
Durat: et has extra quid nisi fucus, honor?
5. Dum tribuunt alijs, cur non mereantur honores
Musae? quas artes dicimus esse bonas.
6. En paucis laudatur honos! quia dignus honore
Nunc quotus est? Matres quis modo laudis amat!
7. A Musis quorum merito laudantur honores?
Est Deus atque boni, cum pietate bonum.
8. Musae alijs pangunt dignos virtutis honores:
Quis digno Musas tractat honore pias?
9. Si quid Musa canit forsan, quod non sit honestum:
Neutiquam Musae nomine digna venit.


page 445, image: s469

10. Laudant virtutis Musae et pietatis honorem:
Verus pro veris laudibus his sit honos.

De eodem. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
MVLTVS IN VNO ALIQVO, proprio sub nomine dicor:
Sim MVLTVS factis, Christe fac alme, pijs.

[gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)]
Peccatum fecit mortis me triste lucellum:
Quae loculum vincat, sit mihi meta Deus.

D. NICOLAO RVDINGERO Pisovernati P. L.page 446, image: s470

NICOLAVS RVDINGERVS VNVS ES LAVRO DIGNIOR

QVod Musis sacris operaris carmina sacra:
Praemia dant capiti laurea serta tuo.
Quod sacer es vates, ES LAVRO DIGNIOR VNVS:
Aeternae celebrans dulce salutis iter.

EIDEM.

LAuro digna canens, ES LAVRO DIGNIOR VNVS:
Auspicioque deūm laurea serta geris.
Nam tibi Mercurius linguam, tibi carmina Phoebus,
Musa sonos, artes ipsa Minerva dedit.
Rudingere vire, tu LAVRO ES DIGNIOR VNVS:
Ceu tua te laurus digna perenne virer.

N. CL.

D. SEBASTIANO ARTOMEDI Poetae ac Theologo. SEBASTIANVS ARTOMEDES ARS SIT NOSSE BEATA DEVM SAT ES BONA ARS DEI METVS

ARtes non alias, ut multi, iacto profanas:
Sola vel una SIT ARS NOSSE BEATA DEVM.


page 447, image: s471

SAT BONA nempe DEI METVS ARS: Sophiaeque corona,
Fons vitae simul EST finis et ipsa bonae.

Idem de suo nomine.

INgenij tumidus sit laude, sit arte superbus,
Qui volet: ARS mihi SIT NOSSE BEATA DEVM.
MORS ABEAT, SI me SANET DEVS, o bone tu me
Christe tuo miserum sanguine vivifica.
Ingenuae frigent artes: en! STAT BENE MVSIS
ARA; SED ō vili quis modo thure litat.

Hic ille dum recondita
Praegnans crepat scientiā:
Inelegans ego increpor,
Rudisque asellus. At mihi
SAT ES BONA ARS DEI METVS.

D. CONRADO LEIO POEtae ac Theologo. CONRADVS LEIVS CORDELVI SANVS

SImplicitas recti mea cura, meum cor, et aequi:
CORDE LVI SANVS sic mala multa meo.page 448, image: s472

D. HEINRICO MEIBOMIO P. L. Acad. Iuliae Professori. HEINRICVS MAIBOMIVS SVMMI BONI CVRA HIES

DIvitijs inhiet vulgus leve: Sat tibi, CVRA
SVMMI sic quod HIES sedulus ipse BONI.
Summum nempe bonum, seipsum et simul omnia secum,
Meibomi, aeterna prosperitate beat.

EIDEM.

SVMMI tu VI CHARE BONI vis esse beatus:
Ipso, Maibomi, nomine teste sapis.

EIDEM. HENRICVS MEIBOMIVS POETA LAVREATVS IOVAE MINISTER, PHOEBVS VATVM CLARES IEHOVAE ET MVSARVM CVLTOR SAPIS BENE

SVnt sacri vates, et Divūm cura vocantur:
Inque suo dium pectore numen habent.
Dum fera corda movent: Iovae dum carmina pangunt:


page 449, image: s473

Semideūmque canunt fortia facta virūm.
Hinc favor his surgit Musarum: hinc fama celebris:
Fama sub extremis non moritura rogis.
Tu quoque MVSARVM ET summi pietate IEHOVAE
Quod ferves CVLTOR, sic BENE nempe SAPIS.
En! Deus ipse tibi favet hinc, proceresque potentes,
Aonijque simul turba novena chori.
Hinc etiam VATVM PHOEBVS, IOVAEque MINISTER
CLARES EOIS Hesperijsque plagis.
Macte animi o HENRICE diu: tua docta Camoena
Inque solo pariter personet, inque polo.

EIDEM. HEINRICVS MEIBOMIVS

INgenio possum veteres aequare poetas:
Sive iuvat plectro ludere, sive lyra.
Gesta Ducum scribens, humili non ambulo passu:
Sufficiens ornat singula nempe decor.
EN IBI SVM vates et cygnus HOMERICVS: arbos
Hinc merito nomen dat mihi verna meum.

P. T.page 450, image: s474

EIDEM. HENRICVS MEIBOMIVS NVBE MVSIS MEI CHORI.

FRonde sub arboreā teneris Meibomius annis
A Musis Clarias saepe rogabat opes:
Vlterius ne tende; tenes, Henrice, quod optas:
MVSIS NVBE MEI, dixit Apollo, chori.
Vix ea: Pierides varijs embiemata Nymphae
Exhibuere statim vermiculata modis.
Fallor? an haec fuerit gemmatis infula vittis?
Pegasidum fuerit Laurus an illa chori?
Versi reclusum, Meibomi, nominis omen
Virtutis retine Symbola vera tuae.
Flammea seu fuerint, fuerit seu Delphica laurus;
Sponsus es Aonidum Castalidumque choro.

L. R.

EIDEM. HEINRICVS MEIBOMIVS

Ovatum Deus, oro, dic rogatus
CVI MVSIS BEOR a sacris, MIHINE!
Quaerentem excipit ipse Apollo vatem:
Et dat quaestio nomen, et dat omen.

H. G.page 451, image: s475

D. CHRISTIANO EGEnolpho P. L. CHRISTIANVS EGENOLP(H)VS CHRISTI IANVS POLOS EGENV

NOn bene conveniunt, nec in unā sede morantur
Auri sacra fames, sanctaque Relligio.
CHRISTI nempe POLO IANVS fit EGENVS: at Orco
Dives, magnarum quem sitis vrget opum.
Sorte suā Pietas contenta, est optima gaza:
Si caret hac dives, iam miser esse potest.

EIDEM. CHRISTIANVS EGENOLphius Poeta Laureatus.

CVm tua Pieria redimiret tempora fronde,
CHRISTIANE, Phoebus lauriger:
HEVS (inquit) CHRISTO REGE sanctissimo et VNI
PAEANA TV PSALLES TVO.
Dixit: et Orpheam, mulcendis auribus aptam
Simul exhibet tibi lyram.
Hac nunc Iessidae dulci modulamine vatis
Hymnos canis Iovae sacros.
Macte! tuum memores tollent ad sidera nomen
Meritumque honorem Gratiae:

E. R.page 452, image: s476

D. IOANNI HOFSTETERO Antistiti Egrano. IOANNES HOFSTETER OS INANE FERT HOSTE

FErre decet, quae ferre licet, vel in hoste superbo:
Qui bene fert, rursus fertur et ipse bene.
Sic et in HOSTE suo meus OS FERT Ianus INANE
Sane: victor et hinc hostis, et ipse sui.
Sic fert ipse tamen, ne celet pectore verum:
Consessor fidei sanus ubique suae.

D. IOANNI FABRO THEOlogo Argentor. IOANNES FABER FINE BONA SERA

COelum qui reseras coelestis numine verbi:
Tu, Faber, es FANI sic SERA nempe BONA.

EIDEM.

TV BONA FERS, fidei doctrinam operumque docendo
IANE, Deo acceptus Christiadumque gregi.

D. ANDREAE LIBAVIO Med. P. L. LIBA(V)IVS. LIBA IVSpage 453, image: s477

SAt Medicina tibi, Sophie tibi nota sat omnis:
Sat ratio Logices nota, sat Historia.
Denique nota sat ars sacra quaelibet atque profana:
Laudis et hīc palmam dia Poesis habet.
Tu quoque LIBAVI, LIBA IVS utile vitae:
Sic disciplinae hic integer orbis erit.

D. HIERONYMO REVSNEro Poliatro Nordling. HIERONYMVS (a) REVSNERVS (b)

HEROI (a) NVMIS optas par esse? sed audi:
Heroi si par sis bonus arte, sapis.
Haec tibi (b) RES NERVVS vitae una futura beatae;
Cum numis pariter iam dabit omne bonum.

D. ELIAE REVSNERO MED. Acad. Ien. Historico. FR. ELIAS REVSNERVS SILENS A RE VERVS.

FIde Deo, speraque, SILENS REVERVS et ore:
Sancta fides ac spes promeret omne bonum.

EIDEM.

RES gestas, Reusnere, LEVAS quod candide NERVIS,
Percolis et Musas: hinc tibi fama duplex.

H. B.page 454, image: s478

D. PANTALEONI CANdido Poetae. PANTALEO CANDIDVS INCVLPATA DANS DEO

INCVLPATA DEO DANS munera, Candide, terris:
Aetherio recipit munera dia polo.

D. ALBERTO VOITHO Borusso Poetae. ALBERTVS VOITVS TER ALBVS VT OVIS

SImplicitas et candor ovis ceu maxima laus est:
Sic Christi similis sit quoque cultor ovis.
Candidus ac simplex, VT OVIS sit, et ipse TER ALBVS
Moribus, ingenio, relligione, fidź.
Hoc re si praestas bene, fit tibi nomen vt omen
ALBERTE: et Christi cultor es ipse bonus.

D. CHRISTOPHORO VVInero P. L. CHRISTOPHO RVSVVINERVS PIVS NERVVS CHRISTI HONORpage 455, image: s479

QVicquid agis, PIVS esto rei bene NERVVS agendae
CHRISTI HONOR: in Christi nomine certa salus.

D. ZACHARIAE BRENDElio Med. et Philos. Acad. Ien. SACHARIAS BRAENDELIVS BIS CHARVS SALE INARDE

MEntis ut est Sophie, Panace sic corporis ara,
Brendeli: LARIS HAEC ARA SVBINDE tui est.
Corporis est Panace, Sophie sal mentis: INARDE
BIS Sophus ac Medicus CHARVS utroque SALE.

D. IOANNI ZOLNERO Acad. Ienensis Profess. IOA(N)NES ZOELNERVS SANES IN VERO ZELO

IN VERO SANES animi vitia omnia ZELO:
Sic VIR es (EN!) ZELO divite, Iane, SONANS.

D. IOANNI MAEMARDO Scholae Lincensis Rectori. IOANNES MAEMARDVS MINERVAM AMANS DEOpage 456, image: s480

MVsa DEO tua servit, AMANS Maemarde MINERVAM:
Fit studio melior gnava iuventa tuo.
Macte animi! MANES sic DVRA victor IN OMNES:
Musa decus, decus et grande Minerva refert.

EIDEM.

FRugifer his membris alimenta ministrat ut annus:
Fortior unde suo spiritus igne viget:
Sic tu DAS ESV MEMOR ANNI fidus alumnis
Praemansas animi, clare Memarde, dapes.
Ergo MEMOR cum DES ANNISVA cuique fugacis:
Longum Dij Musis te superesse velint.

G. C.

EIDEM.

NOn vel pinguis ager, vel avari rastra coloni:
Vbere sed laetas messe dat annus opes.
Non parit ingenium, iusto nisi tempore, fructus:
Rus vigil hoc quamvis cura, Memarde, colar.
TVSVA DES ANNO, MEA Mī: tua posce vicissim:
Omnia sed dederis, cum dederis animum.

G. C.page 457, image: s481

EIDEM.

HORA NE SVMMA SINET longum me vivere, non sum
Sollicitus: regitur si mea vita Deo.
Corde Deum pure recti studiosus honorat:
HOSTIS virtutis NVMEN AMARE nequit.
Mens HEROIS AMAT NVMEN: sed degener ipsum
Despicit, aeternum nec cupit esse Deum.
Artibus ingenuis cum SIM virtutis HONESTA
MVNERA sic nactus, nil nocet Invidia.

M. A.

D. GEORGIO CALAMINO P. L. GEORGIVS CALAMINVS RVGIS VIGENS CALAMO

TV CALAMO, Calamine, VIGENS, dum carminae Musis
Docta canis, RVGIS vis superesse tuis:
Aetas quas tibi longa ferct. sapis, euge! fidelis
Musis coepta tene: te manet amplus honos.


page 458, image: s482

Cum calamo victurus honos per secula longa:
Rugas victurus sic Calamine tuas.

EIDEM.

SIt GENVS alterius clarum, mihi MVSICA cura:
Et favor aeterni GLORIA nostra Dei.

EIDEM.

MVSICA vita GENVS clarum mihi fecit: et inde
Carminibus crevit GLORIA digna meis.

M. A.

D. CONRADO LAVTENbachio Ecclesiastae Francofurt. CONRADVS LAVTEBACHIVS CATVS HIC DVRA BONIS LEVA

MEnte sapis, CATVS ipse BONIS HIC DVRA subinde
Sponte LEVA: sic Sors nulla nocere potest.

D. MARTINO PRAETORIO Poetae et Medico. MARTINVS PRAETORIVS PRAEMIA ORNAT VIRTVS.page 459, image: s483

PRomeret ut vivax, sic ORNAT PRAEMIA VIRTVS:
Gloria virtutis fit comes atque Salus.

EIDEM.

SIt ipsa virtus praemium licet optimum,
Contenta sat bonis suis, nec indiga
Vellaudis externae, vel externarum opum:
Meretur ipsa praemium virtus tamen:
Inane ne sis nomen aut inutile:
Suis et ipsa praemium cultoribus
MARTINE virtus promeret; laudem, decus,
Fidem, rem, honorem, gloriam, amorem, gratiam:
Largo beans Bonae sic cornu Copiae.
Quinipsa VIRTVS ORNAT PRAEMIA adhuc magis;
Coelum recludens immeritis virtus mori,
In astra et ipsos pandit ad superos iter:
Boni haec sibi expetunt: hoc praemium est bonis.
Sic omnia in se virtus possidet bona:
Cui praesto virtus est, bona adsunt omnia.

D. VVOLFGANGO HEIDEro Acad. Salanae Professori. HEIDERVS DEI HERVS.page 460, image: s484

FElix nomen habes, HEIDERE, nimisque beatum:
Hospes amas dici magnus HERVSque DEI.
O sanctum hospitium! felix ō hospite tanto!
Regnat ubi, dempto sine, beata salus.
Non hodie, nec HERI DEVS est: viget omne per aevum:
Fine Deus pariter principioque carens.

EIDEM. VVOLFGANGVS HEIDERVS EGENVS HAVD FVLGOR SVI

VErique falsique arbiter
HEIDERVS ille providus:
Virtute vitae regulas
Velut refert: sic ingenī
EGENVS HAVD FVLGOR SVI.

H. B.

D. GEORGIO LIMNAEO MAthematico, Acad. Salanae Pro Rectori. GEORGIVS LIMNAEVS MAGISTER REGES ANIMOSVVLGI MAGISTER IVS REGIS, VTNORMALEGIS, GEM(M)A

NEc sine Rege valet Lex; nec sine Lege, GEORGI,
Rex regit: imperij lex bona norma boni:


page 461, image: s485

IVS REGIS GEMMA est, VT LEGIS NORMA, sub orbe:
Publicares felix, haec ubi iuncta manent.
Ipse REGES ANIMOS VVLGI, sed praeside lege:
Imperij felix sit nova forma tui.

ADAMO CLOSIO POETAE. ADAMVS CLOSIVS Ad Musam.

SOLI MVSA bonum CVDAS age carmen Adamo:
Cur? solus Musae sudat et ipse lubens.

D. HENNINGO OLTENDORPIO Acad. Argent. Professori. HENNINGVS OLTENDORPIVS INGENSONVS LENIT PVDOR

LENIT, HONOS INGENS, PVDOR omnem corde rigorem:
INGENS quin et ONVS LENIT Honore PVDOR.

D. IACOBO CELLARIO PHILOS. Professori Lauingano. IACOBVS CELLARIVS ARS COELI BACVLVS.

ARs baculus vitae, curarum dulce levamen:
ARS COELI BACVLVS cum pietate manet.page 462, image: s486

ALITER.

ARS COELI, Pietas: vitae manet una beatae
Haec BACVLVS: coelo sola dat illa frui.

D. MICHAELI BOSCHIO Acad. Argentor. Professori. MICHAEL BOSCHIVS MIHI E SCHOLA CIBVS

GRande Camelus onus fert dorso: grande CAMELI,
Boschi, onus HOC, pueros qui docet, ille SVBIT.
Ferre tamen decet hoc onus aequa mente libenter:
Nec fructu caret hoc, sed nec honore suo.
Sic bene fers onus hoc, BOSCHI, gaudesque ferendo:
Nam, CIBVS E SCHOLA, ais, sit MIHI, sponte fero.

D. IOANNI BENTIO ACAD. Argent. Professori. IOANNES BENTIVS IVS BENE SIT ANNO

ANNO SIT BENE IVS, optas! optamus et ipsi,
Benti, sint VITES ut BONA laeta SENI.page 463, image: s487

D. ORTOLPHO FOMANNO Acad. Ien. Professori. ORTOLPHVS FOMAN

FAMA solo, THRONVS ipse POLO sit adorea tandem
Phoebicolis, Christi quos iuvat unus honor.

D. IONAE BITNERO ACAD. Argentorat. Professori. IONAS EITNERVS NISI ARTE BONVS.

COmmodus haud doctor, NISI sit BONVS ARTE professā:
Commodus haud miles, sit nisi Marte bonus.
Tu bonus arte places, bonus hinc et doctor es ipse,
IONA: SANVS et hic sit TIBI semper HONOR.

EIDEM. IONAS BITHNERVS, [gap: Greek word(s)] .

AD Rhenum SANVS NERO vix Germanicus IBIT:
It SANO, Iona, RHENVS eatque TIBI.page 464, image: s488

EIDEM. M. IONAS BITTNERVS INTRA MITES BONVS.

TV BONVS es mitisque INTRA MITESque bonosque:
Crede mihi, laus te sera sub orbe manet.

I. TH.

D. IOANNI THOMAE Anagrammatistae. IOANNES THOMAS ANIMOS HONESTA

CHristo fide: MANE SANO tu sanior HOSTI,
Thoma: cum Christo nil nocet hostis atrox.
Quodque facis, teneros ANIMOS pietatis HONESTA
Dote diu, simul ac artis honore piae.
Te pietas coelo, terris doctrina beabit:
Nempe pius doctor Sol ut in axe micat.

EIDEM.

COrde tibi pietas, ANIMO est insignis HONESTAS:
Oblectant ANIMOS non nisi HONESTA tuos.

Idem de suo nomine. IOANNES THOMAE EST ANIMO NOHAEpage 465, image: s489

ESt ANIMO NOHAE, Christo qui fidit, et omne
Consilium ad coeli regna beata refert.

D. IOANNI FABRO PROfessori Lauingano. IOANNES FABER.

PLus ars; quam natura valet. viden' educat, aevo
Coelum, quod Tellus procreat alma parens.
Annus fert, nec ager: sic ANNO pectora, Iane,
Emollita FERIS moribus usque BEA.
Laeta suos seges ut fundat cum tempore fructus:
Publica quo res hinc crescat et alma salus.

D. IOANNI ORTELIO PROfessori Lavingano. IOANNES ORTELIVS OS INANE LIVOR EST.

LIvor iners, et vana lues, OS LIVOR INANE EST:
Carpit, at hinc vitio carpitur ipse suo.
Dum videt ingratos intabescitque videndo
Successus hominum, poena fit inde sibi.
Ipse suis telis proprtus se conficit hostis
Livor: supplicium maius an esse potest?
Summa petit livor: nil curo verba malorum,
Iane magis: sic OSLIVOR INANE sat EST.page 466, image: s490

D. MICHAELI FENDIO PROfessori Lavingano. MICHAEL FENDIVS FINEM DA SECVLI.

SIc NE DIV misces mihi FEL, Fors dura, MIC ASque
Infausto semper lumine torva magis?
Laeta redi tandem: misce mel dulce vicissim:
Ac blando tandem lumine quaeso mica.
Sic [gap: Greek word(s)] eris: sic dulcis amaror amorque:
Fellis amarittem mel levat inde magis.
Tu vero Deus ō FINEM DA maxime SECLI:
Sic inamarescunt cuncta sub orbe mihi.

Idem de suo nomine.

IAm satis austero gustum percepimus haustu:
FEL DES VICINAM nominis, oro, vicem.
Non das? et Sortis nondum deferbuit ira:
Quae nec prostrato parcit iniqua mihi?
Est tamen unde petam dubijs solatia rebus:
Carmine tristitiam nempe relaxo gravem.
Hoc licet obscuro mihi carpat nomine censor:
Melle tamen quidam dulcius esse putant.
Ergo IACENS amplo dum MEL sub pondere FVDI:
Ex illo moveor tempore felle nihil.page 467, image: s491

IDEM. AD BARTHOL. REVSNErum I. C.

REusnere, DEFACIE tibi NILSVM quidem.
Notus: tamen, quod haud piget, quaeris, vtrum
Apollo vatesve alter cieat alterum?
Sed ō DII! o CELVM! quid ais? FASNE sit
Homini pio movere rectorem Stygis,
Aut Deliae pati furorem Thoebadis:
Quem nominari vix quoque pietas sinit,
NEDVM Poeta a candido FAS ELICI?
Deus, Deus, Deus, cietur et ciet.
An tu movebis tripoda [reading uncertain: print faded] ? NIL FACIES DEVM?
Flamenque celitum quod excitat pater?
Quin civis et FIDVS MANE CELI decor.
Nam candidae FVCAS DEI LIMEN domūs:
NI DILVAS FECEM paludis inferae,
Et hanc Stygis detergeas fuliginem.
Sed tu pijs, Divina Lux, solatium
Perenne: NEC DIE tuis FAMVLIS calor
Nec LVMEN atrā nocte DEFICIAS precor:
Et quo melius aurā frui queant tuā,
DA protinus FINEM ruentis SECVLI.page 468, image: s492

[gap: Greek word(s)] AD FINEM SECVLI. Idem ad sesum Christum.

NOn possumus in hoc seculo, IESV bone,
Quem mittis, integre frui Flatu sacro:
DA SECVLI FINEM: ambrosia celi mera
Nos ut satiet illīc perenni gaudio.

D. BERNHARDO PRAETORIO P. L. BERHARTVS PRAETORIVS RARVS HABET IVS PRAETOR.

PRaetoris tu nomen habes; Praetorius esse
Ac dici pariter nomine reque cupis.
RARVS HABET PRAETOR curae IVS quando sub orbe:
Ac pro iure dolus regnat ubique malus:
Quod sis, esse velis: nil sic, Praetoria quam lex,
Ius aequum placeat, sanctaque iustitia.
Praetor id in clypeo Thebanus, lumine captus,
Ac manibus mutilus signat, et ore gravis.
Et quia sacra facis Musis quoque, durus ut ursus,
Ingenij foetūs carmina lambe tui.
Sic BEHRHARTVS eris, tamre, quam nomine: Musa
(Crede)beat, Themis est cui comes atque Dice.

EIDEM. BERNHARDVS PRAETORIVS BONVS PERDVRAS RHETOR.page 469, image: s493

IVra verenda Themis docuit te, Suada leporem:
Et Sophiam Pallas, dulce Thaleia melos.
Sic quia PERDVRAS BINVS Bernharde bonusque
RHETOR, iure tibi laurea bina datur.

E. R.

EIDEM. BERNARTVS PRAETORIVS ARS PVRA, REBVS ET NITOR.

PRAETORI Aganippidum assecla
Sollers, Themidisque adorea:
Quum nuper alpexi tuas
Lestu madefactas naenias;
Tuae Dynasten patriae
Quīs rite defles et pie.
Elegosque summis regibus
Dignos, virisque illustribus:
Grandique Pindarilyra
Modulata pulcre carmina:
Obstupui, et ocyus loquor:
ARS PVRA, REBVS ET NITOR
Hīc est: Propitiā Pallade
Meditata nae sunt haec mele.

H. B.

EIDEM. BERENARDVS PRAETORIVS I BENE PRAETOR: RVS DVRAS.page 470, image: s494

I BENE PRAETOR, ait Themis: aequum iure ministra:
Tunc bene RVS DVRAS: sit bene vtrique precor.

L. Rh.

EIDEM.

PRAETORI, amice Iuris:
Ni rore Nardus vvida
Sit, quem dabit liquorem?
Ni ius bibat rorem Dei
Ex arce, quid decoris?
Tu NARDVSO, quam coelitus
Rex rore PRAEBET udam:
TURORE IVS riges tuae
Serenus usque Nardi.
Si ius fori qua deficit,
Res sunt tibi Camoenae:
Dum ros favet Musae tibi,
Civile ius levabis.
Nam ros hic illud provehit,
PRAETORI amice iuris.

L. RH.

FRIDERICO TAVBMANno Franco Poetae. FRIEDERICVS TAVBMANNVS FIDEI CV RRES TVBA MANNVS.page 471, image: s495

ACer, et ad palmae currens bene Mannus honores
Fortior it, sonitum si tuba clara dabit:
Tu FIDEI Friderice TVBA, ceu MANNVS, anhelans;
Sublimi CVRRES sanctus ad astra via,
O vis magna tubae fidei! tuba clangat m orbe
Illa diu, fidei cursus et acer erit.

EIDEM. FRIEDERICVS TAVBMANVS FERT BONVM DECVS VARIIS

TExta videns Cleio TAVBMANI daedala; rebus
En, inquit, VARIIS FERT DECVS iste BONVM.

L. RH.

D. HVLDRICHO BVCHnero Poetae et Anagrammatistae. VLRICVS BVCHNERVS.

TOt bona, tot concinna quod huc Anagrammata mittis
BVCHNERE, ingenij pignora pulcra tui:
Laudo, nec invideo: sic alter es arte Lycophron:
Ingenij patet hinc vis genijque tui.
SVRCVLVS HINC VBER veteris iam laudis et artis
Pullulat, et genio fidit abunde tuo.


page 472, image: s496

Tu modo coepta tene: Sat LVCRI CERNO SVB VSV
Carminis: aeternum nominis unde decus.

EIDEM.

SIcut grammineo consita cespite
Arbos, vere novo germina plurima
Ex se parturit, inque
Latum proijcit aethera:
Sic felix studijs omnigenis schoia,
Doctorque ingenuis inclytus artibus,
Multos mente politos
Foetus gnaviter educant.
Vultisne ō sobolem, turba patrum vagam
Formatam egregie moribus, artibus
Et lan ctā pietate,
Laeto cernere lumine?
Vestri delicias tradite pectoris
BVCHNERI, moneo, sollicitudini:
HINC est SVRCVLVS VBER
Virtutis, fidei, artium.
Hinc pubes, veluti Dardanio ex equo
Prodit culta bonis plurima litteris.
Vita, relligione,
Linguis, carmine, Musicā.

P. VV.

D. AMANDO IVbetio Philologo.page 473, image: s497

AMANDVS IVBETIVS MANVS DA, IVS IVBET

VIctus, Amande, MANVS DA: sic te victor amabit:
Victori victum IVS dare lyira IVBET.

D. IOANNI EPORINO Polono. IOANNES EPORINVS INOPI SERENA ONVS

GRata Deo virtus, inopi solatia praestans:
Ac relevans miseros auxiliante manu.
Foenerat ipse sibi, miseris qui mente benignā
Praebet opem perit haud, quod miseris bene fit.
Sic INOPI, quoties res fert, Ephorine, SERENA
Promptus ONVS: res est ingeniosa, dare.
Extra fortunam est, quic quid donatur egenis:
Quas dederis, solas semper habebis opes.

D. MARTINO CROmero. P. L. MARTINVS CROMERVS COR MARTIS NV MERVS

MArs numerum non curat, vt et lupus ipse. quid ergo?
COR MARTIS NVMERVS, cur anagramma placet?page 474, image: s498

D. IOANNI MELCERO Eccles. Ien. MELCERVS MEL CVRES

MEL CVRES, Melcere: Dei mel nobile verbum:
Quod bene qui curat, melleus ille vir est.

EIDEM.

MELCHRVS Graecis dici [gap: Greek word(s)] optas:
MELLIS inest sacri dulcis in ore FAVVS.

D. NICOLAO RHOSTIO Ecclesiastae Ienensi. NICOLAVS RHOSTIVS VNO IN CHRISTO SALVS

VAna salus hominis, vana omnis gloria: at VNO
IN CHRISTO vera est gloria, vera SALVS.
VNI LAVS CHRISTO: Soli sit gloria: Christi
Laudibus OS plenum personet omne Dei.
Sis ō Christe meus: tuus ō sim Christe vicissim,
Vt suus: IN CHRISTO LAVS mihi sola SVO.

D. IOACHIMO DELIO Iuris Cand. IO ACHIMVS DELIVS I MVSAE CHIO LVDISpage 475, image: s499

DElius, an Chius patriā sis, nescio, DELI:
Nomine Delius es, Chius at hercle melo.
Nam MVSA SOLERS E CHIO LVDIS Hemeri:
Sic ribi dat nomen DELIVS ipse suum.

D. AMBROSIO CHEMNICIO Ecclesiastae Numburg. M. AMBROSIVS CHEMNICIVS CHRISTIOBIVS MANEMVS.

IVs Christi tibi quod placet vnum, regula vitae
Ambrosi, mentis certa medela, sapis.
Si bene ius Christi scis, omnia caetera nosti:
Si nescis, quicquid scis, nibil omne puta.
Omnia morie cadunt: at sola scientia Christi
Fit comes, ex vitā nos vbi sata vocant.
Sic ergo Christi ius immortale propagans,
(Quis vetet?) audaci dicero voce potes:
Ignes Orce vome (ha!) sreme Mors: Satana
omne nocendi
Prome genus: gladios exsere Munde
tuos:
Seu fruimur vitā, trahimur seu morte: MANEMVS
Vnius OB CHRISTI IVS meritumque sacrum.page 476, image: s500

M. ANDREAE LOPADIO Literatori Lavingano. ANDREAS LOPADIVS LAVDIS DANS OPERA

CVm doctor tot sis doctorum, laude Lopadi,
LAVDIS DANS OPERA haec, nomine teste, clues.

M. SIMONI LINDNERO ACAD. Argent. Literatori. SIMON LINDNERVS MEL NON SINE DVRIS

MENS tibi NON RVDIS est LENI: te parva magistro,
Imperio regitur quam bene turba tuo!
At durus labor est? Fer: MEL NON est SINE DVRIS:
Fel dirum lepido melle rependit amor.

EIDEM.

MInos exanimae turbae dat iura severus:
Quam regit, hanc urnā terret et ipse suā.
Sum vivae turbae MINOS, RVDE LENIS at ipse:
Imperio gaudes, turba pusilla, meo.
Ni proba fis, ni me discis praeeunte magistro,
Nique SILES; OMNI NVDER et ipse bono.


page 477, image: s501

Si proba fis discisque silesque, bonum omne merenti
Cedat: MENS LENI NON RVDIS usque manet.
ME verbis DVRIS NON LENIS: sum duce lenis
Natura: lenit sed magis inde bonum.

M. SAMVELI FRIDERICO Fischero.

QVod grave, quod durum in studijs, quodcunque molestum est,
FER CHARVS MVSIS HERCVLIS omne FIDE.

M. LAVRENTIO LAELIO. LAVRENTIVS LAELIVS LAVS VNA E LITERVLIS

LItterulas, Laeli, quod amas, sapis hercle: memor, quod
LAVS E LITERVLIS VNA sit, una salus.

M. HENNINGO OTOdorpio. HENNINGVS OTODORPIVS PVDOR, HONOS INGENITVS

SAlvus HONOS, PVDOR INGENITVS: color optimus ille est
Virtutis: pudor haud est ubi, nullus honos.page 478, image: s502

ALITER.

SI color est virtutis, HONOS sit mentis amoenus,
INGENITVS, sancta cum pietate PVDOR.

M. VITO CONRADO Ritero. VITVS CONRADVS RITERVS ARS, VIRTVS, SVDOR VINCET

SVnt tria quae faciunt studiosum vincere pulchre,
Ars, virtus, Sudor. cur tria? VITE, rogas?
Nimirum vitium Virtus, Ars vincere docta
Barbariem, Sudor denique Desidiam.
Ars baculus vitae; Virius lux mentis honestae:
Virtutisque comes Sudor et Artis adest.
Sint cordi VIRTVS, ARS, SVDOR, Vite: beatus
VINCET, et aeternum nomen ab orbe feret.

M. IOANNI LATOMO Franco. M. IOHANNES LATO MVS EN! MVSAM ALIT HONOS

INvia virtuti non est via Liudis: honores
Percipit et studij praemia quisque sui.
Cuique placet laus vero bono: celebrataque virtus
Crescit, et eximium gloria calcar habet.


page 479, image: s503

Tu Musae quod cultor es, es quoque cultor honoris
Sedulus: EN! MVSAM sic ALIT vnus HONOS.

M. MARCO FVGGERO Aemiliano. MARCVS FVGGERVS SARGVM CVR FVGES.

MVllum sargus agit: SARGVM CVR amne latentem
Ipse FVGES? caprae captus odore perit.
Sargus, adulter iners: scortum capra: mullus amator
Sit studij: veterum symbola certa manent.
Sic apis alterius fruitur persaepe labore
Fucus iners: vitijs sed perit inde suis.
Semper iners peccat: captusque libidine caeca,
Fit tandem vitae prodigus ipse suae.

M. LVCAE POLLIONI Vratisl. LVCAS POLLIO APOLLO LVCIS

AEtherias lucis vix Pollio natus in auras:
Phoebeum nomen LVCIS APOLLO capis.
Ipse suo nomen communicat istud alumno
Phoebus, et exre sic nomen habere facit.page 480, image: s504

FRANCISCO REVSNERO Fr. Germano. FRANCISCVS REVSNERVS FRANCVS CV RIS SERENVS

PAtria si minus, at mens sit tibi Franca: SERENVS
Tu CVRIS FRANCVS scilicet esse potes.

BERNHARDO IOBINO Typographo Argentinensi. BERNARDVS IOBINVS REBVS IN BONIS DVRA BONA IN REBVS DVRIS

CErnere multa BONIS IN REBVS DVRA licebit.
IN REBVS DVR A fortior ipse BONIS
Sic BONA nec deerunt DVRIS IN REBVS abunde:
IN REBVS DVRIS fit BONA praesto salus.page 481, image: s505

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER VII. Amorum Coniugalium honori consecratus.

AD HENRICVM PORSIVM POETAM et Iurisc. Magistrum libellorum in Aula Imperatoria. PORSIVS ROS PIVS.

MVsarum sacros cupiens haurire liquores:
Rore prius Charitum spargitur ille pio.
Inde magis vegetus, superato culmine Pindi,
Laurea Phoebeo munere serta refert.
Scilicet ille PIVS Charitum ROS, optime PORSI,
Castaliae latices dat ribi potus aquae.
Dignus Apollineae sers hinc data praemia lauri;
Quae semper viridi frondet amicta coma.
Musarum favet hinc tibi turba novena sororum:
Laetificis dictat carmen et ipsa modis.
Et tibi iam mecum sua carmina donat Apollo:
Quae Venus et Veneris comprobet ipse puer.
O Charitum PIVS iste diu ROS, opto, perennet:
Perpetuis scatebris carmina laeta fluent.page 482, image: s506

FRIDERICO II. REGI DANIAE, et SOPHIAE Principi Megapolensi. FRIDERICVS SOPHIA [gap: Greek word(s)] .

S. Tu, FRIDERICE, FIDE CVRRIS super aethera sanctus:
Subsidio FIDIS Rex Pie CVRRE Pater.
F. AH SOPI, quodcunque malum est, SOPHIA optima: nempe
Cor prudens, simul, OS es PIA, grata Deo.

LVDOVICO V. ELECT. PALATINO, et Elisabethae Landgraviae Hessiae. LVDOVICVS ELISABETA.

L. Felices Evangelico SALE, Elisa, BEATI:
Sal est eloquium coelitis iste Dei.
E. Credo equidem, LVCO coeli fit DIVVS in alto,
Aetherij dulcis cui Salis esca placet.
L. Si verbi BEAT ergo sacri SAL, ITE profani
Hinc procul: inque Deo Diva BEATA SILE.
E. In TE SAL et HABE, Ludovice, beatus: et VDVS
CLIVO sic coeli sidera celsa pete.page 483, image: s507

CHRISTIANO I. ELECT. SAXON. et SOPHIAE Principi Brandeburgicae. CHRISTIANVS SOPHIA.

S. VNIT DiVa CHARIS. CH. SAPIO OH Sophia aurea. S. CHARVS
INSIT amor populis. CH. HOS Charis ipsa PIA.
S. Laus VNIS vivet CHARTIS tibi debita semper:
CH. OS PIA tu populisis et in ore diu.

IOANNI GEORGIO ELECT. BRANdeburg. et Elisabethae Principi Anhaldinae. ELISABETA.

E. Me tibi iunxit Amor: tua sim, tua dicar oportet:
I. Sic decet: hac ALETE, Lux mea chara, BASI.
E. Tuque vige, mea Lux ō candida: I. Nec tibi LETHE
BASIA det, noster ne moriatur amor.

FRIDERICO IV. ELECT. PALAT. et Loisae Iulianae Principi Vraniae. PALATINVS VRANIA.

Ara decus templis, decus ALTA est PINVS in hortis:
Illīc certa salus, hīc datur alma quies.
Tu PINVS, Friderice tuae sis coniugis ALTA:
Sis VNI Princeps ARA, Loisa, Duci.page 484, image: s508

IISDEM. LOISA PRINCEPS VRANIA EN! SOLA PRINCIPIS AVRA

Aura viatorem rapido ceu mulcet in aestu
Suaviter et corpus recreat atque animum:
Sic (EN!) SOLA pij tu, Princeps, PRINCIPIS AVRA es:
Tu fessi curis sola quies animi.

I. P.

FRIDERICO GVILIELMO PROelect. Saxoniae et Annae Mariae Principi Palatinae. ANNA MARIE MANE IN ARA.

Multa subinde pius Dux ANNI gustat AMARA:
Cut pietas cordi est relligioque Dei.
Ara fides tunc est socialis amoris: IN ARA
Tu pius hac fidei, Dux Friderice, MANE.
Te beet, ac laetā faciat mox prole parentem,
Comprecor, haec fidei nobilis ara tuae.

DE MORTE EIVSDEM CONIVGIS INclytae Sophiae Principis Vvirtebergicae.

SOPHIA DVX VVIRTENBERGENSIS OBIIT DIEM SVVM, AB O. R. M. D. XC. MENSE IVLIO, DIE XXI, IN ARCE FACHI, SEPVLTA IN VRBE SVA OENAGORAE.

Dum FRIDERICVS iter facit illac forte VILHELMVS,
Qua nomen Facho fagina silva dedit:


page 485, image: s509

ltque suā Princeps gravida cum Principe, gentis
Vvirtenbergiacae, Saxonis ipse domūs:
Quum ter septenā Solluce subortus Iuli,
Opposito suetum subtrabit orbe diem:
[note: Annus Christi min. num. quadr. ] Dux parItVra DVCeM DVCIs VXor CVM DVCe VItaM,
LVX VeLVtI PhoebVM, DEserIt aegra sVaM.
[note: Annus Mundi 4552. ] Te MatreM SophIa ō Matres, te Morte pereMte
Haeres ō patriae terra paterna DOLet:
[note: Annus Christi 1590. ] PlangIt et Ipse sVa prIVatVs PrInCipe PrInCeps:
CVMqVe haC fiLIoLo spe patrIae atqVe PatrIs.
[note: Annus aetatis 26. ] SangVIne rorantes InsignIa per tVa gVttas
PraesagIsse reor fata SophIa tVa.
[note: Annus coniugij 7. ] TerrenIs ergo e regnIs Ita rapta, beata
Aethereae In regno prosperItatis agIs.
Quae cupiens solvi, et cum Christo vivere, flentem
Solatura Ducem sic moribunda refers.
O SINE IAM: VIXI HĪC: VIVO SPE FVLTA BENIGNe:
MOX DVX IN CLARA NVBE REDIBIT OVANS
IPSE DEVS: ROSAE DABIT HIC EX MORTE RESVRGAM:
Cumque animā reducem me super astra vehet
Huc, vbi Dux Ducibus, Divis Dea mista capessam
Regni perpetui sceptra tenenda manu.
Ergo tene lacrymas: aliā iu Principe dignus:
Principe sum Princeps dignior ipsa Deo.


page 486, image: s510

Tempus adest, quo nos inopinā morte diremtos,
Sidereā iunget rursus in arce Deus.

G. R.

IOACHIMO FRIDERICO MARCHIONI Brandeburg et Catharinae Principi Brandeburgicae. IOACHIMVS FRIDERICVS CATHARINA [gap: Greek word(s)] .

C. Tu sanctae FIDEI CHARVS mihi vive Deoque,
Perpetuisque VIRE secula multa COMIS.
I. TV NATI quoque CHARA Dei mihi vive superstes,
NATA CHARIS, Charos quo Charitasque crees.

ALBERTO BAVARIAE DVCI, et Annae Principi Austriacae. ALBERTVS ANNA LABENS NATVRA.

AL. Multa dedit LABENS NATVRA, dabitque timenda:
Sim tua, dum vivo; SiS Charis, ANNA, mea.
AN. Pectora SVNT AN RE, fas est cognoscier, ALBA:
Sim tua, ceu meus es; candida semper ero.page 487, image: s511

RICHARDO COMITI PALATINO RHENI, et AEmyliae Principi Vvirtebergicae. REICHARTVS AEMILIA.

R. Seu vis Aemylie, seu vis Blandina vocari:
Blanditia es vitae deliciumque meae
AE. Seu DIRE CHARVS, seu CHARVSRITe vocaris;
Crede, animo semper charus es ipse meo.
R. I, DVRA sic sospes EI CHARIS ALMA per aevum:
AE. I, DVRAque MALIS CHARE Richarde diu.

GVILIELMO DVCI BAVARIAE. et Renatae Principi Lotharingicae. GVLIELMVS RENATA MVLSI GELV RE NATA. GVILIELMVS BOIVS MVSIS VIGE, LIBO LVE.

R. Frigida mens, et amor sine compare frigidus: uxor
Facta, GELV MVLSI pectoris omne tut.
G. Tu RENATA meae vitae mihi vive RENATA:
NE sis ATRA, diuceu bona Musa vige:
R. MVSIS ō Guilielme VIGE: LIBO LVE sacra
Musis: perpetuent saecula longa tibt.

GEORGIO FRIDERICO MARCHIONI Brandeburg. et Sophiae Principi Lunaeburgiae.page 488, image: s512

GEORGIVS FRIDERICVS SOPHIA.

G. Quam, SOPHIA ō, me corde beas sapienter et ore!
Tu sobolem populis da, precor, HOsque PIA.
S. Eia GREGI IVS fasque FIDE, Dux inclyte, CVRES:
G. Hem! SAPIO, mea LVX. S. AH amo sponte PIOS.

IOHANNI DVCI SAXONIAE et DOrotheae Mariae Principi Anhaltinae. DOROTHEA MARIA THORO AMARI DEA.

Auspicibus Dijs cedit ADOREA pulchra MARITO
(En!) DEA Dorothee, Iane, MARIA THORO.

Iisdem. IOANNES PRINCEPS SAXONIAE.

Quis quis es ō iuvenis, cui vincla iugalia curae;
EN! venit A casta cupido PRECE SPONSA marito,
SI venit a vitijs INNOXIA, nescia culpae.
AN NON quaeso PII Ducis HAE sunt SAXONIS, alto
Quas e corde PRECES, quas pectore fundit ab imo!
Felix ō Princeps pietate, beatus amore!
Noxa tuum non ulla torum, contagio nulla
Inficiet: sic sata tubent, sic numina poscunt.

Iisdem. DOROTHEA MARIA.

Tempus adest, venit HORA, pio TE mitis AMORI
DA facilem. DEA nempe THORO felice MARIA


page 489, image: s513

Vt sis, essicies, et ADOREA certa MARITO.
AT mordax HODIE primordia sumit AMAROR!
AH quid sollicitis opus indulgere querelis?
Ille DEI, quo nostra calent praecordia, fidens
ORAT AMOR, pellitque procul metuenda malorum
Agmina, Tartareas nunquam reditura sub umbras.

VV. H.

CAROLO COM. PAL. RHENI, et Dorotheae Principi Lunaeburgicae. CAROLVS DOROTHEA.

C. LVCE DE thalamo ROSA mī mea chara THOROque
Dorothea, alma ROSAE CORDVLA, chara THOe.
D. Luce SOL, mea CVRA, miht, mea LAVS age CORque
Carole: saltandum TE duce nempe RHODO.
C. Hīc Rhodus, bīc saltus. D. formae sim DOTE vel HERO,
Coelo digna, meo Principe digna nurus.

GEORGIO IOANNI COM. RHENI Palat. et Ioannae Principi Sueriae. IANGEORGIVS IOANNA.

A. Magnus honor fidei, veri laus magna: tuendo
IN VERO magnus sis meus ipse GIGAS.
G. Magna Ducis virtus sapientia. fallor! AN illa
Par IANO princeps verus it atque pius?page 490, image: s514

GEORGIO GVSTAVO COM. PAL. Rheni, et ELISABETHAE Principi Vvirtebergicae. GVSTAVVS ELISA.

E. Sis AVGVSTVS honor fidae Gustare maritae:
G Eque tuis ALIS protegar ipse magis.
E. IVSTA LEGAS VSV: sic es Gustavus Elisae:
G. AVSV ingens, LEGI glorior esse SATVS.

CAROLO PRINCIPI SVECIAE et MARIAE Principi Palatinae. CAROLVS MARIA.

C. Sis cordi COR DIVa SALVS, Maria inclyta, nostro:
M. Sis ō Carole Mī rursus et ARA precor.

ALBERTO FRIDERICO DVCI BOrussiae, et Mariae Eleonorae Principi Iuliae et Cliviae. ALBERTVS FRIDERICVS, MARIA ELEONORA.

A. Sim Neleus, mea Chloris: AMARI NELEA semper
ORO, ne turbet lis inimica torum.
M. Sim Chloris tibi dulcis, et ALTVS REBVS in arctis,
Intrepidusque pia CVRRE per astra FIDE.
A. Salue ergo Leonora, MEO nova ADOREA sospes
Vive LARI. M. LEO NISIS, AMOR ARA manet.


page 491, image: s515

Iamque FIDES et pax RVS CVRAT LIBERe amoenum:
Et Pietas terris sancta Themisque viget.

IVLIO DVCI BRVNSVICENSI et Hedvigae Principi Brandeburgicae. IVLIVS HEDVIGIS.

H. IVS a VI LEGIS ipse DIV: sis cultor ut aequi
Ac iuris: superis sic magis ipse places.
I. Sic decet, et fasest, ius reddere cuique, sed aequum:
Praeses adest VIGIL HīC et DEVS vsque SVIS.

HENRICO IVLIO DVCI BRVNSVIgio, et DOROTHEAE Principi Saxonicae. HENRICVS IVLIVS DOROTHEA.

D. Felix ingenio IVLI genioque beato:
Vive diu LVCI, NISVS et ipse VIRE.
H. A TE dulcis ODOR coelestis fragret amoris:
Semper ut hic cordi sis Panacaea meo.
D. LVSV ni, mea vita, VIRES HīC sospes amanti.
Ah sum nulla: mihi tu sine fine vige.
H. Dulcis odos animae recreet me semper et oris:
A TE quae spirat ceu rosa, chara RHODE.

GVILIELMO DVCI LVNAEBVRgensi, et Dorotheae Principi Daniae. GVILIEL MVS DOROTHEA.page 492, image: s516

G. Pro grege Dux ADOLET superis VIGILVM sacer HEROS:
D. Nempe ROGVM LETHO DIVE superstes ALIS.

ADOLPHO PRINCIPI NORVEGIAE, et Christinae Landgr. Hassiae. ADOLPHVS CHRISTINA.

A. AN CHRISTI studiosa quod es, CHRISTINA vocaris?
CH. Sic est: nam Christo dedita, PLAVDO polo,
A. Euge sapis: vives IN CHARTIS denique felix:
CH. OH DVPLAS Musas comprecor ipsa tibi.
A. PLVS HIAT et devincta CHARIS sic triplice NODO:
CH. AH CHARIS haec VNIT quam bene corda POLI!

IOANNI FRIDERICO DVCI POmeraniae, et ERTMVDAE Principi Brandeburgicae. IANFRIDERICVS ERTMVDA.

I. Lux thalami TER MVNDA, ter ō ERTMVDA venusta:
Ecquid adhuc animi cura fidesque placet?
E. CVRA placet FIDEI, SIREN bona, maxime Princeps:
Desinet haud ullo tempore noster amor.
I. Laudo: TV REM DA, ceu Tellus, ubere cornu:
Sic ERTMVDA parens nomine reque manes.
Ergo DVM METRA Musa colit, simul ipsa colźris:
E. Audio; sic FARI IN RE fit vbique DECVS.page 493, image: s517

LVDOVICO DVCI VVIRTEBERGICO et Vrsulae March. Badensi. LVDOVICVS VRSVLA.

L. Quaenam est ista SVO DVLCILVSVRA marito?
Tune animi pars ō VRSVLA magna mei!
V. LAVRVS ego, Ludouice, tibi sim comprecor ipsa:
CVIVS ego LVDO sela beata fruar.

EIDEM LVDOVICO et VRSVLAE Palatinae nuptae secundae. LVDOVICVS VRSVLA.

L. Huc ades ō LVSVRA, animae mea sola voluptas
VRSVLA: mel vitae deliciumque meae.
V. En adsum LVDOVICE lubens, mea magna potestas,
Lux mea, et OS mellis DVLCIVS ambrosiā.
L. LAR VSV mihi dives es ipsa futura beato:
V. Te fruar ō SVDO LVCIS amoena Duce.

FRIDERICO DVCI VVIR TEBER GICO et SIBYLLAE Principi Anhaldinae. FRIDERICVS SIBYLLA.

S. Sparsa DIE BIS, ō mea Lux, FER LILIA CVRIS:
Et recrea vultūs me bonitate tui.
F. BYSSE mea ō RIDE, FICV LARIS inclyta gaude:
S. FIDE et ama, LVCI LAR BIS amatus eris.
I, FIDIS CHARVS populis, prectose BERYLLE:
F. I, cordis fulge Diva Smaragde mei.


page 494, image: s518

Mutuus ō nos semper amor sic urat utrinque:
Lar meus ut florens crescat honore pari.

IOANNI GVILIELMO DVCI IVLIACI, et Mariae Salomae Principi Badensi. GVILIAELMVS MARIA SALOME.

G. Vror ab igne suo, MVLSAE VIGIL adde liquorem
Dulcis, et ō dulcis sis mihi Mulsa precor.
M. Mulsae dulce mel, ō, si sum tua mellila coniux:
I bone, RE SOLAM semper amatus AMA.

GVILIELMO LANDGRAVIO HASSIAE et Sabinae Principi Vvirtebergicae. GVILIELMVS SABINA.

S. Tu Gulielme MANV VIGEAS fortissime BELLIS.
G. Musarum VIGEAS NABLIS SIMVL, opto, Sabina:
Bella manus, pacem Musarum nabla serenant.

LVDOVICO LANDGRAVIO HASsiae et Hednigae Principi Vvirteberg. LVDOVICVS HEDVIGIS.

H. Lucos Diva colit resonis cum vallibus Echo:
Sim LVCVS DIVO (quis vetet?) ipsa meo.
L. LVCVS es (ah!) DIVO: Divae sim nunc quoque VOCI
LVDVS: et ut sim, DIS semper amata VIGE.


page 495, image: s519

H. Euge! VIGES Princeps HīC SIDVS amabile LVDO,
Martis ubi castrum nobile Musa colit.
L. Dum Ludovicus ero, VICO sic LVDVS amabor
Perpetuo, DEGI VIS bene? semper ama.

EIDEM LVDOVICO LANDGRAVIO, et Mariae Com. Mansfeldiae secundae Nuptae. LVDOVICVS MARIA IVVA DVLCIS AMOR.

Non Paphiam Venerem, caecosque vocamus Amores:
Dum nova Cattiadum nupta serenat opes.
Verus amor Deus est, et ab hoc, ceu fonte perenni,
Connubijs castus conciliatur amor.
Illius hic amor est illustris amoris imago:
Quo deuota sibi pectora Christus amat.
Purus amor, coelestis amor, coelestia terris
Quo mediante Deus surgere regna iubet.
Talis amor celsi cor implet Principis: eta
DVLCIS AMOR Dominum, nos, patriamque IVVA.

IISDEM. MARIA COMITISSA MANSFELDIA MISSA LANO DEA MITIS AC FIRMA.

Tempore quo primum progressa faventibus astris
Attigit Hasstacas Sponsa venusta plagas:
Cum nomen peterent in carmina sacra Camoenae:
Phoebus fatidicos edidit ore sonos.


page 496, image: s520

FIRMA DEA AC MITIS LANO, solaminis ergo,
MISSA venit: nomen quaeritis? ecce dedi.
Cuius ab eximio (Deus ō pia coepta secundet)
Nomine sperari cuncta secunda decet.
Annuit, et vitreas Lanus ter sustulit undas:
Vicinis Dryades ter saliere iugis.

H. TR.

Iisdem. MARIA COMITISSA MANSFELDIANA FIDA MARITO, MANNA A CELIS MISSA

Dulcior Manna socij cubilis
Est amor, qui nil habet in se amarum:
Dulcior mannā venias Maria

FIDA MARITO.

Manna thesauro supero suavis
Funditur: coniux ades ex eodem
MISSA, et A CELIS ades ō Maria
MANNA beata.

ALITER. MARIA COMITISSA MANSFELDTENSIS SIT MEA MIRA FIDES MALIS CONSTANS.

Dos nuptialis virginis optima
Amor fidelis: tempore nubilo
Sudoque constans, haec meretur
Costa viri mulier vocari.
CONSTANS MALIS SIT MIRA FIDES MEA,
Inquis Virago: sic tibi laeta sit


page 497, image: s521

Fortuna constans, et sit aetas
Secla per haud numeranda constans.

H. K.

MAVRITIO LANDGRAVIO HASSIAE, et Agnetae Com. Solmensi. MAVRITIVS AGNES.

Magnes amor: VI sic VRAS MAGNETIS amantem:
MAGNES sit RISV VITA duobus amor.

IISDEM.

MAVRITIVS d. (ET) AGNES a. c. e. f. MAVRITIVS d. (ET) AGNETA b. i. MAVRITIVS d. (ET) AGNESA h.

MAVRITIVS AGNES SPONSI. g.

Quam bene MAVRITIO Chatto iam Solmias HAGNE
Nubit! a EIS VIRTVS MAGNA profecto subest.
MAGNAE b EA VIRTVTIS: c MAGNAE VIRTVTIS ES ipse,
O patriae d VIRTVSprIMA, Dynasta, tuae.
Tu virtus: e EA VIRTVTIS MAGNES et Iaspis:
IAM f VIRTVS tandem se geminabit AGENS.
A SPONSIS g GEMINA it VIRTVS: h VIRTVS GEMINA AETAS:
Longum EAT ō VIRTVS haec GEMINATA suis!

B. PR.

Iisdem. MAVRITIVS LANDTGRAVIVS ET AGNETA COMES SOLMICA.page 498, image: s522

Et recte! VIRTVS VT SOL MICAT IGNEVS ALMA,
AC DIGNA EST, pulchro quam quis AMORE colat:
MAVRITIVS virtute nitens sic sulget, et HAGNE:
Hos igitur dignos nunquis amore neget?

ALITER. MAVRITIVS LANGRAVIVS PATRIAE PArens: Agnetaque Comes Solmensis: novi Sponsi.

SINT SPONSIS ANNI CENTVM, VIRTVSQVE PARENTVM:
DIIS AMOR A SOLIS: O APAGE AEGRA LVES.

De ijsdem Nuptijs. AGNETA COMES SOLMENSIS.

Hassiados Solest Gulielmo prosatus: huius
SOLIS ES (EN!) MAGNES, COMTA virago, trahax.

ET ITERVM: AGNETA COMES SOLMIA.

SOLA MICANS EGOMET? mihi sic resonabilis Echo
Quaerenti retulit: SOL ne MICANS EGO? AMET.
Ergo, MICANS si SOLEGO sum, me Diuus amabit:
Meque amat hic Princeps: ō modo Nestor AMET!

B. PR.page 499, image: s523

ERNESTO FRIDERICO MARCHIONI Badensi et Annae Frisiae Orient. Comiti. ERNESTVS FRIDERICVS ANNA.

E. Lux ō Diva tori, thalamo comes alma novello:
Innumeris ANNIS STRENVA CVRRE FIDE.
A. Sancta Fides aderit: TVRRI, Friderice, SERENA
FIDENS, pace diu divite CANVS ova.

IVLIO COMITI SALMIO, ET ELISAbetae Lib. Bar. Dietrichsteniae. IVLIVS ELISABETHA.

E. Sanctum dogma Dei, Iuli, quod VI LVIS, et ius:
Te populo gratum, te mihi, crede, facit.
I. Quantum HABEAT ZELI tua mens, ō Lux mea, sancti,
Sat scio: te mecum gens mea tota colit.

RICHARDO STREINIO BAroni Schvarzenavio, et Reginae Bar. Tschernemliae. REICHARTVS REGINA.

REG. AN REGI REGINA meo tibi nubo Richarde,
Magne Baro? Rex ō tu mihi semper eris.


page 500, image: s524

RICH. Tuque mihi REGINA clues re et nomine chara:
Cordi RITe tuo sic quoque CHARVS ero.

IOANNI SEPTIMIO BARONI a Liechtenstein, et Annae Comiti Salmiae. IANSEPTIMIVS BARO A LIECHTENSTAEIN ANNA TIBI CESSIT HEROI SALMIA NVPTA.

Qui negat aeterno fieri connubia fato:
Iudice me fatuum pectus et os is habet.
Quod verum loquor, hoc rerum pulcherrimus ordo
Edocet, et res has qui regit ipse Deus.
Quoque minus dubitem BARO (quis putet?) inclyte, possum
Scilicet exemplo certior esse tuo.
Nominis (en!) elementa tui dum colligo solers:
Coniugij fatum melior ipse tui.
Quando tuo Sponsae selix sub nomine nomen
Sic latet, et fatum nominis omen amat:
Coniugij fatum tibi quo sit certius inde:
Auspice quod sequeris sic moderante Deo
Gaude, msgne Baro, tam nominis omine fausto:
Auguriumque tori nosce probaque tui.
ANN A TIBI CESSIT HEROI SALMIA NVPTA:
Collige litterulas nominis, omen habes.
Quid dubitas! fatis haec est tibi debita coniux:
Deliciae vitae sola futura tuae.


page 501, image: s525

Vive novā laetus cum coniuge, vive beatus:
Cum socia consors compare vive diu.
Complexuque duos fovet unum ut nomen amantūm:
Mutuus amborum sic coalescat amor.
Vnacaro, mens una, cor unum, pectus ut unum
Per longos vobis sit maneatque dies.

IISDEM. ANNA COMES SALMIA COMIS EN MALA SANA.

Coniugis (EN!) SOL alter AMANS fit amantis AMICA:
Salmia Septimio iungitur Anna suo.
Coniugij bona multa beati: mente ser aequā
Coniugij praeses quae bona, IANE, dabit.
Si fuerint MALA, NE noceant, tu pectore COMIS
SANA, coelesti numinis auctus ope.
Consortes: halami manet hīc sors utraque vita
Felices, sortem qui bene utramque ferunt.

HENRICO RANZOVIO PRODVCI Cymbrico, et Christinae ab Halle. HENRICVS CHRISTINA EN CVRIS IN TE CHARIS. Dialogus.

CH. ANNE vocem CHRISTI RVS HīC, vbi concio sacra est:
Cum magno populis quod bene Rege colis.


page 502, image: s526

H. Dictum nempe puta: Rus est, CHRISTINA, beatum:
Par quoque cui rus non dixeris Elysium.
CH. AN CHRISTI sim, non dubito, CHRISTINA vocata:
H. EN! CVRIS IN TE sit CHARIS una meis.

IOANNI ERNESTO A TEVTLEBEN, Equ. et Brigittae Coedriciae. BRIGITTA A TEVTLAEBEN LATEBIT BENE VITAE GRATIA.

Cui Charis est vitae coniux, et Gratia vitae?
Ille vel hac sola dote beatus erit.
Quam vivit bene, quam latet hic bene: nempe beatus
Intra fortunam se tenet ipse suam.
GRATIA si VITAE BENE sic simul ipsa LATEBIT;
Ecquae vita potest esse beata magis?
Nam Charis est vere coniux et Gratia vitae:
Quae bene cum charo coniuge sola latet.
Talis te Charis, et vitae te Gratia ditat,
ERNESTE ō Themidis lux, Charitumque decus:
Quae vere Charis est Charitum: seu forma decora,
Seu morum, vitae Gratia siue placet.
Cum quā tot sine lite torus, sine labe per annos,
Fertilis et pulchra iam tibi prole fuit.
Dij faciant, ut sera tuae sit Gratia ritae:
Ac tecum lateat, sorte favente, diu.page 503, image: s527

IOAN. MELCHIORI A VVITTERN Equ. et Veronicae Vicelebiae. VERONICA IN COR AVE.

Carmine digna CANI semper, Veronica, VERO:
A VI NE trahe COR: ah CARO chara VENI.
Ah NE COR A VI, Nympha, tui consumptus amoris:
Sis mihi tu VITAE dulcis alumna VICE.
Subtrahe NE COR AVI ō: IN AVE ut tibi COR sit amicum:
IN COR AVE sic ō terque quaterque mihi.

MICHAELI VVIRTH IC. CANCEL. COBVRG. et Charitati Lobvvasserae. CHARITAS SIT CHARA.

Sic te sospita CHARITAS
Saeclis incolumem sospitet omnibus:
Quae te, nomine coelitum,
Consors facta tori nunc, MICHAEL, beat:
SIT ō CHARA tibi precor,
Sit vitae Charis haec unica CHARITAS.
Per se nam Charites meras
Omen nominis hoc spondet amabile:
SIT CHARA ō tibi sit diu
Tam bella atque decens et pia CHARITAS.
Sic versā vice, CHARITAS,
Consors iam thalami te MICHAEL beet:
Tecum prisca domus diu


page 504, image: s528

Propagans celebris sospite stemmata:
Felix ō placeat tui
Sponsi hoc augurium nominis invicem.
SIS huic, ES quod, AMICVLA:
Praebe laetitiae gaudia plurima.
Sic vere es Charis, et Charis
CELI MVSA placens nomme CHARITAS.

IISDEM. MICAELVS CARITAS RECTI SALVS AMICA.

Rem patriae sic remque domūs quae servat et augit,
Haec RECTI manet et Iuris AMICA SALVS.
Illa viri sit cura: sit haec quoque cura maritae:
Sic patriam beat hīc una domumque salus.
Quam bene conveniens latet omen nomine vestro:
Servet vos RECTI semper AMICA SALVS.

GEORGIO OBRECHTO IC. et Vrsulae Geigerae. VRSVLA GEIGERA LAVRVS EGREGIA.

Coniuge dignus ut es, sie lauro, chare Georgi:
Innuba sit licet haec vir ginitatis amans.
Coniugis orat ovem thalamus: doctrinaque laurum
Promerct: a superis munus utrumque datur.
Pro lauro simul et pro coniuge munus utrumque
VRSVLA GEIGER A est, LAVRVS et EGREGIA.
Illa tuo capiti laurus sit, et vnio cordi:
Ac sobole pariter te beet, atque toro.page 505, image: s529

IOANNI FABRO THEOL. et SVsannae Ofnerae. IOHANNES FABER FINE BEANS HORA.

Qui viduo moestus vixti, sine compare, lecto:
MARGARIDIS fida coniugis orbus ope:
Coniuge SVSANNA nunc laetior ipse potitus,
Integras viduae tot mala damna domūs.
Sit bene, sit fauste vobis: Deus orsa secundet:
Prosperet ac thalami gaudia laeta novi.
Post tenebras recreat lux, et post nubila Phoebus,
Post mala FINE BEANS laetior HORA venit.

IISDEM. IOANNES SVSANNA.

SVSANNI IOANNI FABRO
OFNERA nubit coniugi,
Pio viro pia foemina,
Auctore pronubo Deo.
Sit opto felix sit torus,
Fructusque candidos serat
Sacrae sacros Ecclesiae,
Ceu gratiosum lilium.
Servet Deus vos ō diis
Pio viro nuptam piam
Mentique sanae ac corpori
SANO VNIENS SANA omnia.

LIBERIO HOFMANNO IC. et Sibyllae Mirae.page 506, image: s530

LIBERIVS SIBYLLA.

Mens cui praesto Dei est, LIBERIVS dicit in orbe:
Charus et est homini, charus et ipse Deo.
Mens ut praesto Dei, LIBERI, sit tibi, curas:
Sic LIBER bene IVS dicis, et ipse doces.
Altera nunc tibi praesto Dei mens demque coniux
Fit prudens: Mens est nempe SIBYLLA Dei.
Consilium pectusque viro tibi deinde futura:
Olim nympha Numae ceu suit Aegeria.
LIBER sic dices IVS SYLLABI amoenius inde:
Ceu dea, vel mens est MIRA futura Dei.
Spondet Amor laetus super omine nominis isto:
Coniungensque sacro pectora bina toro:
Euge (ait) ō Hymenaee! SVBI ALIS nupta BERYLLI
Nympha tui: in VILLA BYSSE, Sibylla, LIBRI:
Sponte subi, coniux mox laeta parensque futura:
Macti ambo! coeptis ō Hymenaee fave.

IOSEPHO HETLERO IC. ET MARgaritae Herbrandae. IOSEPHVS MARGARETA OH PIVS ES MERA GRATA.

Si cui sorte fiventiore divūm
Coniux est MERAGRATA: Gratiarum
Haec vere cluet una MARGARETA.
Si cui sorte benigniore divūm
Coniux est PIVS, ille gaudiorum
Auctor mille, pius fit ut IOSEPHVS.


page 507, image: s531

Felix OH PIVS es Iosephe coniux:
Coniux cui MERA GRATA MARGARETA,
Leporum Charitumque Margarita
Cedit, numine coelitūm favente.
Sis AVGVSTVS ut huic IOSEPHVS, auge Laetā prole torum, domumque sorte:
Quid augustius est beatiusve?

IOANNI HARTMANNO IC. et Mariae Iacobae Vvintherae. IOANNES HARTMANNVS ANNO SANES HIS RATVM. MARIA IACOBE AMORI BEA CAI.

Festa tori celebrat Maria cum virgine Ianus:
Ille sacrae Themidis, Palladis ista decus.
Caio Caia suo gaudet sic coniuge coniux:
Ipse suae princeps, et simul ipsa domūs.
Coniugibus quae vota novis gratantia solvam?
Par bene compositum par moderetur amor.
Sponse BEA Caiam CAI tu laetus AMORI:
Caia te Caium rursus et ipsa beet.
Tuque Hymenaee RATVM SANES HIS iugiter ANNO:
Coniugibus laeta prole beando torum.
Par sit et obsequium vobis, sit et imperium par:
Flectitur obsequijs imperiosus amor.page 508, image: s532

ELIAE FORSTERO IC. et Annae Agricolae. ELIAS FORSTERVS SIS FORS REI SALVS. Aenigma Nuptiale.

Cultor agri selix gaudet SYLVANVS haberi
Quaerit agrum: Fors huic provida monstrat agrum.
Monstrat agrum, subigat quem molliter et colat, ORLAE
Pinguia qua dives possidet arva Ceres.
Protinus arridet possessio nobilis agri:
Sic e SYLVANO fit novus AGRICOLA.
Cui Venus: en CVLTRIX AGRI cognominis esto
EVCHARIA: iste tibi rite colatur ager.
Annuit, et mox nomen amat SYLVANVS ut omen:
Agricolae: AGRICOLAE nempe potitus agro.
Sit precor ō foecundus ager, sit fertilis ille:
SIT FORS et placitae laeta SALVSque REI.

EIDEM. ELIAS FORSTERVS IV RIVM DOCTOR.

Certa SALVS Forsterus ERIT, certumque REORVM
Praesidium: quia nempe FORO patriaeque vocanti
DISCITVR, incertas ut agat prudentia caussas
Iuris, et optatae ferat ocia grata quietis.
Te patriae FORSTERE forum, te Curia poscit:
Solve ratem, pelagoque volans decurre patenti:


page 509, image: s533

Vt tibi submittat faciles, precor, Aeolus Austros:
Incolumem tuto sistens in littore cymbam.

VV. H.

IISDEM. ELIAS FORSTERVS SPONSVS.

LVSVS caste FERAS SPONSIS TORE; commoda mille
Mille voluptates, gaudia mille seras.
Blanditias et delicias et quicquid amori
Conveniens; blandus ludere gaudet amor.
Basia, complexūs, et quas Nocturnus amico
Foedere perpetuas sancit amicitias.
Ac teneram sobolem, quae dulcibus oscula labris
Figens, ingenio par sit et ore Patri.
Hos nisi divitijs Arabum, Croesique talentis,
Dispeream, lusūs antetulisse velim.
Lude lubens, quicunque tori nova foedera sancis:
Ludere qui nescit, ludificetur iners.

IOANNI MYLIO IC. ET Magdalenae lunae. IOANNES MAGDALENA.

Io. LENE DA SANO, GAMIA ō, viro cor,
M. LENI do MEA DONA SANA Sponso.
Io. SANA DA, LEGAque MINA beatā:
M. Et NE DONA NEGA benignus ALMIS.

MICHAELI ENDERO A SERCHAV, et Blandinae Reymannae.page 510, image: s534

MICHAEL BLANDINA LAC EN MIHI BLANDA. [gap: Greek word(s)]

B. Blandus Amor, blanda est Venus: at tam sellis ubique
Pocula, quam mellis, miscet uterque procis.
M. Absit sel: LACEN MIHI BLANDA ades ipsa marito,
BLANDINA, ō antmi mellila cura mei.
B. Mel tibi, lac et ero, semper tibi blanda futura:
Si MEL, LAC ANNI si DABIS ipsa mihi.
M. Sic igitur nos blandus Amor, mea mellila coniux,
Sic regat: ac sobolem det tibi blanda Venus.

PHILIPPO IACOBO SCHROTERO Medico, et Margaritae Selingae. MARGARITA SELINGA.

ARS ut GALENI Principum dat GRATIAM,
Schrotere, qua praestas, bonam:
Sic MARGARIS det ars SELINGAE gratiam
Amoris ac Cupidinis.
Ars ista quae, rogas! hem! blandae Gratiae
Alumna blanda Gratia.
Sic MARGARETA GRATA coniux fit MERA,
Sic GRATA nupta fit MARI,
Futura MATER CARA et indidem, suo:
MATRIque CARA Cypriae.

LAMBERTO LVDOLPHO PIthopoeo et Margaretae Vrsinae.page 511, image: s535

PITHOPOEVS MARGARETA [gap: Greek word(s)] .

M. GRATA prius coniux Vrsino et gemmula chara
Semper ERAM: MERA iam GRATA, Ludolfe, tibi
Sim quoque. P. Neme quaeso roga, mea Margari gemma:
Vrsim fueras, gemma futura mea es.
Te PEITHO, te Gratiā OPVS mihi, teque Minervā est.
M. GRATA AMER ah semper, mi Pithopoee, tibi.
P. Ah mea TV SOPI luctus OPE, Margari, amoris
Te mihi perpetuus, me tibi servet amor.

IANO IACOBO BOISSARDO et Mariae Aubriae. IANIA COBVS MARIA AVBRIA MICAS IANO.

AVBRIA IANO nupta MICAS ceu Luna serena:
Euge! tuus Sol sit Ianus, et usque mices.

Iisdem Dialogus.

B. EIA SVBI, Maria ō, CANO mea vatis AMORI:
IANVA sis ORCI ne quoque me BIS AMA.
M. Ah quid ais! redamo te, Lux mea, sicut amas me:
AVBRIA SIM AC IANO vita salusque meo.

ALITER. BOISSARDVS MARIA.

B. Canus amor meus est: et AMARI DORSA Mariae
Blanda SVBIS: placeat sed tibi vatis amor.


page 512, image: s536

M. Canum quem Boissarde vocas, DVRAS BIS AMORI
AS solidus: me tu si redamandus amas.

PAVLO MELISSO ET AEMYliae Iordanae. AEMYLIE IORDANIS MEL A DEI VI ROSINA.

Melleus es prius, et mel totus, Paule Melisse:
Mellea, MEL AVI dulce, ROSINA, DEI;
Additur AEMYLIE coniux IORDANIS amica:
Melle fluit thalamus tam sine fine tuus.

IISDEM.

Quam fati monitu per sex sexennia amavit:
Cum nec visa prius, nec quoque nota fores:
Coniuge te potitur, mellita Rosina, Melissus
Ille, Palatini gloria prima chori.
Siccine iam spectat tua labra, corallina labra?
Flammeolosque oculos, sidera bina, tuos?
Siccine iam fruitur procerae frontis honore?
Fertque peroptatu basia mille genis?
Siccine iam blandis amplexibus haeret, et auget
Delictasque tibi, deliciasque sibi?
Euge! PIE TANDEM pia NVPTA ROSINA MELISSO
Hoc lusu, hoc VSV LILIA Franca IVVA.
Annue liligero: consuesce Melissa vocari,
Francigenae tandem consociata viro.


page 513, image: s537

Cuncta illi debe: debet tibi cuncta vicissim:
Duret ō aeternum mutua debitio!
Ipse tibi gignet mox lilia mille Melissus:
Huic tu parturias mille Rosina rosas.
Ecce! litat Veneri, Solemque Hermemque salutat:
Nil igitur laevi Fors odiosa feret.
Mitescunt faciles placidis aspect ibus aurae:
Cum sene Falcifero, Marsque, feroxque Draco.
Ergo bonis nupti auspicijs atque oscine dextro,
Degite Cumaeos in requiete dies.
Luna ferat decimo vobis nova pignora mense:
Vosque omni mactet prosperitate Deus.

B. PR.

FRANCISCO AVERLIO ET Ioannae Chabotae. AVERLIVS IOANNA.

Coniugium sobolis, silva altrix arboris: ANNI
SILVA O VERA viget nobile coniugium.

IEANNE CHABOT NECAT, NI HABEO.

NI te Christe HABEO, NECAT icto vulnere Mundus,
Necat Caro, necat Sathan.
Sin te Christe habeo, Mundusque Caroque Sathanque
Necatur, et Mors ipsamet.

IISDEM. FRANCOIS D'AVERLI IEANNE CHABOT.page 514, image: s538

Patre quae sata dignitate claro;
Matre quae sata dotibus nitente;
Fratre quae celebri celebritatem
Propagas, generis Chabota vestri
Flos: O HIC BENE NATA, quam beatis
Te ditavit honoribus Iehova!
NON HEĪC esse tamen BEATA quibis
Omnino; licet absoluriora
HAEC IN TE BONA semper enitescant,
Quae pol quilibet optimus requirit.
Nil antiquius vt priusve ducas
Avita pietate; nil honore
Christi maius; amore singulari
Quem constantia pectoris tuetur:
Quem sacer Paracletus ille firmat:
Summum nempe bonum, frequenter ad quod
Aspiras, facit. EN IN HOC BEATA
Praesenti vocitaberis Chabota
Seculo, vocitaberis futuro.
Nil beatius esto. namque FLORES
IN DIA sapiens virago CVRA.

P. M.

NICOLAO CLEMENTI IC. et Clarae Grueriae. CLEMENS CLARA. [gap: Greek word(s)] .

N. CLARA meae vitae virtus, et Gratia clara:
Salve ō suaviolum deliciumque meum.


page 515, image: s539

C. Tuque meae mentis MENS ō LECTissima salve
Portio tu vitae certa futura meae.
N Tu LAC, tu mel dulce meum, tu portus et ARA:
CL. LARAC tu meus es, stvocor ARa tibi.
N. Sis MEL ō AC CLARENS, nec MARCENS CELLA penaris:
CL. ARCVLA sim cordis semper amata tui.

GEORGIO RICHIO IVRISC. et Iustinae Peiferae. IVSTINA PEIFERA.

IVSTITIAM Themis ante tibi sociavit amicam,
Iustimano suffragante Caesare:
IVSTINAM nunc alma Venus desponsat amicam,
Magno sacrum probante foedus FEIFERO:
Praeside Iustitiae sanctae Themidisque Dicesque:
Tribuniano seculi altero sui.
IVSTINAE Sponsus tu duplex IVSTITIAEque
Fis dignus vno ferme RICHI tempore.
SPIRA forum, tibi DRESDA torum commendat: utrinque
Favet tuis votis divina Gratia.
Euge ō Sponse! novo IVSTINAE IVSTICIAEque
Felix amore gaude, et fruere iugiter.
Tot tantisque bonis gaude sine fine beatus:
Sunt haec PII sat hominis IVSTA FENERA.
Sit felix amor ō IVSTINAE IVSTITIAEque:
Faveat Themis diu, faveat diu Venus.


page 516, image: s540

Et vos ō Charites, iunctae coelestibus Horis,
IVRIS diu FAVETE PANI nobili.
Mella foro stillent semper foecunda toroque:
Plenum Lubentiae sit omne gaudium.

AMBROSIO VVEISSIO et Mariae Adelheidae. MARIA.

AMBROSIO nubit MARIA aequo numine divūm:
O bene coniugibus cedat amoenus amor!
AMBROSII dulce est, MARIAE sed nomen amarum:
Sic est coniugij dulcis amaror amor.
Quis quis AMARI vult, capiat quid oportet AMARI:
Sincerum haud cuiquam mel sine felle datur:
Caerasa qui nigra, vel qui dulcia poma requirit,
A RAMI celso vertice nempe petit.
A MIRA abstineat vi cautus amator amoris:
A RIMA Paphiae temperet, Aque MARI.
Dulcia non sentit, nisi gustet amara: beatus
Quis quis amaritiem temperat ambrosiā.
I bonus, I felix ARMA te victor in hostem
Blandus; et ambrosiā vince fel omne tuā.

Lusus Erotici. IN CLAVDIAM LOTICHII.

CLAVDIA DA LAVDI, vatis quod munere, lotum
Ambeso gustas cortice mellifluam.

IN BLANDINAM POSTHII POSTHIVS BLANDINA.page 517, image: s541

P. Non BLANDINA mihi, NI sis quoque BLANDA, voceris:
BL. HOSTI ni PIVS es, POSTHIVS haud meus es.
BLANDI sit Blandina SVI lux POSTHIA Musa:
En! BLANDITur Honos, Blandula Musa, PIVS.

IN ROSINAM MELISSI. MELISSVS ROSINA.

R. Sicne SILES mea MVSA, Melisse? M. silere fatebor,
ROSNI, vel dulcis NIROSA semper ades.

IN SVAVIAM LAVTERBACHII.

SVAVIA tota SVA Venus AVI suavis et ipsa:
Suaviolis recreet te bene, Iane, suis.

IN CREVSAM RVDINGERI. NICOLAVS CREVSA SOLVS CARA VINCE.

N. CERVALOCASne Creusa SINV me blanda tenello:
CR. CARA age VINCE, pio SOLVS amore places.

IN DOROTHEEN DASIPODII. DOROTHEA HAMERERA HEROA DOTE AMER HERA.

Coniugis HEROA felix est DOTE maritus:
Nempe pia haec mens est: hāc HERA dives AMER.


page 518, image: s542

Formae DOTE procis fuit HERO grata: sed ipsa
Mentis dote probae nunc HERA semper AMER

IN CORDVLAM.

Cordi saeva LV es, amor est: DA, CORDVLA cordi
COR precor: ah LAVDO COR sine fine tuum.

IN MARIAM.

Dulce quidem fit AMARI: at inest quid semper AMARI:
Sic tuus ō MARIA est dultis amaror amor.

IN EANDEM.

Dulcis amaror, amor. quid tums licet insit AMARI
Multum, mī tuus est, Lux mea, dulcis amor.

IN LVDOVICAM.

H. Te CALEO, Ludovica, L. DIV te sedula CAVI
LVDO: nune ludus fit mihi dulcis amor.
H. Par VI te modo CLAVDO parem LVDOVICA maritam:
L. Compar te CLVeO compare DIV A Meo.

IN LVCRETIAM.

Insidiosa nimis LVCRETIA semper amanti es:
Incauto, LVX ō, RETIA nempe paras.

IN ELISABETHAM.

Luce mea, Lux chara vige mea; nec tibi LETHE
BASIA det; Lethes pocula vitet amor.

IN MARIANNAM.

Te Mannam, MARIANNA, vocat procus: ipse reportat
Iras: AMANNA cur venit IRA tuā?page 519, image: s543

IN AGNETAM.

AGNES, haud AGNA ES: potius Lupa dira: NEGASne?
Quas mordes, ANGES trux fera nempe GENAS.

IN SOPHIAM.

Lux animi O mea PHASI veni SOPHIA aurea: Nympha
OH pia, cor miserum tu SOPHIA alma PIAS.

IN MAGDALENAM.

Seu LEGI, seu sis studiosis Legis AMANDA
Pro me DA GENIO, Magdalis ALMA, genas.

IN ANNAM IVLIAM.

Sol ego, sis tu LVNA mihi, ceu IANIA nympha:
Lux mea, luce bea me recreaque tuā.

IN CATHARINAM.

Seu NATI vis CHARA Dei, seu NATA vocari
Ipsa CHARIS: facis hoc nomen vtrumque ratum.

AD LIBELLVM.

Ohź iam satis est ohe Libelle:
Nugarum satis esse Momus ipse
Iamdudum oblaterat malignus ore:
Turpe est difficiles habere nugas:
Et stultus labor est ineptiarum.
Ohe iam satis est ohe Libelle.page 520, image: s544

PRAETERMISSA. LIBRO I.

IMP. RVDOLPHO II. CAES. AVGVSTO. RVDOLPHVS

Si pax, laureolam: si Mars, DO SVLPHVR in hostem:
Sim pace ac bello Caesar vtrimque bonus.

IOAN. ERNESTO, IOAN. F. Duci Saxoniae. IOHANNES ERONESTVS.

Amphitryoniadae coelum cum tradidit Atlas:
Ille sub immensā mole serenus ait:
ANNO NSVSTINEO? da quod premat amplius: HEROS
Sum tamen: et virtus mascula vincet onus.
Hanc magno quondam magni sub pondere regni
ERNESTVS vocem IANVS et ipse dabit:
ANNE ego SVSTINEO, velut insuperabilis HEROS!
Dic Virtus, contra quae mage surgis onus.

L. RH.

EIDEM. IOHANNES ERNESTVS, IOHANNIS SAXONIAE DVCIS PRIMOGENITVS.

MAGNVS HONOS, DECVS ET PATRIAE, atquae INNOXIVS ANNIS;
HOS SERIE innumeros, Ianule, sospes INI.


page 521, image: s545

Cresce age Saxonicae germen praenobile RVTAE:
Perpetuā virides sparge age fronde comas.
Nec Patre, nec Patruo, nec AVO Proavoque minorem
Te pia posteritas, si qua futura, canet.
Cresce age, et ingentem factis fer ad aethera famam:
Semper quae nullo stet moritura die.

B. PR.

IOAN. FRIDERICO, FRID. F. Duci Vvirtebergensi. IOANNES FRIEDERICVS DVX VVIRTEBERGICVS CVRSORI FIDEI DVX VIRTVS ARCE BENE VIGENS.

Cura tibi fidei placet, et virtutis, et artis:
AN CVRSOR FIDEI, Ian Friderice, sacrae ES?
CVRSORIFIDEI DVX et comes optima VIRTVS:
Illa BENE ARCE VIGENS cum Duce regna beat.

Libro III.

ADAMO BARONI DIETRICHSTENIO Aulae Imper. Praefecto. ADAMVS DIETRICHSTENIVS BARO.

TV BENE IVS ADAMAS CHRISTI, pius ore, fidelis
Pectore, mente bonus, corde serenus herus.

Libro IV.

IOANNI A CRACAVV CANON. Misn. et Numburg.page 522, image: s546

IOHANNES DE CRACAVV CVRA SINE DEO HĪC VANA.

O quantum inane est rebus in mortalium!
Pars prima se aevinescit: curis altera
Oppressa languet vanis: premitur vltima
AEgrae senectae morbo mevitabili.
Augetur hinc cura prior semper novā,
Frustra laborans et fatigans se nimis:
Lapit cor cura, aetumna corpus enecat.
O vanitas! ō vanitatum vanitas!
Quin potius edulcare vitam convenit,
Curasque acerbas temperare sensibus:
Vnique curandas Deo committere.
Nam CVRA VANA hercle omnis HĪC est SINE DEO.

EIDEM.

Omnia CARA, DEO SINE, mundi VANA putato:
In solum ergo loca spemque fidemque Deum.
Omnis VANA sit HĪC pariter quoque CVRA laborque;
Nī DEVS auxilium consiliumque ferat.

E. L.

EIDEM.

Quod Musae tibi sunt curae, Phoebique ministri:
EN HAEC es DIVO SACRA columna choro.

EIDEM.

Qui fovet ingenuas artes, generisque decori
Virtutem iungit cum pietate Dei:
AN dubitas, HIC sit NE DEO CARVSque piusque?
An dubitas, curae sit ne vir ille probis?


page 523, image: s547

Scilicet hoc tuus (en!) bene praestat sedulus ardor
CRACOVI. charus diceris inde Deo.

E. L.

IOANNI A MINGERRHODA Eq. Aulae Marchicae Praefecto. IOANNES MINGERRCDA.

Multum cura valet studij, sis clarus ut arte:
INGENIOque ARDENS omnia vincit AMOR.
Te clarum quoque, lane, facit vis mentis, et ARDENS
INGENIO studij fervor AMORque tui.
Sic claris laudem generis virtutibus aequas:
Nec sinis ingenium nobilitate premi.

GEORGIO AVERLIO EQ GALLO. GEORGIVS AVERLIVS.

SVRGE, decus Phoebi, LAVRIS O vive VIGEque
Perpetuo: lauros, Phoebus ut alter, amas.
Laurea te decoret Phoebi sic sacra, Georgi:
Carmina quod Musis semper amoena canis.

Libro V. VIGLIO ZVICHEMO IC. VIGLIVS.

IVS tractas VIGIL ipse sacrum plus laudis et unus
In Latio scriptis rite merere tuis.

REINHARDO GVILIELMO Megbaccho Consil. Brandeburg. REINARDVS GVILIEL MVS MEGOBACVSpage 524, image: s548

Ingenij, REINHARDE, tui vis ardua quamvis:
Ars tamen haud cedunt et labor ingenio.
Ipse VIGIL sanctā DVRAS IN LEGE, CVBASque
Assiduus: MEMOR hinc mens tibi, Suada, lepos.

IOANNI DIEMARIO IC. REIP. Ratisp. Consil. DIEMARIVS

MARS ni VI gerit arma DEI, MARS impius esto:
Aque Deo pulchrum vincere, cumque Deo.

Eidem DIEMARIO.

Quantus es, ipse DEI totum te dedis AMORI:
Te Iuris Mysten quis neget esse sacrum?

IOANNI MYLIO IC. IOANNES MILIVS

IVS LIMANS, INEO Themidis cum laude sacellum:
Iustus sic tribuo ius bene cuique suum.

NICOLAO GERBELIO IC. NICOLAVS GERBELIVS.

Si CLAVSVS GENIO LIBER, ars sit iuncta laborque
Ingenio: magnum, quod redit inde, redit.
Sic CLAVSVS GENIO ille tuo LIBER, arsque diserta,
Gerbeli, summum dat tibi rite decus.
Consilijs probat haec rata sponte corona paratis
Docta virūm, felix quos Basilea fovet.
Sit felix honor iste, precor, sit adorea laudis:
Sit GENIO CLAVSVS prosper et iste LIBER.page 525, image: s549

GEORGIO ROBERTO IC. GEORGIVS ROBERTVS.

Iure cavens, et iure forum populosque gubernans,
Ille GREGI EST ROBVR grande, Roberte, SVO.

VVERNERO EGLINGERO IC. VVERNERVS EGLINGERVS.

LEGE REGI vitae VERVS, VVernere, beatae
NERVVS: lex cunctis imperat una potens.
LEGI sic VERENERVVS tu SVRGE paratus:
Iustitiae semper perstet ut almus honos.

ALBERTO TIEMANO IC. ALBERTVS TIEMANVS.

Qui MANET IN REBVS cunctis corde ALTVS; vtramque
Fortunae faciem cogitat esse bonam.
Seu vultu niteat bona sors et amica sereno:
Seu nimis adverso tempore saeva tonet.
Aequa mente vigens, valido cor robore fultum
Servat; et IN REBVS ALTVS utrimque MANET.

IOACHIMO DELIO IC. IOACHIMVS DELIVS.

Phoebi ludus amor: Musarum gaudia ludus;
Prodit (IO!) ELVDIS HIC quoque MVSA sacris.

LVDOVICO GVILIELMO MOSERO Aulae Sax. Secretario. MOSERVS.

Quantus es, OS MERVS es, Mosere, vel indice solo
Nomine: tantus inest scilicet oris honos.
Quantus es, ES MORVS sapientis munere mentis;
Anglia quo claret Praeside iustitiae.


page 526, image: s550

Si MERVSOS, si MORVS ES alter: non mihi [gap: Greek word(s)] ,
Praemultis sapiens, MORVS ut arbor, Eris.

ANTONIO FABRICIO IC. ANTONIVS FAERICIVS.

Magnus ut eloquij, sic iuris splendor ubique:
Dirigit ambiguum Suada Themisque forum.
IVS FABRICaNS sic nempe TONA VI vocis amoenae:
Ipse Periclea laude superstes eris.

Libro VI. IVLIO CAESARI SCALIGERO Polyhistori. IVLIVS CAESAR SCALIGER.

Historiae priscae, linguae seu specto Latinae,
Seu Musae et Sophiae tot monumenta tuae:
IVLIVS es vere, tam re, quam nomine, CAESAR:
Aut cerie verso nomine LIVIVS es.
A VI nempe LVIS SACER, arces omne malignum,
LAC GERIS in pulchro pectore, melque merum.

M. IACOBO LINDNERO RECTORI Scholae Portensis. IACOBVS LINDNERVS.

Qui pius et BONVS est, in CELI sede beatā
DVRANS, aeternae gaudia lucis habet.page 527, image: s551

INDEX EORVM, QVORVM praeter Auctoris, Anagrammata in his septem libris leguntur.

B. P. Bernardus Praerorius P. L.

C. V. Carolus Vtenhovius Novae Terrae Dominus.

E. R. Elias Reusnecus Med. L,

E. L. Erasmus Lesnicerus I C. Syndicus Capiruli Numburgensis.

Fr. A. Franciscus Averlius Eq. Gallus.

G. CR. Gaspar Cropacius P. L.

G. C. Georgius Calaminus P. L.

G. R. Guilielmus Reineccerus Salicofrancus.

H. G. Henricus Gerlacius Hamburg.

H. M. Henricus Meibomius P. L.

H. R. Hermannus Kirchnerus.

H. T. Hieronymus Treutlerus P. et IC.

H. B. Huldricus Buchnerus P. Anagrammatistes.

I. R. Ieremias Reusnerus IC.

I. B. Ioachimus Bellaius Andinus.

I. P. Ioannes Posthius P. L. Archiater Palat.

I. T. Ioannes Thomas Anagrammaeistes.

I. V. Ioannes Vtenhovius Patr. Gandav.

L. Rh. Laurentius Rhodomannus Acad. Ien. Professor.

L. R. Rudolphus Rolevincius M.

M. C. Martinus Cromerus P.L.

M. A.page 528, image: s552

M. A. Mathias Anomaeus P. et Med.

M. F. Michael Fendius Monhemius.

N. Fr. Nicodemus Frischlinus P. L. et Co. Pal.

N. Cl. Nicolaus Clemens P. et IC.

P. M. Paulus Melissus P.L. Eq. et Com. Pal.

P. VV. Paulus V Veniger.

P. A. Petrus Albinus Nivemontius P. L.

P. T. Prudentius Talaeus Lemo vix.

S. F. Salomon Frenzelius P. L.

Th. P. Theodorus Paschasius IC.

V. T. Valentinus Tribatius.

VV. H. VVolfgangus Heiderus Acad Ienensis Professor.page 529, image: s553

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBRI ADOPTIVI DVO DE NOMINE AVCTORIS VArios variorum Auctorum Lusus Anagrammaticos supra CCL. continentes.

Anagrammatismus NICOLAI REVSNERIS. V. I. D. ET POET. LAVRE.

VNI LAVS SERVIRE DEO COELIque PARENTI:
Caetera sunt nugae, fraus, dolus, umbra, nihil.page 530, image: s554

AD MAGNIFICENTISSIMVM NOBILISSIMVMQ. VIRVM D. NICOLAVMA CAAS, Dominum Torupi, Magnum Regni Daniae Cancellarium.

PLvs ego quam mereor, procerum flos inclyte CASA,
Muneribus cumulas me sine fine tuis.
Quid referam tandem, satis haud scio: semper et inde
Sic maneo meriti debitor ipse tui.
Si dem, quae mea sunt, mea sunt exilia multum:
Sin aliena, fidem non luo rite meam.
Tu tamen interea hoc alienum pignus habeto:
Munere dum proprio libero sponte sidem.
Quaeque tibi nequit a me gratia digna referri;
Suppetat excelsi munere larga Dei.

N. Reusnerus D.page 531, image: s555

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum LIBER ADOPTIVVS PRIMVS. LVSVS ANAGRAMMATICI IOAN. LAVTERBACHII Poetae Nobilis et Coronati DE NOMINE AVCTORIS.

Iuris Doctor Sol. NICOLAVS REVSNERVS IVS RVNCANS VERE SOL. Consultus, ut Sol, Iuris in mundo nitet.

SOl mundo lucet miseris ac ditibus idem:
Res in natura qui sovet igne suo.
IVS RVNCANS VERe SOL, dictis omnibus idem:
Falsa pius removet, vera tuetur ovans.
Dum constans es iure sacro, Reusnere, sacerdos;
Qui nec falsa probat, nec male vera premit:
Vera doces causis rerum consultus aperte:
Nil, quod sit contra ius, levis arte probas.
Perge quod est aequum, runcans diversa, probare:
Ingenio verum perge fovere tuo.
Sic partum extendes venturos nomen in annos:
IVS RVNCANS vere SOL, iubar orbe nitet.page 532, image: s556

II. Poeta vivax. NICOLAVS REVSNERVS ROSA LVCENS IN VERSV. Versu bono perennis fama pullulat.

Verna quod est homini rosa, quae decerpitur horto;
Vt suavi recreat naris odore sinūs:
Hoc bonus ingenio, Reusnere, Poeta videris:
Qui Phoebo scribis carmina culta duce.
IN VERSV LVDENS ROSA miros spargis odores:
Quos in delicijs cura legentis habet.
Tantum neo recreat nares rosa; carmina quantum
Lectoris recreant mentem oculosque tua.
Plus ego delector versūs unius odore:
Quam centum campo versicolore rosis.
IN VERSV LVCENS ROSA, multos suavis odores
Funde, merasque tuis versibus ede rosas.
Ede rosas: nullum tibi fama peribit in aevum:
Versibus e doctis fama perennis adest.

III. A consulente salus. NICOLAVS REVSNERVS SALVS CVRRENS VENIO. Rerum salutem, consulens bonos, habet.

Est homini Deus omnis homo, quicunque rogatus,
Quando opus, adverso tempore praestat opem.
Iuris habes varijs confusa negocia rebus:
E quibus haud ulla mergere parte potes.


page 533, image: s557

Me pete, me dubijs Reusnerum consule. rectam
Consultus scripto iure docebo viam.
Certa SALVS CVRRENS VENIO; promptusque clientes
Assero: nec, poscit res ubi, necto moras.
Finio, qua possam, lites: fera iurgia vito:
Iurisconsulti est, non onerare forum.

IV. Pietas et virtus colenda. NICOLAVS REVSNERVS IVS NERVVS, COR ALENS. Mortalium ius et pium [gap: Greek word(s)]

Iustitia et Pietas, duo sunt [gap: Greek word(s)] , toto
Observare pater quae iubet orbe Deus.
Haec propter mundi constructa est machina verbo:
Hospitij nobis ut sit amoena quies.
Haec propter salvam texit, teget et bonus ultra,
Ingruat extremus donec ab axe dies.
Hinc idem tribuit Scripturae dogmata, verax
Vt sanā constet relligione fides.
Iustitiae statuit leges, civilia iura:
IVS, COR ALENS NERVVS, pacis ut arma regat.
IVS, COR ALENS NERVVS, quando Concordia pacem
Dirigit, et nullus turbat honesta labor.
IVS, COR ALENS NERVVS, Reusnere diserte, voluptas
Dum sedet in mentis non peritura sinu.


page 534, image: s558

Dum Pietas pariter radices pectore fixit:
Quam studijs celebras fidus ubique tuis.
IVS, COR AL ENS NERVVS, Pietas tibi sit quoque cordit
Praemia perpetuo nomine digna ferent.
IVS, COR ALENS NERVVS, non deserit orbe fidelem:
Diuitijs, fama, laude, salute beat.

V. E iure consilia. NICOLAVS REVSNERVS IVRE VERSANS CONSVL RE SANVS, CONSVL IVRE CONSVLENS VIR SERVA. In iure versans, Consul optatissimus.

Lux, Reusnere, sacri decora iuris:
Cuius fama domos utrasque Solis
Pulsat, clara suos ferens honores,
Inter non modo Principes, sed arte
Illustres, Heliconio recessu
Fovit quos chorus intime novenus:
Post quam iure sacro, labore versans
Cum magno, meritos tulisti honores.
Spargas ut radians in orbe lucem
Passim candidulam, tuoque prosis
Prudens consilio, tuo labore:
VERSANS IVRE bonus subinde CONSVL,
SANVS IVRE pioque, CONSVL et RE,


page 535, image: s559

SERVA VIR bene CONSVLENS relictos
Tuo consilio, tuo labore.
Prudens consule, consulensque prudens,
Fac Ecclesia consecrata Christo,
Fac Respublica publicae saluti
Crescat, multiplicetur, augeatur.
VER SANS IVRE bonus labore CONSVL:
SANVS IVRE pioque, CONSVL et RE;
SERVA VIR bene CONSVLENS relictos:
Toto perpetuus manebis orbe,
Et fama celebris, potens et arte,
Lux, Reusnere, sacri decora iuris.

VI. Pax ditat. NICOLAVS REVSNERVS OCVLVS, VIR SERENANS. Res pace florent, dissipantur litibus.

Est OCVLVS merito, VIR iurgia dura serenans:
Otia qui placidae pacis honesta fovet.
Quos pariat demens animo Discordia motūs:
Quae pacis, belli turbat amore, bona;
Novit; amicitias hinc nititur esse perennes:
Et magnā lites sedulitate cavet.
Dum lites odio tibi sunt, Reusnere, quietis
Ac placidae constans otia pacis amas.
Sis OCVLVS cernens, VIR iurgia dura SERENANS:
Vt passim foveas otia pacis humo.
Pax magnas firmat, Discordia dissipat urbes:
Pax dat divitias, Lis inimica rapit.page 536, image: s560

VII. Virtus obsequiosa. NICOLAVS REVSNERVS LVCANI VERSVS ORNES. Res grata multis promereri de viris.

Cum sis historicus: cum sis, Reusnere, Poeta,
Orator, rerum Philosophusque sciens:
LVCANI VERSVS ORNES, quos morte reliquit
Non emendatos, obrutus ante diem.
Sulpitium vincas: nomen fatale quod ipsum
Suadet, et ingenij vis Genijque tui.
Defuncti gratum non solum Manibus istud:
Sed cunctis, Helicon quos sacer ornat, erit.
LVCANI VERSVS ORNES, Reusnere Poeta:
De multis laus est promeraisse vir is.

IIX. Pietas fovenda. NICOLAVS REVSNERVS CONSVLE NERVVS ARIS. Verbi Dei tuenda sancte dignitas.

Donans Relligio pijs salutem,
Insestata malis ubique multis,
Nostro tempore sana dum laborat:
Cunctis est operam necesse nobis
In rebus dare, ne quid illa damni
Conatu patiatur a malorum.
Dum, REVSNERE, Deus locum potentes
Inter contribuit tibi, tenere


page 537, image: s561

Quiclauum imperij solent, labore
Solerti pietatis ut salutem
Et ren promoueant libenter; isto
Ne danni patiatur orbe quicquam
Donars Relligio pijs salutem:
Devote pietatis artiumque
NERVVS, CONSV LE non molestus ARIS.
Opus cisulere est pium, supremo
Ne damai patiatur orbe quicquam
Donans Relligio pijs salutem.

IX. Risus fatuus. NICOLAVS REVSNERVS LEVES RISV NON CVRAS. Risum, nimis qui provocatus, odimus.

Est fatui, numio splenem diffundere risu:
Ad qiosuis torquet cum levis ora sonos.
Cordatu! sapiens coram considerat acta:
Praetereat sine qua ne ratione modum.
Antiquo vitae conservat more decorum:
Est aeqtabilitas omnibus apta locis.
Talis cum vivas, rigido nec Stoicus ore:
Te facilem cunctis munificumque probes:
RISV NON, Reusnere, LEVES sic denique CVRAS:
Quos odio, vitij maximus osor, habes.
Reddit mortales odiosos risus ubique:
Semper et immodicis gratia rebus abest.page 538, image: s562

X. Ornatur Labor. NICOLAVS REVSNERVS NON LEVARIS SECVRVS. Extollitur laboriosus, non piger. Ad Studiosam Iuventutem.

Magnus ut evadas olim, consuesce labori:
Vnde senex possis vivere, disce puer.
Hausit aquas noctu certā mercede Cleanthes:
In docto foret ut pars quotacunque grege.
Nocte molas, operam praestans pistoribus, egit
Plautus, ut excellens Comicus arte foret.
Nil quidquam gratus somnum contingit amanti
Assiduo vendit magna labore Deus.
Sic formica gelu transmittat ut acre, laborans
Colligit, aestivo tempore, ruris opes.
Sic mala Reusnerus quae non puer hausit, hororis
Praemia virtutum quam prius arce tulit?
Symbolon hoc memori ponendum mente reliquit:
Quod studijs debes calcar habere tuis:
Stertens NON magno SECVRVS honore LEVARIS:
Assiduos Virtus tollit in astra viros.

XI. Silentium tutum. NICOLAVS REVSNERVS INVOLVENS RES CVRAS. Silentij fructus vacat periculo.

Sic occultando rebus facit omnia prudens:
Ac, quod agit, nusquam dissimulare velit,


page 539, image: s563

In paucas quamvis res ocultaverit horas:
Has tamen exponens detegit ipseloco.
Eximium Iuris columen REVSNERE sacrati:
Quem colit Aonij turba canora chori:
Sedulus INVOLVENS RES cauto pectore CVRAS,
Quid sit ius, animo candidiore doces.
Causarum trutinā pensas examen in aequā:
Nec vulgas quicquam futilis ante diem.
Prudentis virtus ingens, arcana tacere:
Creditaque in tacito clausa tenere sinu.

XII. Candor nobilis. NICOLAVS REVSNERVS VERA CONSVLENS VRIS. VERVS LARVIS VRENS. Thesaurus illustris vir orbe candidus.

Dilecte Musis ac Deo,
Reusnere, vultu candido
Prodesse qui studes bonis
Labore, cura, litteris.
Laboribus quae sit tua
In maximis constantia:
Quae cura, des ut optimos
Multis in artibus libros:
In litteras qui sit favor,
In vindicem Deum timor:
Passim loquuntur edita
Vulgo typis volumina.


page 540, image: s564

Contentus his non ocio
Traducis aevum sordido:
Quacunque per negocia
Licet, paris semper nova.
Fidus iuvas Rempublicam:
Pacis foves concordiam:
Ne iurgijs, ne turpilus
Turbetur usquam litibus.
VRIS malos, sacro potens
E Iure VER A CONSVLENS:
Vt constet orbiveritas,
Omnis cadat malignitas.
VERVS, NOCENS LARVIS, doces
Mendaciorum gurgites:
Ne vorticosis incidant
Rudes, aquas et imbibant.
Clemens Deus te protegat:
Rebus fidelis asserat:
Vt multa constet secula
Privata res et publica.
Thesaurus orbis maximus,
Negocijs vir candidus:
Qui non requirit commoda
Privata, verum publica.

XIII. Lucerna viae dux. NICOLAVS REVSNERVS SENSVS LVCERNA VIRO. Lucerna, sensus atque ius, negocijs.page 541, image: s565

Facturus obscuro viator in leco
Iter, lucernam comparat.
Hāc vincit omnem praevid caliginem.
Offendat ut nusquam pedes:
Diversa tract aturus actionibus
In publicis negocia:
Munitus ut sit sensuum praesentiā
Studet suorum: ne scopo
A veritatis erret, anfractus petens
Incertus invios; sibi et
Negocijsque grande, non prudens satis,
Accersat infortunium.
SENSVS VIRO LVCERNA demonstrat viam
Negocijs tutissimam:
Hanc assecutus, iuris cum scientiā;
Errare iure non potest.

XIV. Christus via tuta. NICOLAVS REVSNERVS SALVVS ERRO VINCENS. Non errat, in Christo peregrinans, Deo.

Hoc quamvis Peregrinus orbe verser:
Nec sit mancipio mihi tributus
Vitae cursus; ut ex meo, placebit
Quamdiu, arbitrio queam superstes
Hunc extendere plurimos in annos:
FORTITVDO tamen, SALVS, MEA et LAVS
Cum sis CHRISTE DEVS, salutis auctor,
Fortitudinis atque laudis, isto


page 542, image: s566

Prorsus nil timeo sub orbe, verbo
Confidens: merito potes profari,
Reusnera sate NICOLAE gente:
Verā sperno fidź viam, salebras,
Montes, insidias, aquas, necem ipsam,
Quae terrere potest, nibil nocere.
In Christi merito, viae necisque
Per discrimina SALVVS ERRO, VINCENS,
Errat salvus, et orbis omne, Christi
Confidens merito, fugit periclum.

XV. Rerum Sol, Ius. NICOLAVS REVSNERVS CVR SOL IVS VENERANS. Mundo quod est Sol, hoc rei Ius publicae.

CVR SOLIVS VENERANS? Radijs Sollucet ut orbi:
Sic et distribuens ius sua cuique nitet.
Discrimen lucis, Sol, noctis et efficit aptum:
Est bonus, est rigidus pectore, Iuris amans.
Sol annum variat: sequitur ver ignibus aestas:
Dat mustum dutumnus: flumina durat hyems
Iudicio leges observantissimus aequi,
Pro rerum variat conditione, suo.
Sol obscuratus tenebris incommodat omni:
Miscens dicendo iure sinistra, nocet.
Sol fovet, et rerum ponit nascentia terris:
Iustitia cives ius fovet, auget opes.
CVR SOL IVS VENERANS dicatur, et esse putetur?
Paucis, ignarus ne videaris, habes.


page 543, image: s567

Sol est ius venerans; lucet, discernit, obumbrat,
Calfacit, exsiccat, commodat auget, alit.

XVI. Honor laboribus. NICOLAVS REVSNERVS NON E SECVRIS LAVRVS. Ex rebus arduis honos et gloria.

Digna triumphalis virtutum gloria Laurus:
Perpetuus sequitur quam comes amplus honor:
Non datur ignavis, quibus est accepta voluptas,
Atque cibo turpis luxuriante gula:
Sed qui proiecti tolerarunt nocte sub astris
Insomnes, curas, frigus, acerba, famem.
Qui, quoties patriae rerumque pericla tulerunt,
Hostiles alacri mente adiere globos.
Qui conscenderunt cum magno castra labore,
Saxoso Virtus quae tenet alta iugo.
Imperialis honos, et vatum gloria Laurus
Vis capiti nectat florea serta, Puer?
Promptus ab exemplo REVSNERI ferre labores
Disce, nec aetatis transige tempus iners.
NON E SECVRIS LAVRVS, non gloria, rebus:
Sudoris comites, suntque laboris opus.

XVII. Charitas obsequiosa. NICOLAVS REVSNERVS LVCE SENSVRO RVINAS. Periclitanti commodans, laudabilis.page 544, image: s568

Diversas animo constans versate per artes,
Cui dedit egregium populi victoria nomen,
Iuris honos, radians legum REVSNERE corona,
Omnibus et tutum miseris in rebus asylum:
Pro pietate tua, sanae pietatis amator
Promptus ades, iugi prece, solliciteque rogatus:
Quando precatur opem constrictus pectora curis,
Voto, quem durus premit aduersarius actor:
Iudicis ut causam praesens agat ante tribunal
Consilijs: LVCE SENSVRO sorte RVINAS
Afflicta radijs legum; caligine fuci
Mendacis nigra melior ne causa prematur.
SENSVRO LVCE, praesaga mente, RVINAS
Qui metuit, radijs legum: nec desere, donec
Optati compos reddatur pectore voti.
Idem concilio, consultus in urbe Trebocūm,
Cui digna studijs operam mercede locasti,
Corde sacrosancti promptoque pioque Senatūs
SENSVRO LVCź virtutum luce RVINAS:
Tranquillam pacis forsan turbare quietem
Quae possint; longo Respublica tempore multos
Crescat ut insignis famā cum civibus annos.
Sic tibi perpetuo paries cum nomine laudem
Inter postgenitos, dempto quae fine manebit,
Praesentis donec durabit machina mundi:
Machina, quam prudens hominis fabricavit in usum
Sacrosancta Trias: ratione colatur ut omni,
Iustitiae cultu, iusso pietatis amore.
Non hominis moritur nomen, non interit, arte
Qui cultus variā, pietati profuit, atque


page 545, image: s569

Iustitiae: nomen dignum hoc defunctus habebit,
Inque secuturo coelis celebrabitur aevo;
Angelicos inter coetūs, animosque beatos
Aeterno splendens, Sol lucis ut auctor, honore.

XIIX. Rerum lumen notitia. NICOLAVS REVSNERVS SENSVS LVCE VIR ORNA. Rex est voluntas, mensque consiliarius.

Ceu capitis summā posita est mens praeses in arce;
Consilijs vitae formet ut acta suis:
Sic contra, tanquam rex, vel probat acta voluntas,
Quam prius exequitur, vel reprobata cavet.
Magna voluntatis licet et consensio mentis
Debeat esse, loco fiat ut omne suo:
Sic tamen est bominis lapsu corrupta voluntas:
Ne faciat iussus mentis ubique bonos.
Sic Rex non, sapiens quod consiliarius aulae
Suadet, quantumvis utile, semper agit.
Nimirum vera pietate regenda voluntas:
Affectus ratio fraenet ut aequa malos.
Doctorum praestans columen REVSNERE virorum,
Quos magno praesens tempus honore colit:
Dum tibi divino concessum munere, dignum
Inter honoratos munus habere viros:
Quando iudicium das consiliarius actis,
Iustitiae doctus dexteritate, tuum:


page 556, image: s570

Tu prudens SENSVS pietatis LVCE VIR ORNA:
Ne rectum iuris transgrediantur iter,
Sed quod mens suadet, cunctis vt prompta voluntas
Praestando rebus discat habere modum.
Recta vbi consilijs mens, obsequiosa voluntas:
Quod rectum fieri, fit cuo, quodque pium.

XIX. Commodare laus. NICOLAVS REVSNERVS CORNV VALENS SERVIS CORNV VIRENS SALVES LAVS CORNV SERVIENS. Laudem meretur plurimis qui commodar.

Potentiam, defensionem, gloriam,
Auctoritatem, robur, excellentiam.
Et quicquid ad domanda prava pertinet,
Scriptura CORNV denotare praedicat.
Pius magistratus verendum subditis,
Cornu, suum cuique ius communicat.
Propulsat illatam potens iniuriam.
Vir eruditione clarus, eloquens,
Oratione suauis, aduersarij
Cornu [reading uncertain: print faded] procellosos retundit impetus.
Reusnere, dum CORNV VALENS, SERVIS pius
Ecclesiae, Scholis, gregi domestico,
Negocijs Rei molestis publicae
Industrius, contundis eloquentiā
Munitus, artiumque suasionibus,


page 557, image: s571

Adversitatis imminentis tristia.
CORNV VIRENS SALVES precor pro viribus
Pericla contundens tuis tristissima.
LAVS, SERVIENS CORNV gregi domestico,
Ecclesiae, scholis, Reique publicae.

XX. Veritate ius. NICOLAVS REVSNERVS SERVOR NVNCIVS ALES IN VERO SENSV CLARVS SERVO LARES NVNCIVS. Virente veritate et iure, res virent.

In mundo SERVOR, Christo duce, NVNCIVS ALES,
Vt, vera quae sint, nunciem.
Vera sacrosancta sumens pietate ministro,
Vt regnet orbe veritas.
IN VERO SENSV iuris sum nomine CLARVS,
Vt, quid sit aequum, consulam.
Consulo, quod ratio, quod ius pronunciat aequum:
Iniusta nulla comprobo.
Sic ego SERVO LARES studiose NVNCIVS aequi,
Iniquitas quos opprimit.
Odi sermones fucatos: integen odi,
Qui iura miscent fraudibus.
Omnia sunt hominum pleno florentia cornu,
Vbi veritas tenet locum.
A detestandā cessat discordia luce,
Causas ubi ius dirigit.


page 558, image: s572

Cum verum pietas, cum causas approbat aequum,
Ius floret atque veritas.

XXI. Labore praemium. NICOLAVS REVSNERVS IVS ORNAS RE NVCLEVS. Laus iuncta virtuti, laboris praemium.

Qui nucleum vult esse, confringit nucem:
Qui commodum petit, laborem concoquit:
Sudore virtus, non paratur ocio.
REVSNERE, Iuris suavis Antistes sacri,
Tibi nuces opus fuit quot frangere,
Iuris priusquam contigźre nuclei?
Dum nucleo iam vesceris, fracta nuce;
Dum commodum labore concocto petis;
Dum parta non sudore virtus est levi.
Quae non voluptas pectus excitat tuum?
RENVCLEVS fidelis ORNASIVS: habes,
Dum NVCLEVSRE clarus ORNASIVS, tua,
Quae deserunt nunquam merentem, praemia.
Dignus fideliter laborans praemio.

XXII. [correction of the transcriber; in the print XXI. ] Beat pietas. NICOLAVS REVSNERVS SCELVS VIR NON ERVAS! Timor Dei et virtus, iuventae gloria.page 559, image: s573

Dies ultima temporis supremi
Quod non sit procul, ingruatque cursu
Festino, scelerum frequens malorum
Testatur series satis superque.
Testatur vitijs inordinatis
Praesentis status execrandus aevi.
Quod non iam scelus hoc in orbe regnat?
Quid non audet homo, pudore nullo,
Nullo pectore praeditus timore?
En! natura suae patrona carnis,
Inclinata ruit nefas in omne:
Prorsus nil animae facit salutem.
Commendata tuis Scholis iuventus
Ne, Reusnere, ruat nefas in omne:
Neu proclivis aberret in prosundum
Inferni scelerum cadens barathrum;
Docto NON SCELVS ERVAS VIR ore?
Vt flectant animum Dei timore;
Vt virtutis iter pij sequantur;
Vt tanquam Sathanam scelesta vitent,
Docto NON SCELVS ERVAS VIR ore?
Pro mentis pietate fac, disertus
Dicendi scelus eruas lepore:
Mentem commonefactione crebrā
Fac flectas tenerae potens iuventae:
Verbo edocta Dei, Deum sequatur:
Virtutem colat: execretur omne
Crimen; servet et omne sic decorum.
Laus ingens iuvenum, Deum timere,
Virtutem colere, assequi decorum


page 560, image: s574

Vitae, nec scelerum subire magno
Aeternas animi furore poenas.

XXIII. Sanctus securus. NICOLAVS REVSNERVS NESCIRE ONVS, LAVRVS. Moerore liber sanctus in Christo fide.

LAVRVS, ONVS NESCIRE, viro pulcherrima, curis
Qui nulla mentem parte gravatus agit.
Quis vitam, Reusnere, suam sic vivit in orbe,
Sentiat ut nullam pectore liber onus?
Nescit onus, verā qui relligione quiescit:
Inque Deo gaudens gaudia laetus habet.
Curarum Domino confidit criminis exors:
Illius in patrios conijcit omne sinus.
Si quid ab adversis rebus perferre necesse est.
Haud onus, at signo sub crucis illud honos.
Ablutus Christi confidens sanguine, sanctus
Contrito nullum pectore sentit onus.

XXIV. Potestas a Deo. NICOLAVS REVSNERVS LAVRVS SERVI NOCENS. Donum Magistratus Dei laudabilis.

LAVRVS in orbe NOCENS SERVI, rerumque potestas:
Qui servum vitijs corpore pectus habet.
Affectus nulla quianam ratione domare,
Aut verbo didicit prava cavere Dei:


page 561, image: s575

Captivus rapitur miser in scelus omne, suique
Amplius haud iuris, nil nisi crimen amat.
Felix imperium, cuius moderator honestum
Virtutes, Musas, iura piumque sovet!
Florent cum magno divinitus omnia fructu:
Pace homines vivunt, gaudia pace colunt.
Scilicet imperium nobis ut tale benignus
Fortunet sanā relligione Deus:
Assidui casto, Reusnere, precabimur ore:
Imperium felix omne dat ipse Deus.

XXV. Senectus petenda. NICOLAVS REVSNERVS VER COLENS VIR SANVS. Longaevitate dignus orbi commodans.

Ver inter anni quattuor suarissima
Partes habetur, atque praestantissima:
Inter Planetas Phoebus est sic optimus,
Contentionum qui laborem suggerit.
Blandum COLENS VER, SANVS est VIR: omnibus
Prudenter in negocijs et consulit:
Prudenter et consulta planus expedit.
REVSNERE frater omnium suavissime,
Quem mater eadem, quem pater et idem dedit,
In patria fovens eadem suaviter:
Suavissimź suavissimo ceu carmine
Dudum monuisti, meque candidis pie
Ad mutuos verbis amores allicis:
Dum VER COLENS, VIR SANVS es, precor diu


page 562, image: s576

Aetatis ut colas ver, et gratissimum
Sic tempus exigas, bonis ut commodes:
Tuaque commodare diligentiā
Annos queas aetatis in quam plurimos.
VIR SANVS, et sic VER COLENS, dignissimus
Actate longa, prosit ut multis diu.

XXVI. Ros foecundus. NICOLAVS REVSNERVS RORANS SECVLI VENVS. Ros pascit herbas irrigans pinguedine.

Ros vitreus moerentia
Terrae fovet nascentia:
Perusta Solis igneo
Calore, cum languent solo.
Vir eloquens pulcherrimo
E Gratiarum scrinio,
Cor rore blandus irrigat,
Moerore victa mitigat.
Tu SECVLI RORANS VENVS,
Reusnere, corde candidus:
Docto venustas tristia
Delectat ore pectora.
RORANS VENVS tu SECVLI es,
Fama Senatūs inclyti;
Vrbs quem Trebocūm praedicat,
Et Patriae Patrem vocat.


page 563, image: s577

Tu SECVLI RORANS VENVS
Clares bonis in artibus:
Quibus iuventae commodas
In explicandis Cratias.
RORANS VENVS tu SECVLI,
Iuris Sacerdos mtegri,
Legum doces mysteria
Tractare discrepantia.
Sis SECVLI RORANS VENVS
Cunctis in actionibus:
Perfunde rore limpido
Omni iuventutem loco.
Non irritus cadet labor:
Peruret herbas nec calor:
Humecta liberaliter
Ros pascit atque largiter.

XXVII. Scelus odiosum. NICOLAVS REVSNERVS SCELVS ORNVS IN AVRE. Virtutis observans execratur scelus.

Nascitur aerijs procera in montibus ornus:
Quae sine fruge suum tollit in astra caput.
In petulante hominis scelus audax mente profani
Exsurgit, verā quae pietate vacat.
Arida ficta rogo datur ornus caesa securi;
Ater ut instructo concidat igne cinis.
Afficitur poenis scelus exitiale, iuventus
Discat ut alterius labe cavere malum.


page 564, image: s578

Hinc cunctis odio, curae quibus aurea virtus,
Et verus sanae relligionis amor.
Vt scelus effugias, ubi sit SCELVS ORNVS IN AVRE:
Ceu moles, curis non toleranda sinu.
Quod numen, quod homo, quod coelis angelus ōdit:
Auditu sanctis est scelus omne grave.

XXIIX. Spes audax. NICOLAVS REVSNERVS ONVS IN LVCRA VERSES. Audax amor, spes et boni, laboribus.

Sunt in principio, discendis legibus, artes
Difficiles puero, grandeque mentis onus.
Radices etenim pulchrae virtutis amarae:
Gustatae violant asperitate labra.
Mox tamen ut tolerans gustum concoxit amarum:
Impositumque lubens exsuperavit onus:
Iucundos multo promunt cum foenore fructus:
Eximioque ornat laurus honore caput.
Nil tam difficile est, quod non constantia vincat,
Assiduusque pari sedulitate labor.
Sic toleras, REVSNERE, lubens dum mente labores:
Contemnens durae sortis acerba puer:
Inter honoratos partā iam laude locaris:
Exhausti ut releves grande laboris onus.
IN LVCRA nunc VERSES ONVS, et cum foenore fructus
Decerpas animi, laetus honore, sinu.


page 565, image: s579

Vt magni superes tot taedia dura laboris;
Spes et amor forti pectore calcar habent.

XXIX. Ius colendum. NICOLAVS REVSNERVS RE NAVVS CONSVLERIS CONSVLIS VERE NARVS. Magnā docere ius honor facundia.

Culte novem legum Reusnere deabus in arte:
Cui sacra Iustitiae tradidit arma Themis:
Quod RE CONSVLERIS NAVVS graviore, tuumque
Iudicium causa dispare quisque rogat:
Quam prius excutiat de scripto iure tribunal:
Et rectam iusta conditione docet:
Illud fit VERE gNARVS tu CONSVLIS omni:
Fucato fraudes nec vafer ore tegis.
Consule quod iustum, dubijs quod rebus et aequum:
Laus est iustitiae magna docere vtam.

XXX. Illices versus. NICOLAVS REVSNERVS SOLENNI VERSV CARVS LENIS VERSV CANORVS LEVI CANENS SVSVRRO ORNAS IN LVCE VERSVS. Mortalium Camoena recreatio.

SOLENNI CARVS VERSV, Reusnere, Poetis
Et doctis nostro tempore rite places.


page 566, image: s580

LENIS es, ac VERSV cygno magis ipse CANORVS:
Vt cantu rapias pectoris ima tuo.
Musa CANENS iucunda LEVI suavisque SVSVRRO:
Dulcior ut nusquam stridat in aure sonus.
Haud mirum: VERSVS ORNAS INLVCE: nitore
Delectane oculos ingeniumque suo.
SOLENNI VERSV CARVS; da quaeso CANORVS,
Da LENIS VERSV dogmata rara tuo.
Musa CANENS iucunda LEVI suavisque SVSVRRO,
Dulcis et hic docta stridat in aure sonus.
Dum VERSVS ORNAS IN LVCE, nihil canis unquam
Quod non sit dignum laude, canique pium.
Nil hominis mentem magis afficit atque serenat:
Quam versūs, tetrā qui sine labe fluunt.

XXXI. Nosse Deum salus. NICOLAVS REVSNERVS AVERRVNCVS SI NOLES AVERRVNCVS IN SOLES. Quisquis Deum novit, salutis particeps. DODECASYLLABI.

Antiquis fuit Anguitenens malorum
Averruncus, et Aonides Apollo
Praeses qui regit Imperio puellas:
In rebus dubijs precibus rogati,
Hostes quod procul innumeros fugarunt,
Ac discrimina tristia depulerunt.
Lux REVSNERE novem radians deabus,


page 567, image: s581

Olim quas coluere sacris Poetae,
Vera cognitione Dei carentes:
AVERRVNCVS es egregius malorum
SI NOLES, animis trepido timore
Perculsis, opera studioque; pressi
Qui curis operam studiumque poscunt
Sanis consilijs, lepidoque iuris
Aequi iudicio, quoties necesse est
Causā consilio nimis impedita.
AVERRVNCVS es egregius malorum
SI NOLES, scelerata, die supremo
Accedente, hominum placidis propago
Postquam degenerare solet (gemendum
Quod est) moribus atque decente vita.
AVERRVNCVS ut egregius malorum
INSOLES, quod agis, studio benignus;
Sanis consilijs, opera fideli
Da prudens operam, tenera ut iuventus
Recte in gymnasiis, pie ut educetur:
Vt sint, postgenitos Domini timorem
Qui possint alacres animo docere:
Christoque aedificare perenne regnum.
Passim qui mala praecavet, atque mores
Propagat placidos opera fideli:
Christo exaedificat pius orbe regnum,
Quo sancti accipiunt animae salutem:
Vt cum coelitibus fruantur inde
Summa prosperitate, Deum colentes
Summa in cognitione Dei salus est.page 568, image: s582

XXXII. Doctus Sol. NICOLAVS REVSNERVS SOL VENIENS RVS CVRA. Res Sol creatas, doctus orbem promovet.

Humanum cor ut est vitae fons, causa, propago:
Vnde petit motum spiritus, unde calor:
Sic terrae vitam tribuit nascentibus igne
Sol, fluidoque potens cuncta calore fovet.
Est vterus mundi complectens omnia tellus:
Ex qua Solradijs res parit, auget, alit.
SOL, Reusnere, iubar totum qui spargis in orbem:
Ac stellas pateris lumen habere suum:
Exere conspectum: tua nec monumenta reconde:
Fac posito videant clara pudore diem:
SOL VENIENS CVRARVS grati lumine vultus:
Vt multus fructum foenore promat ager.
Sol, oculus coeli, fons vitae, luminis auctor:
Sol doctus, prudens dirigit omne solo.

XXXIII. Mortuis parcendum. NICOLAVS REVSNERVS SINCERVS VRNAS VELO. Infamiā notare mortuos, scelus.

Calumniari mortuos ingens malum:
Est Christiam mortuis loqui bene.


page 569, image: s583

Praescimus illos non perisse funditus:
Dei sed in sinu parentis vivere.
Terris suo resuscitabit corpore,
Cum Christus arbiter tribunal proferet.
Quanto suos honore Gentes mortuos
Sunt prosecutae! haud improbis convicijs,
Aut criminationibus falsis leves
(Heu!) polluźre: maximis quin laudibus
Virtutis extulere; digna et posteris
Exempla vitae. Littus ad maris ferum
Furentis, eiectos protervis fluctibus,
Haud insepultos dereliquerunt: pio
Verum sepulturae dederunt pectore.
Nesas Homerus aestimat teterrimum,
Super viris quid gloriari mortuis.
Acerba mors contentioaum finis est:
Permitto defunctis quiete perfrui:
SINCERVS VRNAS VELO; nec cuiquam male
Loquor: meo sed laudo multum carmine,
Sortis memor, vitaeque morti obnoxiae:
Quae, ceu virens flos areā campi, modo
Laetatur extollens caput sursum, modo
Perustus aestu Solis inclinat gravi;
Messoris inde falce duri excinditur.
Spem praeter omnem deserit terras, suo
Cum poscit a nobis Deus pro arbitrio.
Caduca vita: Mors ruinam, saxea
Ceu Tantalo moles, minatur omnibus.

XXXIV. Gratitudo grata.page 570, image: s584

NICOLAVS REVSNERVS IVS VNVS CLARE ORNES. Mortalibus placet Deoque gratia.

Est methodus, Reusnere, tibi bene cognita iuris,
Consilijs, usu, cognitione, libris.
Vt methodum possit studiosa parare iuventus;
Exemploque lubens discere iura tuo:
IVS ORNES VNVS CLARe, methodumque ministres:
Laus tua maiori nomine maior eat.
Vt studiosorum te gratia digna sequatur:
Pro meritis reddet vota serena tuis.
Gratia de multis comit atur digna merentem:
Gratia grata homini, gratia grata Deo.

XXXV. Schola Dei hortus. NICOLAVS REVSNERVS VERNA VERNVS SCOLIS ANNVVS VERRE SCOLIS. Scholae Deum pie colentes educant.

Aetate prima doctus in scholis, puer
Artes bonas ut imbibisti sedulus;
Iuvante conatus Deo tuos, pia
Oratione quem precans, amabili
Seu nox sopore, candido seu lumine
Sol irrigavit ortus orbis machinam,
Timente creber invocasti pectore:
Vernans scholis sic instar arboris bonae,


page 571, image: s585

Quae fert perennes nata propter rivulos
Pulcherrimorum sructuum laetissimam
Foecunda copiam, seraces ramulos,
Densis amictus excitasti frondibus:
Adultus ipse donec autumno, bonam
Primae quotannis indolem, gratissimis
Aetatis artium bonarum fructibus
Depascis, ornans artibus pulcherrimis.
VERNA ō SCOLIS VERNVS, tuisque candidus
Suavissime depasce turbam fructibus
Primae iuventae: rebus olim publicis,
Ecclesiae, domesticis negocijs,
Scholisque prosint ut pijs laboribus.
Idem SCOLIS eVERRE semper ANNVVS,
Quidquid videbis noxium nascentibus
Plantis: in horto pullulare quae Dei
Attentus educans vides; ne surculis
Lascivientibus premantur: sed Dei
Ecclesiae, domesticis negocijs,
Scholis, adultae fruge multa commodent.
Hortus SCHOLAE DEI, Deo plantaria,
Quae posteris prosint, fideles educant.

XXXVI. Mores ornant. NICOLAVS REVSNERVS RVS VOLVENS SINCERA. Mores iuventae, ornatus: haud aurum nitens.

RVS, Reusnere, colis, VOLVENS SINCERA, iuventae:
Ex te sincerum, quod venit, omne venit.


page 572, image: s586

RVS produc animo VOLVENS SINCERA iuventae:
Cum varta mores discat ut arte bonos.
Hoc facis, ingenuo das Ethica multa lepore,
Quae mores formant erudiuntque bonos.
Non ornamentum praeclarius orbe iuventae:
Quam mores vera cum pietate boni.

XXXVII. Sapientia brevis. NICOLAVS REVSNERVS RE SINVS, VERSV LACON. Prudens brevis sermone, longus futilis.

Efficiunt clarum duo te, REVSNERE, per orbem:
Res simul, et versus non sine laude graves.
Res, pietatis opes et fundamenta salutis,
Historias, artes, iura, mathesin habent.
Historiae, pietas, artes, iura atque mathesis,
Quae monstrant, versus sub brevitate doces.
Hinc digno multi te complectuntur amore:
RE SINVSes, VERSV dans epigramma LACON.
Opportuna docet prudens, et pauca loquendo:
Garrulus immodicā futilitate crepat.

XXXIIX. Musae benignae. NICOLAVS REVSNERVS SENES IVVANS LVCROR. Digno beant Musae colentes praemio.

Extremos adiens alius Garamantas et Indos,
Per mare, per silvas, per sola quaerit opes.


page 573, image: s587

Eximios alius sectatur Martis honores;
Quem litui sonitus, quem fera bella iuvant.
Agricola ut cupidus sua repleat horrea messe,
Assiduo subigens vomere versat agros.
Sub Iove venator solers mdagine colles
Claudit, ut immanes cuspide figat apros.
Non, vt divitias quaeram, peregrinor: honores
Vt magnos teneam, non sera bella sequor.
Vomere non agros scindo: non sub Iove venor:
Arte IVVANS LVCROR consilijsque SENES.
Quisque suum sequitur, quo delectatur, amorem:
Nec gravis est, habeat donec amata, labor.
Mecaptum studijs Musarum praeses Apollo
Detinet, ac tereti barbitos icta manu.
Musae haud sunt steriles: Musas Phoebumque sequuntur
Divitiae, rerum copta, victus, honor.

XXXIX. Vsus rerum artifex. NICOLAVS REVSNERVS VER, SIREN, LACON, VSVS. Exercitatio ministrat omnia.

Ver renovans agros curvo proscindit aratro:
Vt multo fruges foenore rura ferant.
Sirenes suavi modulantur dulcia cantu:
Attica quae pellex, quae moribundus olor.
Vtuntur brevibus verbis sermone Lacones:
Haud odiosorum garrulitate tument.
Cuncta sagax crebris conatibus invenit usus:
Nil intentatum rebus abire sinit.


page 574, image: s588

Sum VER, sum SIREN, VSVSque LACONque: laborans
Quattuor his studio fungor et ipse meo.
VER renovo iuvenes discendis artibus, olim
Vt magna fructus utilitate ferant.
Excito desidia torpentes, dulcia SIREN
Decantans, studijs mens sit ut apta bonis.
Ampullas fugiens et sesquipedalia verba,
Quae doceo, doceo cum brevitate LACON.
VSVS vt est rerum solers mventor et auctor:
Sic studijs VSVS creber ut adsit, ago.
VER animos iuvenum renovo: cano dulcia SIREN;
Sum sermone LACON: VSVS in arte frequens.

XL. Felix obediens. NICOLAVS REVSNERVS SINVS RELEVO CVRANS RELEVANS SINVS CVRO. Correptiones eruditur audiens.

Iure SINVS RELEVO CVRANS moerore sepultos,
Quos res solliciti plena timoris agit.
Explico, quid liceat, scriptis, quid legibus aequum:
Qua dubium causis conditione cadat.
Ne sero pariat miseros Metanoea dolores;
Consilio RELEVANS, pectore CVRO SINVS.
Consulto quisquis tranquillus iure quiescit:
Haud metuit rigidi tristia dicta fori.
At qui litis amans audit nec iura, nec aequum:
Amisso claudit septa soluta grege.


page 575, image: s589

Auriga excutitur, si spernit currus habenas:
Stultus ab eventu cautior acta probat.

XLI. Senes colendi. NICOLAVS REVSNERVS CLARVS SENIO NERVVS. Suo senes honore prosequi pium.

Est senium summi donum coeleste parentis:
Contingit paucis, ni det hoc ipse Deus.
Dat tamen ex patria clemens bonitate quibusdam:
Vt sint qui discant, qui doceantque solo.
Si pueri subito primis raperentur in annis:
Terrarum numen nec daret orbe senes:
Nemo foret, Domini recte qui verba doceret:
Aut sanae traheret quem pietatis amor.
Doctrinam, largo conunctis artibus usu,
Qui verae doceant relligionis adhuc:
Qui Sathanae reprimant technas; qui falsa refellant:
Qui referant tenero tempora prisca gregi:
Imperij teneant magno qui pectore clavum:
Iustitiae cogant qui ratione lares:
Perveniunt quidam multos aetatis ad annos:
Quos tandem vuitu ruga senilis arat.
Hos donum summi cognoscere dulce parentis
Fas est, et charos mentis habere sinu.
Hos Deus ut servet, multosque det ipse, precari
Est aequum, Christi constet ut orbe chorus.


page 576, image: s590

Sic CLARVS SENIO NERVVS, Reusnere, tributus:
Hoc ut consilijs, ut pietate tuves.
Omnia cum proprio non possit Marte videre:
Quorum operā interdum iure fruatur, habet.
Sis CLARVS SENIONERVVS: sis fortis et Atlas,
Qui grave supposito vertice portet onus.
Non onus est, sed honos: senio cum iure peritus
Iure et consilijs instar Atlantis adest.

XLII. Mentis lumen oratio. NICOLAVS REVSNERVS VIR CALENS NERVOSVS. Homini Deoque grata vir dat eloquens.

Condidit humanum genus isto fine creator;
Se iusso agnoscat, se celebretque modo.
Addidit hinc linguam, sensūs oratio mentis
Exponens alijs tradat ut arte bonā.
Pars non parva meos inter Reusnere sodales,
Quos Deus alterno iunxit amore mihi:
Tu quoque cum valeas dicendi Nestor in arte
Alter, sermonis dexteritate tui:
Es VIR, mente CALENS; NERVOSVS, pressus in Hybla
Quam favus est, sermo dulcior ore fluit.
Sive Dei laudes, virturum sive labores
Commendas animo liberiore bonis:
Mente CALENS das VIR NERVOSVS grata monedo:
Queque hominum generi commoda multa ferant.
Dicendi, iuveaile CALENS, NERVOSVS in arte
VIR, dat grata homini plurima, grata Deo.page 577, image: s591

XLIII. Turpis iactantia. NICOLAVS REVSNERVS INSONE CLARVS VERSV NAVVS CVRRENS SILEO. Laus sordet eruditionis propriae. [gap: Greek word(s)] .

L. INSONE, nil iactans, es VERSV CLARVS et arte,
Cur Reusnere tacens sic tua dona premis?
R. Est odiosae bonis tumido iactantia fastu:
Hinc CVRRENS SILEO NAVVS et acris iter.
L. Hem! sapienter agis: vanus se praedicat ipsum:
Vicini cuius sunt procul orbe siti.
R. Non vanus tantum est, odio sed dignus atroei,
Alterius presso quaerit honore decus.
Se nimium iactans aequatur sermo cupressis;
Procerae vacuum dant sine fruge penu.

XLIV. Iustitia vitae regula. NICOLAVS REVSNERVS ARS LVCENS, VENOR IVS. Nulli gravis, iusti sequens vestigia.

IVS VENOR; LVCENS ARS densis clara tenebris;
Iustitiae monstrem certus ut inde viam.
Est ubi iustitiae locus, illic vivere tuto
Absque metu quivis, absque timore potest.


page 578, image: s592

Iustitiae rursus locus est ubi nullus, ibidem
Nec re, nec tutus corpore civis agit.
Vis animae totum conservat ut enthea corpus,
Distribuens vitam notitiamque rei:
Sic dat iustitiae communes regula metas:
Quas intra vitam quisque beatus habet.
Iustitia est mater virtuium; commodat omni:
Fallit et haud vllā calliditate fidem.

XLV. Tranquillat conscientia. NICOLAVS REVSNERVS CVRAS NON REVS VELIS! Metu caret sincera conscientia.

Conscientia recta, mille testes:
Hac qui praeditus est, metu periclis
Haud constringitur implicatus ullo:
Sed tranquillus agit, suaeque nulla
Vitae consulit aut fuga, aut latebra.
Vt tranquillus agas ptusque vitam,
Sacro flumine, Spiritu sacrato,
In Christo maneas fidź renatus.
NON CVRAS animo VELIS REVS: non
Te, Reusnere, lucro nocente mergas.
Turpi triste luero, licet dolendum,
Est damnum tibi corde praeserendum:
Hoc tantum semel, illud usque mordet.
Res amissa brevi, tuam perenni
Vrget turpe lucrum dolore mentem:
Conscientia recta, mille testes.page 579, image: s593

XLVI. Monumenta doctrinae carissima. NICOLAVS REVSNERVS NORIS, ES VERNACVLVS. Possessio doctrina praestantissima.

Lingua, moribus, eruditione,
Consuetudine, sanctitate, vita,
Nobis Teutonibus, favore mulio
Addictissime Nicolae, NORIS
ES VERNACVLVS. Eminente NORIS
ES VERNACVLVS ut favore nobis
Addictissime Nicolae, frater
Suavis Teutonibus, tuo favore
Qui gaudemus, et excitamur uno
Omnes pectore; cum laboriosis
Ac doctis fruimur libris Camoena
Musis ex Helicone quos benignis
Depromit tua. Permaneto multos
Sic vernaculus atque charus annos,
Consuetudine, sanctitate, vita,
Lingua, moribus, eruditione.

XLVII. Non praeceps prudentia. NICOLAVS REVSNERVS LVCENS VERSV RVINAS Consulta re deliberatio, lucrum.

Consilij vivum vir prudens hercle theatrum,
Promultis hominum millibus orbe nitet.


page 580, image: s594

Perpendit rerum consultans pectore causas:
Ne pessum levitas praecipitata premat.
Prudentes inter mihi dum Deus orbe creator
Concessit patria pro bonitate locum:
Vt caveam, LVCENS in partes VERSO RVINAS
Consilijs omnes, praecipitare viam.
Momenti prudens cunctis solertia rebus
Plus, quam consilijs robur inane, timet.

XLIIX. Pietate immortalitas. NICOLAVS REVSNERVS NON RVES CLAVVS REIS. Iuste pieque vivere, immortalitas.

Vt, Reusnere, diu perdures nomine terris;
Ad posteros ut transferas laudem tuam:
Haud est structuris, vel partis Marte trophaeis
Opus, facit magni quod omne saeculum:
Non etiam statuis erectis pondere magno:
Olim suit quod usitatum gentibus:
Addictus multo studijs ac artibus usu,
Iuste probus, pieque vitam transige.
Promptus ubique reis legum succurre sacerdos:
Accommodatus NON RVES CLAVVS REIS.
Dat quicunque reis operam, qui relligioni.
Vt vita possit transigi terris pia:
Transmittit clarum venturos nomen in annos:
Iusto ac pio paratur immortalitas.page 581, image: s595

XLIX. Thesaurus oratio. NICOLAVS REVSNERVS CVRSVS ANNIS RELEVO. Frugalitas orationis maxima.

Aerea tinnitūs noscuntur vasa tenore:
E sermone decens mentis imago patet.
Pauca loquor sapiens, et non nisi cum petit usus:
Consilijs prosim liber ut ore meis.
Aut Pietas ansam praebet mihi sana loquendi:
Aut ius, aut aetas prima docenda scholis.
Hinc locus et tempus, cum demoror inter amicos:
Quos onerant praeter, nec meaverba, modum.
Iucundis CVRSVS RELEVO sermonibus ANNIS,
Qui mentis pura sobrietate fluunt.
Longa meae cautus sic fallo taedia vitae:
Nec quenquam laedo garrulitate gravis.
Sobria thesaurus praestans oratio mentis;
Non depromendus, res nisi certa petat.

L. Iuventuti commodandum. NICOLAVS REVSNERVS NAVVS LVCES ERRONEIS. Errantibus monstrans viam, laudabilis.

Ignaro ad pelagus ductor certissimus amnis:
Magister ad Musas rudi.
Intemerate puer, primā lanugine mālis
Vestite nondum laevibus:


page 582, image: s596

Musarum docilis celsam contendis ad arcem.
Virtutis aut ad culmina:
Quaere ducem varias cultum virtute per artes
Monstret viam qui praevius.
Errat, in ignota quisquis regione vagatur,
Et non habet viae ducem.
Doctus ad Aonidum celsam non pervenit arcem,
Expers didascali puer.
Nec bene virtutis studiosus castra srequentat,
Ni sit magister sedulus.
Vt Musas habeas, virtutum ut castra sequaris,
Navus magister te regat.
Musarum docilis celsam dum tendit ad arcem,
Virtutis aut ad culmina;
Ne salebrosa petens erret, Reusnere, iuventus,
ERRONEIS LVXNAVVS es.
Erranti lucem praefer, rectamque doceto,
Quā possit ire, semitam.
Erranti lucem quae praefert sponie, viamque
Demonstrat, admirabilis.

LI. Cauenda scandala. NICOLAVS REVSNERVS ARVNS VERENS LOCI Mores sacris legum Sacerdos asserit.

Quod Thuscus vates Aruns per moenia Lucae,
Fulminis edoctus signa docere fuit:
Hoc sum, non monitus volitantis in aere pennae;
Nec fibris doctus damna futura loqui:


page 583, image: s597

Romani verum iuris versatus in arte;
Et sanā doctus relligione Dei.
Aetatis mores pravos castigo supremae:
Ad Christum rediens ut resipiscat, ago:
Vt quaeram honunes studiose commoda pacis:
Vt lites fugiant, hortor ubique, foro.
Quos fructus capiant tranquilla pace, revelo;
Quos e sincera relligione Dei.
Si non auscultant vitae meliorasequentes;
Ipse VERENS ARVNS nuncio damna LOCI.
Iurisconsulti est, pravos reprehendere mores:
Asserere et cultum relligione Dei.

LII. Liuor mordax. NICOLAVS REVSNERVS LIVOR NASCENS VERSV CVRVANS SENES LIVOR LIVOR ANNI CESSVRVS. Confunditur claros honore vellicans. AD LIVOREM.

Summa petit Livor, nec vilia curat: Homerum
Detrectans, rabido Zoilus ore probat.
At fructus tanto quos hic perceperit ausu.
Exemplo monstrant vitaque morsque suo.
Millia multa hominum postquam nutrivit Homerus
Hic pauper duram passus ubique famem.
Sortitur nunquam faustos audacia fines:
Coeleste ingenium quae labefactat iners.
Ne LIVOR NASCENS VERSV temerarius aude
Alterius famam dilacerare probris.


page 584, image: s598

Pauperiem pro laude tibi mortemque parabis:
Expertus velut est Zoilus ore nocens.
ANNE tuo LIVOR CESSVRVS es usque furore!
An rabido mortem dente parare placet?
Tu vitium, quo non aliud violentius ullum:
Tu LIVOR CVRVANS sollicitudo SENES.
Carpere summa probris ab impar desine, motus
Invidiā: probris gloria nulla venit.
Est furor mvidiae, claro qui fulget honore
In terris, acri felle nocere viro.

LIII. Invidia dolor. NICOLAVS REVSNERVS VNVS ES LIVORE CARENS. Rubigo ferrum, conficit cor invidus.

VNVS ES ō LIVORE CARENS, Reusnere; fatigant
Propria non mala te, non aliena bona.
Tristia quando tuam turbant discrimina mentem:
Fers animo constans absque dolore malum.
Quando vides alios magnis in honoribus esse:
Cuique suum, superi quod tribuere, cupis.
VNVS ES hīc LIVORE CARENS, Reusnere: molestam
Nemo tuā patitur prosperitate crucem.
Infelix, misero quem torquet pectore Livor:
Haud ira dignus, sed miserandus homo.
Tormentum invidia nec cordi maius habetur:
Lima velut ferrum, cor quoque livor edit.

LIV. Iustitia salus.page 585, image: s599

NICOLAVS REVSNERVS SERVA NOS LVCENS VIR. Rebus salutem ius ministrat omnibus.

Interpres legum, Phoebi Reusnere novemque
Mufarum ac Charitum suavis alumne chori:
Dum tibi iustitiae noti sunt orbe recessus:
Scrutanti ostendit quos tibi Diva Themis:
Iustitiam quotquot studioso pectore quaerunt:
Iniusta pressi te ratione petunt.
Iustitia LVCENS NOS VIR iustissime SERVA:
Iustitiae nobis detur ut ire via.
Iniusti petimus nihil: aequum poscimus omnes:
Cum nostris tuti simus ubique bonis.
Iustitiā floret mundus florente virescens:
Iustitiā mundus depereunte perit.

LV. [correction of the transcriber; in the print LVI. ] Doctrina usu splendescit. NICOLAVS REVSNERVS ANNOSI CVRRVS LEVES. Exercitus patronus optatissimus.

Humida sunt, primum silvis quae ligna secantur,
Ac fumos oculis, igne perusta, creant:
In longum vero siccata per aera tempus,
Redduntur structis ignibus apta rogi.
Ingenium, creber quod non exercuit usus,
Principio paulum commoditatis habet:
Cautius in rebus tandem versatur et actis:
Si multis auctum crevit in arte modis.


page 586, image: s600

Diversis, Reusnere, modis exercite legum
In studio, ac rerum cognitione bona:
Haud mirum, mulris operam quod rebus onusti
Implorant tanta sedulitate tuam.
Ingenio sapiens, rerum versatus in usu,
Prudenti causas mente patronus agis.
Dissicilis motu, novus expers unguinis axis:
ANNOSI CVRRVS mobilitate LEVES.

LVI. Iurisprudentia seruitus. NICOLAVS REVSNERVS EN SERVVS IVRA COLENS Cum dignitate seruus, aequum consulens.

EN! IVRA SERVVS est COLENS;
Ex lege recta consulens,
Noctes diesque plurimis
Servit laborans iurgijs.
Auriga vix profert diem,
Plumis relictis cum fidem
Praestat fidelis omnibus;
Adestque causis commodus.
Cum rebus unus est color,
Mentem gravis premit dolor:
A cogitationibus
Non est quies urgentibus.
Quanquam potens est regia
Rex praeditus potentiā:
Lucere nil tamen sibi
Vult, hoc velit ni vox Dei.


page 587, image: s601

Non est honesti regula,
Iustique norma fervida:
Verūm minister traditus
Iusti ac honesti sedulus.
Non cogitur minus suis
Obtemperare subditis
Princeps; solent ac subditi
Obtemper are Principi.
In hoc tamen sic differunt,
Quod subditi iugum ferunt:
Cum dignitate Rex regit,
Iusteque cuncta dirigit.
Sic servitus est mutua
In subditis, et regia
In dignitate, mutuam
Postquam fovent concordiam.
Iurisperitus in sud
Vocatione tradita
Sic servus est, qui non piger
Causas gubernat arbiter.
Hinc a Poetis iudices
Finguntur inferūm truces
Nati Iovis: tranquillitas
Mentes fugit quod anxias.
Vbi quies nec corpori,
Menti nec est, an non ibi
Est inferorum Tartarus?
Nec non perennis servitus?
IVRA EN COLENS sic SERVVS est
Reusnere: Servus, nil obest


page 588, image: s602

Cui despicata servitus
Ornata dignitatibus.
Est servitus gratissima
Iurisperiti; commoda
Cum dignitate quae capit,
Duros labores concoquit.

LVII. Rerum talio. NICOLAVS REVSNERVS RES INNOCVVS REVELAS. Vt quisque sementem facit, sic et metit.

Fraudis conscia nullius mens
Est in consilijs aperta:
Non fumos odiosa vendit:
Non doli studiosa fallit:
Inrebus facit alteri sic,
Vt passim fieri sibi vult.
Ius, Reusnere, sequens piumque,
Ius spargis sapiens piumque.
Tu de iure rogatus atque
Aequi de ratione verā,
In causis dubijs apertus
Tradis ius bene, tradis aequum.
Abstrusas operam petenti
Tu RES INNOCVVS REVELAS:
Haud quenquam pateris dolentem
Absque consilijs abire.
Bonum decipiens protervus,
Rursum decipitur proterro.


page 589, image: s603

Est iustissima poena, poenas
Quas sumsźre alij, subire.

LIIX. A Deo successus. NICOLAVS REVSNERVS INSVLSO CVNEVS REAR. In rebus omnibus a Deo felicitas. AD DEVM.

Hoc, DEVS, a puero studiosa mente petivi:
Hoc votum sana relligione fuit:
INSVLSO REAR vt CVNEVS, qui solvere nodos
In iure, inque pia relligione queat.
Da precor INSVLSO CVNEVS praefortis, ahenos
Passim qui nodos dissecet, ipse REAR.
Ne fucata lacri turbent mysteria iuris:
Falsa superstitio ne sacraverba Dei:
Conabor iuris scriptas defendere leges:
Sic simul ut vigeat relligionis honos.
Quod sumus, et nostro facimus quodcunque labore:
Hoc sumus, auxilijs hoc facimusque tuis.
Nil humana valet ratio, aut prudentia solers:
Auxilium nisi det consiliumque Deus.
Vt sint felices conatus vndique nostri:
Solius patris munus id omne Dei.

LIX. Honeste factis gloria. NICOLAVS REVSNERVS VVLNERA NOSCE RISVS.page 590, image: s604

Honesta fama recte factorum comes.

Delatus, sanat vulnus, manet ipsa cicatrix:
Haeret, qui cessit corpore, mente dolor.
Non facilis sensus iniuria facta relinquit:
Ante oculos ponit debita signa tuos.
Reusnere, indigno si forsan risus ab ausu:
Offenso RISVS VVLNERA NOSCE sinu.
Non cessa nomen partum virtute tueri:
E recte factis fama perennis adest.

LX. Fides salvat. NICOLAVS REVSNERVS SERVOR IN NECE SALVVS. Constans fideles salvat in Christum fides.

Cum Patre salvantem recte cognoscere Christum,
Aeternae monstrat dulce salutis iter.
Haud postrema Deo requies, Reusnere, parenti:
Cui VIRTVS, cui LAVS, cuique IEHOVA SALVS.
Cur mortem metuas? cur ulla pericula, vitae
Quae struit insidians nocte dieque Sathan?
Dum virtus Dominus Deus est tua, lausque, salusque:
Intrepido tecum dicere corde potes.
IN NECE SALVVS ego SERVOR, te Christe Redemptor
Auspice: dum vinco mortis acerba fide.
Hoc contra Sathanam, carnem, mundumque, necemque
Antidotum, superans omnia dura Fides.page 591, image: s605

NICOLAI REVSNERI LEORINI SILESII Anagrammatum Adoptivorum LIBER SECVNDVS. De nomine Auctoris varios variorum lusus continens.

FRIDERICI COMITIS SOLMENSIS, DOMINI MVNCEBERgae et Sonnevvaldae. NICOLAVS REVSNERVS SENIOR EN VSV CLARVS.

DVm toleras indefessā tot mente labores:
Nil non evolvens pectore, voce, stylo:
Assiduo (EN!) SENIOR CLARVS tu redderis VSV:
Vt tua iam celebris fama per astra volet
REVSNERE, et magnā decores tua secula laude:
Sic VSV CLARVS factus es (EN!) SENIOR.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS VERA RISV CONSVLENS.

Quod vix magno queunt alij conanune,
Volvendo seripta prudentum vigili manu:


page 592, image: s606

Hoc saepe agis magna REVSNERE gloriā,
RISV iocoque VERA et recta CONSVLENS.

ALITER.

Quod magnis alij vix possunt nisibus; hoc tu
Mire inter risus consulis atque iocos.

GVNDACCARIA POLHEIM Baronis. NICOLAVS REVSNERVS ALCINOVS RES NERVVS.

ALCINOVS qualis convivas exstitit inter
Phaeax; haec in te lucet imago tuis.
MENTIS inest VIS, et RES verbis NERVVS vbique:
Alter et ALCINOVS nomine reque manes.
RES turis, vitae NERVVS; si caetera desunt
Hac iurat ambiguas iuris inire vias.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LACONIVS NERVVS, RES.

Musae RES est lecta LACONIVS aurea NERVVS:
LAVS VERSVS IN RE CONstat ubique gravi.
Nec res, nec desunt tibi verba: LACONIVS inde
Sunt Musae NERVVSRES, Leorine, tuae.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS IVRECONSVLTVS DOCTOR. LAVRVS habet CRINES DONO: COR amabile SENSV IVS aequum RECTO dat bene cuique suum. HENRICI RANZO VII Producis Cimbrici.page 593, image: s607

NICOLAVS REVSNERVS CVRA NON LEVIS VERSVS.

Sis curae patiens, moneo, multique laboris;
In certos si vis cogere verba peaes.
Postulat hoc a te studioso docta Poesis.
Nam gravis in versu cura laborque bono est.
Sic tibi NON est CVRA LEVIS Reusnere tot inter
Curas, tot VERSVS scribere posse bonos.
Prodest haec tibi cura; magis quoque proderit olim,
Invidiā famae non remorante decus.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LAVS RECENS VIRO ONVS.

Si cui quis laudes ebuccinat ore recentes;
Ac generi tribuit splendida facta suo:
A se cognoscit tam splendida facta requiri:
Impositumque humeris sic grave tollit onus.
LAVS est nempe RECENS VIRO ONVS Reusnere modesto:
Maiorum fas est nos pia facta sequi.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS SERIA, NON LVSVS, CVRAE.

Vive tibi, quantumque potes, fuge publica cautus
Munera, quae curas suppeditare solent.
SERIA res, CVRAE certe, NON LVSVS habentur:
Ac secum vitae plurima damna trahunt.

DAVIDIS PEIFERI CANCEL. ELECT. SAX. NICOLAVS REVSNERVS LAVS NOS RVS VINCERE.page 594, image: s608

RVS pingues nutrit Coridones atque Menalcas;
Qui sibi inhumana rusticitate placent.
Moribus hos et doctrina NOS VINCERE LAVS est;
Quos ars et virtus non sinit esse feros.
At tu maiorem laudem REVSNERE mereris;
Qui vincis doctos, doctior ipse, viros.
Hinc quod habes populi (nec enim caret omine nomen)
Ex re VICTORIS nobile nomen habes.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS SANVS VERSOR IN LVCE.

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sanot
Scilicet in Satyris ut Iuvenalis ait.
Corpore qui sanus, qui vivit pectore sanus:
Hunc sanum et sanctum dixeris esse virum.
Qui Christi merito sanctus confidit: ut aegro
Corpore sit, salvus, si moriatur, erit.
Pectore salvus erit, redivivo corpore salvus:
In tumulo Christus quod fovet, ipsa SALVS.
Auspice quo, velut hoc SANVS nunc VERSOR in orbe:
Sic post IN coeli LVCE beatus ero.

ALITER.

Mente quod hac IN LVCE, et SANVS corpore VERSOR:
Scilicet hoc, Deus, est muneris omne tui.

IOANNIS A CRACAVV EQV. NICOLAVS REVSNERVS DOCTOR IVRECONSVLTVS PIVS SOLVS Ō ARDORE VIRTVTIS NVNC CVPIS CONSVLERE.page 595, image: s609

Vt pietas artesque simul moresque colantur
PORTAE, ubi praelustrem format Apollo scholam:
SOLVS NVNC ARDORE CVPIS VIRTVTIS et artis
CONSVLERE, ō Clarij pulcher alumne chori.
Mente pius, gravis ore simul, linguaque disertus,
Eloquio pariter consilioque vales.
Sit bene sit REVSNERE tibi, multosque per annos
Consule Palladijs hīc alibique Schlolis.

IOAN. ERNESTI A TEVTLEBEN EQV. NICOLAVS REVSNERVS POETA RHETOR LEG.QVE DOC, IHENA RVENS LVCTOR, SPE LAETOR, COGO RVDESQVE.

Tot magnis orbata viris, iam iamque remotis
A summo fulcris culmine, Iena ruens
Cogit opes, Reusnere, suas; luctataque victrix
Ingeminat nisu robora fulta tuo.
IHENA RVENS LVCTOR, SPE LAETOR, COGO RVDESQVE
Per te: sic secum iam solet ipsa loqui.
Omne feres punctum, Rhetor, legumque peritus,
Et vates, miscens dulcibus utilia.

HENRICI A BVNAV EQV. NICOLAVS REVSNERVS LVSV AN ORE SINCERVS!

Quam gravis es vultu, tam cōmis es ore: benignus
Moribus, ac vera simplicitate bonus.
Et quid adhuc dubitem, LVSV SINCERVS AN ORE
Sis, Reusnere? horae scilicet omnis homo es.page 596, image: s610

HEINRICI A GOLTZEN EQV. NICOLAVS REVSNERVS.

RVS und RENVES, renuis reses INCOLA si IVS:
Auriferum nescit Rus sine iure coli.
Florida perge lubens per ius defendere rura:
Cur renuas Ruri ius quoque ferre suum?
Per ius rura tibi, REVSNERE, parabis opima:
Incola sic ruris, Iuris et auctor eris.

NICOLAI AB HAGEN EQV. NICOLAVS REVSNERVS SOL VERSV AN VINCES!

Musarum pater et vatum, Sol, Phoebus, Apollo:
Sol vatum, versu vincere si quis amat.
Tu quoque, quod VERSV VINCES Reusnere polito,
Fallor? AN es vatum SOL et Apollo recens?
SANE SOL vatum sic VERVS divite versu
VINCE, et ō his Phoebus sis et Apollo favens:

EBERHARDI A BOTHMAR EQV. NICOLAVS REVSNERVS SALVVS, NEC INERS RVO.

Sanus homo quamois, sit iners si mente vel arte,
Insanus potius, quam mihi sanus erit.
Sanae, si nescis, est mentis inertia nulla:
Nominis hinc de te sic anagramma sonat:
SALVVS ego sanctis patriam modo legibus ornem,
Hoc mihi opus: NEC INERS mente vel arte RVO.

HENRICI ERASMI AB EINSIDEL EQV. NICOLAVS REVSNERVS EN COR VIRENS SALVVS.page 597, image: s611

Mens, animus, cor et os tib, linguaque, sensus et ipse
Quod viret atque viget; gratia magna Dei.
SALVVS et (EN!) COR es vsque VIRENS: sunt omnia salva,
Quae loqueris, scribis quae bene, quaeque sacis.

IOAN. PAPPI S. TH. D. NICOLAVS REVSNERVS. CVRIS ONVS RELEVANS.

Quod genus hoc oneris? CVRIS RELEVANS ONVS aut quis?
An CVRIS RELEVANS quisqua homo vivat ONVS?
Quae suscepta Deo est mandante vocatio sancta;
Quique facit iussi rite laboris onus;
Sic curis hoc onus relevat: relevantque vicissim
Sic onere hunc curae. Fac tua, linque alia.

De eiusdem Italia. GERMANIA AD REVSNERVM.

Adhuc REVSNE REstitas
Mentis parum gratae, tuae
Ac patriae parum memor,
Hoc debitum mī reddere?
Vrbes tuo ut praeconio
Meae legantur publice:
Iampridem ut Italūm oppida
Nimijs vehebas laudibus!
Ergo aut deinceps debitam
Mihi, meis et urbibus,
Hoc praestito praeconio,
Debere cessa gratiam:
Aut certe ad illa ne Itala


page 598, image: s612

Mittaris exul oppida;
Tuaeve patriae REVS
NE RVS colas frustra, cave.

IOAN. SAMBVCI CAES. HISTOR. NICOLAVS REVSNERVS.

Carmina tot fingens, tot versus arte resingens:
RE NE nubi, lambens alter ut V RSVS, eris?
I, VENAE est COS LVNA tuae, Sol, Phoebus, Apollo,
Mercurius, Genius, Musa, Minerva, Charis.

HIERONYMI VVOLFII. NICOLAVS REVSNERVS CIARENS VI NERVOSVS.

Corporis ingenijque tui vis eminet ingens:
Sustinet hanc et vim nervus utrimque valens.
Mens hinc sana viget, sanum quoque corpus, et ipsum
Ingenium: sic sunt omnia sana tibi.
Tantā tamque bona VI CLARENS, nomine teste,
NERVOSVS vere totus es ipse mihi.

PETRI MONAVII MED. CAES. NICOLAVS REVSNERVS CLARE VENIS NERVOSVS.

Corporis ut VENIS NERVOSVS es undique sani:
Sic venis CLARES divitis ingenij.
Dulcior Hyblaeo manans oratio melle:
Carminis et par huic vena benigna tui.
Euge animi felix REVSNERE! tot et bene VENIS
CLARE NERVOSVS tempora longa tuis.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS CLARENS VNIO VERSVS.page 599, image: s613

Quos scribis, vere sunt CLARENS VNIO VERSVS:
Quot versus, gemmas iot tua Musa parit.
Gemmeus es totus, tua gemmea Musa. quid? ipsa,
Vnio gemmarum ceu, iua Musa nitet.

IOAN. REYMANNI CANCEL. Bregani. NICOLAVS REVSNERVS CLARVS IN IVRE NONVS.

Quam vere populi tibi dat victoria nomen,
REVSNERE, ō Phoebi lux, Themidisque decus.
Tu victor populi multiplice clarus in arte:
Clar us at inprimis iuris in arte clues,
CLARVS et INIVRE es Victoris nomine NONVS
Si modo nominis est fas elementa sequi.
Claruit hoc Abbas quoque nomine nempe Panormi:
Alter et Vbaldus, Boeriusque sagax.
Filius atque pater felix Ever har dus honore:
Bellonusque Dolae splendor amorque suae.
Cisnerusque tuus, praestansque Vigelius artis:
Ordine: quos iuris maximus ornat honos.
Par his, si non es maior, REVSNERE. quid aio?
Omnigenā vincis clarior arte novem.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS.

Vni quando LOCAS studium, Reusnere, Camoenae:
VNI sponte COLAS carmina sacra Deo.
Idque facis, faciasque diu: pietate redundans
Vnus RES NERVVS carminis esto tui.
Sic vates RE verus, habes RES carmine dignas
VNVS, et aeternum nomen in orbe meres.page 600, image: s614

PAVLI FABRICII MATH. CAES. NICOLAVS REVSNERVS CVNAS VERE LEORINVS.

Vrbem seu patriam, CVNAS seu specto paternas,
Splendida conspicuae seu magis arma domus:
Tu VERE LEORINVS es: orius Monte Leonis:
Patria gens hinc et nomen et arma trahit.
At proprium nomen si spectem, et nominis omen,
Reusnere, e multis tu LEONICVS eris.
VICTOR eris POPVLI, qui diceris: inclytus arte
Omnigenā vincens, victor et ipse tui.

PAVLI MELISSI. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS SILESIVS V. I. D. VERVS SINCERVS ES: LIVORES NONO ALIS LIVIDVS.

Livor acerbitasque,
Fucus, praestigiae,
Et dirarum omne fraudum genus
Teutoniam occuparunt;
Quoquo versus tua
Gyres REVSNERE in orbem vagum
Lumina. Rara valde est
Inter fratres fides:
At multo rarior veritas,
Forte nigros olores
Investiges prius,
Quam sinceros et innoxios


page 601, image: s615

Quos venerere amicos.
Quo quis plus degener,
Hoc plus auctoritatis rapit.
Tu mihi praeter omnes
VERVS, SINCERVS ES:
NON LIVORES ALIS LIVIDVS.
Lacte suo Camoena
Te imbutum reddidit,
Imbutum melle item Gratia:
Quei faceres, ut album
Permutar es nigro,
Aut hanc dulcedinem absymbio?

IOANNIS POSTHII. NICOLAVS REVSNERVS I. C. SOL CVRRENS VINCE VISA.

Ceu rapido motu, radijsque illustribus unus
Sol superat cunctas in Iovis arce faces:
Sio tu SOL CVRRENS Reusnere obstantia VINCE
VISA: nihil coeptas impediatque vias.
Namque per assiduos venit inclyta fama labores:
Fama viros coelo sideribusque beat.

NICOLAI CLEMENTIS TRELAEI. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS SANE IVRIS OCELLVS VNVS ORNER.

Faxit Maximus Optimus Iehova,
Faustum quod mihi nomen omen ornat;
SANE IVRIS OCELLVS VNVS ORNER;
Ornatuque meo meos adornem:


page 602, image: s616

Exemplum ut pairiae domūs sequuti
Ornent seque suosque: dum laboro
Mystes Iuridici fori Trebocūm

SANE IVRIS OCELLVS VNVS ORNER. EIVSDEM.

IVRIS ego CLARVS SENSV NON ELEVOR: ipse
(En!) ANNVENS IVRIS OCELLVS SERVOR magis.

EIVSDEM.

Carmina cum tractes, sacrique volumina iuris,
NONNE sacrae Themidi ES RARVS sic IVRIS OCELLVS?

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS SENSV CLARENS IVVOR.

Vt SENSV CLARENS IVVOR, omnes adiuvo sensu,
Qui legum studijs omnia sensa petunt.

ANDREAE CRVSII. NICOLAVS REVSNERVS IN SCOLA VERVS NER(V)VS.

In foro magnum es columen clientūm:
IN SCHOLA VERVS, Leorine, NERVVS:
O bonum utriusque loci Patronum!

GEORGII FROBENII. NICOLAVS REVSNERVS LINVS CANORE VERSVS.

Sim quamvis verus LINVS ore CANOREque VERSVS:
(Nomen ut omen amat)


page 603, image: s617

Nominis ipse REVS, IVS CERNO, Sextus ut olim
AELIVS ille Catus.
Alterutro fuerat praestare sat: auctor utrumque
Nomen ut omen amo.

PASCHASII BRISMANNI. NICOLAVS REVSNERVS ARS IVRE CONSVLENS.

Sanctior humanas inter non eminet artes,
Magisque vitae commodans:
Ars Themidis sanctae quam sacrosancta Dicesque:
ARS IVRE CONSVLENS sacro.
Scilicet haec vitae dux, virtutisque magistra:
Aequi bonique regula:
Imperij fulcrum; regni tutela decusque:
Populi salus ac urbium.
Quo maior tua laus et gloria maior habetur,
REVSNERE, Iuris assecla:
Antistes Themidis sanctae venerande Dicesque.
ARS IVRE CONSVLENS sacro,
Te doctore, simul te consultore triumphat,
Tanquam patrono maximo.
Iustitiae status hinc sanctae viget almus, honosque,
Orbis salus ac urbium.

IOAN. THOMAE FREIGII. NICOLAVS REVSNERVS IVRE CONSVLENS VERAS.

Seu IVRE CONSV LENS, laudans seu carmine:
Suadae medulla corda seu mulcens tuae:
Seu prisca factor um recensens tempora:
Quicquid facis, quicquid scribis, quicquid doces,
Id omne VERAS: veritatis optimus
Sic auctor es, REVSNERE: idem mendacij
Falsaeque vanitatis hostis maximus.


page 604, image: s618

Quicquid facis, quic quid scribis, quicquid doces,
Id omne VER AS: veritatis optimus
Sic auctor es, REVSNERE: idem mendacij
Falsaeque vanitatis hostis maximus.

IOANNIS SCHOSSERI AEMILIANI. NICOLAVS REVSNERVS LINVS VERSV, CANVS ORE.

Tune LINVS VERSV sic O Leorine vocaris
CARVS? cum rebus nomina saepe sonant.
O utinam LINVS ut VERSV es, sic CANVS et ORE,
Orpheum recinas secula multa melos!

IANI IACOBI BOISSARTI. NICOLAVS REVSNERVS IN VERO SENSV CLARVS IN SENSV CLARO VERVS.

Seu Sophiae Sanctae, iuris seu dogma diserti
Enodas, veteris seu magis historiae:
CLARVS es IN VERO SENSV, Reusnere, sagaxque:
IN SENSV CLARO VERVS es ipse simul.
Optimus ut vates, benź conijcis omnia sollers:
Mentis et illusiras lumine quaeque tuae.
Quid? quod et IN VERSV CLARO patet undique SENSVS
Obvius, obscurae nil rationis habens?
Aurea lux clari sensūs, errore fugato
Monstrat iter veri comiter atque boni.

IANI GRVTERI. NICOLAVS REVSNERVS

Astreae Reusnere Deae, Phoebique sacerdos,
Qud LVSV, qua RE seria, es OSCEN AVI.page 605, image: s619

HIERONYMI TREVTLERI. NICOLAVS REVSNERVS LOCANS VIRES NERVVS.

IVRA NE sacra COLENS, quae scribis, lambis ut VRSVS?
Caminis hoc Genius condocet iste tui.
Quin et NERVVS adest, reliquis sub pondere sessis
VIRES, haud studio dispereunte, LOCANS.
Coeptis macte tuis esto REVSNERE: perenne
Ex scriptis nomen Musa Themisque dabunt.

NICOLAI RVDINGERI PISOVERNATIS. NICOLAVS REVSNERVS ALCINOVS RVS VERNES.

VNI cui SChOLA docta placet, votine remigres
RVS REVS? ō Praeses sis maneasque Scholae.
Musarum VERNES RVS, Reusnere, ore disertum:
ALCINOVS vere sic mihi magnus eris.

LAMBERTI LVDOLFI PITHOPOEI. NICOLAVS REVSNERVS ALCINOVS, RES, NERVVS.

Quisquis, mi Leorine, NICOLAVS
REVSNERVS tibi iussit esse nomen:
Si quid muta elementa litterarum
Veri transposita huc habent et illuc:
Is me iudice et augure (augurari
Vlla si ratione Christianis
Vel fas, vel licitum, vel est decorum)


page 606, image: s620

Videtur voluisse praemonere
Futurum; Domini manus benigna
Coelestis bona cuncta copiose
Vt simul tibi NICOLAE donet
Fortunaeque animique corporisque:
Iucundum, vtile, scilicetque forte.
Nam RES, ALCINOVS notantque NERVVS.
Foriunae haec animique corporisque
Dona, si modice velis figuras
Tui nominis huc locare et illuc:
Iucundum ALCINOI figurat hortus:
At RES utile lauta: forte NERVVS.
Ergo congruat ut rei figurae,
REVSNERE, opto tibi precorque, gratus
Sit felixque Anagrammatismus iste:
Fortisque et Locuples, et usque Laetus
Vivas innumerabiles per annos:
Omni nobilis ac bono beatus
Fortunaeque animique corporisque.

RASPONSIO REVSNERI.

LAMBERTE ō Anagrammatum magister
Callentissime, lux decusque Phoebi:
Quae mi commoda sponte comprecaris
Fortunaeque animique corporisque
Patum nominis augurans beatum:
Laetus, ac locuples, simulque fortis
Iueundum, utile sentiam ut potensque:
Quod RES, ALCINOVS, notatque NERVVS:
Pectus nosco pium atque Christianum
Vere; tam bene, tam mihi benigne


page 607, image: s621

Quod vult, quodque bonum omne comprecatur.
Pro quo reprecor ipse mente grata
Fortunaeque animique corporisque
Aucta commoda copia beata:
Laetus ac locuples simulque fortis
Iucundum, vtile sic quod est, potensque
Semper perficia, Deo savente,
Fortunanteque publicos labores.

NICODEMI FRISCHLINI. NICOLAVS REVSNERVS NERVVS CALORE NISVS.

Nervis Hippocrates inimicum frigoris usum
Dixit: et est usu teste probata fides.
Hinc reparant thermae, quos laedunt frigora, nervos:
Et suus est nervis gratus ubique calor.
Sunt etiam ing enijs nervi, sunt denique vires
Nervorum: fervens pectoris estque calor.
Et tu Nicoleos quod habes, ut frigore duro
Torpeat ingenium, non sinit iste calor.
Namque tot ut foetūs nervosi pectoris aedas,
NERVVS hic est NISVS rite CALORE suo.

MARTINI RVLANDI. NICOLAVS REVSNERVS LAVS NE VERIS CORNVS?

LAVS VERIS NE viget CORNVS sic praecoce flore!
Frondet ubi cornus, ver manet ante fores.
LAVS NERVIS NE ChORVS? credo. calor optimus ille,
Quando nocet nervis frigus et acre gelu.


page 608, image: s622

Quid tamen hoc sibi vult? aetatis vźre laboras
Sirenuus, et Charitum te iuvat usque chorus.
Corporis hinc animique viget tibi sensus, et usque
Incalet aetherio spiritus igne tuus.

IOAN. LVDOVICI HAVENREVTERL. NICOLAVS REVSNERVS SERENVS LAVRI CONVS.

Quo melius nemo respondet iura disertus:
Suavius aut docto fundit ab ore melos:
Sulpitium saecli nostri, Reusnere, SERENVS
Te LAVRI CONVS Palladiae iste decet.

CHRISTOPHORI SCHILLINGI. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS VNVS RERE IN SCOLA LINVS ORE.

Tam melleo ore, et melico suavis carmine,
Mel Gratiarum, apis Musae, Phoebi favus:
Nempe ORE RERE tam VNVS IN SChOLA LINVS,
Orpheus et alter: sit Phoebus Lino pater:
Sit Calliope mater quamvis et Orpheo:
Vtrumque tu, REVSNERE, vincis maxime,
Tam melleo ore, et melico suavis carmine.

HIERONYMI REVSNERI. NICOLAVS LAVS ICON. De Iconum libello edito.

Plurima LAVS, ICON hominum quo plurima fulget:
Coelo quos pietas arsque fidesque locant.
Aureolus liber iste tuus, NICOLAE perennis
ICON sit merito LAVDIS in orbe tuae.


page 609, image: s623

Laudis ut omne tuae cesset decus, omne per aevum:
ICON et LAVS haec non peritura manet.

BARTHOL. REVSNERI. [gap: Greek word(s)]

Mentis vi, populi esse victor audes
NICOLAE. quid ergo? [gap: Greek word(s)]
Sic, aut [gap: Greek word(s)] mihi voceris.
[gap: Greek word(s)] Alcinoum [gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] dat tibi voce Laonicum:
Refert nomine utrumque [gap: Greek word(s)] .
Quin et robore mentis hoc eodem
Totus victor ovans [gap: Greek word(s)] .
Nempe hinc surgit honos decusque vitae:
Gratus ex violis odos ut halat:
Sis ut [gap: Greek word(s)]

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS SERIA, NON LVSVS CVRAE.

SERIA, NON LVSVS, CVRaE sunt, nomine teste:
Musarum lusūs cur lubet ergo sequi?
Fallor? an et lusūs Musarum seria dicam?
Seria tunc tractant, ludere si qua volunt.
Sint tamen ut lusūs, multo mage seria tractas:
Ius quoties scite consulis atque doces.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS SILESIVS V.I.D. VERVS SINCERVS ES: LIVORES NON ALIS LIVIDVS.page 610, image: s624

Magnum piae mentis decus
Sinceritas et veritas:
Vtrumque te ornat hoc decus,
Vel indice ipso nomine,
Agnate mi carissime.
Et VERVS et SINCERVS ES:
NON LIVIDVS malos tuo
In corde LIVORES ALES.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS SLLESIVS IC. CIVILIS IVRIS VERNANS OCELLVS, SERENVS OS.

Testem iura domesticum refutant:
Testem nec tua publicum requirit
Passim cognita laus, tuis per ora
Doctorum volitantibus libellis,
O nostrae columen decusque gentis!
Testem si tamen integrum requiris
Doctrinae, fidei, cruditionis:
Pro teste hoc Anagramma habe perito:
En! CIVILIS (ait) simulque sacri es
VERNANS IVRIS OCELLVS, OS SERENVS:
Vates scilicet, et bonus Philistor.
I, ride malus hasce, Mome, nugas.

CHRISTOPHORI REVSNERI FR. [reading uncertain: print blotted] NICOLAVS REVSNERVS EN VERSVS IVRA COLENS!

Iura quis et versūs colit una? Frater an ipse es
(EN!) VERSVS, simul et IVRA diserta COLENS?


page 611, image: s625

IVRA COLENS Nae VERVSES; ac multiplice versu
Laudes sic superūm, semideūmque canis.

ELIAE REVSNERI FR. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS S. LAVREOLIS VSVS SIC NE ORNERVNVS!

Laureolam donat Cleio, Themis, atque Thaleia:
Quod feror historiā, carmine, iure bonus.
LAVREOLIS VSVS SIC NE ORNER iam tribus VNVS!
Quin coelo superest ultima laureola.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS V. I. D. ET P. C. IVS, VNDE LIS, PVRE CVRAS NOCTE.

Componenda sit VNDE foro LIS mota diserto,
PVRE IVS CVRAS NOCTE dieque sacrum.

ALITER.

IVS SANCTE CVRO, PVRź LIS VNDE recedit:
Me loquitur grato plurimus ore cliens.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LAVRISNE COR ES VNVS.

Lauri dulce decus sunt ratibus: et vice versam
Lauris cor vates et decus esse solent.
Quid? LAVRISNE COR VNVS ES, et decus? an vice versā
Lauri sunt vati corque decusque suo?

IEREMIAE REVSNERIFR. NICOLAVS REVSNERVS CERNIS A LVSV NERVOS IN NERVO LVSVS ARCES.page 612, image: s626

Musis colludis: sed CERNIS denique NERVOS
ALVSV: Lusus non malus omnis erit.
Ipse quidem LVSVS IN NERVO sedulus ARCES:
IN LVSVS NERVO non tamen inde CARES.

EIVSDEM.

ARCES NI LVSV NERVOS virtutis honesto:
IN LVSV CERNAS VEROS sat cautus amicos.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS ORVSNE VERNAS IVRIS OCELLVS.

ORVS Germanu; VERNASNE, et IVRIS OCELLVS,
Alter ut Alciatus?
Sic est: hoc tua nempe docent Emblemata; libri et
Iuris abunde probant.

ANDREAE REVSNERI FR. NICOLAVS REVSNERVS. CARES NERVO IN LVSVS IVS NERVVS COR ALENS CARENS NERVO, LVSVI.

IN LVSVS, Germane, CARES si forte procaces
NERVO: IVS NERVVS sat tuus est COR ALENS:
Sat Musae nervus, sat Suadae docta medulla:
NERVO sermo CARENS. at omnis erit LVSVI.

MATTHIAE ANOMAEI. NICOLAVS REVSNERVS.

Musarum famulos sacratā fronde VIRESCENS
LAVRVS NOS decorat: caetera cuncta nihil.

SERVES AN CVRSV, NOLI dubitare, Camoenas
Reusnere: en quisis, sat tua scripta docent.page 613, image: s627

LAVS SI NON CVRSV RE tibi clarissima duret:
Musa tuis scriptis semper iniqua foret.

LANCE VRSVS, NOS IVRE homines et lege regamur:
Ius nobis, venter maxima cura feris.

ABRAHAMI SCHVVARZII P.L. NICOLAVS REVSNERVS CONSVLE NERVVS ARIS.

Quod facis atque potes, porro ARIS CONSVLE NERVVS
Firmior; ac patriae fida columna mane.
Nam te posse probant Musaeque Themisque: libenter
Quae tibi se totas iure dedere suo.
Et quod sponte velis, pleno ore scholaeque forumque
Testantur: studijs nobile utrumque tuis.
Vive diu felix, atque omni ex parte beatus:
ARIS et patrij CONSVLE NERVVS agri.

IOANNIS MYLII. NICOLAVS REVSNERVS IN SC(h)OLA RES NERVVS. Prosopopoeia Danubij.

Albis eras olim cultor, REVSNERE: sed inde
Cultor es emeritus fluminis ipse mei.
Ah! quid ego merui, quod me sic deseris ultro?
Tot fueras annos cui suus ORELINVS:
Sic NE COLAS VSV RVS illaetabile RENI?
Littora, me spreto sic inamoena legas?
Ille ego tot vatum antiquus sator Ister, et altor;
Haud Rheno, aut Albi glorior esse minor.


page 614, image: s628

Si qua mei te cura manet, REVSNERE, redito:
RENI RVS VSV NE sine fine COLAS.
RENICOLASNERVVS tandem quoque deficit VSV:
INCOLA si fueris, RES tibi NERVVS erit.
Sive forum placeat, placeat tibi sive Lyceum:
Inque foro NERVVS RES erit, INque SChoLA.

PETRI ALBINI NIVEMONTII. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS LAVS LEONIS CONSERVOR IN VERSV.

Ceu subiecta colunt animalia cuncta leonem:
Ac regem agnoscunt gestu animoque suum:
Sic Rex (quod nobis, quae fers, insignia pingunt)
Vatibus in doctis es, LEORINE, Leo.
Hinc Anagramma tuum est: IN VERSV viva LEONIS?
LAVS est CONSERVOR laus tua, magne LEO.

EIVSDEM.

IN VERSV CONSERVOR, ais, LAVS illa LEONIS.
Reusnere, Aonij dux celebrate chori.
Laus ea sola manet, quae carminis arte paratur:
Dignos laude viros unica Musa beat.
Carmine fit vivax virtus, expersque sepulcri:
Carmina quam donant, nescia fama mori.
Laus ea te celebrat, REVSNERE: in carmine vivet
Sic tuus ille LEO, donec hic orbis erit.

EIVSDEM.

Picta volubilibus duntaxat carmina verbis,
Nil veri genij, nil gravitatis habent.
At tua scripta bonis sunt densa et florida rebus:
Nominibus merito tale anagramma subest:
RES CVR NON sit LAVS IN VERSV spissa LEONIS!
LAVS VERSVS IN RE maxima semper erit.page 615, image: s629

IACOBI STINCII. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS ICTVS RE, ITEM ORATOR, POETA.

Nicoleos toto scriptis celebratus in orbe
Reusnerus, magnus corpore et ingenio:
Nomine non tantum, sed RE Consul TVS habetur:
IVRE valens, lingua, versibus et calamo.
Namque SEVERVS ubi gravis est censura ferenda:
Saepe REIS, miseris nec minus est placidus.
ORATOR grandis, sed et ipse LACONICVS; usus
Et res cum poscunt, artis utrumque labor.
Quin ET in INLVSTRINV MERO non vltima vatum
Gloria, praecellens arte, POETA bonus.

ER ASMI LESNICERI. NICOLAVS REVSNERVS CORNV VENIS SALVS.

Ne pereant Musae, ne frigeat ipsa Poesis:
Iustitiae ne ius vim patiatur amans:
Intereant ne doctorum monumenta virorum:
Vllave lux tollat symbola celsa Ducum:
REVSNERE, hoc praestat vigilans tua cura laborque:
Dum prohibes calamo vindice id omne malum.
Ergo VENIS merito CORNVque SALVSque Poesi,
Iuri, atque heroum Pieridumque choro.

IOANNIS CAMINAEI. NICOLAVS REVSNERVS NA(V)CLERVS VERO NISVS.

Per Syrtes VERO cursu NAVCLERVS abibit
NISVS: nec brevia huic posse nocere putes.


page 616, image: s630

Per Iuris pelagus NAVCLERVS tramite VERO
NISVS non venti ludibrium metuis.

LAVRENTII RHODOMANI. NICOLAVS REVSNERVS COR VALENS IN VERSVS.

IN VERSVS, Reusnere, VALENS quam COR tibi subsit:
Offendit nomen; sed monumenta probant.

EIVSDEM

CARVS, SIVEL NON REVS est, Reusnere, Camoenis
Es, quīs patronum te Deus arsque facit.
Accusare reos, iustos defendere laus est:
Laus est et studijs semper adesse pijs.

EIVSDEM. NICOLAVS REVS(E)NERVS

VINCE REVS, prope ERoNE SALVS ait: ecce patroni
Adstat Reusneri iure diserta Themis.

ALITER.

REVINCES: stringat contra verba omnia Momus:
Tu dices, VERON' est mihi parta SALVS?

ALITER.

Haec si animum tentat dubitatio; cuncta Ne VINCES?
Reddo: spe certus, RE quoque SALVVS ERO.

DE EODEM ALITER.

EN SERVS hic est INCOLA
VERVS tamen, Lycei
Quod Iena sero condidit,
Vero tamen dicatum.
Hic vera pangit carmina,
Quae sera laudet aetas:
Et vera prodit dogmata
Serae licet Themistos.


page 617, image: s631

Serus licet, verus tamen
Hic iuris est patronus.
Serus licet, verus tamen
Hic Artium patronus.
Vere vale, sero dies
In Nestoris trisecli:
Sero vale, vere decus
Astrcae et Eumatheiae,
O NICOLAE Salidum
REVSNERE laus per aevum.

EIVSDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .
Primus HONOR VIOLIS in floribus. at tibi vates
Iuridicosque inter REVSNERE summus honos.

EIVSDEM. [gap: Greek word(s)]

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .
FLVXIT VER proh! cuncta fluunt mortalia! quam dant
Ius et Musa tibi, gloria firma manet.

ALITER. [gap: Greek word(s)]page 618, image: s632

[gap: Greek word(s)]
[gap: Greek word(s)] .
Fudit ver violas. tibi cum bene profluat ortus,
Profluit e Musis laus quoque summa pijs.

HENRICI MEIBOMII. NICOLAVS REVSNERVS CLEIO SVRVS VERNANS LVCVS RIVO SERENANS.

Facundi latitans Reusnert pectore CLEIO,
Ceu SVRVS VERNANS, robore tuta suo est.
Gratum illi hospitium LVCVS tenebrosa SERENANS,
Terra parens RIVO quem saliente rigat.
Invidus ista videns dicit: si Surcule SALVVS
Atque VIRENS perstas, certā ego tabe NECOR.

LAVRENTII LVD OVICI. NICOLAVS REVSNERVS IVRA CONSVLENS REVS SERVA IVRE CONSVLENS.

Quod IVRE CONSVLENS iuvas Rempublicam,
Reusnere, quod RVAS, haud vereri est opus.
Sancti REVS voti, mereris praemium,
Rempublicam iuvas dum IVRA CONSVLENS.
Sic ergo sacro porro IVRE CONSVLENS,
Rempublicam, quod iam facis, SERVA diu.

IOANNIS STIRZELII. NICOLAVS REVSNERVS IVRE SERVANS CONSVLE.

IVS CVRANS bene, SOL AN VERE fulget ut alter,
Ingenij clarans lumine cuncta sui?


page 619, image: s633

Cum populis urbes SERVANS, tu CONSVLE IVRE:
Sic clarus patriae Sol potes esse tuae.

MARTINI ZEIDLERI. NICOLAVS REVSNERVS IVRE ORNES SECLA VNVS.

Iure vales, varioque togae limatus es usu:
IVRE ORNES VNVS SECuLA nostra sacro.

MARTINI PRAETORII.

Quamvis cura gravis satis est ars iuris et aequi:
CVRA tamen VERSVS NON LEVIS esse solet.
Sic Musis Themidique places REVSNERE peraeque:
Par et fama venit, par et utrinque decus.

IOANNIS CRITANDRI. NICOLAVS REVSNERVS LINVS AN COR ES VNVS LAVRO VINCES SERENVS.

COR LINVS AN ES VERVS, et os Reusnere disertus?
Sic reor: os Peitho, cor Themis alma regit.
En! VINCES LAVRO, laurumque verere SERENVS:
Sic decet: aeternum te beat almus Honor.

PAVLI FABRICII IC. ANICOLAVSb REVSNERVS CDEORINVSd SILESIVS.

Quis iste NICOLAVS? an a LAVS es CONI?
CONI decens LAVS erista, signum gloriae:
Virtutis assecla et comes fit Gloria,
Pridem tui administra fida nominis.
Quae loqueris, et quae scribis, et quae disputas,
Rebus referta, verbis haec sunt splendida:


page 620, image: s634

Orationis b NERVVS RES exstant tuae:
RVS NE REVS excolas male eloquentiae.
Quin CORE amoenus et facundus es LINVS:
Mulces Deum populosque dulci carmine:
Acrique ferves IN RVS studio, ceu LEO,
Musarum amoenum illud Charitumque rus, seme!
Quod excolendum ingenio sumpsistituo.
At nec d SILESIVS publice in scholis docens,
Scriptisque tot libris enucleans probe:
LAESISque IVS dicis, cavesque sedulo:
In iure magnus SIS ut alter AELIVS:
Ceu magnus ES felice carmine SILIVS:
Aut si quis Aelio est maior, vel Silio.

MARTINI CROMERI. NICOLAVS REVSNERVS VNVS O CLARES IN VERSV.

Seu libet historiam, seu carmen scribere: SIS RE
LVCANVS NERVO tu vel utroque mihi.
Quin et NASO CLVES RE sic NISVRVS, et alter,
Tecum qui carmen lene Tibullus amat.
CLARES IN VERSV sic ō Reusnere vel VNVS:
CLARENS IVRE, OS et Nestoris VNVS habens.

ANTONII FABRICII. NICOLAVS REVSNERVS LAVS SINCERO NERVVS.

LAVS est SINCERO NERVVS: laus suscitat ignes
Ingenio, et vires suggerit usque novas.
Sic. REVSNERE, tibi firmavit gloria nervos;
Fortius ut subeas omne laboris onus.


page 621, image: s635

Haec eadem validis te complex ata lacertis,
Ad Solis pridem vexit utrumque latus.

EIVSDEM.

EN! VERE CVRANS IVS SOL Reusnerus utrumque
Luce sua tenebras pellit ab arie vagas.
Hinc quoque nomen honosque viri, velut auricomus Sol,
Fulget in Eois occiduisque plagis.

MATTHAEI FROBENII. NICOLAVS REVSNERVS ARIS NON LVCES VERSV!

Sacra facis, sacra iura doces, sacra carmina pangis:
Te sacra Relligio, Musa, Themisque iuvat.
Ecquid NON LVCES VERSV Sol splendidus ARIS?
Aeternae famae te sacrat almus Honor.

GEORGII CALAMINI. NICOLAVS REVSNERVS ROS VERNVS LAC VENIS.

ROS quod humo VERNVS, LAC est nutricula VENIS:
Sed tu muneribus vincis utrumque tuis.
Rore salutifero mentes quia pascis: et ora
Imbuis ut pueris lactea vena fluat.
Et ros pellucet, nivibus lac et enitet: arti
ROS cedit VERNVS, LACque NIVESque tuae.
Emineas, Reusnere, tuā praelustris in arte:
Donec lacte puer, rore fovetur ager.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS VNVS RES IVRA COLENS.page 622, image: s636

Rus est cuique suum, iusso quod munere curet:
IVRA COLENS VNVS RES bene rure facis.
Euge, Colone, bonis ita consere legibus arva:
Fertilis ingenio nempe iuventa metet.
Hinc animi NERVIS COLERVS. divamque Poesin:
Sic te post obitus fama loquetur ANVS.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS COLERVS SERVVS ANNI.

Rusticus et fundo servire videtur, et anno:
Nam fruges cultis provehit annus agris.
RVS COLE Pierium, SERVVS quoque fertilis ANNI:
Fructiferam messem Musa diesque dabunt.
Felicem, iuvenum qui pectora conserit arte:
Et bene cui servit, tempus in omne viget.

BERNHARDI PRAETORII. NICOLAVS REVSNERVS IVRECONSVLTVS.

NERVOSVS, Reusnere, sacro TV IN IVRE docendo,
CLARVS et eloquio ES CONSVL, et arte potens.

EIVSDEM.

NICOLAVS REVSNERVS d q IVRECONSVLTVS b z LEORINVS h

NICOLAVS REVSNERVS d q IVRECONSVLTVS b z LEORINVS h

NICOLAVS REVSENERVS a g e d q IVRECONSVLTVS b z LEORINVS h

a IN VERSV SOLVSNE ACER Reusnerus acuto?
Lecto Diva tuo carmine Pallas ait:
Phoebus ad haec: b NERVOSVS VT est IN IVRE ferundo;
CLARVS et eloquio CONSVL, et arte potens:


page 623, image: s637

IN g VERSV (EN!) heros ACER sic SOLVS habetur:
ICON d est sua LAVS: RES sua NERVVS et est.
Perge age, laurigeros et e LAVROS VINCE SERENVS:
Reusnere, Aonidum gloria, noster honos.
Namque uti z NERVOSVS CLARES INIVRE, nec usus
Consilio uilius CONSVL es ipse TVVS:
IN h VERSV INCLARES LEO sic NERVOSVS: et immo
LAVREVS q IN CORNV Copiae ES ipse mihi.
In iure, in versu, INCLARE NERVOSVS: utrumque
Grande viri decus est, munus opusque Dei.

FRIDERICI TAVBMANNI. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS CLARVS VERSV, NONNE IVRI SOLES.

Ex me quaerebat nuper, REVSNERE, quis esses,
(Nescio cuius erat ipse coloris!) homo:
NONNE ES SOL IVRI, VERSVque sat undique CLARVS?
Quid refert quaeri, Fama quod ipsa refert?

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LOCVS IVRE VERNANS.

Quaerebam, Flos iuris ubi est? REVSNERE cerebrum
VERNANS IVRE LOCVS dicitur esse tuum.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LNORINVS SILESIVS LAC IN VERSV, VENVS IN ORS ILLIVS SESSORES.page 624, image: s638

Tantus et Orator, tantusque Poeta quod audit
REVSNERVS, tantas cur ego mirer opes?
Cum duo SESSORES tam lauta sorte triumphent
ILLIVS IN VERSV LAC, et INORE VENVS.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS SILESIVS LACON SERENVS ES VIRILIS VSVS.

Qui verba in nodum strictā brevitate coercet;
Hunc nominabat prisca gens Laconem.
At qui perspicui sensu quoque verba serenat,
Vsuque linguam temperat virili:
A doctis aufer locupleti foenore punctum
Viro, Lacone, claritate dignum.
Cum tua sint REVSNERE tria haec: tibi dicitur illud:
LACON SERENVS ES VIRILIS VSVS.

CHRISTOPHORI PRAETORII. NICOLAVS REVSNERVS SERVANS IVRE CONSVL.

Iuris amans SERVANSque sacri, Reusnere, Senator
Consilij ac CONSVL IVRe sit ille sui.
IVRA VERENS servansque simul sic CONSVL es unus
Ipse Themistei Iuridieique fori.
Consul ut ille bonus, patriae qui consulit almae:
Consilij, nomen Consulis, omen amat.
Consilium ius omne regens bene consulit orbi:
Qu sine consilio, qui sine iure ruit.

NICOLAI RHOSTII. NICOLAVS REVSNERVS VSV CELER, IVS ORNANS.page 625, image: s639

Multum equidem natura valet, valet ars, quoque mulium:
Solus at, artifices qui facit, usus erit.
Te merito REVSNERE Themis miratur amatque:
Eximium columen te videt esse sibi.
VSV namque CELER, IVS ORNANS, rite ministras
Iudicium pravis, iusti iamque bonis.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LEORINVS VRENS IN IVRE SALVS, RE CONSVLTO. Scopus veri Iurisconsulti:

Turpe quidem dictu; sed quid manifesta negabo?
Maxima pars (heu!) ius utilitate probat.
Ast mihi, cui melior sententia, cui sit honestum,
Cura prior: quam sit cura, quid expediat.
Causam scire cupis? Memoro, quam sede reclusit
Pectoris interna conditor ipse Deus.
Nempe SALVS IN IVRE sacro praefixa, medullas
VRENS usque meas, iusta patrare iubet.
Sic RE, sic facto, non verbis CONSVLO fictis:
Sacra sit in sacro iure parata salus.

HERMANNI PLASSII. REVSNERVS.

INCOLA Tyrigetūm: Themidi gratissimus VRSVS
Reusnerus, NEREVS hospes et Aonidum.

IACOBI CELLARII AVGVSTANI. NICOLAVS REVSNERVS CONSVLENS IVS A RVRE RVS A IVRE CONSVLENS CONSVLENS AVES RVRI.page 626, image: s640

Cultrix Thaleia ruris est, sori Themis:
Tu CONSVLENS ARVREIVS resers gradum:
A IVRE CONSVLENS tibi RVS incolis:
Sic IVRA VERVS CONSVLENS ornas forum:
Et CONSVLENS AVES RVRI silvas colis,
Musis amatas semper, ac dijs omnibus.
Quid ergo mirum, si savet tantum tibi
Cultrix Thaleia ruris, ac fori Themis?

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS SOL VERNVS VI CARENS.

Quem vernans Genij vigor serenat
Coelestis, Leorine: an ille non ceu
VERNVS SOL hominis iuvat CARENS VI
Omni: cuncta fovens alensque nata:
Quo non uberius feraciusve est?
Muicos qui iuvat, is beatus bercle est,
Alter Sol velut, alter aut in orbe
Iuvans Iupiter hoc pater verendus:
Quid felicius est beatiusve?

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS V. I. D. P. L.

Floribus ac myrto pons stratus in avia ducit:
PONS VERVS LAVRI IN DVLCE reducit iter.

IOANNIS ORTELII CYGNOCOMAEI. NICOLAVS REVSNERVS LAVS RECENS VIRO ONVS.

Saepe moram excusas scribendi mole laborum,
REVSNERE, Aonij maxima fama chori.
Nunc ius, nunc Musam tractas; nune flumina magni
Dirigis eloquij: nunc fora sacra regis.


page 627, image: s641

Perdius hoc pernoxque sacis: quo laudis honores
Surgentis cumules perpetuesque tuos.
Ergo quid excusas oneris te mole? VIRO si
Grande RECENS LAVS est, quod tueatur, ONVS.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS CONSVLENS VERA RISV.

Plagosus Orbilius scholis nusquam placet:
Nusquam Cato severus in foro: licet
Vel eruditione, vel prudentia
Plerosque vincant. Si scholas vel curiam:
Spectes, tenebit iure principem locum
REVSNERVS: et senibus, et imberbi choro
RISV iuventae VERA CONSVLENS, bonus,
Humanus, eruditus. Nempe humanitas
Est suave condimentum, et elegantiae,
Et eruditionis: hac sine, cuilibet
Quicquid dat ars doctrinave, omne desipit.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS LORA VINCENS VERSVS.

Virtutes homini rigidis monstrare flagellis,
Multum vaesani nonne furoris habet?
Corripiuntur equi flagris lorisque reguntur:
Aurigam nolunt quum tolerare suum.
Tu melius REVSNERE facis: qui versibus omnes
Obsequium et mores non sine laude doces.
LORA tuus VERSVS VINCENS persuadet honestum
Cuique: nec in vitium degenerare sinit.
Namque tuae Musae gravitas et Suada medulla,
Et Charis, et totus denique Phoebus inest.


page 628, image: s642

Hac duce qui vehitur, sine loris atque flagellis
Vincere virtutum compita quisque potest.

MICHAELIS FENDII MONHEMII. NICOLAVS REVSNERVS INSERE VNA SVRCVLOS.

Quis nesciat, Reusnere, te magnum virum,
Et arborem stirpis tuae cultissimam?
Sed, ne propago posteris desit tui,
INSERE Pater foecundus VNA SVRCVLOS.

EIVSDEM. NICOLAVS REVSNERVS VNVS RECVSARE NOLIS.

Dolet tibi fortasse, pro factis bonis
Malam mererite, Reusnere, gratiam!
At omnibus contingit hoc vel optimis:
NOLIS RECVSARE VNVS id, quod omnium est.

IOANNIS THOMAE TABERNAE-MONTANI. NICOLAVS REVSNERVS V. I. D. IN VI ARDVVS CONSVLERES.

Publica sires forte malo graviore prematur:
IN VICONSVLERES ARDVVS usque bonum.
Ah Reusnere VENI, Respublica dum premitur vi:
ARDVVS ingenio menteque, CONSVLERIS.

EIVSDEM.

RES bene DIVINAS, LVSV ceu CERNVO et usu:
Praeditus ingenio iudicioque probo.page 629, image: s643

NICOLAI MYLII. NICOLAVS REVSNERVS SINCERVS VERO VALENS.

SINCERVS VEROque VALENS vir dignus honore:
Praemia fert coelo, praemia digna solo.

GVILHELMI REINECCERI SALICOFRANCI. NICOLAVS REVSNERVS.

LENIS et est VERSV Reusnerus, itemque CANORVS:
Haud secūs ac quondam carmine Naso fuit.
Hanc nisi quod palmam tibi Nasa, Flacce, Maroque
Praeripit, insolito more quod ipse canit.
Est aliquid, Musis acceptum pangere carmen:
Ast Anagrammaricum pangere, maius opus.
Est aliquid, Lyrico varias res fingere plectro:
Ast Anagrammaticum fingere, maior honos.
Est aliquid, res Moeonio bene condere metro:
Ast Anagrammaticum condere, maius onus.
Et maioris opus LVCRI, RES, VENA, SONVSque,
Quae, Reusnere, tuo carmine cuncta patent.
Sunt RES, VENA, SONVS magni precijque LVCRIque:
Et quae posteritas laude sub astra vehat
I nisnc, et rogita, sint VERSVS ANNE LVCROSI:
Tantum qui versus utilitate probas.
Nonne LVCRI fiunt VERSVS NASONE profecti:
Lucri nonne lyrae par lyra Flacce tuae?
Nonne sui precij lucrique poemata Musae
Aemula Virgilij Maeonijque senis?
Vivat Mecoenas, vivet quoque Musa Maronis:
Nasonemque tibi vel Schola nostra aabit.


page 630, image: s644

Tunc rogita, VERSVS tales sint ANNE LVCROSI:
Quos, Reusnere, modis das Anagrammaticis.
Si quae Naso refert, Flaccus, Maro digna lucello;
Haec Anagrammaticis versibus auctor habet.
Illi sed sueta Graios simul atque Latinos:
Laudat hic insueta Teuionas arte Duces.
Sic est Reusnerus LENIS VERSVque CANORVS:
Carmine ceu quondam Naso Poeta fuit.

NICOLAI FRITSCHNERI. NICOLAVS REVSNERVS CARVS NON LEVIS VERSV NON CVRAS VILES VERSV.

Qui LEVIS est VERSV vates, NONCARVS. at ille
CARVS, qui VERSV NONLEVIS esse solet.
Sic tu NON CVRAS VILES, Reusnere, levesque
VERSV: cui gravitas et decus omne placet.

PETRI EBERTII. NICOLAVS REISNERVS IVRISNE ERAS CONSVL! SOL IN CVRIA SERENVS CONSVLIS AN RES IVRE! LAVS NON SCIRE VIRES.

IVRIS ERASNE sacri CONSVL, Reusnere, peritus?
SOL IN CVRIA SERENVS
CONSVLIS AN RES IVRE! simul per docta Lycea
Ore ius doces disertus?
Laus haec magna quidem: sed non minor illa, novenis
Quod vaecas Musis amoenus:
Dulcia pangendo tot Apolline carmina dextro:
Laetum opus mentis serenae.


page 631, image: s645

Sic LAVRIS NEC es VNVS EROS, nec gloria simplex;
Musa quas Themisque sacrant.
Cōmis es ipse tamen, nec tanta laude superbus:
Magna LAVS, NON SCIRE VIRES.

MATTHAEI REINHARDI. NICOLAVS REVSNERVS CELO SANVS VIR VERNES.

Mens tibi sana viget, Reusnere, in corpore sano:
Et viget ingenij vis quoque sana tui.
Relligio te sana Dei, te iuris honestat
Sensus, et eloquij sanus ubique nitor.
An non et CELO VERNES VIR denique SANVS,
Salvus in aeternos incolumisque dies?

HVLDRICHI BVCHNERI. NICOLAVS REVSNERVS CLARVS SERENVS VNIO.

Mirata quondam Socratis
Plebs est lepores Attica:
Eadem Periclis fulmina
Suspexit altis laudibus.
Sic Mincius vatem suum
Evexit usque ad sidera:
Sunt et Quirites Tullij
Exosculati copiam.
Ingens profecto laus ea est
Nullis abolenda seculis.
Sed et ora nostra Teutonis
Superbit adoreā pari:
Iactatque non minus viros


page 632, image: s646

Virtute claros integrā
Hos inter ipse tu unus es
REVSNERE fama maxima:
Plectro aureo qui patriam,
Forumque lepore melleo,
Ceu sidus ornas nobile:
Quique inter elegantid
Velut emicas doctos greges
CLARVS SERENVS VNIO.
Salve Themidos decus inclytum:
Salve Charitum grave delicium:
Salve Minervae ingens honos,
REVSNERE, vatum gloria.
Sit usque prospere tuo
Genio erudito et optimo:
Sit et perenniter tuis
Polo beato Manibus
Tandem Interim vive optime:
Humilemque poetam da locum
In albo habere tuo vltimum
Clientulorum; qui tua
Pronis animis vestigia
Legunt, adorant. Denuo
REVSNERE salve, have, Vale.page 633, image: s647

NICOLAI REVSNERI DE SVO NOMINE. Anagrammata

I.

[gap: Greek word(s)] , canit ille: pericli est plena procella
Vita, per immensum pulsa repulsa fretum.
SECVRVS LAVRIS (En!) NO, duce nomine fretus:
Fulminis haud metuens usque marisve minas.
Nec metuens imbres, nec mixtos grandine ventos:
Scilicet est laurus praeside tuta Deo.

II.

Consilij vis nulla mei sine iure verendo:
IVS ego rite VERENS CONSVLAR usque sacrum.

III.

CLARVS honor SENIO NERVVS virtutis habetur:
Sit NERVVS SENIO CLARVS et iste meo.

IV.

Alma SALVS, verus SINCERO NERVVS agendi:
Sic me sincerum re beet alma salus.

V. AD DEVM.

Saepe die iustus cadit uno: lapsus at ipse
Aetheriā surgit rite levatus ope.
Ipse RVENS quoque VIR: facilis descensus Averni:
Per te sim CELO SANVS at ipse, Deus.page 634, image: s648

VI. AD CHRISTVM.

Surculus ō sim Christe tuus, sim palmes amoenus:
Tu vitis, vitae tu arbor et vna manes.
Per te sic SALVER SVRO velpalmite VINCENS:
Fructificemque tibi plantula sancta polo.

VII. AD EVNDEM.

Mundi, Christe, saius es totius una: benignus
Tu NVE; SINCER VS SALVOR et ipse fidź.
Salvus et (EN!) SANVS LEVOR aegris denique CVRIS:
Per te pax animae, Christe, quiesque datur.

FINIS.image: s649

TYPOGRAPHVS Lectori Benevolo S.

QVISQVIS ES, LECTOR, ANTEquam caetera legere festines RESPICE FINEM, et paucula haec humaniter praemonitus accipe. MVSARVM, vt vides, damus Ludicra Anagrammata: multiplice et varia non solum doctrinae et eruditionis, verum etiam leporis argutiaeque copiā referta. Opus novum esse ais. Imo nec novum, nec vsque adeo insolens. Multus et frequens eius vsus olim apud Graecos, auctore Lycophrone: imo etiam num hodie, apud Gallos maxime: quorum lingua, ceu mollior delicatiorque, prae caeteris est huic rei accommodatior. Integros tamen libros Anagrammatum qui scripserit, haud quen quam scio, praeter CLEMENTEM, qui primus e Germanis felicissime tentavit Anagrammatographiam Poeticam: quem aemulati sunt non ita dudum FRISCHLINVS et BVCHNERVS: ex quorum INVOLVCRIS nuper in lucem editis, vt et Io. THOMAE aliorumque paucorum lusibus nondum publicatis. aliquam multa suis inserta locis appārent: ob acumen ingenij singulare, et varietatem copiamque elegantem cupido Lectori haud iniucunda fortassis futura. Quod si vero in his aliqua sidere forte nata sinistro, minus palato arrideant tuo: ea vel omnino sicco licebit pede praeterire: vel nominum quorundam difficultati asscribere: vel certe veniam dare operae subitariae, ac plane potius tumultuariae, qua in opere hoc recognoscendo Auctor noster vsus est, in magna vacui temporis penuria, et mole occupationum graviss marum


image: s650

propemodum infinita. Legem Anagrammatismi (de quā aliās elegans exstat libellus GVILIELMI BLANCI IC.) passim accurate observatam reperies: in eo praesertim, vt neque literarum aliquid supersit, neque desit: nisi quatenus forsan sit eiusmodi litera, sine cuius ministerio per se nomen stare potest. Cuiusmodi est aspiratio, iam olim a Grammaticis Latinarum literarum albo expuncta: vt liquet ex versibus illis Mauri Terentiani:

Nulli dubium est, faucibus quod emicet ipsis
H litera, sive est nota quae spiret anheium:
Quin hanc etiam Grammatici volunt vacare:
Quia non adicit literulis novum sonorem.

Solet tamen interdum in Anagrammatismo literae alicuius tolerari repetitio; vel adiectio potius, quam omissio: cum natura ita comparatum sit, vt lubentius plusculum semper accipiamus, quam ali quid omittamus Admirabile profecto Anagramma et velut divina quadam providentia constitutum appāret in nomine REGIS ET REGINAE Galliae:

HENRY DE VALLOIS ROE
LOVYSE DE LORRHAINE.

In quo mysterium coniugij appāret certissimum: vt quoniam vna caro sunt, quasi vno et eodem nomine censeri debeant. Quid. an non pro miraculo etiam habendum est, ex paucis literis vnius aut alterius nominis, tot et tam varia ac diversa valdeque concinna atque elegantia elici posse Anagrammata: cuius rei exemplum suppeditat non solum Auctoris ipsius nomen, non sine admiratione plus quam ducenties et quinquagies variatum: sed inprimis etiam Illustrissimi Principis D. FRIDERICI GVILELMI Proelectoris


image: s651

Saxoniae: de quo supra CL Anagrammata in hoc opere nostro leguntur. Caeterum si minus fortassis aliquando vnum aut alterum arrideat Anagramma: saltem huic subiectum Epigramma pro eo amplecti licebit: quod plerunque ita respondet Anagrammati; vt non tam appositum, quam innatum esse videatur. De ordine et collocatione nominum vnum illud moneo, nemini hanc quasi [gap: Greek word(s)] vllum afferre praeiudicium posse vel debere: in qua vt primum quodque sub manum, ita fere cecidit sub praelum Nihil in hoc genere elaboratum magnopere, aut praemeditatum: sed omne illud in promptu, atque adeo ex tempore natum, et quasi aliud agendo per ludum factum esse scito. Multa praeterea in schedis iacentia praetermissa: non pauca quoque prorsus amissa: e quibus paucula quaedam, quae praelo adhuc currente se offerebant, in superiores pagellas conijcere libuit. Denique omnem hanc operam putidam et nugatoriam, vt et Poesin ipsam, ac praecipue Iureconsulto indignam esse, haud fortassis defuturi sunt qui calumniabuntur: accommodando huc Martialis illud:

Turpe est difficiles habere nugas,
Et stultus labor est ineptiarum.

Sed his aliās responsum est: nihil hīc addo amplius, quām illud Poetae: Velle suum cuique est. et Ignoti nulla cupido. Per nos suo quisque sensu abundet licebit: alijs alia, nobis ista placent: neque ars osorem habet, nisi ignorantem, aut saltem de ingenio suo desperantem. Interim maneat verum Flacci illud: Omnis Aristippum decuit color, et status, et res. Neque vero cuiquam alteri nisi bono et aequo Lectori, haec qualiscunque opera nostra seruit: a quo si minus gra tiam, at veniam sperabimus: Momus in rem suam cum Catone abito. Vale mi Lector,

et si quid novisti rectius istis,
Candidus imperti: si non, bis vtere mecum.image: s652

[gap: Index]

image: s673

IOANNIS MOLLERI MEININGENSIS CHORVS MVSARVM Anagrammaticus. NICOLAVS REVSNERVS DOCTOR.

CALLIOPE.

CORDE tuo, Reusnere, horis VSVRVS amoenis,
INCOLA Pierio NOSTER adesto gregi.

CLIO.

Carmina LVSVRVS sacra, Te CONCORDIA amicā
ORNES. nam pacem Musa Deusque probant.

ERATO.

LAVRO CINCTVS, et hanc ORNES SVDORE vicissim:
Spartam ornes sic quam carmine nactus habes.image: s674

EVTERPE.

Suavis es eloquio, rerum gravitate decorus:
INLAVRO NECTAR, CORDE sed VSVS erit.

MELPOMENE.

Ars tua NVNC bonus est ODORELECTOris ab VSV:
Casaribus simul haec, Principibusque placet.

TERPSISCHORE.

Ipse LEONIS ONVS RE CVRAS DVCTOR in aula:
Curas iure forum, carmine et arte scholas.

POLYMNIA.

CANTV OLORES dulci, generoso IN CORDE sed VRSVS:
Vincis olor vaetes: vrsus iniqua domas.

VRANIA.

VICTOR es (euge!) DOLANS VERSVS me iudice: CERNO,
Aemulus est rarus: par tibi nullus erit.image: s675

AD NICOLAVM REVSNERVM IC. De nomine ipsius [gap: Greek word(s)] . IOANNES LAVTERBACHIVS.

TVLLIVS eloquio, magnus cluet arte MELANTHON:
Hic patrij, Latij sed decus ille soli.
Quaeris, quod spacium fatale sit inter vtrumque:
Mysticus hoc numerus nominis iste docet.
Quid dubitas. numera: sexcentos scilicet annos,
Mille supra, numero nomen vtrumque dabit.
Fallor. an extincto nunc ipse superstes vtroque
Arte MELANTHON es, TVLLIVS eloquio?.

RESPONSIO REVSNERI.

Litterulas numerare iubes me nominis; ipse
Sollicitis numerans has simul articulis.
Calculus ipse quidem probus est: sed nominis omen
Dedignor: pede me metior ipse meo.
TVLLIVS eloquio clarus cluet, arte MELANTHON:
Sat clarus bene cui scriptor vterque placet.
Quod si me vis ipse tamen par nomen habere:
Fatali numero iam quoque Caesar ero
IVLIVS Ausonij, Germani CAROLVS orbis:
Marte togaque potens, Caesar vterque fuit.
Colligis hinc totidem, bene si numeraveris, annos:
Quos interiectos mors vtriusque refert.image: s676

MVSIS, GRATIIS, PROSERPINAE, DITI, ALITER ATQVE ALITER SACR.

NEmpe haud de nihilo, REVSNERE tibi Ilithyia
Nascenti, dextra sternuit omen ave:
Et cecinit fore, qui Invidia mussante, potentis
Teutoniae audires Musica in arte iubar.
Namque iubar sane es, quale olim in Graecia Homerus.
Quale olim Latia Romuli in vrbe Maro.
Tuque nisi ista hilari clarares secla nitela,
Exulet hinc longe fandi epicum omne genus:
Aonidasque iterum centet violare Pyreneus:
Paeonidesque gerant bella secunda novem.
Barbariesque latrocinijs munita profanis
Reginae incedat per loca cuncta modo.
Quae nunc, victa tuo auspicio ductuque in amaenum
Splendorem redigit lamnam vtriusque pedis.
At socia illa Eratūs collegia, et illa virago
Quae cerebro exilijt casside tecta patris;
Ar Charis, at Suadela, at Apollo et Atlantius Hermes,
Mustea vbique bono iure tropaea locant.
Certatimque tibi meditantur Vindici honoreis;
Indignos quos se nemo aliquando neget.
Mnemosynes si quidem delubro in dite, Columnam
Portentosi operis multiplici arte parant.
Nomini erit sancta ipsa tuo, REVSNERE per omnem
AEthera quem multus carmine cantet Olor.
Hanc neque tela Iovis temerabunt scaeva, ruinam
Nec perterricrepo Mulciber igne trahet.
Tota sed indocilis rabioso cedere Cauro,
Impatiensque aevi dente feroce teri;


image: s677

Longa vacillantis superabit secula mundi,
Et mage clarescet, quo mage fiet anus.
Ha merito dilecte Deis, dilecte Deabus
REVSNERE, ha meritō Musica in arte jubar!
Ter geniale jubar; quod Solis provocet orbem,
Cum fornix piceā stat sine nube poli.
Ter geniale jubar; quod millia multa virorum
Lumine eo, cui nox non nocet vlla, rigat:
Lumine eo, cui nox etiam quoque nulla nocebit.
Lethaeos maneis cum stygis inter agent.
Nam quorum famae pallenti, maxime Vates,
Dignaris lucem conciliare novam;
Parte sui vivent meliore superstite, vivent
Donec erit Phanes, Cynthia donec erit.
Gloriae et induti nimium immortalibus alis,
Cursibus indomitis aetheris alta petent,
Semina diffundentque suae astricomantia laudis,
Quacunque Oceanis terra feritur aquis!
Forsitan hos inter superabit et ille GRVTERVS:
Omnis mox alias vmbra futurus iners;
Pulvis et vmbra omnis. nam quid nam gigneret ille
Ex se, quod tenebras dissipet atque situm;
E cuius numeris non tantum Phoebus Apollo
Exulat, et Charitum iam fugit alma trias;
Sed cui plus quam dimidium vitae atque animae (heu! heu!)
Iam modo iam mortis falx scelerosa tulit.
Heu sortis REVSNERE meae miseresce: repenti
Nempe mea occubuit Harmosyne illa nece:
Harmosyne illa mea, illa mea Harmosyne, illa mea, ex qua
Pendebant animae cuncta elementa meae.
Harmosyne illa mea in quam congessere frequentes,
Omnia coelorum munera rara Dei.


image: s678

Harmosyne illa mea. at iam os fletus abundior opplet:
Haurit et in medio verba tenore dolor.
Heu sortis miseresce meae REVSNERE: tuumque;
Heroinae angant fata inopina iecur:
Speratae Heroinae. et quidquam est amplius, vltra
Cur ego in his terris putre cadaver agam.
Ah ha me Libitinae agedum sepelite clientes:
Abstulit Harmosyne vitam animamque mihi.
Abstulit. at iam iterum singultibus interrumpor:
At iam iterum ore color, corpore abitque color.
Heu sortis REVSNERE meae miseresce; GRVteri
Iamque adeo querulā funera voce cie.
Nempe FVI: restat solummodo corpus inane
Quod fleat, in sipylo flet velut ille silex.
Ter tamen ō prae me felix Amphionis vxor:
Indulger fletu, sensibus orba suis.
Omnibus at membris sic vividiore dolore,
Sensuum vt ipsa mihi iura putem aucta, teror.
Heu sortis miseresce meae REVSNERE, cieque
Nunc adeo maneis Harmosyne ipsa meos.
Binaque funera eo deplora carmine, siccas
Ad quod nemo hominum possit habere genas.
Ad quod ter tetrici facies rubefiat Olympi:
Nostraque mille vmbris fata redemta velit.
Sed frustra: nec enim arte Deūm reuccabilis ullā
Est anima, e Lethes quae levat amne sitim.

Janus Gruterus.image: s679

[gap: Errata list]